Felle verdediging van Mac Arthur voor Amerikaans Cong res A STELT: HET ROTTERDAMSCH PARCDL MacArthurs rede: startsein voor politieke twisten Amerika sterk genoeg voor all-out defensie op twee fronten Loonronde niet berekend in landbouwproducten Kamer preferèert Benelux boven goedkope borrel Vrijdag 2C April 1951 Geen hoop meer op r< Prins Bern&ar'ff in Argentinië terug 2. 3. 4. 5. 6. Compromissen leiden tot nieuwe oorlog Verdeeldheid op alle punten van Amerika 's hóge politiek Voor melk en varkensvlees wordt uitzondering gemaakt Verbondenen nu voorbij Hwatsjoh Nee toch...? Heus! Belgische brouwers in „edele" strijd tegen coca-cola - KLM en de Garuda Indonesian Airways Auto rijdt in óp wielrijdsters Tito verzendt 100ste prótestnota Watersnood teistert Mississippi-gebied Lagerhuis accoord met Amerikaanse vlootcommandant Minister Lieftinck kondigt verlaging van bier-accijns aan Op het festival van Cannes Russische film verboden üle Jaargang, no. 92 BS& en Adm. Lcmqè Haven 141, Scbieddm TeL 69300 Abonn.prils: pér weèk 0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers f 0,09 Opgericht door de Stichting „Hét Barool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V, De Nieuwe Pérs Postgiro 39«644 Bankiert Atóiteréamsche Bank te Rotterdam -r- Directeur: de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schapèr Gezonken „Affray" LONDEN. Er bestaat geen re deloze hoop meer op het alsnog: redden van overlevenden van de gezonken onderzeeboot „Affray", heeft de Britse admiraliteit Don derdag medegedeeld. Het blijkt, dat nog steeds niet de juiste posi tie van het schip is vastgesteld. Naar aanleiding van de mede deling" van de Britse admiraliteit, heeft Koning George de volgende boodschap tot de Britse minister van Marine gericht: „Wilt u de innige gevoelens van medeleven van de Koningin en mij aan de familieleden van hen, die"' hun le- .ven verloren hebben .bij de tra gische, ramp van de onderzeeboot „Affray" overbrengen." Premier Attlec heeft een. soort gelijke boodschap aan de admira liteit gezonden. ...BUENOS AIRES'. Na Zijn" be zoek van'een week aan Chili is Prins Bèrnhard Donderdag over de Andes gevlogen op weg naar Bari- loch'e in het Argentij nse m erena is- trict; waar bij Donderdagavond zou aankomen. Na een kort verblijf al daar zal.de Prins een bezoek bren gen aan Bahia Blanca en aan de kolonie van Nederlandseiandbóu- y?ers te Tres Arroyos. Naar.- men. verwacht zal Prins Bèrnhard op 26" "April per vliegtuig uit Buenos Aires naar Nederland vertrekken. Generaal DÓuglas MaèArthur, oh~ danks zijn 71 jaren schijnbaar cnvertnoeid, spreekt na een hele serie bah of/iciè'le ohtodng- steh in San Francisco en Wash ington.met heel tmur «oor het Amerikaanse - CottgVès éfjh ver dedigingsrede uit. Maar daarna werd het zélfs deze htèrke man te véél -Tijdens een onmid dellijk op de Cbngreszittlhg vól gende, bljééhfeottwt met dé leden dér Amerikaanie journalisten vereniging mét de géneraal' promjpt in slaap. Meh .bësïóöt hém niet, tè stóren en daardoor raakte mén 'vijf «ur op hét iéest- programma ten aóhtér. Formosa, blijve sleutelpositie in de ketèn van zèrdedigingsb&tes V de Pacific, in hónden of ohdêr toè&cht van de Verenigde Staten. Vèrkènhing uit de lucht van China èh Alandsjoerije diént mogelijk te worden gemaakt. De Chinese kust fnoet worden geblokkeerd. De nationalistische troepen op FörrhoSü moeten in de strijd tegen Peking worden ingeschakeld. Een gelijktijdige bestrijding öp twee ftontèh van het communisme tn Europa en Azfe is mogelijk én noodzakelijk. Een oorlog, wélke niet doorslaand Wordt gewonneh, leidt tot een volgende oorlog. WASHINGTON. Voor een Congres, dat herhaaldelijk uitbarstte in opgewonden ovaties in sommige gévallèn waren het echter a 11 e e n de republikeinen, die applaudisseerden hééft generaal MacArthur gisteren zijn standpunt, dat hem in botsing bracht met zijn regering, in een lange, uitstekend voorgedragen rede verdedigd. In forse lijnen tekende hij hèt bééld van een Amerikaanse hoge politiek, die, volgens zijn inzichten natuurlijk, een defi nitieve overwinning van de vrije wereld op het communistische gevaar zou garanderen. Veel nieuws hïëld zyn uitéénzetting weliswaar niet in zijn eisen tot een straffer optreden tegen het regieïh van Peking zijn immers al lang bekend maar dp overtuigingskracht en de militaire logica, waarmede hij zijn stellingen verdedigde, lieten niet na grote indruk op velen der aanwezigen te maken. Rëèds 'aankCTnst van. de gene raal in de grote vergaderzaal van het CaprtooL. .was imposant Met grimmig, vastberaden ge zicht, zon der links of rechts te kijken, liep Mac Arthur dbör de rijen, hem, luid toejuichende léden van hét Congres naar hei -spreekgestoelte toe. Van daar af richtte hij zijn blik eerst haar de logé, waarin rijn. vrouw en zoon ge2e±en .waren. Mevrouw Mac Arthur wuiidéfhaar echtgenoot toé, welke groét door degeneraal be- ^twooidwerth *y Mac Arthur begon, zijn rede met dé verklaring, .datlhij in diepe oot moed het spreekgestoeltehad betre den. „Ik sta hier niét té pleiten voor enigèriei partijzaak. want de kwes ties, waar het - tom gaat, zijn van fundamenteel belangén - gaan ver uit bóven iédere, partij-overweging. I Ik spréék .u, toe .in, dé Schemering .S van mün lèvéh;én.zonder enige bit- (Vin onze correspondent te New York) V NEW-TTORK- MacArthur begon zfln réde met betuiging van zyn ge voelens van nederigheid, waarvan echter In het vérloop vin zyn toespraak niets te bekennen vieL Want boewél hij dé aanwezigen verzocht, zjjn wóór den slechts, te beschouwen als een uiting van dè inrichten inzake bran dende kwesties van dé ene .Amerikaan tegenover anderen, gaf hij een verdediging van de standpunten, welke tot zyn ontslag leidden. HQ ver zuimde darjrbjj evenwel te vermelden, dat hij dié standpunten oorspron kelijk niet formuleerde als ambteloos burger, miar in dienst van dei re gering, wier politiek htf daarmee .doorkruiste. MacArthur bestreed de regering met de sinds lang van hém. beken de argumenten. Hij voegde hieraan DEN HAAG. Ten Aanzien van de agrarische pródnetén, waarvoor geen vrye prijsvorming bestaat, ie de georganiseerde landbouw bereid om af stand te doen van doorberekening van de kostenstijgingen, door afschaffing der subsidies en door de loonsverhoging, tn principe, blijft de Stichting van de Landbouw van mening, dat de prijzen van de agrarische -producten moeten worden-Vastgesteld op basis van de kale kostprijs, vermeerderd "met 20ondernemerswinst, doch om wille van het landsbelang doet de landbouw bil de huidige kostenstijgingen ditmaal afstand van dit recht. afschaffing der subsidies acht de Ook met betrekking tot de door berekening der loonsverhoging in de kale, kostprijs staat de landbouw volledig, achter de Regéring. Deze doorberekening moet alléén geschie den in gévallen van strikte nood zaak. .Voor de, producten varkens vlees \en melk acht de 'stichting voor de' landbouw deze noodzaak -aanwezig, -omdat zij op hét stand punt staat, dat de basisprijs voor de melk een halve cent te 'Taag. ligt éi) -omdat de kleine onderne- jttèrs, wièr inkomen voor het ovéri- -grote deel bestaat- uit loon van de .arbeid, en, wier -inkomen overbet- algemeen niet boven het peil van de landarbeiders ligt, levenzeerrecht .hébben op een Inkomsten verhoging van .5% als,,, dé werknemers. Voor .de melk betekent dit, dat de minimum-garantieprijs verhoogd 'moet wórden met ongev. 0.4 et per 'kg. van .3,5 vèt, doch déze ga rantie treedt' eerst inwerking, in dien er.in dè komende zomermaan den ..niét' Voldoende afzetmogelijk heden zijn voor de ztiivelproductén. '("ten aanzien van de prijsstijgingen dér .veevoerders tengevolge van.de Koude nacht Weersverwachting geldig van .Vrijdagavond tot Zaterdag avond: Vrijwel overal droog weer 'mét hier en daar tijdelijk meer bewolking. Plaatselijk nacht vorst.; Morgen. Overdag onge veer dezelfde temperatuur als vandaag. Jh- het noórdén van het land 'aanvankelijk"veran derlijke "Wind, qverigens matige tbt vrR krachtige wind uit oos telijke- richtingen.. 21 ApriliZon op 0553 ónder 19AB: M Maan op 19.47 onder 03.02. Stichting voor de Landbouw het van- zelfsprekend, dat deze t«ivoHe' wor den doorberekend in dé kale köst- -prijs. Dit geldt alléén voor' dié pro ducten, waarvoor de overheid een •bepaalde prijsgarantie veifléent. In de praktij k heeft dit voorlopig: ■alléén gevolgen voor het varkens-, woensdag zegt vlees. Nu dimmers de 'weidepériodè aanbreektheeft deze styging. yan de veevoederprys weinig of geen invloed op de kostprijs van de melk, temeer niet. omdat vóór de vee koeken voorlopig de oudé prijs nog gehandhaafd is. TOKIO.,— Nadat zij Döndëfdijg Hwatsjon hadden ingenomen, ruk- teri dé vérbohdén troepen op naar dèOostelijke én Noordelijke Oever van het Hwatsjdn-resèrvoir. Zij bevonden, dat dé Noordelijken hün posities, dié zij de vorige wéék zo hardnekkig verdedigdenhad den verlatfen. Gedurende de bhebt schèneri de Noprdelijken ook. uit hun andere stellingén langs bet front te zyn teruggetrokken^ ;De, verbonden lêgéfs dreven ae tègéri- staiidér térug, waarbij Slechts èpo- radlschverzet werd ontmoet. Volgehè éen overzicht' van het Amerikaanse achtste leger bleef de tegenstand vén de Noordelijkéh langs het gehele fróiit verniinde- rèn. Er was geen Noordelijke ;actly- vitéit vé'n betekenis ih, hèt gebied van dè Oostkust, lichte verspreide tegenstand aan, het Oostelijke front, weinig" of géén contact aan het centraal front en lichte tegen- Stand van - de: Noordéliikén aaa- üet Westelijke front. echter nuéèn zésdé punt foe, dat meer tot. dé Verenigde Naties waè gericht. Daarin zei hij, dat een oor- log. welke -liiet definitief wordt ge wonnen, tóf een volgende leidt Hij keerdè zich daarbij dus tegèn het principe van bemiddélen, dat basis en. primaire tdak van de Verenigdë Naties I ft. Op héfeielfdè ogènblik, "dat hij zich niet meer beschikbaar Stelde voor het presidentschap, gaf hij de repu- blikeinse partij dé pap in dè mond voor een, reeks lèuzen vóór dé aan staande verkiezingscampagne. Niet minden, echter voor éèn voortzetting van dé strijd in .hét Congres tegen pogingen, om door onderhandeling uit de Koreaanse Impasse te komen. Wanneer, wat .men verwachtén mag, de republikeinse partij zijn argumentatie overnéertit, Zal Ame rika geruime tijd verdeeld blijveü op de puntéh, hoe hetAtlantisch- verdrag-program kan Worden afgé- wérkt, hoe "eeii vreue met Jflpan tót stand kan, worden gebracht zonder de bestaande, verwikkelingen. in Azië te vérgroten of nieuwe te-ont ketenen; hoe mén in dé ViN. uit hét* Cbina-probleem kan.komen enz. Naar aanleiding van zijn. uiting, dat het vérehigd hoofdkwartier ach ter 'zijn Aziërpólitiek staat, kan men zich tevens voorbereiden op een lange én fèltè twist, De.verkla- van.généraal Brédley van __.idag zegt immers het tegen- deeL Met .de ontketening van één dergèlijk twistpunt is het landsbe lang slecht gediend, eerdep dat van Rusland. Dè gunstigste uitleg zOU zijn, dat MacArthur hiermede póog. de, dé verantwoordelykheid voor zyn ontslag volledig op Achesór» en Truman tè leggen. Zyn. negeren van dé president tijdens zyn bezoek aan Washington wyst erop, hoè weinig waardë rnèn kan hechtén aan zijn betuiging van nederigheid en afwe zigheid van élke bitter he id_ of ran cune-gevoel. Men mag zich- diis voorbereiden op voortzetting en Landbouwer overredèu en gedood door éigen tractor TEKNÊUZEN. Te Wesïdorpe In Zeeuws Vlaanderen is dé. 47-jarige landbouwer M. v.„H. bij zijn werk- zaarpheden op het land ohdèr een door hém bestuurde tractor geraakt eri vrijWël op ülhggedood. Het on- géVal geschiedde doordat, de trac tor In eéft greppel reed én daarbij omsloeg. Maandag vierdê transport Ambonezen verwacht RÖTfÉfUj.AM., - Dé „CaStelM- ancö". het. vi'eraé schip, .dót Am- fa Odé se .militairen van Indonésië naór oöè land brengt, wordt In de nacht van Maandag op Dihsdag a-S. té. Rotter dirt verwacht. De ont- SchepinÉ. zal dan, onvoorzièti©' óm- sferidlgnéden voorbehoudeh. Dins dagmorgen om acht uur aanvangen. wellicht verzwaring der. binnen landse moeilijkheden.-, Officiéél heeft de hoofdstad Mac- Arthur alle- ê'erbéwyzên, dié men een generaal met vijf sterren vee-, schuldigd is, doen toekomen. De tè- Ièvisie stelde vele millioenen in. dén landè in staat, de :ge6eürteólssen .te volgen. ..Het .bé'trekRélyk .géciiig^ publiek'Taiï^:de-#^^óödè.;.fièfitfer, dat' dé Washingtonèe hfeer,;ildli""min- dêr leent voor het karakter van een heldenontvangst, welke past bij MacArtbur's krasse uiterlijk enim- pónèrende verschijning, zoals Néw; York voor heden heeft voorbereid. Het Capitóol vlagde, ondanks de ontvangst van MacArthur, halfstok wegens het overlijden van senator. Vanden berg. Het is een trieste' ge- dachtè, dét deze' het laatste jaar niet- in staat is'geweest, het leiderschap' van dé republikeinse partij 'uit te oefénen. Hij zou. als enige de partij ervan-hébben kunnen tegenhouden, dat dé nationale eenheid in de waag schaal werd gestéld voor enge par tij-doeleinden. Zijn heengaan is een, groot verlies voor het gehele land. Hondjes, kattén, paarden en vogels kunnen zeer trouw zijn dait mensen. Van koeien hoort men hét minder. Toch is een door Arcense slagers ge kochte koe losgebroken en mid den in dé nacht teruggekeerd naar het klooster waar zij 't laatst gV.tefd had. De Aii ml Herald hééft een fantastisch plan, ontdekt, or/z ongehuwde mannen te Miami als echtgenoot te vefkopèn aan rijke vrouwèlijker toeristen. In een groot hotel zouden de huw bare mmnenwezensgeveild worden; de bruidegoms krijgen 90 procent Van de koopsom, de geheime orgafiisatie 10 procent! Ann demonding van de Oranjerivierin Zuidwest Afrika is een blaimj-tuitte dia mant geuortderi van, SOO.OOO gulden waarde. Zijn afmetingen riifn 4 ent lang, 2Ji breèd en 2 dOef ALMELO. Eêrt drietal kinderen van dertien jaat is Woensdag door dé politie te AJméla aangehouden óntdat zij op hét terrein van de gas- fabrïèk koperdraad wegnamen. Zij bekeödert reeds verschillendemaleïl diefstallen van koper én lood te hebben gepleegd. terheid. Ik ken slechts een doèl: de Verenigde Staten te dienen." in zijn rede nam de generaal krachtig stelling tegen hen, die menen, dat de Verenigde Staten niet stérk genoeg zijn om zowel op het Aziatisch aü op het Europese front .weerstand te bieden aan het communisme. .,Ik kan mij geen groter defaitisme indenken dan dit", -éi MacArthur. Onder langdurige toejuichingen van de -Congresleden verklaarde hij: „Ik heb er in het verleden met nadruk op gewezen dat het, .uit militair cogpunt gezien, een dwibgc2de noodzaak is dat For mosa onder geen enkele omstan digheid in communistische handen yalt. Indien dit wel zou gebeuren, zou de vrijheid van de Phillippij- nen en Japan onmiddellijk bedreigd worden en wij zouden mogelijk gé- dwongen zijn ons op de Californi- sche kuit terug te trekken". MacArthur beklaagde er zich ovèr, dat de beslissingen op diplo matiek terrein, welke het- ingrijpen van China in Korea eiste nooit zijne genomen. „Ik werd niet geraadpleegd", zei. hij, „toén preriden4" Truman in Juni 1950 besloo* de aangevallen Zuid- Koreaanse republiek tè helpen. Vanuit militair standpunt gezien wa& dit échter, een gezonde beslis sing. De Verenigde Naties waren er dichtby hun doeleinden1 in Ko rea te verwezenlijken^, toen het communistisch China ingreep. Om •de-nieuwe vïiand te verslaan is;,het, noodzakelijk bepaalde maatregelen te nemen. Deze omvatten; een na- rine-blokkade van de Chinese kust, het uitvo ere*? van luchtverken- ningerj boven Chinees gebied en het opheffen van de beperkte be palingen over de Chinese nationa listen op Formosa". Geen oorlogsophitser ,Er is", vervolgde MacArthur. „en wel hoofdzakelijk door hèt buitenland" héftige eritièk op mij uitgeoefend, omdat ik dit aanbeval, dóch elke militaire leider, die met de Koreaanse veldtocht baa of heeft té maken, de chefs der Amerikaan, se generale staven Inbegrepen, was het met blij ééns. Men heeft be weerd, dat ik aanhitste tot oorlog, doch niéts is meer bezijden dé Zie verder pag. 3 (Van onze correspondent te Brussel) BRUSSEL- De Belgische bier brouwers zyn onvervaard en met het wapen van de wet in de hand "Weer eens ten strijde getrokken te gen de Amerikaanse Coco-cola fir ma. die de burgers een product in de maag splitst, waarvan de bezorg de brouwers scha de voor dè volks gezondheid vrezen. Zij hebben plot seling met ontsteltenis ontdekt, dat Coca-cola fosforzuur bevat en aan gezien een wet vón 1936 verbiedt om. in drank, limonade of mineraal water fosforzuur te gebruiken, heeft de. bond van bierbrouwerijen by *t Brusselse psóitet. een klacht gede poneerd. Op 4 Juni begint het proces. De Cóca-cola-directeur moet. bü het ver nemen van dit nieuws hebben ge mompeld: De réclaméis weer best. DEN HAAG. De Indonesische minister v.n Verkeer Djuanda heeft indertijd verklaard, dat aan het gemengd bedrijf de Garuda In donesian Airways een einde komt en dat in i960 Indonesië een voor honderd procent Indonesisch lucht vaartbedrijf 2al habben, He* Twee- dé Kamerlid Algera (A.R.) heeft daarna schriftelijk gevraagd, hoe dat te rijmen is rr.ét een medede ling van minister Spitzen, dat de K.L.M. voor ctn termijn vaa 30 jSar benoemd is tot directrice van de G-I-A. Minister Wemmers heeft daarop geantwoord, dat er géén aanleiding bestaat om een tegen stelling tussen de uitlatingen van minister Djuanda en die van dé vórige minister van Verkeér en Waterstaat te veronderstellen. DEN HAAG Door de „Höak- in-actie" van de NCRV is thans reeds ruim 7 ton bijeen gebracht. QeINHUISWACBTER Ülauiyfafoefc «it.Ermelo, die geen noot kan '-'lezén of speten, toont hier. t)ol trots aan een collega de viool, die hij op eert velling voorreen kwartje kocht en die misschien 2al bttfkett een Stradivarius te zijn. Een dode en twee zwaar gewonden BERGEN OP ZOOM. Terwijl vlet meisjes Donderdagmiddag ach ter elkaar óp de Wouwseweg ta dé richting van Wouw reden, naderde van die kant een personenauto, bestuurd door de vertegenwoordi ger J. de H. alhier. Plotseling schoot de wagen naar de linker kant van de weg, recht tegen hèt tweede meisje op. Deze, de 2t-ja- rige mej. Mary nissen uit Roosen daal was op slag dood. Daarop raakte de auto dè twee achterop rijdende meisjes, die een eind werden weggeslingerd en ernstig wérden gewond. De wagèn reed vervolgens tegen een boom en werd finaal in elkaar gedrukt De bestuurder kreeg daarbij een armbreuk en een bloedende ver- wónding aan het gezicht. BELGRADO. Joego-Slaviê heeft Donderdag vóór de hoüdèrdstè maal sedert de zomer van 1948 een pro- testnota gestuurd naar een derKom- informlandem De jongste nota is gericht tot de Bulgaarse regering en protesteert tegen opzettelijk uitlók- ken van twintig grensincidenten tussen 19 December j.L en 5 April. Veertien maal is óp Joego-Slavische grenswachten of op Joego-Slhvisch grondgebied geschoten, vijf maal is dè grens overschreden en één maal werd propagandamateriaal achtergelaten. De bakkers tn Westelijk Berlijn hebben hun omzet aanzienlijk zien verminderen, .tengevolge van het feit, dat tn de Oostelijke sector het brood goedkoper, is, zodat nete huisvrouwen de schei dingslijn overtrekken om het in dit stadsdeel te kopen. Om de smokkel zoveel mogelijk iè ver hinderen is men er toe;, overge gaan het brood, dat in de Wes telijke sector verkocht word* -te stempelen met 't moord „West". NEW YORK .Vele gezinhen hebben hun huizen verlaten In het gebied van de boven-Mississippi, toen het water over laaggelegen ge^- bicden stroomde in Iowa, Minnesota en Wisconsin. Er worden1 plannen opgesteld om gezinnen te evacueren uit steden, die aan de gezwollen Mississippi liggen. De rivier dreigt grote schade aan te richten in Iowa en Illinois. Het Rode Kruis, de na tionale garde en de gemeentebestu ren bereiden zich voor op de ver wachte pvérstimwhsep. j-tsfi** ---Si? -*<■••• A LONDEN. Het Lagerhuis beeft, een motiè van Churchill om het salaris van minister Shlnwéll mèt 100 pond te verminderen' (éèh jgéhruikelyke wijze van afkeuring der regeringspolitiek), mèt'291 "té gen 280, stemmen verworpen. Dit betekende de góedkeuring van',de benoeming yan de Amerikaanse admiraal Fechteler tot opperbevel hebber van dè Atlantische ylootj in het kader yan hèt Atlantisch, pact, waarmede dé Labourregering zich had verenigd. >- BELGRADO. Maarschalk:Tito heeft een galblaas-opératie ónder gaan. De pa tiënt maakt Belt goéd. (Van'onze parlementsreöacteur) \:-'i DEN HAAG. Het wetsontwerp tot goedkeuring van het Bènelttx-ver- drag. gericht op de gelijkschakeling van dëaccynzen en het waarborgreoht van de drie landen, is door de Tweede Kamer Donderdagmiddag in open bare behandeling genomen. Minister Lief tinck had al eerder verklaard, dat hy het in de tegenwoordige tijdsomstandigheden toch wel gewenst achtte de accijns op het gedistilleerd tussentijds alvast ic verhogen^ Dit komt neer op prijsstijging van de jenever tót 7.50 a 8.— per liter. Gisteren deelde bij echter in de Kamer mede. dat ook de bier-accijns reeds enigszins zou worden aangepast door een gedifferentieerde verlaging met drie etappen welke vooral de kleine brouwerijen ten goede aal komen. f':-' (A.R.), Lucas (K.V.P.) en Rit meester (ViVJ3.). Daarbij werd vobral de vrees in Aèhéelorjthöu- derskringen, dat dézg verhóging de clandestiene stokérlj -é-ven daar mee gevaren voor dé volksgezond heid in de hand zóu wérkén, naar voren gébracht. Van AR- én KVP-zljde drong men' et .derhalve op aan deze verhoging niet dóór te voeren vóórdat dè Benëlux-gé- dachté volledig gerealiseerd zóu zijn. Het verdrag genoot de meeste instemming bjj dè heren Hof- stra (P. v, d. A.) en v. d. Wete ring (CHU), al vonden zij de ver hoging der gedistilleerdaccyos niet zonder bezwaren. Maar de eerste achtte dé Benelux tóch méér waard dan een goedkope borrel en de tweede prefereerde éen dure borrel boven het alternatief: eèri verhoogde beruine-belasting. De bezwaren tegen de verhoging van de gedistilleerd-accijnsper 1 Jan. 1953 werden breed uitgeme ten door de heren v. d. Heuvel In Palais Rose Na acht minuten zwijgen uiteen PARIJS Dè plaatsvervangers van de ministers van Buitenlandse Zaken der Grota Vier hebben Don derdag hün tot duéyèr kortste ver gadering gehouden. Zij duurde 10 minuten. Een Westelijke woordvoer der zeide, dat de RusSlsché plaats vervanger Gromyko nog géén in structies uit Moskou had ontvangen. „Er hèerstè ongeveér acht minuten stilte, oüidat Gromyko géén instruc ties had en de andere plaatsvervan gers niets té zeggen hadden", aldus ae woordvoerder. CANNES. Dist Söwjét- Russische afvaardiging ..gèwelgérd hééft de film .„Bevrijd China" van het programma - té schrappen, Keèft de regelicgscomnüssie van het, fes tival met 8 stemmen tegen I. bij 3 Onthoudingen besloten het artikèl van hèt réglèmént toétè /passen, dat Bepaalt, dat de. règelingscoin- misaicvan,hèt; festival zièh Bét recht voorbehoudt, de vertoning van, ëên film té wêigerén, ihdiéh zij van oordeeh is dat de film', hét natiohaal- gevoel*-kén kwetsénj Meh vermoedt, dat dé. Spwjet-delé^ètle, evènals de PóolSé. dé Tsjèchó-Slo- waakse en dè Hongaarsé delegaties,; zich zullen térugtreKkén.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1