Ipsa 1/9.' DE KLEgKsZN KANTTEKENINGEN Gecombineerd concert van twee mannenkoren i Elf vrouwen stonden in hoger beroep terecht Vliegtuig herkennen in Rowallanhuis M#/ ui taf an Kt-:- AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB De orde verstoord bij lossing van Amerikaanse wapens? t nÊRK'™"'iï'Uj7„g°l% I 7/b' rE=sTcs,TC!=T& Rallye-rijders gaan op weg Negenhonderd Schiedammers toeren met A.B.C.-Expres 't Bevalt hun allerbest 1,tt juist ontvangen „ETERNA HREUGER 2 Vrijdag 20 April 1951' Aducrtcnfff* 7. Af J IV as SchiedairsR Christelijk Man nenkoor o.l.v. Wim de Rooy met Kerstmis in Slikkerveer te «ast. gis teravond waren de rollen omge keerd en kwam Slikkert eers Chris telijk Mannenkoor o.l.v. P. Brouwer naar hier om in het gebouw van de R.K. Volksbond met de Schiedam mers een gcombineerd concert to geven. De bezwaren van een dergeliike uitvoering zijn tweeërlei. Ten eerste bindt het programma te weinig af wisseling en vervolgens is er de vrijwel onvermijdelijke neiging tot vergelijken. Aan het eerste bezwaar ontkwam men ook ditmaal niet. doch bet tweede werd volkomen te niet gedaan door het feit. dat beide koren in bijna alle opzichten gelijke tred met elkaar houden. Zowel de Schicdamse zangers als die uit Slik kerveer zingen met grote animo. Zij beschikken reeds over goede, dragende basstemmen, maar zouden zeer gebaat zijn met enkele wellui dende eerste tenoren. Met de zui verheid was het bij allo twee niet altijd helemaal in orde. of het nu kwam door een ongunstige inzet (Schiedam) o» door een stijgen der tenoren in het heetst van de strijd (Adtvrtentic Z, .11.) iSlikkerveer). In één opzicht echter kwam Schiedam, beslist beter voor de dag. met name wat betreft de program ma keuze. Laat Slikkerveer I als ernstig werkend mannenkoor zich niet teveel inlaten met de lie- dertafelstijl. maar zijn krachten aan j waardevoller werken geven. Al met al werd er echter heel verdienste lijk gezongen en het auditorium loonde zich erivntelijk. ELLY SALOME Zorti» most v*u sppolen Voor iedereen in élk seizoen Cocd, goedkoop» getond Al lijn onim prjian nog to om I» iop*n heeft U nu MWn gold nodig. Dtirtm. «oor hen die v«/i eni» eponingiMonbiodingon niol vfltdoer.de kondtn profileren, dtrra *en'e jpeo'eel ioop/os. Twee aanbiedingen die als artikel niets met elkaar ge meen hebben, maar die allebei glashelder aantonen dat deze serie kinderbijslag- aanbiedingen geen reclame stunt is, maar door iedereen duidelijk controleerbare koopjes zijn. In de dagbladen var vorige week kwamen drie aan biedingen voor van Wilton-, karpetten, maar geen enkele onder de tweehonderd gul den. (dat zegt toch wel tets). Maar nu gaan wij 350 Wilton-karpetten verkopen, echte Wiltons, geen gewone maat, neen, extra groot 220 x 310 cm. (3Va 41/a) in een Perzisch dessin. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze extra grole Wiltons en nu koopt U ze voor IJzeren ledikanten. Jum bo's met gezondheids spiraal, speciaal gere serveerd voor de kinder- bijslagmaand, waarvan de catalogusprijs 69 gul den is. (Dat is toch duidelijk). Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Engelse ledi kanten, twee-persoons en U betaalt geen catalogus prijs, neen M A Jkfl Ukoopt hem voor •■WW* ook In één-parsoons la leveran. WIHKELCENTRUM BINNENWEG TELEFOON 29180 Woensdag is in het teh'*is van Sociale Jeugcizorg R otvalanhuis aan de Lange Nieuwsti'aat een luchtvaartiilmnvcnd gehouden, ge organiseerd door de pas opgerichte Schiedamse Vliegtuig Herkennings Vereniging. Aan de "avond werkte o.a, <ie luchtmachtfilmdionst mee. De avond werd geopend door dc directeur, dc heer v. Buren, waar na de heer Frinz. secretaris der SVKV, het woord nam en waar bij hij o.a. naar voren bracht hoe belangrijk vlicgtuigherkenning is voor de defensie van ons land. Hierop volgde de hersengymnas tiek op luchtvaartgebied, tussen i de aanwezige Schiedammers en I Vlaavdingers. die door de eersten j gewonnen werd. Vervolgens sprak i de heer Kamhuis over zijn bele venissen bij de modelvliegsport. Na dc pauze werden enige inte ressante luchtvaart films vertoond, o.a. over dc Berlijnse Luchtbrug, waarna de heer Van Bu;xn deze gezellige luchtvaartavond sloot. I'.. -i "-r,. A J T rXfc-.v, Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Centrum. Hoogstraat 118. Bcllcti bU ongeval: G.G, en G.D. Tuinlaan SO. Telefoon 69290. Clubhuis Ongcorgan. Jeugd: Doele-Gebouw: Sli jarigen: Maandag en Vrjj- das 16—17.30 u. Woensdag 14.30— 16.30 uur. 12—14 jarigen: Maandag, Woens dag en Vrijdag 18.45—20.15 uur; Dinsdag 18.45—20 uur en Zater dag 10—20.15 uur. 15-jai'i.gen en ouderen; Maandag. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag 20.3022 uur; Dinsdag 20.15— 21.30 uur.. Donderdags gesloten. Toneel: 21 April, Musis Sacrum. 8 uur: Toneelver. „Comedia" met „Een pierrot treedt op". 1565. Nu verliest Bob geen tfjd meer. Wat er allemaal precies is ge beurd is hem nog niet duidelijk, maar het lijkt nu wel alsof zijn broer het slachtoffer is ge worden van een samen zwering. In elk geval wil hij nu onmiddellijk onderzoeken of Kees nog in leven is. De volgende morgen verlaat hij Ha waii en zet koers met de „Vrijheid" naar het ei land Fault*. De nieuwe schoener van Kid kan over enkele weken ge reed zijn en hij wil een ruime voorsprong heb ben op de man, die Kees er heeft ialen inlopen. Kid kijkt dc „Vrijheid" na. wanneer het schip do haven verlaat. Ziezo. denkt hij. die pottenkijker 2ijn we ook weer I terug te keren, kwijt. En hij zal we] zo verstandig zijn niet Elf Rotterdamse vrouwen ston den Donderdagmiddag voor de Rotterdamse rechtbank terecht, die op 4 Mei 1950 betrokken wa ren geweest bij demonstraties op de Vierhavenstraat tegen het los- Advertentie LM.) Burgerlijke Stand GEBOREN: Paulus C.. z. v. C. F. Stam en I van Bree: Ingrid. d. p. K. Koning en I. C. Lltiau: Franeisrns A.« z. v. H- F. Hamakers en W. A. v. d. Voort: Fetronella M. L.. d. w J. J. Koe verman f en M. A- v. d V.'a- fcr: Janna c., d. v. J. van Klinken .-n i A. C. Blok: Bobby, z. v. G. Lek en S. v. d, Sloot: Marianne M. B.. d. v. D. i J, Eeninkwinkel en K. v. Ingcn. GEHUWD: J. Pnchs 60 Jen J. j Stellenaar 50 j.: J. M. Dries 26 j. -n i P. M. Etman 25 P. Waardcnb'.tvg 27 j. en A. E. Fortman 25 j.; Th. J. Karlsen 31 i. en C. J- M. v. d. Waard 25 j.; C. Louman 31 j. en E. van Schetndeien 28 3.:. j. B. Legemaate 28 J. en E. Floor 26 j.: F. j. S. de Goede 22 j, en J.-M. H. Visser 20 3'. P. Kaak 37 j. en M. K. J. Blom 38 J.: A. GillO za J. en A. P. Pons 24 J.: J. v. Kaap 24 j. en S. F. M. Veenendnal 25 j.; A. Pegels 26 j. en B. Hellenthal 23 W. Th. Roeters 28 j. en H. Th. L. van Schijnde] 23 j. ONDERTROUWD: J. G. Eevelandcr 60 J. en E. C. A. de Ronde 5s j.: C. W, Dorsman 24 j. en M. S. Knip- scheer 23 G. M. van Dort 29 j. en J. Nobel 24 j.: H. J. A. Janssen 49 J. cn C. 'M. Kuipers 44 J.: C. Jongbloed 13 j. en P. J. C. Florijn IB 3.: G. D. Kroezen 25 j. en M. Klaasje 24 L. G. A. LalOrt 26 j. en H- C. M. de Raaij I 25 j.: H. J. Landsbergen 53 j. en M. E. Batenburg 43 J-*. J. v. d. Linden 31 J. en A. C. Bravcr.boer 20 j.: A. de Mos 26 J. en J. K. v. d. Hoeven 22 L. A. V. d. Most 22 j. en W. v. Wijngaar. den 2). j.S G.-dfr.Niet 24 3- en J. M. Glimmerveen 27 j.; C. van Oossanen 24j. en J. Krommenhoek 27 A. Ze- geren 33 3. cn T. de Gelder 34 j. Pension- en kamerhouders protesteren De onlangs in werking getreden huurverhoging van dertien procent, die vooral slaat op pensions cn rust huizen. is niet alleen ondragelijk, maar tevens onbillijk. Tot deze con clusie kwamen gisteren de pension en rusthuishouders en de kamer verhuurders op een landelijke pro testvergadering. die gisteren, te Am sterdam gehouden is. Op deze vergadering werd beslo ten telegrammen te verzenden aan de ministers van Economische Za ken. Wederopbouw en Volkshuis vesting en Financiën .waarin om een audiëntie of maatregelen op korte termijn wordt verzocht. Aan ken wordt gevraagd de prijzenbe- schikking pension- rusthuistarieven 3949 op te heffen, gezien de prijs stijgingen van de laatste tijd en het feit. dat evenwicht tussen vraag en aanbod reeds lang is bereikt. I, het v - SHADOw"cs „tón, f *Er°NNé 'I0 '...j p„ Ja90ard w, 3.98, e'J> treai. 3.80 4.9s 1.75 Ollzonderlijtf 2.80 MARQ UiscrZr"""' .■'if. 3.75 If,., i 7,9o 9,7s "•''•wjn - 'J,90 AROTTERDAM: WAtENBÜRGERWE© n» «WIMXCtSf A0 8LtlDO?P" ij, - BEUERLANDSELAAN. sen van wapens uit een Ameri kaans schip. ZU zouden daarbij geroepen hebben; „los geen Ame rikaanse wapens, wü willen vre de," spandoeken met leuzen mee gevoerd hebben en niet onmiddel lijk gehoor hebben gegeven aan de sommatie van de hoofdcommis saris van politie cn een brigadier om zich te verwijderen in de rich ting van het Marconiplein. De vrouwen waren in hoger be roep gekomen van een vonnis van de kantonrechter, die elk van hen tot twee boeten van 10 subs, tweemaal vier dagen hechtenis veroordeeld had. De eerste verdachte zei, dat de orde niet verstoord was, er be stand gewoon geen kans om door te lopen. Ze was alleen maar ge komen om „te zien of de boten ge lost zouden worden", zonder ver dere bedoelingen. Zij was door de politie in een overvalwagen weg gevoerd. De brigadier van politie verklaarde als getuige, dat de vrouwen steeds weer opdrongen. Hij was 15 minuten bezig geweest om ben tegen te houden de Keile- straat in te gaan. Dr. M. S. van Oosten, de Offi cier van Justitie, zei dat de ver klaringen voor de kantonrechter anders hadden geluid. Demonstre ren voor vrede kon hij de vrouwen niet kwalijk nemön, maar men diende daarvoor de juiste plaats te kiezen, d.w.z. niet de straat. De Officier kon niet begrijpen, dat huisvrouwen op die tijd van de {fag het was kwart voor acht 's ochtends op straat konden zijn. Hij Vroeg bevestiging van het vonnis. De raadsvrouw van verd. mevr. mr S. Sunito-Heijligcrs zei in haar pleidooi, dat verd. geschrokken was door het optreden-van de-po litie. Zij wilde weggaan, maar werd gearresteerd. Zij had appèl aangetekend omdat deze zaak van groot belang was voor de integri teit van bet begrip „vrije menings uiting". Een demonstratie, aldus de verdedigster, is oen bepaalde mening te kennen geven en uit hoeft niet ordeverstoring te bete kenen. Zij achtte niet bewezen, dat verd. niet aan het hevel heeft gehoorzaamd en vroeg vrijspraak. Ook in de zaken vanfdè tien vól-, gende vrouwen vroeg£de Officier bevestiging van het vonnis van "de kantonrechter. De rechtbank zal op 1 Mei uitspraak doen.. EMMEN. De door de EVC geor ganiseerde wilde staking in het veenbedrijf van de gemeente Emrocn heeft zich gisteren opnieuw uitge breid In Emmer Erfscheidenveen is thans ook bij verschillende andere verveners het weer stilgelegd. Het totaal aantal stakers en slacht offers van dit onverantwoordelijk conflict bedraagt thans plus minus 350 man. 't Gaat best met G.A.P.I. T7 AN directeur Oostlan- der van Sociale Zaken hoorden we, dat het met de Gemeentelijke Ophaal dienst voor Oud Papier uitstekend gaat. De eerste berichten, die ons over de resultaten bereikten waren Spijkhoven, electro-mon- vij teur, F. H. Vichman, klin- sten dat met betrekkelijk gramma en een eventuele reedschapsmaga2ijn, W. weinig moeite veel waarde, -"",1 "uo-sn-i die ogenschijnlijk onwaar de was, kan worden bchoit- den. Voor het zieke schoolkind 2a al-uitvoering. Ondertussen mogen - u wel een en ander vertel- *\er> °e yos, voorman Ion uit het jaarverslag van electro-monteur, W. Wijn- secretaris Van 't Hof, die stekers, chauffeur, zich voor» de twintigste maal van zijn taak kweet. is niet de eerste ?oTnn,ïjz°mdwn laar^ +Wf^ 0ok d? Vereenlging tot dat wij het Ned. i voor T.H.O.H., dat in Bevordering van de Be- de zomermaanden de lei- langen der Ned. Herv. Agenda-tjc Het maal, Jeugd Rode Kruis bij u in- nieJ ^ystcr troduceren Reeds geruime din6 van het bestuur zag Kerk in Schiedam, handi- —nnnt het tjtl niinhcl rriPf"- nvpriiaan naar rlr» Vion„ TH n-t. Eelnlanlsocn, die over de nor brandschone paden Hepen te ceiiictcn van het vroege zonnetje. Clandes tiene genieters waren het niet, want dc hekken rond om bleken ruimte te heb ben gemaakt voor de toe gangswegen, die in de ko mende (naar we hopen zo- mersè) dagen zeker velen het genot van een wande ling in dit groene stads centrum zullen verschaf fen. Toen.in 1901 Uit de Schiedamsche Cou rant d.d. April 1901: :odat het nu dubbel iriee- ra It. In drie weken tijds blijkt nu al ongeveer tien ton oud papier met krantje hier krantje daar, tc zijn bijeengegaard! Zowel voor de gemeente als voor de ophalers een voorraad om over te juichen. Voor de ophalers is immers een schema ontworpen, waarbij de beloning van hun ar beid varieert van 110 tot 140 procent van het steun bedrag. Aanvankelijk was geschatdat men op maxi- troduceren. Keeds geruime =,7» m ocmeaam, nana - n Bode" deelt tijd zijn immers de Sehie- S®" t?„ 2L i «=r 8®®^ ■•Dc Belangen", f°j' 'ngescha- van Woerkom. De heer A. gaat jaarvergaderen.Maan- J"*.!1 - - van Schie trok zich in ver- dagavond worden de leden ^e.\tn0 HlfLaiï tp e verwacht in dn crotn zaal wijs te Schiedam heeft te damse scholen ii k^dgevoerdedacties.1 Nu met zijn drukke verwacht in de grote zaai *fijs men allerwegen weer volop van „Irene", waar o.a. be- kachèlf aamiaktn'; bezig voor aan alle een verrassing z^er °P stuursverkiczing zal moe- tcnien schoolkinderen, van ft jaar bedroeg het ten plaats vinden. Ook hier 3- bakken - Kolen rifln tpc uwiton aantal leden van T.H.O.R. is het vlue afwerken van voordien, 4. boeken kajte zlek^zünfln^de Pinksterva- ni*et minder dan 781, waar- de agend'apunten gevraagd,-5- inktfcokers u«nen c7 cantic zal aan al deze kin- d.ejl.?°Dar wadfaehtfr het &ék ztaat Itt is het vlug afwerken van vFoor,zlf:Ll"r ,lm^} dp aepndaniintpn rrevraasd. - 5. inktkokers vullen deren, wier namen mo- d,e ^ugd werd geieveru. het Schiedams Toneel te scnappen uwfi menteel worden verzameld, Verdeeld ovër de afdelin- wachten om „De Rechte halen fo°r de b°yenmees de verrassing worden uit- waren er 112 dames, Lijn" van Johan Fah-^»e ter: 8. sigaren halen voo gereikt. 39 ^eren» 75 meisjes-adspi- te kunnen opvoeren. Het blijkt, dat ook de briefkaartenactie voor zie- ke-kinderen over de gehele per week *oit kunnen ko^ wereld een succes gaat worden. Ook aan deze ac- rnen. De eerste week bleef de voorraad per ophaler /f® echter met 412 kg nog iets - beneden de raming. De tweede week was er al een vermeerdering te bespeu ren, toen men tot 457 kg kwam en vorige week kon nemen vrijwel alle scholen in- onze stad deel. ranten van 12 t.e.m. 15 jaar, 55 jongensadspiranten, 350 kleuters-meisjes. 150 kleuters-jongens. Met deze aantallen behoort T.H.O.R. tot de grootste gymnastiek verenigingen, die bij. het *t "zal idem. En dat is nog niet dus ook hier'wel een druk- alles. Ook niprdimkmeeka- bezochte vergadering wor- IXon „Wij zijn paraat" is de luJjjj'cn'Nij-'°m Jlabaon- zecr toepasselijke titel van te Halm bii des de revue, die Zaterdag, 28 'jmbvfinUa mauw. B. en April, in de H.K. Volks- Schiedam hebben bond wordt gegeven tij- vjerT0Tdening uitgevaar. deus een feestavond van aarin wordt be- Kijk, dat lijkt ons de Wilton-jubel vr^iHï?'^ 7i?plinvriSden »dat de door k^fe" beste trekpleister voor een /^olijk en zijn vrienden kcnngen te verrichten zelfs al SI0 kg per ophaler jaarvergadering: het gezel- Jubilea op een werf als J."t/°d"Seren de vlotte pa- wcrkzaamheden zich moe- worden genoteerd. Inmid- lig samenzijn, dat de Schxe die van Wilton-Fyenoord raatheid, dm een gulle lach ten bepalen tot diewelke dels daalde, mede tenge- damse Vereniging voor plegen zich meestal en ais m©est nooazaKeiijK at- met onderwijs Jn ver- band staan". Hoe moet .de. kweekeiing het wel maken mr_ 4JU U1J A rtptl Kon. Ned. Gymnastiek frP"1» T.H.O.R.-ianfarc Verbond zijn aangesloten. Wilton-jubel =ing voor plegen zich meestal en dis meest noodzakelijk volge van het grotere aan- Lichamelijke Opvoeding masse aan'te kondigen. Zo tribuut vraagt, bod van oud papier donk T.H.O.R. annonceert in de ook nu weer. In het Wil- zij deze gemeentelijke ac- aankondiging, die tegelij- ton-Fyenoord-Nieuws lezen ties', de prijs voor oud pa- kertijd met het jaarverslag wij, dat resp. 40 en 25 jaar pier van 14 tot 18 ets. per over 1950 werd toegezon- in dienst van de werf wa- kilogram. den.. Voordat het Dinsdag- ren de heren P. v. d. Onze gemeente, die tot avend in het bovenzaaltje Bergh, hoorder, ,J. Bolland, de eerste gemeenten in het van Beyersbergen - echter brander, A. van Ekelen- u'"""Z"ïE At>r nlnemppne land behoorde, welke een zover is, moet er een ste- burg, timmerman, "W. M, wcest, want fietsende over voordccle c ig nieuwe dienst voor de oud- vige agenda'worden- afge- de Jager, modelmaker, G. de Brocrsvest konden we -armen, V>a^- papier-Inzameling in het .werkt, met o.a. een bespre- -J.-Ottema, -plaatwerker, P. verrast kijken naar de eer- hebben in Qe Jl ina leven riepen, heeft laten king van het zomerpro-.-Booderkerken,-.. helper- ge- ste wandelaars ln. bet Sin-der. Officieren vereen gt y« Dag plantsoen Kleine vreugden maken de rijkdommen van het Ic« in gemeenten, 'waar zoon verordening niét bestaat. ...Wij herinneren onze' ven uit. „Donderdagmorgen lezers aan de gymnastiek- zijn we weer even rijk ge- uitvoering met hef bal ten - - voordode der armen,welke- (Advertentie LM.) jubileum-aanbieding PRIMA PERCAL OVERHEMDEN, 2 BOORDEN f 11.90 EN DE KANS DAT U HET GRATIS KOOPT. HEREN MODEMAGAZIJN „TIMCO" BROERSVEST 56 TELEFOON 69642 Donderdag vertrok tcpen het mid daguur het eerste van dc Schicdamsc équipes, die deelnemen aan de Tui- pcn-rallye, naar dc startplaats. Even voor het vertrekvan de Singel poseerden de here'n P^Daanieh éh 'PI' Winter, met hun Citroen voor de fotograaf. In "Den Haag moesten zij hun tochtgenoot H.-Muller nog op renen, u'aarna de weg naar Kopen- kagen zoit worden ingeslagen. Zater dagmorgen vertrekken de heren Scholte, Van Schie en Hagers even als de heer L. Jurgens en zijn Am sterdamse .tochtgenoot naar hun startplaats Parijs. Het équipe Vlug- Koopnians vertrekt Maandag'uit Den Haag'én kan dlts met' het van huis gaan'ivachten tot Zondagnacht. De in deze winterdlcnst van het Nederlandse cabaret opgenomen A.B.C.-Expres heeft de dienst er. bijrfa op zitten. Niet zo lang meer Advertentie l. M.) (Advertentie LM.) IEDERE HEER stelt bet op prijs good gekleed te gaan en hoewel dit tegenwoordig niet" zo eenvoudig meer is in verband met de vaak zeer hoge bedragen, die hiermede gemoeid zijn. kunnen wij U verzekeren, dat U bij ROZENBERG'S* Kledingmagazijn voor een redelijke prijs een PRIMA COSTUUM geleverd krijgt. Ons vakkundig personeel zal Ugaar ne bij Uw anakopen. terzijde staen. Aan coupe, afwerking en kwaliteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Gaarne nodigen wij U uit onze uitge breide voorj aars-collcctie costuums, demi's en regenjassen in iedere prijs klasse, in onze zaak te komen be zichtigen. ROZENBERGs KLEDING Betere KLEDING dit devies is Uw garantie. Schiedamseweg 73a - Telefoon 32714 Advertentie (I.M.)' was reeds 3x uitverkocht: DOUBLE LIFE het perfect zittend OVERHEMD met vast boord Eneenvoudig vervangbare reserveboord Alleenverkoop voor Schiedam; BROERSVEST 6 Tel. 68200 en deze wonderlijke trein zal nog enkel in dc. herinnering voortleven. van. de duizenden, die in de loop van het seizoen behoorden tot de passagiers, waartoe sinds Donder dagavond 'ook de leden van de Kunstkring behoorden. Geen. Pas sage-theater kwam cr gisteravond aan te pas, ook al mocht men de gewone weg van alle toneel- en cabaretvoorstellingen hebben, ge nomen. Rijtuig nummer zoveel zat men, in het midden of bij het por tier, al naar het uitkwam, maar altijd toch met het volle gezicht op 't spoor, waar om acht uur pre cies Piet van der Meulen en Joop Vischer als spoorwegarbeiders de benodigde sfeer voor de reis gin gen verzamelen onder het genot van aj1 de geluiden, die ons het verblijf op het perron zou'dierbaar kunnen maken. Over. de reis niets dan. !.goeds, want al mocht men verderop in de zaal dan misschien niet alles pre cies verstaan, wat de Kampeertrein Nunspeet voor gesprekstof oplever de, bij Onveilig Sein was die moei lijkheid voor een groot deel over wonnen, vooral dank zij Wim. Kan, die met jongensachtige bravour met seinen, erv dialoog goochelde. Nadat Carry Vonk de figuur van Aleid van Poelgeest nog eens om zeep had' geholpen, kwam' Sophie Stcin met haar voor deze zaal iets tc- zachte stem de salon-communis te een veeg uit de pan geven in de Stoptrein Moskou—Peking. Boven de schetsen, die na de pauze ook weer Johan Elsensohn voor het voetlicht brachten, in een voor hem toch nog vreemd blijven de omgeving we hoeven er Opa Winter maar op aan te kijken stond steeds weer de in dit caba ret eenzaam blijvende figuur van Kan, die met z'n conference licht alleen een avond kan vullen zonder dat men verveeld eens op z'n hor loge, kijkt, Zijn humor, blijft .van .de grootste beminnelijkheid, welk ver. nijn cr ook mee .wordt gespoten. Met.Joop Vischer vergastte hij de trein op een. ruzie", waaraan de kenners.on trouwens ook de pas sagiers, die in dit genre nu niet zo erg thuis waren zich. tegoed kon- den doen. Pam Henning kwam niét alleen in het programma in diverse on derdelen voor, maar voor aller ge-, nocgen had zo ook dat kleine, charmante beginhclingctjc nog eens meegebracht, in de trein heeft men er nogmaals van genoten. Buiten al de geluiden én licht flitsen, die- elk programmapunt weer ondersteunden was--, er als ouwe getrouwe op deze A.B.C.-r - Expresse nog Cor Lemaire aan ds piano. DEN HAAG. Het nieuwe op nemingsvaartuig „Luijmës", dat ten - behoeve van de afdeling hydrografie der Koninklijke Marine óp de werf „Gusto" (A. F. Smulders) in Schie"-'- dam is gebouwd, 'zal 'Zaterdag 21 April om 10.00 uur te Water wordea gelaten V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2