B Regering kondigt toezicht op credietwezen aan Uil ihjyeÜ£ <44' citizen Ui Bewees leugenverklikker zijn waarde? Er blijft nog een tekort van circa 230 millioen Het bellen I Belgisch dorpje zakt de grond in Vrijdag 20 A'pril'1951 Nederlandsché Bank zal optreden als controlerend orgaan r ZOEKLICHT OP Ongelijk recht Twee boerderijen in as gelegd Felle verdediging van MacArthur Wachtmeester herroept verklaring EtEZDINlGINGSNOTA 'S AAN DE KAMER Oorlogsslachtoffers de dupe evenals kleuteronderwijs Duitse handelsagent smokkelt sigaretten Navolgensiuaard experiment van de BBC Ondergronds moeras of slordig ontgonnen mijn de oorzaak 3 (Van een onzer redacteuren) liet wetsontwerp tot toezicht op. het credietwezen, dat in art. 9 van de Bank wet 1948 in het vooruitzicht was gesteld, is thans bü de Tweede Kamer ingediend. Het doel van dit Wetsontwerp is tweeledig: in de eerste plaats dienen waarborgen te worden geschapen voor coördinatie van het over heidsbeleid met dat van het bankwezen op algemeen-economisch terrein, o.a, ter nivellering'van het conjunctuurverloop. In de tweede plaats moe ten, in het belang van de crediteuren, de liquiditeit en de solvabiliteit van de credietinsteilingen zoveel njogeiyk worden gehandhaafd cn bevorderd. Het toezicht zal worden uitgeoefend door de Nedcrlandschc Bank. De werking van dit wetsontwerp is beperkt tot die credietinsteilingen. die er voor een belangrijk deel hun bedrijf van maken crcdieten te ver strekken ert die- zelf tevens erudiet op korte termijn nemen. Dat zijn dus de handelsbanken, de landbouw. credietbankén, de algemene spaar banken én de commissionnairs .in ef fecten. Deze instellingen zullen in een. in vi<»r delen gesplitst register worden ingeschreven. Hypotheek banken vallen niet 'onder deze re geling, evenmin als handelsbanken, die niet over een nader door de mi nister vast te stellen bqdrag aan eigen middelen beschikken. De belangrijkste bepaling van .het ontwerp houdt in, dat'de Nederland- sche Bank bevoegd is aan de g^regi. streerde credietinsteilingen algeme ne voorschriften voor de bedrijfs voering te geven. Bovendien wordt in dit-wetsont werp voorgesteld, dat geregistreerde credietinsteilingen zonder toestem ming van de Nederlandse Bank geen wijziging mogen brengen in het maatschappelijk kapitaal, niet duur zaam mogen deelnemen in' andere credietinsteilingen en niet. mogen overgaan tot fusie of financiële re organisatie. Ook kan de Nederland- sche B3nk bij iedere cred iet instel ling inlichtingen inwinnen. Wanneer de Nederlandschg Bank een ontwikkeling waarneemt, die naar haar oordeel- voor de solvabi liteit of de liquiditeit van een gere gistreerde credi et instelling gevaar lijk zou kunnen worden,' dap kan zij g d vies geven. Aan dit advies-moet binnen bepaalde termijn wordén vol daan. althans dient een bevredigénd antwoord te worden gegeven, 1 Het wetsontwerp opent verder de mogelijkheid, landbouwcredietbanT ken. spaarbanken öf commissïón- nairs in effecten te verplichten,. zic.h aan 'te sluiten bij' een centrale or ganisatie.- Van belang .voor de spaarbank is, dat dé bescherming van dé nahih ..spaarbank" of van hét. gebruik van dagen, waarin .met felhéid, zelfs op straat, de strijd voor de gelijkberechtiging van de vrouw werd gevoerd, schijn en definitief voorbij. Invelé opzichten hééft dézè strijd succes- gehad, maar soms, op de méést onverwachte plaatsen blijkt, dat de emancipatie het einddoel niet heeft'bereikt. Een voorbeeld hiervan is gelegen in de ■uitvoerende bepalingen bij -de--,re cente beschikking voor dé loons verhoging met vijfprocent. Deze verhoging is. gebonden aan eèn mi nimum bijslag van vier cent oer uur. Dit minimum geldt echter al-, léen voor mannen van 23 jaar en ouder, gehuwd of ongehuwd, kost winner of .geen kostwinner. Vóór vrouwen geldt dit minimum niet. Ook niet als zij kostwinstèr. zijn. Tor verduidelijking moge het volgende voorbeeld diénen. In een fabriek werkt-één wèdu- wc. die moet zov—vor tvjec kin deren. Haar loon,is 0.30 pér'uur. Er werkt ook octi man van 23 jaar, die nog bij ziin ouders thuis is. Ziin loon bcdraact ook 0:60 per uur. Dé weduwe krijgt een bijslag van 3 cênt en de jongemhn éen bij- sl»" ."an 4 cent. Waarom dit ver schild' Welke overwèging .de Rijksbe- middélaars heeft geleid totdeze, vóór dé vrouwelijke' wèrknérftér ongunstige regeling is ons niet dui delijk. ;ls .hét een.,gevolg van éen ingeroest gevoel, dót dè vróuw.: die in de positie van kóstwinéter- ver heeft desondanks, mét minder .lóón toe kan?Qf heeft bij. dit Besluit een rol gespééld dé invloed dié on- getwiifeld zal ziin uitgegaartvan bedrijven met vele vrouwelijke ar beiders? .Wij weten hét niet, maar het bevreemdt ons wel. het toevoegsel „spaar" mogelijk wórdt gemaakt, De bepalingen van dit wetsvoorstel zullen ook toepasselijk zijn op filia len van buitenlandse banken in Ne derland, maar niet op kantoren van buitenlandse circulatiebanken (De Javasché Bank), gèldschictbanken, giro-Instellingen en de Rijkspost spaarbank. 4 De 'Nëderlandsche Bank krijgt de bevoegdheid, surséance van betaling aan te vragen -,voór een credietinstel- 11 ng. wanneer zij de overtuiging heeft gekregen, dat deze met de be taling van haar schulden niet zal kunnen voortgaan. ■Tt>ntie- .1 Al I I*® ballpoints In twee uitvoeringen, maar één kwaliteit let vlekvrij oronile iop en clip in blauw, neroon, grijs en wart prijs 6.'° vulling 1." in blauw, maroon, grijs, zwart of gevlamd prijs 2*° vulling 1.25 precisie- W f fabrikaten maf wereWserv/cei VERKRIJGBAAR IN 72 LANDEN Kinderspel met, lucifers (Van opre correspondent) LEEUWARDEN. In Friesland zbn vanmorgen twee. kapitale boer derijen afgebrand, lii belde gevallen door het spelen van kinderen met lucifers. Te Sybrandastraat bij Dok- kum was het de boerderij van dc heer V. G. Hicmstra, die groten deels door het vuur werd verwoest. Acht koeien en een stier kwamen in de vlammen om. Te Oostervvolde brandde de boerderij van de heer L. Tiesenga af. Het woonhuis bleef gespaard. !iiJi;!jiii;iiiiiiujniiniiiiin!Tir,:n:i!i,iiiiii!UKi:iirnuini3nrnniiinrj<Miuuiuujii:immiii» Vervolg van pag. 1 waarheid. Ik ken de oorlog, zoals weinigen van de thans levenden hem kennen. Reeds geruime tijd bepleit ik het algehele prijsgeven van de oorlog als middel om inter nationale geschillen op te lossen, daar de verwoestingen, die de mo derne krijg voor vriend' en vijand gelijkelijk meebrengt, hem voor zijn oorspronkelijke doel nutteloos hoeft gemaakt. Doch wanneer de Verenigde Staten een oorlog wordt opgedrongen, hebben wij slechts één., antwoord: hem met alle ten dienste staande middelen tot een spoedig einde brengen. Het enige doel van een oorlog is: het bevech ten van de overwinning en nim- r mer besluiteloosheid zonder einde". Generaal MacArthur besloot met te zeggen dat de hoop cn dromen. die hem bezielden toen hij 52 jaar t geleden werd opgenomen in de ge- lederen van het Amerikaanse leger, j hem sinds lang verlaten hebben „Er is eon oud soldatenliedje, dat zegt: „Oude soldaten sterven nooit, zij worden schimmen en verdwij nen" (Old soldiers never die, they just fade away"). Ik ben nu zover: Een oude soldaat, die heeft gepoogd zijn - plicht te doen, zoals die hem door God werd voorgeschreven. Vaarwel". - (Advertentie /.IVf.) ORGANON - OSS ARNHEM. Dc inmiddels geschorste wachtmeester bö de Rijkspolitie te Grocsbeek. die verdacht wordt een rol te hebben gespeeld bU de dief stallen van valse dollarbiljetten In een café te Nijmegen, is gisteren op verzoek van zyn verdediger door het Arnhems Gerechtshof voeten gesteld. Deze rechtszaak kreeg vooral bekendheid doordat bij het ver hoor voor het eerst gebruik werd gemaakt van de leugenverklikker. Hoewel aan de-resultaten van de ze leugenverklikker juridisch nog geen waarde wordt gehecht, heeft dit a,pparaat zijn doeltreffendheid in dit 'proces min of meer bewezen. Want, toen de wachtmeester na eerst1 ontkend te hebben betrokken te zjjn bij het complot, een proefneming moest ondergaan met de leugenver- klikkcr legde hij een aanvullende verklaring sf en deze kwam hierop neer, dat hij, hoewel met zuivere bedoelingen begonnen, op een be paald ogenblik tot minder eerlijke gedachten kwam. Hij was echter daarna weer op het goede spoor ge bracht. Gisteren echter herriep de ver dachte deze aanvullende verklaring. Hij had die, naar hij beweerde, af gelegd en ondertekend omdat hij onder de indruk was van de deskun digheid van de twee doktoren, die de proefneming met do leugenont dekker 'hadden gedaan.. Geen vervolging voor steen van Scone LONDEN. Sir Hartley Shaw- cross, de Britse-procureur-generaal, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de Schotse nationalisten,^die de kroningssteen uit de Abdij van Westminster hebben weggehaald, niet vervolgd zullen worden. „Wij zullen geen'martelaren of helden van hen maken", aldus Shawcross. Drie verdachten hadden bekend medeplichtig te zijn geweest. Shaw cross sprak de hoop uit, dat nie mand uit zijn woorden zou opma ken, dat het misdrijf van heilig schennis niet zeer ernstig was. (Advertentie L M.) cigarettes Geen Chinese soldaten in Tibet HONGKONG. De particuliere secretaris' van "de dalai lama, die aan het hoofd staat van de zich naar Peking begevende delegatie, heeft verklaard, dat de dalai lama zich in hetZuiden van Tibet in uitstekende gezondheidstoestand bevindt. De delegatie verklaarde, dat' er in' het land geen Chinese troepen zijn. AMSTERDAM. A.s. Zaterdag bestaat de Nederlandse Trust- maatschappij 60 jaar. Eeresciiuld eu Dankbaar heid viert tweede lustrum NIJMEGEN, Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging „Ereschuld en dankbaar heid" hebben de gezamenlijke Oran jeverenigingen een programma op gesteld. dat na afloop van het Gan zenbordspel wordt afgewerkt. Er zal een grote sportdemonstratle worden gegeven door de Nijmeegse sport verenigingen. De dag wordt beslo ten met vuurwerk. (Advertentie l.M.) DEN HAAG. Volgens twee bezuinigingsnota's, die de mi nister van Financiën aan de Tweede Kamer heeft doen toe komen, wordt een beperking van uitgaven in 1951 voorgesteld van 219 millioen Hiervan heeft 117 millioen of 53 pet be trekking op reële bezuinigingen, 83 millioen of 38 pet op her ziening van ramingen cn 19 millioen of 9 pet op het achter wege laten van voorgenomen maatregelen. In het bedrag van 219 millioen is begrepen de terugbrenging van het nadelig saldo van het landbouw-cgalisalicfonds tot 175 millioen, het geen een verlaging van 45 millioen betekent. Voorts omvat het totaalbedrag verminderingen op posten van de buiten gewone dienst II ad 18 millioen. De verlagingen op de ge wone dienst en de buitengewone dienst I omvatten derhalve een bedrag van 15G millioen. Uit een specificatie der bezuini gingen blijkt, dat zij voor een be langrijk deel worden gevonden op personeelsuitgaven. Op Buitenland se Zaken wordt in totaal 1.393.200 bezuinigd (op personeelsuitgaven 1.097.000op Justitie 2.123.000 (personeelsuitgaven 1.028.000», op Binnenlandse Zaken 163.500. op Onderwijs. Kunsten en Wetenschap, pen 1.661.800 (waarvan een belang rijk deel op subsidiën). op Finan ciën 580.000, op Oorlog 3.686.327, op Wederopbouw en "Volkshuisves ting 5525,000. op Verkeer cn Wa- teretgat 859.000. op Economische Zaken 8.132.500 7.5 millioen wordt overgeheveld naar brandstof fen-egalisatiefonds), Sociale Zaken 18.51C.415. waarvan 16.000,000 door uitstel in werking treden Werk loosheidswet tot 1 October a.s. Onder de overige verminderingen vallen op: 10.700MO wegens uitstel subsidiëring kleuteronderwijs, 40 millioen minder voor oorlogsslacht offers. Wat het totale begrotingsbeeld be treft.' wijst de minister erop. dat er voor militaire uitgaven in 1951 boven de begrote 1034 millioen zullen worden aangevraagd 466 millioen, waarvan echter 192 millioen ten laste van de Buitengewone Dienst II zal worden gebracht, zodat 274 millioen resteert. Voor de civiele sector moet rekening worden gehou. den met een verhoging van 224 millioen. In totaal zullen daardoor da Gewone Dienst én de Buitengewone Dienst I stijgen met 493 millioen. Daartegenover kan de opbrengst van de belastingen 361 millioen hoger worden geraamd. Het tekort op de Gewone Dienst en de Buitengewone Dienst I, dat in October 1950 op S 237 millioen ge raamd werd, wordt thans op 193 millioen geraamd. Het tekort op de Buitengewone Dienst II. dat in de Milli oenen nota op 403 millioen ge schat werd, wordt thans op 592 millioen geraamd. Het gehele begro tingstekort zou dus 785 millioen bedragen. De minister becijfert intussen nog extra fiscale baten tot een bedrag van 530 a j 580 millioen gulden. Er zal dus een becrag van 205 a 255' millioen uit leningen gedekt moeten worden. Commissaris NPV Onrustbarend tekort aan leiders ALMELO. De nieuwe hoofd commissaris van de vereniging „De Nederlandse padvinders" heeft ver klaard. dat het tekort aan leiders in de padvinderij onrustbarende vor men begint aan te nemen. In Am sterdam -bijvoorbeeld moesten reeds verscheidene verkennerstroepen worden ontbonden, omdat er geen leiders beschikbaar zijn. Bij de wel pen is het precies eender. Hier en daar zyn de wachtlijsten zo groot, dat verscheidene nieuwe groepen konden worden opgericht, mits hier voor leiders te vinden waren. (Van onze correspondent) ALMELO De Almelose politie heeft Woendagmiddag aangehouden de Duitse handelsagent H. S. uit Osnabrück.-S. maakte zich schuldig aan sigarettensmokkel. De sigaretten werden in .beslag genomen en S. werd overgegeven aan de douane recherche. De arrestatie vond in Knoopshöfte te Almelo plaats. Na een poging van S. om te vluchten moesten waarschuwingsschoten wor den gelost. Reisbeurs voor Jo Boer en Eric v. d. Steen De uitslag van de regeringsprijs vraag inzake de uitloving vgn reis beurser» aan letterkundigen heeft er, naar wijvernemen, toe geleid, dat de Minister van O. K. en W. aan Jo Boer en aan Eric van der Steen ieder een reisbeurs groot 2000 heeft toegekend. De aanbeveling van de jury voor een derde reisbeurs van hetzelfde bedrag werd door de minister nog niet bekrachtigd. Besprekingen hier- omtrent zijn nog gaande, Luchtvaartveidrag lussen Nederland en de VS DEN HAAG. Op 7 Mei lullen te Washington tussen de Verenigde Staten-en Nederland onderhandelin gen worden geopend om te komen tot een luchtvaartovereenkomst. Hierbij zal worden, gestreefd naar het vastleggen over en weer van de te verlenen, rechten. .De Nederland se delegatie, die deze besprekingen zal voeren, moet nog worden, aan gewezen. Drie jaar en vijf pa an den voor roofoverval ■•BREDA. Drie jaar en vijf maanden eiste de officier van jus titie van de Bredase rechtbank tegen T. B„ die op 19 Januari 1951 do directeur van de coöperatieve stoorr.zuivclfabriek te Huybergon (N.B.), de heer Nelen, overviel. Een koffertje, waarin een bedrag van f. 22.500.— voor uitbetalingen aan meiklcveraneiers, werd hem ter hoogte van de fabriek door ver dachte ontrukt. De broer van ver dachte, die het geld later heeft aanvaard, hoorde vier maanden te gen zich eisen, waarvan twee voor waardelijk met drie Jaar proeftijd. Uitspraak o**er acht dagen. zeiden op de redactieJe moet dte schilder Mellens eens gaan interviewen over de nood in de beeldende kunst" en metcentnp- netde ik vaar het telefoonboek om. Zijn nummer op te zoefccn. Wel, daar stond het. Ik dramde can.de schijf, maar kreeg aBcsn gisch gereutel terug. Zeker afgesne den of zo iets. Weet je watdccht ik, ik tram er op slag naar toe. want ge weet niet half hoe goed gemutst wij ons dagelijks w net zweet lopen, om al dte onafzienbare pagina's te vullen. Herengracht nmmer zóveel daar was liet. Een smal ,oud huis met een knol van een bel, die, toen- ik er aan trok, maar een heel klem, eindje «it de muur wou. Er gebeur de niets, Ik gaf nog een rukje en nog een. Maar neen. Dan morgen maar opnieuw*, dacht ik, ..het is tóch op weg naar mijn huis". En ik ging heen en keerde des anderen daags terug zon der wrok, gelijk dat past. Weer die hel éénmaal, tweemaal, driemaal Maar geen mens die wilde open doen. ..Dat begrijp ifc best dccnt tfo mild, „het ts aanmoedigend lente weer hij is natuurlijk met de schilderskist raar buiten getrokken, dat kan' ik plaatsen". En ik liep fluitend naar huis. Sindsdien probeerde tk het elke middag. Het werd een lieve levens gewoonte even bellen by Mel lens. Op het laatst zat de wandeling mij zó in de henen, dat ik bij het perceel canzefj stilstond, gelijk een koetspaard poor het station. Terwijl ik telkens weer kleine, coquette rukjes aan de bel gaf, reeds bij voorbaat wetend, dat se niets zou den uitrichten, fantaseerde ik over het werk, dat mijn schilder zo lang van honk hield. Voor mijn geestes oog groeide het van. een- kleine aquarel tot een onafzienbaar, woest zeegezicht, te groot voor alle mu- seumdcuren van ons koninkrijk. „Jc gaat zeker eren naar Mellens", jet myn urouto beprypend, toen ik gisteren het huis uerlief.' Ik knikte en tramde naar de Herengracht, „Dag bel!", zei ik hartelijk, want ik begon haar zo door en door te ken nen, die ferme, ronde knol, met zijn koperen fond. Tenoijl ik neuriënd. u-achtte, zonder tuezenlyke hoop op resultaattrad een mannaderbij» Ook hij vatte post voor die deur en vroeg: „Hebt u gebeld?' „Eén keer pas", antwoordde ik. De man knikte begrijpend. Toen greep hij de knol met beide handen beet, pfoatste de voeten handig te- - gen de deur en gaf een verschrik kelijke ruk, als wilde hij de bel met xeortel en tak uit het pand trekken, jk vreesde het ergste, doch be merkte, dat pas na deze pompeuze behandeling, «oor het eerst j'n die week, daarbinnen een htaagtyk „ton- getongelong" opsteeg, als hef. ver moeid, droefgeestig kreunen vaneen wezen, dat de dood ziet naderen. „Je mot hier altyd ejfc krtscht zetten" sprak de man. HU kende de bel al la?!per. Inderdaad ging de deur nu onmiddellijk open. Een dame stond hoven aan de tran. ,JVfellens? Ach -meneer, die u-oon4 al meer dan een jaar in Haarlem, Ja, het staat verkeerd in het tele foonboek,..." Waarmee ik alleen maar eepps# tuil, dat, u niet moetbeklage^ ouer-de vele problemen die onstf courant dapelyks ouer u uitstorS Wij. tan de redactie hebben hal véél zwaarder. KRONKEL. (Advertentie l.M.) damnum STEL al voor, da,t er hónderd', jaar geleden een radio-omroep had be staan. Wélk programma zouden dé'luisteraars dan in 1851, ge hoord kunnen hebben?" ■De*e vraag hoopt de BBC té beantwoorden in hét Derde Programma, in de week die. óp 22 April; 195L begint, leüèwavond komen cr 20 mi nuten lang nieuwsberichten uit April 1851.-Verder^ zal de 40-jarige koningin Victoria het parlement openen met een rede,,Benjamin Dis raeli (de latere lord Beaconsfielü) zal wijzen op dc tragvschc glorie van het Joodse ras. Reverend Charles Kingsley spel b ergt over dc bronnen der wijsheid en George Eliot zal ritteren of stuivelingen over oen op merkelijk boek van Robert Mückay: De Vooruitgang van het Intellect. Er ziin spoorwèg staking én gèlöeest en Charles Dickens is aangezocht daarover gemoedelijk en geruststellend te, babbelen, want dc spcorwc- gen zijn eèn nog zo jong, modernistisch bedrijf. Zxjn^wooraen zullen niet nalaten olij op de woedendebaren te pieten... Een proefneming zal het zijn'of de luisteraars- belangstelling en behagen j^Tne* brengen" voor brieven vdn. ene Karèl Marx aan ene Fredenk Engels Operaliefhebbers zullen o.m. kunnen .'.geniéten uan Mendélssohns Zoon en Vreemdeling1 Welkè radio-omroep te onzent grijpt dit. vöorbèeld eens aan. Onzs ge- schiedcnis en ons cuUureel-poliiiek Leven zijn sedert Karei ae Stoute s dóód bcwogen-genoeg geweest.' overgeplaatst; de Truculent verging Aan 5 rampen ontsnapt met ei', man aan boord. Daarvoor 7 voer Elby op-de Uphólder die m de TJ OE ontsnapt eén, "man soms vijf Middellandse'Zeé verging, maar hij Ai maal aan eert wisse dood?.;., was.net niet-aan boord. Ter hoogte Chief petty officer Francis Elby van-Malta verging de Olympus (op kreeg een uur voor het vertrek van apn mijnL en Elby zwom elf kilo- de Affray dysenterie; en blééf aan mèter iom zich te redden. En aaar- tval in het hospitaal. Verleden-jaar voor werd de P39 in bet dok ge- vertrok deTruculent zonder;hem, bombèrdeerd, -precies in het .uur omdat Elby- op 'het -nippertje - werd dat Elby - niet aan-' boord was. Stuur lectuur PAKJES verstrooiïngslectuur en vakbladen kunnen tot 2 kilo portvrij worden verzonden aan de Rode Kruis Tijdschriftendienst, -Den Haag. En dat moet in toenemende mate geschieden, want het Ned. Rode Kruis snakt naar lectuur voor Korea, Nieuw-Guinea, Australië, de Westen al die andere plekken op aarde waar men Nederlands moet blijven le2en. Er is sterk behoefte naar. Verkeerd begrip |N hotel Csroeds (vroeger: Merde- ka) te D jok ja krijgen de gasten geen eten en geen bediening meer. daar de 113 leden van het personeel 238.000 gulden toeslag met terugwer kende kracht eisten over de jaren 1942'5Z, een soort particuliere schade-enquêtekwestie, iets waar de Indonesische eigenaar niet voor voelt Dus zijn de 113 man-ontsla gen. Bataljon Lucas terug UIT Ambon is het bataljon Lucas teruggekeerd te Bandoeng, als eerste bewijs dat de actie van Dja karta haar einde begint te naderen. Dè aanvoerder had een veroverde 4-kleurige vlag van de republiek Zuïd-Molukken bij zich. Delft ruikt lekker £Ten eeuwenoudeaantrekkelijk- heid van dc Dclftse grachten (grachtjes) nl. de faecalische ode- klonjegeur, dreigt yerlorén te gaan, want ér is eèn riolering tot stand gekomen die doorspoeling garan deert. Deviezenl DEKEUKENHOF (bloemboUen- - Elyslum) jubelt over het enor me aantal buitenlanders dat er da gelijks komt. Met de uitspraak van de naam heeft' men weieens moeite, maar ieder kind in Lisse^ wèet de weg te wij zén naar Kjoék'nove, Queuquènnoffe en Koikenhoof (ook wel Kiichénhof). Ejfecde} GEBEURT ér in of bij Mèppel éen ongeval, waarbij dokters hulp nodig is, dan wordt op vele punten een Rode Kruisvlag uitge hangen. die ingenomen wordt zodra de hulp verleend wordt. Dezer da gen kon in Steenwijk binnen zeven minuten hulp worden verleend. De politie regelt dit .proces telefonisch en als instelling voldoet het systeem goed. Proces-F'allagh bijna klaar TENZIJ voordien een schikking wordt getroffen tussen eiser Bob Wallagh en gedaagde de AVRO, vertegenwoordigd door de heer W. Vogt, zal de rechtbank te Amster dam 15 Mei a.s. haar standpunt be palen in dc financiële aangelegen heid van Bob Wallagh met de Avro. Beide partijen zijn bereid een schik king te aanvaarden, maar financieol- lechnische moeilijkheden maken die schikking vooralsnog onmogelijk. Wallagh had indertijd een .-üijde- vergoeding geëist gelijk aan het sa laris dat hij zou hebben verdiend in de weken van het seizoen toen hij werd ontslagen. Na 5 maanden rN November 1950 verging.op éen der hellingen van de Mont-Blanc het passagiersvliegtuig Malabar Prin cess uit India; 48 inzittenden kwa men daarbij'om. Thans hebben berg beklimmers een postzak van de Ma labar Princess gevonden, die door Chamonix. verder afgehandeld wordt. Kiwi, kiivi FRIESLAND heeft geen plezier meer in (cn: van) het zoeken naar kievitseieren. Sinds jaren wordt het eerste ci niet meer in dc Friese dreven gevonden, en wezels en drashcid hebben talloze kieviten het eierleggen in greidhockncstcn „on mogelijk" gemaakt, al zijn op de Sneker cn BoJswarder marktnog duizenden eieren aangevoerd. Reddend bloed AAN reddend bloed zijn ingeza meld, bijv. tc Someren (N.Br.) 397 flessen en tc Utrecht 306 fles sen, tc Hoofddorp (N.H.) 335 flossen ente Haarlem (NH) 42 flessen, tc Monster 111 flessen en in het nabij gelegen Delft 127 flessen enz. Hulde dus aan het platteland. Een grool-zamelaar DE heer Van dc Riet heeft in zijn 25-jarig Rode Kruis-penning meesterschap van het Nod. ïtoode Kruis 8 ton bijeengebracht voor deze cn. andere instellingen. Een groots persoonlijk record! Agenda loopt over ONZE uitgaansagenda loopt over. Volgende week is het hyacin- thenweek. De tulpen komen daarna. 28 April groot bloemencorso Hi De- gomLisse—Sassenheim. 3 Mei bloemenfeestcn to Noordwijk: 5 Mei corso te Noordwijk.23 April Nij meegs Lentefeest der Muzen met een wagenvracht kunstenaars.... Mierio vraagt of wij 30 Juni, 1 en 2 Juli de kersenkoningin helpen kie zen.... We komen tijd tcJtort, want Kerkrade lokt ook al mer een groot internationaal muziekconcours» waar- zelfs Canadezen en Spanjaarden ko men blazen. Dat mag niet voor de 3de Augustus beginnen. (Van onze correspondent te Brussel) BRUSSEL. Dat een heel dorp in de grond zakt, Is e«n bij aardbeving gen welbekend verschijnsel, maar in Belgisch Limburg doet zich iets soort;* gelijks voor zonder rampen cn zonder tragiek, hoewel voor de bewoners wel degelijk verontrustend. Het propere, in de Maasvallei gelegen, mijn- dorp Eisden (niet te venvarren met Eysdcn in Nederlands Limburg) is in 15 jaar 4 meter de grond ingezakt cn begrijpelijkerwijs vragen de dor* pelingcn zich af waar het naar loc moet met hun scheurende muren, hun verzakkende vloeren cn plafonds en hun steeds maar onder water lopends kelders. "Wie een bezoek brengt aan het welvarende Eisden enige tiental len jaren geleden nog een armoedig hcidegehucht. maai* door de ont ginning der Limburgse mijnen snel tot welstand gekomen ontdekt op het eerste gezicht allerminst wat de grote zorg van deze, van boorto rens cn slakkenbcrgen omgeven, plaats is. Maar bij dc Zuid-Wiilems- vaart gekomen, die dwars door het dorp heenloopt, wordt het duidelijk welk proces hier aan do gang is. Een brug, midden in het dorp, rust op metershoge palen, die weer steun vinden op betonblokken, welke net even boven hot water zijn te zien. De Eisdenaron zullen u vertellen, dat deze blokken oen paar jaar ge leden nog een meter boven de wa terspiegel uitstaken. Evenals een jaar of acht geleden is onlangs deze brug weer een paar meter de hoog te ingebracht, hetzelfde is gedaan mot een enkele honderden meters verder liggende brug cn ook de dijk langs het kanaal moest worden opgehoogd. Doordat de waterspiegel in de vaart uiteraard op gelijk ni veau blijft, krijgt het land langs het kanaal het aanzien van een Neder landse polder. In de daar liggende huizen ziet men hu van de eerste verdieping uit op de dijk, terwijl men daar vroeger vanuit zijn huis deur kon komen en zelfs nog éen paar trappen moest afdalen. En de Zuid-Willemsvaart, die vroeger een diepte van 2Vi meter had, is nu 6 meter diep geworden. Wegens de enorme waterdruk moést eèn deel van de dijk zelfs door een beton nen muur worden versterkt. Wat kan er aan dit verzinkende dorp, dat per jaar nog weer 30 cm. meer de grond inzakt, worden ge daan? Burgemeester Dexters, dfe •ieyens Kamerlid is en dus eèn stem in het Brusselse kapittel heeft, fa er mistroostig onder. De regering doet niets, zegt hij, een behoorlijk:© schaderegeling voor de bewoners, wier huizen scheuren en praetisch waardeloos worden, Is er niet. De Eisdense St. Barbara-mijn. die als de grote schuldige wordt aangewe zen, doet wel iets, maar zonder enige verplichting. Ze laat voor haar rekening herstellingen verrich ten cn heeft onlangs enkele - bescha digde huizen aangekocht. Dc burgemeester brengt me naar een moderne katholieke kerk. die"12 jaar geleden werd gebouwd. Hij laat onlangs gedichte brede scheu ren zien, die door het hele gewelf lopen. De tegels van de vloer we ken vaneen alsof er een geul onder door was getrokken. Men was bang, dat de kerk doormidden zou breken, en de pijlers heeft men in .allerijl met ijzeren dwarsstavcn verbonden. En de oorzaak? Niemand weet heb precies. Er zit in elk geval veel wa ter in de grond; ergens heel diep ligt een ondergronds moeras, zeggen oude Eisdenaren; de myn ontgint te slordig en brengt niet genoeg stut ten aan, menen technici. Het weg zakkende, land moet een hele strook zijn, die de Maas en de Zuid-Wil lemsvaart kruist, want ook het aan de overzijde der Maas gelogen Ne derlandse dorpje CJrmond verzakt zeer gevaarlijk. De techniek heeft er nog 'niets op gevonden om een zinkend dorp te stutten en de be drijvige huismoeder, dié erover klaagt, dat ze de vJoer niet meer kan dweilen omdat dezè is bolge- trokken, zal voorlopig .dit euvel niet verholpen zien. Het is een penibel vraagstuk, maar overigens kreeg-ilc de indruk, dat de stemming dér Eisdenaren nog niet met de grond meezakt, .j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3