sssss ff 19* Raad van Rotterdam blijft steken in harde brok van Jamin B. en W. willen bericht over DP ontkennen noch beamen Oppositie tegen uniforme vuilnisvaten Internationale haringrit naar Vlaardingen KRABBELS VAN 7 KRIS-KRASSER Beschermingsdienst vindt r instemming Resultaat van besprekingen moet nog worden afgewacht Bloemen voor mr Oud STOFZUIGERS DOS I promoveert (Van een onzer verslaggevers) In ce vergadering, die gisteren is gehouden, kwam de raad niet erg ver met de behandeling van de kwestie Jamin. Er waren reeds zoveel tijdro vende problemen besproken, dat burgemeester Oud het raadzamer vond om'.tegen half; zes een eind aan de zitting te maken en. deze voor Rot terdam zo belangrijke: kwestie te verdagen tot de volgende raadszitting, die op. lOiMei wordt gehouden. Alleen de heer Van Doorn (KVP) had toen gelegenheid gehad zijri mening over deze zaak te zeggen. En hij. deed dat zonder'Voorbehoud. Zowel van het college als van de directie van Jamin wenste hij.:meer bijzonderheden, zodat de gemeenteraad zijn. weg zou kun nen. vindémiiit: de doolhof Van verklaringen, waarin de nota van B. en W. op sonimige iipiiittentótaal weersproken-, wordt door het verslag dat de directie van Jamin oveir de gevoerde onderhandelingen doet. „Er is hiér een tweestrijd, .van beweringen" aldus -dé heer 'Van; Doorn „En als de ene partij gelijk hééft, h,eeft;.de andere ongelijk. Moet de raad nu vandaag uitmaken; of >r': zoveel millioenen moeten worden Verspeeld voor; het behoud van het stadsplan?" 7" Spreker meende,' dat er voor Ja-, En daarbij bleef;het gistermiddag min inog/vwl aan 'gelegen was om bEtrelt Kort v, i i j i tevoren had men de neer benalker in Rotterdam te blij ven. Wanneer deze (CPN),, fiaar aanleiding van het in- NV.zo graag weg. wilde had'zij geen stellen van. de Beschermingsdienst telegram en- een uitvoerig schrijven aan de raad gericht. En; wat ;.verlie- zen we als :ze 'weggaat?'Hoeveel ka pitaal-wordt er/vernietigd,; hoeveel werkgelegenheid gaat er verloren en welke baten?LÈn/dat: allés voor het argument.dat op' ,de plaalts van de fabriek, een groenstrook moet ko men volgens het stadsplan.; De heer v. Doorn'greep terug naar'de uitla ting, die weth'oüdè'rVan Tilburg had gedaan' in" een onderhoud'met de redacteur van, .De Maasstad" en waarin de wethouder.zei: „Ik" voor spel niets maar het zou mc niet zo erg verwonderen, als 1 partijen weer eens om de ronde tafet zou den gaan zitten." Een voorspelling, die de heer Van Doom heel graag werkelijkheid zou zien worden. Advertentie (1M.) SJESJUkKEN bedrukt Burgerbevolking, horen verklaren, dat hij - en. - zijn politieke;- vrienden een dergelijke,organisatie volkomen overbodig achtten. Hij- noemde het een onderdeel van de* oorlogsvoor bereiding en dé burgerlijke verde diging Werd zijns inziens nauw ver bonden .aan de militaire taak: Men gaat.de 'bevolking vertrouwd maken met' het, idee dat ereen oorlog vermijden en zo betoogde hij van de Sowjct-Unie heeft men geen gevaar te duchten, want die pleegt geen agressie. Mr Kranenburg toonde zich een warm voorstander van de Bescher mingsdienst. Hij wees op de schade lijke gevolgen, die Rotterdam in 194D zelf heeft ondervonden, door niet voorbereid te. zijn en noemde Londen als voorbeeld van datgene wat een goede burgerlijke verdedi ging .vermag. Van organen als. de Beschermingsdienst zal dezelfde of fervaardigheid worden gevraagd als van de militairen. Het zwaartepunt van deze dienst, ligt echter, in het hoog houden van het moreel der bevolking en de zelfbescherming. De organisatie Steun Wettig Gezag zou volgens deze spreker reeds'hon derden vrijwilligers voor dit w.erk kunnen krijgen en zou zelf ook gaarne -willen meewerken. Na dit betoog was het antwoord van burgemeester- Oud vrij,, gemak kelijk. Hij noemde bet standpunt van de heer Schalker. een misver stand, maar wilde niet in debat tre den óver de vraag of deSowjet- TJtiie al dan niet plannen tot agres sie koesterde, omdat dit toch geen nut had. "Mr Oud wilde een bertfep dóen. op de bevolking inal zijn'ge ledingen om-mee te'werken in de Beschermingsdienst. Een goed func- tionneren van dit apparaat voor komt angst en paniek, de twee gro te bondgenoten van de vijand: Hier na werd'het voorstel tot regeling van de bezoldiging van het hoofd van deze dienst zonder,hoofdelijke stemming goedgekeurd met aahte- mét kleine stijging per maat M E I S J ES M AN T E L S ^in zuiver Wol, leeftijd 6 jaar, vanaf 29.95 meisjes; regenmantels gumr»Fyanaf( ,l 9.95 Egyptisch; kaiben vanaf j 32^75 M%ï Sai i&ÜA Z;£ R S zuiver-wol en gevoerd v vanaF 24.25 ;GÓMM U N.I.EJ U R K J |E S kort vanaf -i 7 19i50 lang1. vanaf'. 27150 Katoenen 7.,V. 'Vv.K"'/ \--t OPKNOOP PAKJES leeftijd p!m. 3 Jaar regatta 9.25 khaki 9.45 Stoffen OPKNOOPPA K J ES leèftijdI '5 jaar '15.75 JONGENS PLUSFOUR COSTUUM in bijzonder mooie Twééd, leeftijd 8' jaar v 35,10 Zuiver, wbllénj VESTPAKdE zéér geschikt:voor communie; leeftijd 7 jaar -.'- v. 29.90 JONGENS>WIN DBREAKERS in' diverse kleuren,, y 7. - leeftijd^6; jaar,-van?f 15.50 STAT EN WEG 184 WINKELSTAD: BLUDORP Thetw o°k: PLEINWÉG h'. WOLPHAERTSBÖCHT '„WinkcIcehlrJm Weraidkaven-Zuid 4 komt Schalker uitte hierover - zijn kening, dat-de CPN tégen gestemd misnoegen, want een -oorlog is tehad. .„Hoe zit het nu met' statiën DP?,Hoe komt hetidat'er in de pers bijzonder heden wórdéh gepubliceerd, waar wü,raadsleden nog„niets-van wetenen waarom is ons\niets verteld over de besprekingen, die vertegenwoordigers wankhet gemeentebestuur met de. regering en de Nederlandse:Spoorwegen hebben gevoerd?" - Deze drie, vragen lanceerde gistermiddagde 'wel bij zónder agressieve heer Van Doorn(KVP) in de gemeenteraad op de waar nemende/wethouder'Van Kranenburg. Het raadslid wilde wéten of déze _.bérichten;:juist warenden toonde- zich wel enigszins verstoord, dat'"bij;dit nieuws inde kranthad moeten lezen. 7 "7-7;.-''..V' Zowel4 mr Oud als de heer Van Kranenburg warenhoogst verbaasd óver. deze vragen van de heer Van Doorn. Zij" hadden - hetbericht nog niet gelezen, dus konden ook 'niet zeggen ..of het al dan niét juist was. Wel deelde de .wethouder ad inte rim mede, dat er, vorige week be sprekingen zijn gehouden tussen B, en W.p een delegatie van-de Neder landse Spoorwegen en vertegen woordigers van de regering. „Wij zijn daar vrij pessimistisch heenge gaan", -aldus de- heer -Van Kranen burg, „maar na de besprekingen hebben we elkaar eens aangekeken en. gezegd, dat-we toch wel een klein .beetje optimisme mochten koesteren". 7 De wethouder wilde geen verdere bijzonderheden over deze bespre king, vertellen; omdat er ook in de kringen van de Nederl. Spoorwe gen en -regering eerst. weer. over moet worden gesproken, .Waarop de heer. Van 'Doorn a riposteerde: „De wethouder' hééft gezegd, dat hij niets te zeggen had". Hij- wenste nog meer bijzonderheden en - wilde ook een defirJtieve.iütsp'raak 'of hét be richt in - de pers juist- was of niet. Mr. Oud wees er-toen. op, dat-het college ook wel graag'alles zou we ten," maar dat men van een".bespre king. als deze-nooit directe resulta ten kan verwachten. Hiermee was de,kóus -af, al voelde de heerVan Do'orn zich 'nog maar" bijzonder slecht ingelicht. Genomen; raadsbesluiten De Rotterdamse .gemeenteraad heeft.gistermiddag-,o;a. .de -volgen- de- voorstellen, goedgekeurd: Het voorstel om een perceel ..volktstuin 'voor- de -tijd' van een j aarte ver huren aande' V.T.V. „Vogéloofd". yoor'een Bedrag- van'f 350.per jaar,.hetleveren van water aan .drje gemeenten - op' Voorneen' Put ten. en het .bouwen, van een:-via duct tussen. de.-Rozenlaan, en ,de .Rodenrijsestraat, -Verder treedt er, eennieuwe verordening inzake hét "kappen 'van bomen in. de-be bouwde. kom inwerking (Mevr, Pols WD dacht dat hierin nog een "juridisch-addertje .school) In de StatentunneL komt een nieuwe tegelwand, de. sloot tussen Schulp weg en 'Aarnoutstraat wordt-ge dempt en" er zijn twee leraren aan middelbare scholen benoemd. Ten slotte is mr H.de Boe benoemd, tot bestuurslid van het Heilige' Geesthuis^ en mr J. Drost.;tót; lid van de commissievoor dat tehuxs- Oudeti van dagen -hielden v v cóiïgres :~/\r In dë aula van de H.B.S. aan het AfnkaanderBlein, hield de afd. Rotter dam van de Ned.-Bond van Ouden van Dagen, haar tweede jaarlijkse congres. De voorzitter. de heer P.«C. Trouwborst, hield hierbij een'inleiding over de toe-, komstige plannen van de regering Inza ke ouderdomspensioenèn. Besloten werd contact.op te nemen met de betreffende instanties ..over. hèt ingediende wetsont werp ouderdomspensioenen. De vïce-vöarzitter van de 1s-Gra venhaag Se biljartbond wenst pietf' van'de ,:Pol flinks) geluk mat 'f. zijn-'successen iri Spanje, ,'j y. 7 .(Eigen Jóto). Directnadat burgemeester Oud gistermiddag de gemeenteraads-ver- gadering geopend had, kwam de heer Gestel aan .het woord, die nu eens niet eeri kundige uiteenzetting ging geven van wederopbauwproblemen, maar als nestor van de raad (mr. Dutilh was afwezig) de 'burgemees ter'geluk wenste met zijn koperen jubileum.' Spreker' bracht mr. Oud dank voor allés wat hij in zijn ambts periode voor Rotterdam heeft ge daan. „Vqot de gemeenteraad is het een voldoening U als voorzitter te hebben en-voor de burgerij .is hei een geruststelling U als burgemeester ië hebben," aldus de heer Gestel, Mr. Oud dankte de raad en de burgerij voor hei- vertrouwen, dat zij in! hem hebben gesteld én de journalisten dankte hij voor het tuiltje bloemen dat zij op zijn voorzitterstafél hadden laten zetten. „Ik,zal deze raad niet zó lang 'meer presideren"zo zei dc burgemeester „maar ik ben ervan overtuigd dat de verhoudingen zo goed zullen blijuen als zij nu zijn." Ook vaar de tijd na 2ijn ambtsperio de sprak mr. Oud de hoop uit. dat de verhouding tussen voorzitteren raadslede» goed zal blyuen. Wethouder Van den Brule stohd gistermiddag in de gemeenteraad voor de hu niet bijzonder prettige taak om een zaak te verdedigen, waartegen- 'óver hö tóen dezelfde kwestie behandeld werdin'1947 zelf afwijzend stónd, Zijn partijgenoot Van Doorn (KVP) en de heer Van der Juinden (VVD) vonden bü hét voorstel aan de raad om, een aanvullend crediet van ƒ.465.000 te geven voor de aanschaffing van uniforme vuilnisvaten een iriöoie gelegenheid om .té.vertellen, dat het nu maar eens uit moest'zijn niet de gemcentëlyke bemoeiing met vuilnisvaten. Zij wilden'er niets meer van wéten. Ook de heer De Kwaadstenïet (AH) deed .een duit in het zakje, maar hü wilde niet; tegenstemmen, zoals de twee andere, sprekers beloof den te doen. Bij hen was het een oud zéér. De heer v. Doorn had 't de toenmalige wethouder; ook al -lastig gemaakt omdat hij .graag zou zien, dat. niet de gemeente,'maar. hetzakenleven voor deze vuilnisvaten zou zorgen. De'heer .Van der Lindendacht ér .precies eender over, 'hoewelbeiden overigens wel voorstanders waren. van: het idéé om uniforme 'vuilnis vaten. in tevoeren.. Zij vonden ech ter dat dit geen werk was vaar de gemeentè énbovendien had het 'al zoveel meer.' gekost dan. men' vér- wacht had, dat het.hu toch wel .tijd wérd om éeh 'punt .achter deze af faire te zetten. Bovendien, vond: de heer Van der Linden het ongewenst cm in deze tijd van 'credietbespa- rihg zoveel ^geld te invèsterén - in vuilnisvaten.-.. De prijzen waren schrikbarend opgelopen en hoe dab mógelijkv/as begrepen zij ;nïet goed. Had de ge meente- niet7 een contract kunnen krijgen,' waardoor alle vaten tegen 'de eenmaal vastgestelde prijs gele verd moestenworden? Hoe kwam het dat er'nu45000 vatén n-teer; no dig. waren; dan aanvankelijk was begroot.' Dat wilde, de heer. De K-waadsteniet weten. En de bewo ners van 'die- wijken,- waarin- nog geen uniform: vuilnisvat was, moes ten dat nu' maar kópen; bij. een.han- delaar -zo betoogden - de twee ande ren. -Wethouder-Van -den - Brule vond dat. hij ondanks zijn vroegere te genkanting loyaal moest zijn. En dat hij verplicht was een besluit, dat de raad destijds genomen had. liit. te voeren. Wat de raming betiof kon hij de heer Kwaadstenïet; ge rust, stellen. Men had 2ich heus niet. vertéld, (maar er warenzeer vtcel aanvragen binnengekomen .om'; een tweede vat, vandaar die 45000. ;Ook bij; de behandeling van 'deze-kwes tie in 1947 is al gezegd, dat de vaten niet in eens geleverd konden wor den, maar wijk voor wijk zouden worden ingevoerd. Een voorbehoud voor de wijziging van de'.prijzen, is door de leverancier gemaakt en om een contract te 'sluiten moet men nu eenmaal met"twee; partijen zijn. Als er een weigert gaat hét .niet door. Onder aantekening, dat de he ren Van Doom en Van der, Linden, hadden tegengestemd,; werd't .voor stel daarna aangenomen. De vierde internationale haringrit naar Vlaardingen zal dit jaar wor den gehouden op Zaterdag 23 Juni a.s. Hieraan zullen kunnen deelne men bezitters van auto's, motoren( en fietsmotoren met passagiers. Deze rallye zal dit jaar voor het eerst worden georganiseerd, behalve door de motor- en autoclub „Vlaar dingen"; door de vereniging van ha ringhandelaren, de vereniging ter bevordering, van visserij, handel én nijverheid, de redersvereniging voor dc Nederlandse haringvisserij, de Vlaardingse 'middenstandscentrale en de Vlaardingse gemeenschap. Nu reeds zijn aanvragen binnen gekomen uit België, Duitsland. En geland. Zwitserland, Zweden en De nemarken. Vorig jaar hechtten de K.N.A.C. en K.N.M.V. aan deze rallye reeds hun goedkeuring, thans is. voor het eerst de. goedkeuring binnengekomen van de ..Federation Internationale Motor- cycliste" te Milaan, wat betekent dat dit die dag het énige Nederlandse Silver King golftournooi LONDEN. Vijftig professionals, het maximum aantal, hebben zich geplaatst voor de laatste 36 holes van het Silver King golftournooi te Moor Park. Zij hadden, na de beide eerste dagen allen een totaal van 152 of minder. De Belg Van; Donck heeft, dé leiding. Aan zijn 67. die- hij op de eerste dag op de westelijke baan noteerde, voegde •- hij er 73 -toé op de ronöeJop de z.g. „high cour- se", een. totaal dus van 140, waarbij Van Donck met 1 slag vóór staat op de Engelsen Faulkner én Lees. De Nederlander De Wit maakte op'de tweede dag een ronde van 75. Met zijn totaal van 154 is onze land genoot1 uitgeschakeld voor de eind ronden. Record tweeliandi g stoten MIDLAND; (Michigan) r De Amerikaanse gewichtheffer Sche- manskyheeft met 182.344 kg het bestaande wereldrecord tweehan dig; stoten in de zwaargewichtklas se verbeterd. Het -oude record stond sedert 4 Maart "van dit jaar op naam - van - zijn landgenoot Davis met 180 kg. „Willem Ruys" naar liuis Met- de „Willem Ruysn, die 3 Mei in Rotterdam wordt verwacht, keren o,a. naar het vaderland te rug .mr. D. F. de Koe, directeur •van de KPM.en ds G. W. Oberman. Ned. Herv. predikant te Utrecht. (Advertentie l. M.) ,Hoo*ei Elcctrolux Errea - Rltsems. Holl. Electro Ruton - Excelsior^ enz. ié Mlddellaiïtlsiraat 72 Telefó'on 30340-31293 - Botterdam M. van Loon rijdt zwaar parcours goed uit BADMINTON, Gloucestershire. - De internationaal samengestelde ruiterwedstrijd, als yoorberexmpg voor de Olympische Spel' 19o2, zijn voortgezetmet de uithf>u- dings-, snelheids- en cross country- proef. De Nederlander M. van Loon. met „Nerantsoula" slaagde er in, het moeilijkeparcours van de, tut- houdings- en snelheidsproef tot een. goed einde, te brengen. Zijn_ broer, É- van Loon, moest de strijd sta ken, nadat zijn paard ,,Weatnx' énkele malen geweigerd had. Slechts 24 van de 40 deelnemers reden het parcours, dat bestond uitverschillende soorten wegen en pader onderbroken door hekken, wallen en sloten, geheel uit. Sportblad in beslag genomen Op verzoek van de Amsterdamse poli tie is door de Almelose recherche Don derdag een aantal exemplaren Ln beslag genomen van het blad Sportfavoriet, vraartn een voetbalpnjs vraag is opge nomen. (Advertentie l.M.) toeristenevenement zal betekenen en geen andere grote gebeurtenissen op dit gebied georganiseerd magen wórden. De deelnemers worden 's middags tussen 2 en - 6 uur in het Handels gebouw verwacht en zij, die de be nodigde stempels op hun kaart kun nen tonen, krijgen dan de plaquette, \velke dit jaar de beeltenis zal dra gen van de Vlaardingse toren en ontworpen is door de Vlaardingse tekenaar J. van Houwelingen, Te vens zal hun' daar het-' Hollandse zeebanket op toast worden aange boden. Voor deze dag ivordt een geva rieerd programma, speciaal op visse- rijgebied. samengesteld. In "de vis- bank wordt een tentoonstelling ge houden van scheepsmodellen, terwijl ook enkele visserijbedrijven ter be zichtiging worden opengesteld. Er zijn rondvaarten op de Maas, con certen op diverse plaatsen in de stad, cariilonbespelingen, orgelcon cert in de Grote Kerk door Gijs de Graaf, cineacvoorsrtelüngen.op visse- rijgebied. een officiële ontvangst van de buitenlandse deelnemers op het stadhuis met daarna défilé en rond rit door de stgd en dan 's- avonds tot besluit een groot internationaal ;variëté-prógrcunma op het feestter rein. V:" Er komt plotseling schot in de promotie-degradatie damcomp'etities. Na de vlotte zége op Damlust be reikte 't Oosten II tegen Gouda I een voorlopige 10—8 vuitslag, welke hoogstwaarschijnlijk wel 11—9 zal worden. Daardoor zal 't Oosten II volgend jaar in de. hoofdklasse kun nen uitkomen, terwijl Damtust na een éénjarig verblijf lüeruit moet verdwijnen. DOS I uit Rozenburg heeft haar strijd om promotie naar de le klasse met succes bekroond gezien. Ka de 10—10 in de eerste ontmoeting tegen nummer laatst van de le klasse competitie VDV 3 uit Vlaardingen, eindigde de tweede ontmoeting eerst in 95. doch uiteindelijk in een 119 -victorie voor de eilandbewo ners, waardoor de promotie een feit werd. Uitslagen jubiïeum-nederlaagwed- strijd van CDR: CDR1—'t Westen 1 ,10—10 en CDR 2—Schiedam 2 eveneens 10—10., CDR doet het in deze wedstrijden beter dan in de afgelopen competitie. -Een Charlois-combinatie speelde een massakamp tegen Niemven- hoorn. De eiland-be wonei-s verlo ren met 3119 en hebben derhalve de 3412. nederlaag uit de eerste ontmoeting niet kunnen wreken. Ge deeltelijk echter wel, want de bo venste tien borden (de eigenlijke wedstrijd) wonnen ditmaal met 11— 9 (vorige niaal 8—12). De ZDC hield gongwedstrijden ter gelegenheid vande prijsuitrei king van het Pletser-tournooi. Ook voor de genode dames waren er di verse damattracties. Amsterdam-Rotterdam is "n lielë afstand Diet VAN DE POL. de Neder- 1 landse biljartambassadeuT, is in Rotterdam -1 erup. Gistermiddag.:om vier uur] stapte 'hij 'mei zijn koffer in' de hand, de keu ander de drm en de Europese titelcadre 71/2 in zijn zak,' op hét station DP uit de Parïjse trein. Eén klei» groepje vrienden' en bewonderaars was- op het perron aanwezig om Van de Pol zijnüénnociende ..reis drie gedegradeerde TSC. Overwinnin gen; brengen onze stadgenoten wat verder van de staart/ Meer niet. Feyenoord gaat bij NAC op bezoek en ook dat vvordt een partijtje zon der enig belang. Voor de eerste klasse B wordt liet eert belangrijke Zondag. Zo wel voor kampioenschap als degrar datfe kunnen beslissingen vallen. EnschedeWagenitigeo 'en DWS Ajax zijn de wedstrijden voor de de Pol om in zijn eentje naar Huel- zo'n verschrikking meer, ofschoon titel" Didt7n "dw's va te reizen, waar ze; alleen maar hij zich bij de talloze keren, dat hij - inui?n-"-V0 en vva?enmfien Spaans spreken. Maar goed, Piet moest overstappen, toch af en toe dagen, afstand ,1600 kni van het kwam er tenslotte al moest hij in voelde als een schooljongen, die Ju* ha™J}?laats3e Buelva:. naar Madrid dan ook blijven, staan, ter- voor het eerst alleen op reis mocht, morden vastgesteld, de Maasstad een hartelijk welkom -wijl de Belgen Van Hassel en Vin- R.otterdam kan trots zijn op deze toepte roepen, en hem te feliciteren gerhoedt hem uit dé.overvolle trein biljartkunstenaar. De heren van de TT70T Vn-Yl TITn/"htirfO Cirw/lp*. rtMrtfli.fl, f-, - .1. I If. met zijn prachtige succes, ongesla- naar Sevilla een tot ziens ..toewuif- ge» Europees kampioen en een den r.ieuw Moyenne-recordNiet leuk, dacht Piet én ging om In zijn biljartzaal aaii de Am- de tijd door te komen vast in con- m.anstraat moest hij eerst talloze centratie Y^r zijn gevechten op het handen drukken en van bewondé- gfoe_ne *eJ}; }n sPf* ring (getuigende schouderklopjes:in u j u VL a jl» ontvangst nemén, voordat Kriskras- efn hiljart had laten komen om. het stand* al valt dat natuurlijk niet zo "WageninEen 21 10 7 4 27 32- ser gelegenheid kreeg voor een-rus- cn eh'S5 ouderwetse beestje, op bu de 1600 km naar Huelva! Aa cle staart- tig praatje over zün.Spaanse avon- art rond». J»otm .w.t.gMjtoch.p te Nederlandse Biljartbond zijn dat ook, al lieten zc zulks alleen maar blijken'uit nogal officiële felicita- tiebriëfjesvan voorzitter jhr. Mollerus en secretaris-penning meester Van Haren. Nu is Amster- dam—Rotterdam ook 'n hele af winnen of verliezen, moet er een extra wedstrijd tussen deze clubs DOSHenge lo, Heracles—Gooi en Vitesse Enschedese Boys zijn ontmoetin gen, waaruit de tweede degradant te voorschijn moet treden. Ook hier een mogelijkheid voor een barrage, in het bijzonder tussen DOS en, Heracles. Dé stand in de ze afdeling is: Aan de kop: DWS 21 10 7 4 27 25—15 -23 tuur; Nou'.ja;'avontuur is éen beet je overdreven, maar 'n hele onder neming was' het toch wel,voor Van bieden, hebben ze de resultaten van deze concentratie, gezien, Het mate riaal v/as niet best, maar Van dë Pol liet de sympathieke Spanjaar den- desondanks biljarten aanschou wen, waar ze nu nog niet. .over uit gepraat zijn. 'Dc Belgen én zijn an dere tegenstanders trouwens ook niet, want met zijn allen kondem ze tegen onze grootmeester slechts 900 van de 1800 te. scoren caramboles bijeen krijgen,. 'n Tikje meer waardering voorde Vitesse 21 6 7 8 19'23—28 prestatie van de Rotterdammer Piet DOS - 7 21 6 6 9 18 30—29 van de Pol, die toch maar in barre Heraclës .21 6 6 9 13.2632 -eenzaamheid een Europese .titel Hengelo 1 21 4 5 12 13 20^38: heeft" veroverd, hadden de heren 7 van de biljartbond wel: kunnen to- - ivoeien ne"' Op Donderdag .3 Mei (Iierael- T7n«:fniitpn vaartsdag) zullen onder leiding u 1 van de R.R.V. De Schie de voor- Nu de vijf eerste klasers uit het jaarswedstrijden van de Westelijke Rotterdamse rayon hun laatste Roerbond worden gehouden in. de wedstrijden voor de competitie Schie tussen Delft en de Zweth. He Spanjaarden dachten niet meer ronder zorgen kunnen uitdartelen, (finish)," De volgende wedstrijden heeft het nog minder zin dan an- zullen worden gehouden; rahfevéï V y ISl fot S «Se ders om een'voorbeschouwing te Dsmes: flielrocien: 1000 m.: oude ftvïrfetf zun tft L ïl hel nna°rl -PlHf»- W 'SW-Hemcs-DVS en jonge aAt oude en jonge vrer raateriaal, dat hü uit Holland had staal er ,noE ietsop het spel, ,nl. oude en jonge^skiH, stijl. 2k500m.. meegebracht, moest bi) aan zijn be- het eerste klasserschap van de Am- oude en jonge viejv overnaadse wonderaars afstaan en de arbiters sterdammers. Wint de Schiedamse vier, oude en jonge skiff, en over-, stonden soms zo geboeid naar Plet's club, waartoe zü zeker in staat Is, naadSe.skiff: spel te kijken, dat ze het tellen ver- dan betekent zulks zo goed als ze- Heren: snelroeien 2000 m.:,oude' gaten' ker degradatie voor DWV. De the- en jonre acht, oude en jonge vier. De terugreis met de ksmpioensbe- retisehe kans op redding wordt .OTKnaadse^vi^ ChOT[dnumm?r). ker voor de zevende internationale ^an tenminste uiterst rruniem. Stijl. 2000 m-. oude en jonge twee, titel na de oorlog in'de koffer, was Xerxes en Sparta spelen thuis, overnaadse twee. oude en jonge voor de eenzame Van de Pol niet resp. tegen RBC en het inmiddels sxiif en. overnaadse skiff. Al zijn onze etijicn nog ZO laag, om le Jrooen lieefl U nu eenmaal geld nodig. Oaarom, voor hen dia van onze openrngtaanbiedingen niet voldoende konden profileren, deze serie speciaal bewaarde Itoooies. Morgen begint'de grootste verkoop van aardewerk die ooit gehouden is. Geen dure porceleinen serviezen, geen artistiek aardewerk, neen,, doodgewone theepotten, melkkannen, bekers en scha len die U en iedereen met een groot huishouden het meest nodig heeft..- In deze kinderbijslagmaand houden wij een "aardewerk- slag waar de stukken vanaf vliegen.../'; Een grote-partij aardewerk, eerste en tweede keus waar. zelfs de meest geroutineer de vakman geen verschil in zal ontdekken; wordt U aan geboden in de. spéciaal hier voor ingerichte zellhelpafde- ling (sous-terrain) 7 Bent U op de hoogte, weet U wat er te koop Is, (en welke huisvrouw weet dat niet haarfijn); kunt U borden kopen voor minder dan 36 cent? Laat Uw man vanavond rustig afwassen want als hij dan Uw borden uit z'n onhandi ge vingers laat glippen, dan koopt U vanaf Zaterdagmor gen 9 uur nieuwe borden, kloeke diepe borden, die wij gisteren nog voor 36 cent verkochten, voor Per ë/tënt nief meer dan 6 sfufcs En dit is nog maar een voor beeld van de tienlallen niet geadverteerdeaanbiedingen. Ari ÏJ gald genoeg hebt, koop dan laters van 10 of 12 gulden die le hooi Pfi ie gras Ie koop zijn, maar voor hen die gre- d ui dig hebben afgewéehl zijn er riv lakens, 160 x 2T° cm. voor Geen (e/ofon/sche- ot postorders WINKELCENTRUM BINNENWEd TELEFOON 29180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5