VOORAL VÖÖ.R VROUW tabale Ervaringen van werkgevers met gehuwde vrouw in 't bedrijf fi>mm 250* Bergen geld voor politie school te Hilversum Een ongeluk zit in een klein hoekje yrfidag 20 April 19'5Ï ,7 Verantwoordelijkheidsgevoel is groter, maar.verzuim ook Zeg: thank you en glimlach Eelt op z'n klep w 'V/' Schrik der brave huisvrouwen zou het hok in moeten Huwelijksgeluk en... geld „HET DOET AAN CORRUPTIE DENKEN" Verbluffend rapport van de Rekenkamer Radio-Programma D.D.D. Laten we manlief met zachtheid van zijn voetstuk halen GEDE-ZALF Maar is nu weer gauw te herstellen Nieuwste ontdekking voor de fijne was DE COMMISSARIS VERTELT DOOR door h. voordewind (Van een onzer verslaggeefsters) WIJ ontvingen enkele weken geleden twee brieven, waarin de^hrijfstérs^ beiden op punt van; trouwen; .zich be klaagden dat de werkgever, uit hoofde van het voornemen tót trouwen, deze jonge vrouwen niét iri dienst wilde nemen, ondanks de: zeer goede opleiding en referenties. Is de-tegenzin van de werkgever in de „getrouwde vrouw in zijn bedrijf" zo groot, dat reeds een voorgenomen huwelijk, ondanks de ver zekering van de sollicitante, dat zij blijft werken en het in haar arbeid geen verschil zal uitmaken, voor de „baas" een beletsel is .haar aan te nemen? Wij hebben het een aantal grote werk gevers gevraagd. Dat wil zeggen, wij vroegen: hebt U getrouw de vrouwen in dienst? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn Uw ervaringen? Heeft zij dezelfde sociale rechten als haar gehuw de mannelijke.collega? Zj .fjjyr* Etn groot schoonmaakbedrijf. Men vertelde ons, dat hier zeer veel getrouwde vrouwen als schoonmaak ster in dienst zijn. Deze vrouwen dóen dat In hoofdzaak als bijver dienste teneinde haar kinderen een hetere opvoeding te kunnen géven. Haar werk is vaak beter dan dat harer vrouwelijke ongetrouwde col lega's, omdat zij meer verantwoor delijkheidsgevoel hebben. Het ziekteverzuim is vrij hoog. Dit moet eensdeels geweten worden aan de dubbele ïak thuishouden en werk. voor dag 'en dauw) dezer vrouwen, anderzijds door de socia le voorzieningen. Mannen (glazen wassers) verzuimen veel minder. De vrouwen worden minder gesalarieerd dan haar mannelijke collega's (vrou wen: 71»/? ct. per uur, mannen 90-9J ct per uur)/Pensiormering fs nog niét geregeld. Een groot warenhuis, i Heeft getrouwde vrouwen In diénst! Met Kerstmis. Sinterklaas'en ande re extra-drukke tijden meer dan normaal. Men is zeer tevreden; over haar werk. Men heeft niet te kla gen over vee] ziekte-verzuim of an der verzuim. De salariëring is min- der dan van gehuwde mannen, staat echter gelijk met die der- onge trouwde vrouwen.'De sociale voor zieningen zijn ook dezelfde als .voor de,-ongetrouwde vrouwen. Een groot koek- en banketbak kersbedrijf met fillaalwinkefe. Mén heeft nóg- twee getrouwde vrouwen in dienst (die vroeger, on getrouwd., reeds als varkoopster bij de firma waren), maar zij gaan bin nenkort weg.Men neemt geen ge trouwde vrouwen in dienst, omdat men van mening is. dat deze haar werk niet voor 100 procent kun- ER zijn in Amerika zo veel ge zegden en gebruiken, die wij. Europeanen niet kennen en waar wij. zelfs nog nooit van gehoord hebben. Amerikanen' maken graag en veelvuldig gebruik ven compli menten. .Vrouwen zullen dan ook ajtijd 'iets tegen elkaar zeggen. „Wat. zit 'jouw. haar leuk" of „Wat een aller aardigste jurk is dat," zónder dat ze daar iets bijzónders mee bedoelen. Ze doen dat op de zelfde manier als wijNeder landers zeggen: „Brr, wat is het weer koud van- daag" of v „Al weer een regen bui." Dat zeg gen: wij dan en daarmee is hét uit. Maar toen ik pas kort in'Amerika was en iemand iets over mènjurk zei, had ik eigenlijk;, willen zeggen: „Ja, leuk hè? Die heb ik in Amsterdam er gens in een uitverkoop op de kop getikt. Spot-goedkoop-" Maar om dat je op zch moment meestal niet weet vvat uitverkoop'' en „spot goedkoop" is in het Engels, zeg ie dan maar Iets anders. B.v.: „Ja, ik ben ook zo dol op deze jurk. Voor al de kleur is zo leuk hè?" Maar als je Hat doet, kijkt iedereen je stomverbaasd aan, want het kan ze helemaal niets schelen. En bo vendien is het de bedoeling niet .om op zoiets In te grant Alles wat. van je verwacht wordt, is dat je thank you" zee en daar een beetje bij glimlacht. Maar als je dan weer eens in Nederland bent en men zegt: ,,Wat een enige schoenen heb jij aan", dan heb je-jarenlang bij dergelijke gelegenheden „thank you" gezegd en dat zeg je dan dus weer. Waarop Iedereen in Holland je dan woe- stomverbaasd aan kijkt.... Het kan ook gebeuren, dat Je met een flatteuze of vrij-opzichtige jurk ergens in een gezelschap terecht komt. Als twee vrouwen erg ver rukt van uw gewaad zullen zij "elkaar toefluisteren, dat het een vknock-out" is. Dat vang je dan net op en denkt koortsachtig-na over de betekenis van dit woord. Knock-out. Heeft iets met boksen té maken. Of, wacht eens even, knock kan 'ook betekenen dat er iets omgevallen is. O, zou ik iets. •tnet al die slierten die aan de jurk hangen, omgegooid hebben? Maar gelukkig herbalen ze het nu hard op. Ze "inden de jurk een „knock out". "'at is „slang" en het bete kent: iets geweldigs, of een droom, of hoe je het maar noemen wilt. En daarop kun je dan rustig gaan zitten en, met een (gemeende) bij- zonder-brede glimlach „tbank you" zeggen. BECCY, Advertentie (l.M.) 1 SMOMOUOE8SWE& IS1 SU 5TATENWEG nen doen. Zij heeft nog een man. en kinderen en eeneigen huishou den aan het hoofd en eer»: goede verkoopster moet al die zorgen er ruet. bij hebben. Bovendien is de arbeidstijd (8 uur tot 6.30 uur) zeer, ongeschikt voor getrouwde vrouwen. Grote fabriek voor regenkleding. Men heeft getrouwde vrouwen in dienst, voornamelijk atelierwerk sters. die reeds als jong meisje bij de firma in dienst zijn gekomen. Als de ateliermeisjes rouwen en wil. len blijven kan dat. maar men neemt geen getrouwden in dienst. Dit besluit is van na de oorlog en komt voort uit de eis van een con stante ploeg aan de lopende band. Het verzuim der getrouwde vrou wen is groot en zij hebben haar hoofd niet bij het werk. Er zijn veel j mutaties aan die lopende band. Op de ateliers gaat het over het alge meen beter met de getrouwde vrou wen. Zij hebben groter verantwoor delijkheidsbesef. Alle vrouwen van 21 af worden opgenomen in een pensioenfonds, waarvoor zij zelf niet betalen. Bij een huwelijk .krijgt de vrouw de helft van het dóór de firma gestorte bedrag als bruidsschat mee. Groot restaurant met vrouwelijke bediening. Sedert de oprichting en dat is 53 jaar geleden behoorde het tot de traditie, dat geen getrouwde vrou wen werden aangenomen en dat diensters, die gaan trouwen, wor den ontslagen; Men meent, dat een getrouwde vrouw in haar huls hoort en bovendien kan men op een ge-' trouwde vrouw nooit vast rekenen. Al was het alleen al in de tijd, dat zij een kind verwacht en krijgt. Dan is zij zeer lang niet in staat het lichamelijk vrij zware werk van ser veren te doen. - OVER 'i: algemeen komen er in dit deel van de wereld weinig loslopende tij gers en beren voor. Dat is een reden tot dankbaarheid, want stel je: voor,-dat dat er ook nog eens bij kwam. Maar er is een- soort roofdier, dat .vrij rondloopt in al. onze steden, het zit in 'de huizen, in de cafê's, 'in de kantoren; het heeft (soms) een pelsje aan, het heeft mooie ogen, het heeft pan cake op het snoetje; een dun middeltje, en het verspreidt een niet onaangename geur. die Seandale of Shocking heet. Het is de vrouw, waar alle mannen naar kijken, ce vrouw die „het heeft (wat aan. ja dat weet niemand, maar „hèt"). Natuurlijk is het geen roofdier, welnee, als je het tan de mannen vraagt, zeggen ze: het Is een ver schrikkelijk aardige vrouw, maar dat zeggen ze op een manier, die 'ons, brave huisvrouwen, dc rillin gen van ontzetting geeft. Voor ons Ss 'ze een roofdier. Wij worden on rustig, als ze in de buurt is, zoals een troep kippen in het huk on rustig wordt, als er een.vos in.de verte voorbïjsluipi. Ja, voor ons is zij ee* roofdier, daargaat niets van af, want onze mannen kijken naar haar. •- Op"straa.t is ze tamelijk,taaar melijk ongevaarlijk, daar mag ze dan nog wel lopen van ons, daar is ze een soort pin-up girl of zo'n 'plaatje uit een bad-tijdschrift, maar o wee, als we haar bespeuren op het kantoor van onze man! Of als zc komt op een avondje waar wij zijn, of op een feest! Dan zijn wij door haar zo verschrikkelijk ge alarmeerd, dan brandt er aldoor maar een -rood' knipperiiebtje in ons, Vroeger .was het eigenlijk veel eenvoudiger, dertig jaar geledén kon ze gerangschikt wordenonder „die vrouwen". Alles wat toen parfum droeg, of rouge, of heel dunne middel tjea, behoorde bij „die vrouwen". Nu gaat dat niet meer. Nee,in de beste kringen -en in de degelijkste kringen komt parfum en rouge voor. Je kunt dus (Van onze Scandinavische correspondent) HET Zweedse Galiupinstituut heeft eer. onderzoek ingesteld naar „Het huwelijk in het dagelijks gebruik". Daarbij kreeg het o.a. in teressante gegeven over de vraag: „Welk Inkomen garandeert het meest-harmonische huwelijk". Nu, een goed huwelijk schijnt het best verzekerd te zijn bij een jaar lijks inkomen van 8 tot 10.000 Kro nen (dat is zowat 6000 tot 7500 gul den). De meeste mislukte huwelij ken vond men bij inkomens van minder dan 6000 Kror.en (ca. 4500 gulden). Zij. die flinke inkomens hebben, hebben toch de meeste onenigheid over punten, die op economisch ge bied liggen; populair gezegd: geld alleen maakt niet gelukkig. Liefst een vierde deel van deze groep gaf als oorzaak van de mislukking 4 5 van het huwe lijk „misbruik van alcohol" op; dat is opmerke lijk in een lar.d als Zweden, waar de ver koop van ster ke drank aan strenge regels gebonden is. Maar ook In de gelukkige groep van 8-—10.000 Kronen vormt de wijze waarop het geld wordt uitgegeven een punt van onenigheid. Maar in die groep .worden de problemen de kinderen betreffend, in harmo nie opgelost en men heeft vrijwel dezelfde keuze in de wijze van ont spanning en genoegens zoeken. Overigens bleek uit het onderzoek ook nog. -dat de: beste huwelijken voorkomen tussen hen,'die 'elkaar twee tot negen jaar hebben gekend voor zij trouwden. Langer of korter schijnt dus af-te raden te zijn. niet eens meer zeggen; Hè, wat ordinair en je hoofd omdraaien. Dat. maakt het heel verwan-end, maar tóch weten wij brave huis vrouwen' "direct de vrouw met „hèt" te onderkennen. We voelen precies, wanneer ze in de buurt is, het rode knipperlicht brandt, we moeten oppassen. We! zouden 't liefst de dierentuin opbellen en aan de directeur wra- gen of daar nou heus niks aan te doen is. „Dat kan toch maar niet zo doorgaan, meneer de directeur, hebt u niet een paar flinke hokken vrij?" „Nou, dat Imoet dan maar,'' zegt de directeur,' „als ep mcïóie exem plaren., bijzijn, vooruit; goed." Eh dan alle - vróuwen die „hèt" \f er af en toe wat zon is, heeft 7 het hotel, naast ohs, er een keil- ner bij gékregen. 't Is een ferme, zware man met zwarte krullendie van achteren, tot bijna over z'n boordje springen. „Hij zingt," -weet de werkster. „Rij is eigenlijk een bas." Omdat er toch geen klanten zijn, staat hij vaak voor 't raam. De ar men op de rug, servet op. de schou der, naar onze tuin te staren. Daar zit dan meestal 't dikke zusje in 't grint. 't Zal wel begonnen zyn met een lachje en een knikje, maar op een dag komt dc bas de keuken binnen. 't Zusje tegen z'n plastron gedrukt. Ze is niet van me af te slaan," praat hij en z'n machtig geluid lókt op slag de werkster, die aan 't stoe len wrijven -is.-. ,Jk hoorde 't gelijk," zegt'ze la ter, als we boterhammen eten,J3e man móet In de opera." „Hij heeft eelt Op z'n klep," vindt zoontje, „hij heeft 'tuurlijk allang eelt ov z'n klep," - „Op z'n. wat?", roept de werkster vinnig.A „Op de kleppen in z'n strot," knikt zoontje en wijst. Als jullie zo zitten te lachen moet je 't maar aari meester' vragen. Die had eerst een piepstem en nou is er eelt op! en nou bromt-ie". En dan plechtig; ,„4 Is 't er ^eenmaal op zit, kan 't er' nooitrmeer af." „Nou, ik heb liever een ma» die1 bromt,'dan een die piept," praat de1 ■werkster en kijkt dromerig naar 't| dikke zusje, dat dit moeilijk ge-, sprek niet volgen kan. 'i „Bij mij is 't ook aan 't groeien," zegt zoontje tevreden en vertrouwe- j lijk. „'t Groeit eigenlijk elke dag,, 't. is alleen meester weet 't nog- niet. -V/.-V- En als' wehier zo gauw niets op terug weten; ongewoon zorgelijk: „Toch: zou die: 't moeten zien, hè? Ik zit met zingen tussen al die piep- gricten, daar kun je met dat eelt niet tegenop.",*-' - B1BEB. hebben, in de hokken. Hè, hè, wat een enorme opluchting. We hoeven nergens meer bang voor te zijn; we kunnen met onze mannen rus tig gaan wandelen/in café's zitten, naar feestjes gaan, zonder dat het rode licht knippert. We kunnen hen 's morgens vrolijk nawuiven; als ze naar kantoor gaan, want het ge vaar is veilig opgeborgen.' Maar 'onze. mannén moeten lie ver niet naar de dierentuin gaan, dat wil. zeggen, een enkel keertje mag. Op Hemelvaartsdag, dan re gent het toch en dan is het daar toch zo vol. ANNIE M. G. SCHMIDT (Advertentie LM.) DEN HAAG. De uitgaven, die gedaan zijn voor de Hlïversumse politie school. worden door de kamercommissie voor Rijksuitgaven ronduit ver bluffend genoemd. Uit het verslag der Algemene Rekenkamer maakt men op, dat hier op een dusdanige onverantwoordelijke wijze *aet de belasting gelden is omgesprongen, dat de gedachte aan corruptie als vanzelf op doemt. De opleiding van negen leerlingen, waarvan er tenslotte zeven tot adspirant-officier van politie z^jn benoemd, heeft in twee jaar tijds niet minder dan 160.009 gekost. ZATERDAG 21 APRIL HILVERSUM I 402 M.; KBO: 7-M Nieuws; 7.15 Cramofoonmnzlek: 7.45 Morgengebed en liturgische kalender; 8.00«Nieuws en weerberichten; 8-15 Gra- inofoonmuziek;9.00 Voor de vrouw; üJO Waterstanden; fi-33 Gramofoonmuziek; 10.00 Voor de kleuters: 10.15 Grarno- foonmuzlek: 11.00 Voor de zieken: 11.45 Gramofoonmuziek;' 11-50 „Als de zfel« luistert", causerie: 12 00 Angelus 12.03 Lunchconcert; <12.30—12.33'Land- tuinbouwmededelingen);, 12^5 Zonnew. 13.30 Nieuws- en Kath. »iueuws:.13.20 Amus.muziek: 14.00 Voor de leugd:,1420 Eng. les. 14.40 Musicerende dillett., 15.1» Kroniek van Letteren ea Kunsten. 15^0 Grsm.miizlek: 16-20 Pianoduot 1620 Meerst emmige liturgische muziek; 1r.30 voor de jeugd; 18.00 Filmprogramma, 18.15 LNederland industraliseert klank beeld: 18.25 Orgelspel: 18.40 Regerings uitzending ..Zoeklicht fop .deeWesterse drfensle": OM Nieuw,; 19.15 vDit^is leven"; 1821 Actualiteiten: 19.27 Gram., muziek; 19,52 Journalistiek weekover zicht; 20.00 Nieuws: 20.05 De man Zegt er 't zijne van; 20.12'Grarn.- muziek; 20.15 Lichtbaken; 20.40 „Steek eens op. Heren?: 21.00 Gevarieerd pro- gramma; 21.53 „Wat zou U doen? 22.00 Amusementsmuziek: 2220 Wij linden de Zondag in: 23.00 Nieuws: 23.15 Nieuws in Esperanto; 23^2—24.00 Maastrichts Stedelijk Orkest.. HILVERSUM II 298 jn. vVARA. 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgynmastifek; 7.30 Gram.muziek; 8.00 Nieuws <n weer berichten: 8.18 „Onder ons gezegd1^8.23 Orgelspel; 8.50 Gram.muziek. VPRO- Medische causerie: 10.05 Morgenwijding. VARA: 10^0 Voor de arbeiders in ie continubedrijven; 11 -35 Pianorecital: 12.00 Gramofoonmuziek: 12.30 Land- en tuinbouwmededélingen; 12,33 Gram.mu- ziek- 13.00 Nieuws; 13.15 Promenade orkest; 13,45 Gram.muziek 14.00 Voorde jeugd; 14.30 Hawaiian muziek; lp-00 Boekbesprektng; 15.15 Dansmuziek: 15.43 „Van de wieg tot het graf", causerie; 16.00 Gram.muziek: 16.30 Sportpraatje; 16:45 Kamerorkest en soliste;. 17.30 Voor de jeugd; 18.00 Nieuws; 18.15 „Wij wa gen Uw mening", causerie: 18^20 „va-. RA-Varia; 1B.25 .Gram.muziek; 18.30 Volksmuziek; 19.00 Artistieke staalkaart VPRO: 19.10 „Passepartout", causerie; 19,40 „Indrukken uit Israel" VARA: 20.00 Nieuws: 20.-05 Actualiteiten: 20.15 Gevarieerd programma; 2L15 Tiroler muziek; 21.45 Socialistisch commen taar; 22.00 Instrumentaal; sextet:. ^.25 ..Onder de pannen", hoorspe): 22.4a Ver zoekprogramma; 23.00 Nieuws; 23.15— 24.00 Gram.muziek, ENGELAND BBC Light Programme, 1500 on 24T m. -12.00 Parlementsaverzicht; 12.15 Sport- parade; 12,30 Lichte muziek; 13.1S Dans muziek. 14.00 Orgelspel; J4J30 Orkest muziek; 15.15 Instrumentaal kwartet -en soliste; 15.45 Sport! 16.45 Gram.xnuz.*, 17.00 Filmbeschouwing: 17^0 Sport; 18.00 Jazzmuziek: 18.45 Causerie; 19,00 Nieuws; 19.25 .Voetbalpraatje: 10.30 Quiz; 20.00 Boekbespreking; 20.15 Verzoekpro- gramma; 21.00 Operamuziek; 22.00 Nws; 2215 Populaire muziek; 23.15 Gram.rr.u- zlek; 23.56—24.00 Nieuws. De kamercommissie is daarom ook van mening, dat het nuttig zou 2ijn te vernemen van de minister van Justitie, waarom hij met deze opleiding is begonnen, hoewel er ter-zake met de minister van Bin nenlandse Zaken nog geen overeen stemming was bereikt. Onbegrijpe- Advertentie l.M.) Geneesmiddel tegen huidaandoeningen, de.-Jeuk bedaren en dood t de ziektekiemen, zodat de huid zich kan herstellen. Y\J IJ schrijven en praten veel over de emancipatie der vrouw, over haar v v gelijkwaardigheid aan de man, over haar recht op arbeid, ook als zij ge huwd is, en over haar problemen in een wereld, die haar rechten nog hiet volledig heeft erkend. Denken we wel eens aan de problemen van de man, die met zo'n geëmancipeerde vrouw is getrouwd?-Of dacht U, dat hij geen speciale problemen heeft? Natuurlijk heeft hij ze. Er is hem eeuwenlang, van geslacht op geslacht, voorgehouden, dat hij in alles de meerdere is van de vrouw. Het gezin hangt financieel volkomen van hem af. Dat geeft hem een prettig gevoel van verantwoordelijkheid.en zelfbe wustheid. Stel U voor Mevrouw, dat U met deze gedachte was opgegroe:d en dat U dan trouwde en tot de ontdekking zcu moeten komen, dat uw echtgenoot heel best zijn eigen boontjes knn dop pen. Dat hij helemaal niet van plan is de wisheden, welke U belieft te debi teren over de politiek en het zaken doen. voor zoete koek op te eten maar U van repliek dient. Dat hij bovendien ln staat blijkt dcor zijn arbeid het ge-' zin te onderhouden en heiemaa! met- vao zins is uw leiding als de enig-Juiste tc accepteren. Laten wy nu eens ecrJijk zijn. Zoudt U dat zomaar slikken? Wel neen. immers! wy vrouwen zouden ln zo'r. situatie, net ais de man van nu. vechten voor het behoud van onze be voorrechte pcsitle. Wij zouden hevig- geleerde theorieën uitdenken om aan te tonen, dat de man nu wel kan denken., dat h(j alles even goed kan als wij. maar dat zo Iets toch wetenschappelijk niet houdbaar is. Want ten6lotte, laat geen mens. man of vrouw..het toe. dat hu ot ztJ ïo maar van zijn kunstmatig opge bouwde voetstukje wordt gehaald. En daar zitten ntt de problemen van. de man. Als hij getrouwd ls met een vrouw, die evenveel of meer diploma's heeft dan hi), die voor haar huwelijk een even belangrijke positie had met een even hoog salaris don hij en die ook na haar huwelijk heel goed weet. wat zij w», ach. dan blijft er x'oor hem zo bitter weinig gelegenheid zich tegenover haar cp een voetstuk te plaatsen. En tenslotte wie. die dagelijks onder de plak zit van een lastige chef en moet ervaren, dat massa's mensen meer kun nen en weten dan hij zelf, wie die weet. dat hij niet geslaagd Is in het verkrijgen van dat begeerde artikel „macht", zou. niet wensen, dat er con plekje op de wereld is me; een stuk cf wat mensen, voor wie zijn woord wet is. aan wie hij leiding kan geven en voor wie zijn autoriteit onbetwist is Dat plekje kan de man van de geëmancipeerde vrouw nu zo slecht vinden en daarom heeft hU problemen. Zijn vrouw kan hem helpen als zij begrijpt, dat zijn reacties algemeen-, menselijk zijn en zeker niet voortsprui ten u:t alleen maar manneJüke onheb belijkheden. Wij vrouwen zijn immers precies zo. Kijkt U maar eens naar de zogenaamd vrouwelijke vrouwen, die haar man nog we: als autoriteit erken nen. Tien tegen één. dat zo'n vrouw U zal vertellen, dat z(J geen dag van. huis kan omdat hsar man zo vreselijk onhandig is op huishoudelijk gebied. Zy voelt zich volstrekt onmisbaar en voedt haar zoons cok weer zó op. dat hun handen ln het huishouden voor alles verkeerd staan. Deze vrouwen hebben hun 'voetstukje opgebouwd op het be perkte terrein, dat haar nog is overge laten nl. het huishouden De maatschappelijke omstandigheden hebben ertoe geleid, dat de man zön voetstuk ten opzichte van de vrouw een flink eindje hoger kon optrekken, dan raam moeten rijn, met begrip, gevoel voor humor en soms door hem nog eens «en beetje de iUusle te gunnen, dat hij het behouden kar.. Ténsiotte zijn Ketiler. en Aken. ook niet op één dag gebouwd. Gen. Norstad commandeert oefening „Oinbrelle" DEN KAAG. Zoals bekend lal eind Mei boven West-Europa een 3-daagse geallieerde luchtmacht- oefening worden' gehouden. Deze oefening zal, zó wordt thans offi cieel medegedeeld, staan onder commando van lt. gen. Lauris Nor- stad, bevelhebber van de geallieerde luchtmacht .in Centraal Europa. Eenheden van de Belgische,, Neder landse, Engelse en Amerikaanse luchtmachtzullen er aan deelne men. Deze oefening „Ombrelle" sluit aan bij de vorig jaar gehouden oefening Cupola". Zeepost naar OoBt, Vest en emigratielanden DEN HAAG. Met de volgende schepen kan zeepost worden ver zonden. De data, waarop de cor respondentie uiterlijk per post moet zijn bezorgd, staan tussen haakjes, achter- de naam van liet schip ver meld: Nieuw Guinea: s.s, Biliton (10 Mei); Suriname, m.s.: Bonaire <9 Mei); Australië: via Ingeland (21 April); Canada: s.s. Prins Mau- rits (11 April) en s.s. Veendam (25 April), lijk is, dat werkzaamheden, waar van de kosten door de Rijksgebou wendienst op f 7509 werden geschat, later blijken f 55.000 te zullen gaan belopen, welk bedrag nog zou moe ten worden vermeerderd met f 42.000 aan inrichtingskosten en én f 4.000 voor het maken van een afrastering. Wanneer hier de minister van Wederopbouw niet had ingegrepen, zou z(jn ambtegenoo. van Justitie deze bedragen aan een gehuurd pand hebben vertimmerd. Een der gelijk onverantwoord financieel: be leid verdient, zo meent de commis sie, scherpe afkeuring. Intussen was voor het ingrijpen van de minister van Wederopbouw al ruim f 16.000 aan het huurhuis besteed. Daarna heeft het ministerie van Justitie het oog laten vallen op een ander buiten, n.l. „Lommerrijk", eveneens te Hilversum. Onbegrijpelijk is het, dat de regering aan de: eigenaar van het eerst gehuurde, pand f55.000. schadevergoeding heeft betaald voor het annuleren van de huur overeenkomst en het terugbrengen Briu'tel324m. 31,45 Gram.muz.; 12.30 Weerberichten; 12.32 Gram.muz.; 13.00 Nieuws; 13.15 Zigetmermuzlek: 13.45 Gramjiwz.; 14,00 Orkestconcert;15.00 Lichte muziek; 15.15 Muzikale causerie; 15.45 Lichte muziek: 16.00 Koorzang; 16J5 Piano en altviool; 10.45 Gram.muz.; 17.00 Nws; 17.10 Grammuz.; 17.30 Orgelrecital; 18.30 Voor de -soldaten; 19.00 Nieuws; 19.30 Hoornrecital: 19.50 Radiofeuille- tob; 20,00 Omroeporkest'en solist; 21.00: Actualiteiten; 21.15 Lichte muziek: 21.4S Gramjnuz.; .22.00 Nieuws; 22.15 Ver- zoekprogramma: 23.00 Nieuws; 23.05 Jazzmuziek; 23.30—24.00 Gramanuz. (Advertentie LM.) LIKDOORNS verdwijnen snel en zeker met; van het huis in de oorspronkelijke staat, ook al-verviel daardoor diens aanspraak. op;:een tiitkering als ver goeding wegens oorlogsschade. - Het zou.'nuttig zijn. wanneer :de Tweede Kamer omtrent de hele' gang. van zaken met betrekking tot. de politieschool in Hilversum in den brede door de ministersvan Justi tie, van Bjnnonlandsc Zaken en van Wederopbouw r.en Volkshuisvesting zou worden ingelicht/ (Advertentie.1. M.) Uw kind is in de modder geval len! Een ogenblikje aan Uw aan dacht ontsnapten. roets.- daar lag hij. Vuil van top tot teen. Zijn nieuw gebreid 'pakje is onherken baar smerig. Niet meer ..schoon te krijgen, denkt U spijtig. Of mis schien wél schoon, maar dan is het mooie er af. Menige moeder slaakt deze verzuchting, als zij de kleertjes van haar woelwaters bekijkt en ziet al deze huismoeders, is dé nieuwsta ontdekking op wasgèbied een ware uitkomst. Jaren van intensief onder zoek waren nodig,voordat, hét „Castella Wolwas" met het :„Kleur Actief" gevonden werd, 'waardoor nu de fijnste wollen goederen én 'de vuilste kleertjes van kinderen weer als nieuw uit de was te voorschijn komen. Alkalivrije- „Castella/Wol- was" is speciaal gemaakt voor al dat fijne goed, dat de verstandige huisvrouw reeds instinctmatig bui- ten de gezinswas houdt: wollen kinderkleertjes, lingerie, jumpers, zijden blouses, kousen en al die honderd fijne en tere dingen, die bij het toilet van de vrouw beho- hoe er weer een vlek op het nieu- ren. Een uitkomst voor de vrouwen, wa broekje van haar jongste zit en die tot nog toe wol en zijde met op dat leuke gebreide jurkje van een bang hart in het 60p onaerdom- baar schoolgaande dochtertje. Voor pelden. Maar toen wji in '40 in de oorlog werden gesleept, had dat O. en O. natuurlijk geen reden van bestaan meer en mr. Einthoven nam zijn plaats van hoofdcommissaris in Rot terdam dan ook weer in en maakte teen de debacle mee. Maar enige tijd, nadat hij de last io*. aanhouding van die beide Hol landse militairen had gegeven, ver bet hij weer zijn post ais hoofd commissaris. Rij trad nu op als lid van het „Driemanschap", dat de Ne derlandse Unie ging oprichten. Deze organisatie zou de belangen van bet Nederlandse volk in de moeilijke tij den, die aanbraken, moeten beharti gen. Of zij, onder leiding van dat Driemanschap, daar in geslaagd is wordt verschillend beoordeeld. Tk zal daar bier niet verder op in gaan. Wel moge ik nog even opmerken, dat na de bevrijding ce Grote Ad vies-Commissie van de Illegaliteit (de GA.C.), waarin toch óók niet de eersten de besten zaten, gepro beerd heeft, de leden van dit Drie manschap voor het Bijzonder Ge rechtshof in Den Haag te brengen. Zover is het niet gekomen. Op ver zoek van dat Driemanschap zelf is een Commissie ingesteld door nie mand minder dan prof. ir. W. Schermerhorn en daarin namen Ne derlanders met klinkende, namen en titels zitting. Zij hebben een tame lijk lijvig rapport uitgebracht over de gedragingen van het Drieman schap en kwamen tot de conclusie, dat, al waren er ontegenzeglijk fou ten gemaakt, de zuivere vaderlandse gevoelens der leden toch boven el ke twijfel verheven waren. Wie van de lezers nog belang zou stellen, in dat merkwaardige rappott, moge ik verwijzen naar het boekje „De Ne derlandse Unie en haar Drieman schap". dat uitgegeven werd bij de firma Roelants in Schiedam. Maar daar hier nu niet verder over. Ik wilde alleen maar even vermelden hoe het kwam, dat die sergeant, na zijn aanhouding niet bij mr. Einthoven terechtkwam, maar bij diens tijdelijke plaatsvervanger, een commissaris met uitgesproken Duitse sympathieën. Aan zo iemand was dus nu het Rotterdamse politie corps overgeleverd. Hoe hfj zich heeft gedragen, kan het best wor den geïllustreerd door de medede ling, dat hij na afloop van dc oor log door een Bijzonder Gerechtshof werd veroordeeld tot een gevange nisstraf van ze3 jaar. En voor dat heerschap werd dus dc sergeant geleid. Deze kwam al gauw tot de ontdekking, dat hij bij de duivel te biecht was. Want zon der dat hem behoorlijk gelegenheid werd gegeven, zich te verdedigen, werd Hij uitgeketterd, voor „moor denaar" gescholden en zonder vorm van proces ingesloten. En terstond gaf deze nieuwbakken hoofd-commis- saris bevel, om ook die korporaal op te halen. En deze onderging het zelfde lot. Zonder een behoorlyk verhoor van een Rotterdams politie man werden zij op korte termijn aan de bezetters overgegeven en voor een „Kriegsgericht" (dat in Den Haag zitting hield in het ge bouw van de Hoge Raad) gesleept. En al beriepen dc beide jongeman nen er zich op, dat zij nimmer ge weten hadden, dat die drie Duitsers krijgsgevangenen waren geweest èn op het bevel van die officier (die niet gevonden werd) geschoten'had den, het gaf niets. Zij-hoorden zich ter-dood veroordelen. Men moat zich even de gemoeds stemming van deze beide jor.gens in denken. Zij wisten niet beter of zij hadden hun vaderlandse plicht ge daan, door met heldenmoed te vech ten tegen een overmacht, om hun Koningin en hun vaderland te ver dedigen. En nu hoorden zij het doodvonnis tegen zich uitspreken. Toch hielden zij zich ferm, daar op die zitting. Ik heb dat uit de mond van de concierge van het ge bouw van de Hoge Raad, met wie ik verschillende malen in aanraking kwam, toen de Commissie-Versteeg daar af en toe vergaderde. Hij ver telde mjj, dat hij getuige was ge weest van de zitting, waar die bei de Hollandse militairen hot dood vonnis tegen zich hoorden uitspre ken. Zij hadden zelfs, toen zij weer weggeleid werden, de hoofdgetuige (de Duitser, die er op het Unger- plein het leven had afgebracht» de hand gedrukt en hem geluk.gewenst met zijn herstel. Ook de voorzitter van dat „Kriegsgericht" was ander de in druk gekomen van de houding eer beide Hollanders op die zitting. En hij heeft dan ook weten te bewer ken, dat hun gratie werd verleend, in zoverre' dan. dat de doodstraf werd veranderd in vijftien jaar tuchthuisstraf. Dat was óok nog we! geen peuleschilletje, maar de kans op terugkeer jn de familie bleef toch bestaan. En dat is goddank, ook gebeurd. Want toen de oorlog afge lopen was, keerden de beide slacht offers, zij het ook meer dood dan levend, in Den Haag terug. Bijna vijf jaar hadden zij in een Duitse gevangenis doorgebracht, hetgeen iemand niet in zijn'-koude kleren gaat-zitten.-■ (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7