Zwitserlands „kwajongen" leende 100.000 frs. en maakte in 15 jaar 20 millioen winst MICROS- WINKELS RIJDEN NAAR DE I i Verbruiks-coöperatie met eigen politieke partij s«é. GOTTLIEB DUTTWEILER: „Dictator, leugenaar, Judas, Nero, of demagoog Nj Zijn personeel aanbidt hém LOCOMOTIEF RIJWIELEN Nieuwe regeling bediening sluizen „Schuttevaer" heeft Rotterdamse wensen „Sibbesykte" .Vrijdag 20 April 1C51 Poen Gottlieb Duttweiler zestien 4. was, kreeg hij een baantje bij een grossier in kruidenierswaren, die ovéiri- J- gens 'in 1919 failliet ging. „Dutti" was in-: middels tot de directie opgeklommen; hij Wist de zaken zo af te wikkelen, dat cr maar 400.000 francs schuld overbleef. En die paste hij later uit eigen zak bij. Tóen ging hij koffieplanten in Brazilië, maar zijn vrouw kon niet tegen het kli maat en dus kwam hij na een jaar terug. En toen kwam zijn idee: Al zoekend naar een baati, kwam hij tot de ontdek king, dat de planter die met veel zwoe gen koffie voortbrengt, voor al zijn werk niet meer krijgt dan de detaillist, die haar over de toonbank aanreikt. „Waarom," vroeg Duttweiler zich af, „is de detailhandel zo probleem: Daarna bleef de Zwitser- tot de Trentiner-Aktton. Men kon duur0 Waarom is dp winkel de hele riap nnpn nnk al Umt *.r A* Be re«erln? 0V€r- te v«r- z»ch als wwkgever laten inschrij- auur. vvaarom isaewmkeiaene eüagopen ookalkomterde klaren> dat zü met Duttweilers dé- ven en na verloop van tijd -kreeg helrt van de tijd geen klant? Uit allerlei gelijksoortige artikelen marebe helemaal niets te» maken aren een Italiaans dienstmeisje in (een gewone kruidenierswinkel heeft een assortiment van 1500 la,'i huis. ne Misros ac er op t<™, dit tot 2000 producten) kunnen de klanten willekeurige hoeveel- Jo" JS^HSSi heden kiezen. De leverancier pleegt dan nog crediet en andere mentsgebouw als protest tegen de de Kiubschuie konden zü indien service te geven zoals ballonnetjes, fraai pakpapier. En dan gSto in™« "EJaS zijn er natuurlijk de merkartikelen, waarvan de reclame en de M al een paar maal tevergeefs had rêim hotóekaduirênd (wel Of niet bestaar.de) goodwill betaald moeten worden," ingediend. arbeidskrachten T»or stad en land - ..Ja. er is veel van de showman in geïmporteerd. .i-Nee, /;ei_Du>tweiler, „de. aetail- van warenhuizen,; eenhei dspnjsza- JOuttif.Hij heeft o.a. een eigen De consumptie van fruit, groen- hande]:;;'t èigenlijk ouderwets gc- ken en filiaalondememingen. Maar partij, de .Landesiing, die in 1935 te doosjes kaas, eieren en. andere bleven; i werdzelfs passief ten coöperaties worden beguhs- .zitting nam in. het- parlement, waar 'ductea is Üoor öe Migros enorm aanzien ,'un producten, die voor tigd. Er zijn in het land niet min- zij met negen man is vertegenwoor-gestitrmieerd; maar ook levert zij een hanuelsmerk in aanmerking der dan 950 consumenten-coöpera- dipd. goedkoop koelkasten, stofzuigers kwamen. De fabriek verpakte, ties, waarvan 570 een min of meer. Toch veroorzaken zijn c'ömme.r- cosmetica, - poetsartikelen, ballen', prees aan, lichtte voor, de winke- officiële status bezitten. En natuur- c i ël e; stunts (men kan het werke- schoensmeer, gloeilampen. Voorts lier deed niets meèr als het merk lijk zijn deze wel heel erg boos op Dijk niet anders.noemenkhet meeste jjoeken; sedert kort kan men in de eenmaal was ingevoerd."Duttweiler: omdat hij goedkoper is ..lawaaL - 38 zelfbedieningswinkels biblio- Och, Duttweiler is-niet een groot dan zij met al hun leuzen konden Op ibt terrein is „Duttw een vlr-^phjeje uitgaven voor lage prijsver man. omdat hij deze /tekortkomin- bereiken en omdat hü consequent ty°os- Ziehier de poets, die-hu vo- Daarnaast zjjn deels als gen zag. Maar wel, omdat hij rie en met succes doet. wat 213 behoor-. r,EJa^r. de ümUver bakte. Dit con- pxemie zeer geslaagde plaatwerken visie "had, er practische gevolgen den te doen: zichverzetten tegen Va - I mteegcvcn. ^Oui- leave in Switzer- aan te verbinden. monopolies. landV./dat Wiaal voor Ameri- Gottlieb Duttweiler. leende Kbk> bet ffaat zó met die ver- tev„.,pcn dus 'kocht de Micros via kaanse militairen bestemd was, be-; 100.000 francs, kocht vjjf oudé Ford koopwagen: het is een eew°ne. haar kantoor in New York, twee- reikte een oplage van 140.000 exem- vrachtwagens,: en zijn eerste voor- .vrachtauto met uitklapbare zö- honderd kisten Lux, die toen ver- Plaren^ raad. rijst, suiker, meel, cocosvet,. wanden. Met de linkerklep omhoog- T0lgëns in Zwitserland tegen 50 een- De. Kleider-Migros verkoopt con- koffie en zeep. Dë prijzen waren passeert de wagen de afdelingen times per stukje zeep werden aan-factie; de Migros-Wohnungsmarkt bij gelijke kwaliteit 20 30 én iheer van het magazijn, waar hü ge- geboden. is een bemiddelingsbureau voor wo- procent lager dan elders. Maar het vuld" wordt. De chauffeur geeft Dp ürüIeVer platste een grote ad- de „De laatste publiek moest genoegen; nemen aan, wepe goederen hy^wil heb- VErtentie om het prijsverschil te ver. tons. .„Marie-Louise en „Achter met een eenvoudige verpakking, fen en hoeveel er van. De artlke- klaren door de hoge Zwitserse lo- de. wolken die alle door de Prae- met hoge minimumgewichten (van. Ien worden dan op lage bakken inn,»ni" maar staakte deze actie toen ^tts uitgebracht werden, zyn goedr rijst b.v. 2 kilo!), met de tjjd en de de openingeii van.de auto gescho- bleek, dat de Migros zich dé Ame- deels door de Migros gefinancierd; plaats van de verkoop, met de toe- ven, terwijl een employe met een rikaanse lobncüfers had verschaft, m 1942/43 bracht een actie X5°r de stand van het, weer. En tenslotte: rollend kasregister aantekening Een procés hielp ook al.niet En met hongerende kmderen van Europa oog op dc man die wel eens plotse ling horloges of sigaretten zou kun nen gaan fabriceren als hij daar lust in kreeg. /Alleen Brown Bovcri schijnt de Migros altijd nog al welT gezind geweest te zijn; nu staan die 2 ook zo .ver van elkaar: af dat van bijten geen/sprake kan zijn. Door zijil" vsniiig optreden tegen de economische machthebbers ver wierf Duttweiler zich ,de sympathie die voor alle agressieve ..underdogs" gereed ligt. Hij durft toch maar, „Wij geloven dat in de komende tijd slechts een kapitalisme, dat so ciale diensten kan tonen, zich kan en moet handhaven. En zo proberen met contante betaling ,;ii houdt van de voorraad. Duttweiler's idee werd omniddel- „J" lülr pnn •^ucop'!Dp TVTïf*rri« ?n f»ens. geladen met een assortiment .van. ongeveer .250 artikelen meest- ftm J St al ronder merk ol van volstrekt teem ergens tussen groot- en klein- fiT»UpTrp.„Hp mprken "vaak huitpn- hardel iigt (mdtolgross - ging door. ^g»JS!Jg^i0ll2&-SloJS- alle waardering, die Zwitserland meer dan 2 .millioen frs op. heeft voor de Unilever, kon vrijwel De gewezen Kursaal aan het niemand een zeker gevoel van pret Meer van Zurich is een groot 011 onderdrukken, dat Lux met Lux be- nogal protserig gebouw, dat de Mi- concurreèTd werd. - gros opkocht en inrichtte alsKlub- De. Zwitserse regering is trouwens haus-„. De .365.000 .mensen die hier ook eens zoiets overkomen. Dat was jaarlijks komen, kunnen, er o.a. {kppl; Hongaarse .en Amerikaanse in ,1946 toen de eieren nog op de etenr> buitenlandse tijdschriften Je- (Jidnihg,""- eieren uit Frankrijk» iZu/e-, bon .waren. Migrog bracht plotseling zén, boeken lenen, leren, koken (de 3d&ri^bri^r|éntinië'. - ^Muar-^eifeflfi^agORladingeri Amerikaanse eië-f' jongste'lèeöihg is een jaar of tien) publiék vraagt niet naafö/merken,'ren-;tevoorschijn tegen lage;prÜs.;De: en lezingen en goede concerten bij- het vraagt.'naar de Migros eh die regering kon niet anders, dan de wonen; voor kinderen zijn erdans- Het vsach'.en op een boot, tcaarop zich zakenrelaties bevonden op weg voor een bespreking aan de oever van het meer van Cenève duurde Dutti te langy daarom zwom hij de boot tegemoet. Zijn hoed hield h(j maar op. naam staat: overal op. In11949zette de Migrós voor 2 211.3 r millioen Zw. francs goede ren om en dat was 30 millioen meer dan in het jaar daarvoor en 60 millioen meer dan iri 1947. Dat zijn grote bedragen, maar denkt u: nu vooral niet, dat de. Migros een soort polyp is: nee, van de totale, levensmiddelenomzetiii Zwitser land heeft zij maar 4% in handen. DIENSTREGELING. Óm op de verkeópwagen terug te kómmen: gevuld en wel gaat hij op reis.'Niet „zo maar*', volgens een dienstregeling, die de leden van de coöperatie ook bezit ten. Ze weten dus precies wanneer eierdistributie opheffen.. :;',Op reis in Italië (begin 1950) merkte „Dutti" dat er veel te' veel winterbloemen waren. Toen hij in Zwitserland had bekeken, hoeveel men er daar voor rekende, stuurde lessen en voor Engels-sprekenden bestaat het English-Centre.' Eigen dagblad De partij, de D&desring, of, zo als zij zichzelf bjaffijporkeur noemt, 30.000 exemplaren heeft. Voor de GEEN ALCOHOL, leden van. de Migros verschijnt „Wir Ds DHBEA in Wenir. zat met Brückenteuer". «n weekblad met 700.000 blikken zoute pinda's: Dutt- een oplage van 230.000. Duttweiler weiier ruilde ze tegen een mout- dikwijls de zorg voor het «Wi product en introduceerde zo de eer- hooidartikel op zich. Deze gewoon- Sr S ste zoute pinda's in Zwitserland. Juk onder hoge druk voortgebrachte .una. tue ae Trouweos het was Migros, die stukjes Zijn zeer levendig en be- yoghurt, ananas,. Camembert, ham. handelen de :meest uiteenlopende asperges eri leverpastei onder het onderwerpen. de chauffeur komt. Op de aangewe- -"..r, Ging door. en slaagde, ondanks de zen'plaats slaat hij .de rechter klep Niemand Ran hem het succes he- bii zulke gelegenheden gebruike- horizontaal, stapt er achter en staat d-ai,Jl\vfLn. ^u leven ge- - wSt zeer int^essam is^ de'ce- niodecniseerde haar en bereikte, dat JU&en. Toen Duttweiler in 19*0 de de eerste plaats wel 2ijn-eigen van -j-v. variabel ém tot een de consumptie van appelsap in tien N.V. in een coöperatie omzette en dingrykhcid. dan het gebrek aan geldbedrag te komen wat het ^aar vijftig, maal zo groot werd., by die gelegenheid de aandelen van inzicht van zijn concurrenten en wai n" De bergbaan van de Monte Gene- zijn 15 ondernemingen cadeau gaf het allerbelangrijkste: het leger »K8«n roso stond voor- een faillissement, aan de 105.000 vaste klanten die hij van huisvrouwen, dat voor zijn -En vat wei heel belangryk isl.er Spoorlijn en' hotels werden opge- op zijn lijst had staan, werd dit tn zaak was gewonnen. Aan haar zou* is een bepaalde sfeer, nxet van grim-; kacht én geëxploiteerd door een het vijandelijkekamp gekenschetst het niet liggen .en bovendien, de commercialiteit maar van. te <3aartoe opgerichte coöperatie v'an als een belastingmanoeuvre. Toen portemonnaie was er mee gemoeid! behoren tot; een soort grote familie. Duttweiler. Vier- jaar later was de hij zyn landhuis met park inRüsch- Dnttwpiler wildi» in Bern besin- ^Ê^-chauffeurs m het Tessmer- omzet met 300 pCt. gestegen. likon ter beschikking van óe aan- Uuuweiler wiie^ jn Bern^begm gebied brengen als dat nodig is voor h f h„_0ek- var, PPn taalleraar deelhouders stelde waren er weer nen. De politie, nam de verkoopwa- de klanten soms tandartsen, veeart- nSthiSer heean gph n euwe andere aanmerkingen. Dat hij nu bGj}*gL.:?y en penicilhne mee.'Dat.is .meer.^klein behuisd, is, in een sober aufo- deeld lot een boete van 400 francs,dan service.. Dit alles zijn volstrekt mobieltje rondrijdt en in het alge die, hij met .betaalde, waarna een nuchter vastgesteldefeiten: er be- J" ifdl flrair meen bescheiden leeft, kan natuur- deurwaarder;;éen kast bij de Migros staat zo iets als Migros-geest. I(jk oansteUerö genoemd worden; weghaalde;. VDuttp liet De coöperatie 75 'vér- ISMS Op hS &T90St. KÏubschu- .Maar. het is en blijft een feit dat zes talen, acht soorten kunstnij- re'ri als men haar optreden goed- Zw. francs keurde. Er kwamen 4800 post wis-maal i Dat ïs twee tot drie- verheid, fotograferen en naaien Ie- i ,.uat is iw ee 101 arie- n fn_ sels/binhen. Dé coneürrénfieprobeerde van libS Ü11« -Ucit l« CC IVV. UIJC - j ovscl als de dagemzét. per man van een gewone Migroswinkél (die zijn er ook). alias: chauifeurs werden beboet, én bet duidelijke.succes, dat er lezingen met film procenten goedkeper 16 dan zijn en discussie over talrijke, on der we r- concurrenten. Voor de-consument pen. Deze organisatie, waarvan per 13 dat sueen maar plezierig, maar maand in het gehele land een klei- maakt hg de kleine detaillisten njet l_ - nc r>nnJZ:i' Itannt? GOTTLIEB DUTTWEILER hij had de visie wij dit kapitalisme, met al het goe de dat het tot stand heeft gebracht, te redden, vaak met tegenstand van de kapitalisten zelf." Duttweiler is dus liberaal, omdat hij het onderne mersinitiatief wil behouden, maar hij verlangt dat de economische lei ders een vrijwillige sociale verant woording op zich nemen. De for mule die bij gebruikt is „sociaal kapitaal". Het personeel moet hard werken, maar het werkt'.met plezier. Ter wijl de lonen van de paksters, ver koopsters (de Migros heeft 203 win kels), kantoorbedienden enz. aan de hoge kant zijn, nemen de topmensen genoegen met minder dan zij elders zouden kunnen verdienen. Invaliden en bejaarden worden zoveel moge lijk in de cartonnagefabriek Sabina tewerkgesteld. Op de bovenste ver dieping "van de Centrale in Zurich heb. ik een paar maal goed gegeten in de cantine. met een deftig uit zicht op de stad. De inrichting van deze zaal zou smaakvol genoeg zijn voor een verfijnd restaurant, Men kan hier soms tussen 12 civ 2 Dutt weiler zelf aantreffen die zonder veel ophef de eenheidsmaaltijd komt gebruiken. Amerikaans' is hij beslist niet en het verdriet-hem als hij zo genoemd wordt, „Ik heb," zegt hij. „in Ame rika maai- één ding geleerd, en. dat was om niet op de Amerikaanse manier te werken. De zakenlui daar maken alles'ingewikkeld, vind ik; hun bandelsmethoden zijn overla den met extravagante en onnodige ballast. Eenvoud is zeker niet een Amerikaanse trek/' Nu is dit niet helemaal rechtvaardig opgemerkt als men bedenkt dat we aan. de Amerikanen o.a. de lopende band en de zelfbediening te danken heb ben; Maar waar is, dat bijvoorbeeld de Migrosreclame, die maar 0,4% van de oimtet in beslag neemt, effi ciënter is dan menige dure campag ne waarvan misschien de helft .ver- laren'gaat. "Wie is Duttweiler?, dat blijft steeds .de vraag. Hij is een phenomeen.en het 3s.de vraag bf er straks een nieuwe Dutt weiler zal klaarstaan om het werk over te nemen. Hy heeft het bedrijf doordrenkt met zijn persoonlijk heid;" hij is overal, hij let op alles, hij grijpt in, experimenteert, stimu leert, praat, schrijft, beslist. Als hij zich 'eens terug trekt en dat zal zéker onvrijwillig zijn is de Migros waarschijnlijk mans genoeg om op eigen kracht te, blijven func- tionneren; maar wat zal er van de animo en de bezieling overblijven? En zou bet niet zo zijn dat „Dutti" van tijd tot tijd zal komen spoken? Rust heeft hij toch nooit, H. H. POLZER. FORIG jaar zwom hij met; eéri strohoed op in het Meer_ van Zurich: misschien hóuden de cabaretiers en caricatunsten j wel het meeste van hem, hij levert'ze volop stof. Toch: deze zelfde man zag kans in vijftien jaar. ZOmiUioen i Zwitserse francs te verdienen, die hij uieer weg gaf. Zijn land- genoten vereren hem óf noemen hem ...dictator, leugenaar, Judas, Nero en demagoog." -. -v.--j; Niet dat da man zelf zich ér ,if s vün aantrektintegendeel tiy houdt er niet van zijn vermogen op een geluidloze manier op te bouwen, anonimiteit ligt hém-niet, vwht'Hij isivgor[een flink stuk kwajongen, druktemaker, rhaar dat is zeker riiet het enige. J Deze Zwitser, die zijn. carrière begon vis konijnenfokker, heeft zijn ongelofelijk succes te danken can het verkopen infhet groot van levensmiddelen tegen uiterst lage prijzen; hij is:schepper pan j dé Migros-cooperotik. Zijn naam i$ .[Dutt.wei t er,'Got t He b Duttweiler. Hij ziet er uit als oom Hendrik uit de provincie, die helemaal niets van mo- J demc /ratsen ?noet hebbén; J zwaar gebouwd, op het oog i een vijftiger (hij is 62), j goed, maar onuerscMlHö J gekleed en hij rookt graag S een goede sigaar. Maar vergis u niet! Hij J is een geslepen vos, die Dutti; hij ruikt pubftciteit, smult van vijandschap, J omdat hij weet, dat zijn 4 tegenstanders steeds recla- j me voor hem. plegen te j maken. En z\jn 4000 man personeel aanbidden hem: niet helemaal voor niets s voelt hij zich ve.'dhee*- te 2 midden van die keurbende. J Bij zijn coöperatie zijn. in- j tussen 20Ö.000 families J aangesloten en .zij houden j al evenveel van,.hun Dutti: 1 toen in Januari 1926 de concurrentie deprijzen i verlaagde beneden 'die vah.: J de Migros" bleven de J vroum en zynverkoop- i wagens i bezoeken, ook al j raas het weer nog zo slecht. Ja, verkoopioagens, dót [was de grote idee van' 1 Duttweiler; we zullen, er hiernaast van vertellen. -i'in hot Hptp ftm- maana m net genei e ia na een xiet- S, n,W3ife s»S. St 25-°™. Vtart* mrtwn. ïdanten gemolesteerd, ^veranciers S"SStadöT!ff«nSSSaS: volgens een systeem, .tot I» is in 1935 amttelljk onder- geboycot.'Nu nog weigeren belang- rnate gevoelig doet zijn' voor de soms reE11ltaten afwerpt. Zij beschikt voor zocht, zonder dat men. eentoTJide- riike kranten Micros-advertenties vsn vacantiecursussen over een zeer nier ontdekte die door de Migros En ook nu nog kan in Zwitserland* 'd SnS baal mttv^ler fraai berghotel en geeft een ultste- geruïneerd, zou zijn. In 1938 gingen ierhand de huur of ziin betrekking stelt il rich^ voor- Dutti" Mat send vei-zorgd viertalig maandblad te Zurich drie kruideniers failliet; met ;de naam .„Ja-Yes-Oui- .§.^n^en .Ijnsmme, de Migros .koopt Er zijn kantons en van Financiën John Snyder binnen v hJ fr-' ?1 gemeenten die dé vragen verkoop te komen, wordt het met. hemels Het gebrek aan personeel b« Jad, het erJl.DeJe steden verbieden. De Zwitsers houden niet over de oplossing van het dollar- vele huishoudens gaf aanleiding ^bbemsamen veel. De Migros is dus niet zo bloeddorstig als wel beweerd wordt. Overigens werd kort voor de oorlog de Giro-Dienst opgericht: :de thans aangesloten vijftig kruide niers betrekken een deel yan hun voorraad van de Migros en profi teren van de daaraanverbonden voordelen en goodwill. Hun gemid delde omzet steeg sedert 1938 met- '350%.: V/'.: EIGEN CHOCOLADEFABRIEK De leveranciers van de. Migros zijn meestal kleinebedrijven, daar de monopolisten haar gunsten moe ten, ontberen „GARANTIE FREI VON TRUST!' staat op de chocoladeverpakking (de Migros heeft bij. een boycot door de choco lade-industrie haar eigen fabriek op gericht, die nu op twee na' de groot ste, van'Zwitserland.is), op de bus jes Voncafé (goedkope versie van Nescafé), op bet EimaJzia (navolging van Ovemaltine) en op andere arti kelen. Duttweiler beschouwt de strijd tegen onevenredige winsten als een heilige taak. De Unilever. Nestlé, Geigy (producent van D.D.T.) hebben zich al vervelende rechtszaken en pijnlijke rucbtbaar- .v i, k heid moeten laten welgevallen.' De i ..DUTTf" houdt-van show; maar ook van practisch werken. Alle artikelen zijn verpakt en de gewichten anderen kan bet vandaag of morgen zijn .verschillend om tot. rónde .geldbedragen :te komen. 'By het inladen wordt de kassa er bij gesleept overkomen. Daarom Jachteni (rechts) teneinde alle uitgaande waren nauwkeurig te registreren. - smds jaar eh dag een wantrouwend Advertentie (l.M.) W. BUITENDIJK - ROTTERDAM W. B. R. Maashavan -Tel. 70495 Het Motorpalais - Rotterdam Schepenatr. 111 'Tel, i 'Franse mijnenvegers te te Rotterdam Donderdagmiddag arriveerden tc Rotterdam drie Franse mijnenvegers, de „M 945". „M -943" en de ,M 940". De schepen, c^e ligplaats gekozen hebben bij de onderzeedienst aan de Waalhaven, zullen hier _worden '«odemasnetiseerd, Zondag 22 April als. gaat de ge bruikelijke zomerse ïzoenregeling voor de bediening der navolgende, sluizen te Rotterdam in. Deze rege ling is echter enigszins anders dan vorig jaar. Voortaan zal het mogelijk zijn om gedurende de periode van 16 April tot 16 October op Zon- en feestdagen gebruik te maken, van: •de Bergsluis: van 07.0010.00 en van 20.0022,30. de Kleine Parkslüjs: van 07.00-1-, 10.00 en van 20.00—22.30. de Leuvesluis: van'17.30^-18/15. De schuttingsmogelijkheid aan de Leuvesluis op andere dan: werkda gen is nieuw. Zij is in twéeërlei/ziri" beperkt gehouden, 'n.l. alleen voor vaartuigjes, komende van de rivier en gaande naar de Rotte toe en'ove rigens slechts gedurende de. ge noemde korte tijd van 3 kwartier. Elezïervaarders, die te Iaat voor de Leuvesluis mochten komen, kun nen echter altijd nog hunbestem ming via de.Kleine Farksluis en de Bergsluis bereiken. Van het Kralingse Verlaatd.L de sluis, die de verbinding vormt tussen de Boezem en de Kralingse Plas, kan op Zdh- en feestdagen de gehele dag gebruik w;orden ge maakt. Belanghebbenden wijzen wij er op, dat de officiële regeling tegen betaling der kosten binnenkort ver krijgbaar zal zijn op de afdeiing Boekerij in het Raadhuis, De Koninklijke Schippersvereni ging „Schuttevaér" zal op 25 en 26- April in de N.V. Concertgebouw „De Vereniging" te Nijmegen haar Algemene Vergadering houden. Ter vergadering zullen enige voorstellen in behandeling komen, waarin wen- sem en verlangensv betreffende in Rotterdam te treffen voorzieningen zijn vervat. Men; wenst: plaatsing van een-wachthuisje nabij de stei ger aan de Waalhaven in de omge ving der Scheepswerf en Machine fabriek „Waalhaven", voorkoming van het verontreinigen met olie,- der havens te Vlaardingen en Rotter- dpn verlichting van'de kop van pier o Jn de Waalhaven, verbetering der meergelegenheid in het Leuveii- ha vencomplex, minder lang Wachten voor de N jeu we Leuvebrug en we derinvoering van het met ingang van 1 December 1950 afgeschafte maandhavengeldbriefje. (Advertentie I.M.) sp&len. een blijspel van Hem Cots. dal de gebeurlijkheden laat zien/ die een eerzaam dorpsbakker.meemaakt ais hij zijn grote belangstelling voor' genealogie, zo ver drijft, dat h(j zelfs een jong stel tot trouwen wil bewegen, alleen omdat de. oude namen dan 20 mooi m de familie blijven. Daar de in houd van het stuk .weinig om handen- had en alles er nogal dik oplag, was het jammer, dat het spel over het al gemeen dit gemis slecht opving en ver goelijkte.. .Friso kwam onzes inziens met ,.De. klok moat fuarüt" van Abe Brou wer Indertijd.-tot heel wat betere pres taties. Deze maal zaten derollen er niet overal even goed in. en slechts me vrouw S. Zoethout—Radersma, ln de dankbare rol van de amusante sijbelen- dé arbeidster Jeike, en de heer K. Feenstra, als de geleerde heer,: Faber, die de voorvaderen en hun historie on der de loüpé nam, gaven spel van kwa liteit te '\zien, Da anderen hingen te veel; van de souffleur ai. wat wel eens gapingen' gaf- Jammer voor Friso... on-- danks heel wat zeer humoristische tekst gedeelten. jvaot het; ging om een prijB ln-de; wedstrijd tussen de'verenigingen aangesloten hij de Bond van .Friese verenigingen buiten Friesland. -• A AVRO;bridgedrive in - Uiviènahal De AVRO organiBeert op Zaterdag" 23 AprU 's middags om twee uur;1-«en fbridge-drive Jn de Rlvlèrahal. 0- Een vrolijlc gedekte onlbijt- - tafel is een opgewekt begin van de dag. V- Morgón" 9 uur beginnen Wf| melde verkoop van eer grote. partlj-'.'j//- i WASECHTE TAEELK LEDEN f ir» een keur van frisse streep- dessins en ln een grote ver scheidenheid van kleuren. Deze tafelkleden 2»jn van bijzondere' kwaliteit eh fceh a Ive voor ontbijt-en koffie» tafel, zeer geschikt voor tuin en serretafels. Grote maaUafetkfeden tegen bijzender lage prijs. 130'x 160 cm. 6.40 8.10 WALltfaURGEflwgC FBI AM OS EL A*N Coöperaties fuseren ROTTERDAM In verband,met haar moeilijke financiële positie .stelt het bestuur van. de R.K. Coö peratie ,De Ster" aan 'de kamende ledenvergadering, voor te. besluiten tot'fusie met de „CcÖperatie Voor waarts", die in beginsel, bereid is dan haar naam te veranderen/in „CoöperatieRotterdam",, leden van „De Ster"-op té nemen.'in. bestuur, yaad. van commissaréssèn "Cii; leden.?- raad/ alsmede hot personeel ■'yan „De; Ster",over-te-nemen. //v a Jl-J;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9