Bijna acht millioen geestdriftigén juichen MacArthur toe HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ontvangst grootser dan bij Eisenhower en Lindbergh Ruim zes millioen voor landbouwproducten Yijf Nederlandse jongens naar Amerika NOODLOTTIGE AANVARING VAN TWEE TANKERS Postduiven moeten tot half zes binnen blijven Zaterdag 21 April 1951 NEW YORK BREEKT ALLE RECORDS Bankrovers in India stelen een millioen Stafchefs werkelijk achter MacArthur? UIVOER NAAR DUITSLAND IN APRIL j WAT VOOR WEER? Zonnigmaar koud Uitwisseling van jeugdige luchtvaart-enthousiasten Mr G. H. M. Delprat f Peking verliest 800.000 man Dr A. B. de Vries buiten vervolging Een gezonken - een in brand Veertig doden en vermisten Een der tankers zinkt de andere in brand Rechtszaak om Nanno Sjoerd begonnen Gromyko verwerpt nieuwe Westerse agenda Ophokplicht tot Juni f 30.000 is er uit Bollen bloeien Zondag Vader overrijdt zijn eigen kind lie Jaargang, no. 93 Rsd. en Adm. tqnije Haven 14! Schiedam T«L 6P30Q - Abonn prlls; per week f 0,40 pgr kwartaal 5,15, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stlchtlna „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Ultaove N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeun B. de Vries Hooldredacteur; W- B. F. Schaper r NEW YORK, De belangstelling van de inwoners van £few York en van velen uit de omliggende staten Connecticut, New Yersey en Pennsylvania, bij de triomftocht van MacArthur door de straten der stad, heeft alle oude records met^tukken geslagen. Tot nu toe hadden Lindbergh na zijn fantastische solovlucht over de^Atlantische Oceaan in 1927 en Eisenhower na zijn terugkeer uit Europa in 1945 dit op hun naam staan met vier millioen geestdriftelingen, die zich in de straten verdrongen. Doch Vrijdagmorgen stonden er zeven en een half millioen belangstellenden samengeperst tussen de huizenwand en de rijweg over een afstand van 40 kilometer, MacArthur legde die af in een open auto, gevolgd door 49 andere auto's en geëscorteerd door 86 motorrijders, terwijl uit de ramen gestrooide papiersnippers het plaveisel voorzagen van een dik tapijt. De politie had op sommige plaatsen de grootste moeite om de juichende en wuivende menigte in bedwang te houden. Reusachtige spandoeken1 langs de gevels riepen de generaal een welkom thuis toe, die achter op de neergeslagen kap van zijn auto was gaan zitten en met zgn pet naar de juichende menigte wuifde. Onder de belangstellenden bevond zich de voormalige koning van Engeland, thans hertog van Windsor, met zjjn vrouw. schouder hetzelfde gevaar bestrij den". De burgemeester, in de generaal de laatste der oorlogshelden erend, die naar huis teruggekeerd was. Na de plechtigheid in het stad huis reed de stoet terug naar het Waldorf Astoria-hotel, waar het stadsbestuur ter ere van de .gene raal een officieel noenmaal aan bood. United Press meldt, dat er, on danks het vaarwel, dat MacArthur Donderdag tot het Congres sprak, geen enkele aanwijzing is, d$t by uit het leger zal gaan. Venvacht wordt, dat hij geen actieve op drachten meer krijgt en er ook niet om zal vragen. mas®» BOMBAY Vrijdagmorgen om elf uur werd een bank loper van Uoyds Bank alhier, toen hij het ge bouw verliet om geld naar een bij kantoor te brengen, ten aanschouwe van bonderden voetgangers aange grepen door drie bandieten. Zij schoven hem in een auto. schoten d.e chauffeur dood en wierpen hem op Straat en reden weg na nog drie bankemployé's gewond te hebben. De bankloper had een bedrag ter •waarde van f 900 000 bij zich De auto is later onbeheerd terug ge vonden Van de rovers en de mee gevoerde bankloper ontbreekt ieder spoor. Het stadhuis van New York was het eindpunt van de rit. Hier vond een officiële ontvangst plaats, bij gewoond door naar schatting 85.000 personen, die hadden plaats geno men op een speciaal gebouwde tri bune of samendromden op 't plein voor het stadhuis. De toejuichin gen bereikten hun. hoogtepunt toen generaal MacArthur, vergezeld door de burgemeester van New York, Impelhtteri, onder de tonen van „The Star Spangled Banner" een speciaal gebouwd podium be trad. In een korte toespraak dankte MacArthur voor de alles overtref fende ontvangst. Hy prees «de veeltalige stad New York als een levend voorbeeld van de geschikt heid van elk ras om met andere rassen samen te leven en gemeen schappelijk vooruitgang te boe ken", hieraan toevoegend: „Ik kom juist van een gebied, waar een an der voorbeeld van deze aard wordt gegeven en waar mannen van ver schillende landaard, die afwijken de talen spreken, schouder aan Congres wil klaarheid WASHINGTON. Waarnemers te Washington hebben Vrijdag verklaard, dat de grote vraag naar aanleiding van Mac Arthurs toe spraak tot het Congres is, of de verenigde chefs van staven het standpunt van de generaal ten op zichte van de oorlogvoering tegen het communisme in het Verre Oosten inderdaad delen, zoals Mac Arthur dit ra zijn rede gezegd heeft. Beide partijen in het con gres hebben geëist dat de verenig de chefs van staven en generaal Mac Arthur zullen worden ge hoord en dat de buitenlandse poli tiek in het Verre Oosten opnieuw aan een onderzoek onderworpen -zal wórden. De ruiter club van Santiago heeft Prins Berhhard by zijn bezoek een aardige attentie bewezen. Zij hield wedstrijden, waarvoor de Prins bijzonder veel belangstel ling toonde. Staande fft de wagen sloeg Z.KH. de draverijen gade. BONN. Tussen Nederlandse en Duitse instanties is naar het ANP van bevoegde zijde verneemt, overeenstemming bereikt over de besteding van de 10 millioen dollar, die voor de maand April voor importen uit Neder land zijn beschikbaar gesteld. Het bedrag, dat ongeveer de helft is van de normale invoerwaarde per maand, zal voor tweederde deel worden be steed voor de aankoop van groenten, kaa? eieren en andere producten. De rest zal warden gebruikt voor de invoer van indus triële producten, in hoofdzaak tex tiel. radio en. lampen. Kleinere posten zijn uitgetrokken voor boe ken en tijdschriften, olie, teer, lak en essences. Overeenkomstig de te Panjs gestelde regels is voorts een bedrag van een half miiiioen dollar gereserveerd voor Duitse aankopen van artikelen, die bulten deze con tingenten vallen. Met het verstrekken van de in voervergunningen zai volgende week een aanvang worden gemaakt. Het prachtige bouwwerk, dat eens het station van Den Bosch was, valt onder de hand, van de slopers. Het gebouw kwam tijdens de oor log m de vuurlinie te hggen en ■werd voor de helft weggeschoten. Het vuur deed de rost Thans, zes en half jaar later, worden de restanten opgeruimd om plaats te maken voor een nteutö station. DE BILT Het weer heeft deze week onmiskenbaar een gunstige wending genomen, hoewel het nog ■wel toat guur blijft. In elk geval vier er na Maandag geen regen meer, terwijl de temperaturen hoger waren dan In de vonge weken Dit alles tJcmd zijn oorzaak in het pas seren van een gebied met hoge luchtdruk. De mogelijkheid bestaat, dat we nog even dit weer houden, want Vrijdagavond bevond zich een nieuw gebied met hoge luchtdruk ten Noorden van Schotland en be ïnvloedt het weer by ons ten goede. De frisse Oostentoind tal echter niet verdwijnen. Voor Zondag bestaat er evenwel enige kans av stijging van temperatuur. In het Zuiden een klei ne kans op wat regen. Minder winderig Weersverwachting geldig van Zaterdagavond tot Zondag avond- Overwegend droog weer met nu en dan overdrijvende wol kenvelden. Meest matige Noord- Oostelijke wind. Vannacht plaat selijk nachtvorst, morgen over dag ongeveer dezelfde tempe ratuur als vandaag. 22 April Zon op o3.3i Onoer 1346; Maan op 21 21 onder 05,17. 23 April Zon op 05 29 onder 19 49; Maan op 22.56 onder 05 37. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Vyf Nederlandse jongens zullen drie weken naar de Verenigde Staten gaan om daar op kosten van de Civil Air Patrol, een Amerikaanse hulporganisatie van de luchtmacht kennis te maken met de metboden van de Amerikanen op hef gebied van de luchtvaart. De jongens zullen op 28 Juli per vlïegtnig vertrekken vanuit Wiesbaden en komen op 16 Augustus terug. De jongens moeten zeventien of achttien jaar oud zy'n en zullen door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart worden geselecteerd uit d!e groepen, die reeds blyk hebben gegeven belangstelling te hebben voor de luchtvaart. Gedacht wordt aan de leden van modelvliegtuigbouw-verenigingen. Major Lucas V. Beau, major ge- aan Europa brengen. Ouder,» lucht- neral van de Amerikaanse Lucht macht, die momenteel met enige andere officieren een reis door West-Europa maakt, vertelde gister middag op een bijeenkomst ra de United States I formation Service in Den Haag iets over de doelstel lingen van de Civil Patrol. De cursusst." die de Civil Air Patrol gaat organiseren hebben ten doel de 'Amerikaanse jéugd op de hoogte te brengen met de meest j elementaire beginselen van de luchtvaart. In de Verenigde Staten nemen momenteel reeds dertig duizend jongeren, waaronder zeven duizend meisjes aan deze cursus sen deel. In clublokalen en op vliegvelden worden zij ingewijd ra de- geheimen van de luchtvaart- Kwamen reedt. In 1949 een aantal Engelsen. Fransen en Zwitsers on der auspiciën van de Civil Air Pa- trpl naar de VS., dit jaar zullen ook Nèderlanders, Belgen, Luxem burgers, Denen, Noren en Portuge zen een bezoek aan de Nieuwe We reld brengen. Een aantal Ameri kaanse jongeren zél een bezoek vaart-enthousiasten zullen ais groepsleiders fungeren. De Amerikaanse bezoekers be zochten gisteren het zweefvliegcen- trun> Teriet 'en het vliegveld Dea len en voerden besprekingen met de Amerikaanse militaire attache, dr Flesman en mr Reinrak, secre taris-generaal van het Ministerie vdn Onderwijs. Kunsten en Weten schappen. Nl PS'ti 'HU ly. S3 <111«IMBWJI'l UTRECHT tn de ouderdom van by na 84 jaar is hier overleden mr G. H. M. Delprat, oud-directeur-se- cretaris vair de Ned erlandsche Bank. Mr Delprat werd te Rotterdam ge boren, vestigde zich na zijn studie te Leiden als advocaat en procureur en werd na enige tijd seeretans van de Spaarbank te Botterdam. In 1914 werd mr Delprat secretaris van de Bijbank der Ned. Bank te Botterdam en ra 1915 volgde de benoeming tot directeur-secretaris van de Ned. Bank, welke functie hy tat 1933 heeft vervuld. De verdiensten van m" Del prat werden op verschillende wyzen erkend. De overledene was Comman deur in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Officier in dé Kroonorde van Belgie. Kostbare Korea-oorlog WASHINGTON. De Ameri kaanse legerleiding heeft Vrijdag medegedeeld, dat het aantal ver hezen der coram umsten ra Korea tot op Woensdag ji. 813.873 man heeft bedragen. Hieronder bevin den zich 145.145 krijgsgevangenen De N.-Koreanen verloren 504 835 en de communistische Chinezen 291.895 man. De nationaliteit van 17.143 anderen is nog met vastge steld. De Amerikaanse legerleiding be rekent het totaal als volgt: de ge sneuvelden en de krijgsgevange nen worden geteld, waarbij ge schatte getallen worden gevoegd voor de ovenge verhezen der com munisten Er konden geen ge gevens worden verkregen over het totaal der door de verbondenen ra Korea geleden verliezen. Nssr die heerlijke bollen DEZE meisjes hebben al gepro fiteerd van het mooie weer om per fiets naar de botten te trekken. De narcissen en hyacin then staan nu in volle bloei, ter wijl ook reeds enkele tulpen bloei en. Het weer is uitstekend ge schikt voor een fietstocht en als men eenmaal in de bollenvelden is, moet het al heel vreemd gaan, uiit men niet zoals deze meis jes met een slinger terugkamen. DEN HAAG. De strafzaak te gen dr. A. B. de Vries, destijds di recteur van de stichting Neder lands Kunstbezit, is beëindigd. De Haagse rechtbank heeft de betrok kene namelijk buiten vervolging gesteld. MOBILE, - In de Golf van Mexico zün Vrijdag twee tank- boten met elkaar in botsing geko men. De „Esso Suez", een nieuwe grote tankboot van de „Standard OH", kwam in aanvaring met een kleiner zusterschip, de „Esso Greensboro". Beide schepen ge raakten in brand, hetgeen voor de „Esso Greensboro" fatale gevolgen tad, want het schip zonk- De „Efc Suez",eveneens brand" gevlogen, seinde kort na de botsing, dat het volkomen stuurloos was en medische hulp verzocht voor de gewonden. Een aantal le den van de bemanning had n.L ern stige brandwonden opgelopen, ter wijl de eerste stuurman om het leven was gekomen. Volgens een later bericht staat de „Esso Suez" van voor- tot ach tersteven in brand, maar is niette min, met een vaart van drie myl BREMEN Gisteren is hier voor het Amerikaanse distncts-gerechtó- hof bet proces begonnen om klaar heid te brengen m de zaök van de zevenjarige Nederlandse jongen Nanno Sjoerd Meinders, die op het ogenblik bij zyn Duitse pleegmoe der Gerda Ullner te Bremen woont. Het was de bedoeling, dat op de ze eerste dag een tussenpersoon zou worden aangewezen De partijen konden het echter over de keus niet eens worden Het gerechtshof zal daarom de2e benoeming later schrif telijk bekend maken. Deze tussen persoon moet alle partijen en ook de jongen horen en zal daarvan verslag aan het hof moeten, doem NEW DELHI India en Neder land hebben een nieuwe luchtvaart- overeenkomst gesloten De over eenkomst werd geparafeerd door dé heer H. T. Spanjaard, leider van de Nederlandse delegatie. Op grond van de overeenkomst zal de KLM een route vliegen van Amsterdam via India naar Djakarta en verder, indien gewenst, en een andere route, die de Philtppynen of China aandoet. per uur, op weg naar de haven van Galveston in Texas. De tankboot ,,Esso New York" heeft vier opvarenden van de „Es- so Greensboro" gered; twee hun ner dreven tn zee. een -derde be vond zich in een reddingboot en een vierde werd van een gedeelte van het wrak afgehaald. Twee ver koolde lijken van opvarenden, die ook in de reddingboot zijn aange troffen, werden geborgen. Verno men wordt dat de bemanning van de „Esso Greensboro" 42 koppen sterk was. Kust stations van de Amerikaan-^ se reddingsdienst hebben water vliegtuigen gezonden. Ook red dingsschepen zijn op weg. PARIJS. Moskou heeft gespro ken en Gromyko eveneens. Op de Vrijdag gehouden bijeenkomst der plaatsvervangers verklaarde hy, dat hy het met de Westelijke ontwerp agenda, noch als geheel, noch m bij zonderheden eens was, Gromyko diende een nieuwe formulering ia van het punt van de Sowjet-agenda betreffende bet nakomen van de vredesv er dragen De formulering komt nu op dit punt overeen met de jongste Wes telyke ontwerp-agenda. In kringen van -de Westelijke delegaties was men van mening, dat GrmuykeV verwarring-van het Westelyke ontwerp het voortduren van de impasse, waarin de confe rentie verkeert, betekent. DEN HAAG. De postduiven- houders ra Zuid Holland zullen ra de periode van 20 April tot 1 Juni iedere dag hun duiven moeten op- hokken tot 's middags half zes. Deze plicht geldt ook voor Zater dag en Zondag. Wel mogen de duiven deelnemen aan wedvluch ten op deze dagen, maar daarna moeten ook zij direct in de hokken worden gesloten. Deze beslissing is genomen op een bespreking, die ui Den Haag gevoerd is tussen de provinciale voedselcommissans, de riikslandbouwconsu lenten voor Noordelijk en Zuidelyk Zuid Hol land, de Nederlandse Postduiven- houders Organisatie en de Stich ting van de Landbouw, De aanleiding tot het nemen, van deze beslissing waren de talruke klachten, welke m diverse distric ten van Zuid Holland vernomen OEN HAAG. In de 512e Staats loterij (5e klasse, 17e lyst> Is op lot no. 5768 een prys gevallen van 1000,- en de premie van 30 Oflö, Weer zijn de verbonden troepen terug aan de boorden van het be langrijke Hwatsjon-stuwmeer in centraal Korea Maar aan de noor delijke oever hggen nog commu nistische strydkrachten, die van geen wijken iviUen weten. Twee maal trachtten Amerikaanse stoot troepen. m kleine boten over het meer gevoerd, verder naar het Noorden door te dringenmaar tweemaal teerden zij teruggesla gen. Op de foto ziet men Ameri kaanse soldaten, uitrustend op de zuidelijke oever, na van een mis lukte aanval op de communisten te zijn teruggekeerd. ■worden over de door postduiven aangerichte schade aan land- en tuinbouwge wassen. Duiven die in deze periode voor half zes 's mid dags toch buiten hun hokken zijn. lopen gevaar ten offer te vallen aan de maatregelen, die genomen zullen worden ter bestrijding van. de wilde duiven. Na half zes mag echter onder geen voorwaarde meer op duiven worden geschoten. LISSE Wanneer het mooie weer aanhoudt, verwacht de bollen streek Zondag de eerste grote bol- len-Zondag. Tussen Haarlem en Lei den zyn thans overal uitgestrekte narcissenvelden ra bloei gekomen, die worden afgewisseld doar kleur rijke hya cm then velden. Hier en daar komen ook de eerste tulpen in bloei. De „Keukenhof" te Lisse begint zich momenteel in volle pracht te ont plooien en zal Zondag volop bloeien. De rijkspolitie heeft uitgebreide verkeersmaatregelen genomen om.de drukte op te vangen. Op de „Keu kenhof* is door de verkeerspolitie een centrale radiopost ingericht, van waaruit het verkeer In goede banen geleid wordt. Ook de bad plaatsen xn de omgeving van de bol lenstreek verwachten Zondag grote drukte. Men verwacht dat de drukste Zon dag van het boilenseizcen op 29 April zal vallen. Dit hangt echter ook. weer ten nauwste met dé weersomstandigheden samen. Moch ten die minder gunstig worden, dan zal dit jaar dé schoonheid van de bollenstreek slechts genoten kunnen worden „in afleveringen", zonder dat men een bepaald weekeinde als hoogtepunt kan aanwijzen. (Van onze correspondent!. EMMEN Te Zuid-Barge is Vrijdagmiddag een tragisch ongeval gebeurd, dat het leven heeft gekost aan het ongeveer driejarig doch-' tertje van de familie V. te Erica. De heer V. had 2yn dochtertje ia de cabine gezet van de tractor, waarmee hij een zwaar met kunst mest beladen aanhangwagen trok. Op een gegeven ogenblik miste hij het kind. Hij stopte onmiddellijk én kwam tot de vreselijke ontdekking dat een der wiélen van de aanhang wagen over het hoofd van de kleine was gegaan. Men vermoedt dat het kind uit de cabine is gevallen, ter- wel de wagen óver de hobbelige keibestrating réed. PARIJS Francis Perrin. profes sor aan het College de Frénce" is tot Franse Hoge Commissaris voor de atoomenergie benoemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1