Minister van Arbeid JN'ye" Bevan HET ROTTERDAMSCH PARCÖL' Linkervleugel acht militaire uitgaven te Compensatie voor overschrijding 5 pCt consumptiebeperking POLITIEKE CRISIS IN LABOURPARTIJ Franse Senaat torpedeert nieuw kiesstelsel Chinezen zetten aanval opgehele front in Prins geniet drie dagen rust in merengebied Raad van Yelsen zendt adres aan minister Algemene verkiezingen nu niet vóór October r a Amerikaanse spion' Yogeler wordt vrijgelaten VERWACHTING VOOR DE TOEKOMST: Règërïng gaai metprijsvoriïiing niet vergenoeg maar er is enige kentering Roofoverval op oude man Geheime oproep tot staking in Bilbao Mijnwerker gedood de „Wilbeïinina" België kiest eieren voor zijn (EGA) geld Raadsleden dringen aan op spoedige afwikkeling van „Valser affaire" Bumper-aan-bumper tussen de bollen Voetbalsup porters omgekomen bij treinongeluk lie Jaargang, no. 94 Bed. en Adm. Lcmae Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prils: D?r week f 0,40 per kwartaal 5,1S, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMEE Maandag 23 April 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Poslgiro 398644 Bankier: Ams ter dam scha Bank te Rotterdam Directeur; B. dj Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. Aneurin „Nye" Bevan, de minister van Arbeid in Attlee's Labour- kabinet, is afgetreden. Zyn ontslag, dat Zaterdag door hem werd ingediend, is onmiddellijk door de premier aanvaard. Lit de bij het ontslag gewisselde brieven tussen Bevan en Attlee blijkt, dat bet verschil van mening tussen Bevan en de overgrote, meerderheid van z'vjn collega's over heel wat meer heeft gelopen dan. alleen over de kwestie van de voor gestelde maatregel, dat onder de Nationale Gezondheidsdienst voortaan door de patiënten de) helft van de kosten van kunstgebitten en brillen zal moeten worden betaald. In zijn brief aan de premier zegt Bevan, dat de begroting verkeerd •is opgezet, omdat zij er niet in slaagt de lasten eerlijk tussen de verschillende sociale klassen te verdelen.. Voorts is de begroting verkeerd, omdat zij gebaseerd is op een schaal van militaire uitgaven <1500.njf!lipen voor dit begrotings jaar), „die zonder ernstige buiten sporigheid in de uitgaven pbysiek onbereikbaar is." Ten slotte is de "begroting verkeerd, omdat zij stij gende'prijzen wenst te gebruiken als een middel tot het reduceren van de consumutie, „met alle ge volgen van arbeidsonrust, die daar in'besloten liggen." In deze omstandigheden, besloot Bevan, was het voor hem onmoge lijk. dat ziin naam verbonden zou blijven aan het uitvoeren van een ï>oliüek, die voor 2ijn geweten stui tend was en die in strijd was met zijn beleden overtuiging. - Attlee merkte in ziin antwoord- brief op, dat Bevan het veld van meningsverschil du? blijkbaar een heel eind verder uitgebreid heeft buiten de kwestie van de Gezond heidsdienst. Bevan had moeilijk op een onge legener ogenblik met ziin ontslag kunnen komen. Terwijl de premier „nng steeris.iïietTzijn darmkwaal in het ziekenhuis verblijft, terwijl de regering ook door de dood van Er- riest Bevin opnieuw verzwakt is; terwijl de arükelsgewijze, .behandel ling van dé.bè'srpting voor de'deur fctaat," bréngt^Bevan 'eeri latent."-geT schil" aari-de oppervlakte", waardoor het prestige van_Labour niet an-, ders dan ernstig --verzwakt kan •worden en dat koren op de molen van de conservatieve oppositie moet zijn. Hoewel Bevan en zijn. onmiddel lijke aanhangers, tot wie in de eerste plaats Michael Foot en Ian Mikardo moeten worden gerekend,, zeker niet opzettelijk' regering ten val zullen brengen, vergroot hun mogelijke afzijdigheid bij be- Ancürm Bevan ..brillen en gébitten te duur, dcfensie-uitgpven tè hoog (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. De Senaat hééft met zeer grote meerderheid (212—37 stem men) een kieswet aangenomen, die-het vooroorlogse distrlctssysteem met twee ronden nabij komt. De absolute meerderheid (161 stemmen), is ruim overschreden. Het gevolg van deze uitslag is echter, dat hoogstwaarschijn lijk in het geheel geen nieuwe kieswet tot stand zal komen, maar het land gedwongen zal worden te stemmen volgens het in 1846 ingevoerde systeem. Bovendien zullen de verkiezingen eerst in October worden gehouden. •paalde stemmingen (als b.v. d£ stemming over. de verandering in de' Gezondheidsdienst, die morgen aan de orde komt): de kans, dat een conservatieve manoeuvre om de rer gering ten val te. brengen, plotse ling succes zou kunnen hebben. De somberste kant van deze hele affaire 'voor de Labourpartij is wél,: dat als het van algemene verkïe- zingen moet- komen die door: ve- lén thans dichterbij worden, geacht; .de partij niet eensgezind zal zijn wantdit verschil van-' opvatting, dat uit ;het 'kabinet naar buiten is gebroken,; zal ook:.zijn werking in dé plaatselijke 'organisaties doen gevoelen. Het argument van - Be van en/zijn aanhangers' iswaar om het begin sei van des kosteloze Nationale Gezondheidsdienst aan te tasten om daarmee een 25 mil- lioen pond te besparen, als aan de defensie-uitgaven geen enkele, rem wordt opgelegd, terwijl vermoede lijk "de toegestane 1500 millioen pond dit jaar niet eens besteed zul len kunnen werden.. Hiertegenover staat, dat vele an der én .van mening, zijn, dut het voor het aanemen van deze prin cipiële houding de tijd was ge weest, toen enige maanden geleden het herbewapenir.gsprogramma in ihet kabinet aan de orde was. Mén is nog niet vergeten, dat het Be van zelf was, die in het Lagerhuis debat over. .het .defensiewitboek mef.een.grote rede namens de re gering- ,'t debat sloot. .Toen had hij biijkbaar,dus nog rilètdezeprin cipiële bezwaren. Voor Bevan en de zijhen," tot wie men de groep van het blad de „Tri bune" moet rekenen, zijn het Gaits- kcll en dé gematigde vleugel van de parti? met: hun orthodoxe finan ciële politiek, die verraad aan het socialisme plegen en éen herhaling van het drama van 1931 (toen MacDonald met zijn nationale coa litie Labeur ir, tweeën scheurde) naderbij brengen. Voor de grote meerderheid der partii begaat Be van. échter de fundamentele zonde van tet aantasten van de eenheid der partij, een eenheid, die gezien haar kritieke positie in het Lager- Men bad de communisten' niet beter in de kaart kunnen spelen. Zoals men weet is de gedachte aan éenkieswetswijziging opgekomen, omdat bij het huidige, volstrekt evenredige systeem dè communisten een grote fractie vormen, die jeder normaai wetgevend werk saboteert. Men vreest nu, dat straks, als de R.P.F. (Gaullisten) bok rr.et een grote fractiekomen, deze twee samen de werkzaamheden van het parlement ernstig kunnen belemme ren. De moeilijkheid was, dat de katholieke M.R.P. tegen het oude districtssysteem was, aangezien' dat systeem'voor haar minder voordelig is dan het huidige. Ten slotte was men in de Kamer tot een compro mis gekomen: een systeem van één ronde, dat echter samenkoppeling van lijsten mogelijk maakte. Dit systeem is nu iii de Senaat verwor- .'pen en wel met ccn absolute -meer derheid. De Kamer moet nu, om hear "eigen voorstel toch door te zetten, eveneens de abèolute meerderheid, dat is in dit geval 311 stemmen, voor haar oude voorstel opbrengen. Gezien de moeite, waarmee dit com promis in de Kamer tot stand is ge komen. is dit stemmenaantal echter zeer onzeker. Wordt dit aantal niet gehaald dan blijft alleen het oude systeem van 1946 over. Bovendien .is de kans gering geworden, dat Queuille er de vérvroeging der ver kiezingen doorsleept. Vele factpren hebben hier samen- jp iniiisn!ini3.(E:n-!iii:sn!isu:8nu;ii::;nBnPt'ii|! w wi^ Aanhoudend droog S Weersverwachting geldig van s Maandagavond tot Dinsdag- ff avond; Licbt tot half bewolkt, droog jj weef. Vannacht 'weinig wind en plaatselijk lichte nachtvorst, g Morgen overdag zwakke.,;; totM matige wind uit 1 Zuidelijke M richtingenen weer iets- hogere m temperaturen.' M ft 24 April zon op 05.26 ohGer'ÜöM Maan pp' ponder 06.07.V /;:.:5. ||ÉMilliniil[[1llU!IlDIillllllBllSiD91l!Illil:ll|!IIIl!l!nilil90Jiraill4^ gewerkt. De communisten hebben natuurlijk alles gedaan om een ver wards stemming te krijgen. De Gaullisten zien cok gaarne, dat het huidige parlement zich nog verder discrediteert. Zij'hebben dus ijverig mee gestookt. Ten slotte schijnt het zo te zijn, dat een aantal parlements leden, vrezend dat zij in October of Juni toch niet herkozen zullen wor den. het zekere voor het onzekere hebben genomen en een manoeuve hebben uitgevoerd, die in elk ge'/l hun mandaat tot October veilig stelt. Queuille zal zonder twijfel Woensdag en Donderdag nog probe ren een uitweg uit de moeilijkheden te vinden. LONDEN. Bij een tussentijd se verkiezing in Harron West heb ben de conservatieven niet grote meerderheid hun zetel behouden. huis en in het land thans meer dan ooit nodig is. - Bevan zal vanmiddag in 't Huis treden af leggen,. Velen verwachten, tredenafleggen. Velen verwachten, dAt zijn voorbeeld /door de minis ter van Economische Zaken, Ha rold Wilson// zal: worden /gevolgd, doch hedenochtend was dit nog niet-zeker. BOEDAPEST Vogeler, de Ame rikaanse zakenman, -die door een Hongaars gerechtshof in Februari 1950 tot fvijftïén.jaar gevangenisstraf ;is veroordeeld-opbeschuldiging van spioruiage, zal*' worden7 vrijgelaten, aldus heeft/het: Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend'ge maakt." In éen kort communiqué wordt gezegd, dat onderhandelingen tussen dé V.S; eri Hongarije;;tot een over eenkomst hadden geleid. De V.S. bo den als compensatie aan verscheide ne gerechtvaardigde eisen van de Hongaarse régéribg in te willigen, al dus de mededeling. Amerikaanse slagschepen naar Europa WASHINGTON: Twee 45,000 tor. meten de Amerika ansè oorlogssche pen, de; „Missouri" én zijn zuster schap de Wisconsin" zullen deze zomer eenoefentocht maken naar Europese wateren.De béide sche pen zullen 4 Juni uit Norfolk (Vir ginia) /vertrekken. Dé;-„missouri" is kortgeleden naar de V.S. terug gekeerd na een actieve dienst bij Korea van .zes .maanden. De „Wis consin" is op grond van het uit breidingsprogramma van de vloot weer in de vaart gebracht. TOKIO-De communistische strijdkrachten hebben vandaag aan het gehele-Noordkoreaanse front tegenaanvallen ingezet, waarvan veronder steld wordt, dat zij het begin vormen van het verwachte grote Chinese offensief. In alle sectoren is een hevige strijd gaande, waaraan voor het eerst sinds vele weken ook communistische tanks deelnemen. Op ver schillende punten zjjn de verhonden troepen tot wijken gedwongen. De communisten vallen aan het centrale front in golven aan en zwermen in het Westen over de rivier de Imdjin..' Volgens de irontberichtenvan hedenmiddag. (plaatselijke. tijd) hebben, de communisten; een 24km breed bruggenhoofd over. de Imdjin teri Noorden van Moensan geves tigd. Ten Oostenvan de 'weg Seoel-Koemhwa,. in de centrale sec tor, is een communistische troepen macht „ten sterkte van een divisie" gepenetreerd; Voorts is ten Noord- Westen van Tsjoentsjon. .even be neden de 38ste' breedtegraad, een smalle wig ïn de, stellingen der ver- hondehen gedreven. Ten Westen van: Hwatsjon, ongeveer 16 km ten Noorden ran de 38ste breedtegraad, zijn zware gevechten aan de gang. Ook hier hebben de communisten een penetratie tot stand gebracht. Luii.-generaal Van Fleet,de nieu we bevelhebber van het .achtste le ger, heeft Zondag op oen perscon ferentie verklaard, dat het gevaar van "een groot communistisch tegen offensief op het ogenblik groter is dan „óp enig ander ogenblik in de afgelopeg, weken.. De communisten hadden gróte hoeveelheden troepen naar. hét Zuiden gedirigeerd en sche nen zich voor te bereiden op „de der de agressie-ronde". Zij konden ook een luchtaanval ondernemen, .Maar" zo voegde generaal Van Fleet er aan toe, „als zij dat doen zullen wij hen weerstaan en. afslaan, Als. de vijand zou'kunnen zien wat ik. zie, zou hij naar huis willen gaan." UTRECHT. De voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, de heer M, Ruppert, heeft verklaard, dat .over de noodzakelijkheid van 5 procent cónsumptiebeperking niet behoeft te worden gesproken. Het is alleen de: vraag, of de getroffen maatregelen zozijn, dat déze consumptie- beperking zonder nadere maatregelen niet zaï stggen. Gelukkig is nu met de Regering éen bevredigende oplossing gevonden. Behoudens een verdere verslechtering van de economische toestand, zal de consumptie beperking Inderdaad niet meer dan 5 pot. gaar» bedrogen'.. Vindt toch een meer duur zame overschrijding van de 5 pet. consumptiebeperking plaats, dan .komt dat meerdere voor compensatie in aanmerking. Dat betekent, dat de com pensatie 20 nodig een zekere terugwerkende kracht zal verkrijgen. De heer Ruppert drukte twijfel uit aan de doeltreffendheid der regeringsmaatregelen om de prij zen binnen de perken te houden. Op do marge-regelingen is publie ke contröle uitgesloten. Zelfs de' ccntróle-ambtenaren komen hier voor een uiterst moeilijke tRsk te staan; Er wordt wél oen beheerste loonpolitiek gevoerd, maar de prijzen worden veel meer las ge laten. Ten opzichte van de loonpolitiek wees' de beer Ruppert er nog 'op; dat die alleen is door, tè, voeren4 als de arbeiders er. achtèr staan. Helaas is het vertrouwen dëi' ar beiders in het gevoerde beleid, aan hét verminderen,- De Regering heeft nu toegezegd ten aanzien van. verschillende ar tikelen forser op të: treden (schoe nen, textiel). Bij onvoldoende medewerking 'is "zelfs dwingende prijsregeling to het vooruitzicht gesteld; Maar, zo zeiöe de héér Ruppert wü gelóven niet erg, dat. 'er 'èèri aanvaardbaar geheel, van maatregelen zal ontstaan. Overigens, bleekhij het reeds te waarderen, dat Regering'bereid is. te tonen scherper op te treden ten aanzien van de prijsvorming. Men gaat weliswaar niet. ver genoeg, maar het verheugende is dan tóch, dat er enige kentering is ontstaan. SANTIAGO. Het bezoek van Frins Bernhard aan Chili droeg een niet min der hartelijk karakter dan de voorafgaande bezoeken aan Uruguay en Argentinië. Het was misschien minder spectaculair, maar het bezoek aan Chili had mogelijk ook een minder economische achtergrond en droeg meer het karakter van een goodwillmissic. Dc Prins nam derhalve de taak op zich om de echtgenoten, moeders en vader aan tc kondigen, dat de ir.an- neti of zoons aan het toestel kwa men. De Prins bracht na de inspannen de dagen van zijn bezoeken aan Uruguay, Argentinië en Chili er.i- ge dagen vacantie door in het schilderachtige Argentijnse meren gebied nabij Bariloehe in het fraai ste hotel van deze omgeving. Prins Bernhard fungeerde Vrij dagavond als telefonist in Bariloehe. De Argentijnse minister van PTT had namelijk aangeboden dat alle leden van bet gevolg van de Prins een gesprek konden voeren met hun familieleden in Nederland. Het gehele gezelschap zat derhalve >deze avondvin de kamervan de Prins rond de telefoon in afwachting van de 'gesprekken, die „niet lang op zich lieten wachten. -:.■>■•>; Het gesprek; van £de Prins met Soestdijk wilde:: niet - vlotten.. 'De Koningin moet'in. .Nederland zeker twee uur hebben, zitten wachten na de aankondiging van - hét gesprek. Na beëindiging v .n zijn bezoek nun Chili, vlogen de Prins en zijn gevolg met het vliegtuig van de president van Santiago naar Puerto Monte, ruim duizend km ten Zui den, van Santiago. Per auto wérd de tocht tenslotte voortgezet naar Port.Varas, waar de dorpsbewoners de Prins een grootse ontvangst bereidden en de schoolkinderen met honderdon Ne derlandse vlaggetjes voor het hotel stonden. Donderdagmiddag wérd dn Chï- leens-Argeotijnse grens -bereikt en' nam de Prins afscheid van 7-ijn Chileense begeleiders en van dr Kasteel.' dé Nederlandse gezant" in Chili, die hem tot hier begeleid had. In de „Keukenhof" in Liss_e wérden de Trtt- nistèr van Sociale Za ken; mr A; M. -Jotkes en. zijn -Be Igiscftè co IA lega,dè minister van Arbeid "en- Sociale Voorzorg, G. pan den Dce Ie, omkranst do or twee Jacoba's van Beteren. (foto boven) „Als het even kan sla ik de eerste botlen- zondag nooit over, meneer, vooral niet als het zulk best weer is als. vandaag. Toch ben ïk blij, dot het vrouwtje me zolang haar shawl heeft. ;je- leend,, toant als je een hele poos voor op de fiets zit, krijg ie op de duur toch koutoe oren. Of 'de- fotograaf een plaatje mag ma ken?" Natuurlijk, maar wacht' dan éven, dan hangen we) santen eerst, de' krans om die tóe net hebbénge kocht, dat doet hef altijd beter op zo'n hollenplaatje.. Zo, ga je. gang maar": m- :En - het hondje was '0 'niet .de. enige)die van- deeerste.bollènzon- dag genoot AMSTERDAM...In de nacht van Zaterdag op Zóndag: omstreeks hal£ twee is een 68-jarige man, die in'eén tot woonschuitverbouwde sloep .woont, welke inde; Prinsengracht ligt, beroofd. De'man was 's avonds uit geweest én kwam omstreeks half twee thuis.: Toen hij *t deurtje open de van de zeer kleine woonschuit was er iemand binnen, die herri op het zelfde moment met een met zand gevulde kous een klap ap het hoofd gaf, De oude man verloor! het be wustzijn en zakte in élkaar. Toen hij kort daarna weer bij kennis kwam, bleek de overvaller te zijn" verdwe nen met een portefeuille, waarin een bedrag van ongeveer 800,— zat. Het slachtoffer is v. aanvankelijk naar éen ziekenhuis vervoerd;: maar, is daarna bij.familie ondergebracht. De gevolgen van de klap waren.niet ernstig. .De politie; stelt een uitvoe rig. onderzoek 'inr Na een afwezigheid van bijna drte maanden keerdeZaterdag óp .ce onderzeebootbasis aan de Waalhaven te Rotterdam teriip de onderzeeboot Hr Ms „Tijgerhaai"onder; comman do van luitenant ter zee eerste klasse J. van Nieuwenhüizen. Be halve talrijke familieleden waren ter. begroeiing aanwezig de comman dant van de onderzeedienst en prof. Vening Meinesz, wiens assistent dr R. Dorrestein de reis van Lissabon af had meegemaakt Dr. Dorrestein vertelde bij zijn aankomst, dat .hij zwaaTtekrachtmetingen had verricht om de plaatselijke dichtheid van de aardkorst te bepalen. -VMADRïD/;— In het weekeinde zijn te Bilbao in het geheim vlug- schriften verspreid, waarin' de ar beiders van deze Baskische - indu striestad vmrden opgeroepen het werk neer te leggen uit protest te- gen de hoge 'kosten voor hétle vensonderhoud; Onlangs werd gezegd, dat de In .1939 ontbonden vakverenigingen nogin het geheim werkzaam zijn en zullën proberen een conflict uit te lokken in Bilbao, het centrum van de Baskische beweging voor autonomie, welke het regime van Franco niet gunstig gezind Is.: (Van onze correspondent) HEERLEN. De 40-jarige hou wer P. Krill-uit Kerkrade is Zater dag op de'...'506meier ^verdieping van de staatsmijn Wilhelroina in dé. houtgalerij bekneldigécaaky.tns-, sen:eèn meqhanl^che installatie en de wand. 'Hij ;overleed^vrijwet',oa-,; middellijk. Het .s3acntbffér*.wós'ge- huwd en had twee. kinderen. BRUSSEL Dè regeringhééft be sloten een wet in te dienen, waarbij het onmogelijk zal worden gemaakt, dat: derde partijen beslag laten' leg- gen op EC A-gelden, welke, bestemd zijnvoor eenEuropees land.' De regering wil op deze wfjze een op lossing vinden vour het geschil met de Amerikaanse regering over de be slaglegging op een bedrag .van 7 mil lioen dollars aan. ECA-gelden,bé- rtemd voor: Griekenland. /-' UTRECHT Op de nationale her denkingsavond 4 Mei. zal: vèn 20 uur uur/tot 20.02 uur: het bedrijf der. Nederlandse Spoorwegen' volkomen worden stóp gezet. Dit betekent, .dat alle' treinen - eri aUé /rangéerdeleri over het gehele net gedurende die; twee minuten'móéten stilstaan., Van. 18 uur: tot zonsondergang zullen de vlaggen halfstok moetén hangen. DEN HAAG. De leden van de gemeenteraad van Velsen.-hebben, éen adres aan de minister van Justitie verzonden waarin zg /tiemmét/kiem verzoeken ernstige maatregelen te nemen om het vertrouwentenaanzien van het „recht in ons land" te herstellen en door inschakeling; yanr'de rechtsprekende colleges de „Velser affaire" te doen afwikkelen;Een/af-/, schrift van de brief is'aan de overige ministers en aan de ledeii vsia Ser Staten/Generaal gezonden. caties worden- zódahige/duidél^ke. De raadsleden van Vélsen menen dat nu „De Volkskrant" en „Het Vrije Volk" uitvoerige publicaties hebben gevrijd aan de Velser affai: re, een ernstige' situatie moet ont staan in ons land en in Velsen ïn hetbijzonder. De gedachte /moet post vatten, zégt hét, adres verdér, dat in or.s land geen recht meer bestaat. In bovengenoemde publi- HAARLEM.Het was gisteren op de eerste bollen-Zondag éen bumper-aan-bump.èr staan van auto's in de bollenstreek. Ernstige ongelukken deden zich niet voor; al. waren er wel .enige aanrijdin gen,: waarbij verschillende auto's beschadigd werden. '7 Voor hetbloemencorso van aan- 'staahde Zaterdag zijn de bloemen nog schaars,daar dehyacirithen pas beginnen öit/fe kómen./Deze la'té:.bloei is véfcorzaakt dpór ,cle velé koude nachten van de afge lopen weken, v*. Men hééft .gisteren eeri/pema-; nonte versiering langs dc wegen ven de boHènstreek; aangebracht, bestaandé uit éen fietswiel waarin bloemen zijii gestoken. Dèze bloè- men/zullen, steeds wórden vèr- verfet. isnwijzinge-n gegeven, •dét/elkèvim- 'wpnérvan Velsen erf omgéving zijn;.conclusie 'móet. kunnen .'trek ken. De- burgemeester en - het /péii-, tiecorps zouden, volgens, de"art^kë- lén, bij de ^Velser affaire 'betrek ken zijn. De „affaire" dié'/éiiidsiéén. aantal-.jaren,, een brón. van>specu laties vormt.: veroorzaakt /een^ern- stigeonnist.„ .De,raadsleden/.^ij'zen op Het;.;-geschokte: vei^óuwëh'/van dé burgerij in hét "pölitiètórp^. en d e spann ingen die. de affaire'r'ip 'het corps zelf teweeg- brengt.-'Tèhalotte verzoeken zij - dè'/mlnisferèèri'-.eirid te/makèn' aab; ;dé., Velsèr afféire7 GLASGOW.Een spéciale trein mét .voetbalenthousaastea, die - 'op /wégwaren naar de wed- strijd-/voor: dé' Sdibtsêj cüp/final, isj- n abij. ;het/'staiiqn van G1 aègö pp :'èén/ahdérè specialei trön/niëtr- voetbalenthousïasten geréderi/i/dié daai- stilstond. >:Drie/personenzijii/ om het leven gekomen én"'-Vijftien' èrhstig -vgèwond;: Vijftig' personen werdén licht gewónd en kondeïi ha. in hét 2lekenhuis behandeld té/zijn: naar huis.gaan, ,7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1