Grote Chinese doorbraak aan centrale front HETROTTERDAMSCH PARCDL Twee stoten in richüng-Seoel voorlopig opgevangen ,/Tijgerhaai'- aan groot gevaar ontsnapt Breuk in Lab our partij blijkt zeer diep ÏI Vrijheid van bewegen beperkt voor 3000 militairen Noordspaanse arbeiders in staking gegaan Regering zorge voor rchabiiitatie- uitkeringeu Geen gratie voor de zeven SS-beulen Achtërduikröer in Azorénhaven beschadigd Treinbraad te Jokohama: 97 doden Dode en gewonde bij autobotsing Bevan critiseert Amerika-politiëk van kabinet Attlee IN HET VADERLAND TERUG: open kragen ën dergelijke In Indonesië zeven Nederlanders op vrije vpeten Clementis „bekent" spionnage Bilbao en San Sebastian centra van verzet Gebruik van koper wordt beperkt Pantserauto vernielt gven5tolboom lie Jaargang, no. 95 Bed. en Adm. Lange Haven 141. Schie'dam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.4tf per kwartaal 5,15, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Dinsdag 24 Ïpr51:1951 TOKIO, De Chinezen hebben vanmorgen een grote doorbraak aan hét centelè frontïop Korea geforceerd, Zy stromen door een bres, een'flink stuk tenZmjden van de 38ste breedte graad. De doorbraak kwam tot stand na een hevige beschieting van de 160 Ion. lange ge allieerde lihie, die de gehele nacht duurde. Chinese cavalerie achtervolgde.'-' haastig zich terugtrekkende verbonden troepen. Door de doorbraak werden- de strijdkrachten der V.N.-, ged\ycngen zich over de gehele linie naar of beneden de 38ste breedtegraad terug te>trekken. Eerder op de dag werd gemeld, dat de communisten do eerste grote plaats sinds het begin van hun voorjaarsoffensief, Jontsjon,- ten noorden van Sedèl,1 hadden veroverd. Snelle cavalerie?' eenheden pogen de door „zelfmoordaahvallen" van dé infanterie veroorzaakte penetraties uit te buiten. - Vredesverdrag met Japan DEN HAAG. Verschillende organisaties van ambtenaren en particulieren die ingezetenen van het voormalig Ned. Indië verte genwoordigen, hebben in verband rnet het feit, dat de geallieerden van plan zijn met Japan een vre desverdrag te sluiten, een adres aan de minister van Buitenlandse Zaken gezonden waarin zij er op aandringen, dat de regering van deze gelegenheid gebruik zal ma ken cm een regeling te treffen waardoor de door hun leden gele den schade tijdens-de Japanse be zetting, integraal wordt, uitbe taald. WASHINGTON. He: Hoge Gerechtshof heeft met zes tegen twee stemmen geweigerd de dood vonnissen van 7 Duitse oorlogsmis dadigers te herzien. Zij zouden op 14 Februari j.L in de gevangenis; worden opgehangen, maar' hadden gelegenheid gekregen om bij het: Amerikaanse. Hof in hoger beroep te gaan. *;y'D sneven - tere. do odv véroord pelden zijn vroegere SS-officiéren ertarob-. tenaren van concentratiekampen. Zij werden beschuldigd duizenden burgers gedurende de tweede we reldoorlog te hebben gedood. BRUSSEL Voor een militair tribunaal is Maandag het proces ,be- gonnten tegen.Constahtra Canaris, in* oorlogstijd chfef van de Duitse vei>" ligheidspolitie in; België. Uit berichten, die de-censukr ge passeerd zijn, is> op té;maken,.'dat; de verbondenen zich; over het al-' gemeenordelijk, terugtrekken. In de weinige sobere berichten van 't front, die Tokio bereikt hebben, wordt melding gemaakt van terug tochten der geallieerden en wijzi gingen van de linies in verscheide ne sectoren „volgens plannen". In ten minste een belangrijk gebied van het centrale front zouden de verbondenen zich staande houden. Langs het gehele front zijn ge allieerde artillerie, -bommenwer pers en jagers voortdurend in ac tie. De Chinezen zouden „ver schrikkelijke verhezen" lijden. .Er zijn nog geen communistische vliegtuigen in de "strijd geworpen. Naar het schijnt voeren de com- .munisten twee stoten in de rich-, ting van Seoel en een derde tegen het centrale' front der Verbondenen bij Koemwha uit. De eerste twea zouden voorlopig bij de rivier de Imdjin tot stilstand zijn gebracht, maar aan het centrale front lijkt de .toestand ernstig, Mëh;:gelooft;; dat ;30..Chinese di- visies betrokken zijn.-bijkhetioffeu- sief der communisten. Nederlands: detachement V.N. naar het front DEN HAAG Htet'. Nederh:*!» detachementVeréMgdëi^ahes.-heéfti zich thans wëdëpórmTn: Nöordelijke richting- verplaatst.jeh-; zich;. bij :zijh- onderdeel;;gèvo.egö~r!ltet;: is tuerby pn d ekpahmuHegéngk: teg eh - guerilla s^* dié VcHtw|^^patlöh ?zajn;::.acnter-r- Conservatieve aanval door; Labour verijdeld XCJOBN. Met 29T tegen 293 stemmen 'is üj: Hétj Lagerhuis een motie van de conservatieven ver worpen, .die de' vérhoging der spoorwegtarieven met tien procent te niet wilde doen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG. De onderzeeboot de „Tijgcrhaai'' heeft op haar reis van drie maanden.een kleine.ayertf opgelopen, die grote gevolgen had kunnen hebben, wanneer mén de schade niet ttidïg bad ontdekt. In de haven rvan San Miguel, Pónta Delgada, op de Azuren, die In internationale marine- kringen een slechte naam heeft, doordat zü bloot. staat aan alle Invloeden van weer en gctöi is de „TUgerhaai" bij het veranderen van ligplaats door de deining tegen de.kademmir terecht gekomen. Het ls gebleken, dat daar bij het achterduikroer is beschadigd.- veiligheids. Overeenkomstig'*; de =v.---, voorschriften heeft men onmiddel lijk' daarna proeven1 genomen,, waar bij de schade aanhet sch'terduik- roer bleek. Naar. wij van de. com- mandant van. de onderzeedienst të Rotterdam vernamen, heeft de be manning in volkomen'rust de nodi ge maatregelen genomen.' 'Hij heeft op verzoek van.de- commandant van de;,,Tijgerhaai"*tcestemming gege- vén--'om in verband met de. schade wat'-; eerder dan aanvankelijk', de be doeling was binnen, te -'lopen, -Op de oefening heeft dit geen enkele - in vloed gehad.'Eind deze; week of-.be- §in volgendeweek. zat de j.Tyger- aai" in Het dok wórden opgenomen om. de omvang van de averij op.te Hemen en'deze te herstellen. -Verder'vernemen wij nog, dat.de natuurkundige .dri'Dojresteih niet, zoals' ab'us'sievelijk gemeld; - is,,'dè. reis slechts van Lissabon afheeft meegemaakt. Dr Dofres.teih is 'mede; uit Rotterdam 'uitgevaren:Tussen Lissabon, waar prof. Venlng Meinesz en. de as'sistent' ir Bruins- de .„Tijger- haai" verlieten, en Curasao heeft" dr Dorrestei'n dé zwaart ekrachtmetin- gen'alleen .verricht;; Jules Berry overleden PARIJS' De bekende Franse film speler Jules Berry "is Maandag morgen. hiér op68-jarige leeftijd overleden ten gevolge van ëën."hart-' aanval. Hij speelde - o.a. 'ih de. films „Les visiteurs du soir" (De .duivel was de laatste gast) en „Le jour se léve". Hij zou een rol 'spelen ra „Ce monde a'csfc pas fait pour 'les anges" (Deze wereld is niét vóór engelen - gemaakt), waarvan de opnamen de volgende maand té Deauville zou den beginnen, - Fraai weer 1 Droog en overdagzonnig g weer met nog ietg' Hogere tem- -= peraturen dan vandaag. Zwak- 'ke tot matige wind tussen Oost en. Zuid:- 'S 25 April zón ÓP 05^4'onder 19.53; 5 Maan Op CO.24 coder 06,59, ffisiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiaiiiiiiiiüi! Premier.Jmaahar lal, Nchrce ven India controleert de stand van zijn gewas, gekweekt uit Indisch zaad op zijn goed bij New Delhi. De persoonlijke bijdrage van de pre mier aan de voeding van India's, hongerige miUoenen: is slechts gering, want h<y bebouwt. hog geen hectare grond. Maar iaat be langrijk is: deze hectare levert ongeveer 12 HL graan op, tègen- "over, hetgemiddelde in-- India van ongeveer 3 HL pér hectare. TOKIO. Dinsdag-is' brand uit gebroken in een electrteche trein op een eindstation te' Jokohama. De brand ontstond in de locomotief, waardoor de automatisch sluitende portieren niet meer geopend kon den worden. Het vuur raasde door het eerste rijtuig en verwoestte de tweede wagen gedeeltelijk. Volgens de chef van de Amerikaanse mili taire politie te Jokohama zijn 97 passagiers om het leven gekomen en werden tenminste 39 personen ge wond. Onder de doden bevinden zich zeven Amerikaanse soldaten. CVan- -onze correspondent) vv; TILBURG. - Maandagmorgen omstreeks ihalf; tien' vond één dpó deljjk ongeluk plaats op rie ring- baapZvd& Tjitf'tubgti - gemeentelijk sportpark'W Tilburg.1:Op" dit ge vaarlijke 'kn.,J';piint---kwani een.luxe; wagen uit de 'richting "Breda in botsing meteen personenauto- bie; uit ;het'ceptadm- kwam;.-. De - .be-- styurd'er - van/deeerstewagen, de hedr.i J"é- Van1 .-DapiiTie,-' vrëthou'derrfé •hij even later''in hët:..ziëkènhiiiK >aan de gevolgen overleed. De be stuurder van de .andere-wagm- die over de kop sloeg, de heer J. Kant huis uit 's-Hertogenbosch, werd zwaar gewon'1 Motorrijder verongelukt PURMEREND. Maandagmiddag verloor oe 31-jarige moterrijdérD. Hooybërg ten gevolge van een kuil in de -Kanaaldijk alhier, de macht over--het' stuur- en botste 'niet een. snelheid van naar schatting 60 kan per uur tegen; een boom. Hy 1 >vas op slag- dood. Jongetje onder auto AMSTERDAM.Maandagmiddag omstreeks- kwart - over vier is 'hier eèn. zesjarig jongetje door een'auto overreden en gedood.Het kind had. zich verstopt achter een. kiosk' op het Mercatorplein en rende plotse ling de' rijweg over, pardoes onder een passerende auto. Onbewaakte overweg eist slachtoffer. (Van onze correspondent) HAARLEM. Omstreeks acht uur vanmorgen Is de 37-jarige Ten Hove uit Haarlem opde onbewaak te overweg, bij het- stationnetje Heemstede—Aerdenhout - door "een trein uit de richting Haarlem gegre pen. Het slachtoffer is met een dub bele beenbreuk, - armkneuzing en. zware hoofdwonden in het zieken huis opgenomen.' Men vreest y.oör zijn leven. Minister: tikJcer^géefi, óp het sta- tion; jjtm Müncheh^^Wgelegen- heid van haf .vertrek van de ^uropartreih"i%èen^iiiteenz:etting van dè resultaten .dótt het Mars- hatt-plan^ Zijh'^éafy. wordt via de telefaoridraadïcvfegebrgcht op een gramófoonplaa0\Recht$ vaii de 'minister... de Wesfdut'se vice- premier Franz Bluecher. De „Europa-trein",-een rijdende tentoprwteltine, die Iaat zien, hoe Europa zich dankzij het Marshall plan hersteld heeftj verlaat (op 20 April) het station te München vnor een tocht doop de dertien continentale Europese landen die lid zijn van de Marshall-organi- satie. 18-jarig meisje vermist (Vau onze correspondent) TILBURG. Sinds Zaterdag middag 12 uur is hét "achttienjarige meisj eTheodora Baars uit; Diessen, die als dienstbode-bij een.; familie t'e-.:Tilburg- werkzaam was, spoor looss verdwenen, f Zoals gewoonlijk verliet zij Zaterdag: hethuis om naar Diessen te gaan.Sindsdien werd, echter; niets^meer van haar W, vernomen. - m (Van een onzer verslaggevers) APELDOORN. De drieduizend militairen van de 7 December-divisie, die'op het ogenblik voor herhalingsoefeningen in hel nieuwe legerkamp Wittenberg by Stro e ztfn gèlegerd, hebben het afgelopen weekeinde geen bewegingsvrijheid gehad. Deze maatregel, uitgaande van dc kampcomman dant, luit.-koI. J. J. A. Beaumont trof zowel officieren, onderofficieren als manschappen. De chef van de Generale. Staf heeft een officieel onderzoek gelast,Tn een persoonlijk onderhoud dat wij met de kampcommandant hadden, toelichtte hij uitvoerig zijn; kant van de zaak. In het gesprek be-r streed de heer Beaumont in de eerste plaats, dat het hier ,om;„licht arrest" göir-" Ultgctve N.V. De Nieuwe Pers Postoiro 398644 Bankier; Amsterdermsche Bank te Rotterdam Directeur:~B. de Vries Hoofdredacteur: Vf. B. F. Schaper (Van onze correspondent te Londen) - -LONTEN. In één overvol Lagerhuis heeft Aneurin Bevaa, de vroegere mliuster van Arbeid, gistermiddag na het vragenuur zyh „persoonlijke' verklaring" afgelegd. De sriierpc aanval óp z»n voormal! gecol leg a'swerd door een aandachtig Lagerhuis vrijwel zwygend aangehoord. Slechts énii ^n^dan onderbrak een fil .Jiear, hear" van een enkele, aanhanger deze. koèlë 'ontvangst. Bevan t hlëldlzijE ;rcde van de plaats, die de traditie voor afgetreden ministers bij zulke gelegenheden ge- 'breserveerd beeft, de boekplaats op de derde rij aan het gangpad. Na afloop wandelde hfj als een -eenzame figuur de kamer uit. -Hètvcentrale thema van zijn rede was hetzelfde als in; zijn brief aan de-éerstè minister; namelijk Amerika veroorzaakte grondstoffens chaarste een uitvoeringvan hetherbéwapepings- :.p rógraxcixia óp .'de voo rgestelde schaal onmogelijk maakte en dat de cijfers voor de berbe>va'pemng >;iiif;dë;;tiègroÜng'.dus gebaseerd waren, op een veronderstelling, die ai 'niet; meer golii Bevan .-bewëcrdn- dat de kanselier, van de schatkist dat.'ook wist .-en dat hij (Bevan) Gaitskell bij her- :":haliüg*;had verzocht om'de begroting niet óp deze cijfers op te bouwen. De Amérikaense'hüishou-_ ^^gi-beweerde Bevan. rou een uitbreiding voor haar herbewapening aanbrengen, die gel ij k stond - aan dc totaio -Britse consumptie.. De vraag naar grondstoffen zou daardoor de. huishoudingen van de restder "Westerse wereld ondemij- nen en eén massale.werklooeheid-, zou er hét gevolg van zijn- Bevan; zei, dat hij zijn;voormalige collega's er steeds aan; herinnerd had.dat het herbnwapemngspro- gramma in overeenstemming-: móest zijn met de -hand ha vingvan de Ter •vensstanda'ard en van .de sociale voorzieningen; Zo gauw het .hém duidelijk - werd, dat zij; ;de weg ;.op waren gegaan van een herbewa-, peningspnograrama,dat metdeze. beginselen onverenlgbaar.'_;was, kon hij niet langer een :.3id van de re gering blijven,. .Misschien konhet dramatis.ch. karakter- -zijn.-'.-'af- treden.;- zelfs ..n.u^hog -idft.V'^^érik'a- tién," voor - hét'téla at:\Vas> tót iia- dErtken brengenv. De -. bé^roting- ihad; duidelijk gemaakt, aldus';; Beyani datde kanselier alle hóóphad':óp- gegevenom deïinilatië :itxtoom.yte houden. Het was inderdaad sen „merkwaardige*'; begroting. -Zü;: had de* -iicityT -verenigd. de conserve- tieven bevredigd cr. de>:Labour- party verdeeld. :;én dat allés .om- datEngeland, zich te veel 4aad la- ten 'meeslepenachter' de-raderen der Amerikaanse democratie", A .Toen Bevan ^itgeaproken .-was, stond de .conservatieve _sir;;.Waldron Smithers cp, --k\vam 'aan': hetjwoórd en %*roeg doodernstig. dé';, rege ring nu de 'datum yan-'de ,- alge- - mene verkiezingen kon bekend ma- ken. Dit brak de- indruk, "die 'Bé- van's slotwoordën- op ;het 'Huislkon-^' den hebben gemaakt eri' de zit tingszaal stroomde 'leeg' - :v. •Het is in Westminster nu.' een. vrijwel algemene overtuiging, 'dat Sevan's stap dëV.-algemenp. verkiér' zingen 'r-. in de'l-'berfat- of wellicht nog voorde ;?srmerv?j5Mttié vón- povaóht "de^kön^'i^t'rLén^^SÏjéi;.; niet verliezen zou, vrijwel miniem he«»ft gemaakt. De Tories zien het..schouwspel van .wat hun kranten het uiteen vallen der regering noemen gisteren werd ook het ontslag van de minister van Handel Wilson officieel-r- jnet begTjjpeliike' én nauwelijks -; v^rhblen vTëugdeLaan. Zijhebben niets anders f7 „'.doen dr7 af tcwachten „Licht arrest is een straf," zei hij, „en dé. krijgstucht verbiedt mij -het opleggen.van collectieve straffen. Ik heb de maatregel van het intrekken dér bewegingsvrijheid y genomen, omdat ik deze -maatregel noodzake lijk achtte in verband mét het. handhaven van de orde én tucht in het garnizoen Apeldoorn,"; - In verband met ondisciplinair ge drag van soldaten uit Apeldoorn, had de luitenant-kolonel der. mare chaussee, de heer Gelderman; die in garnizoenszaken hiërarchiek de meerdere is van overste Beaumont, deze om maatregelen verzocht; de aard daarvan Let hij a an laatstge- noem'de'over. De- heer Beaumont erkent, dat ook andere orde-maatregelen, zoals b.v. BANDOENG. De - militaire autpriteiten hebben de.vorige week de volgende$ersonen op.vrije voe ten; gesteleen van aE.e„.rechtsver volging,.ontslagen: de commissaris sen van politie.H_yI- D; -:de Boér, P.; A.- Kótten is, ATP. H. de, Groot, J..-Matray,.de éadramlstrateur v*an Bumisari TAT. Ament,; en de" he'-: rériHollenJ^Brger en. Snel... De hiér "genoemde: person en wer dén 'op 28 November Tn hechtenis genomen „op grónd van rapporten waaruit kan worden, afgeleid"dat zij in. betrekking hadden gestaan met- subversieve ergafusatiés in, West-Java", Naar het A.N.P, verneemt ;is de vrijlating inzóverre- voorwaarde- li jk, dat de betrokkenen Bandoeng hiët mogen vêrlaten.zodat zi.i niét naar Nederland kunnen vertrekken (Red,)' PRAAG. De secretaris-gene raal van de Tsjécho-Slowaakse communistische partij,Slansky, heeft Maandagavond, eeïi;'rapport gepubliceerd; waarin' hij verklaart, dat^dr dementis na zjjn arrestatie bekend heeft aan /Amerikaanse vertegenwoordigers, inlichtingen van .geheime aard te hebben ver-: schaft. De Voormaligè..mihister van Buitenlandse Zaken;.en -de twee vroegere, léden-van de Slowaakse regeringiHüsak.eh Novomeskj' heb ben óók bekend, aldus Slansky, dat zij. samengespannen hebben Om de ^ontwikkeling van de riatiÓnalicatie in^Slowakije'-te'verhihderen'.';-. het zenden van patrouilles haar Apeldoorn ter. c.ontróle van* hét ge-; drag der manschappen, hem ten dienste -zouden, hebben geslaan', „Ik heb' échter zeer bepaalde rédenen, waarom ik die maatregelen niet 'heh genomen, -die ik u echter niet kan mededelen'," aldus d overste. Vrijpostig geweest - - Wat waren-de misdragingen in Apeldoorn, die tót deze maatregel' hebben geleid? 'r ..Jvlet de jas opén'".en''Handen ln de zakken: op straat' lopen: in rijen lo pende, liet verkeer belemmeren, vrijpostigheden tegenover meisjes." -.Hébben u over ditlaatste:, ook rapporten, bereikt? „Neeri; maar ik weet, dat het zo is." .Cv-: De héér Beaumont zei-voorts, dat een Nederlandse jqngen- denkt,dat bij maar alles mag, zodrahij een 'uniform aangetrokken heeft. Dit: doet' niet' af aan zijn respect voor de Nederlandsesoldaat in het gevecht „In Indonesië hebben de meesten van: deze'jongens drie jaar- in om standigheden geleefd, waarin de dis-: clplinè ls! vërwaarlbósdi"C!?)' Formeel kan het corrigeren - van open. jassen en handen in dé zakken ditmaal 'zijn geschied door een con signering. die naar de Tetter'geen straf is; .de" talrijke militairen' die wij ;hebben gesproken hebben haar. als een zware straf beschouwd. (Consignering,iri de kazerne .af in; het -kszernement bij elkaar bljj- :V'en)'. -N'I'Ng;: Zij zeggen, dat .het vrij lastig moet zijn geweest, zich- in Apeldoorn in. de afgelopen-periode; niet.correct tegedragen,: want. hét; wemelde er •hl;van de militaire politie,.: wier taabr het'/is op correctheid in kle-' ■ding;' hóudihè >■-''éöï^andelénLfdfer pas- ,h'un: eigen-troepen-officieren badder, deze - Soldaten óók: vernomen,dat -diet er nogalcmisn Degd over waren, dat in'de eerste week van opkomst, toen er alleen maar officieren en onderofficieren, in het kamp waren, ook reeds jjnassa's MP." om ..Wit tenberg" zwermden, Storm in glas water Ónze zegslieden:hetwaren toe:- vallig allen hoofdarbeiders, want rij behoren tot de administratie en. de. overige slachtoffers van het. week einde zijn thans op manoeuvre -in -het noorden des Jands>~:waren;bij zonder te spreken qver het vele werk, dat hun eigen troepén^offi- cierenvóór de komst Vér soldaten, in:het kamp hebben verzet, -i.U heeft', zelf "gezien," zeiden, zij ons, i.dat: het kamp nu n g; lang niet -klaar is en wat óns kader heeft-ge werkt v oor wij aarikxvamen, is fantastisch.'' - Ten slótte willen ;wyvermelden; dat de heer Beaumont categorisch tegénspreèkt, dat hij reserve-officie- ren zou hebben bedreigd met ont slag of degradatie. Hét zóu- hier, aldus de overste, één eerste-luitenant betreffen, die hij ons met nanie heeft genoemd. Deze zou ha een gesprek met zijn compagniescomm anda nt uit zichzelf zijn teruggekomen op een té voren tegenover de kampcontmandant in genomen standpunt. Het is voor een. burger niet een voudig over dit soort conflicten een oordeel- te véllen. Qnze totale in druk is evenwel, dat overste Beau mont een enigszins v<5ór-oorlogse- opvatting van net begrip 'discipline schijnt te willen doorvoeren bij sol daten; dieinmiddels -andere betere begrippenop dit' punt zijn bijge- bïacht.;:- Prins Bernhard erelid studentenrij vereniging GRONINGEN. Prins Bernhard zal op Donderdag 24 Mei a.s.des avonds tijdens een bijéénkomst in de studentensociëteit ,iMutüa Fides" tot erelid van de Groninger studen- tenrij vereniging „De Rij club" wor den geïnstalleerd. MADRID. -— Nadat eerst San-Sebastlan Maandag gehoor gegeven ;heeft aan de oproep om te staken utt protest tegen de hoge kosten van levens onderhoud, is in de loop van de dag Bilbao gevolgd. In deze zwaar geïn dustrialiseerde streek van Noord-SpanjeJs ook in dé wapenfabrieken het werk neergelegd. De openbare diensten in beide steden functionneren nor maal, Er worden geen ongeregeldheden gemeld. Óp de staking isgeantwoordmetschat het aantal ...Stakers 'in de pro- een ultimatum van het ministerie van - Arbeid, dat hef werk vandaag hervatVmoet worden op straffe van onmiddellijk, ontslag. 1 Dealge men indruk was Maan- dagavond in ..Bilbao, 'dat .het,; on- danks het: ultimatum van de rege ring. -niet waarschijnlijkis. daf dé stakingbeweging; vandaag' zal eindt? gen;Geschat, w^ordt.' dat" ongeveer' 7.000 van de 12.000 industrie-arbei ders van:- San Sebastian- staken; :Meh vincié SariSèbastia'n óp. minstens 10.000. Er werd geen schatting gege ven van het "aantal stakers, in Bil bao.- Een woordvoer dér van de Spaan se republikeinse 'regering in bal lingschap heeft te Parijs meege- deeld;:';'dat;,vissersaan de; Atlanti? sche kust van Spanje hebben ge weigerd naar zee te gaan uit solida riteit met de - stakende fabrieksar beiders. T-jiROLD WILSON,do" flriise mL 7 J nisier nan 'Handel/ 'vërlaat- zijn woning in Mampstead omigich naar. de kabtnetsrittlttp te begeven, it-dar*, op bij mededeling deed. van ;zy"n; be sluit, in, naooIgiri-Ef vanApeurm Be- van zijn Junctie neerte leg gen rt: -(Van een onzer- redacteuren- DEN HAAG. - In afwachting van een "regelingbmnén.p,.E.E:S.^ verband, overweegt de. règiëringV.dö verwerking van kopèr 1VÓÓT-; mih^' der belangrijke 'artikeleir biriiiën- kort té verbieden. Hettotaïéybm-'T nenlandsegebruik-' ;van.;. kóperzal metenige.prbcëntén, ve^móede-. lijk. 3 tot 5,wórden Verminderd, .Terzelfderi(jd",zal mén iets moetëtt doenv.om_ de Nederlandse.; indu-. strieën die voor dé binnenlandse roarkt werken'te beschermen^géii: dc import van ;;dié artikelen,waar-' yan -de- vervaardiging "hierverbo- den zal worden. riu'V LUYKSGESTEL. Een zware pantserauto die ivcrmoèdelijk* smok kelwaar. naaf-Belgiëiyervoërdeyrëed met--.vol 1 e vaartdóórhde';ijzererf-; af-1 sluitboom aan het grenskantooc' van de. ;yerkeerswegLLuyksgë5tel4Lljom-:. m eL Dé itólboom ";lsTotaal véxüiöd De ambtenaren vuurden.'Lmaar.yöa auto reed;door en. is op1 Belgisch;ge bied ontkomen. j"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1