Chinese vloedgolf doorbreekt de geallieerde dijk niet HET ROTTERDAMSCH PAROOL Communistische verliezen naar schatting een divisie per dag Gromyko beledigt er lustig op los Bevans houding ook door vakbonden veroordeeld m r Peking roeit politieke tegenstanders uit Staking in Noord-Span je plotseling geëindigd lie Jaaigang, no. 97 Donderdag 26 April 1951 Geen accoord bombardering van China A rli esoii vijst Be vans beschuldiging af Scheidingsgeruchten zond Rita en Aly Koffie op bon 504 algemeen CONFEREREN d LA RUSSE Churchill en plaatsvervanger Dauies als kannibalen gelarakteiiseerd Arbeidersbeweging geeft steun aan defensiepolitiek der regering Doodsoorzaak: koolmonoxvde Vliegtuigbotsing 43 doden Historische verschijning in de Ridderzaal Tienduizenden in rnassapiocessen geliquideerd Wel op toeslag pensioenen niet gereed yoorschotverlening onuitvoerbaar Ruim 500 aibeidersleiclers buiten slakingsgebied in arrest Betuwe in bloei Vooruitzichten zijn minder gunstig Red en Adm Lancje Haven 141 Schiedam Tel 49300 Abonn prijs per week 040 per kwartaal 5 15 losse nummers f 007 Opgericht door de Stlchtina Het Parool DE SCHIEDAMMER Uitgave NV De Nieuwe Pers Postalro 393644 Bankier Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur B de Vries Hoofdredacteur W B F Schaper (Van on?p correspondent New York) LAKE SUCCESS De aan dacht van de gehele wereld is thans geconcentreerd op het Onnes» tegenoffensief in Korea Onder dè indruk \an het conflict met Mac Artlur drm9t zich vanzelf de door hem gestelde kwestie van een even tuoel bombaidcr onl dei bases in Mmdsjoenje op Dsn der bladen hier publiccerd» gisteren het be richt dat de veertien m Korea strijdende linden daartoe hebben besloten voor het geval het nood zakelijk zou blijl en dus bij een massale aanval uit de lucht door de Chinezen In een gesprek hienner met een zegsman \an de delegatie der V S bij dg VeremH» Ni lies verzeker de deze dat er geen sprake van een zodanige overeenkomst is en dat deze ook oterbodig is daar een dergelijke beslissing uitdruk kelijk uordt overgelaten aan het verenigd commando De Amerikaanse Vereniging voor Verenigde Naties zette dezer da gen m een uitvoerig stuk de wen sell kheid uiteen om de militaire leiding van de strijd in Korea uit de handen van de VS te nemen die than-; op verroek van d«» Vei hgheidsiaad en m naam van de VN de militaire verantwoorde ij khcid dragen De ereniging stelt voor deze m bandèn te leggen van een commissie gevormd uit de veertien aan de stritd deelneme i- de landen Dit idee wordt hier druk besproken en wijst op de onbe haaglijkheid welke tengevolge van de huid'ge situatie die niet meer o\ereenkomt met de toestand oo het mrment waarop het aanvank» lijke raadsbesluit werd genomen wordt gevoeld Of het kansen heeft j* een andere vraag Ver wezenlij king ervan lijk moeilijk daa" hicrvooi een herroeping van de door de Veiligheidsraad gegeven opdracht nodig is.terwui de Vei ligheidsraad zaak reeds aan de Assemblee heeft overgedragen WASHINGTON De minister van Buitenlandse Zaken Acheson heeft Woensdag nadrukkelijk de beschuldiging van de Britse öud- jmmster i A ie de hind gewezen als zouden de V S zich van het merendeel van de strategisch waardevolle grond stoffen op de wereldmarkt meester maken Hij zeide dat dc VS ten volle rekening hielden met de be hoefte aan grondstoffen van de landen van het Noord Atlantisch Pact De V S doen al het moge hjko teneinde een verhoging van de productie en een billijk ge brink van de bestaande voorraden te verzekeren AMSTERDAM Vandaag hoopt de sierkunstenaar Th Nieuwenhuis zijn S5e verjaardag te vieren Hij behoort tot de groep kunstenaars die m de negentiger jaren van de vorige eeuw nieuwe wegen verken den op he*- gebied der decoratieve kunsten. TOKIO De linie van de \erbondenen in Korea, the onder het gewicht van het commu mslisch lente-offensief werd ingedeukt en op enige plaatsen zelfs doorbroken, heeft Woensdag haar evenwicht herwonnen en houdt nu stand Ondanks de zware communistische druk, vooral in het gebied teil Noordon van Seoel, waar de stad Moensan moest vorden opgegeven, blyft do linie der V N strijdkrachten intact, terwijl zij langzaam 111 Zuidelijke richting wordt terug geschoven op van te voren klaar gemaakte verdedigingslinies Gedurende deze manoeuvre brengt de geallieerde achterhoede, rijkelijk voorzien van artillerie, de aanvalleis zware ver liezen toe, naar schatting van 8000 man, dat is een gehele Chinese divisie, per dag Dc ver hezen der verbondenen daarentegen zijn zeer licht, hoewel enige waardevolle uitrusting bij de eerste Chinese doorbraak op het centrale front verloren ging dent van Associated Press te Praag die men hier nog rustig aan het werk ziet is sinds Maan dag spoorloos Die dag verliet hy zyn bureau om een onderhoud te hebben met de chef van de Tsjechi sche Voorlichtingsdienst Rudolf Popper en sindsdien heeft geen van zijn vrienden en kennissen hem meer gezien Een veeg teken m een land achter het IJveren Gordijn De Amerikaanse ambassade heeft offi cieel inlichtingen gevraagd maar meer dan een vaag antwoord heeft zij nog niet gekregen PARIJS Er zal naar de advo caat vait prins Aly Khan mededeel de spoedig den communique wor den uitgegeven over de veronder stelde breuk tussen Aly en Rita Hay worth De Amerikaanse advo caat van Rita zei kortgeleden mbe dekte termen dat nog geen beslis sing genomen was over de sraag of zij een scheiding wilde Tanks van de VN slaagden er Woen dagmiddag in de stujdmacht van de verbo idenen die Dinsdag ten Zuiden van Imdjm werd inge sloten te bereiken en gezamenlijk wordt getracht uit de omsingeling te breken Van het Westelijke frontgedeelte bij Moensan worden hevige aanval len gemeld en trokken de ver bon denen terug volgens het voor de gehele sector geldende plan De verbondenen die sinds Zondag m de Weslclij sector 32 Km zijn te ruggetrokken handhaven een lmie ten Noorden van Seo"l tu sen de rivier de Han m het Westen en de Poekhan in het Oosten De communisten blij en echter over de Imdjin stromen en druk uit oefenen in de richting van Seoel Verder Oostelijk by Tsjoentsjon scnynen de v rbonJenen de kn tieke situatie veroorzaakt door de aanvankelijke Chinese doorbraak meester geworden te zijn In het gebied van Indje bij de Oostkust schijnt de veidedigmgs linie minder stabiel te zijn Volgens waarnemers moet het huidige communistische offensief evenals de voorgaande zonder krachtige steun uit de lucht dood lopen Amerikaanse superfoiten hebben Woensdag de vliegvelden van Yongyoe en Sarnvnn in het Westen van Noord Koiea aangevallen Op beide vliegvelden werd een last van 50 ton aan bommen neergeworpen Dit is het tiende achtereenvolgende bombardement van de Amerikanen m een poging een mogelijke lucht oorlog in Korea de kop in te druk Bon 504 algemeen K aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie Deze bon kan met ingang van Vrij dag 27 April 1951 worden gehruikt cn bluft geldig tot en met 12 Mei 1951 Het rantsoen moet dienrn voor zes weken De eerstvolgende bon aanwijzing zal op 7 Juni 1951 ge schieden (Van onze correspondent tc Parijs) FARIJS De 37ste zitting der vscr p.aaUvcrvangers is opgeheven na een incident Men zou zeggen riat het offensief der Chinezen de heer Gromyko er toe gebracht heeft het brutale geweld van de oorlog op de conferentie over te brengen Hu was smds enige uren bezig op een toon cn met formules die iedere toenadering uitsloten toen hij tot dc oorlog kwam en wat hu noemde dc Amerikaanse interventie in Korea Hjj be sloot die aanval met een beeld uitermate karakteristiek voor een regiem dat zelf altijd zeer slordig met mensenlevens omspringt Er zal 70 zei Gromjko in Korea gten ruimte genoeg zijn om grafkruisen te planten boven dc graven van alle inl erven ti'ais ten ii i n uiir i nr n inirnii irnnwum (Van onze correspondent te Londen) LONDEN Zowel het hoofdbestuur van de Labourparty als de be stuursraad van de Engelse vakverenigingen welke beide lichamen gisteren hun maandelijkse -vergadering hielden hebben verklaringen afgelegd waarin de begrotmgspoiitiek der regering ges' wordt en indirect het aftreden van de ministers Bcvan en Wilson wordt veroordeeld In het hoofdbestuur van de partij stuur van de partij besluit met tc - - - zeggen dat het hoofdbestuur volko men achter de Labourregermg en de begroting staat en daarom op alle leden, van de party het beroep doet, evenzo te doei) waarvan Bevan ook lid is had hij gelijk te venvachten was eni ge steun van de bestuursleden Dri- herg Mikardo en Barbara Castle terwijl in de bestuursraad der vak verenigingen de oorspronkelijke re solutie die m meer kernachtige bewoo umgen, was gesteld nogal gewijzigd moet zijn Het schijnt dat daar Bevans opvattingen van de kant van enkele kleinere vakver enigingen nogal wat sympathie ont moetten maar de vakbonden blijven atkerig \an alles wat op een spir ting %an de beweging kan gaan lijken In de ten slotte met een meerderheid van twee tegen een aangenomen resolutie zegt de be stuursraad met spijt kennis te ne men van het feit dat zekere mmis ters het nodig hebben gevonden hun verantwoordelijkheid neer te leggen op een ti. dstip waarop de regering belast is met ernstige in ternationale problemen en m het parlement een zware aanval van de oppositie heeft te verduren Dit af treden kan de harde werkelijkheid van dc «situatie waar de regering zich tegenover geplaatst ziet met verandeïon De resolutie hecht vervolgens de goedkeuring der vakverenigingen aan de begroting en bevestigt nog eens de steun der vakbev eging voor de politiek die de Labourpartij in de huidige gevaarvolle internatio nale situatie heeft aangenomen Zy zegt voorts dat niet moet worden toegelaten dat het aftreden van bepaalde ministers oi-ue beweging zou verdelen, of de inspanning zou doen. verslappen die nodig is om die politiek welke ten doel heeft een. nieuwe wereldoorlog te vermij den te ontwikkelen De verk ring van het hoofdbe- Hij vond dit blijkbaar nog nut genoeg en. begon toen Churchilt en Davies te haiaktenseren als kanm balen Hierop onderbiak de voorzit ter Parodi hem Farodt herinnerde hem er aan dat op de conferentie nog nooit een onheus woord vas gebruikt tegen enig Russische staasman en waarschuwde hem dat op die toon niet kon worden door gegaan Gromyko Kan ik spreken of niet' Parodi Ja op voorwaarde dat u uw toon wijzigt Daarop deelde de heer Gron yko mee dat hij geen enkele voorwaar de accepteerde en hu besloot Ik heb nog meer cn nog onaangenamer dingen te zeggen Blijkbaar vonden de anderen ech ter dat nu wel een diplomatiek dieptepunt bereikt was en de zit ting werd opgeheven Vandaag gaat men verder PREMIER ATTLEE voor deze gelegenheid speciaal uit het zie kenhuis gekomen waar hy op het ogenblik voor een nieraandoening onder behandeling is en da leider van de oppositie Winston Churchill verlaten de Westminster Abdy waar zij een herdenkingsdienst, gehouden ter - nagedachtenis van minister Bcvm hebben bijgewoondIn het midden achter hen Mevrouw Attlce Zes doden in slaapzaal (Van een onzer verslaggevers) BOVEN LEEUWEN Na een uitgebreid onderzoek dat dc gehele Woensdag in beslag nam heeft de politiedeskundige dr liulsi vanoch tend medegedeeld dat de doodsoor zaak van de zes ouden van dagen in het St Joicfgcsticht in Boven Leeu wen konlmonovjde is In het gesticht bevindt zich een centrale vcrwarmmgsmstallatie welke eerst smds vier maanden in gebruik is De installatie was nog niet tofchn details gereed doch kon toch reeds worden gebruikt Ver moed wordt nu dat de koolmonoxy de van dc stookketels in dc kelder van het gebouw dooi de vloer is op gestegen naar de sKupzaal van dc zes overledenen De arbeidsinspectie uit Arnhem stelt een onderzoek in De politie gaat na of en in hoever re iemand schuld heeft aan dit tia- gische ongeval Vrijdagochtend om ücn uur wor den de overledenen, begraven KEI WEST (Horida) Hon derden zonnebaders zagen Woens dag in de lucht een i icrpnotorig lerkeersvliogluig en een militair vliegtuig met elkaar in botsing ko men Het militair ihenluie schoot onmiddellijk in ren rille naar bo noden en viel evenals het passa gicrsi Iicgtiug dat nog 50 seconden in dc lucht I cef in zee Naderhand berichtte d-» Pan Am Ainvavs dat oen jermotoi ige Skv master van haar zustermaatschap pen de Compania Cubana de Aviatior vL-gcnd op de Ijn Mia miHavana met 34 passag ersovcr tiid was Bij t ongeluk zijn 43 mensen om het leven gekomen Jongetje gedood op onbewaakte ovclwpü ROOSENDAAL Voensdag avond om half acht i* het di icjarig zoontje van de fanniie Mulders uit de Celsiusstraat alhier al spelend de onbewaakte overweg m h»t baanvak RoosendaalEsschen op gelopen Het jon elje we d door een passerende trein gegrepen «-» op slag gedood KOPENHAGEN De Deense regering verleent visa aan de deel nemers aan de vergadering van o tot 9 Mei van het bureau van de communistische Wereldv redes raad V HONGKONG Volgens mede delingen van de corrmimistiscn Chinese radio is Woensdag te Kan ton ten overstaan van ccn volks vergadeting voor het mausoleum van dc grondvester van dc Chinese republiek Socn Jat. Sen een massaproces tegen vijanden van het meuwo China gevoerd Het proces eindigde met de ter doodveroordeling van talujke con ti a revolut onnaircn Slechts de na men. van vier veroordeelden wei den openlijk bekendgemaakt Eer» Engelsman die juist uit China m Hongkong was aangeko m»n heeft meegedeeld dat dui zenden Chinezen op opcnbaic bij eenkomsten aan de kaak zijn ge steld en ter dood vcrooidccld Hij schatte dat de communisten in dc afgelopen zes nmnden on geveer ccn milliocn personen had den gcrveculecrd Volgens officiële meldingen waren m Hankou cn omgeving 60 000 personen terecht gesteld onder wie politieke tegen standers van het communisme en landeigenaren HOOGEVXEN Vermoedelijk doordat kindeien met vuur speelden. Is brand ontstaan in een*veeschuur te Hoogcvecn Van de twaalf niet verzekerde aldaar gestalde koeien kwamen er vjjf in de vlammen om Bovendien kreeg een koe zo crrsti ge brandwonden dat zij moest wor den afgemaakt DEN HAAG - De handelaren m ge distiUecrd zyn het niet eens met de munster van ftvan ten Hun ontevre denheid ove~ de door de bewmds vian voorgestelde verhoging van de accijns op het ge distilleerd. hebben zj met onder stoe len of banken ge stoken Maar ver der dan de vier muren die hun bc- d -y/snam te n om sluiten kwamen dc e protest uitin gen meestal niet Een Rotterdams distillateur was blijkbaar uau. me «mg dat minister Lie/unck. kenbaar •moest worden ge niaakt hoe-eer dc voorgestelde ver hoging hem en zyn collega s beroert. Woensdagmiddag ts hij naar het Bin nenhof getogen in ccn rode calechc getrokken door vier gepluimde paarder cn bemand door een statig geklede koetsier en een symbolisch uitgr doste pal/ re nier als vertegen- v oordigcr i an het oud rader- la tidsc bedrijf der slok cry Hi) teas gekleed in het-clfde pakje ii aarin yii voorvaderen dc be „otken anti hun klanten aflegden Men lüilrfc voor het moment dat dc TuerdL Kamer tot verho- girig inn dc aeeyis op het pedis fiHccrd zou gaan besluiten de minister ecu bul overhandigen waar n dc distillateur zyn beden kingen en die van -yti collega s tegen het wetsontwerp kenbaar had gemaal t Maar deze op-cC niisl itc Dc man kreeg geen toe stemming om de bitl -elf te otpr- I nndigen Middels de bode be landde f ct "irt ccn rood irit Jifni io liul omu.on.dcn protestpa pier op de tafel tam de minister Dc kamerleden lachten om de mop Dc 7 am cru oor-u ter mr, Korfcwhorst beschrwiujde de ver schijning blyhbaar ook als een grap Hij vnnd het op een gege ven ogenblik tenminste niet lan ger goed Jat dc distillateur op dc voorste ry uan dc publieke tn bunc zetelde Tegen een bode gaf hn te verstaan dat hy geen bc* zwaar had dat zich mensen tn vreemde fclcriy op dc tnbuns benouden maar dan alleen u>an» neer ry plaats wensten tc nemen op de tioccde ry Aldns geschied. dc Het historische ge-cUchap'* woonde dc stemming oucr heè wetsontwerp by Maar toen mt- ntster Licftmck weer vertrok hot? hy nog geen inzage genomen van het schrijven' Pnns Charles hij tuordt al 'n hele baas- ucrioclkomÉ op hrf vliegveld van Londen -ijn moe der prinses Eh-abcth btj haar terugkomst van Malta De prin ses heeft ccn bcoek aan haar echtgenoot dc hertog van Edin burgh gebracht die zich bn -y?i vlootondcrdccl m het Middel landse Zeegebied bevindt (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG In de Tweede Kamer heeft dc heer Van Sleen (PvdA) Woensdag by de mi nistcr van Btnnr-lamlsc Zaken ge informeerd tegen welke datum het reeds meermalen aangekondigde •wetsontwerp in zake een toeslag op dc pensioenen zaj worden in gediónd Gelet op dc grote nood in dc gezinnen van vci« gcptnsion ncerden was hy van oordeel dat met spoed ingegrepen diende to worden met dien verstande dat in afwachting v n de wet aan de gcpensionncerden alvast oen voor schot zou wordcr uitgekeerd Ministnr Van Maarsseveen antwoordde dat het wetsontwerp rcods »n Februari voor indiening gereed lag doch dat de regenng in de gewijzigde omstandigheden aanleiding had gevonden dit wets ontwerp te verbeteten Deze ver beterde editie is reeds aan het ge organiseerde overleg toegezonden en do minister wilde op do kortst mogelijke termijn naar indiening streven. Maar het verstrekken van een voorschot achtte hij met het oog op de overdrukke werkzaam heden van de Pensioenraad admi- isstratiof onmogelijk. SAN SEBASTIAN De bijna 300 000 stakers In Noord Spanje hebben het averk hervat Daarmee is «cn plotseling eind gekomen aan de drie dag«S geleden uitgebroken staking uit protest tegen de zeer hoge kosten van hei levensonderhoud in Spanje De toestand in de provincies Vizcaya en Guipozca is vrüwcl normaal Slechts enkele duizenden arbeiders houden dc staking nog vol m Zumarraga cn Pasajes In Zumarraga sloeg dc politie gis leren een protestdemonstratie van arbeiders uiteen voor het stadhuis De arbeiders protts eerden tegen dc arrestatie \an enkele stakingslei ders In de twee genoemde provincies zyn m totaal ongeveer 500 atresia tics verricht De gearresteerden rijn overgebacht naar Loyola en Pom plona buiten het stakmgsgebled Tn San Sebastian plaatsten do monstianten voor het ambtsgebouw van de burgerlijke gouverneur twee borden met dc volgende opschrif ten Dit huis en de beesten cr in zyn te koop cn Dit ia onze man (Op het tweede bord stond een gioot portret van troonpretendent Dan Tuin) Ook m Henteria en Tolosa (pa pierfabrieken) duurt de staking vourt eveneens uit protest tegen arrestaties Piins Bernhard luncht met Eva Peron BUENOS AIRES Woensdag wai Prins Bernhard de gast van Eva Peron op een informeel afscheids noenmaal Vandaag zal de prins naar Nederland vertrekken irt! 11 ra b m ra nu lawman TIEL Dank zij het pradittgg voorjaarsweer van dc laatste dagen* slaan de pruimenbomen tn de Be tuwe en m het land van Maas cn. W/ial nu in volle bloei Op beschut te plaatsen vertonen verschillende perenbomen reeds dc tere witte bloe sem? Van dc kersenbomen mag ver wacht worden dat zy zich ieder ogenblik tn n feestelijk, bruidskleed zutKn. steken De appels zidtêit nog wol even op zich laten wachten. Indien het weer met ongunstig icordt zal men a s Zordag m het Iand tussen dc grote rivieren fert üolfe van de blocscmweetde kuvmert gemeten. f Van on-re weerkundige medcwerkei De veranderingen in de lucht arukvcrdchng ^ijn win dien aard dat de tcmpcrat iren een belang- rpkc daling zuilen ondergaan Zelfs is er ccn J mis dat cr hier cn daar ccn regenbui zal voor! o- men Dc hoge druk over Duitsland die ons het fraaie weer bezorgde is namelijk snel a/gnno?ncn cn oostwaarts getrokken Een nieuwe machtige hoge druk ontstond by IJsland cn ten Westen van Ier land dus op een mi gunstige plaats want dc wind zal hierdoor verder i an Noord-Oost vaar richtingen tussèn Noord en West knmpen Dc koelere lucht uit het Noorden zal dc temperaturen verder doen da Ten terwijl cr meer bewolking zal komen Over onze omgeving lag hedenmorgen al een klem gebied van lage druk maar de tempera tuur steeg tamelijk snelhoewel de bewolking begon toe tc-nemen. 0\ ereenkorast tussen Amerika en Tsjiang WASHINGTON De minister van Buitenlandse Zaken Acheson, heeft Woensdag ccn tot dusver ge heime overeenkomst tussen de VS en N.atiomlistisch China bekend ge maakt Volgens deze overeenkomst moet de Amerikaanse militaire hulp aan ue Chinese nationalisten op Formosa beperkt worden tot mate riaal voor do interne veiligheid en wettige zelfverdediging Bepaald Is dat de militaire goe deren bestemd zyn voor de verde diging van Taiwan (Formosa) tegen een eventuele aanval. Achcson 7ci met te weten waar om de nota s geheim gehouden znri en waarom zij nu worden vrijgege ven b im t i r in i I! I Verandering van neer Weersverwachting geldig van Donderdagavand tot Vrijdag- S avond Veranderlijke bewolking met morgen enkele plaatselijke z. buien Vannacht in het bin- ncnland nog zwakke wind ove- H r flKcns matige wind hoafdzake- 4 lijk tussen Noord cn West 3 Morgen overdag op de meeste plaatsen belangrijk lagere tem- i peraturen dan vanaaag ij «1 April Zon op 05.20 onder 19 66. j Maan op 0222 onder 09,21 g !Mj»iM.rijisMi wijl; [jmgiiasai J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1