Seoel onder bereik der Chinese kanonnen ■I f HET ROTTERDAMSCH PARCDL li - z Han wellicht nieuwe defensielinie m Westelijke Drie doen weer concessies Explosie in Gibraltar eist zeven doden Frankrijk maar juist aan kabinetscrisis ontsnapt Bene meriti de patria Olie- en kabinetscrisis in Perzië Poging iot drievoudige moord mislukt Prins Bernhard terng uit Zuid-Amerika Geen Crescendo-oefening meer dit jaar - 4. NIEUWE HOOP IN PALAIS POSE Honderden gewonden en grote materiële schade WAT VOOK WEER? Van voorjaar geen sprake V, w Politie waarschuwt Postduiveiibond Voordelige handel in bordnurdozén Mr Stikker herkozen als voorzitter O.E.E.S. Vijfde deel verslag Parlementaire Enquête Commissie Gedenkpenning en portretplaquette van de Koningin Britse ambassadeur waarschuwt vooi gevolgen van overhaaste naasting Trein stopt'voor kind op de rails Twee gevallen van gaslekkage in Alkmaar Man bewusteloos iu kantoor gevonden. I Bader aan gevolgen van opzet overleden Van gehouden manoeuvres minder terecht gekomen dan men had verwacht v. lie Jaargang, no. 99 Red. en Adm. lange Haven 141. Schiedam Tel. 6930Ó Abonn.orlis: oer week f 0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers f 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Zaterdag 2t> April 1951 Uitgave N.V. Dé Nieuwe Pers Postgiro: 398544 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: 3. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaoer J NFANTERIS2-EN van het leger der Verenigde Naties in Korea, 'ot de. .terugtocht gedwongen door. 4et Chinese lente-offensief, waad den het geweer boven 't hoofd, ie broekspijpen opgerold. door de rivier de Poefc/tau, ten Noord oosten van Seoel. De foto werd op 23 April genomenSindsdien heb ben de verbondenen in deze sec tor zich nog verder terug moeten trekken en op het ogenblik ligt Seoel reeds onder het bereik van de vijandelijke kanonnen i Kind stikte in steentje ROERMOND. Tc Vlodrop was..,het' dochtertje va» deheer R. aan hét- spelen., in üqt zand en ikreeg hierbij een steentje, in.de' keel De vader poogde het steentje te verwijderen, doch slaai.de hier in niet. Toen 'eer. direct geroepen dokter kwam assisteren was bet. kind al overleden. Duits soldatenkerkhof in j de Peel wordt half Juli 1 opengesteld VENLO. Omstreeks half Juli SEal.' het Duitse soldatenKerkhof in de Feel hij Ysselsteyh" voor het publiek toegankelijk worden '''ge--, steld. Bijna 26.000 Duitse/soldaten, die in. de afgelopen oorlog op Ne derlandse bodem sneuvelden, of op andere wijze om: het leven kwamen, zijn hier begraven-Heeds 13-000 kleine, witte kruisen werden op het kerkhof geplant. li i i'l do i tiü o-Ii mi i ipi p jn uitii ui» mm iiinaii .(Van onze correspondent te Parüs) PARIJS, De Vier plaatsvervangers hebben gisteren opnieuw vergaderd, onder leiding van dc heer Gromyko dit keer en zonder incident. Namens de drie Westelijke vertegenwoordigers kwam de heep Davles met" twee nieuwe amendementen, beide concessies aan bet Russische gezichtspunt. Hij stelde., nieuwe agendapunten 4 en 5 voor, cie aldus luiden: 4. Vredesverdragen met Italië. Roe menië. Bulgarije er. .Hongarije; overeenkomsten tussen ce Vier ter zake van Duitsland en Oostenrijk. 5 Vredesverdrag met Italic, wat het gedeelte betreft." dat 'over Triest handelt. In het laatste punt ont brak het woord: „Uitvoering" van het Vredesverdrag, wij],'zei de heer Davies. dit tot de competentie van de Veiligheidsraad behoort :..en niet van dc vier Ministers. -De-heer Gromyko aanvaardde' punt v:er na een gematigde boze rede—'men is niet veeleisend meer in het Palais Rose doch hy ver wierp bits punt vijf. Hij werd niet bewogen door de juridische argu menten van do l.ecr Davies cn bleef staan op het woordje „uitvoering". Dc diplomatieke, commentatoren zien de, In deze situatie gebruike lijke, nieuwe hoop gloren. DEN HAAG- De jaarverga dering van de Nederlandse Ver eniging- tot Bescherming van' Die ren, zal dit jaar op 1. en 2 Juni te Leeuwarden gehouden worden. LONDEN. Zeven mensen z\jn gedood en enige bonderden gewond ten gevolge van de ontploffing, welke gisteren op het munitieschip „Beden- ham" in de haven van Gibraltar geschiedde, zo heeft een woordvoerder van de Britse Admiraliteit meegedeeld. Verschillende huizen in de buurt van het ongeluk zün geheel vernield, honderden andere in Gibraltar heb ben glasschade. Militaire politie houdt de wacht bü beschadigde winkels en huizen om plundering te voorkomen. UiciDiiiai-w-s'.i.fflinfc>:iii-r«ii Dat het aantal doden betrekkelijk gering is, terwijl toch enige tien tallen mensen op de ..Bedenhamxn" werkzaam waren, is te danken aan bet feit. dat een klein brandje aan boord van de „Bedenham", hetwelk de ontploffing tot gevolg had, tijdig werd opgemerkt, zodat de schepe lingen zich door een overhaaste vlucht konden rodc.cn. Een andore lezing een officiële mededeling omtrent dé oorzaak ontbreekt nog is, dat dé brand ontstond op een naast de „BedenhamV,.liggende aak. De „Bedehham" had 500 ton munitie aan boord, waaronder diep tebommen. die/ eén grote .explosieve kracht hebben, - (Van. onze weerkundige medewerker) Naenkele dagen van waarachtige lente is er juist voor het iveekeinde een kentering m het weer gekomen. Vrijdag is er, voornamelijk in het zuidoosten van ons land, heel toot regen gevallen en vandaag zal het net zo zijn, tengevolge van een regengebied, dat sameróiangt met een storing, die zich bonen West-Dui is land bcthndt. En at blijft Zondag ae grootste bitiipueid hoojrstttaarschfjw. ïyfc juist ten westen van Nederland, er moeten 'toch enkele plaatselijke buien wordénvertoacht. Daar komt dan nog bijjöat detemperaiuuf ner gens in ons lünd bovèn dë 12. graden zal kunnen- styjjen. Er. stroomt ng- melijk: koude :lucht, naar ónze. orn- gevihg rondom-gen gebied z'trfE h'oge luchtdruk,' dat «ich ten .westen .van de t Britse eilanden '.uitstrekt. Van voorjaar, zal 'dus;, geen sprajsë zijn. IJsheiligenweer P Weersverwachting geldig van 1 Zaterdagavond totZondag- gavond:''-'A"-'- s m-Enkele régen- ofhagelbuien jg g en. 'a verspreide' opklaringen, g mi -Matige 5/wind.ï;r?hóófdzakelij' k g M tussen.' Noord-. én//Noordwest. g ''jg Vahhacht-?jih;:i:het';i.binnenland y hier' - en.' daar/:lichte'- nachtvorst, g g 'Morgen overdag ongeveer-.. 'de-dl. zelfde temperatuur als, van- is /g daag, ./-..///'dr-Ê; g- - a m 29,Aprfi-Zoh opr05-16:onder 19.59:'» g Maan op 03.15' onder,12-17,."SI" B B 30 April. Zon ;óp .05,14 ohdar ZO.01: jg s Ma an.op 03,30, onder 13.40' ''\S (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Óp verzoek van de Justitie heeft de Amsterdamse" politie een voorlopig onderzoek in gesteld naar het uitloven van prijzen bij duiven wedvluchten. Daarbij is gebleken dat 'door dc Nederlandse Postduiven Organisatie meermalen zeer hoge prijzen, zoals/automobielen en j motorrijtuigen beschikbaar zijn. gesteld. Eveneens bleek uit het' poli- tie-onderzoek dat eigenaars van wedstrijdduiven de dieren soms .in spuitingen en extravitamines toedie nen. De N.P.O. /heeft van de. politie een Waarschuwing gekregen er nauwkeurig op te lettein, dat de wed vluchten niét onder deloterijwet vallen en als zodanig goedkeuring van het ministerie van -Justitie be hoeven; Er wérd geen proces verbaal opgemaakt. Het 'is üitélnde^k aan: dej justitie om;- naar aanleiding, yan de bevin dingen van :3e politie té beoordelen óf de N.P.O, een besloten vereniging is.- Zou;, ditniet- zbj .zijn dan bestaat de mogelijkheid dat de N.P.O. ver volgd ..zal worden wcgéiis overtre ding van de .'loterij wet. ROTTERDAM Vier Rotter damse. winkeliers in speelgoederen en galanterieën kregen onlangs be-; zoek' van -een reiziger, 'die" borduur-: dozen; verkocht. Zij namen er- eni ge. maar dc volgende dag JeeJc het of bun inkoop aan de lage kant was geweest. Want toen verscheen er een klant, die ten behoeve van een bazar wel idee bed in dc bor- duurdozen en bij dc ene winke lier 130. bij een andere 200 stuks bestelde. De winkeliers haastten zich een nabestelling te doen. Reeds de volgende dag kwam de nieuwe voorraad tegen contante betaling. De. adspirantkoper kwam échter niet terug./': V ',-/ De twee heren, die samen deze truc ,óp. touw hadden gezet, zijn nu door de Rotterdamse politie aange houden. Het waren de 29-jarige grossier: J.. M. P. en' de 36-jarige vertegenwoordiger R. A. B., beiden uit Tilburg. - Gebleken is, dat zij hetzelfde spelletje ook., in Dor drecht, Vlaardiagen, Delft en Den Haag heb oen gespeeld. TOKIO. Seoel, de geteisterde Zuidkorcaanse hoofdstad, ligt vandaag voor de vijfde maal ouder het vuur van kanonnen dit keer weer communistische. Over het lot van de stad zal in de eerstvolgende dage» worden beslist. Seoel heeft een be trekkelijk geringe strategische waarde, zodat er weinig aan leiding voor de verbondenen is, de stad tot het uiterste te ver dedigen. Maar wel is het mogelijk,.dat de nieuwe dcfensiclinie der V.N.-strijdkrachten dwars door dc stad zal komen te liggen, want generaal Van Fleet, de nieuwe commandant te velde, heeft de hoop uitgesproken, dat zijn troepen in de Westelijke sector aan de rivier de Han, welke Seoel in tweecn deelt, stand zullen kunnen houden. De strijdkrachten der verbondenen blijven in goede orde over de gehele breedte der Westelijke en- centrale frontsectoren in de richting van Seoel terugtrekken. Ook ten Zuid-Oosten van de rivier de Poekham zijn dc verbondenen teruggetrokken. Zij ga ven Kapjong prijs, doch Tsjcentsjon is nog in hun handen. In de nacht van Vrijdag op Zater dag werd gevochten om hot bezit van Oeidjongboel, ongeveer twintig kilo meter ten Noorden van Seoel. De vel van de stad wordt eik ogenblik ver wacht. coch volgens de jongste be richten is de strijd nog niet beslist In het'gebied van-Ir.dje (in het Oosten) houden de verbondenen on danks de communistische aanvallen, krachtig stand. PARIJS De raad van dé Orga nisatie .vóórEuropese Economische Samenwerking heeftmet algemene stemmen mr. D. U. Stikkervoor het jaar 1951 herkozen tot zijn voorzitter De twee vice* voorzitterschappen werden aan Noorwegén en Portugal toegewezen. Ihhetui tv bër en dcoini - té hebben zitting gekregen Engeland (voorzitter», Frankrijk; Italië, Duits land, België, Zweden en-Griekenland.' Algemeen rapporteur van bet uitvoe rend comité .wprdt een Oostenrijker. (Van onze parlementaire redac teur) DEN HAAG Eind Mei. ver moedelijk Zaterdag. 25 Mei zal de Parlementaire Enquête Commissie het vijfde deel van haar verslag aan de Staten-Generaal voorleggen. Dit deel behelst gegevens omtrent de ministers- en kabinetscrisis bij de Londcnsc ooclogsministcries. de: voorbereiding van de teTUgkeer, het Militair Gezag, bet college, van vertrouwensmannen en-de verhou ding 'tot dé Statèh-Gèhé'êsaluv.^ -- (Van onze correspondent te Parijs) rARIJS. Dc Franse Kamer heeft gistermiddag de eindstémming ge houden over de nieuwe kieswet, Zö werd aangenomen met 308 tegen 270 stemmen en dns in feite verworpen, want de constitutionele meerderheid van 311, dit keer vereist, werd niet gehaald/Reeds maakte dc heer Queaille met zijn collega's op dc regermgsbanken het misschien niet geheel spon tane gebaar va» weggaan aftreden toen, met een even tekenende en waarschijnlijk even weinig spontane geste, dc heer Herriut hem gehood te wachten. Hij deelde mee, dat dit voorstel volgens de reglementen uaar de Kamercommissie teruggezonden moest worden en citeerde twee preceden ten. Verbazing bij vele Kamerleden: verontwaardiging bü anderen: vooral bij de communisten. Maar het spel nam zijn loop. Dc president van de republiek. Vincent AurioL. weigerde het ontriag, dat Queuiilc k\var» aanbieden: de Ka mercommissie begon tc vergaderen. Vandaag zal nu een mouw voor stel .bij de Kamer ingediend wor den. zijnde het oude met een gerin- ge wijziging. In het departement van de Seine, Pajijs en omstreken dat in het Kamcrontwerp, in tegen stelling tot de rest van het land, de onversneden, evenredige vertegen woordiging behoudt zullen lokale herverkiezingen mogelijk worden. De regering krijgt dus nogmaals een kans. Wordt nok déze gemist, dan zal Qtieuille vermoedelijk ma noeuvreren naar vervroegde ver kiezingen, volgens bet oude systeem dan, Hij schoen er, volstrekt - van VOORSCHOTEN. Ter gele genheid van de 42ste verjaardag van de Koningin op Maandag, a.s.' heeft de N V. „Koninklijke Be geer" aan twee beeldhouwers de opdracht gegeven tot het boetseren van,het; portret van' Hare Majes teit/. W. van .Doorn te Amsterdam kreeg de opdracht,' ten' behoeve van ëen gedenkpenning ter grootte van 6 cm, én P.; Starre veld* èveri- eens te Amsterdam, .voor een ron de portretplaquette met een dia meter van 50: .cm;bestemd voor openbare gebouwen. Dé.,gedenk penning bevat op. de keerzijde 'een citaat uit de rede door H.M;, uit gesproken- in de Guildhall te Lon den op 22 November' 1950, bij het officiële bezoek aan Engeland: „Het is een voorrecht vandaag te leven, en morgen". •:i ilHU0ii:ill'EIIVrjB-.iiS'M«B:WM:ii1"5i: TEHERAN. De Perzische premier, Hoessein Ala. heeft gisteravond het ontslag van zijn kabinet aan de sjah aangeboden. Hoessein Ala werd de vorige maandpremier, nadat z«n: voorganger, generaal AU Razmara, was vermoord. Vandaag wordt een spéciale zitting van het parlement ge houden, waarop men naar verwachting/een resolutie zal behandelen, waar in dé olie-commissie van hét parlement aandringt op onmiddellijke natio nalisatie van de .Anglo-Iraanse Olle-Maatschappjj". Sir Francis Shepherd, Brits ambassadeur te Teheran, heeft Perzië gewaarschuwd, dat een „haastig besluit van het parlement zeer ernstige gevolgen" zou kunnen hebben. Een zegsman, die in nauw con tact staat met de regering, ver,-' klaarde, dat de premier het volko men ëens was met nationalisatie van de olie-indusrie, maar van mening was, dat bij door de oUe- commissie van h'et parlement, wel ke Donderdagavond dc resolutie ten gunste van .onmiddellijke na tionalisatie aannam, gepasseerd' was. De Britse ambassadeur heeft te genover de peis verklaard, dat de Engelse regering sympathiek staat tegenover het principe van natio nalisatie van dé'" Perzische olie;, hetgeen in het belang van hét Ber-, zisehè volk. is, ïaar dat dit nóg niet betekent, dat zij .'ëen onteige ning van de maatschappij, kan aan vaarden- De ambassadeur wees ér op, Slat de huidige overeenkomst, in 1933 vrijwillig .tot stand was gekomen onder toezicht van de Volkenbond, waarbij wijlen dr Benesj van Tsjecho-Slowakije als bemiddelaar was opgetreden- Dé, overéénkomst :zoü zestig jaar van kracht zijn, dustot 1993. Vanmorgen heeft bet Perzischè parlement1 dr Mohammed Moes- sa di tot; nieuwe prèmièr gekozen; overtuigd, dat de huidige ernstige problemen in bi enen- en buitenland door dit parlement, dat zich zelf bet ene votum van onmacht na het andere geeft, niet. opgelost kunnen worden. De nederlaag, van de regering en van de meerderheid is veroorzaak» doordat zeven MRP-ers en veertien sociaal-democraten de discipline ge broken hebben cn tegenstemden of zich onthielden. Het is vooral on duidelijk, wat de leden van de S.F.I.O. bewogen beeft. Grote pres sie wordt op de dissidenten uitge oefend voor de eerstvolgende stem ming. Het partijbestuur ccr S.F.I.O. heeft hun zelfs per commu niqué een openbare reprimande ge geven. Mr Van Heuven Goedhart spreekt met dr Adenauer over vluchtelingen BONK Mr G./ J. van Heuven Goedhart; de 'Hoge Commissaris vóórvluchtelingenzaken van de. UNO; heeft Vrijdag met. bondskan selier dr Konrad Adenauerbet Duitse vluchtelingenprobleem be-, 'sproken. Daarvoor had 'hij ëen on derhoud mét Hans Lukaschek, de West duit se minister voor vluchte lingenzaken, die -.zich ingenomen toonde metGoedhart's plan voor 'oprichting van contactbureau in West-Duitstand. (Van onze correspondent) ALKMAAR. Gistermorgen was de trein van Alkmaar naar Am sterdam. die omstreeks half twaalf het Eikelbergkwartier passeert, ge noodzaakt te stoppen omdat ëen vierjarig jongetje lussen de rails met grint zat te spélen Enkele dagen geleden had de2?Ifde trein op dit punt ook al enige vertra ging omdat eerst het grint, dat kinderen daar or de rails hadden gelegd, moest worden verwijderd. (Van onze correspondent) ALKMAAR. Alhier hebben., zich Vrijdag,/ twee gevallen yan.;,; gaslekkage voorgedaan,. waarvan,/; een met dodelijke afloop. Het eer-../ sté geval betrof een 74-jarigeThe? -P woonster van het Hofje van Spluir. Ier. Het bleek dat zij wel de gas-:; kraan had afgesloten, maar nietde, hoofdleiding. Door de druk wa? de gasslang losgeraakt en had .bet gas zich in het kamertje versprètd. De vrouw moest naai het Centraal Ziekenhuis worden/, vervoerd, waar. men- tevergeefs gepoogd heeft ":de- levensgeeslén weer op te wekken..: In do Liefdelaan roken buren .s morgens een sterke gaslucht. belden bij d- bewoners wan hét bewuste perceel .aan én dezen' dë-/:_ den .zelf open. Er werd terstond. eer. onderzoek ingesteld, waar by bleek, dat ér. zowel in de gas- als in de waterleiding onder/de- vloer een Lek was ontstaan. Z Doordat de deur va» de slaapkamer was af-/-, gesloten, had het ontsnappende., gas. er niet kunnen binnendringen, zodat dit' ongeval nóg goed liep./ AMSTERDAM. De 50-jarige ei-, genaar van ëen groothandel in man-, den, de heer J. Mulder/ is gister-:/; avond bewusteloos aangetroffen op de vloer vanzijn kantoor op de deri/ de étage van het, .pand waar zijm/./ zaak, in de Elleboogsteeg-.in- Am.- - sterdam, is":gevestigd. ot» Toen. het slachtoffer naar het- zie.-;: kenhuis werd vervoerd "was hijt tiogjl/ steeds buiten., béwusiiijh en vah^'ër morgén/was zijn to -and nog - slecht. Het 'late/ 'wegblijven van ;deheer: was. .vobr zjjn hiusgénbten aanlêi- g d ing de politie té bellen/ •■Eén agent yonfE;; de; heer M. pp; de grond., Dp recherche heeftnóg/ geenoverzicht'-'/ van/ wat er in het kantoor geschied is. Of geld wordt vermist kón nog niet worden vastgesteld. Tot „Miss Hólland 1951" is'in het Casino te Amsterdam mej. Beb Proosdij gekozen, "die iniooóiister is uan ónze hoofdstad.. In het na jaar zal zij in Egypte mededingen naar de titel van „Miss Europa'V (Van onzé Gooisc correspondent) BUSSUM. Een Amsterdamse' kantoorbediende, de 27rjarige K; is vannacht bij 'n gevaarlijke poging om zijn vroegere verloMde en haar familie om hel leven' té brengen, zelf het slachtolfor. geworden van zijn onmenselijk voornemen. I. A. Aler JE5. Kupers Jan Strijbos Jan 4e Vries (Chef van dé(oud-hborzitfer (Ornithotoop en (Voorzitter van luchtmachtstaf) van het NVV) publicist) ■yKoh.lfèdiZtgémbl) Ridder tn de Orfle Commandeur Orde Rlrfder In de Ordó Ridder /In déórde Nederl, Leenw - Oranje Nassau Oranje Nassau Orénje Nassau DEZE e» andere voortreffelijke Nederlanders kregen een onderscheiding, zoals die wordt uitgereikt op de verjaar dag van H.M. de Koningin/ Op pagina 4r ën elders in dit blad, zult ii nog vele namen van andere verdienstelijké vaderlanders aantreffen, die ook werden gecerd. Bene meriti.de patria zij hebben zich voortreffelijk gedragen teil opzichte van hun' Va* d'crland.' ri '-'V ;'/.;;/rij;/"";"V'/f rir/v. V/- •:/;-//•/. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL. Hartclyk verwelkomd door de Koningin, de drie oud ste prinsesjes en vele autoriteiten, is prins Bernhard vanmorgen precies om half elf met de DC-6 „Prins Bernhard" op Schiphol teruggekeerd van zün vü'fweekse reis in Zuid-Amerika. De prins, die er tamelijk vermoeid uitzag, verklaarde ih een korte radiotoespraak voor de Wereldomroep, in het Nederlands, Engels en Spaans, dat hü en zijn gezelschap; veel vriend schap cn gastvrijheid hadden ondervonden, dat hy persOonltfk, er veèl ëu óp velerlei gebied van heeft geleerd en dat hy zeèr verheugd is weer thuis •..teZijn.-■ .'Mj- „Wij hebben veel vriend- scjiap en gastvrijheid gevonden Blijkbaar konden de. fellé regen vlagen en' de koude wind, die dc zé aankomst wel. een echl-Nècieriands karakter gaven, aan deze vreugde, na een reis tijdens welke men niets dan zon had genoten, niets afdoen. Tot degenen, die ter begroeting op het vliegveld aanwezig K. was verloofd geweest met de dochter van de familie K. M; uit de Hector Treubstraat in Bussum. doch het meisje: had deze verlo ving enige, tyd geleden verbroken. K.;bezocht de familie daarna nog Ayel en had al meer dan-eens drei- gementen geuit omop idë een of andere wijze wraak te zullen ne men.. In; de afgelopen nacht kwam hij per fiets uit/Amsterdam naar; Büs- sura met zoutzuur, en gaspoedërs bij zich. Hij, verbrak het ruitje in de achterdeur van de woning van zijn .vroegere verloofde /en stelde er vervolgens ëen mengsel samen,- waar levensgevaarlijke dampen af sloegen. Hij goot zijn brouwsel, op V twee schoteltjes, i waarvan hij bet ene in/ de slaapkamer van de - ouders plaatsteen/ het andere öp het portaal zette/ Door het gerucht, dat do doder maakte: toen Hij weer naar bene- den stommelde, werd de heer des. huizes wakker. Deze rook: onrnid- deUfjlt onraad en verwijderde.; de schoteltjes. Beneden vond hij daar na de aanstichter van het onheil, Stervend aan de-dampen van zijfi, eigen brouwsel. De jongeman over-' leed in de woning van zijn ex- verloofde. -■■"•v. v waren behoorden oe ministers Drees, Joe- kes en Van den Brink, de gezanten van Argentinië en Chili en burge- ineéster d'Allly. Ook prof dr C.- F. A. van Dam, 's prinsen leermeester ih de Spaansë" taal, ontbrak biet: „Heel aardig voor uw leerling,dat u gekomen bent," zei de koningin. De talrijke wachtenden is de tijd gekort door marsmuziek van de Amsterdamse politiekapei, die, bij bet aan de grond zetten van het vliegtuig door gezagvoerder H. Bol le, hel „Wilhelmus" ten .gehore bracht. (Eigen bericJilgetnng) DEN HAAG. Er zullen dit jaar geen Crescendo-oèfeningen meer worden gehouden. Dé ervaringen, opgedaan met de beide reeds gehou den oefeningen hebben er toe geleid, dat men heelt besloten voor do vólgende groepen, die dit jaar voor herhalingsoefeningen opkomen dc Cresceiido-manoeuvrès af tc gelasten. De oefeningen zullen thans in klein verband worden gehouden. Er zouden in de zomermaanden aan vankelijk nog 12 Crescendo-oefeningen worden-gehouden,-doch de le gerleiding heeft ingezien', dat dé omstandigheden dergelijke manoeuvres dit jaar nog niet toelaten. Vooral de scholing van bet kader is nog on voldoende gebleken, met het gevolg dat er van de tot dusver.gehóuden oefeningen veël minder is terecht gekomen, dan men hsd verwacht, zelfs als men ir aanmerking néémt, dat'de legerleiding zich bewust was van cco gebrek aan grondige voorbereiding. De oorzaak hiervan is'hierin gelegen, dat de tijd er voor heeft ontbroken. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1