Verdienstelijke Ne derlanders worden geëerd Voor Opleiding ONDERSCHEIDINGEN Prachtige vacantietocht voor jongens en meisjes Luxe Damesschoenen H.C. v. ANEN MOEDERS, geeft U nu reeds op H. B. MATTH! JSSEN Zaterdag 28 April 1951 lï Moeilijke tijd voor sigarenindustrie Radioprogramma Onze. jeugd een week zwervend over het watér Wie van jullie vaart mee Met Vacantie UNJQUE- TAX Winkelman's glas in lood van AaVe stamt tevree ƒ.0.80 p. m. Horrengaas LUIER VERHUUR CENTRALE C.J. HEINSBR0EK N ECHT MOTORRIJWIEL G. TREJZELAAR Hzn KOERIERSTERS Ministerie van Justitie Bij Koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau: K. de BJoois, algemeen directeur: van de vereniging voor kinderbe scherming „Zoekt hel Verlorene" te Rotterdam; is verleend: de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau: in goud.aan: P. Kraayeveld, adjudant der Rijks politie te Gorinehem; H. H. Sche pers, adjudant der Rijkspolitie te Dordrecht; J. H. Mlserus. admini stratief ambtenaar A 2de klasse, bu reelchef ten .parkette bij de kanton gerechten in" net arrondissement Rot-, terdarri,wonende te *si Gravenhage; C, Baksteen, administratief ambte naar A :2de" klasse, bureelchef ter griffis van de Raad van Beroep (S.V.). te Rotterdam; in silver aan: W; van dér Graaff, hoofd van een Nederlands Hervormde Zondag school te Rotterdam; J. W. van Kée- kem, boekhouder op een notariskan toor-te; Gorinehem. Ministerie van Binnenlandse Zaken Bij -Koninklijk Besluit is be noemd:- tot officier iri de Orde van Oranje- Nassau:. mr L. R_ J.' Ridder van Rappard, burgemeester- der gemeente Gorin- chemt tot ridder in-de Orde van Oranje- Nassau: J. Aalbers, burgemeester der ge meente Krimpen aan den IJssel; G. A. Soeteman, referendaris ter ge meentesecretarie van Rotterdam te Pernis; C. Schippers, gepensionneerd hoofdcommies ter secretarie der ge meente Ridderkerk te Ridderkerk: ir G. van der Koogh. te Alblasser- dam. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Bij Koninklijk Besluit is be noemd: tot officier in de Orde van Oranje- Nassau: J. J. Chr. Starker.burg. inspecteur van het lager onderwijs in de in spectie Rotterdam, wonende te Voor burg <Z.-H.); D. Hoogendijk. oud- penningmeester van de Stichting Rotterdams Phtlharmonisch Orkest, wonende tc Rotterdam. Ministerie van Financiën Bij Koninklijk Besluit is be noemd: tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau: G. C. Hirs, hoofdcontroleur van 's Rijks belastingen ter lnspec- tie der registratie en successie te Rotterdam: is toegekend: de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau:- in goud aan:. W. Vermeer, directeur 'van het 'Assurantiekantoor' N-V. Boönen1 en Vriesendorp en procuratiehouder bij de N.V. Algemene Verzekering Maatschappij ..Merwede" te Dor- drecht; D. Poldermans. hoofdaasts- tent-sect icchef van 's Rijks belastin gen te Rotterdam; S." Wieringa, hoofdassistent-sectiechef van 's Rijks belastingen^te" Rotterdam,; V Ministerie van Marine Bij Koninklijk Besluit is be- noemd:.- tot officier in de Orde van Oranje- Nassau, met de zwaarden/ kolonel der mariniers. P, J, van Gyn;;-:: - ■.-//•; is verleend: "./-'• de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau: in goud aan: machinist bij het loodswezen, de betonning, bebakening en verlich ting te Rotterdam. L. Brasser; in zilver, met de z'.vaarden. aan; sergeant der mariniers J. Smc ding; gepensionneerd sergeant der mariniers C. F. Priemus. Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting Bjj Koninklijk Besluit is be noemd: tot ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw: mr J. Leopold te Rotterdam, nota ris, lid van de Commissie voor Be zwaarschriften in zakè Wederop- boUwonteigeningen voor Rotterdam en Omstreken; tot ridder in de Orde van Oranjé- Nassau: W. H. Veldkamp te Rotterdam, districtsbouwkundige bij dei Rijks gebouwendienst; G. Visser. te Pa- pendrëcht, gedelegeerd cpmmlssaris vaiide N.V. Visser Smit. Ministerie van Verkeer en r. Waterstaat; ByKoninklijk Besluit is be noemd: tot officier ia de Orde van Oran je-Nassau: F. G. 'Haanèbrink, te Rotterdam, directeur Phs, van Ommeren's Scheepvaart Bedrijf N-.V.; ir M. Schippers, te Rotterdam, expert en arbiter; C. E. M; Verbiest, te Rot terdam,' directeur N.V. „Hautvaart"; 'J. Vermaas, te Rotterdam, directeur J. Vermaas. Scheepvaart Bedryf N.V.; L. Vuursteen, te Delfzijl, car- fadoor-directeur N.V. Wagenborg's cheep vaart- ën Expeditiebedrijf, tot ridder in de Orde van Oran je-Nassau: P. Barentsen, 'te Gorinehem, tech nisch hoofdambtenaar van de Rijks waterstaat; mr. L. Sillevis, te Go rinehem, secretaris-penningmeester van het waterschap ..De Beneden- [Linge"; JT. van oer Brug, te Brid le, directeur van het PTT-kan- toor; J. de Rijke, te Zonnema;re, afdelingsvoorzitter en hoofdbe stuurslid* der vereniging „Schut- tcvaer"; J. 'C. Ie Cointre, te Voorburg, adjunct-inspecteur bij de N.V. Koninklijke -Rotttcrdamse Lloyd; AJ T. L; Dolmans, te Bak- kum (N.-H.), gezagvoerder ter koop vaardij; A. Meinsma, te Rijswijk (Z.-H.), oud-gezagvoerder ter koop vaardij, vice-voorzitter van de ver eniging van Nederlandse Koopvaar- dij-kapiteins 1943; L. M. Meijer, tc Hoek van Holland, gezagvoerder bij de N.V.Stoomvaart Maatschappij „Zeeland"; G. P. de Mik, te Etnma- stad (Curagao), gezagvoerder ter koopvaardij; D. J. van Mourik, te Umuiden. chef technische dienst N.V. Bureau Wijsmuller; A. Poude- royen, tc Parijs, directeur van het kantoor te Parijs van de Holland- Amerika-UjoC. M. Touw, te Rot terdam, expert in de Rijn- en Bin nenvaart; E. Th. H. Wickel, te Haar lem, hoofdcnachinst ter koopvaardij; R. van der Gaag. te Rotterdam, ad junct-commies bij de N.V. Konink lijke Rotterdamse Lloyd; eremedaille verbonden aan de Or de van Oranje-Nassau in goud: D. van den Berg, te Rotterdam. hoDfdemployé lste klasse- der Poste rijen, Telegrafie en Telefonie; W. J. Roest, te Vlissingen, kapitein' lste klasse hij de Provinciale Stoomboot-' diensten in 'Zeeland; P. J. den Outer te Vlissingen, kapitein 'lste klasse bij de Provinciale Stoom bootdiensten in Zeeland; L. A. J. Harthoorn, té Vlissingen, machinist lste klasse bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland; A. Muilwijk, 'te Rotterdam, treincontro- leur.bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen; in zilver aan: H. Jonas, te Strijen, opzichter bij het waterschap „De Gorzen en Aanwassen van den Lande van Es- sche"; J. Anson. te Leidschèndam. sluismeester bij de Provinciale. Wa terstaat van Zuid-Holland; A. van der Stelt, te Maassluis, machinist bij het Provinciale véer Maassluïe- Rozenburg; J. A. J, van Zoelen, 'te Gouda, gèp, sluiswachter C van de Rijkswaterstaat; J, Verschoor. te Spijkenisse, brugmeestar van de Rijkswaterstaat; W. P. van Veen, te Gorinehem, sluiswachter C van'de Rijkswaterstaat; M. Goedegebuure, te Gorinehem, sluiswachter B. van de Rijkswaterstaat; L.Zóndervan. te Maassluis, lichtwachter A van .de Rijkswaterstaat; J/Veenman, te Rot terdam, expediteur lste klasse der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; mejuffrouw A. M. 'Robitsch, te Rot terdam, employé 3de klasse der Pos terijen. Telegrafie en Telefonie; L,. A. B. Dijkman, te Rotterdam, em ployé' lste klasse der Posterijen, Te-: legrafie en Telefonie; C. van Doorn, te Rotterdam, hoofdbestcller der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; J. van Dijk, te Sommelsdijk, ploeg baas bij de Rotterdamse Tramweg Maatschappij; J. Koevoets, te Som melsdijk, hcofdopzichter-machinist bij dè Rotterdamse Tramweg-Maat schappij; A. Schotman, te Rotter dam, kantoorbediende bij de N.V. A.T.O./Van Gend en Loos; M. van Dam, te Rotterdam, onderbaas bij de N.V. Koninklijke Rotterdamse Lloyd; A. van Duyvenbode, te Rot terdam, controleur bij' de N.V. Ko ninklijke Rotterdamse Lloyd; A. M. Exalto, te Rotterdam, draaier bij de N.V. Koninklijke Rotterdamse Lloyd; C. R. Oosthoek, te Rotter dam, scheepsbouwer bij. de N.V. Ko ninklijke Rotterdamse Lloyd; C. J. Otjens, te Rotterdam, schipper Rijn- sleepboot;r in brons aan: Th, Osenga,te Gorinehem, sluis- kr.echt B van de Rijkswaterstaat; W. Baggerman, te Koek van Hol land. steenzetter-voorman; C. J Stentler, te Rotterdam, expediteur der Posterijen, Telegrafie cn Tele fonle; H, W. Slagman, te Rotter dam, besteller-lste- klasse der Pos terijen, .Telegrafie en Telefonie. Ministerie van Economische Zaken Bij Koninklijk besluit zijn benoemd: tot officier in de Orde' van Oran- je-Nassau: ir. F, A. Kecking Colenbrander, wonende te Wassenaar, adviseur voor Scheepsbouwaangelegecheden, oud-Regeringscommissaris voor Scheepsbouw en Reparatie; :ir. J. Blokland Visser, hoofdingenieurbij de N.V. Koninklijke Maatschaifpi. „De Schelde", te Vlissingen; - tot ridder in' de Orde van Oranje- Nassali: - J. M. Nijman, wonende té Voor burg, directeur van de N.V. Ma chinefabriek en Constructiewerk- plaatsen Hensen te Rotterdam; is toegekend; de eremedaille, verbonden aan dé Orde van Oranje-Nassau: in goud aan; C. P. Koevoet, wonende te Rot terdam, chef van. de ontwerpafde ling bij' de N.V: Koninklijke Ver enigde Tapütfabrieken te Moor drecht; N/W. iie Jong. wonende te Rotterdam, procuratiehouder, chef van de Verkoopafdeling bij de N.V, Koninklijke Verenigde Tapijtfabrie- ken te Moordrecht; G, C.van den Berg, hoofdboekhouder bij de fir- m,Vs Mijolxeff, te Krimpen aan. de tn. zilver aan: J. van Praag, chef by de N.V. Key en Kramer Asphalt Suberoid, té Rotterdam; P. W. Winkenius, wo nende te Bleiswljk, vertegenwoordi- ger by de N.V. Handelmaatschappij v/h Hernian Hijmans Co. te Rot terdam; A. Hoogerwerf, winkelchef bij Van.:Toor's Oliegoedfabriek, te Vlaardingen; F. J. M. van Wanltum, voorheen; kassier bij De Vries Rob- bé en Co. N.V;,- te Gorinehem; in brons aan: N. Harmans. bediende bij de heer A. Krim, te Dordrecht. Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Bij Koninklijk besluit; is benoemd: tot Officier tn de Orde van Oran je-Nassau (bij bevordering): ir. J. A.' Emmens te Rotterdam, directeur van de N.V. Heiueken's Bierbrouwerij Maatschappij; tor Officier in de Orde van Oran je Nassau: H. Spamus te Rotterdam, direc teur van de. N.V,„Eollandia' Hol landse Fabriek van Melkproducten ènVoedingsmiddelen" ,te. Vlaardin- gen;:: tot ridder in de Orde van Oranje- Nassaii: J, van Toor te Vlaardingen, lid der firma H. van Toor Jzn.; is verleend: J de eremedaille verbonden aan de Orde. van Oranje-Nassau: in goud aan: G. W-J. Houtzager te Wassenaar, administratief ambtenaar A 2de klasse bij, de Ryksseruminrichting *teRotterdam; G. Spnneveld te PLjyacker, voorzitter van het be stuur der Coöp.Boerenleenbank te Pijnackèr;.. in zilver aan; J. D. Nxèssink te Dordrecht, groepschef op dé rekening-, courant boekhouding bij. de N.V. Lever Brothers Unilever te Rotterdam; L.' Westdij;/.tc Oude Tonge, hoofd- knecht pp het landbouwbedrijf van C.A.van Loon; in brons aan: A. Graafland te Bergambacht, landarbeider op hét landbouw- en veehouderijbedrijf van G. van der Bas; A. B. Karnaat te Rozenburg, Landarbeider op het landbouwbe drijf „Land ver betering"; G. Kleij- wegt te Rozenburg, paardenknecht op Uet landbouwbedrijf „Landver- be tering". Ministerie van Sociale Zaken Bijkoninklijk besluit is toege kend; de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau: in goud aan: L. A- S. Lammers, oud-afdelings chef bij N.V. Wilton—Fijehoord :té Schiedam; in zilver aan: J. A. Tilgenkamp, werkzaam bij N. H. Dekkers, Boekhandel en Drukkerij, 'i Dordrecht; S- J. den Boer, wonende te Rotterdam, chef- ovenbouwer in dienst van „Bak- ovenbouw voor heen H.>P. den Boer N.V.", te Dordrecht; H. A. .Foeken, werkmeester op de Meter- fabriek van do Maatschappij ter ver vaardiging van Gasmeters, enz., te: Dordrecht; W. P. van Twist, baas op _de Meterfabriek van de Maat schappij ter vervaardiging van Gas- meters, enz., te Dordrecht; F. A, Hage, voorwerker^ constructie-mon teur bij De Vries Robbé eh Có. N.V,', to Go^-'hem; J. de Wit, voor heen baas in de afdeling macbinale bewerking van De Vries Robbé en Co, N.V,. te Gorinehem; in brons aan: -mejuffrouw L. van der Ende, win keljuffrouw-huishoudster in dienst van de heer A. H. E. Fritschy, te Vlaardingc J. C. P. A. Jansen, kleermaker bij Esders' Kledingma gazijnen Rotterdam N.V,. te 'Rot terdam; mejuffrouw J. Verbeek, confectiewerkster bij N.V» Confec tiefabriek Em. Hertzberger, te Rot terdam; J, Kruisheer, instrument maker op de Meterfabriek van de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz., te Dordrecht; M- d en Outer, voorheen chef van de specerïjenmslerij bij N.V. Erven G. van Sillevoldt, +-e Rotterdam; H. de Winter, voorheen slijper bij N.V. Electro-technische Industrie voor heen Willem Smit en Co., te Slik kerveer, gemeente Ridderkerk: A. de Vries, voorheen metaaldraeier bij N.V. Electro-technische" Indu strie v/h. Willém Smiten Co. te Slikkerveer^ gem. Ridderkerk; A. Luijendijk, i stoker-rxnachinist bii de Stoomwasserij,.De Maas" (firma Schreuders en Trouw)te Rotter dam: J. K. Grootegoed, voorheen arbeider b'i de Havenarbeidreserve, te Rotterdam; P. A. van den Berg, sorteerder bij de firma Leonard. Jacobson en Zonen, Makelarij in koffie, suiker, thee en rubber te Rotterdam; Th.A. van Latenstein, wonende te 's-Gravênbage, werk zaam bij' de firma Leonard Jacob son en Zonen, Makelarij in koffie, suiker, theë en rubber, te Rotter-- dam: A. Walraven, voorheen af te kenaar bir De Vries Robbé "en Co. N.V-,-, te- Gorinehem; G: Berk'ouwer, klinkerbij N.V. J. en K, Smit's Scheepswerven, te Kinderdijk, ge meente Nieuw-Lefckerland; F. de Wit. fraiser bij L„ Smit en Zooh's Scheeps-'en Werktuigbouw N.V., te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lek- kerland; A. van Dussen, kraander. bij L. Smit en Zoon's Scheeps- en Werktuigbouw N.V., te Kinderdijk, gemeente Nïeuw-Lekkerland. Ministerie voor Unïezaken en Overzeese Ryksdelên Bij Koninklijk besluit: X zijn benoemd: tot officier in de Orde van Oranje-Nassau: A. H. Vèltman, vertegenwoordiger van de Koninklijke Java—China Paketlijnen voor Indonesië; N. Genet, hoofdvan de:.Scheep vaartinspectie, Haven- en Lands dienst inIndonesië (bij bevorde ring)H. W. R. Krauss, laatstelijk inspectour-afdelingshoofd bij het De partement van Scheepvaart, hoofd van de_ Hydografische Dienst in .In donesië: J;Vitters. directeur van de N.V. Binnenlandsche Vaart Risico Sociëteit te Amsterdam; tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau: B- D. van der Laag, gezagvoerder. Pakctvaart Maatschappij; J. E. G. A. van der Schaaf, .hooCdwerktuigkun dige bij de Koxunklijke Pak'etvaart Maatschappij; ir, R.' Haverschmidt, administrateur van de Steenkolen Maatschappij „Parapattan" in Oost- Borneo; H. J. J. van Tol. gewezen hoofd van de administratie, thans financieel en administratief direc teur, van de Lever's Zeepfabrieken Indonesia N.V. te Djakarta; E. H. Maahs, havenloods bij het Departe ment van Scheepvaartin Indonesië; N. M. Chumaceiro, onder-directeur van S. E. L. Maduró Sons N.V., directeur van de Curaeaose Haven Maatschappij; W. F. Kraan, gezag-, voerder bij de Koninklijke Paket- vaart. Maatschappij UTRECHT. Naar het inzicht van deskundigen moet van de accijns op de sigaren 'minstens 12% af zodat men op minimum-basis van 15% komt. Dan eerst zal het'mogelijk zijn een van Nederlands oudste industrie- en voor ondergang te behoeden. Reeds moest de bekende Sopla- fabriek te Amersfoort voor goed haar poorten sluiten. De Spanerafabrieken vingen eendeel van het personeel op met het stichten van een vak school voor bolknakwerkers, waar aan Regering,' plaatselijke overheid en vakbonden hun medewerking verleenden. In èen cursus van vier maanden worden in déze school 'tal van werknemers uit de sigarenindus trie omgeschoold tot .bolknakwer kers. De bolknak is een sigaar, wel ke bijna geheel uit de hand wordt gemaakt. De noodtoestand in de sigaren- industrie doet de werkgevers op 10 Mei te Utrecht bijeenkomen. Op deze dag zullen beslissingen vallen, die in de richting, van een sanering van de Nederlandse sigarenindustrie gaan. AMERSFOORT. Op 5 Mei a.s. bestaat het bedrijf van de N.V. Ne derlandse Sigarenfabrieken v.h. Spaan en.Bertram'(Spanerafabrie ken). negentig' jaar, In de Nederland se sigarenindustrie. neemt, dit Amers- foortse bedrijf een eerste 'plaats ,fn. Het is de oudste, sigarenfabriek in ons land, DEN HAAG. Het Amerikaanse departement van Marine heeft schout '>ij nacht J. Cary Jones be noemd tot chef van de Commissie van Bijstand vor Militaire Hulp verlening in Nederland. Hij zal schout bij nacht E. P. Forrestal tn Juni opvolgen. De nieuw benoem de chef is thans commandant van het hoofdkwartier van bet negen de marinedistrict in Chicago. 'v ZONDAG HILVERSUM 1, 402 m. KRO: ■B.— Nws en weerber.; 8.1S Gr. jnu2lek; 8.25 Hoogmis. NCRV: e.30 Nws éh waterst.: .9-45 Alt. cembalo ér» cello; 10,— Gerei. Kerkdienst: 11.30 Gewijde rrmzieK,: KRO; 12.15 Apologie; 12.35 Gr. muziek12.40 Lunchconcert; ■12.55 Zonnewijzer:, 13.Nws, weerber. en kat):, nws; 13.20 Lunchconcerv. 13.45 Uit net Boek/'der Boeken: 14.Radio Phlth. orkest en soliste (ca 14.55 Gro te tekenaars: Katsushika Hokusai, cau serie): .15.45, K.oorconcert 16.10 Kath. thuisfront overal', 16.15 Sport; 16J0- Lof. IKOR: 17.— Kerkdienst 18.15 Luth. dienst. NCRV19-— Gr, muziek: 19-35 Mensen op de achtergrond, causerie: 19.30 Nws. Fportuitsl. en weerber. KRO: 19.45 Actualiteiten 19.52 Boekbespr. 20.05 De gewone man zegt et *t zyne vab2012 Gevar. prog. 22.50 Avond gebed. en .Ut. kalender: 23.— Nws: 23.15 tot 24Gr. muziek. H1LVEBSDM 11, 298 m. VARA' 8.— NWS en weerber.: 8JB Gr. muziek: 8.30 V. h. platteland; B.tö Voor gerep. militairen; a.— Vacantle-, tips; 9.12 Postduivenbeiichten: 8.15 Verz. prog.; 9A5 Geestelijk leven, cau serie; 10.— Instrumentaal trio; 10.25 Met en zonder omslag-, 10.50 Metropols Orkest; 11.15 Cabaret. AVRO: 12.— SaJonorkest; 12-30 De Zondagriub: 12A0 Orgelspel; 13.— Nws en weerber.: 13.15 Mededelingen ot gram- .enuz.; I3^ö_ Dansmuziek; 13^0 Even afrekenen, he ten! 14.— Gr. muziek; 14.05 Rubriek van Kunst en Cultuur; 14.35 le en 2e bedrijf uit Dié; Enttöhrung aus dem Serail, opera (gr.pL); 16.— Ehm- praatje: 16-15 Accordeonensemble: 16-30 Soortrevue. VARA: 17.— V. d- lengd; 17 25 Het Laurlston Gardens Mysterie, hoorspel; 17.45 Pianospel; IB— Sport- commentaar: 18.15 Nws en sportuitslö VPRO; IBH0 Ned. Hérv. Kerkdienst. IKOR: 19.— Kinderdlenst; 19^5 Btl- belvertelllng. AVRO: 20— Nws: 20.05 Actualiteiten; 20.15 3e bedrijf van Die Entfükrung aus dem Serail. opara (gr. pl.)20-45Dc Forsyte Sage; Een mart van fortuin, hoorspel; 21.25 Amu sementsmuziek: 2155 Hersengymnas tiek: 22.3D Gr. muziek: 22,40 Bariton CR orgel: 23Nws; 23.15 Metropnle- Orkest; 23,45 tot 24.— Gr. muziek. ENGELAND BBC Light Programme, 1500 en 24J m. 12^- Verzoekprog.: 13-—- Gevar. prog.:. 14.— Idem; 14,30 Hoorspel; 15.— Hoorspel met muziek; 15.30 Gr. muz.t; 16-— Gevar. prog.;- 16.30 Gr. muziek; 17.30 Gevar. prog.: 18.— Round Britain Quiz: 18.30 'Lichte muziek: 19— Nws; 19.30 Lichte muziek: 20.30 Communi ty singing 21— Gevar»; prog. 22.— Nws 22.15 Pianóvoordracht 22.30 Muzikale causerie: ..22.45- orgelspel; 23.15 Lichte- muziek: 23,56 tot 24.— Nws. Brussel,. 324 m. 31.45 Gi;. muziek: 12.15 Radiojournaal: 12.30 weerber.; 12^2 Omroeporkest; 13.— Nws; 13.15. Gr. muziek; 13-30 Voor de sold.:, 14.— Operamuziek; 15.30 Gr, muziek: 16.—Voetbalreportage: 16.45 Gr. muziek; 17.—en 17.45 Idem: 17.55 Sportuitsl.: 181— Gr. muziek; 18.30 Godsdienstighalfuur; 19.— Nws; 19L30 en. 1950 Gr. muziek: 20.Actualitei ten 20.15 Gevar- prog.; 22.— Nws: Evenals verleden jaar stelt de directie van ons blad dit jaar een aantal kinderen van abonnés in de gelegenheid medete gaan met de „Varende Vacactievloot". Ze.moeten in de leeftijd van .12 tot 18 Jaar zijn. ferme meisjes en stoere knapen, jongelui die er tegen kunnen dat .er/een. spatje water over hun kousen en een tikkeltje eelt op hun vingers komt. De vacantievloot is van de Stichting Algemeen Nederlands Comité „Onze Marine", die de Ussel- meertochten organiseert en voor de excursies en leiding zorgdraagt. Zoals bekend wil het comité „Onze Marine" zowel de belangstelling voor deKoninklijke Marme be vorderen als voor de koopvaardij, de visserij, de binnenvaart, de scheepsbouw en de watersport en voor alles wat er verder op en om en van het water leeft. -f; Er zijn afzonderlijke jongens- en meisjesboten. Ieder schip neemt 48 jongens aan boord, (drie bedden boven elkaar) Men kan onderweg roeien, geilen en zwemmen, alles natuurlijk onder toezicht. Men vaart via Gouda naar Amsterdam, het Muider slot, over het IJsseimeer naar Vblendanv Marken: en Ënkhuizen, en terug over het Merwedekanaal langs de stad Utrecht, Vreeswijk weer huiswaarts. Voor kinderen van onzeabonné's; bedraagt dé prQs 16.— kost en logies inbegrepen. (De officiële prijs vaD deze tocht bedraagt 25.—). Voor 16.— een vacantietocht op het water, dat is goedkoop! Voor deze prijs zullen de jongens en meisjes dié dit lezen, wel graag mee willen. Onderweg worden hier. en daar excursies aan land gemaakt. Op deze reis heeft men zich te gedragen volgens de voorschriftenvan het monsterboekje, dat ieder wordt uitgereikt en dat ertoe moet bij dragen van de: deelnemers flinke/ eerlyke en trouwemensen le maken, die eikaars kame- raad willen, zijn.' Hior volgt het reisschema: 18-Juli—21 Juli' 30 Juli—4 Aug. 20 Aug.—25 Aug. 27 Aug.—I Sept. 2 jongensboten 1 jongensboot en 1 meisjesboot 1 johgensboot en 1 mèisjesboot 2 jongensboten En nu: als de weerga een aanmeldingsformulier r.alan bij het bureau van „De Schiedammer", Lange Haven 141, Schiedam. Bij inlevering van dit deelname-formulier moet tenminste een bedrag van 6.— worden gestort Het restant moet uiterlijk 14 dagen voor de vertrekdatum worden voldaan. Vanzelfsprekend kan men ook het gehele bedrag van 16.— direct betalen. Met volle zeilen de vacantie tegemoet! Ahoy! 2Z.15 Verzoekprog.; S3.— Nws; 23.05 tot 24.— Dansmuziek. MAANDAG HILVERSUM I, 402 m. Nationaal programma: 7.— Felicitatie namens de Omroep door mr L, A. Kesper. Reg. commissaris voor bet Ra diowezen: 7.07 Nws: 7.22 Reveille: 8-— Felicitatie namens de Omroep door mr L. A. Kesper. ieg. commissaris voor het Radiowezen; 8.07 Nws. 8.22 Caril lon 850 Amusementsmuz.; 9.— Voor de vtouw; 950 Sopraan en piano; 955 Waterstanden; 9.30 Kamerorkest; *0.— Rooms-Kath, uitzending; 10.30 Gram. muz.; U— Kamerkoor; U-X5 Voor de zieken: 11.40 Reportage kinderaubade voor het Kon. Palets te Soestdijk; 12.— PoliUekape): 12.30 Land- en tuinbouw- mededelingen; .1253 Pianoduo; 12 55 30 ApriL 183B: Kon. Besluit van Willem I in verband met de aanleg van de Rijksspoorvreg13.— Nws 13-15 Pro menade-orkest en klein koor: 14.— Ons nationale lied voor alle tijden, causerie met voordracht; 14.15 Stoelendans; 15.1S_ Kamerorkest en solist; 1550 Een vlag" waait van de toren, de Utrechtse schooljeugd viert Koninginnedag; 18.39 Gr. muziek; 17.10 Hersengymnastiek; 1750 Radio Philh. Orkest en koor: 18.— Nws: 18.15 Militairen zetten aun beste beentje vaor; 1855 Het klaver blad van vier, klankbeeld; 19-20 Strijte- sextet: 19.40 Uit het oog uit het hart. prog. uit verschillend9 cmigranten- cehtxa; 20Nws: 20.05 Utr. Sted. Or kest; 20.13 Toespraak door Ae min- pres. Z- Exc, drW. Drees: 2050 Om roeporkest en groot koor: 50.45 Vraag- tekenreis door. feestvierend Nederl; 21.15 Metro pole orkest (21.30-21.45 Ballonnetjes op. de Dam) 22.Vraag- telrenreis door feestvierend Nederland; 22.30 Gr. muziek; 22,45 Alt en orgel'. 23.— Nwb; 23-15 Taptoe door de Kon. Mil. Kapel; 23^0 tot 24Dagsluiting door prof. dr Mag. J. B. Kors OP. HILVERSUM n, 208 m. Nationaal programma: Van 7 tot 10 uur; zie Hilversum 1; .10.— Orgelcon cert; 10.15 Gr. muziek; 10.30 Morgen dienst; Van 11.— tot 24.uur: zie Hilversum I. ENGELAND BBC Light Programme, tSOO «1 217 tn. 12— Voordracht; 12.15 Orgelspel; 12.45 Orkeetconcert; 13.45 Voor de kin deren: 14— Voor de vrouw; 3S—Lich te muziek; 15.30 Voor de sold.; 15.43 Dansmuziek; 16.15 Mrs Dale's. Dag boek; 13.30 Hoorspel; 17.30 Orgelspel; J.8.Lichte muziek; 18.45 Hoorspel; 19.Nws: 19.25 Sport; 19.30 Hoorspel met. muziek: 20—. Verzoekprog.; 20.43 Hoorspel; 21.15 Orkestmuziek; 22.— Nws; 22.15 Actuele causerie; 22-20 Sport; 22.4b Dansmuziek; 23.Voor dracht: 23.15 Lichte muziek: 23.58 tot 24,Nws. Brussel, 324 m/"r;/V\ 11.45 Gr. muziek; 12J0 Weerber.S 12^3 Voor de'landbouwers: 12.40 Gr. muziek: 13.Nws; 13-15 Lichte muz.; 14.Voor de vrouw: 15.Omroeoork. en solist: 16.— Internat. Radjo-Univ, 16^0 Kamermuziek; 1655 Gr. muziek; 17.Nws; 17.10 Lichte muziek; 18.— Franse les; 1320 Gr. muziek; 1&23 Kroniek voor duivenliefhebbers; 18 Voor de sold.; 19.Nws; 19^0 Radio- bioscoop; 10JSO RadiofcuiReton20— Lichte muziek; 21.— Actualiteiten: 21.15 Omroeporkest: 22— Nws; 22.15 Ktank- teeld; 23.— Nws: 23.05—^24Verz. prog. Heden overleed /zacht: ch.. kalm mijn geliefde Man, onze zorgzame-,-Vader, -Behuwdvader, Grootvader, ;"Broeder, .Behuwdbrqeder-'ën^ Oom JAN HENDRIK MAK in de ouderdom van bijna 76 jaren. Namens de familie JOH., MAK—VAN DEN BURG J. MAK C. M. MAK—VERBOON M. MAK J. MAK—VAN DER WINDT IDA MAK en Kleinkinderen. Schiedam; 26 April 1951. h Lange Kerkstraat (72. De teraardebestelling zal'plaats hebben Maandag 30 Aprij a.s. op de Algemene Begraafplaats. Vertrek van het woonhuis te 10,15 uur. Voor de overstelpende be": wijzen van deelneming, be toond bij hst overlijden: van mijn lieve.Man en zorgzame .Vader JOHANNES VUFVINREL betuig ik hiermede mijn har telijke dank aan Fam., buren en kennissen. E. VijfvinkelDe Jongh. Schiedam, April 1951. Lange Achterweg 8/13. .7 pers. auto's met gesloten 'aanhang wagen. TELEFOON 6 8 8 1 7 b.g.g. 688281 Met ingang van 1 Mei 1951- VERHUIST A. Q. C. KLOM P Arts van Burg. Knappertlaan 41; naar Jul. van Stolbergstraat 3, Schiedam. Spreekuur fonds 8—9 Particulier 1—2 Tel. BLIJFT 69952, UVV WAGEN' dodrsmeren??/ ,/t -/ n a t 0 u f l j| k b if AUTOMOBIELBEDRIJF Nw. MatHenesSersfr.11 I Telefoon 68269. - /V U belt 66280 en wij ver strekken U geheel ,vrö- blljvend alle gewenste inlichtingen ATELIER: Vlaardin ger dijk 287 Tel na 6 uur: 76337 worden door ons vakkundig hersteld Röksgedipl. schoenhersteller BOYLESTRAAT 23 Wordt afgehaald en thuis bezorgd. Tel. 66610 Tuinslang vanaf 0.57 p. m. Tuansclioppen met steel 1.20 (•rasmaaiers ;29*— Zeeman's Ijzerhandel, Broers vest 52, Schiedam. Tvr .- Vanaf 9 Mei beginnen wy met/liet VERHUREN van de alom bekende TEDDY LUIERS. Zelf wassen is nu overbodig. U behoeft. ook geerf dure aanschaffingsprijzen, meer te betalen. - WO Icomén de gebruikte afhalen!.. h ontvangt dan direct weer de schone! Profiteert van deze unieke gelegenheid.-Wy verlichten'Uw rnoe- derlijke zorgen. Vraagt eens inlichtingen. "Wij zyu 20 goedkoopl Ejfe FRANS I.ALSPLE1N 2 - TELEFOON 6709(1 - SCHIEDAM tot IJZERWERKER in de Scheepsbouw met Rijks-Ny- verheidsdiploma hebben wij plaats voor enkele JONGE KRACHTEN (vanaf 14 jaar). Jongeren, die straks de lagere school verlaten, kunnen zich nü reeds opgeven. Aanmeldingen schriftelijk aan de Afdeling Personeels zaken of mondeling aan het bedriit „VLAARDINGEN-OOST" N.V„ Scheepsreparatiebedrijf en Machinefabriek. Postbus 47, Vlaardingen. 1 James. 98 c.c. Villiers. Prijs 798.1 James 200 c.c., voor- en achtervering f 1375. Cyclemaster. Het modernste hulpmotorrijwièl ST. UDU1NASTRAAT 78 TEL. 68150 BEVERENSTRAAT 19 - SCHIEDAM - TEL. 68424 Beveelt zich beleefd aan voor het repareren en schoonmaken van alle merken H A A R D E N.; Ook leveren wij alle betere kwaliteit haarden. RIJDT VEILIG EN KWIEK óp/éeh; J UNIQUE Tarief: l-r!5 woorden f 0.65 Elke 5 woorden meer 6.20 Speelgoed cn huishoudcfiike artikelen. Prima kwaliteit kop en schotels 0.55, Bok horst, Groenelaan 35; Hoog straat 34. Wij -hebben een zèer grote sortering Bruiloftsliedjes. Hakkert, Hoogstraat 163, Te lefoon 67949, Schiedam. BURG. KNAPPERTLAAN 8 Laat Uw dier vroegtijdig door. de" vakman trimmen of scheren, waardoor U zomer brand voorkomt. Het juiste adres -,is: Eerste Schiedamse Hondenbadhuis, Hoogstr. 76, telefoon66017. Behandeling van Uw dier alleen in Uw bijzijn. Toiletspiegels, 3-deüg, kan gewoon tegen de muur. wor den opgehangen. Glasplaten voor ronde tafels, .theemeu belen, glas in lood; spiegels moderniseren en opnieuw verzilveren. Van Loopik's Glasindustrie,- Boterstraat 39 Schiedam, Tel. 68945. Voor algehele voetverzor ging het adres M.'H. Dries- Hoeboer, Pedicure, Boer-, h aavelaan 86. Telef63653 Pedicuurt -ook aan huis. Antoryies iri de nieuwe Vauxhall '50 door K.N.A.C. erkende instructeur met3 a- renlange ervaring? Dan Jan Waltman. Hembrandtl/58 a. Telefoon .67335/ Pension. Aangeboden te Soest (Zuid) Gem. zit- en slaapkamer voor 2 a 3 per sonen 25.- p. w. met pens. 5.p. d. p. p. Brieven on der Nu. S 865 bureau van dit blad. Jongeman b.b.h.h. zoekt per 1 Juni zlt-slaapkamer zon der pension. Brieven onder No. S 865 bureau van. dit blad Meubelbeurs-Nieuws. Zo lang de voorraad strekt verkopen wij onze Cocos Lopers in 50. 70 en 100 cM. breedte alsmede Wilton en Moquette Lopers tegen oude prijzen. Koopt daarom nog-bijtijds uw Lopers cn andere Vloerbedekking bij ,.De Meubelbeurs", Lange Haven 95, Filiaal Groene laan 109. Te koopgevr, autoped op luchtbanden. Br. No, S 8M bureau van dit blad. Mode-Vakschool E. Men- singa, Lange Singelstraat 105 b bij de-Rott.dïjk. Oplei ding voor eigen; gebruik; ea examen. Genade en "Waarhrfd. Zon dagavond 5 uur spreekt Ja cob Kleinhaceveld, Lokaal „Marijke" Bcoereveld 121. Voor wit werk Gebr. Kley- heeg, Hoofdstraat 239P Schiedam. Telef. 68353. Prima kosthuis aangeb» voor nette jongeman, frisse slaapkamer. Huiselijk ver keer. Br. No. S 863 bureau van-dit blad. Jongen gevraagd voor loop? 'en;; winkelwerk, leeft. ca. 16 j. Zeeman's Ijzerhandel» Broeravest 52 Schiedam, Te koop een, radio merk "Waldorp ia. g. st. eu biUjjkft prijs. B. K. Laan 267a. Halfwas suikerwerker ge vraagd. Br. met uitv./ixil. enz. onder letters ATW aan Nijgh van Ditmar, Adver- tentiebur.,. Rotterdam. Extra aanbieding/ z.'ïh. cos- tuum, prima;; 10ö'% wollen, stof, ijzersterk. Zend\berieht en U ontvangt" stalen thuis. Kleermakerij 'iK.Klapdoor. Stadhouderslaan. 2, SchiedaflL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 11