Net bier is weet» best Mars chocolade North State Wwmê. DELFT IS BLOEMENSTAD NET MEISJE Een bouwkundig tekenaar J. Kostense Bescherm klein en gr in de voeding! I f [knakker] VRIJE KATHOLIEKE GEMEENTE op mars ASTHMA LIJDERS Potter's Asthma Sigaretten Potter's Asthma-Poeder HET PRINSENHOF enige bouwkundige tekenaars constructeur en statikers Jongste Bediende en enige mann. bedienden TWEE JONGSTE BEDIENDEN Bekwame nette Zaterdag 28 April 1951' >- T yet zal U niet meevallen. Mair drie glazen bier glijden gemakkelijk W* nïA naar binnen. Natuurlijk koolzuur bekomt namelijk goed. Gerst, hop en gist brachten het in het vat. Nu moet het ongeschonden in Uw glas terecht komen. Üw kastelein heeft een cylinder en daarmee zal hij Uw pilsje te voorschijn drukken. Die „druk" moet precies goed zijn. Niet re klein, want dan gaat het natuurlijk koolzuur ontsnappen en krijgt U zo'n spanningloos glaasje vol grove schuimvlokken voor U. Ook niet te groot, want dan wordt het bier wild en krijgt te veel schuim waardoor het dood gaat. Neen - over het belang van die druk bestaat in de Beste Bier Club geen meningsverschil. Alles wat er tussen vat en kraan aan smaak en kracht verloren gaat,' komt U te kort. Maar is de tapman een O 5 g a' vakman, dan krijgt U de volle weelde van 's brouwers kunst in Uw trlas. T ÜELUKKIG is dit thans mogelijk op de a ïlcrgoed' koopite manier: met tnèlk Want dit unieke voedings middel is juist rijk aan die eiwitten, kalk cn andere stoffen, waaraan vele producten arm zijn. Voor kn»chüge hesfrijdinv der ..Verborgen Tekor.cn" is melk dan ook van onschatbare J wa.iroe. En niet uitsluitend vooj tie kleuters; J J§ óók de opgroeiende jeugd cn dc volwas- ifjaA senen hebben hun volle portie melk of melk- Êt-% producten nodig. Alleen met een voeding lgr' zónder tekorten kunnen rc kerngezond zijn! Driekwart liter lekkere melk; v3' bestrijdt tekorten bij een elk! Ji Neem voortaan per 4 per- PI H JE S. sooeo en per dag dus niet f \J \f minder dan 3 liter melk, y jj B karoeraclk, pap of yoghucc I I jf- tezamen. Zó wordt elke f.' jii maalrijd gezond en smakelijk f ty p- voot 't minste geld. Jf letters, .Koop Ketelbrinks Knakkers" laat schilderen. En zie, daar stjjgt hg op en drjjft voorspoedig in Zuide lijke richting. In het begin gaat alles goed. Ketelbrink zit genoegelijk in zfta leunstoel en nuttigt van tgd tot tijd op duidclgk zichtbare, ja, enigs zins opvalieDdewgze.eenknakkertje. Want geen reclame is zo werkzaam als die, waarbg de adverteerder zijn consumenten rondborstig voorgaat, ook al zou hij zelf liever wat beters eten. Doch boven de Congo gekomen, begint Ketelbrink zich ongerust te maken. Want de ballon daalt. Ketelbrink gooit alles wat hij bezit, tot zelfs zijn brillekoker, naar beneden, doch de ballon, daalt en komt in het Kannibalenland terecht. Zelden hadden, de inwoners vandeze streken zulk een verrukkelijk hapje aanschouwd. Door het lange stilzit- ten was Ketelbrinks lichaamsomvang zodanig toegenomen, dat hg een sterke gelgkenis vertoonde met de producten van zijn eigen fabriek, en de bevolking dacht niet anders of de reclame sloeg op hèm, Ketelbrink zelf. Fluks werd een helder vuur ontstoken en het spit in gereedheid gebracht. Ketelbrink beloofde hun al zijn worstjes per ballonuit prielle over te sturen, als ze benvvrfjlieten, doch het opperhoofd bleef vanmening dat één knakker in de band meer is dan tien in de lucht. Reeds werd het mes gewet, reeds tastte de voor* sngder aandachtig tusseo Ketel brinks ribben, toén de arme man op een gelukkig denkbeeld kwam. (,EJn dit?" vroeg hg speels, een pakje North State omhoog houdend; „en dit, mijne heren Ketelbrink woont nu weer in Drïelle en denkt met voldoening aan zgn advertentie campagne terug. Al moet hg toe geven, dat de reclame ten goede,is gekomen aan een geheel ander product, dan hfl aanvankelijk zelf bedoeld, had.. iHOOPp |,;£Tfj fc*l VoatlleMlngtburfju van dn VatJlngmti. Ketelbrink, de beroemde worst- koning,, is dè.man.in.>Drielle. Geen wonder, want. daar is zijn fabriek gevestigd. Maar Ketelbrink wil meer. Hfl wil bóven Drielle uitrijzen, hjj -wil de ganse wereld met zgn knak worsten verbazen. En hij koopt een CKVESTIGD Apotheker y-: LINDESINGEL 90 TEL. 83176. Tuinstad Scfalebrpek. ST. FXANCISCCSKERK V... Ramrenhoffstraat (hoek Tiedemzinstraat» Iedere Zondag 10.30.utfH.Mis. Iédere Woensdag 2» rn jH; Dof.. Alle diensten in het Nederlands. Inlichtingen Telef. 43233—72857 vinden bij 'een aanval bui tenshuis onmiddellijk ver lichting door Haal de rook zo diep mo gelijk in de longen en be merk hoe die akelige be nauwdheid als bij toverslag verdwijnt. Duizenden asthma- lijders roemen ook voor binnenshuis. Verfcrijgb. bij apoth. en drog. Imp. H.' ten Herkei, H'sum. - AJs Ueen overhemd koopt, kijk dan éérst in; het halsboord! Ziet U-daar het woord „Sanfor", dan weet U .dat dit overhemd jrijo pasvonn niet kan verliezen - door krimpen.. ,;Sanfbr" is het handelsmerk voor "stoffen \eo texrieiwaren, VI die speciaal tegeo krimp ■wl zijn behandeld. VAN 29 APRIL TOT 4 JUNI 1951 BIEDT DAN INTERIEURS VAN GOTI-UEK TOT HEDEN MET DE DAARBIJ BEHORENDE BOUQUETTEN; SPROOKJESACHTIG ZIJN DE GRACHTEN VERSIERD EN VERLICHT GEOPEND OP WERKDAGEN 10-10 UUR ZONDAGS 1-5 UUR INLICHTINGEN: V.V.V. DELFT. TEL .3400 'f Gevraagd enige ge- schoolde MANGELSTERS PERSSTëRS en STRIJKSTERS VRAAG ALLEEN Aanmelden elke dag 9-3 u., Zaterdag 9-1 u. N.V. Stoom- en Chem. Wasserij v.h. C. D. JBorgh Zn., Bellëvoysstraat 75 Is voedzaam en komt uw gezondheid ten goede. HOOGOVENS U H U I D EN Do Koninklijke Nederlandjcha Hoogovens en'Slaalfsbrieken N.V., te Umuiden vraagt voor haar Civieltechnische "en Bouwkundige afdeling PUBLICATIE. VAN Ct-UETIV: PEABODY, INC, - NEW-YORK GROOTHANDEL IN IJZERWAREN ZOEKT. een TYPISTE V: ALSMEDE '.*r-i een vrl. ADMINISTRATIEVE KRACHT ■fvoor haar afdeling boekhouding. ,.''LL';V"-!-v - VAN KOOU Co. WOLSTRAAT 20—22 ROTTERDAM-N. Op een groot Assurantiekantoor hier ter stede wordt gevraagd voor. spoedige indiensttreding.' Mulo-diploma, voorts klunnende typen,' niet boven 23 jaar. Brieven té^bhtcn-cnder létters A S.W. aan Nijgh van Ditinar^Advöl^ntiébufeau - Rotterdam. leeftijd 18—24 jaar, voor het verrichten van huishoudelijke bezigheden op privé- kantoon: van chocoladefabriek. Werk- tijdenv 8—-1250 uur en 13.00—16.00 uur; Sollicitaties onder' hoi 4157 bureau van dit blad; bij voorkeur met enige ervaring op het gebied van- beton-, en staal constructie* voor fabrieksbouw. Spoedige Indiensttreding gewenst. Sollicitaties, met beschrijving var. levensloop, opleiding en ervaring, worden, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van or.s nummêr 1' 6J, uiterlijk een week na plaatsing dezer advertentie ingewacht bij dc Sociale Afdeling ^Beambten. Op groot Fahriekskantopr kunnen N.V. tot Aanneming van Werken v/h H. J. NE DERHORST TURFMARKT 8 A GOUDA VRAAGT voor spoedige indiensttreding ervaren:" in het detailleren van gewa- pend betonconstructies. Diploma M.T.S.-Bouwkunde gewenst. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te- richten aair bovengenoemd -adres. 'geplaatst worden. MULO-diploma 0^-ï';4';A'yV;:gèwenst/ Brieven; ondér no- 4155 aan het bureau van dit blad Prodiictiebedryven N.V. CATS PAPtER - NEPAROFA VRAGEN Éen eebte rnaar pok voordelige tractaüe, Neem zé mee: op .Hemelvaartsdag óm-, onderweg te tra eter en liefst kunnende t^en. Zuid. Brieven letter P. Boekhan del Be Graaf, Oranjeboom- sfraat 193. Rotterdam. BEDRIJFSORGANISATIE tei Rotterdam vraagt: AO MI NIS TRAT! EVE KRA8RT (leeftijd '22—24 ^Mulo-diploma vereist. Br. roet voll. inlicht., verl. salaris énz. onder no. 3818, Adv, Bur. J, .Grijseels Jr, Nwe Binnenweg 168. R'dam Leeftijd boven 18 jaar. Aanmelden: Slulsjesdijk/WiLJingestraat, Rotterdam-Zuid. Kleiweg 141-145, Rotterdam-Noord

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 12