Flat(se) beschouwing sociaal voelende en van een Raad HOUTMAN „Volle bak" op de tribune Over Industrieterrein en Ziekenfondspremie Uit suggesties kan wellicht oplossing worden geboren DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB PIANO'S Korfbalclubs ondervinden nog handicap van slechte velden Viering van Koninginnedag .J Een meevaller van twee ton AGENDA Meer trams op de feestdagen Kleurenpracht in de bollenstreek PMitieeechiec Wordt de Nwe Binnenweg herdoopt Zaterdag 28 April 1951 Zoals was te verwachten, heeft de voorgestelde verhoging van het bedrag voor de sociale voorzieningen in de twee Nieuw land-flats Vrijdagavond de hoofdschotel gevormd van de dis cussies in de gemeenteraad. Hoewel men in de fracties voor de aanvang van de vergadering blijkbaar meer had gevoeld voor verdaging van dit agendapunt, ging deze vlieger 'toch niet op. Blijkbaar welbewust doorkruiste burgemeester Peek op overi gens weinig elegante wijze deze plannen door een der raads leden het woord te verlenen en zodoende ook de sprekers uit de verdere fracties uit hun tent te lokken. Blijkens de woorden van de wethouder van de Woningdienst, mr M. J. lil. van Kin deren (Kath.), hebben de discussies in ieder geval dit voordeel gehad, dat uit de gedane suggesties wellicht een oplossing kan worden geboren. Het was een uitlating, die een verblijdend geluid gaf temidden van de vele sombere tonen, maar die op zichzelf niet pleitte voor de vindingrijkheid van College en Commissie van de Woningdienst beide. Bij hot aan de orde komen van het voorstel tot verhoging? van het "bedrag voor bijzondere voorzienin gen cn verwarming van de wonin gen in en btf de Koningin Emma- fiat en Nieuwlaod-flat, klonken er heel w-it stemmen o?. Zowel ter lin leer- als ter rech terzijde wenste men er het zijne van te zeggen. Voor de- grootste raadsfrac. tie kwam all or- eerst de heer Van: Lith (Arb.) aani bod met het ver- zoek het voorstel T van. de agenda af Vcn Luh te voeren. Hjj achtte de tijd van voorbereiding voor de raadsleden om zich deze materie voldoende eigen te maken, te kort, terwijl de voorgenomen maatregel zo diep ingrijpt in het leven van- de bewo- - aars, dat dit: probleem met de grootst mógelijke deskundigheid dient te worden aangepakt. ■éiHoewel de heer Van Lith. voor -• Verdaging was, onthield dit er hem niet van enkele opmerkingen ie ..maken, zoals dié over de uit flat bewoners gevormde commissie, "waarmee blijkbaar nimmer contact was opgenomen, noch door. het College, dat er zich destyds een ztj 'groot voorstander van betoonde, noch door de Woningdienst, waar- onder de flats ressorteren. - Daar de voorgenomen verhoging eerst op 14 Mei zouingaan, achtte de fractie voorzitter van de Partij van de .iArbcid nog tijd genoeg aanwezig voor overleg tussen de wethouders van de Woningdienst en Sociale Zaken;.. 'teneinde de sóqjalë kant van. deze zaak te bekijken en hier in voorzieningen te treffen. -Koewel de heer Van Lith- zeer. duidelijk het verlangen uitsprak y-';Ómyde hele kwestie te Verdagen tót- de volgende raadsvergadering, ne geerde de voorzitter, dit verzoek volkomen. De heer .-Mak (AIR.), die naar het ons voorkwam, ook veel voelde voor uitstel, begon op verzoek van mr Peek toch zijn zienswijze weer te geven over dit, Z-ï. buitengewoon pijnlijke ''oor- stel, dat van verschillende zijden K kan worden benaderd,,- maar dat op •:i€en bepaald punt toch steeds weer. kwgtsbaaris, n.L daar waar men rijmoet constateren, "dat de. verhoging van de kosten een gevolg isvan meer-verbruik,rn-a-w. .waar dus de oorspronkelijke opzet niet juist ■'Cis geweest. Dat de /prijsverhoging van brandstof, werd berekend; achtte de heer Mak- zéér terecht; r anders is het echter met de ver- hoging-- van - de-overige posten, waarvan hij een deel beter, gerang- schiktachtte -onder" deexploltatie- •v' kosten. ./.Voordat verder de rij werd af- gegaan, werd eerst nog even een y {figuurlijk) róbbertj e gebokst óver f al of niet verder gaan niet: dedis- 4, cussie. De voorstanders hiervan kregen steun van mr Van Kinde ren. diewel niet geheel afwijzend 'stond tegenover de suggestie van de heer Van Lith, maar die naar zijn eigen woorden ondertussen op 'g deze kwestiewas uitgedokterd: De wethouder voeldè ervoor om sug gesties vnn de Raad te horen* en -zo kwam men dan onöer het ge- hoor; yan de heer -Kedde' (Comm.); die aankwam met het ei van Co- hirnbiis: Laat het Rijk het tekort dékken! Hetsociale hart van de s 'jRaad-Vluchtte' zich vooral bij deze -spreker,diey zoveelaandacht.' aan de menselijke kant van de - zaak - wijdde, datdé overige fracties zo y 'goed: als allemaal naar:; hem kónden verwijzen. De heer Kédde was -y' overigens weinig practisch, al leek: hety'ons wel een-schoon gebaar om alle partijenté ..wijzen op' de ver- KERKDIENSTEN Ned. Herv.- Gem.: .Grote Kerk, 10 j uur, ds■•-Kr Ml VogelMaassluis; 5; uur,. ds/A- J. van RMjn. Haarlem (Jeugd-j dieast). Nieuwe Kerk, 10UUr, dsL.J. CazcmlcT, 5 uur. ds HT W, Hemmes. Westerkerk, 9 en. 10.30 uur, 'ds J. Gras. Vredeskerk. 9 en 10.30 uur, ds H; van -Heken,. yOverschïe. Jeugdwerk, 'Ver- emgingslókaal. Nieuwe Haven ,155. 10 4 uur. dé beer BBuddingh. Ned. Prot. .Bond. kerk Westvest. 10.30 :«ur. •Vijs: P, J. Bamouw; Eying. .Lutb-. Gem-, kerk L. Nieirwstraat,10 uur, rf'ds J. van Leeuwen," gelegcnh- lot v Doopsbed. Oud-Kath. Kerk."' kerk. VrJ&am, 10 uur vm Hoogmis van de Ivtffdo Zondag ïia pasen. Chr. Geref. Gem-, kerk Warande, 10 en g uur.' ds -" 'Atv Zwiep, -Ned.- Herv. (Geref-) Ev.-. .*eix>dw Tivoli 10 uur. ds 'AWna.',-3.30, -tmr. ds Boatrelaar, Oud-Alblas. :':V,V.Leger des Heils. gebouw Langé Haven;. \10 uur Helligingsdiehst: 12.15 ViiurZondagsschool; 6.30 wit '.- Oocn- lucbtsamenkomst. Eyang.; Gem:, v gebóuw,B>-cersveld: 10 u. én 7 u. de heer J. Segaar. -ri,ChrGeref. Gem;. ■Völkegebóuw;v Tufnlaart: 10 en;.a uur de:héér- Middelkoop, Oud.Geref. Gem- Geref. Jeugdhuis. Lange "Ha- :;\-en,;:'ld'ën 5 uur leesdiehst. Kerk IIvan?;: Jezus Christus van de Heiligen 'der -Laatste Dagen, 10: uur., Zöndags- school.- Evangeheatie. gebouw Bes- ;v,trlx; Lange Kerkstraat. 6 uur,: samen-- '.'.'.komst.'r'„ - y Geref, Kérk? Ooèt'erkerk. vm 10 i.uöf- '.yds "J.' J.^vt Wagenjngrn. nni 5 'uur ds >rW.:; Ar Krijger. Plantagekerk, vm 10- uur. :<5s Th. H. van Andel van Vlair- - dingenntn5 uur. ds - -nlngen. 'Julianakerk. vTn lO uuf, ds W.. ?:,"A;-'''HÓ^gêrl'?iim:-'-5':-:'uur.';';<is-' Th: H-' van; Kethel, vm 9^0 -«ur,br. C. Bak, leesdienst,hn. 230 dsJ-J-Vi- 'vWageningeru Gemeente-Ziekenhuis3 utir tun. ds J. G. Jansen, Ned.. Herv. predikant. kiezingsléus, Va ar in stond geschre ven, dat men jtich de zorg. voor de ouden van dagen aantrok. Dn deze zorg kost veel geld, aldus de heer Kedde. Badhuis-flat De beer Bosch (V.V.D.) kon zich nog herinneren, dat ii; de afgelopen zomer door de stad de mare ging, dat bij opa én oma in de flat de hele familie zich kwam wassen onder het motto Ze hebben daar warm water en dat kost toch niks". Hieruit kwam de vraag naar vo ren, of er wel voldoende toezicht was geweest op verbruik en in richting. Ook wilde de heer Bosch graag weten wie het toezicht uit oefende op het stoken en op de verwarmingsinstallatie. T-a-v. de betaling van de hogere kosten door gezinnen, die dit niet zouden kun nen dragen, achtte ook spr. de in schakeling van Sociale Zaken ge wenst Dat bet meerdere brandstoffen- verbauk voor een groot deel zou zijnie vinden in overdadig ge bruik van warm water, bestreed de heer G. van der Vlies (C.HU.) op grond van zijn berekening,; die o.a. opleverde, dat er honderd ton kolen meer -waren verbruikt dan in de aanvang was geraamd- Later zou de wethouder, deze cijfers be vestigen. 1 .Oorspronkelijk was gerekend op de bouw van drie flats, maar later is: daarvan om verschillende rede nen afgezien. Is het nu niet on billijk, dat op twee flats rente, onderhoud én afschrijving vaneen dienst-installatie wordt gedrukt? De heer Van der Vlies achtte van wel eriyzoü dan ook met zijn frac tiegenoten graag zien, dat dit zo spoedig mogelijk uit de wereld zou worden geholpen, zo dit tenminste mogelijk was. Is* het - verder ge rechtigd. zo vroeg hij zich af,- ach teraf de bewoners voor kosten te laten opmaken, die bij de voor-' calculatie werden gemaakt. Bijpassen "We moeten bet hart warm, maar bet hoofd koel houden, meende de fractie-voorzitter, van dé K.V.F., :ir v.d: Toorn, die. in de- allereerste, plaats dè verantwoordelijkheden voor deze gang van zaken wenste te zien vastgesteld. Eerst daarna wenste deze fractie zich te' bera den over een modus omdg lasten voor de bewoners te verlichten. Wellicht zou het hiervoor beno digde bedrag in andere posten zijn te vinden zoals die van; 35-000,- voor .geneeskundige verzorging? Ook Sociale Zakon werd hier weer genoemd als zorgen verlichtende instantie. "Voordat mr. Van: Kinderen het woord kreeg om zijn zeer uitvoe rige beantwoording te spuien, bracht mr Engelsman CArbi) ter linkerzijde nog naar -voren, dat men destijds .-van het principe was uitgegaan de woningen zo aantrek kelijk mogelijk te maken voor, de bevolkingscategorie, welke hier moest wonen. Waarom dan ook tiu niét eerstnaar een zeer scherp ge- stelde begroting gestreefd ?r Als hulpmiddelenbijeen eventuele op lossing kwam hier alweer Sociale Zaken om. de hoek kijken, terwijl ook de naam vanVolkshuisvesting werd genoemd. Blijkbaar .wilde dit raadslid' de wég var afvloeien naar andere .woningen inslaan, wanneer geen oplossing zou kunnen worden 'gevonden- voor de. financiële moei lijkheden. ,Erg practisch leek ons deze. redenering; niet.-• MoeiJijkc materie De wethouder van de Woning dienst: is jurist en ontleedt aLs zo danig graag hetonderwerp,, dat ter tafel wordt gebracht. Zoiets kan. zijn waarde hebben, maar van de andere kant vraagt bet soms veel, vaak te- ..veel van de .aan dacht, der toehóren- den. Vrijdagavond was - dit hetgeval „.;met zijn uiteenzet- cS.£v«z#ting. overde 'samen-. stelling van' de be- voor de ex- bloitatievan de twee flats. In het kort* weergegeven kwam de uiteenzetting van de wethouder hierop VOTi' Kinderen neer; dat dé post sa- -larissen' niet inyz'n geheel drukt op de kosten voor" de bijzondere voorzieningen, maar pok. terugkomt in de. exploitatie-cijfers. De verhoging op de diverse onder- deleri is een gevolg van een groter verbruik dan. oorspronkelijk was ge raamd. Bij de brandstofvoorziening was het inderdaad; zo, dat er inder daad. honderd ton meer zou wor-„ dén- verbruikt. Met 'dedoorgevoer de prijsstijging van de-kolen komt men op het voor difjacr geraamde cijferi dat ervan, uitgaat; - dat er bij koud er wéér 'nog iets harder zal moeten worden gestookt dan in de afgelopen winter. T.a.v, van het electriciteifsverbruik wist de wet houder intussen, ook niet te verkla ren hoe dit vijftig procent hoger: kon liggen dan was geraamd. Het" leek het 'gemakkelijkste om b.v.V's nacht: op de galerijen een inkrim ping van het aantal lichtpunten .door té voeren, maar de."installatie. ver-: hindert fzoièts ten enenmale! Drastische beperking op de; nu naar voren gebrachte cijfers achtte nié. van Kinderen., slechts: mógelijk door de post Brandstoffen te ver minderen. Een besparing van tien ton kolen zal de bewoners per werk 2cs cent bes.paren. ..Ik stel mij voor de hier gedane suggesties in cijfers om te zetten en te onderzoeken vut voor verwezenlijking in aanmerking komt1", zo zegde de zwaar belaagde, wethouder, die zelf niet aan bet roer stond toen de flatbouw een feit werd, nog toe. Wel waarschuwde hij. nog voor een te groot optimisme. De exploitatie-rekening, zoals deze than? voorligt 2.20 meer voor bijzondere voorzieningen wordt door de wethouder gedekt met zijn verantwoordelijkheid. Wanneer, de verhoging echter hiel zou worden toegestaan, kan het niet anders of er moet in de toekomst met verlies worden geëxploiteerd. Op de vraag of cr overcapaciteit is tengevolge van het feit dat de in stallatie voor verwarming e.d. op drie flats is berekend, kon niet di rect worden geantwoord. Het ge bruik van de centrale voorzieningen heeft men niet geheel iu de band. hierbij zal moeten worden ver trouwd op de gemeenschapszin van de bewoners. Het voorstel werd tenslotte na de ze toelichting in zijn geheel ver daagd tot de volgende zitting, maar het gebeurde niet nadat wethouder Sabel (Arb.) de Raad had voorge houden, dat de polsstok van Sociale Zaken niet langer is dan de door de regering gelegde normen gaan. Aan het College en de Commissie voor de Woningdienst nu de taak een weg te zoeken tussen sociale ge rechtigheid en een sluitende begro ting. De bewoners van de flats kun nen. er alleen het besté van hopen. VERKOOP STEKREBOS GOEDGEKEURD Voordat de Raad gisteravond een aanvang maakte met het afwerken van de voorliggende agenda, heeft burgemeester Peek medegedeeld, dat van Gedeputeerde Staten be richt is ontvangen, dat .tegen de voorgenomen verkoop van het groot ste deel van het Sïerrebos aan de werf Wilton-Fjjenoord geen bezwaar bestaat. Eveneens heeft G. S. er goedkeuring aan gehecht om de hiervoor te ontvangen gelden f 3.150.000.te besteden voor de aanleg van de Maasboulevard, het in uitvoering brengen van ds plan nen voor het nieuwe volkstuin complex en voor gedeeltelijke fi nanciering van de aanleg vanhet nieuwe recreatiegebied tussen dé stad en KetheL 1572. Als Kees ziet, dat de vreemdeling er in Is geslaagd toch uit da kombuis- te breken, neemt hij de rieden weer qp en roei', ns»Sc de „Vrijheid". Wai. neefi hij ebrtidRk rrjat-die an dere mén te maken? Hü beeft maar één wéns: terug te gaan naar zijn eiland. Hoor, die man roept Iets. Maar Kees kan het niet verstaan en het interesseert hem trouwens ook niet. De vlet bonst tegen de „Vrij heid", Kees haalt de rie men in en wil aan boord gaan. Maar op betzelfde ogenblik springt Skip te voorschijn en belet de Indringer aar boord te komen. De hond gaat als een razende te keer I en Kees deinst terug. Dan grijpt hü een roei- Carillon-bespeling op Koninginnedag Maandagmorgen negen uur vangt in de Sï. Janstoren het. beiaardconcert aan. dat wordt gegeven door dé heer Ferd. Timmermans. Het programma is als. yolgt;-; 1 Het Oude Wilhelmus; 2 Onze drie kleur J C .And.reae r '3 - Een Hollandse, feestdag Ant van Dijk? 4 Koning!ns verjaardag J C Andrea e; 5 Feestzang op 3o April J Mackenzie; e De vlaggen mtt J. Andrea e i T- Oranjedag (Hol lands carillon;); W -F Slept S. Danklied Bede voor *t Vaderland Hoe groot en goed; 9 Het liedje van den Beiaardier E HuUebroek: 10 Vlaggelied W. Smits; »l Kind van Hoiland F Moolenaar; 12 Naastenliefde L F Brandts Buys; )3 Nieuw Vaderlands lied C Boeke? 14 Juliana-mars B Verhallen. Advertentie (LM.) P^E houten hoos in de raadszaal, 'die men doorgaans met de (te> weidse naam van „tribune" pleegt aan. te spreken, was tijdens de raadsvergadering meer dan vól. Vanuit de flats waren de bejaarde Schiedammers, wier toch al niet te volle beurzen, werden belaagd door het. gemeentebestuur, in dichte drom getrokken naar de Grote Markt, •waar echter te weinig plaatsen aan wezig bleken om allen te bergen. Bet meest strijdvaardige deel vond een.plaats en kreeg dus de taak de achter blij vendeh in. te lichten, over wat ging gebeuren. Buiten de met veel cjjfers door spekte beschouwingen konden ze nog horen bevestigen het gesprek, dat hun commissie Donderdagavond had met de wethouder, ,,*k Hete er nooit van geweten", merkte de heer Van Lith met het gezicht naar de' tribune gewend, op. De voorlichting, bleek wel in orde te zijn. geweest, maar was niet geheel tot op de laat ste dag bijgewerkt., Ook de wethouder zocht nogal eens bevestiging van zijn woorden op de tribune, waar spichtig op geheven wijsvingers hem o.a. vertel den, dat de ramen maar: eenmaal per jaar aan de buitenkant werden schoongemaakt en niet- tweemaal. Voordat het publiek er erg in had, was „het" onderwerp van deze avond van de agenda afgevoerd. Kennelijk had mén pog wel een tijdje willen doorgaan met de be schouwingen, waarin 'steeds weer bij de raadsleden zoveel begrip opklonk vóór de netelige "positie van de ouden van'dagen.L Natuurlijk, dé wethouder dacht over hen ook al niet slecht, maar die heeft tenslotte te zorgen dat de centjes op taie! komen en: bij dat zoeken wordt so ciale rechtvaardigheid wel eens op de achtergrond, geschoven In de pauze was Het een vriende lijk lachende mr. van Kinderen, die naar de publieke tribune stapte om de trouw wachtendeflatbewoners te. verzekeren, dat over de flats nu- 'wel alles was gezegd. Dat men ver trouw en in-hém blijft hebben, bleek wei uit de algemene aftocht, die zo massaal was, dat niemand meer achterbleef om de verdere weder waardigheden van de Raad mee te maken. - (Advertentie I.M.) Sparen bij de bran tiaor inhouding op hei toon SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM HOOFDKANTOOR, LANGE HAVEN 80 TELEFOON «8240 Gemeente-publicatie INENTING TEGEN* POKKEN Op Dlrsdag. 1 .Mei 1951 's middags tussen 2 en 3 uur bestaat gelegenheid xot kosteloze inenting tegen pokken in bet gebouw van de G.G. en G-D. Tuinlaan 80. Trouwboekjes der oudera of geboortebewijzen der kinderen, medebrengen. ZATERDAGAVOND 20.15 nur: Muziekcorpsen maken van Prcveniersplein af een mars door de stad radat bij het stadhuis het muziekcorps van het Leger des Heils 'een koraal ten gehore heeft gebracht. 21.nor: Voor bet stadhuis wordt een taptoe uitgevoerd door het tamboers- en pijperscorps „Harmonie" oJ.v. de heer S. EikeJen- boom. De taptoe wordt besloten met het spelen van het Wilhel mus door het corps van het Leger des Heils. MAANDAG 9—L30 uur: Op de terreinen van D.H.S. en Martinit aan. Spierings- hoek vindt het schooivoetbal-tournooi voor U'.o-sehoien plaats. 3 uur: Op een grote wagen trekt Bartley met zijn poppenkast door de stad om in het Centrum, Oosten, Westen en Gorzen voor stellingen te geven. De Jong Harmonie musiceert eveneens in de wijken, nadat om 3 uur een demonstratie is gegeven op de Broersvert. 7—12 uur: Groot avondfeest op. de Bröersvest, waaraan medewerken het Rotterdamse Accordeon-orkest „Excelsior" o.l.v. de heer Ph. van Loon, de gymnastiekverenigingen D.O.K., Excelsior, Hygiea, O.D.O. en TH.O.R., de Rietbouwers met boer Krelis aan bet hoofd, de Volksdansgroep o.l.v. mevr. Jet Steinen-Viester. Het geheel zal v/order. afgewisseld dcor volkszang, waarbij O.BK. voor de begeleiding zorgt. De gewoonte getronw kwam de heër Boscb: V*V.D.) in het geweer toen de Raad Vrijdagavond aan het voorstel toe was om uitbreiding ie geven aan het industrieterrein ten Westen van de Sbhie. Zijns Inziens, moeten we het aanleggen van het industrieterrein wat tmeer regionaal bekijken en wat minder chauvinisme aan de dag leggen. Uit deze gedachtengang volgt dan, dat we, zolang de Spaansépoldcr in Rotterdam niet vol is, geen grote bedragen ten koste moeten leggen aan nieuwe Schledarnse industrie gebieden. Omdat de voorgestelde uitbreiding samenvalt met het uitbaggeren van de: Wilhelminahaveh, wilde ook de heer Bosch niet tegenstemmen. De Wethouder vanGemeentewerken en Grondbedrijf^ de heer Van der. Kraan (CHU),. die de hele kwestie', zowel het niet op gang komen van dé Spaansepolder als de aanleg van-, eigen, industrieterrein, anders ziet dan de heer Bosch, kon als nieuwtje mededelen, dat' het volledige Indus trieterrein'in' Nieuw "Mathenësse nu al Is uitgeschakeld. Voor hét gebied ten; westen van de Schie bestaat grote belangstelling. Een vrij uitvoerige gedachtemvisee ling ontspon zleh ,?>p het;late uur nog over de/ betaling van: de Ziekenfonds premie van gemeenteambtenaren. Vol gens het voorstel zou hiervan de. helft voor rekening van de gemeente wórden genomen met terugwerkende kracht van 1 Januari 1951 af. Dé heer Van Lltb. 'jewatrt: op dé proppen met een voorstél om van die datum 1' Juli 1950 te maken. Nadat ook .dë Heer Van der Berg (C.H. I U.) zdch over déze materie had uitge- s laten en de heer Van Lith tot een- we- 1 derwoord was gekomen,1 kwam wethou der mr.yVan- Bochoven (Arbeidnamens ..het. college vertellen. ..dat op het laatste moment ook;B- en W.; tot een; voorstel van 1 Juli 1950, waren gekomen. De hogere kosten, zijnde - 17^00.: komen op de begroting 19a0. Op; zichzelf vond de. heer. Hoek (A.R.) dit "niet zó te- zwaarlijk. maar als lid van de Finan ciële Commissie had hij toch wel- be zwaren tegen de gang van zaken. Mr. Van Bochoven kon het zich. indenken, verontschuldigde zichzelf :;èn collega's en'beloofde beterschap. In de discusslë" kwam gisteravond ook nog naar voren,dat de gemeente uit hoofde van de OndernemingsbeJastfng een extra bedrag van 200.000 in ont vangst mag nemen. Zo op het oog een aardige meevaller, waarvan de waarde echter beperkt zal zijn, tengevolge van de velé stijgingen, die de in December Opgestelde begroting ondertussen heeft ondergaan. Zo zal alleen de Dienst voor Sociale Zaken over 1951 een bedrsg van circa 100.000 meer vragen dan 'de be groting thans aangeeft,! Positie-verbeteren blijft uitgesloten ■-'Het thans op zijn eind lopende seisoen, heeft weitüg korfballers be vrediging kunnen schenken. De voortdurende onbespeelbaarheid van de terreinen heeft ae verenigingen heel wat offers gekost. De eindfase zal veel goed moeten maken; waar op/een redelijke kans is,, als. het. weer verder wil meevverken.-. Niette min, zal het voor de Schiedams e clubs moeilijk riju, zo niet bijna ón mogelijk, om hun posities te verbe teren. Succes moet zelfs oppassen om niet tot de degradatiecandidatén te" gaan behoren'.; ':.\c%c£ Schiedam.-heeft nog. drie wedstrij den voor de boeg; twee;.uit en éen thuis. De laatstewórdt ris. Zondag gespeeld tegen T.O.V, y. De vorige keer; werd het- een gelijk spel; nu kon het wel eens een beschalden overwinning worden. 'Uit de reste rende .wedstrijden zal-het. niet een-., voudig rijn om winst te halen. De roodzwarten nemen hu de 6e plaats op dè ranglijst in. Wil men deze positie handhaven, dan moet a.s. Zondag zeker beslag worden gelegd op beide punten. De wedstrijd die Succes moet spe len, zal een moeilijke opgave blij'- Tafel tennis'tournooi in R.K. Volksbond Aan het tafcltennis-tournoo!, dat Dinsdagavond om - zeven ;uür' -tal aanvangen 'ih de grote" 2aal van de R.K. V-olksbond. wordt deelgeno men door niet minder dan 76 spe lers en speelsters. Bij de samen stelling van bet wedstrijdprogram- ina voor deze avond zijn de orga nisatoren gekomen tot een onder verdeling .in vier afdelingen, na- meli|k drie voor de seniores en een. waarin 16 juniores zullen uit komen. Voor de oudere groepe ringen is' de sterkte respectieve lijk 16, 26 cn 24 spelers en speel- sters. 3ij dit tournooi, waarvoor ge meentebestuur. Scbiedamse Ge meenschap en Ver. tot Viering van Nat. Feest- en Gedenkdagen prü- zen beschikbaar stelden, wordt ge- speeld op vijf tafels. Aan helslot van de avond vindt nog een de monstratie plaats door de heren A. Zuidgeest (Schiedam) en H. Mostert (Rotterdam). FILMS IN SCHEDAM In Passage is in dit weekeinde de film te -zien, die een wei heel somber beeld geeft van de toestan den, zoals deze moeten heersen in sommige van de tuchtscholen voor meisjes in Amerika. „Zo jong!.. Zo slecht?" geeft niet veel goeds weer over het systeem van een zeer sa distisch gestemde en uitziende lei ding. die gelukkig wordt verdrongen door .de ZO geslaagde psychiator, die Paul Henreid uitbeeldt. Hoewel van eën bewonderenswaardige - openhar tigheid, kan men zich itoch niet ont-; trekken "aan een zekere afstemming op de sensatielust van het publiek, dat na „De Slangenkuil" 'zó gechar meerd bleek op dit soort films.. Uit de glorietijd, van de voor-oor- logse massa-regie keert aan. de Hoogstraat'in Monopole voor ons. weer „De charge van de lichte bri-?. gade"; waarin nog immer stralende^ sterren en verblekende dito zich druk maken in het warme Voor- Indië. Hermes speelt laatste thuiswedstrijd Het eerste elftal van Hermes DVS speelt. Zondag zijn laatste thuiswed strijd 'legen .E.C.H-, de club vari de i ntecjiatlonaal Bleabroèk.Ofschooner voor beide elftallen, niets meer op het. spel staat, kan er tussen deze twee tec-hniseli goede ploegen, een interes sante kamp verwedt worden, ln Haarlem 'werd destijds met 3—0 ver loren, zodat onze stadgenoten wel óp -revanche: gebrand - zullen- zijn. Het yieifdë, dat na dc resultaten van Zondag zeer; goede kampioenskansen heeft gekregen, moet Zondag op be zoek bij. Fortiina 3. Een wedstrijd,:.die ongetwijfeld niet mee zal .- vallen, doch met Inspanning van slla krachten wel tot een goed einde te brengen ia. PLANTAGE-CONCERT Programma., voor dsL uitvoering van het Stedelijk Muziekkorps opMaan dagavond 8 uur ln de Plantage - luidt: 1. "Wilhelmus,. 2. Jubelklanken, Mars. E.; Uebei; 3;" Lnstsplel-ouverture.. J.- W, Kaliwoda; 4. "Wëner-meisjes. Wals, C. Ztehrer:5. Pelgrimskoor; en Hed aande avondster uit „Tannhëuver", R. Wagner; 6. Andrea's Hofer'sdood. Muzikale illustratie; -W. Popp; 7. Schiedamse vlag. Mars. CJ deRegt. - Ruraerliikp Stand Geboren: Henri H I D; z v' A-J; van .Tieners ert C M L Swinkels: Eric, z v H B. Verhoeckx en J M Bijl: .Aart. G. z - v. AJ Kastelein en A F A van Rijswijk:-Eduard E M A. z:v..R B,;J M 'V3n Batum eh H A Maagdenberg: Linda C, d-v H H van Maanen en C v d Vlies- Artanne. M, d v -.H E Schaap ■en- M T> Bisschop. Overleden: W "G Coert, 72.'jH :Ha- gestein, 7 maanden. ken te zijn. Men ontvangt Velox 2 uit Rotterdam, dat met 14 punten uit even iovele wedstrijden de 5e plaats inneemt. Succes staat nog twee trapjes lager met 3 punten uit 9 wedstrijden. De vorige, maal heb ben. de Rotterdammers op het nip pertje met 3-2.kunnen winnen. Als de dames en heren zich volledig ge ven, lijkt ons een zelfde .uitslag, maar dan voor onze' stadgenoten, niet - onmogelijk.-.Het terreinvoordeel kan.de doorslaggeven. Succes ,2 speelt de retiimwed- stryd tegen Trekvogels'. 2in R-otter- dam. J,l.; Zondag ward gelijk ge speeld: (3-3) tegen, dit- twaalftal. Mis schien lukt het nu de volle" buit .bin nen, te halen. Het tweede twaalftal, van Schiedam is vrij,; Voor de adspiranlen staan op het programma de wedstrijden Rozen burg A Schiedam A: Succes A Wion A en Succes R Eure ka B. Wat men moet weten:' Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. I. Jansen, Swam- merdamsiagei 41. Rellen b|i uogevai: G.G. cn GJ3. Tuinlaan 80. Telefoon 69290. Clnbbnis Ongeorgan. Jeugd: Doele-Gebouw: 8—11 Jarigen: Maandag en Vrij dag 1617.30 u Woensdag 14^0— 16.30 uur. 12—14 jarigen: Maandag.-Woens dag en Vrijdag. 18.45—20.15 uur; Dinsdag 18.4520-uur erf-Zater-„ dag 19—20.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag. Woensdag. Vrijdag en Zaterdag 20.3022 uur; Dinsdag 20 15- 21.30 uur. Donderdags gesloten. Toneel: 28 April, Volksgebouw, '8 uur: Kunst na Arbeid met „De nieu we typiste". Films: Passage. Da. 2 en 8 uur. Za. en Zo. 2. 4.15, 7, 9.15 uur: Zo jong! Zo slecht? Monopole. Ds. 2, 7. 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: De charge van de lichte brigade (14 jr.). Bijeenkomsten; 28 April,. Willernskadei 14.30 uur: Onderl. brandweerwedstrijden Lg.v. ,40-jarig bestaan vereniging „Vriendschap zij ons doel". 28 April, R.K. Volksbond. 8 uur: EH.B.O.-fceslavond. 30 ApriJ, Julianakerk, 8 uur: Oranje-Garde.Herdenkingsavond i.g.v. Koninginnedag. 1 Mei,Passage-theater, 9,30 uur vjnt: Partij tvi d. Arbeid; en Schied. Bestuurdersbond. 1 Mei-' viering. Spr, ir. H. Vos. 1 Mei. Plantage, 7 uur n.m.: 1 Mei-viering. Spr. Ad.'Vermeu len. 2528 April. Clubhuis St. Joris, Doele, (Xoordvest, by Spoeling- brug). Za. 1417 cn 20—23 uur: Clutenba Ciubhuistentoonstel- ling-bazar. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag- 3 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door dr J. A. IL v. d. Berg. Lange Nieuwstraat 175, tel- 68881: dr A. Hoogendijk, Tuinlaan 74, teL B8785; dr A.L, J. Kunze, Singel 70, tel. 67760. Geopend is apotheek C. I. Jan sen, Swammerdamsingel 41. De directeur van de Rotterdam se Electrische Tram maakt bekend, dat op te Pinksterdag 13 Mei 1951 ae trams en autobussen zullen rij den als op Zondagen. Op Hemelvaartsdag, 3 Mei, en op 2e Pinksterdag, 14 Mei, zal op de tram- en autobuslijnen met 'n versterkte dienst worden gereden. De aanvang van de dienst is op-7 uur DEN HAAG—- In 'dé bollenstreek is er thans èen ware kleurenpracht. Dezon, die delaatste week: zo prachtig heeft .geschenen, heeft de vroege hyaeinthen. doen uitkomen, terwijl de late hyacinthen .al fraai kleuren. Dé koude nachten zorgen ■er voor, dat de narcissen: lang op het veld blijven staan. Vooral in'het zuidelijk deel! ;zijn erreeds vróe_ge tulpen. Overal is men- bezjg mozaïe ken te leggen: en de .Keukenhof, biedt een schitterend schouwspel. In het park bloeit alles,- behalve' de late tulpen. Ih de 'Treslongtuinen staan naast de hyacinthen-en nar-' cissen ook reeds de vroege tulpen in bloei, Het- c»rso in vKoordwijk wordt gehouden op 5Mél, het- kin- dercorsoop 2 Mei. Zaterdag: a.s; wordt te Hillegom een bloemencor so gehouden.- Niet leuk Niet leuk, als je een paar -toeken krom gelegen, ficbt om «erts gul en greïig 'n -uerjedrsfecstje - fe bouwen met koekjes, taartjes, mat umch- tenbowl, 'n affekaatje voor de vrou wen en bier, (n plkketanusje voor de; mannen. Niet leukals er dan om negen uur nog-met één vande verwachte twee dozijn jamilleleden en kennissen is-, Jcothën opdagen. 2?tef leuk als om 1112, 1 uur. alle iaartjè8 cn alle glaasjes en flessen in nog precies hetzelfde keurige ar rangement op de absente gasten staan te wachten. 'Maar helemaal niet leuk is het om dan tenslotte door te krijgen, dat de buren van 1 hoog ónder zich dé. héle avond vrolijk hebben zit-. ten lachen am die mislukte, feest viering, om die droeue stemming boven in het huis, dat :omtrent die tijd'had horen te daveren van oer- lollige Hollandse verjaardagspret. Bij zo iets verliest zelfs de' nuchter ste wel even z'n zelfbeheersing en dus -niet 'zo vreemd, dat bij het -.. de sjouwerman Klaas, die al heel Peel uan zijn benedenbuurman Teun plus aanhang heeft moeten slikken, tenslotte de maat vol raakte. Dan vergeet-'je je uerklaaTt hy uo or de 'politierechter. Zijn trouwe Klazina, die al$ een leeuwin voor het hekje springt, zou hein zelf a in deze kille sfeer .van toga en groene tafel, wel aan hear brede, bescher mende boezem willen drukken. Klaas zegt zij, werd er zo naar van, toen er maar niemand kwam, dat hij zich stil is gaan zitten be drinken.. Enfin het- schout dan zo te zijn, dat Klaas, toen alle opgezamelde wrokgevoelens ae climax hadden bereikt, in het holst van de nacht tot Teun en de 2ijncn is ajgedaald om hei intrigerend paar, dat naar hy meent door achterklap en vuüeprekerij de veriaardagsgas- sppé -uan hun visite-voorne mens had afgebracht, eens flink op z'n nummer te zetten. D'r uit riep tot driemaal toe de verbolgen Teunisvrouw. ik ga de politie halen. Maar meneer de rechter com mentarieert- Klazina het zijn niet alty'd de -.besten, die naar de politie gaan. Ja, juist, pakmee,roept Teun vanuit hel verdachtenbankje nu en thousiast en hij beduidt ons in ccn stfjl. als leidde hij een belangrijke erseonferentie, dit goed te noteren. lou eu toen weerde m.*» -man .Ten nis z'n vrouw met z'n voet af. Deze niet geheel iogische gang van zaken rukt Klazina in 't geheel niet uit haar evenwicht. Integendeel, het is de dramatische, triomfantelijke be kroning jan haar hartstochtelijk pleidooi. De Officier: en is de ruzie bijge legd? Verd. Klaas: van mijn kant niet, ik acht me ver bouen hen verheven. Ik Iaat m'n vrouto niet beledfgen en. ik sla er weer op al ze haar te na komen. Off.: als je dan maar niet schopt- Tien gulden of twee dagen. Klaas sputtert verongelijkt, of hij zich daarvoor nu anderhalf jaar van de zenuwen heeft moeten laten op vreten? De politierechter zegt: con form. Het blyft dus bij dat tientje. Maar Teunisvrouto staat onderwijl met de parketicacht te smoezen: kan. de rechter geen briefje geven? Want ze is na dit alles toch maar liever aan een woningruil-operatie begon nen. (Advertentie l. Ml) "Uvwt COM'MÏGE vrouwen zeggen: Ja! Nu daar in het PFAFF-Naai- machinehuis weer een keur van d® beroemde PFAFF-naaimachines aan* wezig is, nu zou de Nwe Binnenweg beter de Pfaff-Boolevard knnnea lieten! U moet de nieuwe PpAFF^ naaimachines maar eena komen ziei> én kennis maken met de wonderen; van de Drieling Zig-Zag-steek. Met de naaimachine, die absoluut ge* ruialoos werkt en dié een mensen leeftijd meegaat. Ook voor ambacht en indoe tri Naaimachineh u is Nieuwe 273 Tel, 37913 (PfaH-BoiilevertJ) •- - ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2