Dertig Nederlandse kinderen gelukkig Tal van Duitsers bij de gevangenen uit Rusland Europese Raad heeft geen vaart kunnen houden Jeruzalem opgetogen over echt Nederlands gebaar - .- ZOEKLICHT OP Bedri jfsreclit- Tekeningen naar P&rijs en een spaarbankboekje Kieinlianclelmarges voor schoenen en kruidenierswaren DE IDEALE COMBINATIE VAN DUKE VIRGINlA-SMflAK EN PERFECTE MILDHEID Zaterdag 28 'A'pril wandeltocht thuis, keek bloemzoet in de wieg eh kreeg meteen een links directe heüsstoot -van de ge lukkige moeder. Sprakeloos van verontwaardiging is hij het plat op gesprongen en nooit meer terugge keerd. Het gebéurde een maand ge leden—maar als m het mij vraagt zit hij nóg ergens te mompelen: „Da's het toppunt!" Hoewel ik aan zijn solemnele, kne vels gehecht was en hem graag mocht horen spinnen, heeft mijn practische aard mij doen berusten in het feit. dat ik nietlanger uier, macr nog slechts drie/katten beheer,Kin deren zien zulke kwesties echter in feller kleuren. Aanvankelijk hebben ze: dageh lang alle omliggende; stra ten, gevuld met hun klaaglijk „Poe-, lie.,.. Foeliewant zo heet de deserteur. Daar niemand ,ja". of ,.mauw" riep en mijn herhaaldelijk, te kennen gegeven opvatting .dat het diertje zich metterwoon bij een. an der gezin had gevestigd, veld.-ging winnen, begonnen ze zijn signale ment te verspreiden onder melkboe ren. bekkers, brievenbestellers en andere functionarissen die dagelijks aan menig belletje trekken maar informaties bleven uit. Toen ik mijn 20ontje echter gis teravond van een ver jaarspartijtje haalde bleef hij, plotseling stokstijf voor een winkel stil staan. „Poelie!", zei hij ontroerd. In de étalage lag een kat tc sla- pen inderdaad zwart en ook wat formaat en kwaliteit betreft, tref fend overeenstemmend met de vluchteling. Zijn gezicht kon je ech ter niet zien. want dat had hij in zijn voetjes begraven. ..Hij is het!" riep mijn kind. En hij begon zo hard met zijn vuistjes op de U'infcelruü te timmeren, dat ik moles: vreesde en hem matigde. De kat, die blijkbaar een gezonde nachtrust genoot, werd er «eet noch koud van cn bleef in dezelfde hou ding doorpitten. Lcten we morgen maar eens gaan vragen", stelde ik. voor. wunt de wirikcl was dicht, daar het al tegen half tien Hep. Mijn zoontje, getcis- terd door onzekerheid, verklaarde echter {(at hij zó de nacht niet in kou en wilde nieuw trommelvuur op de winkelruit openen. Aangezien ik begreep dat ik mijnerzijds iets essentieels moest ondernemenge lijk een vader past, gaf ik eert korte ruk aan de bel en wachtte, met de ernstige mimiek van iemund die een zaak nu definitief gaat regelen, op het gevolg van mijn ingrijpen. Eerst gebeurde er helemaal niets, maar toen ik nog eens en thans krachtiger had geluid, toerei de deur van het bovenhuis opengetrek- ken. „Het lijkt missckien een beetje raar...." begon ik. „Wat is dat?" klonk een bas van boven. „Ik versta niks...." „Mijn zoontje zegt.riep ik luider nu; maar üc stem sprak. „Wacht eens ik schiet, een jas aan en kom ööneden. Ik lag te bed hè jandnme', - u*at een gezeur toch In; het; duister zag ;ik nueen- dtk- ke man met een kamerjas die lang- zaam en gestadig mopperend begon te dalen. j Toen' hij. halverwege de "trap-was deed hij een-onberaden stdpje::-cnl .tuimelde', ■'zAitend -mi,^ handde reste- rrende treden.waarbij hij een 'ver-1 ■dragend- gejammer .uitstiet, dis vtóerd - hij door de. afgrond, verzwolgen.' Zelfs de kativerd/er blikbaar tbaJc- ker. 'van,want mijn zoontje riep- van buiten: „Pappie 'tMs Foelie niet. .Hij heeft een héél ander gezicht". „Wat .möt;:je-;noii eigenlijk!" sprak de man, in grote wanorde, aan mijn; voeten: zittend ,,'t-Is al in orde", zei ik bedrukt „Ziet U; we dachten dat de poes iZ. maar eh. 't is een andere.. „Wie isreeen andere?"vroeg de man grimmig, „wat zwets je. toch;- kerel?" ;,Ga je mee. pap?" klonkhet .van buiten.^ - i Ik begon .me achterwaarts ie ver- wijderen zoals, men doet in- gezél- ■schap van gekroonde hoofden want- verdere conversatie leek -mi}/ nutteloos daar de zaak tóéfi' -niétl meer te: lijmen viel. „Schooier!'' riep de man - nog toen we de looppas: aannamen. Maar hij kwant, ons niet na, want hij'was óp blote voeten. v: KRONKEL. DEN HAAG. In 1946 is de toenmalige Nederlandse ambassadeur ïn Moskou C; baron van BreugéI Douglas van zyn post ontheven en „ter be schikking" gesteld en in 1948 ongevraagd, zij bet eervol, uit de buitenlandse dienst: ontslagen. Hem werd o.a. ten laste gelegd het ongeoorloofd Invne- jen Van roebels cn goederen in Rusland en het handel drijven in deze goederen. Er zijn rapporten over deze zaak uitgebracht door een ambtenaar van de Algemene Rekenkamer, die 3 maanden in Moskou aan het werk is geweest zonder de ambassadeur zelfs over zijn bevindingen te spreken, door de opvolger van de teruggeroepen ambassadeur en door een depar tementale commissie. Baron van Breugcl Douglas heeft geen gelegenheid gehad om kennis te nemen van deze rapporten en ook lieeft de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, baron Van Boetzelaer, hem naar zijn mening niet voldoende in de gelegenheid gesteld om zich te verdedigen. Daarom heeft hij zich met een verzoekschrift om eerherstel tot de Eerste Kamer gericht, welkercommissie voor de verzoekschriften thans tot de conclusie komt, dat het ontslag ongegrond is geweest. De commissie is daarbij niet over voorzien van goederen, welkebij een nacht (js gegaan- Het verzoek- nodig achtte tot instandhouding van schrift van baron Van Breugel Dou- dé ambassade in de oorlogstijd, glas is24 November 1948 in haar Schade heeft het Rijk van deze, in handen gèsteid en thans, twee en normale'tijd minder gewone trans een half. jaar later, komt zij mét acties niet ondervonden, en de am- haar conclusie voor de dag. Voordat bassadeur heeft- zich ook niet per- ■het zover was heeft zij niet alleen soonlijk bevoordeeld, veel stukken moéten lezen en perso- Na een uitvoerige Uiteenzetting nen moeten horen, waarbij zij van het verloop van zaken komt de gehandicapt was door het feit, dat commissie tot de volgende conclu- zij niet de rechten bezat van een sie: Enquête-Commissie doch hééft 1. dat de behandeling van déze zich ook moeten voorzien van de aangelegenheid het licht heeft doen deskundige hulp van een harer. me- vallen op een ernstige leemte in de deleden, de heer Van de Kieft, dié regeling van de. rechtspositie van de als accountant de financieel-techni- ambtenaren van de buitenlandse §{he problemen, welke hier aan'de dienst, orde waren, kon beoordelen. 2, dat de ten aanzien, van adressant In 1944-midden Tn de oorlog, is genomen maatregelen in hoofdzaak baron van Breugél Douglas van Te- heran overgeplaatst naar Moskou, Hij heeft teen voor Engelse ponden Russische roebels gekocht en zich het bereiken van dit doel een gro- te krachtsinspanning zal vergen, r-ii™ omdat voor tal van artikelen de /y alleen de Amerikaanse, thans in de winkels gevraagde maar ook de Britse industrie prijzen nog niet gebaseerd zün op levert een flinke bijdrage tot de de laatste (hogere) noteringen van opbouw van het Atlantische defen ds industrie. Het is dus zeer wel siesysteem, zoals bijgaande foto, mogelijk, dat in enkele gevallen genomen in een grote munitiefa- zich toch enige prijsstijgingen zou- briek.te Wig an, die dag en nacht den kunnen voordoen, - in bedrijf is, toont. (Advertentie LM.) verkrijgbaar In alle zaken met het KLM raambiljet Reerfï <p eer;;. 17 En gebruik -, bij'de KLM F A.B R. N V- «E H C O HAAKSBERGEN IN September.-;1948 stélde het .Cen trum. voor Staatkundige Vorming van de KVP een commissie in, on der voorzitterschap van prof; mr. J". J. M. van deri Vén, die zich had be zig tc houden met het door de in voering derPubliekrechtelijke Be- drijfs Organisatie geschapen pro bleem van de bedrijfsrechtspraak. In een rapport, dat bet Centrum voor Staatkundige Vorming zojuist hcéft gepubliceerd, blijkt de com missie de invoering van eigen be drijfsrechtspraak in het raam der P.B.O. met beslistheid voor te staan. Voor bet oplossen van geschillen tussen de nieuwe organen en de en keling dient,-zo oordeelt-deze com missie, een afzonderlijke administra tieve rechter in het leven te wor den geroepen. Een standpunt, dat ook reeds werd ontwikkeld in de Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet op de P.B.O. Dé bevoegdheid van de administratieve rechter "zou dus aldus moeten wór- dén afgebakend, dat hij. met-uit sluiting .van andere, organen, kèn- Jnis neemt vanieder, geschil betref fende een handelen'of nalaten van een orgaan der P.B.O.,waardoor een. algemeen verbindend -voorschrift is;geschonden'. Volgéns dé commissie diént.iéder, die rechtstreeks wordt getroffen' in het belang, dat hij. heeft bij het deelnemen jn. het Obedrijfé- leven,. in, de gelegenheid, te worden gesteld in beroep te komén bijde administratieve rechter. Zij meent voorts; dat de civiele bedrijfsréchter in de P.B.O. - niét zalkiinn én wór- den gemist en dat de tuchtrecht spraak slechts uitgeoefend over hen, die, tot dé bèdrijfsgeméénschap; be hóren, wettelijk dient te .worden ge regeld. Onjuist komt het - de - com missie voor de'tuchtrechtelijke same-. - ties,te, beperken tot het opleggen van geldboeten. .Een belangrijk element in het luchtrecht, dat. mede beoogt herscholing van beroepsgenotenmet geheel éigen middelen,wordt hiér verwaarloosd. Dé commissiè, .stélt zich yoor een aantal niéuw te creëren organen met dè bedrijfsrechtspraak té belasten. Voorzitter, vice-yoórzit- tér alsmede ;de griffier dienen juris- tèn te zijn." Be andéré leden zouden zijn ;të- benoémen .uit dé kringen van deskundigen op sociaal en econo misch gebied.. UITSLAG MARSHALL-TEKENWEDSTRIJD DEN HAAG. Er is ccn bij - zonderc prijsregeling voor schce- nen uitgevaardigd, waarin de klein- handclsmargc? zijn bepaald op ten. Woogste 22 pet voor damesschoei sel en origineel Good Year-schoei- ^ct (mits als zodanig gekenmerkt) en 18 pet voor heren-, kinder-, jongens- en meisjesschoéisel. Uit zonderingen worden slechts toege laten vöor enkele soorien luxe schoeisel. In verband met het feit, dat de 'algemene kleinhandelsmarge.voor de kruideniersbranche tot 'onvol-; doer.de uitkomsten leidt, is- voor de groep kruidenierswaren enige verruiming toegestaan. Hiertoe be horen niet margarine en suiker. Advertentie l. M tie-ApEn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3