veie voortreitelijke Beproefde vaderlandsliefde en trouwe plichtsvervulling vinden beloning De keerzijde van de medaille ïGEILIjKHEDEN "Verschuldigde belasting I en verwervingskosten bewijzen van verdienste De Kroon verleent ridderorden Militaire Willemsorde Ingesteld 30 April J8JS,' strekt tot; beloning van uitstekende daden van moed, beleid, en trouw door militairen (zonder onderscheid van- rang öj stand). Vier klassengrpot- kruis, commandeur, ridder 3e en 4e klasse. Het lint is oranje, met twee smalle donkerblauwe stre pen.. Deze onderscheiding wordt incidenteel (niet in verbandmet de verjaardag der Koningin)'ver leend: en werd, bij. uitzondering, ook. aan niet-militairen uitgereikt Nederlandse. Leeuw Gesticht door Koning Willem'1, 29 September 1815, als civiele orde van verdienste. Bestaat y.lt drie klasse-li:. - grootkruisen, comman deurs en ridders.. Het U een wit geëmailleerd kruis met vier gou den. W'^s tussen<de, armen; het mid- denschild is blauw en hetOrde- lint blauw met oranje .strepen. Wordt uitgereikt voor bewijzen van beproefde, vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in jhet volbrengen van burgerplichten of van buitengewone bëkwadmkemin kunsten en wetenschappen. Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zijn benoemd: tot ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw: (Advertentie LM.) Orde van Oranje Nassau Ingesteld bij de wet van 4 April 18S2 tot vererende onderscheiding van -hen,die zich jegens de 'Ko ningin, de'staat of dé maatschappij verdienstelijk hebben gemaakt. De orde bestaat üit vijf klassen: groot kruizen, gTootoffiderehj cortvrnan- deurs, officieren en ridders en'.ere medailles in goudzilver en br&ns. Het órdeversiBr'sel bestaat jidi', een kruis met 8 .geparèldé punten'en een laurierskrans tussen de armen. Het lint. is oranje tussen, twee stre pen blauw; de kleuren zijn" ge- schèiden door een smalle witte streep. kende Indonesische Wprkers Orga nisaties; Jonkvrouw» J. W,- Baro nesse van Lynden,'-Ayijkzuster; te vens belast met dé armenzorg,- bij de Evangelische Bcóedergemecnte te Paramaribo; R. A. L. 'Sanchez, hoofdscheikundige bij de Surinaam- sche Bauxite Maatschappij teMoen- go; P. -Gi, Maas.' (frater- Rigobert), directeur van ?hct i;opyoédlngsge- sticht ;,Scherpenhéuyel".'.v6pCüra-; éao; A. H.. -NL" van Weel/griftier der Staten, vati' dé NederlandSe-.An- tillen; J. Ariks,v Evangelist, bU..jde Christelijkei ..Gèmeèntè../.te.Mapo- kwari; K. denHsriog,ccmtréléur 1ste klasse bü bet Binnenlands Be- .stupr.'in jN^uw-Guinea;v.:iéj is toegekend:: de eremedaille, .verbonden aan ae Orde van Oranje-Nassau:_' - Viii.'gbixd, aan:- 'f Rehmari 452/Aa, Hindoestaan? letterkundige te Dbkveld'in:;iSun- pame: - - ':i: (Zié verder eidOTsy'iö:'dtt;piad)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4