OPMERKELIJKE DUITSE FILM EN HEEL VEEL SHOW WILLEM DE JONG Chinezen zijn bescheidenste en ijverigste van ons Kunst, dans-, volksmuziek of helemaal geen muziek? Zakelijk contact als een practisch resultaat 5 ROTTERDAMSE BIOSCOPEN Lie be '47 Is Jazz nu eigenlijk X Twee op eboniet vastgelegde romantische werken Zeepkistenrace op 25 Augustus DE BIJEENKOMST IN HAMBURG. Twee concerten ln Koninginnekerk in Rotterdam Wijkraad Hoogvliet ïaterJag 23 April 1951 f De r.a de oorlog gemaakte Duitse films die men hier te zien kreeg, waren niet alleen niet veel zaaks, maar zij droegen txutuurlglc ook de duidelijke sporen van 1 de geringe middelen waarmee de Duitse filmindustrie zich moest behelpen. „lJebe '47", het werk dat deze weck in I CAPITOL vertoond wordt, is van een 'heel ander kaliber en bewijst dat regis- Beurs ais Wolfgang Liebeneincr met het 'stellig nog bescheiden apparaat dat hun .ten dienste staat, al resultaten bereiken. ,die met de beste internationale verge leken kunnen worden. Verrassend goeü, .camerawerk is erin Llebe '47 te zien en i het verhaal (naar het toneelstuk van de •op 26-jarige leeftijd overleden Wol.gang 'Borchert: „Draussen. -vor der .Tttri.) rs 'sterk van bouw. Het zal een Nederlander in het alge- imcen moeilik, vallen zich. met het na. foorlogse Jot van Duitsers te vereenzel- 'viEen zonder op de natuurlijke weer standen te stuiten, die het wel en wee ;van een eens gehate aartsvijand begrij- pelükerwfjs opmoeten roepen. Maar wie .het probleem, in deze Dim gesteld, alge- meen menselijk weet te benaderen en 'algemeen, menselijk Is hrt zeker zal getroffen worden door -i-: tragiek en de dodelijke bitterheid1 mensen, die. letterlijk en:figuurlijk iiij.dé puinhopen van hun leven zitten, een leven dat voor hen alle zin verloren heeft; Zo .ie het gesteld met de hoofdfiguren Jn de film, een Jongeman en een jonge vrouw, die elkander treffen als zij op. ■het punt staan zich In liet water te werpen, volkomen desperaat als zij ger worden, zijn door...de doorstane ellende der oorlogsjaren. Maar als zij gaan praten, bevrijdt de wederzijdse levensbiecht hen'van hun obsessie en putten zd nieuwe levens moed uit het gevoel van verantwoorde lijkheid vqor elkaar. Hilde Krabl en Karl John spelen de hoofdrollen opmer kelijk goed. Verboden hmvelïjk t punt staat Ellen en David in de echt 4e verbinden. En dan komt een heer naar voren, zeggende dat hij gegronde bezwaren tegen dit huwelijk heeft om ce eenvoudige reden dat de bruid reeds getrouwd is en wel met een zekere Lucian Eandall. I Nu, voor en aleer bewenen is dat deze oewcrlng op het grofste bedrog berust en behoort bjj de schelmenstreek, uit- gehaald door «en peiflde chanteur en .zijn trawanten, wordt er veel van uw waarschijniijkheid&gevoel gevergd en nan uw zenuwen gerukt. Maar dji kun nen wij u wel zegger, dat het arme bruidje haast gek wordt van al dat ge- lieg en bedrieg der schurken. Claudette Colbert en Robert Ryan spelen het zwaar beproefde bruidspaar. (ARENA). Show „Nancy (Jane Powell) gaat naar Rlo", dm een rol in een revue te spelen die eigenlijk voor Nancy's mooie moe he rstemd was. En de toeschouwer reist mee .met Nancy (die moot zingen en dansen keni en zal moeten erkennen dat fUo «en rprookjcsarhtig prachtige stad Is en dat er veel schoons ia te zien in de gro.e shows die Metro Goldwln Mayer .op touw weet te zetten. (LUTUSCA). Ziegfeld-griezel Het veelbelovend aantal sterren: James Stewart, Judy Garland. Hedy Latr.arr, Lana Turner. Jackie Cooper. Philip Dom (ïYits van Dongen), Felix Bressart, noch de pompeuze weelde, ten toongespreid Sn costuums, décors en vrouwer.beneu. kan „Ziegfeld Glrl" (De droom van leder meisje) redden van de ■verveling, de platheid en smakeloosheid, «lie dit baksel var. Rober Leonard m «en grauwe nevel van onbenulligheid dompelen. Van een showfUin ook al doteert deze van tien jaar terug mag men toch minstens wol wat etsen op het gebied van show: in dit product blijft die echter" vrijwel op de achtergrond van een reeks sentimentele, nare ver haaltjes over Ziegfrld-juffrouwen met Allerlei dramatische1 pretenties. Eu liet grappige is. dat dit alles tenslotte strekt tot meerdere eer en glorie van die show. businessman Ziegfeld. die zo groot is, dat hij zelfs op het witte doek onzicht baar moet blijven. De film ls bovendien teer uitgestrekt cn van de werkelijke Broadway-sfeer en -stijl krjjgt men niet het minste idee, o.a. omdat de meeste taferelen niet aan de beperkingen van het theater, maar aan die van de studio gebonden zijn. Men lette echter wel op een kléin Spaans daasnumrr.er: het zijn Aaionio en Rosario. de fameuze Span jaarden, die nog onlangs hier in Neder land 20 sterk de aandacht getrokken hebben. (LUXOR). Skelton op zn 'best Red Skelton nadert als de dwaze, brokken makende taxi-chauffeur en uit vinder van onbreekbaar „elastiglas" in „Een-heer in 't verkeer" (The Yellow Cabman) het niveau der grootmeesters van de lach. De attractie var. deze film met de heel aanvallige Gloria de Haven en o.a. Walter Slezak, ligt minder in de onafgebroken reeks val-, gooi- cn ren- partljcr. dan. in de ontwapenende humor van SkeltoD, dJe soms aan Chaplin doet denken. De film. door Jack Donohue femnakt, zit vol vondsten, vaak van-een ijzonder origineel, in ieder geval mee slepend soort en aan het slot na de filmisch oprr. er ke I fj tce rtroomvoorste]Ir. - gen. bereikt de film met de achter volging over een huishoudtentoonstellmg met al die kostelijke sensatie-mogel(jk- aeden een werkelijke climax. Goede film, goed spel en goede humor, tn Afrossingen PRINSES, vertoont deze week het-ver haal van een Amerikaanse detective, die nogal eens genoodzaakt is 2lj« vuisten te gebruiken In de strijd tegen de gangsterwereld. Hij treft het bijzonder ongelukkig, want behalve dat h|j zelf ongenadig wordt afgerost door de boe ven, zonder dat hij bij gebrek aan. ge tuigen hieraan fets kan doen,;heeft hij het ongeluk een gangster ln. een gevecht zodanig te raken, dat,de boef overlijdt. Dit brengt vele complicaties met 'zich mede, die op knappe wijze in deze rol prent zijn uitgewerkt en er een span nend geheel van maken. Dana Andrews speelt de rol van de detective, zijn. Scène uit „Lie be '47" Dick Barton Dick Barton is voor vele!, miilioenen B.B.C. luisteraars een programmapunt geworden, dat-zij voor geen geld ter wereld zouden willen missen. Het is te begrijpen, wanneer men in „De dodende straal" zijn avonturen ziet, waarmee REX u deze week op uitstekende wijze bezig houdt. Vooral het slot. de ver- nlètiginn van de straal-apparatuur ln. een duizelingwekkend hogeuitzicht toren, is bijzonder goed door de span ning en.de knappe opnamen. Vooraf gaand aan deze film een oninteressant aantal meters celluloid over een blonde rimboe-koningin. TpEN VRAAG, die ongetwijfeld veel wórdt gesteld aan diegenen, die zich plegen op te. werpen als apostelen van de jazzmuziek, is de volgen de; Is Jazz „nu eigenlijk dansmuziek, of-kunst' of volksmuziek of helemaal geen muziek?' De apostel in kwestie heeft-dan de keus tussen-twee dingen, ofzijn[mond. houden en er niet aan beginnen, of\eenglas-ivater-,halen-en een pakje cigaretten'en zich vrij maken voor de volgende uren. Het nodige geduld en uithoudingsvermogen worden verondersteld aanwezig te zijn. Dat ik.'éf in deze artikelenreeks toch wat over y)il gaan zeggen is een ge volg van het feit, dat u mij. niet tegen kunt spreken. Een zeer' veel geprojecteerde, stel ling is deze: „Jazz is de volksmuziek van de - Af r o-Amerikaanse Neger."- En ik meen het; hier niét geheel mee eens te moeten zijn. Laten we eerst de stelling eens omdraaien. Aldus: „De volksmuziek van de Atro-Ame rikaanse Neger is Jazz." En nu stappen we naar onze pla tenkast en zoeken die plaatjes op. die wc in ieder geval tot volksmu ziek kunnen rekenen. Daar zjjn bij voorbeeld dc Bluesvocals, niet die met--begeleiding van.-'minöf meer complete .jazzorkesten, maar die waarop we een-primitieve stem ho ren met een gitaar ;alsbegeleiding. Om' enkele voorbeeldente noemen van platen die momenteel'verkrijg baar zijn: Huddle Ledbetter, Blink Blake, i Rosetta Tharpe. Naast de „Blues" zingen dit.'soort zangers en zangeressen ookveel z.g. J:1Ballads" en and er e sp ecifieke Ne gerlied j es, en de voor „Jazz" noodzakelijke vier kwartsmaat wordt dikwijls vervan gen door een- vrij snelle' driekwarts maat.-.(Goodnight Irene van Ledbet ter is daar een 'recent voorbeeld van). Een -zanger, die ook: het Neger- volkslied uitdraagt, is Josh White. Maar ook ibij hem naast viek'warts- maat veel driekwarts en "volkomen vrije maatindelingen,: dieihiet onder het een of het ander te .rangschikken zijn. In enige recente opnamen op „Vo'ghue" van Josh White werd zijn gitaarbegeleidmg uitgebreid met een bas. piano én slagwerk, terwijl .het constante vierkwartsmaatrhythme en dèx hele .intonatie .een 'jazzmatig ka- raktér droegen en bovendien veel af- breuk déden aan. de sfeer. Zonder op nog meerdere en* 'andere bijzon derheden in. te; gaan kunnen wij hieruit- reeds concluderen dat de specifieke Neger-vclksmuziek, de muziek dus, die „Jan en alleman" van de Negers zingt bij zijn werk, in zijn vrije tijd, kortom bij alle voorkomende gelegenheden, in- -.'de in de meeste: gevallen géén jazzmu ziek 'is. .Hetgeen.- niet wegneemt, dat er-ook Negers zijn 'die zich in het kader van yolksmuziekbeoefening wel. opJazzmuziekterrein begeven. We draaien onze stelling nu weer in" zijn oorspronkelijke stand: „Jazz is de volksmuziek.-. enz." Ult het-voor- gaande blijkt reeds dat een zeer klein gedeelte van de Jazz onder volksmuziek gerangschikt kan war- Twee werken, waarin de roman tiek hoogtij viert, werden door Dec- ca cp het eboniet vastgelegd. Om te begianen, het. concert:, voor cello- en- oikest van Dvorak, dat deze componist- tijdens zijn drie-jarig .verblijf in New-York (hij was daar. gedurende, die „tijd directeur aan hetNationale; Conservatorium) schreef. Toen hij nadien naar zjjn vaderland terugkeerde am het di recteurschap van de Praagse Con servatorium over te nemen, had hij p.m., dit concert in portefeuille. Dat er in deze muziek '.(evenais trouwens l in zijn;- vijfde sym- phonie „Uit de niéuweWereld") „invloeden van. de 'Amerikaanse ne-. germuziek in sterke inate aanwezig zijn, wordt begrij pelijk-wanneer men bedenkt, dat Dvorak van zijn jeugd af onder de bekoring van de Tsjechische volks- muziek .was geweest; Zo valt het dus; te verkiarenj dat het hem: niet veel moeite kostte zich vertrouwd te maken met de Negro-Spirituais die immers sterke overeenkomsten met de muzikale aard van zijn eigen volk tonen. De cellist Maurice Gendron geeft ▼an- dit veeleisende concert met zyn warme bewogen melodlek, een vertolking, aie noch technisch noch ftrtietiek wensen onvervuld laat. Het Londens \Philharmonisch Or kest-onderj leiding van. Karl Rankl zórgt voor een fraai klinkende en vitale begeleiding en de opname techniek voldoet aan hoge eisen. En dan Tschaikowsky's vijfde symphonie.. Wanneer, u de inzet van de klarinet; welker toon iets zweeft en bovendien ietwat droog klinkt, voor lief neemt, kunt u dit werk. in een zeer gespannen en' verder goed: opgenomen vertolking horen van The London Philharmo nic Orchestra onder leiding van Sergiu Celibidache. De grote teder heid1 en melancholie, de nostalgie en Aziatische feroexteit worden enige ongemotiveerde tempi in het eerste deel ten. spijt;op boeiende wijze gerealiseerd. HERMAN VAN BORN (Advertentie LM.) Laat ons Uw discotheek verzorgen Gramophone-Specialisten sinds 1S06 Wytemaweg a/d MathenJaan kruispunt Rochussenstraat Telef. 28038 - Rotterdam den,- en hit een wat nadere be- schouv/ing van watwij onder Jazz verstaan zal-blijken dat dit ook niet anders kan. Er is een periode .geweest dat de Neger „Jazz" speelde zonder dat de Blanke zich er iets van aantrok, en deze. jazz was ontstaan uit het erf goed van de Neger zelf zoals üe .Blues,: deSpiritual" wórksbngs, „plan- tationsongs,- muziek van de Caraïbi- sche eilanden enz. en de blanke mu ziek; dlè onmiddellijk een. grote - aan-, trekkingskracht, y.oor de Neger had: de Mars. *Het: resultaat was een- mu,. ziek; met een vlug tempo," een bonte afwisseling van pittige en sentimen tele .'/melodieën (invloed van "dé mars!)en een: instrumentverdeling, die, rechtstreeks werd ontleend aan die: van het blanke marsorkest, zij het in vereenvoudigde vorm (één pi:ll T0H3? l!23lil 10J tailHlllliïi.lE Zoals wü onlangs al hebben medegedeeld, zal ook dit jaar in.Rotterdam een zeepkisten race worden gehouden cn wel op Zaterdag 25 Augustus. In een grootaantal steden en dorpen van ons land wprden zulke races georganiseerd en dit is voor de minister van Onderwijs. Kunsten en We tenschappen aanleiding gé- .weest om tot oprichting van een Nationaal Zeepkisten Co- iriité over te gaan, waaTbij al le plaatselijke comité's zich kunnen aansluiten. Voor2itiéx van dit Nationale Zeépkisten Comité is de heer J; H. van Haaren van de KoninkHjka Nederlandse Automobiel Club. Rotterdam heeft zich natuur- lijk bij de N.Z.C. aangesloten M en dit betekent dus, dat in M de toekomst de zeepkistenra- g ces rullen worden verreden volgens de bepalingen van een 1 algemeen geldend reglement, g Dit jaar zal daaraan nog niet m zo streng de hand worden ge-, i houden, omdat de jongens, die g zich reeds hebben opgegeven, gf de regels niet konden weten. Meisjes mogen nu echter in S de toekomst niet meer deel- m nemen. De Rotterdamse zeep- p kistenrace vormt ook ditmaal 'W een onderdeel van het pro-1 g gramma, dat 'hetRotterdamse s g vacantiébestedingsconiité bezig g is op te stellen. De jongens,! m die aan de race willen deelne- 'B' g men-kunnen 'n gratis inschrijf- s g formulier balen bij het Rot- 1 m terdamsch Parool, Schiedam- g sevest 42 óf op kamer 123 ven g s het Raadhuis, g trompet; één trombone, één clarinet enz.). De Blanke vond deze-muziek al gauw rijp voor zijn eigen amuse- xnentsinstellingen (waar geen Neger- publiek werd toegelaten). En weldra verspreidden zich allerlei nieuwe mode-dansen, zoals quick-step. Char leston (1925). en Black Bottom. De technische eisen die werden gesteld aan de spelers die deze,,New- Orleans Jazz" beoefenden lagen vrij hoog; Geen wonder dat de beoefe ning van deze muziek dus geen ge meengoed kon worden van het volk, en dus beperkt bleef tot de meest muzikale musici,- die bovendien een goede scholing moésten hebben. Het werd dus in de eerste plaats muziek van een beroeps-klasse van geschool de rnusici, .en dus geen volksmuziek. Dat'het „karakter" van-een volks muziek er nog wel terdege sterk in was vertegenwoordigd, blijkt uit het feit dat - de muziek in alle kringen van het volk werd, geadoreerd, en dat zij een bij uitstek geschikte dansmuziek was voor aRe Negers, die bun dansfestijnen over 't alge meen in de open lucht hielden.(De door blanken geëxploiteerde dansge legenheden waren voorben immers taboe), V In mijn volgende artikeltje zal ik hier zeker op doorgaan. Maar de, volgende conclusies kunnen wij nu reeds- trekken: New-Orleans Jazz is éen muziek, die het yolksmuziék-sta- dlum ontwassen is (zij het-ternau- wernoód) is dus' zeker-nog- lang geen, „Kunst"-(de benaming volkskunst" is hier. en daar wel op'zijn plaats) en zij is in eerste instantie „Dansmu ziek" (zowel, voor Blanke als Neger). De echte Negervolksmuziek beweegt zich slechts sporadisch op het terrein 'van dé Jazz. PETER SCHILPEROORT. (Van een onzer redacteuren) HAMBURG. De haven van Hamburg heeft alfctfd bekend gestaan .als een van de best geoutilleerde havens, vooral op het gebied van stukgoed, van Europa. Van deze vroegere glorie is, na de vernietigende slagen, die de geallieerde luchtvloten de stad toebrachten, veel verloren gegaan. De Rotterdamse gasten, die op uitnodiging van de Nederlandse Kaxner van Koophandel voor Duitsland, een rondvaart maakten door dit uitgestrekte complex van kleine en grotere insteekhavena, hebben zich hiervan kunnen overtuigen. Er is hier letterlijk geen plek,of hij roept het trieste beeld op, dat de Rotterdamse haven zes jaren geleden bood. De aanlegsteiger van Sanfct Pauli ligt in het centrum van het haven gebied. Van hier uit kan men mét een bont de haven, in alle richtingen doorkruisen. Komende uit het cen trum, van. Hamburg met zijn kolos sale gebouwen en brede winkelstra ten, dat, in tegenstelling met Rotter dam, betrekkelijk weinig van de bon: bar dementen heelt te lijden ge had, valt zo óp het eerste gezicht de schade in de havenwijk erg mee. Maar eenmaal op de Elbe en varen de dicht onder de wal van de ter reinen, wisselen volkomen in tact gebleven loodsen en bun uitgebran de resten met'kluwens verwrongen staal elkaar in eentonige regelmaat af. Soms lijkt het of er sinds de ver woesting geen hand naar is uitge stoken, maar iemand verzekerde mij, dat deze stilstand slechts schijnbaar is. Onze wederopbouw is als een ijs berg, zei hij, er bevindt zich meer onder water dan. er boven. Zo'n. ant woord laat zich op twee verschillen de manieren uitleggen, maar dë be doeling is goed. Er viel nog een ander verschijnsel te constateren: op deze ietwat- kille, winderige dag was het bijzonder rus tig in de Hamburgse haven. Talloze kleine havens lagen leeg en werk loos onder de wijde hemel te dro men.. Andere boden een iets leven- digere aanblik, maarrtdch ook, wem- niet zo, dat men van een gezonde drukte kon spreken. De oorzaak hiervan komt voor het grootste deel op rekening van het IJzeren Gordijn, dat Hamburg van zijn achterland 'heeft afgesneden. Men is geneigd te denken, dat door deze en andere omstandigheden Hamburg geïnteres seerd moet zijn. bij éen samenwer king van.de Noordzeehavens. Uit de eerste, voorzichtige reacties zou men dit ook wel afleiden, hoewel er on middellijk bij gezegd meet worden, dat zakenmensen vaak geheel anders denken dan regeringsp_ersonen. Maar dit terzijde, omdat mij is gebleken, dat er tussen de Hamburgse en Rot terdamse zakenmensen boven vver- wachting veel contacten zijn - tot stand gekomen: uit deze bijeenkomst is dus in: de eerste plaats een prac tisch commercieel resultaat te voor- schün gekomexu Een. tweedaags verblijf in Ham burg kan bijna niet anders dan een tamelijkoppervlakkige indruk wek ken. Het uitspreken van een oordeel over' de stad' en de, mensen maant daarom tot voorzichtigheid. De stad kampt,, dit ligtvoor de haind, met een enorm wbningprobleem. Maar noch'voor de wederopbouw van-de haveni noch voor het bouwen van. buizen Is geld. Het is wonderlijk tè horen hoe de stad desondanks nog zulk een grote aantrekkingskracht uitoefent op duizenden daar buiten, zodat het gemeentebestuur zelfs be paalde .maatregelen, heeft moeten treffen om vestiging te verhinderen. ,De prijzen in de winkels verschillen niet zoveel van de ónze en de men sen, gaan tamelijk goed gekleed.. Toch ligt de levensstandaard beslist lager dan die van .de Nederlanders. Maar het leven 'gaat verder. In het onbeschadigde centrum is volop ver tier en branden fel de lichtreclames, waarvan de kleurige gloed zich weerspiegelt Inhet water; van' de Alster. En als men iemand spreekt, zegt hij prompt:Die Nazis haben damalsHijzelf heeft er natuurlijk nooit bij gehoord en dat klinkt op zo'n ogenblik erg komisch,hoewel bet in de grond bijzonder tragisch is.Het maakt een- gesprek soms zo' moeilijk... AMSTERDAM. Tijdens de Philipsjubileum-feës ten zal het Ballet .der,. Lage: Landen.„in de -in te; richten „sprookjestuin''inhet .Stadswandelpark tè Eindhoven van 12 t/m 20 Mei a.s. 's middags en "'savonds optreden met 'een speciaal samengesteld sprookjes ballet inde choreografie van Pie tervan. der Sloot. In samenwerking met de Rotter- damsche Kunststiditing arrangeer de de Raad van Overleg uit de Plaatselijke Vakcentialèn twéé concerten in.-: de Kbninginndkerk. Beide concerten worden verzorgd door het Philharmonisch Orkest onder Fiipse. Te oordelea^naar wijze waarop het programma, be staande uit werken van "Wagenaar, Diepenbrock, Saint Saëns, Rabeau en. Dvorak werd tén gehore ge bracht, en de belangstelling die er voor deze eerste avond /bestond, zullen de organisatoren van dezó concerten met-, voldoening.bp hup werk kunnen terugzien. Er werd gemusiceerd op een wijzei idiehet orkest alle eer aandeed. De. musi- ceertrant muntte uit door ;.geacne- veerdheid en warmte, zodat -V het publiek geboeid luisterde - én- tel kens met een spontaan applets reageerde. Terecht 'wees dëwti- gent in .zijn toelichting er- óp; „dat hij geen gelegenheids-programma had willen samenstellen en:-: dery halve ook muziek van onze.jgrote Nederlandse componist Diepen brock op het programma had; ge.-, plaatst en wel „Zomernacht"uit. de Marsyas-suite. Salvatore ;To- masso heeft de vioolsolo (evenals- die in Saint-Saëns' Danse Macabre) ■prachtig gespeeld. Het werdV'öiëde- dank' zij 1 het fraai klinkend, kestspel ongetwijfeld een (wann muzikantesk pleidooi, dat terecht met veel bijval werd -beloond; Vanavond wordt dit concert, her haald, Een grote tentoonstelling - ter - herdenking van de schilder Hendrik Chdbot, die in 1949 overleed, ibordt Woensdagmiddag in het Museum Boy mans geopend. Sartre's drama van'ras-discriminatie De eerbiedige LichtekooiL tuaaruan. Comedia -enkele weken geleden zo'n voortreffe lijke voorstelling heeft gegeven, wordt herhaald; ■Maandagavond\inrde Schouwburg met na.de pauze Luisa Tréves' speelse .Brief vati'-Hon- Juan'. Netty v. d. Valk en-.haar dansgroep verschijnen -Zondagmiddag in de schouwburg met,twee nieuwe balletten:. La Valse; choreografisch gedicht van. Ravel en Mlle Mimi et ses Petits~Riens (Pónchielli)%'Het laatste werk gedanst door een jongere grQep. ^ia.MaW wordt/dh weekend gespeeld door Rotterdams Toneel, dat op. HemelvaartsEagïbó- vendien terugkomt met jDe kinderen van- Eduard'. De ec^ositiei van Witïent Westbroek en. Kees Franse in het Schtelands Huis is nóg-: tot Maandag 30 April te zten. Dan morden de zalen tot- 27 Mei gesloten /megens reslaurcttetecrkzaamheden: de volgende tentoonsielling is: van ,Het Narrenschip', een schiidersproep uit Groningen. Vanavond Zaterdag 28 April: R.T. speelt Via Mala" van John Knittel in de Schouwburg. De regie heeft Richard Flink. Het R-Ph.O. herhaalt 's avonds in de Koninginnekerk het concert o.a.v. de Kunststichting en de Raad van Overleg uit de plaat selijke vakcentralen. Programma: Ouverture Cyrano de. Bergerac van Joh, ."VVager.aar, Zomem acht uit de Marsy as-suite' 'van Alph; Diepen brock, Danse Macabre, Cam; Saint- Saëns, Egïogue (herderszang) van Henri Rabaud, -Vijfde Symphonie (uit de Nieuwe "Wereld) van. Ant, Dvorak. U':.;;- Morgen Zondag 29 April: Be halve La Valse en Mile Mimi voert de balletgroep var. Netty v. d. Valk *s middags in de Schouwburg (2.30) ook twee bekende werken uit: Les Svlphides (Chopin) en Langs een begroeid paadje (Janacek); „Via Mala'' 's avonds op dezelfde plaats door het R.T. Maandag 30 April: Comedia-speelt (Van -een onzer verslaggevers) U Katendrecht-aan de'-Rottei-damse Maas en de Binnen Bantam^ roerstraat. nabij_ de .Amsterdamse haven,, daar zijn- de eilandjes waarop de Chinezen van Nederland zijn samengedrongen. Het zijn ér riiét veel. Tn Rotterdam leven op het ogenblik 345 Chine zen en. in Amsterdam ongeveer 500. Voor de statistiek moet meti; hier bijtellen dé Nederlandse vrouwen die. door haar huwelijk met een Chinees ook- zijn nationaliteit deelachtig zijn geworden. Er is altijd veel te doen om die kleine rederzettingen der Chi nezen. Aanzienlijk meer dan hen lief is. En toen wij hun onlangs een visite kwamen brengen, eerlijk opbiechtend, dat wij tot de pers behoorden, waren ze over dit bezoek beslist niet enthousiast. Koe kan het ook anders, waar de journalistiek hier het oog doorgaans alleen gericht houdt op enkele specialiteiten die aan de Chinezen worden tóegeschreven, u hebt het geraden, „de opium, het hazardspel." Maar een ieder die de moeite neemt en do gelegenheid krijgt, iets verder door te dringen in het maatschap pijtje-dat de Chinezen in Nederland vormen, zal beschaamd moe ten toegeven, dat ook.deze onbegrepen minderheid het lot is be schoren van de wolf die in een kwaad gerucht staat. Tijdens verschillende zwerftochten, in gezelschap van een vriend der Chinezen, hebben wij ze bezig gezien, koks en kell- ners, restaurateurs, kleermaki KEND om hurt helderheid ■y' in de was- en- 'strijkinrich- 'r tingy Op schepen is dit door gaanseen afdeling 'waar mef.. Chinezen vindt., Hun-mógelijkheden: zijn beperkt, en kappers, marskramers, Jnnkl-.. De Nederlandse -.«Ml is een bijna doenden. E^me'n moet tol onoverkomelijk struikelblok voor clusie komen, dat deze-vreemde-' hen en. aangezien zij,.steeds elkaar lingen behoren tot ;de ijverigste, én opzoeken,;: omdat hun geestelijke bescheidenste gasten, vaii ons land.; •- - i 7 E leren het: óp deH.B.S. als g* bijvak, het koken en nlet alleen de meisjes,- maar ook de' jongens. Daaraan is het te dan ken dat de Chinese koks-ook in- ons land zo'n furore - maken. Maar zij menen nog niet eens met reden tróts te zijn op hun •kookkunst. Ja. dis zij hiér perpau met. ei en champignons, met vlees, kip en nougat kon-% den maken, of jing wot tong, de echte vogelnestjessoep. Maar dat is duur, de Nederlander ■kent het niet eti .vraagt oni loempia's, ,hami en nasi g or eng, terwijl het: bovendien tegen woordig ondoenlijk is de iti- grediënt'en uit China-té; betrek ken. i structuur anders is .dan bij de meesten van. ons, blij ven ze tot op .zekere hoog te ook vreemden. Maar als gemeenschap daarentegen zij ze onverslaanbaar. De sociale dienstén hebben nooit last van hen, omdat ze - elkaarhelpen. De Chi- nees die te oud is gewor- den: om te werken, wordt ondersteunddoor zijn 'vrienden. Een stukje eten is-er altijd en.'ook..een- plaatsje aan de kachel en een bed. De anderen werken hard. Sinds zij-2ich in Nederland vestigden hebben zij grote naam verworven als koks en ook als zodanig krijgen zij de kans niet, te laten rieh wat zijwaard zijn. Het aan tal ingrediënten, dat uit China betrokken kan worden is zeer ge ring geworden. Desniettegenstaande, kan men,zowel op; Katen- drecht als. in de Binnen Bantammerslraat avond aan' avond: de fijnproevers aantreffen die regelmatig de Chinese eethuizen fre quenteren. V v. De meeste Chinezen zijn hier destijds niet voor. hun genoegen gekomen. En terwijl een: deel van deze gasten bezig is "zich te acclimatiseren, getrouwd is met. Nederlandse.- vrouwen en- gezin nen heeft ge%'onnd, dreigen de omwentelingen in hun' verre vaderland ook hier nog een nasleep te gaan krijgen. Het'.verbod tot het houden van Chineze bijeenkomsten is. ook niét zonder reden en aangezien de geïmporteerde Chinezevcouranten via Amerika hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan gene zijde, hebben zij alle reden tot ongerustheid. Laten we hopen, dat onze gastvrijheid groot'genoeg is om. zo'n luttel groepje vreemdelingen, ook al onderscheiden zij izich door allerlei, het leven niet oninog^UJk temaken. HENDRIK CHABOT V zelfportret V in de Schouwburg het belsngrijice .stuk van. Sartre ,J>e Eerbiedige Lichtekooi". Luisa Trèves'. „De- brief van Don Juan" vormt .het luchtiger nagerecht. Piet v. d.' Kerkhoff geeft in de Nieuwe Zui derker k een f eestconcert'met me dewerking van het Haagse M&iro- zerJkocr. Woensdag 2 Mei: 's Middags ié Museum Boymans de opening va- de herdenkingstentoonstelling Hen drik Criabot. Het Rotterdams- Ka merorkest is al weer aan zijn-laat ste abonnementsconcert in' d? schouwburg toe. Onder leiding van Piet Ketting speelt het Werken van Haydn, Monteverdi, Srr.etana .én Schubert. Vera Doniska, sopraar. en Mnrgherita de Landi, alt. rijn de solisten. Donderdag 3 Mei: Hemelvaarts dag. R.T. geeft nog een voorstel ling 8 avonds in de Schouwburg van JDe kinderen van Eduard",. het blijspelvan Sauvajon-Jackson-:' Bottomley. Vrijdag dag../'//d;- 4 Mei;Nationale 1 rouw-;; Zaterdag, 5 Mei: 's avonds in dc' Schouwburg RT.:- Voorts de orga nist Feike Asma (Wilhelminakerk) -en in .de ■RiwèrahaL dë-Koninlfclijké/ Orkestver. „Symphonia" dié gén concert /.geeft t.b.v. 'het; Nederlands-; Studenten Sanatorium, en. Denneii- heuveL - Dageiyks; tentoonstellingen; Her- denkingstentoónrtelling. - Hendrik Chabót (Mus. Boymans vanaf-';.'3.''. Mei) Miep de Leeuwé- LStud- Soc. .rAsker") ."Willem Westbroek 1 ;en Kees Franse (Schielandshuis tót' 30 April), Jeanne Wasch, pastels t Venster)devierMarissén (Rri damse Kunstkring)v; - 'Uvri: Do wijkraadvoor HóogvUet Ux§: gisteravond in openbare verga dering bijeengekomen onder voorzitter schap van de heer G. A. Soetèman. Behandeld werd een schrijven'-van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam, houdende een verzoek Dm advies óver dë vraag of het nog noodzakelijk isdat Hoogvliet nog afzonderlijk verméld blijft.in ,de'gids'van de PóstcKeqüe-: en girodienst. 'y-; Met algemene-: stemmen -is'besla- ten te adviseren. Hoogvliet afzon-' derlijk vermeld te Taten'Tn verband., mét dénog geheel v a partè ligging en gemeenschap.. Voorts besloot de wijkraad gunstig te adviseren óp een voorstel van B. en W. pm,'Tn. .verband met de ophoging van dé buitendijkse gronden -van' Hoogvliet;1.' heti haventje yan' Hoogvliet - en 'f dp waterafvoer van het Land van Pobr- tugaal te. verleggen. PERNIS 25 JAAR NIEUWE KERK. Het is deze" week 25 jaar' geleder» dat dc Herv. Kerk in -ons dorp wérd ingewijd. Zondag zal er een herdea- kmsdicnst. gehouden, worden, .waar op de predikanten, die in deze "2S: jaar dezegemeentehebben:- gediénd een kort woord -zullen spreken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5