VACANÏIE - RUBRIEK K< OudeGenevtr! Chinese revolutie wordt I steeds bloediger Kenners Kiezen K V^ÉBRÊGT 5 KIERDEN Hooghalen Dr. Hooghalen Valkenburg (L.) VOORTHUIZEN m Gebeurtenissen volgen geheel de Russische lijn Rode liaan kraait in timmerloods W SCHIEDATÏ-1 BORCULO (GLD.) OISTERWIJK (N.B.) g*5USSSEugffiSSZ, Oislerwjjk (N.B.) Den Dolder Lar?eercrje:-De BIOÖ,ut'' Diever Donbarg 15'. I°adian«m v:v-y;- Epe Potten Rheneri ST. MAARTENSZEE Hollandse Rading<GIK"' Houthem-SL Gerlach SLSS"Ife«°indeS Tesel Leersnm N00RDWIJK AAN ZEE ggg ï/Sï Frankrijk Noordwijk aan Zee S." RIVIERA ENNERS f%IEZEN f%ERSTHOLT f%OFFERS Nu nog voor de oude prijs Wm Zaterdag 28 April 19511 .LOKDENOe liberale „Manchester Gaard fan", welJc blad tot «asrcr welwillend tegenover de Chinese revolutie stond, schrift Iti een hoofdartikel. dat er in het China ran Mao Tse-toeng steeds meer bloed t*at vloeien. Do revolutie in China is heiig dezelfde weg op te gaan als «He In Bwland en eau in Frankrijk- Het is niet nodig de overdreven ver halen oyer de terreur te geloven. dJe de nationalisten van Formosa'uit verspreiden, de regering van Peking xelf levert de feiten via de radio en haar eigen pers. - D® decreten van 21 Februari 4i« door ftïao zeli werden getekend om de. ernst ervan aan te tonen voorxien in de doodstraf voor een uitgebreid gebied van contra-revolu- tionnaire vergrijpen. B.v. schrijft een der decreten de doodstraf voor voor hen die contra-revolutionnaire daden verrichtten vóór de bevrijding «h zich niet na dc bevrijding vol doende van deze vergrijpen hebben schoon gewassen door net verrich- "tett van buitengewone diensten. Door een dergelijk decreet zijn tal van mensen gedoemd te sterven. Ttjdens de Koreaanse oorlog was de nationalistische regering van For mosa .in staat de guerilla naar het vasteland van Chir.a over te bren gen, De communisten worden hier door niet ernstig bedreigd maar rij zijn zenuwachtig geworden en zien overal geheime agenten. Zij verrich ten daarom arrestaties op grote schaal. In Tsjoenking deelde hel bu reau voor dc openbare veiligheid onlangs mee, dat er 4000 eontra-re- vohrtionnatren waren gearresteerd. Collectieve executies hebben .in iedere stad van betekenis plaats. Om de doodstraf tegen zich te horen uit spreken is het niet nodig, dat men pas ieen misdaad heeft gepleegd. In Kaïfeng werden onlangs drie man- neniterechtgesteld omdat rij gewei gerd hadden zich als „reactionnai- Ttn%- te doen- inschrijven. Wanneer ieznand bekent een resctionnair te zijn.kan men zijn lot in bet commu nistische gemakkelijk indenkero wei gert .bij echter een reactioncair te zijn}' dan is dit eveneens een hals- misdaad. EEN VRÖTTW De voornaamste rechter van het Chinese Hoge Gerechtshof is rrnurwv SJen Tsjoen-joe genaamd. Zij heeft onlangs een artikel ge schreven, dat van bloeddorstige ge voelens getuigt. Zy wfjst de plaatse lijke autoriteiten terecht wegens hun „incorrecte houding van welwillend heid'* tegenover anti-revoluüomiai- ren. Als gevolg hiervan zijn de rechtbanken zaken, die reeds waren afgehandeld, opnieuw gaan bekijken- De excessen zijn niet te wijten aan de ijver der plaatselijke autoriteiten, ïfj worden direct door Peking ge last. In het büwnder religieuze groe pen moeten het ontgelden. De .^Manchester Guardian'* .wyst eri verder- op, dat bet een gewoonte wordt rechtspraak te doen in tegen woordigheid van de massa. In Kan- soe werd onlangs een beruchte „plaatselijke despoot" geëxecuteerd voor een menigte van 50.000 mensen. Vijf en twintig beschuldigde perso nen. werden onlangs voor -5500 „volksvertegenwoordigers'' in. Pe king gevoerd. Dé burgemeester van Peking.zat voor en vroeg:„Wat moet er gebeuren met die speciale agen ten, bandietenlegers, bandieten, des poten en leiders van geheime reli gieuze agentschappen?" De menigte riep:„Schiet ze dood, wreek het valk'*. Eén van de op die wijze te rechtgestelde mannen werd veroor deeld voer een misdaad die hij 24 jaar geleden pleegde.. Aldus viert thans de terreur in. China hoogtij. ^-Vermoedelijk door sluiting in een electromotor ontstond er vannacht, brand ia een timmerloods van een sofeeepsreparatiebedrijf op pier acht y%p de "Waalhaven. Met een straal ^vah'-het éigen bedrijf werd- de blus- -£j(a& begonnen. Personeel van auto- Jprift. vijf kwam te hulp roet een en drong rookmaekerr de loods binnen, 'ens was aanwezig motorspuit 90. n,werkbank...een motor en diver- gereedschappen werden een prooi r .vlamrngn. -Brandraftester P- v. d. ïfadort-had de" leiding vande blus- 4+/; Aangekomen schepen -."april SSTOlpBIS*'"'. CLAUDIA Uimiiöeh Waalhaven 24 ledig Arm.'- Farina; SO- attAUxy Londen -Rijnhaven. 4 ledig Algr ilfrichtkint::?'1 UNIT AS .1walvisjager gHamburgSchiedam ■•Anth. Verier," per r. #lbt ThamesSTELLA Hamburg inaar roDbitslarid stgd Oudkerk; .TROMP-krui- l^exifeNoordzeé Parkhaven Marine;33- i/MO/.Lodei+ Binrtenhaven 1 26 Invo- fefta-vstgd; *VESTA: Lbn dén B inrienh aven £ÖZ*;»ui*èr-' v Uden r PETWORTS Poole ^jWftalhaven;::Fr.- -Sw. ledig RotiKusty. gentri; A J FALKLAND; AJsxandrië llJeelhaveh "WE Dam Smieer;- HELDE 1"Reykjavik.- Lekhaven THB stgd Seeu- i'-.wen; ELISE NUEBEL' Hampton Roads ^Waalhaven boei 9 kolen Nuebel Co; JA47A: Sydney Aiwtr.) Maashaven paal IV3ii:'«g":Corneldér;- SKODSBEHG Cent ;;;Wüton R'dam ledig. Frh Dekkers; MA- ?;TA Dlhopper .Ned. proef tocht Klnder- SmU; èri Zoon;MECKLENBURG ÏXarwjchHoek vaq'Holland FKANQHE •/CCMPTE MenaeïAhmadl Femis BPM .eïle^yan'Ommeren; SYLT Gonfreriile y'Férnis' PM; oléi. Pakhuism; LBERTAN C-COAST: New. Castle UseJhaven OZ rig - 23 APRIL tlj^tUsiNAL-. .Bordeaux - IJselhaveri C Sw %&0>yariUdén;. - waLTRaUD Lnndea ^Binnenhaven OZ .suiker va». -Udeu Sï. SALLING - New Casde WaalhavenH gierifgWorms:CTBBUS (veerschip) |aPed^Aitï Oceaan' Parkkade - NIev. Gou- -;?driaani' ELBE: LICHTER per slbt Fair- pwbws'slbt' Duits- Kopenhagen Deriii# Vinke; BLACK. GULL New .York t\ s^g iNfev Coudrisah iLek^even -BDST öSDAWID Harwich Hoek van Halland. iKEIZERSGRACHT V' AmsterdamWaal- ";g; FIDUCTA Boston rg'.ledig;-. SB35RING- - Merwshaven. :Höd; .Pie- !S^s :Stgd.; :-BLACK HEHON Anlwerpen -gLekhaven Niev Coudriaan stgd.; VIÉN- .NAHarwich Hoek van Holland; CLAN ^MACBBYNBri Londen Waalhaven -N.Z, Stgd.: .Burger; TKENTWOOD Londen g; Waalhaven- T.HlB. ledig .Erh.V Dekkers; KUWEIT - Mend al' Ahmadi. Perrüs BPM ;,-Huys, aüe; JO HOORN naar Maassluis WagenhórriCAPULUS Mena al Ahrhadi [vPernis B.FJVÏ. olié Van Ommeren;MA- :f-KE.CHlAROAntwerpenMerwehaven Q. ïpJXvfstgd. VvAtm',- Farina; CALTEX .."UTRECHT Sidon Pernis Caltex olie ^■Kuys;L ALOUETTE Southampton .Mer- -Kiwehavén- K-V. rigd; Gen steam: HA- 'ïDAUNE Hemburc. Duitsland olie Van Qmmerar; -alGEIBA Londen Waalha- CrVeii' "troel 54 ledig Lenders; SAMSRB -'. -Parijs Parkhaven W2- stgd- Muller, Vertrokken schepen 27 Aran, LPFASSILIS Halifax. RIO SEGUNDO -.Bjienos Atres,'KONINGIN. EMMA Bax- -HYALINA'-'SheShaven. BROUr WÊRSGRACHT Helstngfcrs yfa Ant- -v:..werpen;. - RANSEL Bphus. LTIISLWEI- 3 -TERT Hamburg. BOITLDZR VICTORY. Hampton Roads, VEENDAM New-York ^'-via"-''.'HavTe en - Southampton. GRIES- Nard enhamn. CRETE Cuba. apCBIKE'i Oport en Ltsscbon via^Aot- 'Werpm. i LIBELLb Amsterdam- WAR- S-lMIA Antwerpen.SWAINBY, Narvik. .MATIHTESSEN Antwerpen. 'TASCO Hampton. Roads. IRAN Brake, 1fALKVDC?;: Solvesfeprg. ARDETTA Ll- 'Wcrpoot--.- KRISTIANSFDRD Madagas- r j'jar mho Tangen B.ORNltIF Stock- 4s»Tliïi':v'WlEBOLD BOHMER Lissabon, •^ADEN:G6lo. MARTHA RUSS.:Ham- -S^Mirg. .EVBOLAND Gonfrevifle; AM- f -SJEHDAM Harwich. .VINDO Gothen- ;>ihurg, DANAE Caèn. QUSNTIN Amrier- I dam.,TAE>DEI Fblladfilphla.: BUCKLAW ?/r ZB AFBIL V; -'GOVAN Bremen,: OSCAR'?BOHJES-. SON' Nbw Orleans. GLASHAVEN.Go- r"thenburg. '-,1 - - - (?KOBEA^ Adéladde; ,-MONTE rADULA METROPOLE, - Aritwerpen; rD,:.; Antwerpan-: HA"Vr Lgaf passagiersschepen MTS m Taa .ladoDssib Colombo SCHESHXHEvertrektv 29; DJakttta >AnsNiideB^KPhiidi8^S3 Ï3k,f DORSETSHIRE pace. 28 Wight naar Rotterdam, ontscheping begint Zondag middag half 1 terrein Lloyd- GROOTE BEER thuis 28 van Port Said JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 27 'y'avonds te Fremantle. KOTA INTEN verwacht 29 Minikcy te passeren naar Biak. NEW AUSTRALIA pass. 28 ouessant hanr Amsterdam, ontscheping begint Zondagmiddag 4 tu voortzetting Maan dagmorgen 6 uur. ORANJE ulfc 27 ham. van Colothbo naar Belawan DelL SKAUBRYN thuis P»sr. 28 ra. de Dahlac Eilanden (Rode Zee) naar Suez. 18 Met te Rotterdam verwacht. SOMERSETSHIKE thuis pass. 28 nffi. de Dahlac Eilanden CRode Zee) naar Suez. 16 Mei te Amsterdam "verwacht. WILLEM RUYS thuis pass- 28 Kaap Bougarori naar Southampton. Grote Vaart ABBEKERK, thuis 28 in hét Suez- kanaal. AMSTLLSTAD. 28 te Bombay. ARLNDSXEKK. uitg., 28 te Aden. AK- KRUMDLIK. uitg., 27 nam, te Port Said, AAGTEDDK. 27 nam- te. Hamburg. AM- STELKERK, 27 V. Takoradt n. Monrovia, ca. 15 Mei te A'dam verw. ARUNDO, pass. 28- Lizard n. A'dam. AAGTEKERK, thuis, pas. 28 Elba Cape (Rode Zee) n- Suez. ALCYONE, thuis, 28 nam. te Alleppey, - ca 10 Juni te R'dam verw. ALDAtó» 27 aam, v. Las Palmaa n. Rio de Janeiro. ALKAIP, n. Recife, 2S bjrj de Kaap Verdlsche EU- - verw. ALMKERK, thuis 23 te Singapore.AMPENAN, 28 te Soerabaje. ARK2LDÜK, 28 te Hamburg, AXELDUK. pass. 28 Wight n. New York. AALSUM, n. R'dam. pass. -27. Zuidelijk van Ka30' Race,; ABBEDÜK, n. New York," 2®"te Montevideo. AGAMEMNON, pass. 23 Cape Hatterss m Turksisland èn Cura'gap, ALBIREO. ui tg;, 28 nam,te. Montevideo. ALMDIJK, thuis. pass. 28 Straat Florida n.Londen. ALWAKL Z7 v. .Trinidad, n. Rio de Janeiro. AMSTEL- PARK, n. Baltimore, 28 nam. dwars van Bermuda's, ARIADNE, ,28 te - Genua, 16 Mei te. A'dam verw, AALSDUK» 26 te New Orleans. ALPHAHD thuis 27 te Mrctevideo; AR UNDO 29 nam. te -A'dam verwachL BILLFTON (nieuwbouw Nederland 28 nam 'v Dundee. 29 vm 4 uur t« Umulden .verwacht,:' BORNEO thuis pass 23 Sabang n Colombo 24 Mei te A'dam "verw.; B AWE AN pass 28 Elba Cape - (Bode Zee) naar Aden en Dja- Jcarta; BENNEKOM 28 te' Guayaquil; BLDDENDDK 28 te Philadelphia BONAIRE thuis 28 nam 7 uur te "Umuiden verw.; BANTAM uitg. pass 28 Kaar> Guardafui n Singapore; BALI thuis pass 28 Elba Cape (Rode Zee) -1* Suez; BATOELA27 te: Lexala Boe- roe)BOSCHFONTEIN, uitg. pass 28 "Kaap de': Gala n Marseille; - BLOEM FONTEIN ultg. z Mel te Kaapstad verw-.)- BOSKOOP 28 op het meer van Maracaibo: 'BREDA 28te Mbtlendo. BEVERWIJK 23 v, Sagimto. n, Neder land. CASTOR28 - te CiudadTrujillo; COTTJCA 23 ,të- Paramaribo; CONGO- STROOM pass 28- nam de* Blssagos EiL n Frctown. >•"- DEEMERDLXÏÏ ultgt 26 te- Seattle; DUTVENDIJK 28 te Hamburg; DIDO paai "28 Dover ii Tanger DELFLAND pass 23 Kaap Frio n Montevideo; DELFSHAVEN pass 28 Castillo. 29 vm:' te; Montevideo verw.;' DALERDIJK: 'thuis pass 27/23 N0orrieljjk vari Azo* ren; 9 Mei - te - R'dam verw.; DRENTE 28 te Nssrpit (Philippijnen)T DANAE pasg 28 vm Kaap de Gata n Gibral tar; DELFT paw 28 Barranquüla naar ■Curacao, ,13 .te A'dsra -verw. EDAM 23 van Rotterdam naar New York; BEMD1JK-25 te Coatzacoalcos, GAANTERKERK 28 té Port Elisabeth; wUWE pass 27-28 middernacht Dakar oaar Monrovia; GOOILAND tbuis pes» 23 Brtmonte naar. La» Palmae 13 Mei te Amfiterdam verwacht; GAROET- thnis 27 nam té Suez; GORDIAS SO te 'Algiers en 14 Mei te A'dam verw. HECTOR pass 23. Algiers, naar Mal ta- HELENA pass 28 Ouèssarrt 3 Mei tc Amsterdam verw; HEELSTJM -pats 23 Key West naar Houston; HELICON 28 Iran New' York naar TurksisUnd;, HY DRA 2s te Guayaquil verw. -ITTERSUM thuis' 28 vm te Havre;: IRIS pass 27 Texel naar Gothenburg. KFIT jeHAVEn te Lagos .ijj droogdok werd enige bodem scha de geconstateerd direct herstel biervan is niet noodza kelijk' KAROSSA pass 27 LaAka naar Singapore: KKRTOSONO üitg. pass 27 nam Malta naar Fort Said. LAERTES.28 te Semarang; LOOS- DRECHT thuis 28 te Antwerp en; LEM- STERKERK pass 23 nam Gibraltar naar Rotterdam; LINGE paes 28 Cabo Villa- no naar Pemi*. '- MAASKEHK n West Afrika-, 28: t« Antwerpen;MANOERAn 29 nam vaa Kaflsh'amn te Amsterdam verwacht; MODJOKERTO - pass 28 nam Ouewajlt naar Rotterdam; MOLENKERK thuis 2S in de Golf. van Suezj MUSI 27 ter redevan Menado; MELAMPUS thuis 25 Van Aden naar Suez 12; MMtö Am- Bterdamverw; MAAS 28 nam. te New Orleans; MENTOR pass 28 BiZerta n Stamboul, MAASHAVEN 28 van R'daih n. Buenos Ayren. - NESTOR 28 te Oran- NOORDWDK pa«. ';28' Gibraltar: naar Rotterdam; NOORDAM naar New York pass. 28 Ztiideiyk van Sable Eilanden; NIEUW AMSTERDAM - 2T nam.-van - New York B Mei te Rotterdam verwacht. OBERON 27 van Turkdsland haar New York: ODYBBEUS 28 t«j Algtew; OVERIJSSEL thuis p«g.23Lissabon naar Duinkerken; ORANJESTAD tfcul# 28 te poiïta-Delgada; ORESTES 37 van Montevideo -naar - Recife. ORION M v, A'dam n. Tunla. PLANCIUS 28 te Boeleleng; PRINS WTLLEM IV 28 te Oitcago; PRINS MAURXTS 28 te Bremen; PARKHAVEN Js v.m. l _uur te Delfzijl verwacht;. PRINS ALEXANDER 27 van Hamburg naar Montreal; PRINS WILLEM III paw» 27 Rockall naar Montreal; PRINS WIL LEM VAN ORANJE 2S te HuU; PLATO 26 te Progreso; POLYPHEMUS 23 te New YarkA ROS SLM 25 te Setubal; RAKI 27 van Menado naar Bitung; REMPANG pass- 28 de Azoren naar Alexandrid; RUYS pass. 27 Cocoa ELand naar Penang; RIDUW 27 van New York naar Beirut; RIDDERKERK 28 van Hamburg naar Antwerpen. SLOTZRDïTK p#ss. 28 Minlkoy naar New York; STAD DORDRECHT 23 te Palermo; SA LA WA TI thuis 28 te Port Soedan; SALaTIGA 28 te Djakarta; SI- BEROET 27 op jPfllembang Rivier; SOESTDUK put. 28 Elba Cape (Rode Zee) naar Aden en Java; SWARTEN» BONDT 27 van Soerabaja naar Djakar ta; STAD ARNHEM pasa. 28 Algiers naar Gibraltar; STAD SCHIEDAM pass. 28 Ouessant naar Savpna; SALLAND 28 te Buenos Ayrcs; 5ARPEDON 28 te Ma- racadbo; SCHIL pass. 28 straat Florida naar La Guayra; SLAMAT pa&s- 27-28 's nachts Key West naar Galveston; STAD LEIDEIN naar Galveston pass. 28 dwars van Kaap Hatteras; STAD VLAARDTNGEN 2fi te Narvik, verwaent 7 Mei te Botterdam terug, TERNaTE thuis p. Anderhalvegraads- kanaal n. Aden; TEUCER thuis p. 27/28 "s nachts Minlkoy n. Aden; "*HESEUS 28 te Carthagena, 7 Mei te A'dam verw.-, THEMISTO 28 te Selfari; TJIPANAS 28 te Dar Es Salaam: TABINTA 28 te Soe rabaja; TA WALT 28 te Belawan Deli; TJITJALENKA p, 28 de Paracel. Eilan den (Rode Zee) uaar Suez;; TOSARI p. 28 FinlSterre n. R'dam; TER O p. 28 Kaap Sao Thome n, R'dam; TAMO ver trekt 29 v. R'dam via Antwerpen naar Bayren: TIBA 28 te Buenos Air es. UTRECHT 27 v. San Francisco naar Seattle VULCANUS 27 te Stamboul; WAAL 28 van Nlaracalbo n. Punta Card on. VEENDAM n. New York 28 "te Havre; VAN RIEBEECK SB te Semsrsng: WAI- KELO 28 te Soerabaja: WILLEMSTAD p. 27 Trinidad n. La Guayra. Korte Vaart ARNO UD SP OLD ER, 30 narrute R'dam verw.: ALBERT D.. 20 's avonds te Strood; AFIEN'A, 27 v. Yarmouth n. Goole; ARY SCHEFFER. 28 te San tander. BATAVIER HI, ?6 te Bordeaux; BA- TAVIER. 25 te Swansea; BROUWERS GRACHT. n. Helsingfors. 28 te Antwer pen; BEKNISSE. pass. 28 Wight n. R'dam; BILL S„ pass. 28 Finirierre n. Lissabon; BREM. pass- 27 Finirierre Lissabon; BIRMINGHAM 23 's avonds te Antwerpen. CITADEL, 28 r. Londen n. Brest; CORNELIS HOUTMAN, 23 v. Haifa n. Sicilië: CANADA. 28 te Liverpool: CA- PELLA, 28 te Southampton: CELEBES. 3 Mei te Civita Vecchia verw,; CLAES COMPAEN, pass. 28 Land*» End n. Manchester; COOLHAVEN, 29 nam. te Liverpool verw.;' CAHPO. pass. 28 Wight n: Belfast; CASABLANCA 27 ym; v. Aden n. Colombo. DENEB, 28 v. Brussel ri. Vilvoorde; POLLARD, pass. 27 Texel n. Oslo; DO- RINDA. 28 te Antwerpen; DA VINA GO EK OOP, 27 v. Nantes n. Bordeaux; DEO FAVENTE. 27 v. A'dam n. Kopen hagen; DA CAPO, 27 V, Garston n. Gent, EEM5 n. Adam 28 nam. 8 uur te- IJmüiden verwacht: ELJO pase." 28 Wight n- Hull: ECHO pass. 28 Beachy Head naar Belfast; EGBERT WAGEN BORG pass. 28 de Burling EU. naar naar Liverpool; EEMSTRoÖM 26vah f- >7 p* De hopperzülger Ma tad I, ge bouwd door de N.V. L. Smit en Zoon 's schéeps- en. werktuigbouw te Kinderdijk voor rekening van het Belgische ministerie van Koloniën, heeft Vrijdag proefgevaren. Het zal binnenkort op eigen kracht naar de Congo varen. Verleden jaar werd het zusterschip Mateba aan de Bel gische regering afgeleverd. 5J? De werf Gusto te ScWedam is gereed gekomen met de bouw van een dubbelschroef-stoomhopperzui- ger voor rekening van de regering van India. Het ongeveer 60 meter lange vaartuig dat de naam „Pan sy" ontving, zal binnenkort naar Calcutta vertrekken, s? Het uitgaande Nederlandse mo torschip Bianca kreeg Vrijdagmid dag op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de Westgeul met ma ch in eschade te kampen. Hét vaar tuig is naar de Tweede Katendrechi se baven teruggesleept. Apeldoorn T®,,^u^r boBsen voor de^maandoAJuni» huls. TeL 4567. Juli, Aug.. Sept. groot gedeelte van een Noordwijkerhout Int. V.V.V., Herenweg 8. kamera, zcmer'iuisjes, kamperen. pass. 28 start Point n- Dublin; FRATER- NITE 28 te Rafso. - GAASTERLAND 28 v. Harlingen naar- Goole. HELVETIA 28 te Blyth; HOOGLAND 28 op de Theems: HOFLAAN 2R nam. te Cardiff: HEERENGRACHT 30 V.m. te A'dam verwacht; HAVIK 27 v. "Rris- tolkanaal n. Hamburg; HAGNO 23 na middag 4 uur te R'dam verwacht; HEBE NOBEL 27 v. Charlestown n. Snodland: HOLEN DRECHT 26 van Bordeaux naar Londen. IMPORT 27 v. Casablanca n- Marseille. JULIA MARY pass. 28 Oporto naar Casablanca; JAVA 27 v. Barry n. Nan tes; JUNE pass. 27 Prawlepoir.t naar Avonmouth. KUNLABORI 28 te Newcastle: KA- PUA3 pass. 28 Elba Cape (Bode Zee) n. Aden: KONINGSHAVEN 27 y. Tene- rlffe n. Oran. LARIX 27 - van Amsterdam, naar Skutskar; LENY pass. 28 Land's End naar Port Taltot; LUCAS BOLS I 29 v.m., te - Bordeaux verwacht; LUCTOR 28 te Guernsey; LACRA pass. 28 Kiel naar Barrow; LIES 27 van Goole naar Helsinki- - - MEES 2a te Esbjerg; MEIKE naar Oporto 28 te Antwerpen; MAJORI28- 29 van'Kingslynh te Rotterdam verw.; MARIETJE BOHMER pass. 28 Kaap de Gata naar Liverpool: MASCOTTE pass. 28 Ouessant naar Cardiff; MAYMERE 29 -te Genua verwacht. NOTTINGHAM 27 te Dover: NIEUW- LAND 29 vm_ 4 uur te Rotterdam ver wacht- NASSAUHAVEN 28 van Kopen- hagen naaf Rotterdam; NnrTlL 26 te Kingslynn; NIEUWEHAVEN 27 van Ca sablanca naar HuU; NJORD 27 van Bouaan naar Londen. OCEAAN 23 te Agadir; OISE 27 van Amsterdam-naar Parijs. PATRIA, 23 te Newport, POSEIDON, 28 te Solves borg. PRIMA, pass. 27 Lundy Eiland: n. FerroL PARAMOUNT, pass. 28 Southampton n. Londen. RjEMMERT, 28 v. Lissabon n. R'dam. RIJNHAVEN, pass. 28 Casquets n. Ca- rablanca. - SPORA, 28 te Agadir.'SOEB4BA. 27 v. Londesc n-,R'dam. SANDENEURGH» pass. 28 Ouessant n. Bordeaux. STIENTJE MENSINGA, 28 te Dieppe. SEAHAM, 23 te Odense. SERVUS, 28 te Liverpool. SABA. 27 te St. Malo. SIAN, 23 te Karls- hamn; TIMOR. 28 te Londonderry. TE UNA, 27 te Middlesbro n. Banders, URaiAJO. 27 te Londen. VAN GELDER,,28'te Londen. VIVO, 28 nam. te R'dam verw. WESTERDOK, 27 v. Stettin n. Aba. WILLEM BABENDSZ, 23 te Corunna, 'A'ESTROPA. 28 te Sas van Gent. WIE- BOLD BOHMER. pass 28 Dover n, Lis sabon. J±. ZWERVER, 27 te. Middlesbro, ZEE LAND, 28 te Dublin. Tankvaart AGATHA 28 te Fladjoe; ARMILLA 27 v Miri n Singapore. BAREND RECHT pass 28 Bas Ma- riraka n Aden. CALTEX UTRECHT 28 V Sidon te Perim;. CLAVELLA 28 te Cura?an daarna Engeland R'dam dokken; CO- RILLA pass 28 Flnisterre 1ta Star.- iow verw.; CIS TULA pass 28 Kaap tie Gata n Abadan; CDRYDA a Bue nos Aires pass 27 Zuidelijk van Mau ritius: CALTEX DELFT 27 V Sidon n PermisCALTEX PERNIS n Sidon pass 23 Noordelijk van. Benghazi. DUTVENDRECHT n Liverpool pass 28 dwars van Oporto. E5SO ROTTERDAM- pass 38 Horts (Azoren) n Aruba; ETREMA pas» 28 CalicutnSingapore; EN A 28 te Mara- caibo. INGEBORG 27 v. SandefjDrd naar Helsinki. LEENDERT B. 28 te Gibraltar, MERCURIUS, 28 op de Jumöer. MAR- PESSA, n. Stanlnw, 28 nam, té Silez. Metula, 2 Mei te Santos verwacht, daar- na Rio de Janeiro, Curacao. MALEA, n. PemlB. 28 vm. te Suez. METULA, pass. 23 Bahia ri. Santos.. NQQRD. 28 te Fort Jerome, PAPENDRECHT, pass. 28 de Azoren n. Key West. PERNA, 27 v. Fremantie n. Miri. STANVAC PENDOPO. 28 te .Soengei Gerong. SAROENA, 27 nam. te Pladjoe. STANVAC BENAKAT, 27-v. Tandjong Oeban ri. Saigon. SCHERPENDRECHT, pass. 28 Panetellaria n. Montreal. TANKHAVEN H. 28 te PaJembsng. .TANKHAVEN Hl. 27 nam., v. Singapore, 29 v.m. te Pladjoe, verw. TARIA,. pass. 28 Gibraltar n. Perais. Wl K t .DRECHT, 27 ter rede van Bom bay. WOENSDRECHT. n. Berre, 28 bij Sicilië. WAARNEMINGEN Luchtdruk; 1013JO; wind: N.N.O. 3: temperatuur 5; max. temperatuur - 2.40; -aihj uur. Wei RIJNWATERSTANDEN Lohr 133 —6 Trier 235 +38 Constant 335 +3 Rheinfelden 285 +131 Brekach 252 +6 Strassburg 300 1 Maxau 467 +7 Mannheim 332 +5 Mainz 307 +3 Brngen 212 +3 CaUb 231 +2 Kö!n 239 +1 Ruhrort 452 Lobith 1065 —9 Nijme gen. 844 10 .Arnhem 839 —7 Eefde 365 —7 Deventer 25" —6 Bonn 226 —2 Dus- 'selaorf 358 3 Wsel 42S 4 Emmerich 372 —7 Plochingen 122 +1 Monsin 5570 +10 Vlsee 5075 +8 Borgh 4001 +24 Bil- feM '1143 —2 Grave. 496 +6.r 29 April. Hoog water te Rotterdam le tij 10.55 2e tij 23J26. 30 April. Hoog water te Botterdam le .tij. 12^7 2e tij Brand in opslagplaats van papier In een papiermagazijn aan de Tolhuis- laan ontstend gistermiddag omstreeks kwart voor vijf een kleine binnenbrand, doordat een papiervemietigings- en pakmachine warm liep. Onder leiding van brandmeester J. Wctstein werd het vuur geblust. Aanwezig waren G1 en de slw. 60'.en-61, f D V. MERKEN RUT ON, ER RES H. E. HO O Y ER.' f C E L S I O R FR I D OR. RITSEMA H^ere-a. Acrne__en__Errsi_^ BtUÊRLAHDSU- 5- 1 730920 >M 13 333444 CEH haa&» ^..tu'anstraat ia-ie*_ "mf 3r in keuze en betaling - geen moeilijkheden. Ra« «Um "1>e Zonnebloem", Boven weg 31. Kamphuis. DenneKOm Kampeerterrein, Zomerhuisje* (huisje»van 14/7—25/8 bezet). Tel. K 8379—205. NfinPRPFÏf Bloesesuiand Z.L. Bondspension A.N.W.B. nUVlVODDIY M. Gubbels Sneepers, Tel, 232. Voll. pension, 7.00 p, d. bij bos en bushalte, 7,— hoogseizoen) OialaruriiL- Ptnrion „De Belveris' Hoeve". Té nüdden vwMJrwlJK. der bossen, heide en vennen t 5,— p.d.p.p. Pension „De oude Top', Kampeergelegenheid, DenneKOm Penslonprljs per dag f S.7S. Prima keuken, douche. TeL K 8379—256. Ook grot® clubx. Str. water. D:LlPension aangeb, of gem. ksmer» m. keuken- DIltflOVeD gebr. bij dame alleen. Ook v. ruatbeh. ot her- stellenden. Br. no, U-438 bur, van dit blaiL OÏSTFRWÏ ÏK N R yacanli«-R4mPhals „Morgenrood" UXD1 CJYFVIJA. 17»D. 'n ideaie vacantie te midden bos. ien, vennen, heide, zandverstuivingen. Gezlnaksmers,'Da-' mes- ot herenylaapkapiers. Prospectus op aanvrage. Oictprwiilr <"N U I Heck's Vacantieoord „ElCnntento" vlelciWljtv \lLD.j tril. v. bossen en vennen, Logle# V 0,75—1,50. Pen», t 4,30 p.d.p.p, Tel, 880 k. itr, water, met gebr. v, keuken. Mooi AlttprwiiL ÏN R I StiUe Wilde", Scheibaan U, UlïterWljK \n.D*) tril. v. bossen en vennen 6.— p.p.p.d. Bediening vr$j. Str, w. DI0 Pension ^tefugium", Zwaluwenw. 1, Modem Djaricum comfort. Rustig gelegen. Uitsluitend voiw,pers. Kampeerc. „Galgenveld". Ten ten met veldbed, w. maaltijden, thee en ab. Natuurbad 19,50 p. w.L Aparte gerinstenten. Hsect UI Mursltplein SI, Borculo.: gelegen aan bossen en vennen. Int. conversatiezaal. Gr. tuin. Gez. zitjes op terras en gazon. Tel. 760. Vr.proepectu» water. Bosr, omg. „Mooi OlsteiwUk" - Baerdijk llT. Voll. pens. 5,80 p.d.p.p, Str. CallantSOOg ^airi^eerhu!!-'eï „geschikt voor personen. P. J. Kruisveld, Helmwcg 21. CaUantioog. Mei, Juni en OnKhmncm Café-Rest. „Vreewijk". H. Linnenbank. VObtVOOrm Stationsweg J. TeL 24. Prlina keuken. Overh. kippensoep. Inl. over Oostvoorne en busdiensten'. Bosrijke omgeving. Ottprinn Bniisaliiwb.drijl Vogel, Vr« «santH VLICIIUU bungalow, alle comfort, nog vrü voer Juli en na Augustus. Arnh.weg 25—27. - rr\r Te huar mooi landhuis. Ged. de gehele maand LtL/Lê junL prachtig gelegen aan de rand van het Edese- bos. Geheel buiten het dorp; Inl. bh D, van Loo, Zennè- oordiaan 57. Tel, 8380. PJo Pension „Boslurif, Otterloséweg 30.: TeL K 8380—8778.. LUC Frachtige omgeving, bos en heide. Str-water. Pr. keu- ken. Pension, f 6,p, d. Pinksterweekend'18,p, p. rend gelegen aan boe, helde, bij zwembad. H. v. rl. Berg. Mosselseweg 1A, ölldrlnrn aan 7p<» Zomérhuisjei te huur in Juni—.7 vuuDorp aan tee juu f 30[_ p> weekser week. Akershoek. Tel. 63. Schilder- Sept. f 25.— p. Pllffpn ^!fl Voor de 'zomermaanden gem, kamer* uucu \uiu.y jo huur aan de rand van bos. dicht bij -dorp, vrijkamers ep, keuken. Postweg 50. Piltfpn De Instuif. Stuif de Instuif in en U'geniet een runen prettige \racantle midden in v.i JJ.—- P_..i (Gem. Epe) Gld, vac. verb. „De Pollen", ll h-a. UJUSl eigen bos en heidegrond. Rustig pens. 6.— p.p. p.d. eiv enkele zomerhuisjes van 2 tot 6 pers. Verpi, warme maalt. W. Horrèe. Woesterbergweg 8. chr. kampeerccntrum. Vei. bossen. Putten (Gld Pl;^#n schitterend gelegen te i uiicu (U1U./ midden v. bos er. heide. str. w. 6,— p.p.p.d. Garderenseweg E 64. TeL K 6776—246. CDU /Vol +Vntbouie's Hor* vacantieoord v. kinderen. CéI L l Cl»/ (ook voor onbep. tijd) gezell. huis naby. bosr. orag, desk. leiding, prima verb., 4,50 p.d.. tel. K 6780-319 Deg.. pension aangeboden voor 4 ft 5 personen. Ook met gebruik yk keuken.. J. Veurtjes, Vlijtweg 21, Epe. PUTTEN (GLD.) ,.D<> Bosnulter" O. uw, -UiU.) ],id,r.g. Prachtig gdejen temlddm van bes enhel.nablj natuuraw«nbad. Neg «r'«el, ,-,atns. vry: Slaapzalen voor:, ongehuwden, clubs,, -etc. Vraagt prospectus. Pinksterweekend spec, tarief. CDMUI rt Kampeercentrum „Hazenborg", F. KortJang- IllViriXiLV iaan i. Schitt, kampeerget. m. en z. pension, dicht bij Boshad. bij IJselmeer. K1. en gr. groepen. Vr. prosp. PIÏTTFN VacanUecentrum (Mooi véluwei. Telefoon 1 U X Iril K S77S277. Gelegen temidden der bossen. Huisjes en kamers met warme maalt.: 2J5 :p.p. n.d .Met. VOÜ. pens, p.d. p.p. 4,05 tot 4,50. Tenten 2.95 (volL pens.) r A MJTYPDUM Hen prettige vacantie in de Achterhoek. wLfVEdlt Eenv. deg. pension, vaste wastafels, bosrijke omg. 8 min. van..bush. Prima keuken» Goede refe renties. 5,50 p.p.p.d. Vac.hnle KL Zwitserland. Ideaal: gel. Reed* be zet in Juli en Augustus. GeJegea 10 ha. Ruimte voor 200 ft 300 pers. in loodsen ententen, 25 et. p, pert. Ook voor f1wJawan Bondskampeerplaats „De Dellen". uarueren tussen bos en heide, groot l Plipnpn Kampeerboerderij „Ons Geaoejen" m. en s. riilCUCU pension.. Ook grote groepen. Prachtig gelegen In bossen bij zwembad..Prima keuken. TeL K 8376595, r ftT>nCDT71U °p de VeL Pens, vac,oord „De Wild^kamp" UAiuJIjMiil biedt U than* een goed penalqn, een pcett vac.oord en een pr. omg. Pr, 5^0 p.d-p.p. (Ook vrije huisjes) met volL pension..Telef; 216 (K 6776). Anna'* hoff. Nude- 36—38. post Wageningen. Nachtverblijven 50 ct. p. nacht; plaats voer grote groepen. Tel. K 8378—2J34. Plaats voor tenten. Vraagt prospectus. Rnrlranip a 7s«p kaI7ieri 3 siaapk. en gebr. v. HULK dn je a. li CC keuken te huur Mei en Jrnti 40.— p.w. Dicht bij strand. Br. no. 4158 Parool. O I Kinderkamp Boerderil _de Kabeljauw". Uniek neelsum gei. bij bos en hetde. 5,50 p.d.p. klnd.Prospec- tus op aanvraag. J. Gerritsen. TeL K 8373—539 Huize Selva; Wilhebninapark4. Nieuw geopend nee 1 sum Eigen bosterxein. centraie verw. Str. warm en koud water. Mooie kamers met pension. Zomerhuisje* met ■gebruik: van keuken.. Tel.Renkum K: 8373—337. -; PftrifAMTl? Speeltuin „Houten Baardjes". XVUVlxrVLi J£t Volledig pension in Mpi, Juni en Septem ber. Schitterende duinen en strand; Ook daggezelachappen. Billijke prijzen. UEElLfCÏTPir btj Beverwijk. Het ideals vacantie- XljCJauliJlVEaVfv - oord. Ongerept natuurschoon, uitge strekte duinterreinen. tossen, en strand. Centrum aard-/ beiencultuur. 'r-; SPHnniMnnRH Mo°l Drente. Hotel de Hoek. Tel. 2. D^nUUnUUIU/ wo-hehben nog kamers vry. Volledig pension p. d. p. p. 5.—. Temidden, Van"ruim 3800 b.a. bos' met flets- en wandelpaden. 70 x, Sleen (Dr.). Vac.centr. „De Wondsteé', 20 ha schitt. kamp.terr. Bungalows, woud- batten. tenten,, sLzalen. Voll. pens. t 3,254.50 p.p.p.d. Gr. gez. conv.- zaal. bonte av. etc.. kindcryoorst. Vr; progp. TeL K 3413-259 CnAtflJitl, Pension aangeboden. Str. water, badk. en OOesiaijK tuin. Prijs v.a. f 5,58 p.d.p A. v. Steenacker, HeUlngweg 4. d.p.p. e.v.z. pension. Hoek van Holland - TeL 290 Hotel-Rest. Ci M Kampeerboerderij Ruimzicht. Pension. Knmpeerge- OirOc Jegenbeid voor grote groepen. Schitterend gelegen bij zwembad. Heideweg 20. rionprtjs f 7.— Hotel A. K. Mulder, Tel. X - 5923225. Prima keuken. Heide- en bos rijke omgeving, Pen-, p.p.p.d. .1—14 Juli voigeb. p. Kampeerboerderij „Dennenhof". Kampeergeiegen- Jiroe beid voor grote groepen S 0.30 per nacht, met mld- dagkori 1.75. Midden in bos en helde. Heideweg 5. bi) zwembad. Het Drentse dorp ln bos en hel» ideaal vacantieoord, ongerepte na tuur. Goede pensions, kampeer- boerderijen en kampeerterreinen. Inlichtingen V.V.V, Tel. 200. ll gele?.' Schagi (duin en strand). Tenten erbrug. TeL K 2247—280. tehuur. De Waard, urn CUfiï?CT Voor -de hele zomer nog te huur nULOnURu 1 prachtige kampeerschunr .10X5. m. Liefst clubs of derg. Butagas koken; Harderwijkerweg 55. fTVff „Pension van Dam". VolL' pension ft f 6,— 1 LAL Li p.d.p.p. aangeboden. Prima keuken en goede service. Gem. zomerhuisjes te huur vóór 14 Juli en 'nft 1 Sept. a.8. Vraagt condities. Spec. Pinkstertarief. Waal derstraat 25, Den Burg, TeL 303. bossen. Spec. v. scholieren en gr« (accv 145 p.) ''5'I Tav al HoteI Pension „Hollandia", Noordzeebad De Koog. 1 Ca Cl Nog enkele kamers \'rij tot 14 Juli. 600 m. van zee verwijderd. mooie Geuidal, Vraagt prospectus» TeL 0440&—2556, .Jlotel de Toekomst" de Koog. 5 min. van 't strand. Goed verzorgde keuken. Gezellige eelzaaL De Nederlandse Zell- school biedt-U een pracht zeilweek met pension en. -zeilleseett .voor i: 75.—. Juli en Aug. 85,—...Vraagt gr. geïll. pro.ip, LeeuwendaalL 87, Rijswijk Z.H. Tel. K 1700—118165, Den Burg. Tel. 10G. Centrum van 't eiland. Prospectus op aanvraag. Café-Restaurant „Centrum"-. Bioscoopzaal „Centrum", v/h Harmonietheater Rotterdam. Leersnm -Hotel Café-Restaurant Darthnizeh Zeer verzorgde keuken. I bi) Amersfoort. Hotel-Rest. „Waterloo", Leuiderüeiae -TeL sit7 k 3493. Logies/ontb. 4,50. TE VET Hotel „De Oranjeboom", Den Burg. Centraal.- 1 BALL gerenommeerd, verzorgd. TeL 67. „Hotel Esaers-Pxevoo", Plenkert 7. VaiKenDUrg VL»/T«L 2210. K. en w. str. w. Prima keuken 7,p.p.p.d. Pension Jos HENNEN,' Oud Valkenburgerweg 26 B. Mooie ligging. Prachtige tuin. Prima keuken, str. w. 1 6.00 p. p. p. d. Penaionpr. 8.50 p.cLp.p. T r\EVT7AT Veluwe Vac.-oord 't Zonnehuis biedt een LLrtntill gea'-aagde vacantia voor 29.— p. w. Clubs Mei—Juni reductie. Van 14 Juli—IB Aug. geheel bezet. Pinksterkamp f 8.50 p. p. Rijwielstalling, sportvel den. volksdansvloer. Geschikt voor conferenties. Goede keuken. Vraagt prosp. Jo en Wim Kniest, Beekbergerweg 23. Tel. K 6765—283. Valkenburg (l.) Oud 2201, m. VnnrfkniTon Kaïr.phuijjes te huur m. ultst. verz. pens.. OOiTouiZen Land. omg., gez. sfeer. M. de Vries, tel. 47 1 ITWTCDCM Kampeerterrein „de Wlldwal", TeL 385. LUiUblXEili 13 H.A. uniek kampeerterrein. Trekkers, kampeerders. Bpec. afd. voor jeugdgroepen. Zeer lage prij zen. Vraagt Inlichtingen. Postzegel v. antwoord. I hhIawah Kamp^^fboerderij Burgers. Ook voor grote LUfl IC tuit groepen vanaf 45 ct. p. r.acht, met pension 2.50 p.d. Meulunterseweg 31. Vacantie.oord „De Kamp borst" heelt voor 30 J«m en na 1 Sept. nog vacantlnhulsjcg te huur. Aparte slaapzalen voor dames en heren. Nog vrij voor 14 Juli en na 18 Aug, UitsL m. pens. f 420 p. d., huur inb. Vr. prosp. Tel 49. Voorthuizen. WTÏ1T A &TJ 7ÏÏ17 Hotel „He Tuinberg", rient gi'legen. YYlJIi AA17 diebt by Etrand. Tel. K 23J7 - 223. I imia»an Kampeerbedrljf v. Lottikhuizen. Verbiyf p. n LUUlcrcn oaebt vanaf 40 ct.. gr. groepen reductie. iClSt Meulunterseweg „Ood London". Zaal voor diners (plm. 83 per*.). Prima hotelruimte. Speëltuin - mooie lerras«en. Woudcnbergseweg 52. Tel. K 3439—223. mere beschikbaar in dc mnd. Mei en Juni. Stromend warm en koud. water, prima keuken. Pinkster-weekend geredu ceerde prijzen. bedden. Inl. V.v.V., Stationsstraat 30. T«1 MOS WArtvH'jrHl» O TTI».1.^ *14*1* Cannes. Een Hcllar.dse, directie, een Hollandse keuken, Hollandse bediening en Hollandse gezelligheid vindt U in Hotel de Hoiiande. Avenue U'Oxford; 110 Boulevard de la République, Inlichtingen over plaatsingen in deze rubric h verkrijgbaar bij onze afd. advertentie-expl. SCUIEDAIYISE VEST 42 - Tel. 254S0 Noordroolen«t^aat 7 Statenweg 205 Hoogstraat 80. Schiedam FIBRE BOARD, 60 cm, f 7.95 V'-trvo »i—349 B^tizrlaodFeiaan 190 TeNfen. orders No. 49569

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6