JULES HEDEMAN, Frans geworden Almeloër maakte „Le Matin" tot een boulevardblad en.... met succes SCHACHT IN DEN HAAG loet Ueens hóren! Een intrige die faalde Engelsman Appleyard wint derde Tulpenrallye KRABBELS VAN KRIS-KRASSER Nogmaals: dienst weigering Kramer verliest, in Bad Pyrmont Bevestiging vonnis tegen „Een-Nul" gevraagd. Een-nul" opnieuw begonnen Weer rémise op komst in Moskou Schitterende prestatie van équipe Karei.Ton Wharton door fout Courses op Dulndigt Op Uw plaatsen, klaar?....af! D> uitgeschakeld Om Europese libretitel Zaterdag 28 >pril 1951 tfan een onzer verslaggevers) HET archief de fabrikanten-familie Eedeman te Almelo, die thans grote textielfabriek aan het Sluitersveld ex ploiteert, beva'nog een enkel stuk van het fraaie servies, dat eens de Russi?ne premier graaf Witte aan de in October 1869 te Almelo geboren Ne derlander Jules Hede- mau schonk. Jules Hede- man, die in Juni 1916 (op 47-jarige leeftijd) als luitenant in het Franse leger voor Ver dun sneuvelde, had toen als eerste Nederlan der een grootse car- rière in de Franse jour- 1 1 nalistiek achter zich. Hij was de"nan van de „grote reportage", dc man o< die van het Franse blad „Le Ma tin" boulevardblad maakte en met eoot succes. Aai5et eind van de vorigs eeuw vertrok Hcöc man «ar Zuid Afrika, waar hij een zaak zou be ginne Voor zakenman was hij echter niet id d Wierfelegd en vrij spoedig verwisselde hij Afrika vco»Engeland. waar hij in Manchester bij eer. spoPlad emplooi vond. Daarna werd hij Londens coriSpondent vaa het Franse blad „Le Matin". ju{ ir. de tijd dat zich een omkeer in de Fransr jCL-nalistiek voltrok. Daar hij de Engelse en de pnse taal volkomen machtig was. verbaasde het jsmand dat hij weldra naar Parijs vertrok. Telg uit labrikantfl- familie man varde grot reportge rx(!i> (De in deze rubriek naar vo ren cebrachte meningen bly- ven geheel voor rekening van de inzenders. De redactie be houdt zich het recht voor in gezonden stukken te bekor ten). Het stukje ..Dienstweigeraar", opgenomen in de rubriek „Moet u eens horen" in ons bied uan Maandag j.l. heeft velerlei reac ties uitgelokt, waarvan wij de voornaamste hier in beknopte vorm laten volgen. Agressief Ik heb me aan 't stukje „Dienst weigeraar" geërgerd, omdat hier iemand aan het .woord is, die cri- tiek levert zonder zich redelijk op de hoogte te hebben gesteld van de feiten en omdat het m een on aangename. - agressieve en deni grerende stijl :s geschreven. Men kan h« met het beginsel van dienstweigering al" of niet eens zijn bet is toch wel een essentiële voor waarde voor een redelijke samen leving, dat andermans principes worden gerespecteerd. Hiervan vind ik niets in het betoog van „Abonnee" terug. TOKO Getroffen door toon Afgezien van het standpunt dat wij persoonLyk innemen tegenover de dienstweigering, werd ik toch getroffen door de toon, waarop „Abonnee" over een van deze mensen sprak. Ik heb dienstwei geraars over het algemeen als ern stige mensen leren, kennen, die ons de weg wijzen nasr het mens worden. J. S. T eleurstelling Met teleurstelling las ik het stukje „Dienstweigeraar", omdat hieruit weer eens blijkt hne weinig verdraagzaam men nog is in deze tijd. Is het nu werkelijk onmoge lijk het standpunt,van een ander te respecteren? De tendens is dui delijk: een soldaat is een held en een dienstweigeraar is een slappe ling. Maar „Abonnee" zal het wel met mij eens zijn, dat er vaak grote zedelijke moed "voor nodig is om dienst te" weigeren, terwijl de gevolgen voor de betrokkene in de regel niet zo prettig zijn. Om mis verstand te voorkomen wil ik hier nog aan toevoegen, dat ik niet be weer, dat iedere dienstweigeraar een held en ieder soldaat een slap peling is. CHR. PRINS Eerbied Tegen de toon, die spreekt uit het stukje van „Abonnee" moet ik protest aantekenen. Ik deel het standpunt van de dienstweigeraars niet, maar kan wel eerbied hebben voor hun beweegredenen. Het gaat niet aan ben s'.echte Nederlanders te noemen, zoals inzender doet. G. LOGEMAN Eer en getveten Wat het stukje van „Abonnee" aangaat, het dunkt mij, dat het begrip „goed vaderlander" eerder een vraag is van ethiek, van ka rakter dan van nationaal-politieke aard, zoals inzender en helaas met hem al te velen in deze tijd van geweld en geweldsaanbidding me nen. De principiële dienstweigeraar draagt zelf de volle consequenties van zijn daad. En die zijn niet weinige. Hij'wordt niet begrepen ea verdacht gemaakt. De' dienst weigeraar handelt naar eer en ge weten. Hij kan niet anders, omdat hij zich meer met de mensheid verbonden v/eet dan met het veel beperkter begrip „vaderlander", dat al zo veel ellende te weeg heeft gebracht, in Duitsland en el ders; J. S. J. VAN DONGEN 'Alcoholgebruik en woningbouw Met belangstelling las ik het stukje „Alcoholgebruik en woning bouw". Het grote publiek realiseert zich niet, dat mede door het alco holgebruik de gelden voor de wo ningbouw worden-.-verkregen. Een Mede dank zij zijn initiatieven werd „Le Matin" een blad, dat zich door het brengen van nieuws, eer-' der dan andere bladen, in een ge weldig. stijgende oplage verheugde. Hedeman was n.L aangewezen Dm voor „Le Matin" overal daarheen te reizen waar iets belangrijks .gaande was. En 'in. 99 van de 100 gevallen slaagde hjf erin: zij»-: col lega's van andere Rranse en bui tenlandse bladou voor te zijn in de publicatie van nieuws,, dat de ft reld in verbazing bracht. ^Bijbelteksten. ZO slaagde hij er in .,Le Matin" uit Amerika de :Russisch-Ja- panse ■vredesvoorwaarden.: door te seinen, een volle dag eerder dan andere kranten die publiceerden. Hij huurde nl. enkele, dagen, het telegraafkantooraf: en liet voort durend bijbelteksten naar zija blad in Parijs seinen,'totdat hij de :he- palingen van het vredesverdrag in handen kreeg- En deze werden tus sen, de bijbelteksten door. geseind. Zo;, hield hij het telegraafkantoor bezet en ontnam, zijn collega's, de kans eveneens aanhun bladen te telegraferen. Het telegraafpersoneel had aan hem een mah, die door zijn gulheid ieders medewerkinr won. Trouwens ook het personeel van diverse ambassades ken daar over een boekje opendoen, Jules Hedeman was een royaal; gastheer. In Spanje met tientallen collega's wachtend op dE onder tekening van een voor Frankrijk belangrijk verdrag, nodigde hij alle concurrenten uit voor een bijzon der feest, georganiseerd ,op een eiland in een rivier,direct nadat hij definitief/wist dat de onderte kening slechts een kwestie van uren was. „Ik ben jarig en ik ver wacht iedereen," aldus luidde' zijn invitatie. Wel, het was een groots feest, dat hij aanrichtte. Niemand bemerkte dat Hedeman zijn gasten enkele uren alleen liet. Toen hij terugkwam was het feestmaal nog in volle gang en* daar niemand hem gemist had, deed hij tot aan het aanbreken van de dag ..mëe,2oals het een jarige gastheer betaamt. De .volgende "ochtend: 'begrepen de collega's uit "de woedende tele grammen die zij van hun chefs ont vingen, dat Hedeman „Le Matin" in staat had gesteld als enig blad dc ondertekening en dc bepalingen van. het verdrag openbaar te ma ken. Het kostte handen met geld. rr.aar..,Lc Mat'-" bereikte een op lage- als nooit 1- voren....- .In .het voorjaar van 1914 reisde onze landgenoot toen al Frans man -—-met de - staatsman Poincaré in Rusland. De terugreis zou via Odessa geschieden, maar Hedeman miste de kruiser, die Paincaré de Zwarte: Zee overbracht. Hij wist echter: raad,-liet zichaandienen bij een Russische generaal en vroeg een introductie- vóór een admiraal, aan wie hij -een Russische torpedo boot .wilde vragen teneinde de Franse kruiser op de Zwarte Zee' in te halen- De generaal trok de lade van. zijn bureau open, zei dat hij de verlangde;' Introductie niet Posthuum gehuldigd j bent Her deman van de „Ma- tin", zei op 'ze kere dag een man in Lau sanne tégen de Franse journa list. Hebt u belangstelling voor de teke ningen van de nieuwe fortifi caties, die de Franse rege ring in Toulon heeft laten aanleggen?" Hedeman knikteHij uroep de spion of deze in zijn hotel de teke ningen fcon co- plëren en liet hem drie da- gen tekenen1 Franse mili taire autoritei ten hielden de tekenaar in. de gaten en zij moesten toegeven dat de teke ningen volmaakt met. de wer kelijkheid overeenstemden. De tekenaar een Italiaan die in de jaren 1910—12 hij de fortificaties had Gewerkt werd gearresteerd. Mede hierdoor huldigde de Franse regering in 1927 .post huum Jules Hedeman, Frans man van Nederlandse ouders, door hem te vermelden bij de andere nationale helden in het Panthéon. kon geven, waarna hij zich even excuseerde en de kamer verliet. Hedeman deponeerde een Stapel Franse bankbiljetten in de lade, waarna: de introductie vlot af kwam. I""'ft-ft' Dé Russische admiraal .had eerst geen oren naar het verzoek, tót dat Hedeman hem een hoge Franse onderscheiding in het vooruitzicht stelde.'Toen was het zo in orde en.Poincaré he-it deze belofte laterinderdaad ingelost. ft sjft ./ftvft.Aft'-: Blunder S LECHTS eens heeftHedeman .zich vergist. En die vergissing, 'betékende tévens het einde van zijn journalistieke carrière, zij het. ook Vrijwillig.. ft ftft-ft;- .'ft' Vlak vóór de eerste wereldoorlog washij - n l- ft in Berlijn, waar de Duitserijkskanselier Bethmanxt Heilweg 'hem verzekerde, dat er geen oorlog zou komen. Ook de Franse gezant in Berlijn en andere diplomaten in. de Duitse- hoofdstad verklaarden niet in .het "uitbreken van een oorlog te geloven. Zij spraken tegenover de journalist niet uit,, wat zijwel" degelijk kqnr den vermoeden.. Terug in Parijs had Jules Hedeman een lang ge sprek met de Duitse gezant,, baron Van Schön, dieeveneens zei, dat oorlog, onmogelijk wasl ;,Er dreigt liter oude jenever van 35% kost 6,—. In dit bedrag zit 2.24 ac cijns, en voorts aan omzetbelasting van fabrikant tot en met kleinhan delaar 0.63. Voeg hierbij de loon belasting van dé werknemers tn de distilleerderijen en xievenbedrij- ven, -de inkomsten-, vennoot- schaps- en ondernemingsbelasting vanfabrikanten, grossiers en kleinhandel, en de veronderstelling is niet gewaagd, dat ca 80 van bovengenoemd bedrag in de schat kist-vloeit. Het verlies dat de staat zou lijden "bij plotselinge stopzet ting; van de alcoholindustrie zou catastrofaal zijn. Natuurlijk is al coholmisbruik uit den boze.- v ft:H, SPIERO Mens erger je niet De inzender, die in deze rubriek zijn misnoegen te kennen hééft gegeven,dat president Peron hét grootkruis in de'Orde van Oranje Nassau heeft gekregen, is niet de. enige, die hierover weinig ver heugd is.'Ik ben én anti-fascist én anti-communist' 'en kon evenmin in vervoering raken, toen ik het nieuws vera am. Dat degeestver wanten van Peron Oranje, naar het leven zouden hebben, gestaan is m.i. echter ver gezocht. Overi gens: ter juiste beoordeling van droeve gebeurtenissen in onze/va derlandse geschiedenis is het "no dig-de zaak van beide kanten te. bezien. Men legge zich maar neer bij de geste van prins Bernhardt Onze buikriem wat steviger aan halen valt thans niet mee. DE 'MULDER BAD PYRMONT Te Bad Pyrmont in Duitsland ls een aanvang gemaakt met het Europees Zöneschaaktournool. waaraan om.wordt deelgenomen door- onze landgenoten Kramer, Prins '.en Donner. Denuitslagen van de eerste ron de luiden: ".ft'"- Bogoljubow W es t-Duitsland)—Prins (Ned.) aXgehr. Kramer (Ned.,)—Kubart (Oost-Dultsland) 01; Unztcker (West- Duitsland)Pomar.(Spanje) l—0. Gllgo» ric (Zuldslavië)Griombek (Gr.-Br.) afgebr. Matanovic (Zuldslavië)—Plrc (Zuldslavië) Vi—lh- Aitkerv. (Schotland) —De Moura (Portugal) 1—0. Grob (Zwit serland)—Faoll (Italië) afgebr. Donner was in de eerste ronde vrij;- ft MOSKOU. De 19e party, om het weieldkampioeriBcbapschaken had het volgende verloop: - ft' ft" KOFENHAGEN. Sao— Paulo heeft een Deense combinatie met 3—1 verslagen. De ruststand was I—l.'.ft,"ft ft-;- ft.." ft .VEILING BERICHT BAREND RECHT Andijvie'- 52—73,/ Bospeen 13—2j4.Pe terselie '3—11. Rabarber 12—18. Radijs 183D- Prei 87-14. "Uien 2.20—5- Goud- reinetten 37—54. Jonathan 43—75. St. Remy 41—48. Golden Delicious 5077. Selderij 5.2&—9.4D. Spinazie 54—80. Sla. I 13.60—18.90. Witlof 29—41. geen 'oorlogsgevaar", schreefHede man in zijn blad enkele dagen voor het uitbreken.... Hedeman werd voor een landverrader uitgemaakt, vooral ook door zjjn vijanden. En dit t-'k hij zich zo- aan, dat hij ontslag nam bü ,,Le Matin" en in dienst trad. In de rang van luitenant viel Hedeman voor Verdun- PoincaTé verklaarde later, dat als hij eerder had geweten waarom Hedeman zijn carrière opgaf, hij hem zeker zou hebben gevraagd de post yan Frans gezant m Bern op zich te nemen- Hedeman was dan tevens leider van de Franse geheime dienst geweest. De Almeloër, die op 47-jarige leeftijd zijn .grote liefde voor zijn tweede vaderland met zijn leven betaalde, heeft zijn geboorteland overigens nimmer vergeten. Vaak bezocht hij Twente en Almelo, En steeds weer was hij' er trots OP dpt hij zijn moedertaal zo zuiver bleef spreken....- DEN HAAG. De Haagse recht bank heeft zich Vrijdagmiddag be ziggehouden met het 'beroep dat was ingediend door de uitgever van de Eenrnul-voetbalprijsvraag W. - d. L. tegen drie vonnissen van Haagsekantonrechter. Van der L. was veroordeeld wegens overtre dingen van 'de Loterij wet, nL de voetbalprijsvraagL Een-nul, eenva- cantiepuzzle en de zgn. gratis re- ciameloterij. De Officier van Justitie, mr Ton ekens, vroeg bevestiging van de opgelegde vonnissen (rèsp. 500 subs. 100, dagen, 500 subs. 100 da- Sen met daarbij een voorwaardelijke echtenisrtraf van twee weken en tenslotte 1000 subs. 100 dagen met twee maanden voorwaardelijk). De raadsman, mr Van Es, wees er in zijn pleidooi op dat, hier van over treding van de Loterij wet geen sprake is omdat het deelnemen door de mogelijkheid de formulieren gratis te krijgen aan geen enkele voorwaarde is gebonden. Hij con cludeerde dan ook tot vrijspraak. De; uitspraak werd bepaald op Vrij dag 11 Mei. ft ft ft Dr Schacht heb ik in (edere denkbare politieke kleur vermomd gezien, in I9l9 had de revolutionnaire regering te Berlijn een com- missie aan hei werk gezet om het denkbeeld van socialisatie van grote bedrijven te onderzoeken. Slechts weinige der leden, onder tekenden het positieve rapport. Daaronder was Schacht. De radicale revolutionnaire stemming was snel vervlogen te Ber lijn. Het links-lib er alisme scheen goede vooruitzichten te hebben. Zo dook dr Schacht op, naast RathenauTheodor Wolff en anderen, als stichter van de Democratische Partij. DEN HAAG- Ondanks de recente stappen, door .de justitie genomen tegen exploitanten van voetbalpools i is de: exploitant van de voetbalpool „Eeninul"" opnieuw met zijn bedrijf begonnen. Dedeel- •nemjngsformulieren worden nu1 al leen gratis toegezonden aan „vrien. den en kermissen" van de exploi tant.'-:; ft De heer Van der Loos heeft voorts destichting „Het Doelpunt" in het leven geroepen. Deze stich ting zal ojn. ijveren voor de tot standkoming van een gereglemen teerde door de overheid toegestane voetbalprijsvrtag. Tegen betaling van een bepaald bedrag kan men donateur van deze stichting wor den; ftyftft MOSKOU. De negentiende partij om het werelökampioenschap tussen Botwinnik en Bronstein, waarin de wereldkampioen met wit speelde, Js na ingewikkeld positie spel afgebroken waarbij beide te genstanders het eindspel met onge veer gelijke kansen Ingingen, Botvdnik Wit: Bronstein zwart: 1 d2—d4 PgB—f6, 2 c2—c4 g7—gB, 3 g2—g3 Rf8—g7. 4 Rflg2 dï—<35, 5 c4X dó .Pfftsdö, 5 Pgl—f3 O-O. 7 0—0 c7c5 8 e2—e4 Pd5—f8, 9 e4—«5 Pf6—dS, 10 d4xc5 Fd5—b4 11 Pbl—e3 Pb8—e6. 12 a2a3 Pb4d3, 1? Rele3 RcSg4 14 li2h3 Rg4xf3. 15 Ddlxf3 Pd3—e5 16 Df3—e4 D48—d2, 17 Dt4—34 DÓ3-C4. 18 TaP-d: Ta8dB, 19 Kg2~d5 Dc4xa4 20 Pcaxa4 e7—eS 21 Rdö—aZ Pe5—f3t 22 Kgl—g2 Pf4-d4. 23 g3e4 h7—h6, 2-1 Tdl—dz. Ke8—h7, S fZ—f4 fr—f5 26 Pa4—c3 e6—e5 2 7 "f4»e5 Rg7xe5 28 Pc3—d5 £5xg4, 29 h3xg4 Tf8xfl* 30 Kg2 fl TdB—f8f 31 Td2—f2 TfBxfZti 32 Re3 xf2 a7—a6 33 Kfl—g2 Kh7—g7 34 Ra2— c4 Pd4—eg 35 b2—b4 He5—b2'36 a3—a4 Pc6—e5 37 Rc4—e2 RbZ—d4 38 Rf2—g3 a6a5 39 h4xa5 Pe6xe5 40 Pd5—o3 Pe5 -c6". '''ftftftft/ftftft" Botwinnik gaf hier zijn 41 zet af. De stand bij het afbreken was: Wit: Kg2 Re2 Rg3 Po7. pionnen a4 aB g4, Zwart: Kg7 Rd4 Pc5 Pc6 pionnen-b7 iVfncT de stroming, die Schacht dragen moest, ging naar rechts. Hij ging dtts ouer, wiaar nu zon der rich te binden, naar de partij van Stresemann, die toen de „ver lichte grote ondernemers", o.a, de machtige Hugo Stinnes, herbergdeft En hij gleed verder. Mijn laatste ervaring met hem illustreert zijn verzet tegen de verzoeningspolitiek van Stresemann. Nu konden jde deutsch-nationalen hem tot de hunnen rekenen. Officieel lid van de conservatieve partij is hij waar schijnlijk nooit geweest Slechts één keer was hij r.o dont geweest zich te binden. Hij stootte zich geen ttoeemaal aan dezelfde steen. Intussen rees de ster van Hitler ■net grote snelheid. En 20 was het Schackt, die in October 1932 con servatieven en nari's bijeenbracht op een bespreking te Harzburg, waar .onder zyn leiding een sa menwerking tussen beide groepen tot stand zou komen. Zijn poging faalde. Voor de conservatieven tads het no g te vroegEn misschien ook was het reeds te. laat om met Hit- Ier nog op redelijke basis zaken te kunnen doen. Bij al deze politieke metamor- phosen stond hem steeds één doel voor ogen. President te worden van Duitsland. Hij - heeft nooti moeite gedaan dat te verhelen. Had hij alle hoop -nog niet verlo ren, toen hij met Hitier meeging, en zijn minister werd? In 1939 gaf hij het op, maar het heette omdat Goering hem boven het hoofd was gegroeid. Het is echter zeer denk baar dat hijmet zijn ongewoon begrip, toen reeds beseft heeft, dat hij alle banden moest ajsnijden, wilde hij niet meegesleept worden in de ondergang, die hij stellig van de oorlog verwacht heeft, In 1538 was Schacht leider pan de Duitse delegatie, die te Versail les onderhandelde oper de loyzi- ping van het plan-Dazoes voor de Duitse schadeloosstelling in een minder drukkend plan-Young. Hij heeft daarbij enige hevige scènes uitgelokt, maar verder was hij niet lastig. Ik ontmoette toen in be vriende kring enige malen zijn voornaamste technische medewer kers, bekwame en eerlijke mensen. Zij vertelden mij niets van Schachfs houding te begrijpen. Meestal nam hij niet. de el aan de conferenties. Hij gaf de voorkeur aan lange wandelingen. Vroegen. zij ttjn oordeel dan was het.meest- il" „ga uw, gang". Wensten zij in- stnicites.dan bleef hij inschikkelijk algemeen."„„Wat wil hij nu weer', zeiden zij bedrukt. VJant zij ken den zijn Eisten. Wat hij wilde zou weldra bRtf- 1 ken. De overeenkomst kwam tot 1 stand en Schacht moest haar an- 1 dertekenen;, Maar nauwelijkste- rug te -Berlijn,; nam hij de leiding van het conservatieve verzet tegen het plan. De regering stelde hij verantwoordelijk voor de overeen komst. Op zich zelf had hij gelijk: Het plan bleek weldra onuitvoer baar en werd in 1932 te Lausanne opgeheven. Maar waarom had hij het dan, onder zijn gezag,' laten tot stand komen? De bedoeling is wel geweest Stresemann de nek eraver te laten breken. Schacht zou te genover het cri tiekloze Duitse 'pu bliek gemakkelijk zijn eigen ver antwoordelijkheid kunnen afstro- pen. Hij had .immers, met de dis cussies haast niets te maken willen hebben? Zo kwam. de Young-conferentie van Den Haag, £n 1529, Toen na hevige strijd, tussen de Britten onder Snowden, met Fransen en Duitsers daartegenover, alles in orde scheen te komen, dook Schacht, dj president van de Reichsbank, op in Den Haag. Hij verklaarde daar, met profetisch Ïathos het plan dat zyn eigen andtekening droeg, voor onmoge lijk. Het was té mooie demagogie. Ik was zeer verontwaardigd over zijn dubbelhartigheid en zette in de N.R.C. zijn verantwoordelijk heid en spel uiteen. Schacht deed daartegen allerlei Hij bezocht Nederlandse autoritei ten om zich te beklagen. Daar wist men beter. Hij ging naar de Duit se delegatie en maakte er een he vige scène, omdat men mij op hem losgelaten zou hebben. Daar kreeg hij te horen wat volmaakt juist was dat men niets van mijn ar tikel had geweten. WALTHER RATHENAU conferentie, maar dat deed niets af van mijn vrijheid van beweging als journalist. De Amerikaan riep de Duitse journalisten bijeen, en gaf hun eert verklaring waarin hyi; in Schachfs geest getuigde. Enige, der journalisten kwamen mij dat\ vertellen. Ook de Duitse delegatie} werd bigelicht. Deze trad onmid-- dellyfc in contact met de Ameri-' kaanse ambassadeur te Berlijn. Zijn Pappenheimers kennende, gaf' D- M ,ra„ deze de waarnemer die avond nog UT l>i# \an tJlanKenslem strikt bevel zich buiten deze aan gelegenheid te houden.. De verklu HERINNERINGEN van hSH h I rt)]) IGlKiElUCllli Prof. Bruvns, die in Den Haag was, belde mij op. Schacht. 20 zei- de hy wat verlegen, had hem ge vraagd of hij mij niet tot rede brengen kon. In het artikel werd hij haast als een hystericus voor gesteld. Schacht had inderdaad een scherp onderscheidingsvermo gen, Want het stand er natuurlijk niet. in. Ik ontkende dit ook. „En als het erin gestadn had. ware het dan onjuist geweest?" vroeg ik. „O neen. zeker niet" was het ver rassend stellige antwoord. Pro/. Bruyns legde de hoorn neer, merkbaar opgelucht dat hij van de kwestie af was. Schacht ging ook naar de Ame rikaanse waarnemer ter conferen tie. Hij betoogde tegenover hem, hoe onbehoorlijk het was dat ik, een officieuze persoon", hem aan gevalten had. Ik was leider van de commissie voor persorganisatie ter ring, die at by de Duitse bladen was, werd ingetrokken. En de waarnemer verscheen nieuwe onbeholpenheid.' met een hoóe1 hoed op by Stresemann om plech tig zijn spijt te betuigen. Daar ont- moette h\j de grootste verwonde- I ring: echte 0} gemaakte laaf ik in het midden. Maarwaar was. dat de Duitse delegatie met dit alles niets uitstaande had. Welwil- i Zend verwees men hem naar mij./ Zover ging de Amerikaan niet 1 V/el was hij ontstemd over Schacht, die hem er zo had laten inlopen. Schacht verdween ijlings uit Den Haag, onverrichter zake. Hij trad' af als president van de Reichs- bank, bywyze van aanloop voor hoger. Hij wist waar het- heen gmg. ft' Ik heb hem later nooit meer op- gezocht. Anders zou hij waar- 1 schijnlek met mij gelachen heb- 1 ben over dit avontuur. Die naïeve Amerikaan. Dutodigt besluit. Zondag de serie £jf;'j"€cetinEs ,.met een programma waarop 5 draverijen en 3 rennen voor- t.omen. De draJaMeting is met één nummer uitgebreid voor alle toekom stige Zondagsmeeüngs. De inschrijvin gen rijn' in alle nummers voldoende en nu er geen concurrentie van andere banen is, kan op goede-opkomst gere kend worden. Mochten wij over de tip- gevery der JJ. Zondag gehouden cour- ses_ behoorlijk tevreden zfln.-wij hopen met de aanbeveling der volgende paar- ïn oe piank wederom nief ver mis slaan. - Domlnp-priJs: Oranje Nassau, Pearl Spencer, O Lapize II en- Old .Gold. DalUa-prfla (ren): -Kees Broekman'; Young Saida, Fleur de Melisse: Dorltha prijs: Leonidas G, Kalumet Axkit: Nike -an Hollo. Lee Axklt. Trial Stakes (ren): Hivalité Tlnka of Flying Gal, Aquavit. Dromedes-prys: Omar Spancer, 'Nuni Brewer, Oviedo A. Nanio M. Dante prijs tren) Arieane. Taragas, Saqutlak. Delphino-prljs O Nelly Zora, Mientje Beter, Juweeltje, Larus S. Dugoutprijs: Guy Hannover. My Dar-' ling. Leo. Axkit, athleten van vele - Zuidhol- landse verenigingen -zullen Zóndag voor het eerst in het sei zoen 1951 het: Ov Uw plaatsen, klaar.?:.af! horen in de baan-ësta- felte, welke 'de. vereniging D.Ö.S. nu al een kleine 20 jaar organiseert. Het is een soort wapenschouw voor de athleten en hun1 bestuurders om. te zién hoe zij hebben overwinterd en de belangstelling is dan 'ook al tijd zéér .groot. Niet minder dan 23 herenploegen zullen op de Nenijto- sintelbaan de /spikes aantrekken- voor deze estafette van 7500 meter, verdeeld in tien (afstanden, 'waarvan de kortste 200 eh dë langste 1600me ter bedraagt.. Dé ■- ■.favorieten, de Trekvogels, komen o.a. uit met Wim Slijkhuis op de 2600 meter. Dit wordt voor onze internationaal dus zijn eerste baanwedslryd na zijn trip naar Australië. Sterke tegenstand zullen ze zeker ondervinden van Vlug en Lenig, eveneens Dén Haag, van- de erft- niserende vereniging D.O.S., dat Stada, Dukker en Schuiling. op de baan brengt, Minerva Rotterdam en het: Dordtse Parthenon met o.a. on ze oud-stadgenoot Frits Wolsink' op' de eerste 700 meter. De reserve- ploegen starten om 12 uur 45, de hoofdgroep volgt dan om kwart over - één. Bij de.' juniores, die om half. één beginnen, staan negen ploegen ingeschreven. o.a. Trek vogels, Vlug en Lenig, D.O.S., Fro Patria en Minerva. Ongetwijfeld zal er op de Nenijto-sintelbaan, die weer in prima conditie is gebracht, een spannende strijd te zienrijn. Zesduizend Brabanders Gisteren heb ik aangegeven,dat de liefhebbers van, voetbal Zondag kunnen kiezen tussen de beslissings wedstrijd D.W.S.—Wageningen en Xerxes—B.V.V. .Voor laatstgenoem de ontmoeting. bestaat vooral: in Brabant' veel belangstelling. 'Ruim. zesduizend-Tilburgers en Bosschena ren kómen friet autobussen naar de Xerxes-weg en een Tilburgs dag blad heeft, ,cen aparte telefoonlijn gevraagd om de thuisblijvers o» de hoogte te houden van de-ztriJd. Al* de scheidsrechter afblaast, weet Tilburg meteen of het de vlag uit moetsteken ...of nog moet wachten op een extra ontmoeting. Xerxes speelt in de volgende opstelling: Miihring; H. v. Toorn en J. van Toom; Koers, Barzilay en Gamme- raat: Coenraads, Middeldorp, Beun, C. Rij'shouwer en H. Rijshouwer. In,de Manege Hillegersberg zijn ruiterwedstrijden gehouden, uitge schreven door de Ruiterclub Rottar- d am. pe' wedstrijdenbestonden uit het rijden van een dressuur-pro- gramma, gecombineerd met een spring nummer over tien hindernis sen. De uitslagen waren: Gecombineerde wedstrijd: mevr. E. H. P. S war té op Blue Sky, 2. de heer J. A. Hartog op Courage, 3. de hèer'F. Marion cp Jab, 4. de heer J. A. de Beukelaar op Leopold, 5. de heer :J. 'van Logchem óp Byou. -Dreskuurwedstrijd: 1. mevr. E. H. P. Swarte op Blue Sky, 2. mevr. A. Pels op. Jelly, 3. de heer'J. A. Har tog op. Courage, .4; de heer P. Ma rion op Jab,fto, mevr, A. Verheyer op Akron. Naar het judo-clubkampioenschap 1951 te Tilburg wordt morgén een judo-team van de Judo-vereniging Rotterdam uitgezonden. De ploeg bestaat uit de heren R. Janssen, W. Krijger, D. Zeddeman, J. v. d. Vree- de én W. Zee. Reserve is de heer J.Kroonenburg. Tenslotte dientu nog te weten, dat morgen om 2 uur op het terrein van Sparta een honkbalwedstrijd wordt gespeeld tussen Sparta en The Catchers. ZANDVOOKT. De derde Inter nationale Tulpenrallye is gewonnen door de Britse Equipe I. Appleyard mevr. L Appleyard met Jaguar. Dc ploeg was te Den Haag gestart. Vrijdagmiddag werd begonnen met de klassementsproef voor de 73 ^[nlpes, die in Noordwjjk zonder straf punten waren aangekomen. Van ae eerste 20 wagens maakten twee Nederlandse ploegen tijden, behoren de tot de snelste vtff. Onder deze eerste tvrintig wagens was- de équi pe K. Ton J. K. Kuiper H. P. Wijnands (Utrecht) met Citroen de spelste, met een tjjd van 28.768 sec. - Vervolgens C. L de Vries J- A. Moorman (Ned.) met Lancia in 28.778 sec., op de derde plaats de Engelsen .J. G. Searle T. Cransto ne met Riley met een tijd van 20.325 sec,, als vierde F. C. E. Har per E. Brinkman (Gr.Br.) in 29.688 sec. en als vijfde de Noren H. Wang G. Ringvold met Ford m de tijd van 29.856 sec.. Ken Wharton liep in de klasse mentsproef dertig strafpunten op doordat hij de keerlijn niet'met de voorwielen van zijn Ford passeerde voordat hij zijn wagen achteruit reed, Het klassement voor klasso I luidt: Appleyard—mrs. I. Appleyard (G3.) Jaguar 27.800; 2. J. Hablsreutln- ger—W. Horning (Zu-its) Jaguar 28233; 3-K. Tcn~J K. Kuiper—H. P. Wtoands (Ned.). Citrcén 28.76B; 4. K. S. Baren- LUXEMBURG Te Luxemburg werd een aanvang gemaakt met het blljart- tournooi om het Europees kampioen schap libre, waaraan oun. wordt deelge nomen door onze landgenoten DeftRuy- ter en Kobus. De uitslagen luiden: Garcia (Spanje) 500 3 487 186.86 Nussberger, (Zwits.) fi 3 4 2.— Reicher (Oostenr.) 500 21 201 Galmiche (Fr.) 489 .21 134 Van Hassel (Belg.) 500 15 354 Alhinho (Portugal) 349 15 142 De Ruyter (Ned.) 500 7 230 Kobus (Ned.) 115 7 42 Van Rassel (B,> 500 1. 500 Gaimiche (Fr.) 0 1 0 Alhinho (Portugal) 500 is 233 Reicher (Oostenrijk) 253 16 101 De Ruyter (Ned500 6 244 Nussberger <Zw.) 19 6 14 Garcia Kobus 1 (Spanje) (Ned.) 23.23 33.33 23.26 71.42 16.42 71.42 7 344 147 7 91 Van'Hassel wist zijn party tegen Gai miche in één beurt uit te maken, Waar mede hij het Europees record hoogste serie en het Europee* record particulier gemiddelde evenaarde. Belde records staan met 500 op naam van Van Hassel, Garcia en Domingo; zy werden alle tijdens de Europeso en wereldkampioen schappen Ilbre van het vorig jaar,, resp. te Wenen en Madrid gehouden, geves tigd, Kobus (Ned.) Alhinho (Port De Ruyter (Ned.) Reicher (Oostenr.) Garcia (Spanje) Gaimiche (Fr,) 500 21 78 23,80 343 21 135 16,33 500 4 496 125,— 43 4 21 10,75 300 9 235 55.55 9 42 7,66 13 196 38,46 13 132 25,76 NEW. VORK. Jake - LamOtta heeft te- New York bekend «?- maakt, dat het hem ónmogelijk ls. onder het maxiimimgewiehtvan de middengewichtklasse te blijven. Hij ziet dientengevolge af van eer. revanchewedstrijd tegen Ray „Su- gar'" Robinson, welke ontmoeting in de loop van de maand' Juni- zou: plaats vinden. gLre^tJ. A. van Splun'ter '(Ned.) Kaiser fl1-9- 5. J. G. SearleT. Cranstone (GE.) Rilcy 29.325; g. W. de Jong—J. B. Sleeman. Jhr. J. W\ A. Barchmaa Wuytiers (Ned.) Ford 29^99; 7. H.Wane H, Ringvold (Noorw.) Ford 29.806: 8. J. tL. Uitztnger-W. zwier Jr^xnrs. K. Uitzlnger—Mfjs (Ned.) Ford 30.032- 8. E. Ainsworth—N. B. Alnswarth—J/Bec kett (G8.) Jaguar 30.070; 10. M. K. ftU Koop mansM. Vlug—H. A. Schenk (Ned.) Cltroën 30.670; 11. J. -Lissauw-^ C. P. A. Schreurs—G- Smallenburg (Ned.) Mercury 31.168: -12. D. B. Murray —M- P. S karring (G3.) Frazer—Na«h 31^08; 13. IV. F. CoenervJ. F. Hoeker (Ned.) Ford 31,289; 14. G. G. N. W. Tim merL. HunseH. Oeseburg (Ned.) Ope) 31.348; 15..mr, CAA. A. M. van:, der KroonA. C. van DongenJ. C. M. G. van Turenhout (Ned.) Kaiser 3L372; IS- B. A. J. WIttkampf—W. H. N. Struyk (Ned.) Chevrolet 31.609; 17. Chr. G, 3, Snellenburg—j. d. van Bruggen—W. H. J. Roegiest (Ned.) Citroen 31.752; IR J. B. Hallen—A. J. H. Dokkum (Ned.) Ford 31.895; 19. A. BosettlG. Spong- hini (Italië) Lancia 31^41; 20. G. Mac Kerracher—A. S- Brooka (G.B.) Jaguar 32.232; 21. J. F. ScbleckG: P. W. van Waasbergen (Ned.) Opel 32.248: 22. C. Croll—J. Glasgow (GH.) Jeguar 32.742; 23. P. J, Jetten-L. NootdwlJk Jfé-S. C. F. Rotteveel (Ned.) Opel 33.196 24. M. Schumancher—H. Kreis (Zwits.) 'Ply- mouth33.199: 25. S. G. Haskel—B. Wesael (Zweden) RUey 33245; 29. Ken Whar tonJ. Langelaan—J. Dorset! (G3J Ford 56-069. ft Jasse n <1100—1500 c.c.)j 1. Th; 'J. Koks—D- de JongJ. Wisker (Ned.) met Volkswagen 28.658 sec.; 2, C. I. d« Vries—J- A, Moorman, (Ned.) met Lan cia 28.788 3- J. "W. C; van der Vossen— J. C. de Bilt (Ned.) met Peugeot 23.240Ï 4. P. C.'E. Harper—E, Brinkman (G3J met Millmann 29.668; 5. C. H. Spoor makerM. A. W. Steunebrink (Ned-) met Opel 29.865; 6. A. J. M. van der Lof M. H. Odink (Ned.) met MG 29.917; 7. W. H. Robinson—J. T. Lecfc (GR.)- met JówetWupjter. 30.151; 8. A. Velu— A. Hartog (Ned.) met Peugeot 30^22: 9. P. R. Bolton—A. V. Lewis (G.B0 me» Jowctt Javelin .30.780; lï. H. C.Hoogo- veen—B. J- Lindeman (Ned.) met Hans® 30.B22: 12. 3. G. Reese—P. B. Reese (G.B.) met Ford 31-245; 13. J, A. M- Nefkens—J. Overtoom—K. Sartori (Ned) met Peugeot 31577; 14- W. G. Wright— F. A. Sereant—L. de Jong (G.B.) met Jnwett Javelin 31R88; 15- J. M. R, Bar- bou van Roosteren—F' Crewe—Jones (Ned.) met Volkswagen 31.69B. Klasse UI: 1. H. J. Voormolen—M. J» Voormolen (Ned.) met Fiat o strafp» 31.945: 2. J. Sterk—L. J. van Slooten— H. Bak (Ned.) met Fiat 0 stxalp. 34.685; 3. jhr. C. C. Hora Slccama—C. Bloem (Ned.) met Porsche 0 strafp. 37,575; 4. K. Saucrwein—P, Graf- Orssieh (DultaL) mét Porsch 0 strafp. 64.993. '_ft Klasse IV (tot 750 cc) onofficieel: 1. B. Kreisel—dr. P. Groenhart (Ned.) met Renault 30.598: 2, A. G. W. Kluck—G. S Kluck (Ned.) met Fiat 32.054 3. T, Dli| H. Dik (Ned.) met Renault 32.63K 4. mevr. G, Francois Sigrand—mevr. Hustinx (Fr.) met Renault, winnaressen van de Coupe des Dames 37.960, Coupe des Damea: 1. Mevr. G. Frangois-Slgrandmevr. 'Hustinx (Er.) met Renault 0 .strafp, 37.060; 2. niej. C. Sadler—mej. H. Dunham—mevr. D. M. Alcock (Gr. BrA met Rover 1 strafp. 38,123; 3,. mevr. Ck Molandei"mevr. C. Koskull (Noorwi) met Saab 1 strafp. 61,193; .4. mevr, J„ Gardiner—mevr, J. Bowden—mevr. D« Gardiner (Gr. Br.) met Austin 5 strafp, 99.408; 5. mevr. Koy Cookemevr. M. de jong (Gr. Br.) met Standard Vanguard 9 strafp. 32.529 6. mevr. E. M. .M. d» Marez-Oyens van VredenburchmevjV van der Aa-Snethlage (Ned.) mét ford 70 strafp. 40.DBS. Merkenteams:-"".ft"'.'.-.-:" 1. Peugeot 0 str.pft'S". Jaguar 10 str.pr^ 3., Kaiser; 57 strafp.; 4. M.G. UI strëfp.i 5. Hillman 118 strafp.: B. Renault 121. punten: 7. Jowett Javelin: 331 strafp.. Clubteams: 1 --.v -^ 1.--British Automabila RacingClub London met lan Appleyardrnrg. 3. Appleyard met Jaguar. A. G. Imhof—3, H. Suter met Allard en W. H. Robinson J. T. Leek met Jowett Jüpitér 0 atraf- puatanft 2.,RAC-\Vest met K. S. Baren- dregt—J. A. van Splunter met Kaiseü H,.Kreifel—dr, P. Groenhart.'me6 Renault en J. L. Filnterman—A. H. Dil- lenlus met Renault 5 strafpunten; 3» District Haarlem RAC-West 40 straf-» Junten:-4; RAe-OMt 'tt «rifpuntt Heuv«lrl]d,rs 85 6. KKi yVAA Itó etxSD.; 7. F.AC-2iM 1"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7