VOOR ANTJES EN JANTJES Koetshuis werd C.J.M. V.-poleis §>X^ en andere jonge klajitjes) Van een stadsjonger die met het circus meeging Het schaap Veronica Koekoekspuug komt niet van koekoeken DE COMMISSARIS VERTELT DOOR In Lage Vuursche kan het daveren van de lach ERNST SILLEMIIOEVE: levenswerk van ere-voorzitter ds P. VEEN Geen andere naam KraiswoordUPikiran met „haodelsmerk' Amsterdamse hinderen spelen toneelstuk dat zij zelf geschreven hebben door Henriëtle van Eyk door h. voordewind NERVA-NOVA Zaterdag 28 April 1951 (Van een onzer verslaggeefsters) T\E Amsterdamse kinderen van het clubhuis van Pro Juventute '.'.U ^'e&bè^v.OTeer^"dan. een half jaar gewerkt en al hun vrije tijd ge- gei>en^§q$ een-toneelstuk, dat ze morgen op gaan voeren. In een echte toneelzaal, op een echt toneel en in een echt decor, ^wervend Volk", heet het stuk dat met hulp van Theo Ves3eur en Iet Last zelf heb ben geschreven. Morgenmiddag is de première! En. "Woensdagavond was de generale repetitieNu iser in echte toneelkringen een bijgeloof, dat als dejjeneraie slecht Staat, dan lukt de eerste voorstelling prachtig! Nau.aJs dat waar is, dan weet ik niet wat er morgen van moet komen, vond de 'generale gesmeerd gaan. Ert al$ je nou bedenkt, dat er kinderen aan mee doen jongste;isr .één jaaiU, nou ja die - hóeft alleen maar een beetje over het toneel te waggelen, maar goed ze speelt, dan toch maar mee....I, dan kan je nagaan wat daar allemaal bij komt kijken. Allemaal in costuum, allemaal geschminkt, het waa- me^wathoor. Jongens als meisjes verkleed, en. ^meisjes -als jongens en natuurlijk -ookrgewuon meisjes als-meisjes en. ""jongens als jongens. Weet je hoe het gegaan is? In October maak ten.'-ze het plan -om -een stuk te gaanmpvoèren. Welk stuk? Er. zijn niet veel stukken voor kinderen. Dus dan.zelf er maar een maken. De geschiedenis: is reuze spannend. Het 'toneel -is eigenlijk, aïs; bet -.-doek - opgaat, verdeeld in twee - sfeakken.-.De- ene-kant de stad en dé andere kant' een woonwagen kamp van een troep circusartisten. En nu gaat het erom,.dat een jon gen uit de stad die van zijn ouders heeft geleerd, dat woonwa- genmensen allemaal stelen en zich ..ï-niet wassen èn ja - stel je voor v - -waifeen- onzin! stadskindereo mee lokken, .een -jongen uithet woon- - -wagenkamp tegenkomt," die hij meteen maar gaat uitschelden. Dat 'neemt die circusjongen niet en hij gaat dus "een potje vechten. -7rr~.Maar; die staasjongen wil eigen lijk dolgraag naar dat circus en, hoewel zijn ouders en de politie en alle buurtgenoten proberen hem er van weg te "houden, die jongen Is niet uit^ dat circuskamp weg. te slaan. Hij .vindt de mensen er aar- ,-dag: en zo zingen de hele dag en' zijn. helemaal -niet vies en ze stelen ook niét. En Üie circusjongen? Die - -zqff'lfiou. toch zo verschrikkelijk graag meer leren en naar school gaan en later ingenieur worden, «^--'ïïou, het komt ervan dat ze rypëó. q De stadsjongen trekt met hetjcir- - cus mee, en de circusjongen';;k0mt in huis bij de ouders van de stads- - jongen om naar school te. gaan en studéren. Maar voor het zover is, gebeurt er nog ontzettend veel, en,van een leien dakje gaat rr-^he^aHesbehalve! - - - - Het stuk duurt een paar uur, maar denk niet dat de kinderen nu vreselijke rollen uit hun hoofd zijn gaan zitten leren. Natuurlijk, iedereen weet precies wat hij zegt en doet, maar het is zo, dat ze fgeen twee voorstellingen precies hetzelfde zeggen. Ieder heeft geko zen wat hij het liefste wilde spe len en. moest zich zo .in .zyn rol verdiepen, .dat hij of zij van zelf wist. wat de mens van zijn keuze in die bepaalde omstandigheden zou zeggen. Nou op generale heb ik erg gelachen, want er zijn grapjassen bij hoor. Moet -je Max zien, die graag een oude dove man wilde zijn, Hij is de opa van de circus jongen en hij loopt met zo'n hoorn aan zijn oor en een raar bolhoedje op. En de waarzegster is een jon gen, die zo graag voor vrouw wou spelen. En' alle kinderen van. het kindercircus „Elleboog" doen na tuurlijk mee," want ér wordt een echte circusvoorstelling gegeven. Met publiek, dat óp het toneel kaartjes koopt aan een kassa. Er komt steeds tussen de scènes een jongen naar voren, die uitlegt wat er gaat gebeuren, zodat je alles heel goed künt begrijpen. TT A, zei het schaap Veronica, nu gaan we naar de bollen! Jazeker, zei de dominee, met opgewekte stem, Stapt u maar in mijn wagentje, pas op, u mag niks mallen! Nee, juffrouw schaap Veronica! Uw voetjes van de rem Hè, zeiden toen de dames Groen, wij zien al gele velden! Zoiets moet ook verheffend werken op de papegaai: wie zulke mooie kleuren ziet, kan nooit meer lelijk schelden. o, dominee, pas op de bocht! Oehoepas op de draai.'!/ ZIJ reden naar de Keukenhof, om dat eens mee te maken, ze stonden stil te ruiken en ze vonden het een droom! Komzeiden toen de dames Groen, een broodje zal wel smaken, kom dominee, pet nu de wagen onder deze boom! Een picnic pal.in de natuur? Wat is dat overheerlijk! O, zei het séhaap Veronica. U hebt mijn zonnebril' 't Is nietes,, zpi -de dominee, het is de mijne. Eerlijk? Bekhouden! zei de papegaai, en iedereen was stil. TOEN maakten, zij de auto mooi met grote bloemenkransen en zetten nieuwe naalden op de oude gramofoon, Kom, zei het schaap Veronica, wij gaan de polka dansen: Van Hupsasa.en Hoepsasa, wat is het leven schoon. TOEN werd dè boel weer ingepakt, 't was tijd voor het vertrek-. De papegaai kreeg ook een héél klein kransje om zijn nek. ANNIE M. G. SCHMIDT Terwijl Jock en de en de giraffe nog probeerdeen de keukendeur-open te trappen, scheerden een vleermuis en twee. nacht-uilen laag over'het Pa_ lelsdak. „We zien Marelotje!* ..riep de vleermuis. „Ze zit op het platje naast de etensbeL Ze heeft zïch£yer~' schanst achter een berg lege.bloem potten De nachtuilen krasten iets tegen elkaar; him. vreemde, ronde, gele, schietscbijf-achtige ogen staarden één seconde in ontzetting om de hoek van een erker-uïthouw- tje en verdwenen toen weer. „We zien iets vreselijks opzij van de .gla zen koepelWe zien een hoed ITb het voorjaar loop ik altijd ^met ccn heleboel geld in mijn zak. 'Daa-kun je reusachtig boffen want als-je 'dan de koekoek hoort roepen; dan heb je het hele jaar geluk en stromen je van alle kan ten de "rijksdaalders toe. Alleen... het raoet de eerste keer zijn, dat de koekoek roept, anders geldt het niet. En dan* je kunt van de koe- keek-leren breien, als je tenminste ..een knap lief-meisje' bent. En de Jkoekoek kan voorspellen hoe oud je "wordt en. wanneer je trouwen gaat zoveel keer hij koekoek roept, zoveel jaar heb je ftog te levèn of .over zoveel jaar trouw je..De koe koek kan regen voorspellen, door idnifcv te., roepen en" dan kan je "hem nog laten spugen, mooie witte kloddertjes- schuimend spuug. Dan moet je hem kwaad maken door telkens koekoek terug te roepen. Dat koekoekspuug moet je toch hebben gevonden, anders heb je te .weinig- gewandeld buiten of met je ogen m je zak gelopen. Het een is .net -zo erg als hét ander. Op alle onkruiden haast en overal in Nederland" "kun je dat koekoek- spuii'g vinden. Je hebt doetjes van kinderen; die je alles kunt wijs maken, Qók ..dat zo'n bolletje wit schuim spuug van een kwade koe- gebeurt nog wat meer.. Rondom het achtereind van het diertje, als' het met de kop omlaag zit dus een. beetje hoger, liggen kliertjes en die kliertjes maken een soort was. Dat is niets verwonderlijks, bijen maken ook was. Tijdens de tocht van het plantensap door 't lichaam werden de voedende stoffen er uit gehaald maar een paar andere hele, hele kleine beetjes hoor! erin gedaan. En die stoffen komen nu in aanraking met de was. Dan ontstaan uit die beide een soort zeepoplossing. Dat is nog geen schuim. Nee, wacht nou eventjes! Nog weer een beetje lager "op het lichaam, vind je gaatjes. Dat zijn de mondingen van een vheel bui zenstelsel,. dat door het lichaam loopt. Die buizen zorgen voor de luchtverversing; bij ons doen dat de longen, bij insecten dat lucht- buizenstelsel. Bij het uitademen ontsnapt uit de mondingen lucht., aan wordt er dus in de zeepoplos sing geblazen net als bij het bel-' lenblazen en dan ontstaat er schuim! Weldra is het diertje ge heel en al omhuld door dat schuimdaar is het nu om be gonnen. Geen vogeltje, dat hem nu vinden kan en oppikken, geen droge voorjaarswind, die hem laat uitdrogen. Het diertje is goed af met dat schuim! Alleen als het frisse lucht wil halen, dan moet het bij tijd en wijle het achterlijf uit het klompje schuim steken. HENK VAN LAAR zonder hoofdWe zien een man tel zonder, mens.We zien nlèt de Kristallen Dame zélf, maar we zien wél de kleren, die ze draagt» Ze houdt de rozokartonnen doos met -de spiegel in haar handschoenen..." „Ach,achlamenteerde de koe, die nog..-steeds rondliep met "Pang en de witte muis •■op haar rug, „hoe moet dat aflopen!*"- Töen "bleef ze ineens staan,, en- wees roet -een bibberende voorpoot schuinomïioog, naar het platje met de etensbel waar boven de- lage- borstwering -het kieiiie grijze hoofdje van Marelotje zichtbaar was geworden. Het oude vrouwtje gluurde heel voorzichtig naar beneden. Toen ze Jack en de dieren herkende, riep ze „Pst", en begon tekens tegeven, en ze gaven allemaal tekens terug: „Wees niet bang Marelotje. We la ten je niet in de steeken Ma relotje krabbelde.'een briefje op het binnenzooltje van. haar pantoffel, en gooide dat naar.-Jock, en Jock las; .Doorzichtige: mens sterker dart ik. Kan alléén spiegel niet veroveren. Breng alle dieren mee. Neem de brandladder naar het dak!!!" Neemde brandladder naar het dak!!! Maar er wès immers geen brandladder meer» L - - En Marelotje zat daar maar al leen... En als de maan straks weg zou zijn, kon ze nog ia een braad pan veranderen ook. Wanhopig trachtte Jock zich omhoog te hijsen aan de kamperfoelie, maar de ran ken braken af. Hrvpröb'ée'rda zïït de takken .van de bruine beuk het dak te bereiken, maar de .sprong mis lukte. Hij beukte met zijn vuisten op de ijzerhouten deuren en op de ven sters van onbreekbaar glas2Üjn gezicht zat vol schrammen en zijn handen bloedden.Wat gaf het Gf ratten en spinnen en muizen bij honderden langs de paleismuren omhoog klommen! Wat kon de afde ling zwarte katten, die juist de dak goot had bereikt, uitrichten! Alleen hij kon de Kristallen Dame de spie gel afpakken. En het moest allemaal zo snel gebeuren. Vóór de maan onder ging moest hij mêt of zon der spiegel, magr in elk geval mèt Marelotje weer van het dak af zijn. „Ik houd nog zo van het leven, ik wil geen braadpan worden. En Marelotje wil óók geen braadpan worden. Laat die witte muis-dan toch de luiken van dè appelkelder open knagen! Laat die dikke dui zendpoot asjeblieft door het lucht rooster naar binnen glippen» en de paleispoort voor me ontgrendelen! Zien jullie dan niet, dat de maan aï bijna wog is? Ik mèèt naar het dak, binnendoor óf bultenlangs!" „Buiteniangs", klonk plotseling, rustig, de stem van Marelotje, en toen Jock verrast omhoog keek, zag hij hoe het oude vrouwtje over de borstwering een soort klimtouw omlaag liet zakken. „Ik heb alle sokken uit mijn stopmandje aan ei kaar geknoopt. Het ene uiteinde zit stevig vast aan het afdakje van de etensbel." Het zijn ónze sokken!" riepen de kijkjonkers verontwaardigd. „Het zijn onze goeie zijden sokken!" Maar niemand luisterde. „Dh ratten, de spinnen en de'mui zen gaan mee", riep Jock. „De zwarte katten zitten al in de. goot. Al de anderen wachten op het bor des." Dolle Dorus duwde hem zijn pistool in de hand» „Neem mee. Ik heb dat ding als bakkersknecht toch niet meer nodig. Als je het groene veertje raakt op de hoed van de Kristallen Dame, verandert ze. tn een luchtballonnetje en verdwijnt." «Maar dat is reusachtig", zei Jock. „Dank je wel", en toen- klauterde hij met bet roverspistool tussen zyn tanden, zo snel hij kon langs het sokkentouw omhoog naar het platje met de etensbel. koek is. Dat is natuurlijk niet waar. 'Dat- witteschuim is geen t: vergifiteicifnkunt het gerust uit mekaar halen. In het hart van dat bolletje schuim zit steeds een dier tje, de larve van een insect, van het schuimbeestje. Let op, geliefde kinders, heb. diertje zit altijd met z'n kop omlaag, tegen de stengel, -25'irsnuit heeft het in de plant ge- feo^itf-ep: fpstig 'zuigV het diertje de plantensappen op; daar leeft het _van^Het leeft dus :ais een bladhjls-,!;heel géwoorl. En nou lijkt het net of mijn verhaal een beetje vies wordt: van voren komt bet plantefisap binnen en van ach teren loopt het vocht nadat in het lichaam, natuurlijk het voedsel •geruit is gehaald -r- er weer uit. Maar het beest zit steeds met z'n kop omlaag...4 ja! en daarom stroomt dat afgewerkte planten- vocht' ©vér z'ri lichaam. Maar er 103 Er waren echter ook anderen, die zelf begonnen, bijgestaan, door hun manschappen, te proberen licht in de zaken te brengen. En die pas de hulp van deskundigen inriepen, voor bepaalde onderdelen van het onder zoek. En deze methode was dan ook de juiste. Maar talloze criminele zaken kwamen toch ook tot klaarheid, zonder dat er bij het onderzoek een deskundige aan te pas behoefde te komen. De groep „volgers" van de Am sterdamse Centrale Recherche heeft daarvan de nodige keren de be wijzen geleverd. Evenals trouwens de andere leden van het hoofd stedelijke rechercheurscorps. In een van mijn boeken heb ik daarvan al een voorbeeld aangehaald. Ik moge er hier nog een memoreren: Enige jaren vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog brak er op zekere dag brand uit in de grote villa, staande op de Wetering schans bij de brüg voor het Rijks museum. De brandweer was er heel gauw bij en had het zaakje ook vrij spoe dig bedwongen. Maar toen de re- cberche van het bureau Leidseplein een onderzoek ging instellen naar de vermoedelijke oorzaak, kwamen haar verschillende dingen verdacht voor. Onder meer het feit, dat een kostbare verzameling .juwelen,, die aanwezig was, geweest in een der uitgebrande kamers,- nergens meer te vinden was. En volgens dè be woners moest het uitgesloten wor den geachtv dal deze stenen -en sie raden door de brand verdwenen waren. Dus moest wel aan diefstal worden gedacht en aan opzettelijke brandstichting. Het vermoeden van de rechercheurs van het' - bureau Leidseplein ging uit naar 't dienst personeel, dat uit, verscheidene per sonen bestond, want de bewoner wag niet wat men noemt een gesjochte jongen. Na de brand nam de familie terstond haar intrek in een eerste klas hotel in Amsterdam, chauffeur en andere ondergeschikten werden ontslagen behalve twee Duitse dienstboden, die met de familie ook in dat hotel werden ondergebracht Wel kreeg de rechercheur.yan bet bureau Leidseplein'al terstond hulp van een paar collega's van de Cen trale Recherche, maar mén slaagde "er toch niet in, voldoende bewijs ■tegen iemand te krijgen. Van het dienstpersoneel waren het slechts die beide meisjes, dié direct aan een verhoor konden wor den onderworpen. De rest van het personeel was al weer naar het buitenland vertrokken, Maar ook die verhóren leverden niets. op. Ten" minste niet" voldoende, om ze in hechtenis te nemen. Het leek de met hpt ondorzoc.k. belaste reeher - (Van-een onzer verslaggevers) De bankier Boissevain, die omstreeks de jaren 1880 het grote buiten „Prins Hendrik- oord'* zo heet het nü althans in de Lage Vuur se bewoon de, moet een zeer vermogend man zijn geweest. Toen hij het nuttig oordeelde om voor zijn renpaarden een nieuwe stal (met koetshuis) te bouwen, be hoefde hij tenminste niet op een slordig duizendje meer of minder te kijken.. Het koets huis staat er nóg, terzjjde van de weg BilthovenSoestdjjk, maar de renpaarden zijn ver dwenen en de hooizolders zijn ontruimd. Nu heet het gebouw „Ernst Sillem-Hoeve" en het is nu conferentie- en vacantie- oord van het Christelijk Jongemannen Verbond, waar honderd personen kunnen logeren. Men. kan het betreuren, dat de tijden zó veranderd zijn, dat geen particulier zich een koetshuis-als- een-paleis meer kan veroorlo ven, maar men kan er zich beter over verheugen, dat degenen, die er destijds wél het geld voor hadden, die dingen zo solide bouwden, dat "ze nu nog stevig op hun grondves ten staan. Het C-J.M.V. heeft aller minst reden tot treuren. Het telt nu rond. 37.000 leden, verspreid over -het gehele land én is aangesloten bij de grote, vooral in Amerika •sterk georganiseerde Y.M.CA Het C.JM.V. Zal over enkele ja ren zyn honderdjarig bestaan vie ren en het zal dan terug kunnen zien op een eeuw prachtig jeugd werk, dat echter zeer moeizaam is gegroeid.-Ds P. Veen, die al 45 jaar bondsbestuurslid is (hij is nu ere-voorzitter), heeft er ons dezer dagen, toen wij een weekend op de „Ernst Sillem-Hoeve" doorbrachten, het een en ander van verteld, nu de hoeve - binnenkort 25 jaar be staat Welke moeilijkheden hij en zijn mede-bestuursleden heeft moe ten overwinnen, kan men wel zo ongeveer begrijpen, wanneer 'men weet. dat voor het eerste kamp, dat het Verbond destijds op touw zette Advertentie (IM.) VERSTOPPING en slechte spijsvertering veroorzaken hoofdpijn, misselijkheid, lusteloos heid, gemelijkheid, enz. Foster's zachtwerkende MaagpiUen zijn. het probate laxeermiddel en dragen zorg voor eeri volkomen normale ont lasting. Verkrijgbaar bij apothekers en dro gisten. Imp, H. ten Herkei, Hilversum Instelling officiële vreemdelingenstatistiek DEN HAAG. Het Centrale Bureau ivoor- de Statistiek gaat met ingang-van -1 Mei a.s. voor het eerst na 1938 weer over tot het in stellen van een officiële vreemde lingenstatistiek. Het ligt in de be doeling de benodigde gegevens te verzamelen in de Nederlandse toe ristencentra bij erkende bedrijven en instellingen zoals de Horeca-be- drijven, jeugdherbergen, kampeer- centra enz. Advertentie LM.) VOOHJAARSMOEHEID? Dit nare. lusteloze gevoel kunt U gemakkelijk en ongemerkt ver drijven door 'het gebruik van NERVA-NOVA, de goed smakende dragées, die Uw oogewekiheia en levenskracht herstellen. IJS en 2.70 p. verp. t»ij apoth drog. Het zenuwsterkend middel (te Hoenderloo) zich.... zeven jon gens aanmeldden. Ongetwijfeld zullen velen, die zich geroepen voelden de christelijke jeugd leiding te geven, ernstig hun hoofd hebben geschud over dit initiatief. Maar ds Veen zette dóór en wist. zelfs reeds in 1916 een conferentie voor leiders van het zg. „knapenwerk" (her innert u zich nog de „knapen"- en „jongellngsverenigingen"?) te or ganiseren. Maar geleidelijk aan werd de be hoefte aan een eigen centrum met een-zodanige accommodatie, dat men ook 's winters zou kunnen vergade ren, groter. En zie, toen in 1925 te Lunteren een conferentie werd ge houden, ontmoette ds Veen daar de bankier Sillem ,die hem meedeelde, dat het buiten ^Ewijckshoeve" in de Lage Vuursche leeg stond en te koop was. Maar helaas bleek deze behuizing minder geschikt. De bos- baas van ,-Ewij ckshoeve" echter zei: „Wat hadden, de heren gedacht van de stal van het Prins Hendrikoord? Die is óók te koop." De heren ke ken elkaar zéér bedenkelijk aan. Een stal? Ja, maar het was een stal van allure en toen zij een deurtje verder gingen („Ewijckshoeve" ligt vlak naast de tegenwoordige „Ernst Sillem-Hoeve") vonden zij die tip van de hoshaas toch zo gek niet. Zo werd, na een grondige ver bouwing, op 3 Juli 1926 de voor malige stal-met-koetshuis in gebruik genomen als conferentieoord van het Nederlandse Jongelings Verbond. Had de heer Boissevain nog geleefd, hjj zou zijn ogen niet geloofd heb- ben. Het koetshuis werd verbouwd tot een. grote zaal (de huiskamer), de renpaardenstal werd recreatie zaal, de hooizolders werden omge toverd in. slaapzalen. Ja» de „Ernst Sülem-Hoeve" zag er zo mooi uit, dat een hofdame van koningin Wil- helmira, die de hoeve bezocht, de opmerking maakte, dat het toch wel een beetje luxueus was voor de jeugd. „Luxe?" zei daarop de ko ningin. „de enige luxe, die ik zie, is de ruimte." Nee, hoe rnool de „Ernst Silléro- Hoeve" ook mag zijn, overbodige weelde treft men er niet aan, In ae jaren ie33—"38 hebben honderden jonge, werkloze ambachtslieden, er gewerkt en het huis verbouwd en nog beter ingericht en in 1939 kon men zich moeilijk een beter tehuis voorstellen- Ja, en toen kwam de oorlog. Wat er toen gebeurde, kunt u zich voorstellen: vordering ten behoeve van het Nederlandse leger, voor het Duitse leger, voor de Ca nadezen. Toen dót alles achter de rug was, had het C.JJVLV, nog een ruïne over. Enfin, de hoeve is. her rezen. De sporen van de oorlog zijn uitgewist en op 7 Mei 1948 werd de hoeve feestelijk heropend. En. nu? .Er zuilen in de kringen van het C.J.M.V. weinig leden zyn. die nog nooit een dag, een weekend of een week op de hoeve hebben j doorgebracht Ja. wel is er veel ver- anderd in het christelijk jeugd werk! Wanneer u denkt, dat de dag er wordt doorgebracht met psalm- cheurs beter, hen. voorlopig op vrije voeten le laten. Dan konden hun gangen worden nagegaan en de kans bestond, dat zy dan op een andere handeling, die hun de das zou om doen, werden betrapt. Met andere woorden: zij zouden moeteii worden gevolgd. Maar aangezien dat een zeer tijdrovend werk..is en de re chercheurs van de afdelingen over laden zijn met werk van alle dag, zodat zij zich de weelde, om lange tijd aan één onderzoek te besteden, niet kunnen permitteren.riep de Chef van het bureau Leidseplein de hulp In van de „volgers'!. .En hij kreeg die toegewezen. De brigadier S. Mons en een collega werden met dit onderzoek belast. En zij brach ten het tot een goed einde, binnen betrekkelijk korte tijd. Speciaal Mons bewees, dat hij ook nog wel wat anders kon dan voor zijn par ticuliere belangen op te komen. Ik heb nl. deze ambtenaar al een keer in een van mijn vorige boeken ge noemd. Hij was een van de vele slachtoffers van de „Zuivering", „maar met grote volharding en energie heeft hij voor zijn rechts herstel gevochten en kreeg ten Slot te weer de plaats in de gelederen van het Amsterdamse politiecorps, waarop hij recht had. Het is hem bij die gelegenheid niet geschonken, maar de. wijze, waarop hij-toen van zich afbeet en bleef volhouden, heeft mij groot respect ingeboe zemd. Maar ook in dienstaangelegenhe den legde Mons dezelfde eigen schappen aan de dag, ook In hét ge val van de geheimzinnige villa- brand; samen met zijn collega. Dag en nacht waren zij op pad, om deze beide meisjes gade te slaan, als zij. zich buitenshuis bevonden. Urén en uren werd er in de omgeving van het hotel gepost. Er waren aagen, dat deze vrouwen helemaal' niet te voorschijn kwamen en dan waren er weer periodes, dat zij lange tijd Sn de stad omzwierven en de tijd zoek brachten met winkelen en bio scopen te bezoeken. Steeds maar ge volgd en gadegeslagen door de twee politiecrtannen. Succes, bleef echter utfcr maar Mons. en. zijn collega dachten er niet aan, op te houden. Zij waren er van overtuigd, dat zij 'op het goede spoor zaten en ten slotte, als men maar volhield, wel resultaat zouden hebben. (Wordt ueruolgd) zingen en schriftverklaringen, dan kent u het C.JM.V. niet. Natuurlijk blijft het Evangelie de grondslag van dit alles en Christus' boodschap blijft de leidraad bij al dit werk. Maar het zijn geen in eigen kring opgesloten, buiten „de wereld" staande groepen meer, die hier ver gaderen. Kampliederen schallen door de zalen, er wordt gedanst en muziek gemaakt, buiten, op het volleybalterrein, beproeven twee enthousiaste ploegen elkanders krachten en aan. de. maaltijd, gaat het er poms zo uitgelaten toe, dat men hét ergste moet vrezen voor het servies. De „Ernst Sillem-Hoeve" is een conferentie-oord,- waarop menige andere jeugdvereniging jaloers zou kunnen zijn. Maar men loopt ook niet elke dag tegen een voormalige paardestal op.- SOMMIGE mensen schamen zich voor 'hun naam. Zij kunnen er niets aan doen. Zy hebben die naam nu eer.maaL Om hen te troosten kunnen toy dan met Shakespeare crapen: What's in a name?" Wat doet een naam ertoe? Alsof het eigenlijk onbelangrijk h. Laten wij ons niet vergissen. Alléén wat werkelijk onbelangrijk is „mag geen vaam hebben." Voor at' het ouerige betekent een naam veéL Vraag het aan ouders, zorgzaam zoekend naar ..namen voor het- komend kind. Wie liefheeft weet hoe de naam muziek wordt. Zie hoe 7% roil- Hoen New-Yorkers op de been zijn met één naam op de lip pen: Mac Arthur! En zoveel mil- lioenen méér in Oost-Europa en Azië:Sfölin.' Maar de namen van de gro ten der aarde zijn als de men sen zelf: zij kómen op en gaan wèer onder. Soms hangt er na eeuwen nog iets ran een galm van een naam, dte klonk als een klok. Andersdie ene naam: de eeuxoige. Die soms overstemd lijkt. Weggedauerd entder het rumoer en gekrijs van wanhoop en haat. Maar die het ver wonderlijk! -toch te boven komt. Die in nood, zelfs in de dood verneembaar blijft en le venskracht schenkt: de naam die God gegeven heeft, waar door wij moeten behouden wor den: Jezus Christus. F. O. 99 Omdat er zo veel mensen om hebben gevraagd, geeft Pikiran de ze week weer eens een gewone kruiswoord puzz le.. Maar hij stond er op, dat in nlaats van_ de zwarte vakjes bij wijze van .Jjandels- *k" zfin initiaal zou staan. OMSCHRIJ VINGEN. HORIZONTAAL. 1 zure appel; 5 vuilnisemmer; 10 serie; 15 plantje; 17 edelsteen; 19 vrucht; 20 berg rug; 21 meervoud; 24 sprookjesfi guur; 25 maal; 26 kledingstuk; 27 Eng. graafschap; 29 landbouwwerk tuig; 30 smaldeel; 32 pyn doen: 34 luidruchtige slok; 35 model-staan; 38 leiding; 39 imita tie zilver; 41 lieflijk; 43 zijtak; 44 kloof op de maan; 46 algemeen ge bruik; 47 onbehouwen; 49 deel van een bloem; 50 verlaagde toon; 51 muziekdrama; 53 muze van het min nedicht; 54 oude Europeaan; 55 in landse; 57 pjjnltjk gevolg; 59 muziek tempel; 60 dwingeland: 62 bijwoord; 63 streng; 65 strijkinstrument; 65 deel van de Schrift; 87 wederhelft: 69 onderscheiding; 71 stuiver; .72 draad van het hout; 74 moeras (Z.N.); 75 geestelijke; 77 blinde vol geling; 78 onzin; 79 smalle strook. VERTICAAL. 1 bouwland; 2 meer in Azië; 3 lijm; 4 tegenover; 6 sprint; 7 zanger; 8 vo gel; 9 deel v. 'n bloem; II water in Friesland; 12 stuk grond; 13 lastige, klagende vrouw; 14 smalle weg; 18 deel van ruitersuitrusting;-18 water in N. Holland; 22 snelle pas; 23 soep; 28 opschepperij; 28 molentrechter; 30 gloedvol; 31 sterrenbeeld;33 uit het lichaam zelf voortkomend; 34 te genvaller; 35 geldverlegenheid; 36 precies; 37 Franse havenstad; 38 ver trek; 40 bijwoord van tijd; 42 edel man; 45 meteoriet uit de Leeuw; 48 toespraak; 52 lijn over dc plaatsen w-aar de declinatie 0 gr. is; 54 holte, dier; 56 geweldig; 58 roofvogel; 59 muziekinstrument; 60 citaat; 61 stout stuk; 62 bijwoord van tijd: 64 para siet; 65 plaats in Zeeland; 66 deel van de dag; 68 vogel; 70 ogenblik; 71 sportartikel; 73 noot; 76 maat. Oplossing kruiswoord-met- geullen Horizontaal: kam. stoom, ton, aldus, eed. kelim. Loes. meren. Riga, portaal, oordeel, stand. knot. ergo. marge. eng. Oeral, aal. vandaal, die. Irene, tel, deern, karn, gee-r, ellen, streven, sou tane, puur, rente, eren, annex, ree, Grieg, ten. sterk. man. Verticaal: alp. email. Spa, kloof, aar, stunt, ader, kriek. rune. mustang, na deren. oever. mast. neer, teelt, ent, inert. oer. aandeel, nee. odeon, gal, ester, node, gnoe. Rolde, terdege, een- term. olie. order. aria. Niger. air. ineen, mal. Hens. eng.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9