[Vogeler als vrij man in Wenen slag om Seoel HET ROTTERDAMSCH PARCOL Vrijgekocht uit kilden van de geheime politie f Aail Koreaanse flOllt begint Perzische oliekwestie op de spits gedreven {Vermoeide Franse Kamer volgt Queuille Bevan zal regering door dik en dun steunen v "•■■-:■, Grootse bloemenhulde voor jarige vorstin Amerikanen moesten zware losprijs betalen OndanksBritse waarschuwing naasting thans een feit Kieswethervorming heeftnu beste kans van slagen f ;:r -gm Verbondenen in nieuwe stelling; Chinezen bereiken de Man Jules Verstraete iu studio overleden n Amerikaanse lof voor Korea- detachement Geen officieren in kamp Wittenberg van functie ontheven S Listige conservatieve motie kan kabinet-Attlee nietsdoen vallen Algemene staking in Italië op 8-Mei Weer een oproep tot staking in Spanje He Jaargang, no. 100 Red. en Adm. Lanqe-Kayen 141. Schiedam Tel. 69300Abonn.prijs: per week '0,40 per kwartaal f 5,15, losse nummers f 0,09 Opgericht door de Stichtinq ,Het Parool" Maandag 30 April 1951 Uitgave' N.v. Dé Nieuvje Pefv Posiairo 398644 Bankier; AmsterÖamsche Bank te Rotterdam Directeur? 5. de. Vries Hoofdredacteur: W, B..F. Scheper ggMaragHn^^ "WENEN. Moe, bleek en vermagerd, maar als een vry niari, is de 38-jarige .Amerikaan Robert A, Vógëïer, die als vice- president van de „International Telephone en TelegripH Cor poration", in November 1949 te Boedapest werd gearresteerd en wegens „spionnage en economische sabotage" tot 15 jaar ge vangenisstraf werd veroordeeld, in de kring zijner familie tc "Wenen teruggekeerd. De Amerikanen hebben, om Vogeler uit handen vaij dc Hongaarse regering te krijgen, een aantal con cessies moeten doen, maar zjj lijn daarbij niet bereid gevonden, <le kroon van St. Stephanus, het symbool van dc. Hongaarse souvereiniteit, die indertijd door de Duitsers gestolen en later aan de Amerikanen in bewaring'gegeven was, aan Boedapest uit tc leveren. Na maanden van-: onzekerheid, 'en angstig afwachten ,-:.vètwelkomt mevrouw? Vogeler, die onvermoeid voor ie vrijheid vanhaar? echt genoot-gestreden Heeft, een bleke, vermagerde maar, '-ongetwijfeld, overgelukkige.Robert Vogeler. in de woning .derfamilie ie Wenen. Op dé. 'foto: Rofiert;. AL Vogeler (middert), zijnvrouw: Lucille (rechts) en zijn. schoonzuster Pia (links). Rechts op de. achtergrond- staat, een van Vogelers; kinderen. De tweede zoon pan Vogeler- ziet men nog- even óp. de voorgrond, Met: het achterhoofd naar, de. ca mera gekeerd. Op een persconferentie, dia dc 1leor Vogeler Zaterdagmiddag op MJVlrang-van een groot aantal jour- hield, viel het op,'dat hij op vele vragen iv.et 'uiterste voor zichtigheid antwoordde. Hijsprak langzaam' cn. aarzelend. •-• Zijn behandelingv-'"as-;,vèiscfiü- Jer.d geweest. Over "de 'eerste vijftien dagen van de ondervraging v •wilde hij liever niet spreken. Bij de voorbereidingvan het proces had men hem lichamelijk en geestelijk op verschillende manieren „be werkt". maar toen het procés een maal was afgelopen waren hem spe ciale voorrechten geschonken ,.om hem fit genoeg te houden voor be sprekingen".' Op dc vraag. of. hij vóór zijn vrij lating opdracht had gekregen over bepaalde onderwerpen niet .te spre ken. wilde Vogeler geen antwoord geven. De V.S. hebben Vogeler vrijge kocht met de volgende concessies: 1. De V.S. zullen bet verbod .op het reizen van Amerikaanse burgers naar Hongarije opheffen; 2. De Hongaarse consulaten te New York en Cleveland, die wer den gesloten toen Vogeler was ge arresteerd, 2ullen worden heropend: 3. teruggave van Hongaarse ei gendommen in de-Amerikaanse zone van Duitsland (behalve de kroon van. koning Steïanus); ;;V:;ff fg: 4. een Hongaarse .commissie mag naar West-Duitsland- gaan 'om het bijeenbrengen den-, vervoer van deze eigendommen te regelen en 5. op Hongaars verzoek zijn de uitzendingen van--de „Stem van .A- merika".. op de golflengte van Mun ch en stopgezet, daar Hongaarse sta- Poolse mijnwerkers in - Kërkrade staken ROERMOND De oögevèer'_50 Poolse, mijnwerkers, die 'onderdak vinden in. hét gezèliénhuis Berenr bosch. te Kerkrade, hebben klach ten over de voeding aldaar aange grepen om in staking' tc gaan. Sedert Maandag zijn zij niet meer óp bet wérk .(de meesten werken irt d mijn Julia te Eygelshovorj) ver-, schenen. De 35 Nederlanders; die oveneens iri het gezellenhuls ver toeven. werken normaal docr PERTH Het eraigrantenschip ..Johan van Olden barn evelt" is Za terdag in Fremantlc aangekomen. tions- daarvan hinder ondervonden. t - T. - V; TEHERAN. He misting van de Perzische olie-Industrie is hoewel Engeland nog slechts enkele dagen geleden voor dc „ernstige gevolgen ervan waarschuwde thans een feit geworden. Met algemene stemmen heeft de Majlis, dc Perzische Kamer, de voorstellen van zijn olie-commissie aan vaard, waarna de Senaat deze uitslag bekrachtigde. De nationalisatie heeft daardoor kracht van wet gekregen cn zelfs de sjah kan daarin geen ver andering meer brengen. De hoop op een bevredigende re geling tussen Engeland en Perzië van dc olickwestie is nu vrijwel ni hil geworden. Dc nieuwe Perzische wet .legt het beheer van dc olie- industrie namelijk geheel in Perzi sche handen, terwijl de Britten op een gemengd BritsPerzische raad van beheer hadden aangedrongen. De door de Britteo bestuurde Anglo Iraanse Olie-Maatschappij diende Zaterdag onmiddellijk voor de parlementszitting een protest te gen; ;de,dreigende nationalisatie in, dié zij 'een schending van haar over eenkomst met de'' Perzische'regering noemde. Xn Londen, heeft-'minister Morrison contact over deze kwestie met premier Attlee opgenomen. De mogelijkheid bestaat, dat de Britse regering de zaakbij het Internatio/ riale Hof van. Justitie in, Den 'Haag aanhangig zal. maken. (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. De Kanier, onthutst van haar ëïgèn lichtzinnigheid, is hard aan het'wcrk gegaan en heefi laat in de nacht van Zaterdag op'Zondag de behandeling van het nieuwe voorstél-kiesw ether vorming afgesloten. Alle artikelen.werden met grótemeerderheidaangenomen.1 Het nieuwe; voorstel is, zoals mén 'weet,; feitelijk het onde, slechts lichtelijk gewflzigd, doordat bij herverkiezingen overal het systeem van twee ronden-zal gelden.:' - ëèrstVhaax":déSëria vindt/dan Vrijdag de tweede en be slissende: -L stemming plaats; .Het Om communistische manoeuvres te-, vermijden ^.;.dé;',.mëeste;.fractiea, waren 'Zonda^prgën-;/ nog /-slechts- door enkèlèriédenivériegénwoórdigd en de. stemmingen vonden /plaats, doordat; de istemmen dér., fracties -en bloc wérdéri-afgegeven stëldë'rnl- nister-pre'sïdèhftQueuillede kwestie van vertrouwen,-?Maandagnacht: wordt' hierover/gestemd. Het; Wets voorstel-; wordt; als éen geheel/nieu.^: ontwerp A behandeld - en gaat dus 1 Weinig verandering p" Weersverwachting geldig van g| ■m Maandagavond- tot 'Dinsdag- §1 avond: ",?--• 'g mk Verandëflijker-hewplkihgtmet; s.- mz plaatselijk- 'enkele 'büïep-,O ver- g wegend; zwakke en yerandèrlij- g g: .ke .wind. Vannacht! in 'de.Zuide- M m lijke hélft van ;hèt;larid/Mër jg, en daar lichte nachtvorstMor- g gen,overdag ongeveer dezelfde-1 gtemperaturen als. vandaag.. g i Mei -zón óp 5o ;l2mr onder,1 B .20 u'3 m-, maan Op 3u 42m onder g ÉS 15 u 0m. schijntj; dat Queuille nu wel op een 'solide meerderheid,r,.de jeonstitutio- iïïalq yah;311 stemmen - té boven, gaande, kan rekenen. Dit zal dé Sé- natbrën tót matiging ch Inschikke lijkheid; Stemmen. En dant moct .nóg- slechts - de;, verkiezihgsdatum be paald worden. Doch als Queuille; de. slag "óm de kieswet gewonnen beeft, wint h-ij obk'dëtweede.; Mén is.moe, men is bevreesd voor'het Jand. Dr P. J. Koets hoofd redacteur van, „Het .Parool" AMSTERDAM „Het Parool": van Zaterdag.bevatte- de volgende: mededeling: Ih. dè vacature ontstaan door. 'het. aftreden van rarG: i' J; vah Heuven! Goedhart als hoofdredacteur van; „Het Parool? wegens zijn benoe ming tot HogeCommissaris der; Verenigde Naties voor vluchtelin gen, heeft het bestuurvan de Stich ting Het .Parool voorzién door de bènoething van dr P. J., Kobts te, Amsterdam. De heer Koets zal zijn'! werkzaamheden'-begin 'Juli aanvan gen. ;v; ATa zijn-, goodwill-reis door'-drie Zuid-Amerikaanse staten-,is Z.K.H. Prins Béïnhard Zaterdag weer m het vaderland teruggekeerd. Per 'KLM-toestel kwam hij na een af-. wezigheid 'van. ongeveer vijf we- :ken,-:om -half elf op Schiphol'aan, waar hij begroet werd door H.M. de Koningin on. de prinsesjes Bea- trix; - Irene enMargriet. V I TOKIO.' ^oewel het hoofdkwartier van het achtste Amerikaanse leger Zóndag om veiligheidsredenen alle publicatie van nieuws over dé Chinese .^pmars-tii döfTicbting van Seoel verboden hecfi; is het, wel duidelijk; dat. een besllsscade slag om deze stad op handen is'én gedeielteliik al is bégon- nen.Xaitgs-,twee.vycgcu zijn dc .communistische .troepen van 'bel Noorden uit naar jSéo^^ojpgérubt. Zaterdagbcrelkten rij,- onder het vuur _der gè- alIicerdcrartillenè/ teh Noórdwest van Seocl dc rivicr de; Han. Dé ver bondenen h ebb én/saterdag; ÖeTdjongboe, Tsjóentsjon cn dé belangrijke weg tussen Tsjoëntsjöp cin Seoel prijsgegeven en zij nementhans nieuwe" stel- ling'ënvin: .tén; 'Züidóosten van de rivieren Poekhan ;ën. Sójang; "Vólgens berichten, van gf^Uieërde vliegers waren vanmorgen ongeveer drieduizend vrachtauto's métyiioordelijken op .weg naar hét. front, het grootste aantal voer tuigen;idit;ooit onmi dd ellijk ach t er 'de gevechtslihies op liét Westelijke front; was saniengebracht. Het-hoofdkwartier van dè vijfde luchtmacht ■meldde, vanmorgen, dat _de, slag urn Seoel „nog maar het begint".' Jagers én lichte bommenwerpers iva.n .de verbondenen .hebben in de nacht van Zondag op Maandag -meer dab düizehd voertuigèvrvan de hoor- delijkèn aangevallen én daarbij ruim honderd voertuigen vernietigd. Generaai-majoor Van: .rieet, com-, mandantte velde, van de strijd - krachten der verbondenen in Korea, heeft Zondag verklaard;, dat" de Chinese .communisten klaarblijkelijk streven naar.; een bezetting - van Seoel err het bereiken .van - de. rivie ren Han én Poekhan op l. Mei a-é,, de^grotefeestdae;; der.com munisu.ti: „De Chinese. communisten -hebben bewèèrd," al dusgeneraai-ma j oor HILVERSUM Zondagmorgen, éen uur.vYóor, de uitzehdihg,waar aan -. xiij zou médéwerkeh;; is; dc ac- teür JulesVérstra et pl ots él i ng. overleden in de iAVRO-stiidio: Hij was de vorige avond .nog 1 mét de 'tónéelgröep,,Comëdia"'',.in: 'Utrecht' opgetreden Jnïzijiiilaatste créatie:, de oudé 'Patriciër,:ln -Camus' „Calië -gula" .Zondagmorgen- reisde hij. met' zijn collega Otto Sterman uit Am- stérdam;naar Hilversum ómmede te werken aan de VARA-uitzcnding „Dé triangel". Even over tienen, nadat de micro foonrepetitie juist begonnen was, is Jules Verstraete. staande voor de microfoon, achterover geslagen cn even later overleden. Een ontboden geneesheer kon slechts de dood con stateren tengevolge var. hartverlam- ming. Jules Verstraete bereikte de; leeftijd van 6? jaar. In óverlegmet Aryvan Nierop, 'het hoofd van de afdeling. „Géspro-, ken Woord'' bij.deVARA wérd be sloten de: Triangel ;deze mórgen heel te' laten „vervaUeD. - Jules Verstraetèëwerd 20 Jun i;ia83 Jn België geboren'en -'tüj' heeft tot'^bn- dood de Belgische nalionalSteitbehou den.; In .1314 kwam hijnaar ons land' voor? zijn eerste engagement; by. Van Eijsden in -Rotterdam..?Ifl I924: eing' JÖ weer voor enige tijd terug r.aar Ant werpen om le regisseren. Behalve dat hi1 In ons Jand aan ontelbare gesel schappen verbonden Ie geweest speelde h*j ook.meer. dan eens In een Neder landse film. bij voorbeeld In-de. in In donesië opgenomen ,£iWn:.Jtubber". Ook eaf liij>ecii nm'oie"*fsl,»*tT;de- JaBtste,-Ne-" derlandse. film ;,De" d3k ih.dlcttt". Hf. vertolkte dit seizoen onder- meer ook nog een grot© en belangrijke rol. in „De ieerbiedige- lichtekooi'Hij -was. 15 jaar toen hij zijntoneelSjelerscarrière begon. ■■.- 1 Het: stoffelijk overschot van Jules Verstraete zal vermoedelijk van de Amsterdamse Stadsschouwburg- uit worden begraven. De voorstelling door Come'dia'v'ari Cainiis' j,Cali gula'' in Utrecht; Is Zondagavond doorgegaan, Cor Hermus heeft ..de rol van .de overleden;acteurv'' ver- tolktj. .v Mac Arthur neemt'parade af ■NEW YORK. Genernaj "Mac- Arthur .heeft hier, Zaterdag, tezamen met leiders van de. roóms-katholië- ke, joodse en protestantse kerken, een parade afgenomen, wélkegeor- ganiseérd -was .dóór de yetera'héh uit de beide wereldoorlogen sls ite- genbangër van de "communistische 1 Mei-viering.. Van Fleet, „dat bet doel van? hunaanval i uiteindelijke Vdé;: strijd krachten der Verenigde Naties hét- zij te vernietigen, hetzij in zee -te drijven. Noch de kracht van de aan val, noch de richting; wélke hij hoofdzakelijk ..volgt en de datum, waarop.hij v/erd Ingezet;, waren, éen- yerrassing voor het achtste. Ameri kaanse leger. V Hét Zuid-Koreaanse riühlfhëné van Sociale ".aken hééft verklaard, dat öngevéer 400.000, van de 446.000 ingeschreven burgers van Seoel zijngeëvacueerd. DEN HAAG,?Op 18. April j.i.: hééft Nederlandse Detachement Verenigde Naties deelgenomen aan een parade; tér gelegenheid van de uitreiking van een. aantal Aineri- kaahse, onderschei dingen. Bij déze 'plechtigheid werd, vaandrig Ji P, Hergefurth ónderscheiden, tn'èt. ,dé Silver Star wegens betoonde' .dajp- pèrheid tijdens de gevechten bij Hoengsóng op 3 Januari jJ. Door dé commandanten ën overigè aanwezi ge Amerikaanse officieren werd de houding, van het Nêdériandse deta chement bijzonder, geprezen. DJAKARTA. De voormalige secretaris' van staat voor de veilig heid, Sabtoso, die op 23 November j.I. werd; gearresteerd; is in vrij heid gesteld. - - Verwarrendeivporlichtirg (Eigen bericht) - DEN' HAAG; r- Doorheen óndüf-. delijke wijze'; van stellén van dé legerleiding is vorige wéék geheel ten 'onrechte, de-indrulc gevestigd, dat ontzetting van twee officiëren uit hun functie iets të ..maken, heeft, gehad mët .de móeilijkhedéh, welke zïch- in: het kamp dè Witten-, berg bij rStrqelhebbèn ,-vüörgèdaan. tussen kampleiding en militaireis. Uit de gèpubliceerde; -berichten: kon geen andéré conclusie, worden: getrokken, dandat dezè ontzettingj gevolgd was op 'tonderzoek, dat generaal Hasselman had doen in- stéllen naar dégebeurtenissen in dit kamp. Weliswaar is het be richt "over dit onderzoek, dat de .mededeling bracht, - dat dé cnef -:van dè generale stafzich geheéi achter? dè commandant vari;öi.t kamp had gesteld, afzonderlijk ge publiceerd, doch: hét bericht over dé ontheffing van de twee offi cieren uit hun functie»,werd bij wijze'van Spreken jn':-éen-';adëm. 'ge- publiceerc. f-f'-i. ;;- .-Het blijkt nu, dat ten. ;rainstè -.- eéri van déze twéé-officier,en "niet eens uit hét kamp 'de .Wittenberg afkomstigwas, \irjaar. uit Oirschot. In vélekringenheeft het èmf t stige vérbazing gcwekt,?dat de- pu- blicatié - .op d ezé wij ze geschïedde en voorts; dat toèn duidelijk werd, welke conclusie uït! .dezè - (rianter van; publiceren is 'getrokken,;de- genérale staf op generlei - wijze geë poogd;;heeft het; misverstand uit de weg te ruimen. v" r:: (Van onze correspondent te Londen) Anenrln Bevan heeft Zondag in Wales voor- een- ge- hoor van enthoBsjastft aanhangers z(jn aftreden en zijn beleiU verdedigd. Het méést belangrijke stuk uit zöji yuürvverk van welsprekendheid was echter zyn verzekering, dat hy niet tegen de regering zal stemmen bil de behandeling van de conservatieve motie over de grondstorfenppsitiè op Dinsdag',- „wat -Tories ook mogen zeggen". Ja, mooier nog. dal hij altüd met dc regering mee'zal stómmen, \vaar liet nodig zal zjjn haar van Ale nederlaag te redden, Gedurende het weekeinde? hebben bok tal van andere politieke figuren redevoeringen gehouden. Gaitskell, de Kanselier van de Schatkist; zei in Glasgow, dat het cijfer iri. de begro ting van 1300 millioen pondvoor de- ïensiedoéleinden de béste schatting: was,: dje dé: ministeries, van Defensie eri. Bevoorrading:konden, gèven, toen heb versnelde, herbewapënïngspro- gramma'jn/Februari wérd aa'ngekon- bigd. Tóén dc kanselier! twee maan- •d'èn later zijn begroting had. op të stellen; \vas dit cijfer nog steeds het énige, dat beschikbaar was. ''■Dé.- motie," dié de conservatieven hebben ingediend, zégt, dat „het ROME. De leiders van dë chris- telijke-üemoqratische, socialistische en communistische vakbonden van personeel in staatsdienst in Italië hebben besloten, 8 Mei een algemé ne staking van .24 uur uit :te,. roepen uit protest tegen het' feit; dat de regering hun -looneisen heeft ver worpen. Bij deze; vakbonden, zijn 1.600.000 man aangeslotèn. onder wie spoorwegarbeiders en pèrsoneél van alle regeringsdienstén van 'dé post tot ambtenaren van ministeries -toé. MADRID. Zondag zijn in. Ma laga 1 (Zuid-Spanje) vlugschriften verspreid; die tot een: .algemene staking oproepen op Dinsdag .1 Mei. Er 'zijn fv/ee arrestaties ver richt. Ook in Barcelona' zijn "on langs dergelijke: biljetten'; in :,om-- loop gebracht;^ Tn Madrid"?.werden 1 vlugschriften verspreid, waarin: is' opgeroepen tot: éen algemene.;star; king op 22 Mei.:..j,- TOKIO. .-Keizer Hirohito- was Zondag? -50; jaar. Meer dan 300.000 Japanners -tekenden het gastén- böek.'-'. Ger.ëraalRidgway's. é.hoóïd- kwartier -hééft' gèen notaygénomen Van dé verjaardag. - Huis' mét bezorgdheid verneemt, 'dat. ■het herbewa peni ngsprogramma, waar het in Februari, zijn goedkeu ring aan verleende,, gebaseerd; was op schattingen van een defensiepro-- ductie. die door dg betrokken minis-, ters niét geaccepteerd waren". Listig gesteld is deze motie ..zeker,.: Ztj is deels gebaseerd op een. zinsnede uit de ontslagbrief yan 'JohnFreeman, de onderminister- van Bevoorrading etï als Aneurin Bevan dus bij'zijn voornemen blijft en braaf met de re gering meestemt en dus tegen de motie ontkent hij daarmee alles, wat hij in het publiek1 sinds zyn af treden heeft verkondigd. - Men verwacht, pit, dat de'regering een amendement, óp dé. conservatieve moliè zal indienen om het:.voor ,de Bevannianen gemakkelijker të ma ken om mét haar meè te steramen. r De koets van Assepoester toas één van. de riiim veertig wagens' van het bloemencorsodat Za- terdap in dc toiieTwtreek werd pehouden - en dat artistiek pe- sprökén ';Ket' Atorïgé .bloëmcnfcè- tyn 'ouèrtrój. Hoewek' hetjweer langniet wetüels;: het b y Leen'' .dergelijks igelegenheid' :zógj.:friöéïx ten zijn en de ■'.optocht Innps éen? 'riIIehd:pubZiéfe;-,trak,::toasTnen.' terecht.--ehthoiisi&at: Want zoals deze koetsf ^ëhidakt'lfvah f'èen, ..jlompoeuV -en f met steigerende loittè- paarden fjiadr het ontwerp ii pan Walt. Dhhey"', zo warener veleandere - wagens: Lohengrin, Tam'. Poesen heerBommel: en nlèt dé -o er get én:: v at uïirlij k. 'J aco- ba fvaii' Beier ep.. Kille.regèn- jbititjes; hielden-dé blbèmeh;: jTis en de toeschouwers hatgMaaT-zij vergaten dit fongémok bij het zien vait het .veleschoons, dat •Kim werd geboden. 'Tèri ge légen- fieid oariédit corsovbëvóntteè zïch' één kleineS00 auto bussen: j-,en enige tienduizenden auto's ih ide .bollenstreek. i Amerikaans lijn vliegtuig verongelukt: II doden FORT WAYNE idndianal gZS Zaterdagavond |stëën; Amérikaans v er keers v liegtui g van de dienst Cleveland—Chicago, tijdens-.' !-één ■storm in de; omgeving van - Fort Wayne in de? lucht ontploft. Elf personenkwamen om'-'.hety ilèilen'; acht passagiers en de uit'drie;lëden bestaande.Bemanning; Even vóórdat het ongeluk; plaats vond, had het toestel gemeld, .dat het,Jn: Oostelijke richting-'.zwenkte mét Hët oog Aop een hevig onweer. (Van een onzer verslaggevers}- SOESTDIJK. Ter gelegenheid van dé :42ste verjaardag, van H.M.; de Koningin heeft vanmorgenlbij hét paleis Soéstdijk het traditionelé dènié plaats gevonden, waarbij deputaties nlt alle lagen cn alte delen dér :Nedèr- landse bevolking bewijzen van sympathie ën aanhankelijkheid aan ouie vorstin gegeven hebben. Precies óm half elf trók de lange stoet de paleistuin binnen, waar .twee mnziekcorpsen, respectievelijk uit Baarn er»;' Soest, opgewekte klanken, ten gehore brachten. Konihgin Jnliana bèvond zich- in een - blauwe japón én kart: bontmanteltje; samen metdcprih'sësjesIrëne en Margriet op het bordes, waar ook enige hofdames:Am'; Versckeldene hooggeplaatste officieren van land- en zeemacht hadden-plaats? genomen. In éen:,oogwenkVwas"Hé'.trap-naaxj het bordes,, bedolven onder; de.i'blbë- men die de groté;schare voor de ja rige koningin had.'- meegevoerd; On der hén? die aan het défilé deelnamen bevonden - zich-' jongé. mijhwerkers? uit; L!rnbur£,; deputaties - uit Vpleh»: damden Frie3land,l de. elftal]ên; vah' Het IGooi .enj Hëërehyéëh;- dië*:"van- middag éénvriëndschappelijke wed-, strijd '.ïn ;:dezè; gemeente ;speler?le- den van?- het gildè;Bté';Barbara uit OisterwSjk,^\vaaronder<-standaard-: rijders tepaard;hèrders;herdferinnef; Ij es/ harren, hoornblazers; vehdël- zwaai'ers, de vOisterwijksé' ^"chüt'tërsl: koning te paard eh ledén vatf'dè mui ziekvereniging St.; GaUén',"mt'?^ sérland; De iyöfetbMeKtaHën^Wawhij zich ook Abe Lensira bevond, wer den .voorgesteld san-'de prins. Tijdens het.défilé, dat door fraai -weer werd begunstigd en dank'zij de politie uit Baarn en Soest één orde lijk verloop' hèd, werden in de voor tuin van het paleis diverse postduil ven losgelaten. Tóen..zij ,iiit, hét' ge-, zichtverdwenen Vwaren;- stroomden nog steeds-mensen rlangs het- paleis- bordes. .A;'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1