Truman vraagt 61 milliard voor defensie van vrije wereld HET ROTTERDAMSCH PAROL1 Nederland viert verjaardag van Verjaardagsrede van minister Drees Vredespogingen op dood spoor Leger van achttien divisies vloot van 1100 schepen luchtmacht van 95 groepen Mevr. Boesman met ballon en passagier in zee Een ster wordt geboren door LUDWIG BEMELMANS L vee tochHeus! „Atoomduikboot" in aanbouw Koninginnedag in Djakarta Opvarenden veilig aan land gebracht en omhulsel geborgen Vermoedelijk pokken op de „Groote Beer" Stormloop op Seoel bioedig afgeslagen Franse Kanier neemt nieuwe kieswet aan VERENIGDE NATIES EN KOREA Wereldscheepsbouw: Nederland op de zesde plaats fsi HBUM Ons nieuwe feuilleton 5 I lie Jaargang, no. 101 Red. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prlts: per weak f 0,40 per kwartaal f 5,15. losse nummers f 0,09 Opgericht door de StichUna „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 1 Met 19SÏ Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postqiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper WASHINGTON. Ten hehoeve van een snelle op bouw der militaire kracht tegen de dreiging van het communistische imperialisme heeft president Truman hij het Congres een (lefcnsichejrrntinjT (e„ bedrage van do enorme soin van 61.101.254.390 dollar ingediend Hij verzocht het Congres een bedrag van 40,5 milliard dollar onmiddellijk te willen voteren voor militaire uitgaven In het belastingjaar 1952, dat op 1 Juli begint. Voor l.cl resterende bedrag van ruim 20 milliard zuilen de toewijzingen later worden aangevraagd. In het lopende belastingjaar geven de Amerikanen 47,3 milliard dollar voor hun defensie uit. Een bedrag van 213 millioen dol lar is uitgetrokken voor de bouw van een „super-vliegdekschip'' cn 29.500.000 voor een met atoom kracht werkende duikboot. Het is de bedoeling, dat het vliegdekschip gedurende het belastingjaar 195-1 voltooid zal worden, de atoomduik boot aan het einde van het belas tingjaar 1953 of begin 1951. Geen gelden zijn in dit budget De onmiddeljijk door de pre sident aangevraagde middelen zullen als volgt worden be steed: 15.700.000.000 dollar voor een opgenomen met betrekking tot de uit 18 divisies bestaand leger militaire hulp aan de bondgenoten van 1,5 millioen man, plus 250.000 man Nationale Garde j en 190.000 man georganiseerde reserve in niet-volledig actieve dienst; 11.400.000.000 dollar voor een 1161 schepen omvattende vloot met 790.000 man personeel, 192.000 mariniers jk. 195.337 man georganiseerde reserve; 13.ÓOO.OÖO.OOO dollar voor een uit 95 groepen bestaande lucht- macht (huidige sterkte 81 groepen) met een personeel van 959.000 man; 400.000.000dollar voor het bureau van de minister van Defensief der Verenigde Staten. maar de pre sident zat een aanvrage van deze aarri spoedig indienen. Een woord voerder raamde het te vragen be drag op ongeveer 6.600.000.000 dol- dar. - Beste pad naar de vrede De president zeide in zijn bege leidende boodschap: ,,Wij breiden on2o militaire kracht uit op een wijze, die er het best op berekend is het hoofd te bieden aan de mi litaire bedreiging, waar tegenover wij ons gesteld zien. De^ strijd krachten van de Sowjet-Unie over treffen op het ogenblik verre elke redelijke defensie behoeften"- De president wees er op, dat de agres sie in Korea heeft aangetoond, dat de oowjetregeerders geneigd zijn „de wereld aan de rand van een algemene oorlog te brengen, wan neer ze wijlen hebben wat zij wen sen". Hij betoogde dat de vrije we reld, „wanneer de Scwjet-Unie een algemene oorlog verkiest te ontke tenen", in de gelegenheid raoet zijn „een dergelijke aanval tot staan te brengen en beslissend en onmid dellijk terug te slaan". „Ik geloof dat net beste pad naar de vrede leidt via het totstandbren- gen van gecombineerde defensies voor de vrije wereld, krachtig,ge- noeg om rampspoed teweeg te bren. gen ■"oor de agressors, wanneer zij een nieuwe wereldoorlog op stapel zetten", aldus Truman en hij liet er op volgen: „Ons militaire program moet op dit centrale probleem ge richt zijn". Barakken te IJmuiden door brand vernield IJMUIDEN. Maandagmiddag heeft een korte, maar felle brand het leegstaande houten barakken kamp van de H.V.D., de IJmuidense hulpverleningsdienst, in de as ge legd. Ongeveer een uur nadat de brand was uitgebroken, was er van het complex mets meer over dan de schoorsteen. Over de oorzaak vaa de brand tast men in het duister. Swami Nisjala-nanda, 'n ty pische Noord-Indiër heeft ga- 2tonren de grond niet te^heroe- ren'me f zijn rechtervoet zolang de speciaal voor de wereldvre de uitgcschTeueu pfcbedadctpera aan de oevers van -de Jumtina. niet voorbij zijn.-Hij kwam van 250 km ver weg aangehinkt. Indiërs doen vaker dergelijke geloften om vocrtdiirend oan het doel uatt hun- missie lieritt- nerd te worden.- DJAKARTA, Bij een ont- vangst ten huize van de Neder landse Hoge Commissaris in In donesië, de heer Lamping, bracht de minister van Buitenlandse Za ken mr. Subardjo, een heildronk uit op Koningin Juliana cn op het ■welzijn van het Nederlandse volk, .waarna het "Wilhelmus werd ge- speeld. De heer Lamping beant- .woordde dit met een heildronk op president Sukarno en het Indone sische volk, waarna het Indonesia Raya gespeeld werd. Meer dan 1000 leden van de Nederlands» gemeen- schap in Indonesië vulden de tuin van het Hoge Commissariaat op een receptie, waartoe alle Nederlanders '.waren uitgenodigd. Aan het einde daarvan werd aan de Koningin ee» felicitatie-telegram gezonden. j^Hasa^KËieiiSismsuEiiisiBsraKnEaniïECTi^ 1 Oostelijke wind ■g Weersverwachting geldig van ff g Dinsdagavond tot Woensdag- fjg gf avond: fg jg Veranderlijke bewolking met §j - H enkele plaatselijke buien, maar g B morgen overdag ook perioden gj jj van zonneschijn. Vannacht g m slechts hier en daar lichte S gf nachtvorst, morgen overdag g weer iets hogere temperaturen gf g dan vandaag. Zwakke tot mati- g jg ge oostelijke wind. jjg gf 2 Mei Zon op 5 u 10 tn onder 20 u 4i»; maan op 3 u 52 m onder ss m 16 u 17 m I HAARLEM. Ter opluistering van het Koningmnefeest te Bloemendaal steeg mevr. Boesman met haar ballon op. De letterkundige Godfried Bomans vergezelde haar als passagier. Er woei een ..aflandige" (Oostelijke) wind. waardoor de ballon spoedig naar de zeekant dreef. Om rie watertoren van Zandvoort te vermijden moest ballast worden uitgegooid en juist op dit ogenblik greep een rukwind de ballon, zodat het niet meer mogelijk was om op het strand te landen. Tweehonderd meier uit de kust kwam de ballon met een klap in zee terecht. Een vijftiental mensen trok met touwen en planken de golven in en het lukte na ongeveer tien minuten beide drenkelingen aan de wal te brengen. Met particuliere auto's werden zij naar twee strandtenten gebracht, waar hun eerste hulp werd verleend., Mevrouw Boesman, die daarna rfnar hotel ,;Zomerzorg" te Bloemendaal werd overgebracht, was vrij spoedig hersteld van de doorgestane schrik. De heer Bomans is cr minder goed afgekomen. Direct nadat de ballon in zee was gevallen heeft hij getracht zwemmende de kust te be reiken. Hij slaagde er echter niet in door dc branding te komen en werd door de kou bevangen. De 15 red ders, van wie het merendeel lid is van de Zandvoortse Reddingsbri gade brachtén, hem aan land. Een van de redders was de Zandvoort se consumptietenthouder Jaap Kraayenoord, wiens 33ste redding dit was. De heer Bomans is naar zijn woning in Haarlem gebracht. Duizenden trokken gisteren langs het bordes van het paleis Soest- d(?k om als het ware onze gelief de Koningin persoonlijk geluk te wensen met haar verjaardag. Tel kens töcrdc» groepjes en enkc- lingen tot HM. toegelaten om uit haar mond ici vernemen lioe ver rast Zij was met al die bloemen op de treden nan het bordes en met (tl die blijde gezichten. De kinderen der Vendolzwaaiers (zie foto) kregen nog een extra woordje erbij, want de Koningin kent en begrijpt het kinderhart in spannende momenten. DEN HAAG. In een radio-toespraak ter gelegenheid van de ver jaardag van Koningin Juliana heeft minister-president Drees herinnerd aan de woorden, die de Koningin bij 'verschillende gelegenheden heeft gesproken. Deze woorden, wekten op tot aanvaarding der werkelijkheid temidden waarvan wij staan, maar tot een aanvaarding, die niet be tekent 'een zich neerleggen bij wat er in de verhoudingen tussen men sen en volkeren gebroken is. Haar woorden hadden ook de klank van vertrouwen en bemoediging, stelden het zelfs als een voorrecht, in het bijzonder voor de jongeren, dat wij titans leven in een tijdperk van ongehoorde mogelijkheden, waarin ieder veel zal kunnen doen naar de mate van zijn krachten. Op deze verjaardag, aldus dr Drees, grijp ik terug op woorden van de Koningin zelf om te doen uitkomen hoe breed zij schouwt, en om ons volk op te roepen eigen nood en die van de wereld onder het cog te zien met eenzelfde moed eenzelfde vertrouwen en eenzelfde wil om ieder op zijn plaats en op zijn wijze mede te werken om daarin ver betering te brengen. Het licht, dat de uitingen van Koningin Juliana doen schijnen in de donkerte, waarin wij in deze tijd soms levent kan bijdragen tot de versterking uan onze volksgeest. In Amsterdam was het hoog tepunt .van de feestviering de pa rade op het Museumplein, voor het eerst weer gehouden na de oorlog. De parade werd afgenomen door luitenant-generaal Buurman van Vreeden, en werd o.a. bijgewoond door burgemeester d'Ailly en door de garnizoenscommandant, kolonel De Veer. De in de haven liggende gepavoiscerde „Kortenaer" liet drie keer een aantal saluutschoten over de stad donderen. Het hoogtepunt van Koninginne dag werd in Leiden gevormd door de onthulling van de twee in wit marmer uitgevoerde plaquettes met de beeltenissen van het-Ko- De poppenkast op de Grole Markt te Schiedam. m'nklijk Paar in de Burgerzaal van het Stadhuis. De commissaris dor Koningin mr L„ A, Kesper verricht te deze plechtigheid. Zie verder pag. 2 HONGKONG. De half millioen manschappen der Chinese nationa listen op Formosa krijgen, beter voedseL De Amerikaanse regering zal de verbouw van eerste kwaliteit rijst en voedzame 6ojabonen bekosti gen. Mevrouw Boesman ert de auteur Godfried Bomans vlek voordat zij opstegen met de ballon, waarmee zij een half uur later b(j Zand voort in zee terecht kwamen. Ge heel rechts de Bloemendaalse wet houder Van Geluk, die aanvanke lijk de tocht zou meemaken, maar van geluk mag spreken, dat hy te zwaar bevonden werd. Intussen was de strandreddine- boot „C.A.A. Dudok de Witt" ge alarmeerd. die naar de plaats voer, waar de ballon was neergekomen. Bij de^ berging geraakte het net van de ballon in de schroef en enkele redders moesten zich in het ijskoude water begeven om de schroef vrij te maken. AMSTERDAM Aan boord van de „Groote Beer", op weg naar Ne derland met Ambonese militairen en hun gezinnen, is onder de passa giers een ziektegeval geconstateerd, dat het vermoeden wekt, dat men met pokken te doen heeft. Het schip keert terug naar Port Said, waar een uit Nederland uitgezonden tro penarts aan boord zal gaan, om de opvarenden te re vaccineren. TOKIO De slag om Seoel is in eerste instantie door de verbonde nen gewonnen. Een poging der com munistische troepen om langs de weg Oeijongboc-Scoel naar de Zuid- koreaanse hoofdstad op te rukken werd gisteravond verijdeld door een machtig spervuur van een der grootste artillcrieconcentraties, ooit in Korea bijeengebracht. Nadat deze aanval afgeslagen was. brak een strijdgroep der ver bondenen. bestaande uit tanks en infanterie, uit de hechte verdedi- gingsboog rond Seoel en achtervolg de de afdruipende communistische troepen, die echter een gevecht ont weken. De mannen van deze groep zagen in het gebied, dat door de geallieerde kanonnen onder vuur genomen was, honderden doden liggen. In het communiqué van vandaag wordt het contact met de vijand in de sector van Seoel als licht, aan het Centrale front als onbetekenend en in het Oosten als verspreid be schreven. (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS Vannacht is in een bijna geheel lege Kamer en in een sfeer vaa opperste rust de eind stemming gehouden over hei ont werp kieswethervorming. Met 339 tegen 251 stemmen is het ontwerp ten slotte aangenomen. Morgen gaat de Senaat er over vergaderen en Vrijdag wordt waarschijnlijk de tweede en dan definitieve eindstem ming gehouden, waarna de wet op het vervroegen der verkiezingen aan de beurt komt. Acht doden in Gibraltar LONDEN. - Het Engelse mi nisterie van Koloniën deelt de vol gende officiële cijfers mede van het aantal slachtoffers tengevolge van de ontploffing van de „Beden- ham" te Gibraltar: 8 doden, 2 ver misten, onder wie het hoofd van de brandweer en 233 gewonden, onder wie 33 ernstig. LAKE SUCCESS. - De pogingen der Verenigde Naties om het Koreaan se conflict langs politieke weg tot een oplossing te brengen, zjjn op een dood punt gekomen. De uit drie leden bestaande commïssfe van goede diensten heeft haar pogingen nm in contact te komen met de autoriteiten van communistisch China opgegeven en geen verdere bijeenkomsten vast gesteld. Ook de commissie van twaalf Aziatische en Arabische landen, onder voorzitterschap van sir Senegal Rau (India), heeft haar pogingen om tot een nieuw vredesaanbod te komen geslaakt. In welingelichte kringen tc Was- LONDEN Volgens door Lloyds gepubliceerde statistieken waren v op 31 Maart j.l. over de gehele we reld in totaal 1217 stoom- en motor schepen in aanbouw, tezamen 5.097-084 ton metende. Bijna twee derden hiervan bestond uit olie tankschepen. In deze cijfers zijn niet begrepen de in de Sowjet-Unie. China en Polen in aanbouw zijnde schepen, waarover geen gegevens beschikbaar zijn. Van de totale in aanbouw zijnde tonnage stond ongeveer 407? (2.072.723 ton) in Engeland op sta pel, waarmede dit Jand de eerste plaats innam. Frankrijk kwam op de tweede plaats met 485.888 ton en. Japan op de derde met 479.510 ton. Daarna volgden Italië met .322358 ton. Zwedch met 3Q2.035 ton, Ne* dèrland met 295.790 ton. de Vere nigde Staten met 270.284 ton, Duits land met 261.285 ton. Noorwegen met 142.800 ton, Denemarken met 122.262 ton en Spanje met I02D32 ton. Praag wenst sluiting van Frans consulaat PRAAG. De Tsjecho-Slo» waakse regering heeft de Fransa regering verzocht, het Franse con sulaat in Praag tegen 5 Mei te sluiten. Het verzoek werd gedaan in een nota aan de Franse ambas sadeur te Praag. Op verzoek van Frankrijk werd onlangs het Tsjecho-Slowaakse consulaat in Algiers gesloten. Communistische stunt hington werd Maandag verklaard, dat de veertien landen, die troepen in Korea hebben, de publicatie van hun „doelstellingen en principes" zullen uitstellen. Diplomaten zeiden, dat er een stilzwijgende overeen komst tussen de betrokken landen was om de uitslag van de huidige gevechten af tc wachter, alvorens verdere politieke stappen tc doen. Minister Achcson heef: in een rede voor de Amerikaanse Kamer var. Koophandel gezegd, dat het de be doel ine van dr Snwjot-Unio was „zowel Europa als Aziü te veroveren in de verwachting alsdan de wereld te kunnen beheersen". De Sowjcts gebruikten ..satelliettroepen voor ce agressie in Korea" cn hielden hun eigen slrijdkracntcn ':n reserve. „Het zcu dc strategie der Scwjcts ten goede komen, wanneer wij onze kracht op grote schaal zouden ver bruiken tegen de troepen en het grondgebied van hun satelliet, of wanneer wij. pij het verzet tegen de ze aanval, andere vitale belangen zouden verwaarlozen". Plechtigheid hij graf van Pieter Jclles Troelstra DEN HAAG. Honderden heb ben op dc morgen van deze stra lende eerste Meidag bij het graf van Pieter Jelles Troelstra op dc Algemene Begraafplaats de nage dachtenis geëerd van deze grote voorvechter van het socialisme. Gn- telbare rode tulpen dekten het steen, waar omheen „De Stem des Volks" met genegen vaandels was ge schaard. Na Jiei zingen van „Mor genrood" hield de heer W. A. Ren- sen, fractievoorzitter van de P. v. d. A. in de Haagse gemeenteraad, eer. herdenkingstoespraak, waarop het koor de plechtigheid besloot met het zingen van „Aan de strijders". in Berlijn mislukt BERLIJN. -De Senaat van "West- Berlijn heeft de actie van vijl com* mumstisch-gezinde verenigingen ten gunste van een referendum over de herbewapening verboden. Ook zijn alle vergaderingen verbo den, waarop propaganda voor het communistische referendum wordi gemaakt. Oudste inwoner van ons, land overleden (Van onze correspondent)' VEENDAM. Opa Reüing te Drouwencrmonct bij Vecndam, dg; oudste inwoner van Nederland, is op 104-jarige leeftijd overleden, f IM- UDWIG BEMELMANS. De mee sten van onze rol, emigreerde hij in 1914, toen hij zestien jaar was, p lezers zullen wel eens iets naar Amerika. Na een paar fi gelezen hebben van deze baantjes kwam hij in het Amerikaanse schrijver en hotelbedrijf terecht. Toen tekenaar. Zijn boekjes „Ho tel Splendide" en „I love you, I love you, I love you" worden ook hier gretig ge kocht. Van „Een ster wordt ge boren", dat in Amerika on der de titel „Dirty Eddy" verscheen, willen wij u niet meer vertellen dan dat het Amerika aan de eerste we reldoorlog ging deelnemen, nam Ludwig dienst in het leger. En daarover schreef hij zijn eerste boek „My war with the United States". Nu, dertig jaar later, is hij wereldberoemd. Heeft hij alle allures van de „ster" gekregen, zijn speelt in Hollywood, en dat werk heeft er niet onder ge- Bemelmans met zijn geesti- p ge. scherpe pen een raak p beeld van de filmwereld j geeft. Voor de rest moet u het van morgen af maar 1 lezen. I We willen u alleen iets van Be'melmans vertellen, soldatenpak aantrok, getui- g Geboren in Oostenrijks Ti- ge deze blik op Hollywood. %saraMaiH«aiM^^ leden. De roem, het geld, hebben zijn scherpe blik niet verwaasd, zijn. gevoel voor humor niet verwaterd. Hij kijkt nog even fel ge ïnteresseerd en critisdi de wereld rond als toen hij het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1