'mmmn HET ROTTERDAMSCH PAROOL Recorddrukte in de Betuwe ëh in de bollenstreek Reis naar Z.-Amerika belooft resultaten af te serpen Pokkengevallen niet verontrustend fl MACARTHURINDE SEN AAI1 Russisch ingrijpen in Korea niet zeer waan Generaal gelóóft aan om^scAfiatting van Ruslands stérkte Truman geeft verslag van besprekingen op Wake Jongens stelen m u nit ié uit IJmuidense bunker 3! Vrijdag 4 Mei 1951 Bonn verbiedt nieuwe nazipartij Mac A's optimisme bleek niet gerech tvaardigd Labour demonstreert verdeeldheid YS willen sancties tégen rood China N-trqcpen doen tegeuaaiivallea Half Nederland naar buiten gelokt door fraaie weer PRINS BERNHARD LICHT DE PERS IN Kansen voor emigratie en voor export Weer strijd aan de Palestijnse grens gunstig Oud maar daardoor hoogst; explosief materiaal In de afgelopen dagen meer dan 40.000 vaccinaties in Tilburg -H 31e Jaargang, no. 103 fcéd. ,en -Adm. t cmgë. Haven 141; Schiedam -Vn-v-SNNVN. Tel, 69300 Abonn'-prijs: per we ek^/--; 0,40 per kwartaal.3,15. losse nummers' f '0,09 Opgerlcbt'döor de Stichting.„Het Parool" Xlltgovü N.v. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsabe-Bank te Rotterdam Directeur: Bi de Vries Hoofdredacteur; W, B, F, Schaper t: 1 - N; WASHI^GyON: Donderdagmorgen is Mac Arthur -bcgpnnèn zijn; verklaringen af te leggen vöorVeen verenigde commissie uit deSciiaat^.Bedoéid^wasrldai/dil' een beslbtcn bijeenkomst zou zijn, maar. nadat een republikeinsef ihotie om{de Senaatsleden toe-te laten. Woensdag -tot obstructie-redevoeringen luid gelei^tewé^ Senaatsleden tocli;'toegelaten. Er wordt een verslag van' het behandelde gepubliceerd,inadat^dit zorgvuldig gezuiverd .-is met het oog op liet openbarenvanmilitairegeheimen.Vandaagwordt dc bijeen komst voordgezet, doch MacArthur heeft Donderdag reeds van de gelegenheid gébruik gemaakt om de opgegeyen redenyoor zijnontslag,,volkoraen pngèldig" te noemen. ,,Met veé^bWelèn, die ik ypas If het niet1 eens;-' zei Mat 5 ifutr, doch dat had nfët deSninsié ««vloed opliet fed, dat Ik deze bevelen beste vermogen opvolgde," Vdïgeiis MacAnhur was, voor zover hero hekendvwas^het staindpuntlvaii de gecoinbineerde stafchefs eh^van^hémzelf ongeveerihetzellde. „Indien- ik/<toestemming Iiad''gè- "krêgen; jhet {Chinese-,leger'-' :;bardereh;:-; voordat ;dit vdöè'.-?'" Jalbe'' cverfrQk^zöii^dëzë ovértochtt nooit- gemaakt' zijn.tlridierL ïk;>. toestem- miri'^had'gekregen1.-hunbases in: Mand'sjbcfijeJtëTb'ombarderen.Ptoen zij NoortRKorea^ waren;binnenge- :.-"trokkën';Zouden aj'.nooitlin gróten getale;::hebbien;l;3^hne.nr,,óptreÖcën'V: aldus.- Mac Arthur."-' V f1"n'-g {Hij gaf te kennen, -dat- China" ge- dwongenwofd^zij ;agréssrér*in'KÖ dien lucht- en zeemacht' met me dewerking wan de gCondstrijd- kra chtender-ChlnesenationalistCM tegen communistisch Chinawerden ingezet. ?Dstérkte"--van de lucht-. .1 ar.acht der - 'Chinese communisten wordt door "sommigen, op driehon- - Üerd, vdoor;. anderen óp /{achthon derd yliegtiiigén geschat. Naar - zijn 'meningbevonden zich'.vaan.:de Jaloetussen - de 40.000. en 60000 Chinezen. - Generaal MacArthür zei, dat er enig risico was, datiRusland -'•tus senbeide zou.-komen, -als-: dé -V;S. vergeldingsmaatregelen tegen Chir: - na zouden nemen,maar hij voegde éi"laan-toe:{{.Ikistel voor, dat het een-Mof andere- plan 'wórdt uïtgè- voerd ;.V' zpdat wij'niet zullen' voortgaani^fïjdy.te.' {winneni> door. iedere maand dulzënden Araerif; kanen, op ,te offeren." - V- i'i i Overigens geloofde de. generaal niet, "dat de Russénr In een positie •xb'n,: die. liet li on gemakkelijk zou inakcn een grolé-pórlog- ln.hetlVerré Oost» te {beginnen. Hij meende, dat aan hét Kodó' Legér in Siberië sléchts een defensieve taak ls toe bedeeld en gaf enige malen te ken-: nen, dat zyiri inziens de sterkte van dë Sotvjet-Unle In het Verre Oos ten wordt overschat. Voorts gaf hij toe geweten te hebbén. dat president Truman een nota aan de Chinese, communisten voorbereidde, toen hij op 24 Maart Zijn ultimatum stelde aan de Chi nese militaire, bevelhebber. Hij was zich er niet van bewust, dat zijn eigen ^.mededeling Truman in verlegenheid - bracht: dat zou hy niet hebben, gewenst. BOi^N. loeten iritervleuw mat het AJfP. heeft de West-Duitse mi nister 'van Binnenlandse Zaken, dr. Lehr. verklaard, dat hij nog voor •a.s. -Zondag, de. neo-nazdstische -„so cialistische rijkspartij" wil verble- ,den om .haar. daar door, het meedoen aan de verkiezingen in Neder-Sak- sen te beletten. -Zij heeft zich open lijk uitgesproken als nieuwe ratio-, naal-sociaiistische partij. De bijeen komsten'der partij hebben in. bet .Koorden van. Keder-Saksen een zo danig verloop en eenzodanige toc- •ioop. dat de regering te Bonn zich ernstig ongerust maakt. ^ii3Tai:^;iwipiinni^«i^uv;ir-fii:9tn<iiK.ii'iD:ni: =5Rra:Tri»B7.nH0iNT111' ff;ÓNIN GIN ELIZABETH' van "te Engeland lacht vriendelijk naar deienormc menigte, dia haar en koning GeOrge toejuicht op hun tocht, van dé' St-Paul's Cathedraal, waar de koning gisteren ..het; fes tival: Britain", opende, naar Buckingham1 Paloce. Het -festival oj Britain", dat het bewijs van En geland?; herstel na de oorlog, leve ren-moet, Vestaat ,uit. een serie tentoónstelUngë», cultuuruitingen en dergelijke, waaraan 'elke Britse stad en dorp deel tal hebben. Het feest-zal een half jaar duren. IVASIHNGTON. - Zes .-maanden geleden hielden Truman en generaal MacArthür besprekingen op heit eiland Wake.; Generaal Bradley ViS'daarbij tegenwoordig eh maakte notities. Op de terugreis heeft hij uit die notities een verslag sam en gesteld, dat thans doorde Sènaatscommissies voor de strijdkrachten en de buitenlandse betrekkingen 7-Un gepubliceerd. Mac- Arthnr heeft onder meer;alsMzijn; mening.te kennen gegeven, .dat er -zeer weinig- kans Was; dat'China/;zich in de oorlóg in. Korea zou men gen,dat naar hij geloorde, de officiële tegenstand In Noord- en. Zuid-Korea. in November1950)' geëindigd zón zijn én dat, naar b|| hoopte, het achtste leger met Kerstmis naar Japan zeii kunnen worden teruggetrokken. MacArihur had; aan{;Truinyn 'mee-' grondstrijdkrachten - a_chtte -.-MacAr- «0K» 7") AT<de tefü'gtócht.' waartoe dc JS verbond&n.^Strijdkrachten .on der drulc pan, "jüep'CM-ness. Isutc- offensief gedwongen avareyi, óver het algemerrf eèn ordelijk karakter., had3 bswïjst~-ook™deze, op 25, April teil Noorden ^geriorhew foto. Geheel bhgetifökëh is de lan ge lijri'' «dn infanteristen; die sich; in. zuidelijke bcuïcgen. gedeeld, dat de; Chihézëij'Mm Mand- sjoerijeover300.000 nièn^.b'èschlk- ten, 't; van -wie -waarschijnlïj k vniët méér dónvjipo.OOO 'a '125:000langs - de •Jaloë'.;':V- waren'' géstatidnneérd en sléchts 50.000.;a 60.000.over deze rit' 'vié r 'gebracht" kohdèii 'wór dén. a Ook, zouden zij. niet lóvér; eehluchtmacht- beschikken. ^.Met 'dé; -Russenj: is het 'anders 'gesteld," alaüs MacArthür; ijiZij \hejóben:etm, luchtmacht jir»t Si-; bén"erijjweL. eeh' aardig:goedé, -ntet: uitstekende^ p\loten. -• enkele -straal- <vl 1 egtü ièen{;{fifn:#thèsteiiiêni:;^ zend vlieg tui gentn de. lucht brenh gen met bovendien een 200 a -300 van de vijfde en zevende vloót.*-Te gen onze luchtmacht zijn zij' waar schijnlijk :niet opgewassen. Grqrfd- strijdkr.icbtcn hebben de Rusfen voor Noord-Korea niet beschikbaar. Het zou hun 'moeite kosten man schappen in "het 'veld te brengen:" Een samenwerking tussen de Sow- jet-luchtmacht en de Chinese (Van on^e correspondent te Londen) LONDEN". In de late uren van Woensdagavond is bij dc' artikels- gewijze behandeling van bet wijzi gingswetje, waarbij het mogelijk ge maakt zal worden, dat voortaan bij dc Nationale Gezondheidsdienst de helft van de kosten van brillen en kunstgebitten door dc patiëntzal moeten Worden betaald, gebleken hoe verdeeld de Labourpartij over deze kwestie is. Het debat leek bij tijde meer op een publieke demon stratie van oneriigheid in de Labour partij, waarop de Labourleden .hoofdzakelijk, elkaar bestreden dan op een debat tussen regeringsaan hangersf en oppositie. Met 264—3 'stemmen werd artikel 1 ten slotte, aangenomeit.. Deze stern-- cijfers laten''echter niet.,'zién; dat behalve de drie' tegenstemmers _(èn itwee stemopnemers) tussen 50 en 60 Labourleden zich bewust van stem ming onthielden en 'verscheidenen van hen. die vóór stemden, hadden de. maatregel in het debat toch aan gevallen! LAKS SUCCESS De V.S. zul- len een embargo op verzending van strategisch materiaal naar China' vragen, wanneer de rommissie voor sancties der V.N. bijeenkomt,-'aldus is Woensdagavond in betrouwbare kringen te Lake Success verklaard. thur praotisch van: weinig nut. „om- datt naar-:mijn. mening de "lucht macht de Chinezen even vaak;. ZOU bombarderen als ons."' Vertrek trocpenschip uit Sem.irang DEN ÖAAG1^" Het troepen&chïp ;V;Asturias" l lsf óp1 DinsdagM24April j.L vertrokken1 van - Semarangl met bestemming:Neder landiyAah^ bojórd onder babies,; "TOKIO, 'i- Dc strijdkrachten vande ViN.jin jKö'rea" zijn'i'overge"-'. gaan-F totéeiv-hépêrbttegcrioffen- slef en hebben daajbijkleine vor deringen gerrioakt. '■..Na, een rust." vah'-jdrio dagen en eëri' slag, ''die::DöncIérdag de 'gehele; dagdüurde,viliëb6ói;-jUüiks: van-' Wét'- achtste, legerj Donderdagavond^ ten Noorden van .Seoal de-resten.,-van een communistisch:; regiment 'Uitr een .geslagen-. 3ater dreven zij kleinere groepénVtebugeh: éen; pa- trouille drong.Lpeijbngboe, 19km ten Noorden van- Seoel," binnen. Anderetarilts {rukten óp" langs, "de Westelijkè/loeverï'ivah-depoekhan föt Tsjohgpjongnir 48„km; ten. Noord-Oosten van;; Seoel. .Zij zoch ten" te vergèefsljnaar- de Chinese "hoofdmacht. r'De communisten^.^ tonen; weinig zing." dat zij .Óp grote schaal'tèrug- trekken. Veikenningfen^wzenuit, dat jnÓg groteconvb'oieniri'zuiclelijkè xichting naar dè' froiitlijh "rek ken .:'Hct diceft ervvèrkclükdc schijn, vandat; .hel', fraaicweer dat ons dc afgelopen Hemelvaarlsdag lcn cieel Is-gevallen, half Nederland naar buiten liéeft gelokt. Automóbi 1 Isten/enfietsers* motorrüders en autobussen hebben op tal van wcgenrecn enorme drukte veroorzaak! cn dat heus niet alleen in de toeristenccntra. al is zU daar 'uiteraard het grootst geweest. De bollen-, streek cn de bloeiende Betuwe mochten zich gisteren, vooral Sn de belang stelling -verheugen. Tussen Lisse cn'Haarlem is'het de tot. dusver «lrtikste dag vanhet jaar-geweest eri de schattingen omtrent het aantal bezoekers, -variërénl tussen *800.000 cn de 1^4" mil li oen. In Tiel werd een landdag van hét CJ,M.y; gehpudcn;;dïe aUeen ;al'70ÓO .dcéinèmere trok. die vrUwel.allen hebben deelgcnons.cn aan een bloesemtocht langs de boomgaarden. Daar-; naast waren natnorlyk nog tal van toeristen naar het land tussen de gróte rivieren getrokken, zodat een onafzienbare reeks van vervoermiddelen over de kronkelende dijken trok, de' verkeerspolitie .in plaatsjes als Tiel, Zo el en eh Bèusichem speciale maatregelen moest nemen en de veren hiér en daar de; stroom van auto's énfietsen nauwelijks konden vcnverken. Tót heii, die. vaii de. schittérende pracht genoten behoorden ook H.^L; de Koningin en de beide ondste prinsesjes, dié van het -paleis Soestdijk .uit in een open hofauto een tocht naar de bloesemweelde maakten. oofzaakte op iwersehillende'{..punten, In 1950 ,was- hét van 9 tot en met 17'Mei dróóg en: juist op Hemel vaar tscag. 18 Mei, regende het .tus sen 9 eu 15 .uur -rrijwelonafgebro ken. In;1949 viel .Hemelvaartsdag op, 26 Mei juist tussen „twee droge, dagen in, maar op de dag. zélf goot. het „van', 10. tot;: 19^0 uur. Gisteren w l ,.was .het,;:he(ü.:"'.wat.:!beter' en ;aL heel gröte:s€ëdi^-In Déh -Haag-trofceen. l^mg$na^:;'ëen;'%ei^felUng^>j;^roté^.str))px^--!ii^Uiién van; de- bloem- oord vertrokken - 'J" j bollenveldon door de stralen eu ..verr (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. „Stuur me vfjf en twintig goede fami lies en u zult eens zien hoeveel Nederlanders na verloop van tjj«t- zich hier^zullen vestigen." zo sprak de president van Uruguay tot me. Met Argentinië en Chili ls het "net zo; er zijn goede mogelijkheden- voor een gelukkig, léven, wanneer, Nederlanders er willen aanpakken. Zy znllen het gëld,Öaf gêbiruikt is om cr behoorlijk op gang te komen, binnen betrekkelykkorte .tijd kunnen terug betalen en er dan,-eén goed leven hébben. Het is dc regeringen van deze drie staten om het even of men er Nederlandse kolonies {wil vormen, dan wel ;zlch onder dé Iandsbevolking begeven.' Er is een grote geestelijke vrijheid. In de grote stéden hebhên de protestanten er hun eigen kerken én predikanten.1 De positie van de- vyouw? Ik heb niet de- indrük{dat die. veel verschilt van die bü öns. In UriiguayTiéeft m^ steeds grote belang stelling gehad yóor het werk van Prinses Wilbehnina, Zo sprak Prins Bernhard Woensdagmiddag tot de verza melde Nederlandse pers over zijn reis door dc Zuid- Amerikaanse staten. De Prins, die éven te-voren in de vergadering van de ministerraad zijn indrukken had weergegeven, was "zeer enthousiast over" dé reis. Zij is. buitengewoon interessant en leerrijk geweest en de PrinsIs in de drie staten bijzonder hartelijk cn; vriend schappelijk ontvangen. Wat die mógelijkheden voor de Ne derlandse industrie' en handel be treft zei de Prins dat men, vooral in Argentinië; zeer geporteerd is voor industrialisatie;er worden veel krachten van het platte land aan- ietrokken. Voor onze bedrijven is ..r zeker een kans; men moet er ech ter rekening mee houden, dat er de eerste jaren geen sprake van kan .zijn,'do winst naar hier te halen om dat de deviezen-positie daar ook niet 'zo best is. De Nederlandse industrie zal echter initiatief en durf moeten ontplooien. Wat onze handelsbalansmet de drie landen aangaat merkte de Prins op, dat hij eerst nog' eens zes maan den wilde wachten alvorens daar een definitief oordeel over te geven; met Argentinië zou die wellicht spoedig in evenwicht kunnen komen. Er worden tussen dat land en Werk spoor onderhandelingen gevoerd. Chili verzorgt belangrijke koper- leveranties, die het echter buiten de handelsverdragen wil houden en waarvan geen gram naar het Oostèn 'mag worden doorgezonden; Uruguay zou graa'g de geldswaarde vao -hét- handelsverdrag zien opgevoerd.' Voorts wacht er een belangrijk, contract met Philips op afwerking, een contract, .waar eèn groot bedrag mèe gemoeid is. Er is nóg weinig van te merken dat 'Japan bard bezig is'zich een positie op de markt der Zuid-Amerikaanse staten te ver werver.; De Nederlandse kolonie in Argen tinië beschreef de Prins als een groep .gelukkige mensen. Prins Bernhard hééft na zijn te rugkeer uit Z. Amerika zowel -,, dc ministerraad als ae pers'uit-, vóerig ingelicht ovèr Szijh reis naar dit werelddeel. Hij vertel de o.m. dat zijn missie ditmaal beier was voorbereid en daar door niet alleen minder ver moeiend was, maar vermoede lijk oók uruchfdrageizder zal zijn dan vorige keer. De Prins heeft niet de indruk gekregen, dat er in Argentinië een totalitair regiem heerst. Hij heeft met verschillends mensen op straat gesproken cn geen aan wijzingen kunnen bespeuren, die daar op duiden. Als er vrije ver kiezingen zullen worden gehou den, dan zal, naar dc mening van de Prins, ongeveer 70% van de stemmen op president Peron worden -.uitgebracht. Ovdr de houding diefde verschil lende landen ten aanzien van de problemen in Europa aannemen, merkte de Prins op, dat die over het algemeen zorgeloos is; zoals dié van. Nederland voor de oorlog. Chili staat nog het verst van Europa af. Over een volgende reis kon de Prins nog niets meedelen, „Het hangt geheel van de regering af wat ze met me willen doen," zo zei, hij lachend. „Mén zal eerst even de re sultaten, vair deze..-reis '-willen af wachten." DEN. HAAG De Eerste Kamer zal op Dinsdag 8 Mei a.s., des na middags te half twee in .openbare vergadering'bijeen, komen.' 1 verkeersproblemen-. Vooral de Be- noórdenhoutseweg naar :het noor den én de wegén nóarRotterdam warén -propvol-fietsers" en auto's, •waaronder zéér veel Belgen'' eii Fransen, maar-ook verscheidene an dere nationaliteiten. iAmstërdani;én Haarlem b'odèp hëtzë.lfde.lbëëld - en 'inde.bollenstreek-zeH;washet..zö. onbesclirijfëlijk^{ druk;.. 'dat,-::.;tnen' siéch te langzaam^vdoruit kan - komen én ï&teikeniS {.verkeeisopstoppirxgeri' ontstonden -.dië echter door -de ver keerspolitie, die alles uitstekend re gelde. telkens snel," kon *en;'y.wórden weggewerkt. 4^-Ziê veTdep pag: 3 TEL AVIV Woensdag is het tussen Israel en Syrië in het gede militariseerde gebied totgevechten, gekomen van min óf meer geregel de troepen, waarbij- beide -partijen dé andere als dc 'aanvaller brand merken. Donderdag zijn opnieuw gevechten uitgebroken -■ tussen Syriërs én Israëliërs bij het meer van Galilea. B ijdéze /gevechten werd gebruik gemaakt 'van1 zware artillerieen: mortieren. De stafchef van. de. wapéustiistandscommissie iheeft een order uitgevaardigd óm onmiddellijk hét-vuren, 'te - staken. 'CHinisirtciiUj^n.'isfininBstiiJiHitaztonji^'aiBTJt^TiunnFnnnnsHEJiSSsiiTCi WAÏ VOOR WEER': Vooruitzichten vrij fVan onze weerkündige mêdctüérkér).' De vooruitzichten voor het weer zijn ook voor ■morgen', de bevrij dingsdag, nog "vrij gunstig Eén; r ug vaii> Hoge druk bleef oust Hét' f Noord- en O ostzeeg e bied l{g gen, tér- .wijl een gordel met - betrekkelijk liïge barometerstanden zich van bë-i.S westen Ierlandover. Frankrijk itgt-M ovet Hongarije uitstrekt. De belang- rijkstekernen van deze i la.ge dnik bevinden zich op.'vrijigrote afstand httmélijk bij de ingang van. het, En- gelse Kanaal en ten Westen {van Ierland. Zij verpla^tsen zich slëchtsi langzaam-. Emge zorg &dyehsv;one'. slechts' kleine storingen over 'Frank rijk, die daar gisteren, reèds veel onweersbuien, gepaardgagiidc 'mét'fv. zware} regenval.^vérp orzadkieri.*Deze buièn drongenook. tot België en-. een ienkele'zeïfs -itot het} Zuiders vanl; ons land door- Ook- voor ntorgen zalöv operJi-et geheel gehoménideirdtuatie voor ons .land:.nog vrij gunsüg -yn, - maar pooral in hef,Zuidwesten is ër0 kans op etikêlé regen-' of Önwéersf f 'N-;'N 'N i'}'N;v}ANi, vf- PIFi ROME.4 Üe füsiè";van""de - socia- listische partijen wati-'Saragat ril Romlta -is op- 1 Mc! definitief lot stand gekomén. PM V-;p ^^l|!fi!II!ED!9!ll!Ul!niUai)l|IIITI9i:ilf{llBinnilJnEll!S!ll[! 1 Lage temperaturen 1 Wisselende •bewolking met M hoofdzakelijkin.. de - 2uid-Wes- f y telijke 'helft van Kèt{;-..;land'.,i g; plaatselijk, enkele {{régen-{of1! g onweersbuien. In het.Noord- 3 1 Oosten van het land aanvan- g kelijk nog métige Oostelijke H wind. Ovwlgens zwakke tot matige wind uit Zuidelijke j g richtingen. Morgen overdag g iets lagere temperaturèn dan p vandaag. g 5 Mei.Zon op 5 u 5 m onder 20 u I gj 10 m - maan op 4u 25 m onder s 20 u S m. mwnnÉtm/' VEL SEN. Naar dr commissaris van ppIltie tej Velsen merledéelt is gebleken, dat' ecii aantal Amster damse jongens naar schatting 15 of 20Donderdagmiddag de dui nen bU IJmuiden hebben afge stroopt endaarbijdc .Ijzeren deu- ren vaneen .voormalige marlnebtth- TILBURG. Het "aantal pokkengevallen te Tilburg breidde zich Woensdag met écn en Donderdag met vier uit. „paar de ziekte zich na ongeveer tien a twaalf dagen openbaart, is dit aantal, wanneer het zich de komende dagen niet verder vermeerdert, dan drie k vier gevallen per dag, niét verontrustend",;aldus dr E. Ausenis, directeur van de;ge- mecnteiüke geneeskundige en gezondheidsdienst. Achttien zlg. {„con tacten" (dat zijn personen, die met een pokkenpatiënt rin aanraking zön geweest) zyn opgenomen In het St. Elisabethziekcnliuis. Veortig personen staan in hun woning omler controle. De Tilburgse bevolking laat. zich in groten getale opnieuw inenten. Dc afgclopéu dagen zijn meer dan 40.Ó00 vaccinaties verricht. In verband met de ia Tilburg heersende pokken zullen alle militairen van de marine opnieuw worden ingeënt. Zti die principieel vaccinatie weigeren zullen niet met verlof mogen worden gezonden. Aan het bur gerpersoneel is het voorlopig verboden TB burg te bezoeken. De militair- ren van de artillcrieschool to Breda hebban enige tijd binnen moeten; blijven, omdat het vermoeden bestond, dat een'van ben pokken had. Het consigne is thans opgeheven, omdat is komen {vast te staan, dat liet hier geen pokken betrof. Daar er contact.-is geweest tussen oen der Tilburgse pokkenpatiënten en inwoners van Zwolle wordt jn Zwol le thans de gelegenheid tot herinenting opengesteld. Z'cktegcvaUen hebben zich In Zwolle nog niet voorgedaan. I In Utrecht heeft het aantal pokkengevallen' zicli tot dusver niet uitgebreid..; ker hebben, geforceerd. Zij namen een gevaarlijke hoeycèlhdd ;öud, maar daardoor Juist hoogst -expIa-; sief «orlogsimateriaal mee. Naar »Uë'waarschijnlijkheid heb^. - ben zij dit naar Amsterdam ver7 voord. De jongens zijn zich waar-:. V schijnlijk niet: bewust hoe gevaarIijle de goederen, die zij meenamen :zijii en. er zouden groteongelukken - kunnengebeuren, 'indiéhönvócë- - ziciitig met het oorlogstuig; zou^wor- deni'omgegaan. Onmiddellijk na;.; de ontdekking der diefstal heeft {ceii brigadier van politie uit Velsen zich per auto naar Amsterdambegeven en. de assistent te'.- van de politie.van 'het bureau iAdmiraal de: Ruyterweg iri- gcroé'peii .::*Twëe,{'f3 oiigens kondon daaróm' worden {aangehouden. F 1 van hen .bleek in iKet bezit v-'1 complete mitrailleur tnet y r>>n- 'girdeL Eerder >yerfler\, nog zes an dere knapen aangehouden, Geble- ken' is datzijï'dë "ijzeren deuren, 'vand© "bunkerf.-ipet:, een.;,koevoet hebben. geforceerd.; Drie andere ■knapen is de politie op 'bót spoor, 'Zij jzoiókt'{:.yóorts! n3arstlg;^ijaar> de óverigen--en roept- daarbij de/hulp v des .ouders in. -, Jongetje-.gedood op een onbewaakte overweg EDE. Een; anderhalf jarig 'jonge- ij e van de familie {{W.alhieris';: Donderdagmorgen tusscn.Det'.Klomp - en Edé:.op; 'het haanvak -Utrecbt— Ede/Wageningen ..by.-ieemonbswaak-N": tïngi,Utrecht; kornèndé,trëid'{gelopeni- Het-'-kindje --werd ongéveér ^O meter öp Verstekeling tijdig ontdekt kadëiyef trokken ;m:.'sFGrescepd öfcöht- ^e'ktëjibij^détGö^eèlibóri'Cëtófl^ ge verstékeling;aan^bporcL' Hetjjoiig-/ mens .werd: aan dê.L loodsboot - te Hoek yan{ Holland teyergegeven cn. 1 daarna ..ónder- geleide" naar' Rotter- j; dam-vervoerd.s-N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1