Bf best- North State amnagggM net meisje Aankomend facturiste STENO-TYPISTE Betaal geen contributie A. M. FONTEIN Onderlinge Rouwvereniging VRIJE KATHOLIEKE GEMEENTE Grifs Haar wordt Blond! vertegenwoordiger N.V. MAKELAARSKANTOOR „GEMAKÖ BELEGGINGEN IN ONROEREND GOED dienstmeisje F. L. VOLLEMANS ZONEN tandarts- assistente enige Typisten -Juffrouw a. kantoorjuffrouwen b. typistes CHEMISCH1RglMIGEN - VERVEN - STOPPAGE DE ROTTERDAMSCHE SCHQUV/BURö -Ep Zaterdag 5 Mei 1951 FAMILIEBERICHT In pliats van kaarten. Herten overleed door "eer v-ïrkfcersongeval mlju Iteve M*n cn onrc yotjessme Vader, Zoon. Broeder, Zwa ger en Oom ABRAHAM COfcNELlS WISSE op de leeftijd vin 4t jaar. Uit aüer naatn: M L. J. Wisse-Fatlé Hans. Bobble. Ria Rotterdam. 4 Mei 1951 Maastunnelpicin 6 De bieeroiiyus ?.al Maan dag 7 Mel plants hebben op de Z\>lder Begraafplaats. Aankomst aan de kapél te 2.30 uur. Daar de echtgenote mertt getroffen b. beslist neon beroek. ••gloed, dat de horloges dér; toe schouwers in hun vestzakjes smel ten. Allerwege barsten de brille- glazen der stedelijke notabelen, die ambtshalve staan toe te kijken. Alyn hemel.daar verschijnt voor het raam. van de bovenste verdieping de ge stalte van Maria Roódbol, oudste dochter van.yhëtperceel, die haar fraaie a'rnieri Wanhopig naar hét berookte zwerk heft- „Is er dan niémand," roept dé.zwaar beproefde vader uit.- „difij mijn armé kind uit dè vlamrhèc redt?" Een akelige stilte valt over de menigte, sleclits onder broken door de kreet van een ellen-- deling „Doe .het-.zelf, 'ouweJ" Maar daar dringt zich reeds een krachtig gebouwd jongeling naar voren. Zjjn edel gelaat, zijn. kloeke borst en zijn welgevormde benen wjjjzen op een onbaatzuchtig, gemoed. Fluks zet hu een ladder tegen de gevel én een ogenblik later werpt hij het meisje in de armen van da stralende,vader. „Kérel," fluistert déze, „wit je daar deed. was een heldendaad." De jongeman glimlacht. „Iéder andèr zou het in m^n plaats gedaan hebben," antwoordt hg eenvoudig. „Dat.is wel mogelijk,"zegt de vader, „maar niemand, dèèd het. Zeg eens, waarmee kan iic je bèlóuén Da brandkast- staat voor je open." De jongeman denkt een. ogenblikna, de menigte houdt de adem in. „Wel," zégt hij, ,'.als het niet onbescheiden is, geef mij dan maar een pakje North State*"-De vader barst in een gulle l&ch uit. „Dacht ik het niet?" roept; hü, „reclame voóri Brówu Williamson 1 Telkens loop ik er wfeer in. Kna p gedaan, jongelief.Kom morgén eens bp me langs.".! aan weike liejtrafEnisvcrenigtnj; 00*. daar d:t alth-u» in onze stad seen zin hééftl Omdat deze can tributlcOcLi Uiig niet van Ir.vloed Js op de door U eventueel te betalen begrafeniskosten. Omdat wy tn onze stad bescbltUen over alle male-i rlalen, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een cocde begrafenis of crematie zoals: ROUWKAMERS. ONTVANGKAMERS, RObWRIJ- TtUGEN en UJKAtlTO'S *nei eerste klas volgma-. teriaal, welke UlTSI.UlTEND gebruikt worden voor begrafenissen en crematie. Dit alles bij de ADVERTENTIES Spreekuur fonds Particulier 1—2 Bergweg JS2 Tel. 47548 ZWAANSJIALS 85 - ROTTERDAM Geef Uw opdrachten aan ondernemers aangesloten bij deze vereniging. Inlichtingen: Tel. 41615 en 43615. Voor het publick te bezichtigen iedere werkdag van 46 uur. Dé redding! Machteloos staat de menigte voor: hét brandende huis. Zó hevig is de U.NDESINGEL 93 TEL, 83176 Tuinstad Schiehroek. ST. FRA.VCISCl'SKERK Ra invenhofl straat <boek Tiedenumstrtwn Iedere ZonGs* io.30 u. H Mis. Iedere Woensdag 30 U. .11. Lof. Alle diensten in het Nederlands. Inlichtingen Telef. <326372S&7. _[n dc oude taveernen stonden de glazen op stokken. Dat had zin. Want bier Vferffl is kieskeurig. Het wil niet in een met zeep gewassen glas geschonken worden. Schuim en vet haten elkaar. Een goede kastelein weet dat. Hij gebruikt soda en spoelt het glas vervolgens in helder (stromend) water na. En dan afdrogen? Neen, vooral niet. Deze .aat luistert veel nauwer dan bij U thuis. Een bierglas moet uitdruipen. Daar hadden ze vroeger die pinnen voor en tegenwoordig in elke goede zaak een lékplaat met gaatjes. Een kurkdroge binnen wand slaat namelijk het schuim kapot. Maar een goed uitgelekt glas, dat vlak voor het schenken nog even is ondergedompeld in helder stromend water, kan het uitstekend vinden met het bier. Alle leden van de Beste Bier Club kunnen het zelf controleren. In een vakkundig behandeld glas laat iedere teug een schuimring achter. De manchet blijft" dan gaaf en behoedt aroma en smaak van het bier tot „het onderste uit de kan"." 'F Vcr'k "'et- a i -> zt>nder honj 9 drink 's uit.v,® INSCHRIJVING CURSUS WARENKENNIS Opleiding vakexamens voor kruideniers. Mondei. én Échriftel. onderwijs. Uitgebr. collectie monsters. Beperkt aantal leerlingen. Aanm. Maand, en Dinsd.sv. van 8 20. Woeosd^nidd. v. 3—5 uur. M. R. VAN' KLAVEREN, Soelendaalsewrj 22B, R'dam. IiarS rnel caramellaag flits mei hazelnoten Bruin cl. zwart. Coor eenvoudig kammen met „LA J E O N E 5 S F." V3n Dr Frantom .ChftLeL Het la onschadelijk, geeft ofet af. Prijs p. doos IJ—. A11è®nvcrkoop: v.h. W. G. F. v. d. IZtlZ, N'wf. Binnenweg ls8. hoek Saf He venstraat. Telefoon 27132. STOFZUIGER STUK BEL OP 26845 Speciale trirfcliting voor alle merken1 stofzuigers, Nwe.ên gebruikte stofzuigers uit voorraad leverbaar. STOFZUIGERHTJIS ..OPPERT". N.V. ELECTROXOS Schiekade 273 -X-, Op handelskantoor gevraagd voor zo spoe dig mogelyk een - in staat conceptbrieven in het Nederlands en de moderne talen uit te .werken. Brieven onder No. 3838 aan Adv. Bur. j; .Grijscels Jr(; Nwe Binnenweg 166, Rotterdam- Gloeilampenfabrieken deelt hierbij mede. dat tér gelegen- ,heid van het 60-jarïg jubileum een ..receptie zal worden gehouden op Dinsdag 15 Mei a.s.. van 15—1? uur. -X in^fde-.'nieuwe.! hél, Dc Jonghlaan, - Duits, Engels, Frans! Brieven onder No. 3839 Adv. Bur. J. Grijseels Jr., Nwe Binnenweg 166, Rotterdam. Ji;. HV. AMSTESDAMSCHE NAAIMACHINEHANDEt v/h A LEWENSTEIN S'ESSERPLEIN 20 ROTTERDAM TELEFOON 38094 -ACCOUNTANTSKANTOOR B R IN N K S EendrachtsTvee 26a /Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding een PIANO f te koop gevraagd. Duits fabr. Br. m. opg. van merk. kleur en pr. .onder no.. 4175 bur. van dit blad. Mnl. met goede schoolopleiding, bekend' me: typen. Voor ons Bijkantoor-te -Rotterdam vragen wij «èli energieke leerling- -leeftijd.21-2) jaar.^ -« v v*. Mulo of gélijkwaardtgé(scKóó!ópleIdicg;éa' éhige e/varing" in deevensmi^dejénbraiiche{géweósr/j Eigeobandigr.geschréven 'btlerên niet .volledige iolichtingen oyer Ieéftijd, opleïdlngjen^eWixiog, met bijsluiting van pasfoto, - worden',, opder vér- mélding van nutcmér PR! '260 ■op eovéloppe en briéf, ingewacht- bij ome af3.' Persoceclszakcn, .Westzijde'103, Zaandam. KONINKLIJKE VERKA0E FABRIEKEN N.V. Ge2in -(3 kinderen) vraagt Brieven onder no. 1442 Advertentie Bureau "Van staal eu Co„ Postbox 1061. Rotterdam. Mét hét oog óp eén clof vïrlobp ral tr geert' gelegenheid zijn vóór het. htmüèn van toespraken. Leeftijd 18—20 jaar. ULO-dipioma. Sollicitaties schriftelijk in te dienen onder opgave van diploma's, referenties, enz. gedurende Augustus In bos rijke omgeving. Br. m. conditie's- Muysson. Br. m. condities: Muysson, G-oeiuw zUmcKfiLtntn hun"! oudé fleur en coupe weer terug. Breng ze naar Dubbelblank! Regenjas (gabardine) f-4.75 Pantalon - rok v.a. -1.95 CostaumI.4.50 Columbtujtraat 282, Hoofdkantoor Tel.3322Ó<? Appelstr. 133 Tel.393701 *9' 11 Edbomtr. 101 Tet.320849 H. .1/ Fr«d. Hendrlkl. 62 Tel. 558510 n v.Hoytemasb.61 a Tel.775476 Mezènlaan 44 Tel.322226 1 II St®win?tr- 170 Tef. 557260 •a B I Westduinweg 4 Te!.55B661 lil Prinses Marlannelaan 223 V-IJ Voorburg Tél.772782 •.-GRAVENI4AGE UIDEN ROTTERDAM DORDRECHT UTRÉCHT BftECA NIJMEGEN De Heer's Chocolade- en Biscuitfabrieken. Galvani- straat 10, Rotterdam-West, vragen voor directe indienst treding MATHEXUSSERWEG 27A, ROTTERDAM TELEFOON 30338, 'zoekt voor haar cliënten met Mulo-diploma. Persoon lijke, aanmelding tussen 9—5 uur, Galvar.istr. 10. R'dam-W. Gevraagd voor direct of la ter net v. d. rs. Meer hulp aanwe zig. Aanm.: 's avonds. 7 uur Oranjciaan 17. BIJ het Tehuis voor Ouden van Dagen wordén voor da Afd. Verpleging van ziekfen enige KETELBINKIE TEGÈN „BOLLE BOOS" (bokser) (iotern) - gevraagd. Enige ervaring op het gebied van zieken vèrplefciug vereist. Salarisgrenzen voor 33-jarJgeh én ou^ér 2264.ÜÓ - 3201.72 bruto pér jaar korting yt>cr koat en inwoning I.' 1050.- per jaar). Leertijd tot 3i> jaar. Persopnlllké-aarnneldlng elke werkdag van 9-IZ.33uurbU Bur. Personeelroorz.. kamer 333. Raadhuis, Coolslngèl. Aanmelden Mevr. van Wél- zen, Lefèvre' dé Montigoy- laan 55. Hi;legersberg. TANDARTS VAN KQOTEN Bergselaan 217 a vraagt per 1 Juli een Uitsl. schr. sollicitaties. SCHEEPVAARTKANTOOR te ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: alsmede .voor dé bèdiêning van boekhoudmachine. Uitv. sollicitatiebrieven ondèr no. 1120 bur. .van dit blad. Handelskantoor te Rotterdam vraagt: leeftijd 17—20 jaar; :~j9f leeftijd 18—21 jaar. Dplóma Ncderl: handèls- correspondëntie 'en diploma -Engels'strekt tot aanbeveling. Salaris vpigens regeling. Brieven^óndê'r létters HMjy'i aan Nijgh v. Ditmar, Adv.butvy R'dam. 1623. Knols en'Knars liepen bibberend door hel don kere bos en veel praats;hodden ze echt nief meer. Tenslotte hadden ze, zoveel, op hun kerfstok, dal hef geen,wonder was, dal ze bang in het donker waren, maar een beetje flinker hadden ze zich loch wel kun nen houden.-Knots gaf bijvoorbeeld plotseling een gil omdal hij iets'zag bewegen bij de grond en het duur de even voorbij ontdekte, dat dat zijn eigen voeten waren.; Knars was.wel waf bijdehandter;hij was het trouwens ookr;die om kwart "voor acht hóLlichtje tus sen de bomeji zag. „Krimmëneeii" sprak hij: '„Een licht! En waar-licht is zijn mensen en -waar mensen zijn. Is eten ;ea:eenfaed;: Hóera/ wg zijn-..gered t" Dat was we! wat voorbarig, want ze wisten toch niét of ze welkom waren. Het tweetal wandelde recht op het licht, af en ontdekte toen, dat hef uit een raam van eèn eenzame blokhut kwam. Ze besloten tiiéf dadelijk aan te bellen; ze slopen voorzichtig naar dat raam èn gluurden naar binnen. Wat zij zagen kun je hierboven ook zien: een kolossale meneer met een gestippelde blouse aan, die met een hand zo groot als een flinke ham een'hèe! klein poesje aanhaalde. Eén ergivrèdig en gezellig tafereèltje, helemaal niéts om je ongerust over te maken. Maar je moest eens wéten-wol ik wéet.v.." V '4^- 'c' V:v'-'-, Er, bestaat-mogelijkheid tot plaatsing van enkeJe jongedames op de correspondentie-afdeling van grote onderneming als moderne talen en'"Nederlands. Dè mpgéHjkhèid is aanwezig om opgeleid te wor- dèn voor het: dictaphone-systèém. Aan. serieuze krachtèii mét ambitie bieden; .wij „een. prettige- werkkring met behoorlijk salaris. Brieven onder létters HAZ aan Nljgh Sc van' Ditraar, Advertentie- bureau,Rotterdam; - V,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10