KATER HET EOTTERDAMSCH PARGOL' Nederland hei denkt alom zijn doden nit Dodenherdenkingsgang tweede wereldoorlog g1 Duizenden opnieuw verhonden tot een eenheid f Andere landen te veel invloed bij beslissingen over Korea In Tilburg thans 26 pokkeugeyallen e inzingen Westen verwerpt nieuw voorstel van Gromvko 11 SP «8HaM8'T*,"a>*> -eIJ mI éMs; no. 104 &ww tete/ :'te;/ te.:/;/;- te '-"-'"'y - ';;v'";";te- i' Van de 125.000 zielen 70.000 personen gevaccineerd Strijd in Palestina duurt voort Hoge temperatuur maar onbestendig Affray" nog niet gevonden Koninklijk paar legt krans te Baarn MAC ARTHUR IN DE SENAAT Invoer via Hongkong belangrijke steun voor de communisten Al tejiauwgézet Russen zouden éis om over Atlantisch Pact te praten, hebben opgegeven Eén uur vóór hen dit; alles gaven Eugelaud huiverig vo<>" sancties tegen rood China mm Strandm ódë 1951 r; 1 Heven 141. Schiedam Abono,prils: Der v/pfk f.QAO per-kWartacd 5,15, loss® nurnmerp f 0.09 O p 3 eri ch t do or de St ch tip q „Het Pdro o 1 Zaterdag 5 Mei 1951 ;;.Uitsövé:Ry?,Ö.e^-N^üwe/Persf-4 Postgiro 398Ó44 Bankier: Amsterdamsehe Bcmk te Rotterdam .--^-.Directeurs B. dó Vries - 'V.;"- P -Hoofdredacteur: WrBï F. Schaper Ppdevj^dc Mei, de daff. dat, Nederland inkeert tot zich zelf, voordat het op Bevrijdings- dögujtfng geèft ajpt-zpn vreugde over de herkregen vrijheid, hebben opnieuw .duizenden, ver- welke de saamhorigheid uit de oorlogsjaren in herinnering bracht, de ma^èn en vrouweh'hèirdachk' die hun leven hebben gegeven In de strijd tegen de oaderdruk- kn^r liilóeni^e stille tocht naar de mét bloemen getooide grafsteden,' in menigherdénkings- bun .jwhjrf en soberheid Aangrijpende plechtigheden hebben de düizëndèii xich-aa^ de dbdê^ aan elkaar dieper verbonden gevoeld dan, helaas, in het leven van alle dag difcwqls bét gevdl is. Van deze dodenherdenking, die ook een herdenking is van verzet en,strijd, ging ook nu weer een sterke, reinigende invloed uit,,appellerend aan de besté en edelste^geyqelènsjvaa 'de/mensheid, In deze uren van herdenking stonden Koningin Juliana, Prins Bemhard en Prinses'Wilhelmma. midden tussen ons in. fivfijïii ii win I'liiiiiilii 'j iiïj i i-M üiii in nitij] if n iiiiüiiiiiilidiiii li imh 5111 i i nuiu n n XXLBpRG;.Het aantal pok- kencëygllpn in.TUburg is niet noe menswaardig 'toegenomen Het heeft zich'van 25 tof'26 uitgebreid, terwuï het aantal in quarantaiue genomen personpn met acht toe* nam. In to taal'be draagt het aantal geïsoleerde, personen thans meer dan honderd. Er hebben,zicli geluk kig nog steeds geen gevallen met dode!yhe afloop voorgedaan. Van de 125.000 zielen tellende bevolking van. Tilburg'zijn thans <0.000 personen ingeënt. Door de grote toeloop-raakte.Vrijdagmiddag wederom 'de pokstof -op. Opnieuw heeft men toen de hulp ingeroepen van de vliegbasis' Gitee Rijen.' Een uur na zijn .vertrek landde de piloot van het géstarttè' vliegtuig weer-op zijn- basis, waarna devaccinatie zon der stagna tie:..voortgang'.vond,.!.. ir-'r In Zwolle is. menVrijdagmiddag dp grote schaal '.met; inenting, van ,de burgerij begonnen. Zeven Zwol lenaren, dle^met*reèrfi Tilbü rgse f pokkenpatiënle^*tn.'-fasncaking?zidn. acweéSt, vyerdèn dn quarantaine ge steld. ;teL'-'ï-'r-;:. Ondanks „Staakt het .vuren" TEL 'AVlVi'.— jh 'de: gemengde wapenstilstandscommi-sie der VJM/ is men het -yi^dag'feéris: gewórden OVer; een te,volledige,/' definitièvé en érnstig gemeende istaking; van hét vuren1' tussen .'Syrië en Israël." i yólgëh'f v; eep vlsraèUschelvlwoörd* voerdër zljn er na -het tfidstip waar- öp deovereenkomst - is-:üngégaari <l4.SO v' uUr) geen -'meldingen van botsingen meer gemaakt. 1 - Intussenis, Vrydagavond-in i Londen;: eeh; Israelisch ladiobericht opgevangen, date melding maakt - van Syrische aanvallen-du Noord- Israel, r- - Na der ,is C gemefd, h-dat;'de'; strijd wéér ^qpïaaid^bihhenvvète^ucna- dat hét stakéh |v?n hét; yur'en van kracht v-wé'st:gew6röêri, toen een: dekking^ van mortiervuur trachtte een heuvel 'te^'iVjrpveren.' V? t/%. WAT VOOR WEER? --KX.A r-1 j,—- CVan onz^ea-Hüê^l'QP. uihrtc^ecrfcer); "g Vrijdoomi ddatf* is '-yrïjiyet; oueraï in- ons lana énigs}, régèk gévallen," die nieren Haar} vari'.-lniwee-T. vrpezeld 0ing,> teiigevolgt} -vajii $hét€-tiiman>-, dringen :van vochtige oceaanl.uck^. s Omdat ,'dezé:,. lucht-'ëen^Öiislabiéï Mc- .rakter he'èfijó.ubmdén i''de2ë: fauten ;- d$ voorbcdé! van ';éën^periode:l aap eert wat .r ópbeJpendig gpèer..Wocr- schünlyk 'zèl:;^grgen laf er - öp'^de dag de bcwèlleing7tri&hs! land/tóe- Yi.nemèrrdoofóax 'bet .front-: vepivèèn flcdêvèdepréssë^:di«:uoor,-de.:GDi/- •v. va^};Bi$c(^e::iUg^5dgoh:;zithif ncdari r Ianflzctam betcefij»t'jh,Whse!-V0mo'euinp- nqd erte-yan" £e :vor eriiechtèrH zat óy y .tóorrn e, fluchii.naof v.Oïïee roniffev ing, f wór&eri;:gevoérdi-ïzodat'"C 'feritpern-- - iurrs.n 'tijdens'-hst itoèékeindet-Mit, :Me hOQe tcant ziill^-.zy7U7r^Vmoelen: t£?e ■echtcrvop.vji^elvrtl.Iip'orefTi'rc-; kenèn,;vZo'nni0e-pe7nodèn;:2d!iewlwbr-; hden afgéthissetdfdöbfëhutèiir De tcind zal toenemen, Vrij imrnt -V«k- ;.i Zaterdagavond;.3 /tot „Zondag- R;avOnck.. :./V.:.'r" Matigevry prachtige wind tussèn Zuid In m, het Zmden,.Uter- op -ddas 5 Mét_Zpn 'afi,5"iï Sm ohdéf.Wu 1 II tniPiau -op 4 u -140 vd*> onder s u; g 1' ?-.7 M®r2on óp Sul ro orider éOu •«?1| é»':-- dana; 'opSu'Xi ni''oftder. g BolleQkwekers uit Hillegom héb ben de -aardige attentie'geha d aan diegenen.die; in .hëV kloosterhuis ..Hét;' Cenakél" te -Tilburg zich in qua ran talne- bevinden^ eenijblóerae-. tje tetdoen tpekqmem'-1 l*h 'r-Vóór: al liet iri^ dè' gem'een teTil - burg .woonachtige v reserve., en dienstqlidïtigé: 'personeel -dat'eé'n oproep in'zijn' bezit" heeft o'm op 7 Mei 1951 onder do wapenen le ko- ihënr is de o'pkorristdag uitgesteld tot eèn nader te bepalen datum. LONDEN. Het krachtige-ge tij en een groot aantal .-wrakken hui delen de duikers, die 'zoeken Daardé Engclsé onderzeeboot „Atfray", die op-16^April ten Zui- dehvan Wight'-zonk met;-75. man- ,q§.Ti.--i3oord.:- "Mn '-'èen communiqué van de Britse "admira'liteit wordt- gezegd; dat onderzoekingsvaartuigen 70 wrakken hadden gevonden, die één voor één door duikers zün.'on derzocht. Geen bleek echter een onderzeeboot' te zijn. - Over de Waalsdorpervlakte in de Haagse duinen, waar zo vele ver zetsmensen; hét levën ..lieten,, voor Duitse executiepelotons, trok een lange, stoet zwijgend voorbij het één voudige-monument - voor de gevalle nen.Bijhet monument stond -een erewacht, yanmatrozen, soldaten en B.S.-ërs. -'.yiaöimende. toortsen, vvier- pèb;:licht'ëh*schaduw: om zich heen, 'Er werden -zeei;' véle- bloemen neer gelegd. <- ^>.v f Op "het historische Binnenhof spr'a k" de minister-president- dr W. Drëes de daar verzamelden eugdstoe; die vanwege de Haagse Jeugaactie ■een herdenkingssamenkoinst- hield- Hij besloot zijn rede met de hoqp uit te spreken, dat'ondanks dé ver deeldheid. die de democratie nu een maal altijd in zich sluit,, men elkan der zal' vindeninliefde voor het vólk en liefde voor de-.mensheid. Hierna vertrokken twee deputa ties haar dc-begraafplaats Westduin. waar door. jhr mr ;Van "Asch van Wijck, voorzitter van het Nederlands Oórlogsgrèvencomité; en de heer F. ;van'-Gënl,sccretaris\van.rdit;Comité ëen?.krans, wér^gclegd.t'op - de:: plgats kvaar'dë,tédehiivan". dé: Stijkelgrqep ;z ijnbegray en? .èm#éa p^chodei^ei- al lieerde gravent-bevmden. -. Op do Grvhbcherg: - VrMdagmorgen werd-op 'de,'Greb- hcberg.dejaurlijkse-./milItaire.pIeeh-. tigheid gehoüd.en^;ibygewoqhd-'.dppv iveél;! burgerl ijkiè;>jenimilitaire _/aiitb- xiteitfen, Omstreehs-eïteüür köndig- dën .vier erero'ffëls de; kpnia't.'aan .van de -Minister vahj:Oörlog.én".:Ma'rine, jlry.C/'StótVvEyè&tótë^.^ ,tègém^bFdigèb<f¥9üi.". HJW, idèAKpninr :^m^:^oé-adnï^Ml^NiS>A^Röëtyyaxi, Tonningehw'De'3 minister' zèi'in'-''zijh korte herdenkingsrede;: dat, als- w^f s OP-SeklDJiG-^ waarop Nederland ssijn doderi /nit' de, tweede w ereld- - oorlog: heejr herdhcJH; legde de minister van oorlog; en/vdn: mari ne, ir, C..-'Sta/; een grote- krans ■aan de voet van her «zeutoe Ivió-, nument op ,de Grebbeberg. Als een.'donkere;, slangkronkelde 'gtsieravond---:ée'(ibonder4en'%inetérs'l lange stoèt^gvérMeffiadl&órvisrr ivhiktei - Duizendenhiiloemen wer den meegevoerd..-en ;can' de .voet' vu.iv hdeVikrüi sén vit eer gelégd!'Een Andntfc'tüteklcendèrjitnttnijéstatiee'uan iliéfdeïen eerbied .yooreonzé; do'defn 'hén 'herdenken.dië ;-yielGn'inde slrijd: voor .de vrijheid,' Wij ïQ&k%érdenken, de gesnéuveld.ën.v'v^n hetdetachc- raePteNeder]and,- dat .'in Korea met: de "Verenigde ^Naties deelneemt aan de ■"alwéerstri.id tegen de agressie. Het is onze plicbt.-ons voor te berei den om alles te doen nvat nodig is om onze vrijheid té' bewaren. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dit sa men met-de vrije volkeren te kun nen doen die bereid- zijn afweer legen iedere agressie te voeren. Erebegraafplaats O verveen Voorafgegaan door tamboers van de 'padvinders trok Vriidagavond een stoet"yani.b'üna 1000 'zwijgende .mén sen naar de érebegraaEplaats aan de Zeèvveg,fe .Oyerveen,:De;tocht duur- dë :bgria sëénk uur. Na'ihet blazen -van de 'Last-Fostwerdea -'de- ttvée rninu- ten-stilteinachtgeaonienhlndeloop van de .dag - vvarem'deputatles van scholen, en .organisaties -naar de bé- graafplaéte- gekomen én een schat van blaeö)enf dekte,;ceed3; de_graven. Eén kisrifi'-van*het^.mannchóspitaal; lag aan .de (.voetvan - de' vlaggemast. Vöor -'dë;,aanyang5vah;Ö'é stille tocht werd éeh hkorip -;hèrdenkingsbijeen- komst gehoudenin^het stemmig gek] eq^;—- «'-.w;t>.,v.v,«w0: kenVj-teViL, (Van onze Gooise correspondent BAARN. Koningin Juliana en P^ips Bernhard hebben':óblt dit. jaar, evenals devoorgaande:;jaren, deel- genomën ean dé .dodenherdenking.op het 'Stationsplein te-hBafcrh.-:' Even v.opC;; achten arriveerden.zij in Veen stromende regen in het Amaliapark. De:kohipgin was.gekleed in een plasr ,tic regenjas niet.,capuchon..ii.!------- I Na een zwijgzameb'egrqctin'g tus sen het vorstelijk panr en de burge meester mrVani'Bceck -Calkoeh, en de heer Jvloritz, oud-comniandant van de Bnamsé.'- "J3innenlahdsé" Strijd krachten, droegen de koningin en-de prins samen' eén grote krans van Aaronskclkcn naar de voet 'van hét monument Aan de overkant, bij-het publiek, dat aan de stille tocht had idéëlgëhÖJïj.én; béfHcK'ttënTHe "KÖhïn - gin en de Prins vervolgens dé,twee minuten/ stilte.-Nadej? plechtigheid* grpette..prins,;' Bernhardin J; bét?? bij-?. zon'dëric;h'et^"-detBchêm'éntA'mborte^' zen-. uit Huizen,- dat in de Baarnse stoet had,ttteegelpp§n.,^.p:;'.^ WASHINGTON?"—De obstructie van de republikeinen ïn de- Senaat met fie bedoeling het daarheen tc drijven, het verhoor van MacArthnr door dé 'Senaatscommissies openbaar, tc maken: heeft geen succes gehad. Met 41 Êcgrn 77 &trmmnrt wer.j be: betreffende loor&te! vent wrpt-u c-p «lus ging Vrijdag-d« „hearing", vaö MacArthur-Zvoort «et „Beslaten deuren".' ln^veel oj)ricb(ëp:W^s(-hetgeen? by ;të berde bracht, een herhaling van of een variatie Óp het Donderdag gesprókéué Hy: bepleitte opnieuw/redeijjké steun" aan Tsjiang Kal Sjekindien'- :'dezè'>-hefc ChSnései.vaderlandzou/aan- -vallcn.' De' aan de strijd in:. Korea naast, de V.S. deeirièmènde landen kregen .verschillende yègèhCuit 'de pan: Als een land iin C"aSu"öè;: V-S.'>90 pet. van rie1 last in Korea draagt,/gaat hèt .zi.-Thlet aanïfdat andere, landen" bij beslissingen „al".teveer invloed'' krijgënPiVexderr verklaarde MacAr- thur/ dat debondgenoten v an Ame rika -if '4éj actief tn "'?;KoreaV?ióiét ,/:te n. zij ooit" gemaaict grijp niet, waarom zij dat niet de den. Het wa's in strijd met hun eigen belang. Voor zover- mij be kend is,xvbrat geen materiëlè poging gedaan, de kracht van ónze troepen daar te versterken." Aon het adres yan. Engeland was zijn opmerking gericht.dat de uil- voer van Hongkong naar China dit jaar voor. de communisten in Chi na „een -belangrijke stèun" was. ge weest. mét hamè de uitvoer van olie. Een wapenembargo' tegen Chi na als Amerika nu-wil voorstellen juichte MacArthur toe.Maar 't had al veel eerder moetengebeuren. BRUSSEL. Weduwen van Bel- gïschë/oorlogsslachtófferé hebben de zer ds gen/zeer" vreemd opgekeken; toen zij eyn papier kregen,.waarbij zij werden .uitgenodigd eén deel van de kósten,van hét proces 'tégen Voh FalkenhauSen' ds.. te betalen; dat zij immers hadden:; „verloren"/ In het burgerlijk proces was hun eis."'tót ïschadÊlónsStelling rtiiet "'toe gewezen. Strikt; formeel gezien moë- len^zy/öan.yoof de proc^kbsten op- ;komén/-:yan:regeringszij{le'-lsinmidT dels ingegrepen én de-Justitie is ér van vèr.wiuigd. dal'de staat dé kos ten voor zijn rekening neemt. Mac Arthur v erkl aarde, de C hinés e inmènging in K or ea tot sta an te ;willèn brengen door de rnogclijk- heid- - van/:: het - industr ieel zwakke Chinese volk te beknotten, zijn le gers in Korea te bèvoorf-Hden. Naar zijh;; mening is oorlog/met /dg Scw - get'-Unie diet onvormijdelijlc. I -jOp' :dfe' vraag -yra? senator'Fttte: bright, fu "Hét' hëm verbaasde ie sprëkïngon "op het- hoogste niveau bezwaarmaakte tegen zijn ont slag, anl>voordde :l>IacArthur, dat hij het besluit van de president om hem te vervangen;;nooit ook maar hét minstaan, Achesoa had toegeschres'en. ?I/)B.mens vergeet: vlug .en er is M..wéinig, datkortstondiger' is dan deJ-:nièntelijke'-;herinnering.:|Het/ru- moerige; i leven van 'onze/tijd- dreigt ons trouwens elke; dag/opnieuw',te ver bijsieren d oor reeksén van niéu we gebeurtenissen';//die - ons dusda nig ih beslag nemen'; dat de herin-;, nering aan veel;-,dat v voorafging/ spoedig moet vervagen. Er-zijn yvènwél ogenblikken in.-r/bef. leveii der. .volker'én. die zo'n diepe/ indruk nalaten, dai-. zlj /niet, meer/uitgewist kunnen i/wördén;/ Zij/blijvenin dé: herinnering voortleven enri hun be- :schfövtt>g'; gaat/van: geslacht ,;op ge-' slacht over, /zodat zü ook na .gene-, raties-nauwelijks-verbleken/.. -'Dé/ twéèdèwereldóorldde lang- -'durigè''-':bë^ting'vyah Vrijwelgehèel Eqfopa/die volgde óp een/ verplet- terénde -nederlaag;, welke.de zwakte van hét..-vooroorlogse /-■:. - bestel ia Europa: op - -pijnlijke wijze aan het. iiclit had .gé- gracht,, ,dev/khèchting: ep -" Vernedering van - eén reeks .,-van.-vrije,-;/:-. vólken, de uitroeiïng vanraillioenén Joodse rnédeménsèh, dé /folterka-; triers- en/dé/.cöhcc.ptratiekampén -':van/ 'èën//totalitgif'./'sjstëëm/fch^terislóttë:; dê gLganÜs.che mjlitaire inspanning /van de grote democratieën, /die /de bevrijdingvan :dè 'wereld/„yan dezy schandcliikè," éllen de;" tot '•stand.'' wist té bréngen-, hetkan alles-i. nimmer vergeten wordèn. Alseen gloeiende "zuiljSlijft/Öë. hèrihr.ërlng-aan /déze bërbaarsëj: ërvanngéh/iD; :h'ei/gehéü J- 'gen ,v anfón^T.ólkémVah'dë/gèhë.le/: menehéid; die/- er/dóor geteislërd werd, frian r .or :-y-'-v-ï Naarmate dé dag van de' bevrij- dirtgv.vérderachter/ons komt Aelig-o gemwordthet iêvenweJ.steedsdui-- eeïükër;/ wël^kèf^^tio'itérifeh - yërïy g issingên/ étót^aari;.2Un/: Öij'éae/ strijd/ om 'de bëVrijding, De3,oór]og; tegen; hët/Dérdë /Rijk Ibléef eèn/strijd: o nvi Öeoyernietïging' yan? héte'HiUér-rêgi-;-- mé;/zondéT -da t- naohct/berëlkèn;-yah'; programma ivoor ja dé r^overwonnea •mogendheden ten uitvoer gelegdkon/ worden. Een dergelijk programma: /waster, namelijk' niet.- V?ell;warèp erf allerlei illusies over voortgezette?-- saraenwerking/tussen. - deoorlogst/ boridgenofeil' Van "deze .sarriënwer-/ ,king is /.letterlijk r niéts/ terecht.;, ge- ..komëh.'/Sihös het éindë yan/dë/^e-l .vechtshandelingen.; zijh'/.de;; ;;Rü:saeni: zich steedsmindèr 'ais.ibondgehotenv /en steeds meer/ als. vijanden van't/ West ui "gaan-, gedragen. -:V IJ ET'.'einde/ van de Duitse over,' A/1 heersing. heëft.:."de bevrLjding,onsi gé bracht;:,m aa r: dé. zo, ï.eèr begeerdn/ ;nist en -wel v aar theb be n w - niet gekregen. De -. bevrijding heeft ons. ihet./veriorérr-. paradijs/.yan.Vdë vvrij-// heid terliggëgeven;- imaar' 'betris-, een? -parades zonder;/engelen ^gewoMéP.: Wij. worden in "dit .para dijs./gëkweid*; door de welenschap, dat millioenen mensen - ir./ Oost-Europa sin4p/.;1945. ergcr ohdérdrukt rwarden/'dan on der/het, bewindder Nazi's.-Decori-: yéntratièkampcn -/Zilhter fiiet';öpeé- rujmd. maar'-: zij/vZitlèn voller- clan/ Voorhèèn.. .Lariden. Als /Polen,. Hon-^ fiar ije:-. Roemeniëenz,T^hébhênp- niet; aliéèn' hun nationaJe^vryheid volle-/; dig: yërlorëhi/jihaar^de/iëen v.jüdlge menselijke vrijheid -is -er .- mct wör- '/tél en tak-uitgeroeid. Zij;-Wor'dea :.lèeggehaald/eniuitgêbüit/ten.bijhóë-:/ ;ve van hét-Russischp/ïmperialisnne.- /Menleeft - er In - angst voor -nachte lijke;,.a rfestati es,, -yoprv'/jivegvoering,' met onbekende -! bcsternmlnv,'- --,nien ïiidtgebrek- en, arjhoédè/f.Ën pre cies zoals, wü vin.. "3^ /ach.|ëtlohs ,lig-- génde^■,^'qo rlq'aqareh^m&e^ /■leehl h et,/ rnï lita »rei4 ge jvfeld|'.ya.ft&op2e.-, V N'"ï geri wij ons af, hoe lang en hóe ver dit voort moet gaan. ;De vrijheid- hebben wij /teruggbRreglên -én we.'zijn €r-.diep_ erkomélijk'.%en, dankbaar :-.-Voor.-;Maar:: de omstandigheden11 be- koh/ gev,en,-"precies^zo: .hunkeren del?-'letten .onc ershet: voLler^gebruik van volkeren van /Oost-Europavnu 4aJ wij/ibegihnën^dëlpn- renlang, na'ar^de dag,dat dë'legérst.4^rélkenïIh'i^etf^.'Vian.'.:'.dBl::b^aïa'ndé yan'/de/ démocratieën zUReh./öpruk^^o^ahdlnü^wëlvëcn/bèe^èiëré .cin- .keh om- hun de -vrijheid ta brengen, aangenaam ;tè vindém- <- - De tragisuhe toestand, waarin deze volkeren.leven/laat hun géén an der/?; hATEN/tëleurstèilëbd/ishetvdat dè pérspe'eti ef "dan het wónhopige ver^/'/ë^'/dBmbcrötiÉchë mógëndhëdg.ndie' langen; daf er spoedigeen derde/lgézamenhjk mét .dë/B^^ért/het/D wereldoorlog, zal ui^ékén^:Ihivhéte/;dë:Rjj]^^rh]ëtifdèj<^gèe^%ah3?'Hëb- diepste -geheimlegt men, :'s :'-naêHls^.bëifèg^^./pnE^a^eiQ^|^Hët//bë-/ ergens op zolder/ onder.in'ebn,kkst-'/haën/yéja'dë/overiwiririitiè/eeh^Eiiró- óf: onder de dekens'?zijn?mor :op decipèeiï/prógréhjiha;-óp:staseI-.-te'.iettën, radio;vomj-rnoëdi t£^n v.ui^4è^dé^dKélf^l»^Éidiri¥de'--./b:<^dl^^öojtifC!6iaip:' uitzendingen die. vgn do yrjjq. we-r 'niet alleen milltéir- rtiapr obk finaq- •rëld kórnèn en dié..:."o tid an'kst;alle;|:Éjejèleé onóm iscbysócia^i^iil-'p'bÜUók' stoorzenders vah/Vadè^ë'Stalih/het /ilpt/'i^nj-üitëééTëlcpn'séqu'frptió^^bórit-, z®tl e- "Zo nrïit -/ala nien "-'een toekbmét-pré- g ram ma voor. Duits land had,- had men 'dit' voor zich -. -Zélf.De" t t i A r J menselljké vtraégheid," A:- I- '\.:.-';l:V^/>X/v/V/-:>-''/de - nationale';/triditiss Russische leugengordijn trachten- ter '-van een vorige eeuw/en allebei verscheuren. /''machtige, belangengroepen* werkten1 x. WTC v v. éamen om, een. tErugkeer criaaf ftët |\J IET minder, wordórl wij?geïóWèM^yéi?ledëf^;tëJllC»ctó^dër&rt/4Ö(K|bëyliljr: r door „de noodzakelijkhéidio'ns*öpy::dihg,-/die -.ons.iëe/vqriossmgi-Van hot .gróte B.chaal'/je" bew.apeneru; -1enein-TJ/izl-jiik/'brScht/:"/had //ons./. Óók jde. de niet-opnieu\v lietr:siócJitoffcr, yan/:;Europbsc/^ moeten/brengén, cén /"totalitaire-" 'agré^jë^e:,'':würdbn./: als'-V-wIjjhaar/i.Roëd-.-gebi'uiktyh'addën.; rn 1940 'werden de"'.Europese naties'.' -Wij hebben dal échter niet ée" éên voor éên overrprupeld ',en /,on-, daan.: WIj hebben -. de herwonnen .der/de' voél'.'gelopen,.;. Hét' besef, dat: vrijheid-'-'gebruikt "om- clé/voóroöripg- Wy-een,.- dergelijke ramp nietvóór' seyverhoudipgenn-wiër •ontoëreikénd- :dë(-twëede^maal ^vei^^s^mÖip!iènlïnëiö^üi^ibï;düidèlijkdaan/deidag laten komen, verplichte/óns thans /getredertlwast/voorVe^n zeer- bëlarie- in voilé vredestijd;;-?-;: bijna onrZ/rijk /déél/té "herstellen. Ën zèlfs /de draaglijke lasten -óp 0^lé:^én^ii:>^e.^lD'!e^#l^clfélgfhg ën uitaaging; Onzewanlngb.ouWipnze.iindustrali-'./Waarpfm.nWij/Anll-Wesl/Eu satie,; onze, Kbódqctie.,./van/verbTÜljï's-K ;ré.ëÖsl,ré^ichefaehë:Tarën::^Ioot/slaéh,.: /góed eren en ohzé /sbela lèj m aa ëgeij^^liUniÉ^bg^nvól(fëèhdfc?èH m'ülbh lëh:ydréigèn/hlër/ër^lgjtbnderil:tejytftjzQrteömldë2e:teüteSpoédig/bn|:è?; gaan lijden.-En aLleven-cwij.7— ver- daan te 'maken.-®*'*'/" .-'-"Vlf l. geleken- met de/ massa^s van .Chiiia, ;t jNa„ de bevrijdirigisi^es, fsï eË- :flstn:, Rusland..-Tndiar',de BalRan /eri 'Ooste 'ook-een ':bé^]jüiqgskater../ gek^ :Europa-;:—nogysteeysyals;yQrstenT;We;:iuUön1Jdiej/;niét:'/kwijri;: ra kén, naar/Qnzu./eïgïm/opyattjng/begint/ons vóoédat welhétlcornpléx véh/0017-*-: 'lévérishivëjtelop.'lüitërét/fisriaangéhaal.kënt döt";dezëikater;verwèKtcl uit'idfi-. *,4sr"aj"-"' lr.-.4r .-.4 me wijze'te daicri;-Veróntrustyvra- wereld geholpenzullen'?hcbbcru/T PARIJS. De Russische afgevaardigde Gromykobeeft Vrijdag op de conferentie van .de plaatsvervangers van de ministers van Buiten landse Zaken te Parijs verklaard, dat hij zou liistemmeii met dë?/ Wrér telijke ontwerp-agénda, maar'slechts op. voorwaarde dat/de/Wcsteljjkeh dc Sowjet-TJnic op een belangrijk punt tegemoet zouden komen. De Westelijke vertegenwoordigers ..zouden moeten toestemmen, óver /de vermindering yati de bewapeningen te praten vóórdat Wen.yan gedach ten wiss él de over, het huidige niveau dezer bewapeningen./ .- Gromyko doelde hier op eèh .der drie voorstellen voor eén agenda/ welke dë/ 'Wëstelijkenop. .2^ Mei hébben Ingediend.; "Het .Westen, heeft tot nu toe deze volgorde niet willen aanvaarden, om dateen der gelijke vóligorde als /onlogisch werd-beschouwd- In diplomatieke kringen in-Lbnf den gelooft vrnsn, dat de: Sowjet Unte'op/dezÊ; wijze haar vroeger aandringen,-; óp opneming van be-/! spreking; van hét Atlantische Fact en /dc Am.erjkéanse. bases in Euro pa." liecftopge£evenV - Niettemin verwierpen de Wes telijke afgevaardigden Gromyko's "voorstel, omdat zij dit als een- ihst' beschouwen om hen ér toé 'tékrlj- gen de Russische óntwërp-agehda Van 4 April/te aanvaarden. - Men krijgt hu wèèr dé „Indruk, daL.deRussph .de conferentie 'niet wjuéh. afbi'ekëri. maar nóg/veel min der /tot cèn 'goed einde/ yiHeu, brën- gch., '.Zolang zij.' de .zaak .'slèoende •houdeh, menen/zij-:wórdt tn "ellc 'gë-j val .Vermeden ób! de' Westelijke .trici-j gén d h ódën a lVast;tot h èrmilitarisatie van'/Duitsland?; oyrérgaan. J.r-j. AMSTERDAM. De Stichting 1940-19-15 hééft ook nu weer een be roep jredaan op het >Ncd erlandée ,yo]k, oin/één nur over ic u'crkèh' teji halc/van dè vcrwanli/n aergërieih; die; gevailen/zljo In /1de/.lbezeUin'gsdagcii. ■w Men hèefi' échter dit-jaar. de actie óp/vcel 'grotcr leest goschoöid./Tot nu toe1 hééft mon '-zich uitsltiitënd ge- wond tób Rijks- en gemeentediënsten én .tótdegrote/ bedr.yven/,/dlE//veel medewerking/./hebbch,: getoond.://Dit; jaar /heef L d e "Stichting - zichïook/gCT richt tot „degèTien,. die in - vrije bcroe- pen t.vv'erkzoE^;zijn.Allé Nederlandse advocatehriéok/tprëpv:/notarissen, hè- lastiagconsuJemcn, enz/ hebben ping-, dag.•j,J../éen.brief, ontvangen;.jnet-jdë; Uitnpdiging/ deré .'.uurloon-nctié tE Steünëp^/l^cIiti/dëzi^ScHë/sló^iii/^^ ,zt»;lieéft..tnen; óns "van; de zijde der Stichting Je/vérstaah. gêgévén.L-'* dan zou men/daarnaast geen sndere int?^ melingen meer/behoeven /te/houdén.' a-: j. LO.VDEM. Ucoïdadpisb-jrs van het ministerie' vanBulten- - landse Zaken, het' ministerie van Handel-,;^én het ministerie, van Koloniën hebben Vrijdag het Ame- riitaanse yoorst|^':,beteeffen:dë;'hBt stopzettenyan'" .export' 'haarChina besproken,;,Sir '"Gladwyn Jebb," de Britse vertegénwóordigerp/bij ;.;de./ W'ejenigöe* Ratios1 .-vqr^arde Dóri-' i!Voo!fcstel^v.é^éïv^nèVr3^'Üë/--V',èör S ■•J WILLEMSTAD ICüraqaó) /~',Don-; derdagavon'd. is ,:h'eteir#cabaretkezeK-' 'schajj/.yan; Wlm-,Sonnéveld/për/LKLM/ alhier aangekomen. -In y .SarÜnamè he of tvfhet - gezelschap "drie; voorstel- tï/Z:'te:•;-//-a'-■ y/p-'/. •-?/: '•"tel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1