"iA*m „Gevallenen willen in onze daden worden herdacht jaar geleden als eerste Rotterdammer de lucht in Amerikaanse versie van jour se Van Swol-Rinkel spelen zich vlot in 2e ronde Mr G. J. VAN HEUVm GOEDHART: Nationale bezinning in de Haagse Ridderzaal 151 J: I VAN BUSSEL DENKT-AAN: Deetosin duel met Gymnasiasten Lloyd-jubilarissen recipiëren ROTTERD \MS E BIOSCOPEN ENKELE OORLOGSFILMS VAN DE GOEDE SOORT Nacht zonder w,i Bronstein heeft een pion meer Nederland verliest ..van Italië Schulte kopman in Rond5 vanNederland Nieuw pand voor de - Nederlanden iri Rotterdam "■M I Zaterd ag 5 Mei/1951. -■-.. r {Van een onzer verslaggevers rBe Rotterdammers, die destijds op de Botér- Sloot bij van Bussel hun fiets of motorrijwiel lieten repareren, zullen zich destijds niet hebben' kunnen: voorstellen, dat het/knaapje dat [daar wérkte, nog eens een van de luchtvaartpioniers van ons land zou .worden. Datzelfde knaapje was de eerste Rotterdammer die-met een vliegtuig delucht inging," Alleen heeft hij aan de Maas stad, wat de vliegerij' betreft, geen aangename herinneringen, want twee maal kvyam Van Bus-, sel met zijn toestel omlaag en beide keren was. het in Rotterdam. Toch heeft dit geen invloed óp hemgehad, want sinds jaar en .dag exploi teert "hij in Rotterdam een taxibedrijf- En het zullen .wederom slechts;weinig Rotterdammers; zijn, die van zijn taxi-onderneming gebruik ma ken en weten dat zij vervoerd worden door de man, die veertig jaar geleden mede de basis ge legd heeft voor de roemrijke Nederlandse, lucht: ■vaart ■Toen van Bussel luchtvaartdemon- straties in Spa had gezien,; had- hij gelijk zijn hart aan de vliegerij ver pand. Hij wist dat in Breda vlieg lessen gegeven werden, doch ae kosten, die een slordige duizend gulden bedroegen, waren hem te machtig. Een bevriende relatie had zoveel schik in de vitale knaap, dat die anderhalf mille fourneerde. De jonge van Bussel nam zijn intrek in de stationsrestauratie van Gilze- Kijen en vlieglessen bij instructeur Archer. Hedentendage is. het hem nog een raadsel hoe deze man hem vlieglessen hééft 'kunnen geven, want zover, hij zich kan' herinneren is .de instructeur nooit de lucht in geweest. Th ieder geval leerde van Bussel de kneepjes van de vlieg*; techniek en in Februari 1S1Xwas het zover, dat hij klaar was voor brevetvliegen.Tezamen met Mulder en Bakker, die eveneens daar hun vlieglessen hadden genoten," moest hij loten, in welke volgorde zij in de; 2-persoons Bleriot met zeven cylin der- Gnome-motor proeven van be-- kwaamheid zouden afleggen. Van Bussel lootte nummer drie en dat is de reden, dat hij de. derde gebre- veteerde Nederlandse vlieger werd. Daartoe geïnspireerd door dé heer D. Reese, de voorzitter van de Rot terdamse Vliegvereniging. heeft de heer van Bussel van 1911 tot 1914 vliegdemonstraties in vrijwel alle plaatsen in Nederland gegcvèn. Rot terdam was op 8 Mei 1911 aan de beurten Dinsdag is Kot dus de dag, dat precies veertig jaar. geleden op Woudcstcin de Rotterdamse fietsen maker, met zijn vliegkunststukjes zijn stadgenoten versteld deed staan. De eerste dag ging het goed, maar. de tweede'dag was hét mis, want van Bussel .moesteen nood landing maken, waarbijzijn toestel aanzienlijk1 beschadigd werd. Toen- hij na die'noodlanding rustig naar, huis wandelde, stond in de étalage van een kranten-bureau met grote, letters vermeld/ dat van Bussel., bij een noodlanding omhet. leven ge komen 'was. Nóg: jaren -daarna" stond zijn naam inhet jaarboekje'van-de' Nederlandse Vereniging voor Lucht vaart met kruisje vermeld. Deze tegenslag zette geenszins een domper óp de energie van Van Bus sel. Zelfs niet toen-hij voor de twee-, de maal naar omlaag stortte.,'/Mét' de. staart van zijn Bleriot bleef hij in'.de bomen steken en kieperde met zijn toestel en al ih. de Rotte. Inmiddels breidde de techniek- van de luchtvaart zich steeds meer uit en de vliegduur, diè in 1911 uit zeven minuten bestond, was in 1911 J (Vam onze korfbalmedewerker) Het seizoen loopt ten einde. We Zien het aan de- kleine program ma's voor.-de eerste klas, maar nog duidelijker komt dat tot uiting in het vaststellen en. spelen van bijzondere wedstrijden. De vorige week kwamen stedenploegen tegen' elkaar en Zondag zalbet Neder landse B-twaalftal te Gent. vóór de tweede maal de strijd, aanbin den- met r hétBelgische B-team. Het vorig jaar wonnen; de oranje- spelers zne'c. 'nietminder dan 10-—3. Zo'n zege verwachten we nu,niet, maar de kans op een overwinning is er toch weL De Belgen gébrui ken de - wedstrijd als selectiepartij voorde grote- strijd op 20- Mei. Z Voor de eerste klas staan weer drie ontmoetingenop het' pro gramma., 'waarvanl er twee van bijzonder belang voorenkele ploe gen zijn. ;In de eerste plaats .die tussen Deetos en Gymnasiasten. Deze partij kan zowel de Dordte- naren als de Haagse ploeg/dichter, bij het doel. brengén. Wint -Dee tos, dan zal het hog-slechts/twee punten nodig hebben om zich kampioen te kunnen/ noemen. Maar Gymnasiasten vecht-'voor 'zijn hachje en zal het de róód- witten 'niet/gemakkelijk: maken. Eenfelle strijd gaan we hier te- gemoet. - HKV staat met twaalf punten nog in. de gevaarlijke zóne, en zal dus. zijn beste'beentje' voorzetten, als het tegenSpangen bihöèn de lijnen: komt. - r\ Dat Ons ...Eibernest 1'hetmet OSCR wel zal klaarspelen, ligt voor de hand. al op ruim. èen kwartier gebracht Met het toestel van de heer Reese wérd van Bussel zelfs gedetacheerd bij-manoeuvres van. het Nederland se leger en hij was dus de eerste Nederlandse militaire vlieger. Voor zijn kundige prestaties kreeg hij een dankbetuiging van HM. de Xcningln. De eerste wereldoorlog in ,- 1914 verstomde het gejuich over van Bussels vliegdemonstraties en hel betekende tevens het einde van de vliegersloopbaan vandeze Rotter dammer. By zijn zilveren jubileum is hij nog eenrriaalin de lucHt ge weest tijdens een vlucht,' dié de K.L.M. hem. in een Dauglas-toestel van Waalhaven naar. Schiphol' aan bood* .Dóchsinds 1936V bleef-het luchtruim vDOr/de; man, die de Ne derlandse vliegerij heefthelpen groot maken, hermetisch gesloten. Tenzij bij zijn veertigjarig jubileum/ Ferdinand Verschaeve -im en J. J. van Bussel vóór de Farman-dub- beldekker tijdens vliegdemonstra ties op 8 Mei ISH.-op Woudestetiu Ruim' 1200 mensen brachten figtéren etn. bézóek aan de „Willem Ruys", waar twee jubilarissen van de Kon., Rottér- damsché" Uoyd, ?.d< heren H. J, Sou- man en G. J/M. MoussBult recipieerden. Vit aile delen vanhet land waren be langstellenden gekomen, ona de héren Bonman met .-zljn; '40-jarig dienstver band ais/inspecteur.; yen. ...de .Nautische.. Diénst: én;.Mpussaiüt, die?25--jaar. ais inspecteur van/dé Clvielè Dienst aan de maatschappij verbonden is, 't8" compii- mentèren. De: direc'.eurde ;2teer.B,.E. Ruys,sprak heide -Jubilarissen toe en bood de" heer Brwman een radio aan, terwijl deheer Moussault mfct zijn echtgenote een reis/naar keuze mag. makeni pe/h"êer;K/iV, d. Gaag adjunct- üispecteur: *.-syanh-/de" NauUschê' - diénst bood ;naméns/dR';.cpllega'È zijn chef een fraaie klok/'aan.v-De héér J. A, v. d. A voort 'wasNdë; woordvoerder van tje stuwadoors; ^Kapitein- J,;BooiV haalde, in eengééstigè 'speech berlnnerinseh' .op uit dé 'tijd. 'dat- Bé 'héer .Bournan onder; 2|fn commando 'als?/vierde X stuurman zijn intrede bij?, de Lloyd maakte. Ook de -heer. Moussault werd niet moe de tallozen, de. hand te drukken én tegen een ieder had -"hij een passend dankwoord. De soüs-chef van d«/civie le: dienst, dé ."héér'F, .de Block.;verraste zijn 'chef met een-, fraaie vulpen met bijbehorend1 vülpötlóöd. In een vlotte - kamer gelegd neergeschoten door de r.Zonder de'hulp van ..een Amerikaans /in rra frtnrt Journalist zou de dappere Frances dan v iUUgeraUU 0ofe stellig van een koude kermis thuis gèfcoinenNrifn.'of misschien wel hele maal niet,want hij - is het.- die de Britse Consul waarschuwt als Frances, gearres teerd ;is; .yoor zij dé- volgende dag moet vertrekken, ziet het dappere meisje dan; met hulpVan haar journalist toch nog kans in de-kwekerij van insecten doör te dringen en de nodige insecten té bemachtigen. s-/.; -' En nu moet u maar eens 'gaan zien hoe avontuurlijk de terugtocht der twee Is én wat zij al niet uit. te staan hebben voor zij de grens bereiken/waar de vrij heid wacht. In deze zeer 6pannende historie, ge regisseerd door Roy Baker, speelt M&rlus Gering een vervaarlijke chef van de Zovgorodse politie. t CAPITOL). Dé Jalóuzle van de minnaar, op het verleden/van zijn beminde is al véle malen het gegeven geweest van film drama's. Vooral de Fransen werken er gaarne mee en men zal zich nog wel de vermaarde film Le jour se léve her inneren, met Jpan Gabin als de man die de vroegere minnaar van zijn geliefde, in. wie., hij een ongerept meisje zag, neerschoot om .daarna een?geweldig duel met de politie te gaan leveren in zijn geb'arrlcadeèrde;kamera"t>'-y In Nacht zonder dageraad, de film die deze -week in ARENA wordt vertoond, maakt men kennis mét de Amerikaanse versie van Le jour se lève.'De Ameri- karien'hébbén wel eens meer een Franse film met huid en haar opgekocht én er toespraak verteld® de heer Moussault, i nun- eigen. versie aan gegeven, dénk d&t hij? destijds voor een periode van maar aan Pépé le Mokb;--Het resultaat één jaar in diénst was gekomen bij de 4=-' v-■*'J J•--» Rott. Xloyd en dat. hij' in de volgende 24 jaar nooitr een-vaste aanstelling had gehad. De oudé heir Willem Ruys ver leende hém die staande de receptie. Uitslagen Wandelmarsen 15 krn.: Eerste prlj6. Clubhuls De Arend Persoonsnaven. Clubhuis De Zeemeeuw TexeUejtraat, fcr.genshais Sparta, Clubhuis S, Jorlsdoele,- Schie dam; Tweede prijs: Clubhuis De Arend v. d. Werfstraat, Clubhuls De Zeemeeuw Texelsestraat, Clubhuis Dc Jeugdhaven, Clubhuis -De -Haven Delft. 20 km.: - Eerste prijs: ClubhuiE De Arend Sehlekade.Clubhuis Dc Zee meeuw. v. d. Werfstraat. Jongenshuis Zonnehoék, Meisjeshuis VrèdesteSn. J Tweede prijs:. Clubhuls De Arend. Texelsestraat, Clubhuis Dc Zeemeeuw. Texelsestraat, clubhuis De Jeugdhaven, Meisjésclubhuis De. Jeugdhaven. 1 25 km.: Eerste ^rijs: De Arend, Sehle kade. Jongenshuis Kinderstuif, Groep De Zeearend. Tweede prijs: De Arend v. d.. Werfstraat, ClubhuLs.De Valkhorst. Clubhuis St. Jorisdoele Schiedam. DAVISCUP NEDERL ANP—MONACO SCHEVENINGEN, Vrijdagmiddag. De „warming-np" heeft Van. Swol ca Rinkel voordat het dubbelspel teigen Noguès en Pasquier begon, geen kwaad gedaan. Dc Monagasken ycrscHenen 5 minuten yoor tijd op de Mets, keken ongeijiteresseerd naar de Nederlanders, die zich zo druk stonden te. maken, en werdén toen binnen drie kwartier van verdere deelneming aan de Daviseup-wedatröden uitgeschakeld. Van Swol—Rinkel sloegen zich vla de rake cijfers R—L .6-r2, 6—2 naar dc drie nul, waarmede zij in de 2é ronde van de Davis-cup. stapten.Deze wordt op Zaterdag 12, Zondag 13. cn Maan dag 14 (Pinksteren), eveneens op de Mets, gespeeld tegen Ierland, het land dat in de le rondo een bye had. En Ierland .behoort niet tot-de sterken. Over dat dubbelspel van deze middag kunnen .we kort zijn. Acht honderd personen, hebben gezien, hoe de Monagasken een lesje kregen van ons bekende duoen de partij; was dan ook nauwelijks rinteressant te noemen. Het sterk aanvallende spel van- Van Swol, en Rinkel is eenvoudig niét van uit het achter- véld te- bestrijden. Zeker niet met: lobs, /die bijna alle directe punten MOSKOU. De 2I« partij om bet wereldkampioenschap tassen Botwinnik en Bronstein, waarin de titelhouder met wit speelde, werd na een verbeten en Ingewikkeld gevecht afgebroken in een stand, waarbU Bronstein één plan meer hééft.. •>- Wit; Botwlnnik;1 Zwart; BrouEtein. 1. d2d4 FgB—£6; 2. c2-c4 dl^-dS: S. Pbl—C3 e7—e5; 4. Pgl—f3PbS—5. g&A-gS S7—efl: 6. - BCI—g2 Rf8—B7: ,7. 0—0 0—0; 8. e2e4 c7—c6; 9. h2—b3 Pf6h8; 10. Rel—ea Dd8-te7; li..:Ef3— h2 Kg8-hB; 12. Tfl—ei a7—a5; 13. a2— B3 Ta6-b8: 14. Rg2-fl- Ph5—£6: IS. Ddl 02 b7—b5; 16j.c4xb5 afixbS; 17, Talr- dl Pd7—b6; 18. Rc3—hfi Kg7—h6: 19. Dd2XhS Rcè—eBj 20. Pb2—f3 B«6—b3; Sl. Tdl—d2 Pi6d?22. Dh5r-e3 Rh3-c4; 23.; Rfl-g2 17—£6* 24. Td2—c2 Rc4—^bi; 25. Tc2—62 Pb8—e4r 2G. 'Dc3—d3 Pel—a5: '27.Te2—d2 Pd7— bS; 28. Dü3—bl Pb6—c4i 29. Td2—e2 b5—b4: 30. a3xb4 Tt)8xb4: .i31.. h3—h4 Pc4—bS: 32- Pc3— az Ïtb3xa2;33- DbixaZ Pb6—C4: ,34/ h4—b5 Tf&-b8;. 35. bSxgS h7xafl:; 38. Da2— bi- Kh8-g7: 37. d4xefi fflxe5ï 38. Dbl—cl Pc4xb2: 39. Döl—C3 Pb2—a4; 40. Dc3—cl Tb4—c4. Botwlnnik gaf hier zijn 41e zet af. De stelling zag èc als volgt uit: Wit Botwlmnk: Kgl. Del. Tel cn c2. Rg2. Pf3, pionoen op <4, 12, f3. Zwart Bronstein; Kg7. De7. Tb8 Cn c4. Pa4 én a6. clonnen op c8. dB. «5. ge. Clanrcnd in de nieuwe verf, dié alê de .^InJsHinp touch" ia een gemeen-' tedok was aangebracht, verscheen •istermiddag het motorrrachtschip _3rins Frederik Willem op de rivier, de laatste, aanwinst uan de Rotter damse rederij OranjelO'n (directie Anthony Veder). Het 2800 ton d.tc. metende en door eert ISOO pk. Werk spoor voortgestuwde vaartuig werd door de werf „De Merwedc" te Har- dlnxueld volgens het beproefde re cept, d.w.r. gescJiilct om de ilutgcrt naar de grote Canadese meren te kunnen passeren, gebouvid. Met dese Prins Frederik Willem komt reeds de 2ev«?nde „Prinsboot" uan het lake-type in de dlehst Rotter dam—Chicago van de Orcnjelyn In de vaart. voor onze landgenoten werden via daverende smashes, Ncguès-kreeg evenals op Hemel vaartsdag enige malen „footfault" te horen, waarover hij zich nogal op wond. Hij: sloeg hierna; de rest van zijn- service-game woedend weg in ''t:-neL /.v;/ In de tweede set probeerden de Monagaskische baséliners. hün tegen standers voor het-nettè verdrijven door zelf naar veren te komen, maar het'samenspel'van Van Swol— Rinkel sloot te hecht, de' pressie bleef te zwaar, de contréle ln ver gelijking met Noguès—Pasquirer te groot. Opvallend goed waren de schuine smashes van Rinkel; totaal onbereikbaar. -K"-'.'*-' Resteii nog de laatste enkelspelen, diè vanmiddag zijn' gespeeld. Zij kunnen alleen nog gelden als een welkome oefening, voor Linck én 'Van Swol in verband/tóèt,/da.,wéd-r Strijd tegen Ierland. Tennis, voor Rotterdam In dé éérStê'klassé 2jl Victoria Zóftdig tegen. DDV 2 moéten uitkomen; Véel zal afhsngen; van: de opstelling vatl.de /Rot terdamse ploeg. In ieder-ge vél moét Vic toria nu «aan oppassen wil hét'niet ver der'afdalen-/.-, A Hiilegersbcrg moét bij Park Marlot op bezoek. Het programma luidtyérder-nóg voor Rotterdam: - Overgangsklasse AOdis 1Groènen daal 1; overgangsklasse B: Iwoó 2—WW 1; 2e'klassé:.Dlo3—Iwob 4; Off Diy I—Thór RW 7;,Dlo 2—Metselaars 3;Hark' Hon. 1— TOEG 2; TOEG .l—Racketeers 1; Hlllê- gèrsöerg -2—Oranje;TCv4;, Dén Esch 1 Victoria 3; -Arris 1—Delfse TB 1; Racke teers 2—Ready 1. PARUS. -VDe. verdere uitslagen van het tournoól om ?t Europees kampioen schap basketballuiden: FrénkrJjk—Luxemburg 7226/ (Rust 32-14); -rtalltS—Nedarlénd 53-28 (Rust 25—16). Av./ i-.tv:.;- De stand luidt: .-' Groep' Frankrijk 4 pnt.. ItalJS 3 pnt, Nederland 3 pnV Luxetinburc 2 pnt.. Zwitserland 3 pnt. Groep >b':ï Sovjet Ruriahd S pni, Tur- kije 2;pnt., Finland z pnt.. OostenrUk' 2 pnt., Denemarken 1 pnt., Groep V; ;nog - geen - wedsfeijdén speeld. ■*.- I'"."'/ -?;../.-,? - Groep D: TsjéchoÉlowakije s pnt.. Bel- gs 2 pnt.: ftchotlimd i pnt; West Duits- nd l' punt.- Sowjet-Rusland .won van Finland met 7436 (ruststand 32—17). Griekenland won met 81—35 (rust6tand 38—15) van Portugal. AMSTERDAM." In de. Ronde van Nederland 1951 zuilen 56 ren ners in zeven ploegen starten, waar van drie Nederlandse ploegen met ln totaal 24 renners. D« ronde wordt gehouden van" 5 tot en met 10 Juni en telt dus zes étappes, - er is geen rustdag.-'-;./-, Th de..éérste Nederlandse ploeg is Gerrit Schulte ;(Den Bosch) kopman. In zijn- plöegistartén voorts Cor Bak kér (2aandam)r Hehk Lakeman. (Amsterdam),- Harry Schoenmakers (Eindhoven),. Harm Smits (Amster dam). Frans Vos. (Den Bosch) en de debuterende jongeren Hans Dekkers en Jan van Elderen (bierden Eind hoven), die als onafhankelijke uit komen. Ploegleider is hier Pierre van Leeuwen. In de tweede ploeg is Gerard Pe ters (Haarlem) kopman. Naast hem staan Theo Blankenauw (Nijmegen) Henk Faanhof(Amsterdam), Jan van Gelderen(Sluiskil)Jac. de Groot (Leiden), Harry van de Kamp (Gennep), Gerry Loos (Amsterdam) én-/ GerritVoorting(Haarlem) Ploegleider Is Willem ,Metz. In.de derde ploeg is de jonge prof Wout Wagtmans: (Breda) kopman. Helpers zijn: de debuterénde Wim Dielissen (Beek én .Donk), Piet Evers (Wormerveer)Bernard Franc ken (St. Niklaas)', Henk de Hoog (Borgerhout), 'Jéf Janssen. (Elfiloo), Andre de Korver (Rotterdam) en Jan Lambrichs (Bundé). Ploegleider Cees Pellêhaers. Met Wim van Est en Wim de Rui ter hebben de: organisatoren-Onder handelingen gevoerd, die fom finan ciële redenen zijn afgesprongen. PARIJS. De.uitslagen van dé dam- wedetrijden, Vrijdag gespeeld in het vOortournooi om het wereldkampioen schap luiden: y. Zevende ronde: Gedahce-rrVftéSfièn 1—1 Gordijn—KeUer 1—1;Saletnik—Mölfray 2—0."'- .1; Achtste ronde:.:GordÜn—VÉésién 0—2; Malfray—Gedane e 2—0; ItéJler—Saletnik 2—0. Zondag om 2 uur spéélt Excel sior óp Wóiidèstéin èen vriénd- schappölijké wedstrijd tegen Xer- xes. Omhalf élf .ontvangtExcel sior" 2 voor: de promótie-competitie DHC 2. Doorbraak toen niet bevredigend,, ondanks het letterlijk meter na meter naspelen van de oorspronkelijke rolprent. In Nacht zonder dageraad beeft men. het er weliswaar beter .afgebracht, niaar wij. voor ons geven .toch de Voorkeur aan de manier waarop de Fransen dit drama van jalouzie én minnesmart gestalte hebben gegeven. Wat niet zeggen wil dat regisseur Anatole'Litvak het ver baal niet uiterst boeiend verteld heeft en de sfeer èok vaak heel goed ge troffen. Het slot hééft men gewijzigd. In Le jour se léve pleegt de hoofdfiguur ten slotte zelfmoord.als de politie hem met traangas uit. zijn kamer gaat drijven. De Amerikanen, laten hem 'tevoorschijn komen en zich overgeven, suggererend dat alles tenslotte nog wel goed zal komen.' Henri Fonda? speelt de primi tieve. Joe uitstekend en Barbara Bei Gedües is een veroverende Jo Ann* echt de onsehuid zelve. Degoochelaar Maxl- mlliaan, de viezerik die alle :onhèil aan sticht. wordt door Vincent Price .voor gesteld.- Maximum-prestaties In de voortreffelijke film Gevleugelde Kruisvaarders (Twelve o'clock high), gémaakt naar /het gelijknamige boék van SyBartlett en Beime Lay Jr.. wordt de psychologische1 kant van het oorlogs bedrijf zo uitstekend belicht; dat de toe schouwer behalve een boeiend r'elöaa van oorlogsvliëgers, 'een goede kijk krijgt op het innerlijk van al die -dap pere mannen, die dag in dag uit' hun leven moeten wagen, dikwijls onder omstandigheden, die aan het menselijk prestatievermogen de allerhoogste eisen stellen. Als een commandant van een bom» bardementsgroep, heiast met de gevaar lijke dagbombardementen, meent dat het maximum prestatievermogen van zijn mannen (nauwelijks.volwassen jongens vaak) aliyer ia overschreden, wordt hij overgeplaatst en komt er een chef. Brigadier Savage (Gregory Peck), die het moreel van de troep wel eens zal herstellen. Meedogenloos van hardheid Js deze chef en hij haalt zich de haat van de hele troep, op de hals. Maar onder zijn bezielende leiding keert het zelfvertrouwen van de troep langzaam terug, Doch; tenslotte heeft de comman dant zijn eigen maximum-prestatiever mogen zo overschreden,-dat hij volledig- afknapt. Een onder-regie van Henry King voor treffelijk gemaakte film mét een sterke bezetting, o.a. Dean Jagger. de Osear- winnaarvl950 voor de beste bijrol, in dit werk gespeeld. Ook. Peck heeft *1» brigadier Savage zichzelf overtroffen.. (PRINSES). He-man Op het doek van LTJXOR waart Hum phrey Bogart rond als eên cynische scen&rioschrfjver, een bizonder explo sief man, die er om een .wf*sew*sje op los slaat en berucht Is om' zjjn grillige en dynamische natuur. Als het xaeisje, dat hij op een avond naar zijn huis heeft meegenomen, dan ook in.de nacht gewurgd en uit een auto geworpen, op de weg wordt aangetroffen, verdenkt dé politie hem sterk van tnocrd. Een buurmeisje is echter van1 zijn onschuld overtuigd, verheft zich stante pede ih de heftige man. en zou stellig zijn .vrouw geworden zffn als zijn onbeheeret optreden haar tenslotte geen zodanige, angst had aangejaagd dat zij er maar van afziet, aok als uiteindelijk zijn onschuld,aan de moord bJijkt,. Bogart. doet weer. erg ..he-manachtlg en snauwt en grauwt erlustig op los tegen alles wat liefelijk en vxouwélljk Js in zijn omgeving. Nicholas Ray heeft het ruige verhaal wel boeiend verteld. „Vreemde ontmoeting" la de film ge titeld. v, Levensgevaarlijk Lêvensscvaarlljk - ls inderdéöd hét werk, dat de lieftallige Prahees Gray (Margaret Lock woodeen ins eeté nkun - alge, moetverrichtem al» sö^op ver zoek Van deBritse .geheime dienst, zal onderzoeken ,er.-;,ili een land in Oost- Europa (Zbvgorod heet. "het) insecten worden gekweekt die ziektekiemen dragen voor eventueel gebruik ln een volgende oorlog/'." - Dé eerste de besté Bfltaai agént, haar in Zovgoröd toegewézen, wordt de vol gende d»g al dood als een pier ln haar Wanneer Lewis Seller met de door hem geregisseerde film „Breakthrough" (Doorbraak) alleen maar het resultaat boekt, dat leken een vage.Indruk. ma$r dan toch enig idee, opdoen'over de wnjze waarop dp geallieerde infanterie het Normandische land in '44 op de Duitsers moest veroveren, dan ie de productie van deze - rolprent reëds: tenvolle ge rechtvaardigd. Krachtig, ondersteund door stukken Journaal uit films van béide partijen: ziet men de" voorberei dingen 'voor de invasie, -D-day zelf èa tenslotte .de to end cr tijd meermaleh ver- mélde beruchte .^trijd om de-heggen", die de opmars tegenhield en een;zenuwr. slopende .-worstelmg. was. opden duur geforceerd door het Ingrijpen van "de tanks. Deze documentaire volgt èen be paald peleton met zjjn.. verdriet en. humor, aan het eind in zijn glorie. Het spel is gaaf. Belangstellenden in de jongste geschiedenis zij de2e film in CINEAC en VICTORIA sterk aanbevolen. Gene en Smiley Dézer 'da^en* isaan de"'Méént dga begin gèmaait .wvktaSin-/ theden'" bouw: van -/De' -Nédefflanden van, 1845:'. Het,-, baiid/^cat SoirttViop fdfe -hoek -vanNde Méént'"en ;.dé'. ,-Wést« Wkgenstraat,,;is 'ontworpen door-de architect:;" Dtidok. en wordt'/ nitgeé; voerd Ndoor -; de /'N-V. KoninkWlre Rotterdamse betón/'-cnaanneniiiig my^v./h. Van Waning en Co. •ontlokt/ kweelt; dé populaire cowboy heid GeneAutrygedurende - de .ogen blikken. dat hij .het-'niet mei tndMduen van twijfelachtigallooi aande;stok hééft, weêr véle rtnnaritisché zowel «s pittige flóngs. uit de Far West. Hij woi/cit daarbij geassisteerd .door.. eènuTZ-jartg mélsjè. Smilèy. Bumétte, een grappig kifid met een niet onverdienstelijk stem metje." Het verhaaltje van de fUjn-^M onderhoudend/ zodatwcGene Adtry1 ditmaal hét méér genoegen hebben .a*n-: schouw.1 din gewoonlijk.- In- net voor- progfrmma een detective-film, in F«ul Viaandéren-stijl,- genaamd „Eetv,nachte lijke iragedle". Paulette overwint A s aen rots* temiddender woelig? bar_*n staat de kranige figuur van.Ccy Figaur weer ln een bloedig en avontuur-- lijT. vérhaal van pioniers én-IndUnen; in he: ruige Amerika van vóór de revolutie tc -cn het moederland. Met zijn nu.e«ns gnnunlge, dan weer ontwapenende grijns is hij iedereen de baas; behalve de-nog steeds zeer bekoorlijke PauKtte Goddard, die hij eerst uit slavernij los koopt om vervolgensF na- enige wisse- wassen, haar echtelijke .sleai. tewordén. Er treedt - een menigte zeer ongeloof waardige Indianen, in deze film op- Boris Karloff is hun opperhoofd én büh dans en. zang;voeren'xe uit als;gold;het eenproefvoorstelllng. voor Bëfto Paau- ka's exotlscbe balletten. Cecil Bi de Mille? is.-nu? toch wel'h«eL erg/ afgezakt.: ala .regisseur, want, de grandeur en massaliteit die zijn vroegere - films vaak genietbaar, maakten: in .weer wil van een aanmerkelijk .'quantum kitsch en waijsmaak', ontbreken in deze technicolor "vrijwel geheel. Toch is „Be onoverwinnelljkcn" (Ufnconquered). die in LUTUSCA vertoond wordt,wél" een vlot en kleurig kijkspel. Hertri Fonda/en/Barbara' Bel Ged- dgs in ,Höcht. zonder, dageraad!*.'r. (.Arena) Tegen kitsch, en- wansmaak, tegen, armoede can.-' JnTtoud, com? en kleur, heeft de stichting ,Goad Wone»'./enJcié,le/iitrpncffetêdcn^de/taats;"/ glepe7i.de- strijd aangebonden, en; Jiöar/actittiteit; fdtè* Öu/ttttsfefefde/tófH'" nine én het wonen betreftj, wordt aangevÜld door; het; bureau voór-Aés-.:; thetieehe -Advléienj 'dat "-op velerlei gebieden ;.van dé maafsehappe^ke ■- huishouding;— o;c."de industrie .werkzaam is. 'Mjusèwiv--Böyrndns f wordt Dinsdagavoud 8 Mei niceen ëaspoetótegeopend: jGöede Voihngen ving', waar ontwerpen '-— jainmër gèrioeghalleèn' fotografisch' wêfitffer 1 geven te zien - zijn,-.; dio de architéct Maoi Bili. ie Zurich vóórj dé Schwèizerische Werkbund''maakte"Prof.Ut:'JïSHVv^di Broekfhoiidtjdërv in leidende &eschouti>tng./De-:'teniooTtstelUn'g.-i verdiént zeker' del, grootst mogelijke publieke belangstelling. De Comédié Frangaise komt Donderdag naar onze stad',rnet tMoliere's- „Tartuffe" (ou l'Itnp.osteür)De Haagsche- Contedie. prèmièrè van Vriendinnen' Old AcauaintanceJ/ieeri cóJneiïterj.iz 3;.b'e-:-/ dVüben door Jo Jin van Dritten (DlnsaagJ/ RottèVdóififi/Tön^ei^^elÉtdvt weekend ,£)e kinderen uan Eduard1'. Vanavond, Zaterdag 5 Mei: in de Sóhóuwburg R.T; met „De kinder én. van Eduard". De kon. orkestver. i, Symphonia" concerteert! (om/7.45, u.}, in de Rivièrahal tb. van het Ned. StudentenSanatorium-: eii Dérmenheuvel. "Fètke/Asma geeft een orgelconcert in .de Wilhelmina- kerk (8.15) en Gijs Bergman doet hetzelfde (om 8 uur) in de Duitse kerk met medewerking vah Jeannè Tas, alt. Morgen, Zondag 6 Mei: 's avónds in de Schouwburg „De kinderen van Eduard", Maandag 7 Mei: Blxets „Cinnen" ,55 (Van onze parlementaire redactfeur) DEN HAAG. „Vergelen is soms een zegen, soms eók een reden tot achaamte. nl. te het ons afkeert van wat groot en goed waa in het verleden. Deze Jaarlijkse bijeenkomst in deze historische taal, waar 29 Mei 1940 Seyss Inqtiart het bestond de eerste van zUn honlngtOetè redevoeringen lot ons volk te richten, is er een teken Van dat w|j ona zelf tegen dè be- schamende vorm van vergeten willen wapenen, al ;bëwUkt z|j dok, datAv|j beseffen hoe gemakkelijk die ona l*» ?Un greep kan krijgen. Onte dagen hebben zozeer genoeg aan eigen zorgen, dat aok Nederlander* die géén redenen hebben om éigen vaderlandse' tekorten te bemantelen door de gedachtenis der gevallenen tevergeten of ...stift tè besmeuren, dit middag uur van de vierde Mei wél eens nodlg hebben óm.le karnen tot stilstaan, omzien en bezinnen;" Zo ving' de/Hoge Cdmmiasarts van dé Verenigde Natlés; mr. G. J. van JHeuvèn Goedhart gistermiddag in de Riddèrzaal-zUn rede ter gèlegenbéid van de nat locaio herdenking aan, welke wérd aange hoord door de'vertegenwoordiger van de Koningin, vele ministers/leden van bei corps diplomatique en tal van anderen. dén - ais opgejaagde hónden door, hun eigen Jand .kwiérvén,. waarin op al- le fronten Nederlanders vöchten. Ais er In die' d agen geen -Rad io Oranje was geweest, waarvan dè Duitsers de.vertrouwde stemmen niet konden weren, maar .vooral aJs wij toen geen Nederlands, verzet tegen dé vjjand hadden gekend, dat ons volk beziel de en het ln al zijn- ellende- deed geloven in de toekomst van zJjnvrij- „Wlj willen", zo zeI 'hi]V ,,onze ge- dachten?.deze Ridderzaal doen ver laten/en "ze/doen teriigkéren oaar de .dagen; daarin er voor Nederlan- d er sgeen -récht.geen .vrijheid, en 2élfs" geen: menselijk beid meèr be stond,1'- en waarinmoeders en va ders terwiÜè: van Hun kindéren, hon gertochten onderna'tneih'dier taenig- esn hunner bekocht heeft met de dóód. De dagen, waarin tienduizen- heid. hoe grauw, hoe doods, hoe zonder uitzicht zou ons aller leven zyn geweest. De zekerheid dat bin nen en buiten ome «renzèn, ta land. Jer zée en in de lucht Nederlanders 'liever dool dan slaaf, dag aan dag bereid waren hun vrijheidsliefde met hun leven /te bezegelen, hééft ons er tOGn bovenop gehouden. Jé?; géns hen" geldt in volle omvang wal ChurchtlL van de mannen van de „Battle of Britain" heeft gezegd: „nooit in de geschiedenis zijn zo ve-^ ien zo veel aan zo weinigen vêr- schuldigd geweest". Ui' alle rangen en standen van onze samenleving kwam en zij aan-, getreden en zochten rij hun plaèt- sen; in het 'legertje van; het verzèt, waarin niemand zich. óóit. meer, dan soldaat heeft gevoéld. Alle-stands verschillen veegdéri ;zij weg en naar afkomst,1-partij of geloof vroegen rij elkandèr niet. Stilzwijgend, zonder plichtplegingen, verbonden z(J zich op leven er dood voor de vrijheid 0n de onafhankelijkheid van het va derland. Zes jaar ligt de bevrijding achter oos. Denken wij terug aan al die heimelijke bijeenkomsten -van de oorlogsjaren waarin wij' smeedden en Êcbaafdsn aan het bééld vaj) hét bevrijde, verjongde, vernieuwde 'Ne'-? derland en stellen wij daartegenover de ontwiJckeling van onze werke lijkheid sedert 1945, dan voelen wij vaak een brok in de keeL wy Zijn al weer zo ver, dht wij onze vrijheid verschrompelen tot weinig meer dan recht om met dé ellebogen naar voren te dringen teneinde dc grootst, mogelijke graal te doen uit de schatkist van do ge meenschap. Wij zijn zolfs &1 zo vér, dat wij. alleèn maar omdat de ge schiedenis er voop heeft gepast on ze particuliere zin te doen. elkan dèr even grif als klakkeloos nazeg gen: ..dot onze jongens toch te goéd waren otn daarvoor te vallen''. Kondén onze gévallen vrienden nog spreken, zij zouden ons zeggen, dat zij herdacht willén worden in ónze daden. Zi; zouden ons vragen óm als rij tó begrijpen, dat vrijhéid nooit te duur wordt betaald, en dat een vr{j Nederland méér. is dan de sóm van iziln kerk-genóotschappèn, partijen.vérftnlglngen en- .mèftsèh- Zijzouden ons hetvrUo. vaderland voorhouden als/de werkélijkhéld van onzè .éénheid boven onze ver deeldheid en - zij zoudéii/ ons; óp- roepen - tot onze persoonlijke bij drage van zijn ongerepte handha ving- Het vaderland roept onze namen al af, De vierde Mei van 1051- Valt ffi een tijd ven nauwelijks,tè ver duren-spanning,' Hét vaderland, hog steéds!ln:;hóód;-roept alle namén at én /vraagt voor/ zijn vérdér ;hérstel en rijn ongerekt behoud-oifera,- Doch de eén wacht mét zijn ant woord op de ander, de andor op de een. MaarZij .die wij gedèrJcên, hebben gedacht noch' gewacht. Zij. Hebben gedaan".' De bijeenkomst was geopend doér de voorzitter van d Eerste Kamer, prof. mx R. Kranenburg, waarna hèt Swaèlint,/--kwartét.'hetvijfdè kwartet van Wil3m/ Pijpér, - tón- -ge- hore bracht ,én' het Nederlands Ka- mèrkóor o.a/ werkèn van zijn diri- gónt Fèllx de Nobel 2óng. Johan Schmitzbesloot deze herdenking mét het zeggen van de psalmen 18, 72 en 90. wordt (in deSchouwburg).' uitie- - voerd door de Nederlandse Opera, 1 Dinsdag8 Meit/hét/blijspèl/yan dé /Amerikaaiise aÓteur- Jóhn vaih Druten /.Vriéndinnèh','''.iwórdt-VvÓot hét eerst'.ind« Rotterdamse Schouwburg/ vertoond dooY .-Me- Hèagse Comedie .ohderrregie/Ivan Paul Steenbergen,.,met' als. voor naamste medewerkenden: Ida Was serman, Willy Haak, Paul Steen bergen, Bob vèn Leer Sum'en'-Ka- thenké vkn der Wèrif. .In Museum Boymans .lejdt.prof/ ir,. J. fH./'vi.'d. Broek .de tentoonstelling „Goede Vormgeving" (tot 31 -Mei) in. Jo Hendriks—Kranendonk draagt o.a* vön 'de Rotterdamse Gemeenschap Z voor; De Goudfazant (de laatste nacht yahde mandarijrï/Wang^ïi- Koeng), een Chinèse légêbde van Fritz Rösènféld (dit is in 'aè/aüla V* d. school - voor maatschappélljfeS? werk-''r - .- Woensdag1-9 Mei; 's avondsTxi'de Schouwbufg é'en y'oorBlelhn#/vöór de kath. culturele "conhriisyè véri „De getemde ieekélj,door? het A'.Tl.Gï Vermoedelijk --ri Aantii vrije: plaat- sen beschikbaar, Donderdag ,.1Ö Mël: vdè-. -do'nié&ie ^énc^ise;/ver$chyhtrmèt rFét^'d^ .Ledóux'. ln ^.Tartuffè'J! vAn MCpHtóë»1' (Schouwbürg)l «.Dë^ Ivoorstéllittg .-v staat o»a.van .'Alliahcêvhn-Nèdtiï-r1? larid—Frankryk. De chr/ ,orsto- rtufnver/---;;Rotterdan)-2ujd"vceet In de KonIhginnèkër*k:{de/^Hóhe Messe" van! JóhSébV. Bach"-uit, Mè-1 - dowerkehdéh": Dora V.; Dóö^h-i-.D&-*r: deman, sphr*>:;-Ahnia H&rrhes/ialth/ Iïan léX'-Fèvrê,:tènör;,: dchey, ,bas;. .Salvatorè ToinaSfeb, v i ooi ,'yWim ?Clem ens ien-H enk-V. Velde; fluit; SImbru:-Hóüitüln£«at^KS Stotiiühobo/KecsValtènhn/Töfl/tp/ d-'Kn k/itromp^^Hahs/Schou wi® cIavecimbel/^ós':Bóns:/Het: bègé- léidènderR.ph.O-staat; ohder leidmg/' van Piet y./'d;-Kérkhpff.:r/(8AÜhtj:/ Uot e's Mannènkcor zingt te i>et hf Lègér des Héils Vrïjèig Hiel;Rotterrlarr.s To«n :néek/:;in:dè /^Kónihgi^ékërl^éh/?- herhallng van diè J:Hohe-Mess«'f. Dageiyksy.tóntoqniteillngeijt:Hónk; .drik ChabOt/'(Müs'.'^öiymariÉ) SDe' ®tór:ÏM6Ö8s^?(|rMip[Éê ^KijgètS'^ kring;«'tot/.a;:Mei);/Góédë?!V'di1mg vin*.- (Boymann- van'.S-^l^Mèi)^ Jeanne" -Wasch/ pastelg "(ft Venster tot* 12 Mei); -Miep/de-Leeuwè (soa-1 Askèr. Mathehesserlaan 372).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5