VOOR ANTJES EN JANTJES niét langer te duren PIKIRAN KAPITEIN ROB krijgt veel brieven DE mpONESIë-VETERANEN Héi^alihgsöefeniiigen Behoeven ivat soorten koekoeken Het jongetjedat met de dieren praat om titel sn koopteen vloerkleed Zaterdag 5 Mei 1951 ■X&r.'.JSS' .en andere jonge klantjes) Er zijn kinderen die sommige avonturen wat al te fantastisch vinden- Cigaret-Larry is favoriet "*h De soldaten zijn als zodanig in 't geheel niet tegengevallen door Henriet te van Eyk Oplossing voetbalclub heeft ruzie S „Een ster wordt5 geboren" door (Van een onzer verslaggevers A LS je hef nu eens zélf voor't-zeggen had, wat voor avonturen zon jij kapitein Rob dan laten beleven?" Natuurlijk volgen jullie allemaal de belevenissen van kapitein Rob en: Skip, zijn-trouwe- horid. En nötuurlyk Jxebbèn jullie ook ÜJeiAs ge dacht; wa.t-ie v.6u weer beleeft, gaat toch een beetje.te vér, want dat kdn niet.-Er zijn- er dan, die in hun mooiste handschrift eeti briefje schrijnen aan de redactie, van onze krant 'en hun bezwaren kenbaar makén. >11 die briefjes sturen- wij door aan kapitein Rob (dacht je, dat die niet écht bestond? Dat héb je' tóch mis! Kapitein Rob be staat, alleen haalt hij-, in werkelijkheid niet dl die halsbrekende toeren uit, die in de krant staan)t dié'léést al dié briefjes nauwkeurig én soms moet hij' toegevendat die critiek wel eens gerechtvaardigd is. .En .één zo'n lezer van „De. A vóel- verhaal, -zóals'ik het dan zou wil len, zou ergens in 'een vréémd land moeten, spelen. In. de binnenlandèHy yan Afrika of zo. Of op de Zuid- zee-eilanden. Dus met mensen, -zo als .wij ze hier. niet kermen.' En dan zou ik het liefst weer Cigarct-Larry turen van kapitein Rob', die je heus al$ tegenspeler van Rob willen zien. niet alles kunt wijsmaken, is Leo pie twee zijn zó aan elkaar ge- .•H.artma.n, Leo is 14 jaar en htf waagd! Zou het ook niet mogelijk bekijkt zo'n strip natuurlijk al weer zijn. Rob 's een indianen-avontuur met heel andere ogen dan een jon- te laten beleven? In Amerika moe- «en van bv. tien jaar. Maar hij ten nog heel wat van- die stammen heert tcapitcm Rob's avonturen van in reservaten leven. Waarom is hij het begin af gevolgd. En wonder- daar nog nooit geweest?" lijk genoeg .is dat eerste verhaal -Jet sptelde ilch grotendeels af ln -T- ja. waarom niet! Kapitein Rot Noord-Afrika nog één van de .1 heeft tot nog toe altijd ge- deeltjes; die by het meest kan dacht, dat-hij zo min mogelijk de waarderen. Direct daarop volgt voetsporen van Karl May, Aimard, deel n, waarin Peer de Scfauymer cooper en hoe al die andere india- voor het eers..optreedt. nen-auteurs mogen heten, moest E„ drukken. Maar misschien komt hij N het verhaal van de oceaan- nog wel 's die kant uit... Voeèt^MLerT^+^°Gri«arrfa+^^n' Leo's vader, die een paar jaar in ■■gmA spsnnmg'i VooSl IS Skeefltó S Cigaret-Larr weer bezig is! Tóen dot. vorhaoi .Iiop. kor. ik -smiddogs ScMteft gestopt. „Dat vond ik ongezonde lec tuur voor zo'n jongen." zegt "hij.? Maar gelukkig hééft hij tegen ka pitein Rob, geen bezwaren. \\7 AT ik vertef, is aityct waar! vv Dit is Johannes Ooievaar, h(j komt van 't hindert jesbureau daar ergens aan de Nijl, of zo, en brengt de kindertjes r.aar hief hij doel het vfot en met plezier ja werkelijk, hy deed het graag tot aan vandaag... f) E baas van 't kindertjesbureau J-* die riep vanmorgen: 't is weer zo! Acht katjes heb ikkjjk eens, acht.' dte moeten daadlijk weggebracht, kom. hier, Johannes.Ooievaar pak op, die zak, 't is niet zo zwaar breng jij die katjes naar hun huis by. Poes Cato en Poes Plavuis en denk er om, dat je goed landt in Höogezand.' f 'OHANNES Ooievaar werd boos J en keek er naar een hele poos. Hij stotterde en kreeg een kleur toen zij h#: Hoor'ts, directeur ,{fc ben geen katten-aaïevaar! (hij had gelijk, dat was ook waar) ik breng wel kleine babies-rcmd maar nooit een kat en nooit een hond. doe dus die grote zak maar open en laat ze lopen. Wel, zei de baas, als jy niet tuil, dan staat natuurlijk atlej stil... rJD OEN riep tneer.s een heel klein -* poesje; 'k tuil naar mijn moesje, 'k wil naar moesje Ja kyfc, toen werd Johannes week hij raakte helemaal van streek hij nam de poesen in zijn bek en strékte toen rijn lange nek en sloeg zijn deugets uit; Kijk daar daar vliegt Johannes Ooievaar hij heeft de katjes cllc acht naar huts gebracht. n US Poes Cato en Poes Plavuis hebben er ieder vier in, huis zeliggen lekker in? hu» mand ïh Hoogèzand. bijna niet. pp de krant wachten. Dan liep ik telkens naar de bus om te kijken, of-ie-er al was." - Minder geestdriftig is Leo Hart- jman; voor die' verhalen.' waarin hét (vólgens hem) él te fantastisch toe gaat?-„Die reis naar Venus dat. verhaal van het levende eiland en -al die ingewikkelde uitvindingen van professor Lupardi, nee, dat kto allemaal niet." Natuurlijk.hoef jeeen jongen als Leo niet wijs te maken, dat het toch wel mogelijk is met een vliegende schotel door: het heelal te reizen cn zomaar, op bezoek te gaan bij men sen op 'eenapdere planeet. Want lAdPèrtettcte I M.) C ARB O VIT zuivert maag en Ingewanden van kwade itoften pi XXX1U. Toeft, Joèk was aangeland op het platje; greep Marelotje hém bijeen 'vdaarvoof is hij een te nuchtere,, mouw en fluisterde; „Pas op. Ze, .Hollandse jongen. En waarschijnlijk heeft ons in degaten;, denken vele anderen er zo over tüa Met het pistoolstevig in zijn hij. En toch... Als Jules Verae nóu hand geklemd, trachtte - de .jongen :ook r's zo nuchter was geweest! En in een paar seconden j-hetterrein, wat dieüVzijn verhalen op het, gé- te overzien. Bij hc* licht %van. de bied van detechnek liet zien,?j?i3 maan, die nog mfiar als èen klein -naderhand voor een groot deel toch. oranje kapje, ^uitstiüt-r/bóveö. de maar werkelijkheid -gewo^deru bruine beuk; kom hij da *veri;o«sie -nraot vtteernr» wéT niffil- RxHntiff - rfpr- nUnsK^T nriVIiri'a« weet, vliegen we^ over t^ihtig^ dér- tig jaar werkelijk naar Venus (of een andere planeet), net als kapi tein Rob-al- gedaan heeft. )AT wil niet zeggen, dat Leo zich. niet "voor techniek zou in- C teressersn. ,;Het geheim van de tun- etensbel ondéfscheiden,' en ..'dé.lêge bloempotten; ér". heV óude "vrouwtje In haar zwartwit geruite jurk, dat met grote ogen staarde naar -één hoger gelegen deel van het dak; DAT wil niet zeggen, dat Leo waar heel in de verte, midden- zich. niet "voor techniek zóu in- in een enorme kiezelsteéntjèsvlak- te een soort spookverschijning nel" kap. hij Suist bijzonder goed vaag aftekende tegen de glln- -waarderen,: maar tenslotte is', de starende glazen paleiskoepel. Jock bouw van een tunnel tussen. Gibral- meende een hoed zónder hoofd te '■far 'ën.'Tahgèf 'al meermalen _ter -zien, en een mantel' zonder méns, sprake geweest en theoretisch is dat^helemaal zo'n kunststuk met -meer. Leo keek er wet op, toen htf hoorde, dat de tekenaar specia&l voor deze strip de verre reis naar Noord-Afrika heeft ondernomen om slles zo natuurgetrouw- te tekenen. „VTeet u. wie ik ook éèh mooie r figuur vónd? Opa Larsen! En dat avontuur inChina* met Wang En toen stélden wij Leo de vraag, ■waarmee wfj dit stukje zijn begon- nen. .Hij moest er wél éven over nadenken, maar toen zei .Hij: „Dat BEHALVE onze gewone koekoek komen er nog verschillende an dere soorten op de wereld voor.-Op eea enkele uitzofidering'na rijn het allemaal vooral eters van behaards rupsen en je hebt wel eens gehoord, dat de maagwand van een koekoek met die rupsenharen bekleed is. En dan. is er ook nog die lelijke ge woonte om het el in het neat van een andere vogel te leggen en die 'te laten opdraaien voor de 2org van het koekoeksjong.-Maar dat mag Je van alle koekoeken ter wereld niet' beweren! Alle Amerikaanse koekoe ken bijvoorbeeld bouwen 2elf hun nesten en. brengen de jongen groot,, ja, de meeste koekoeken doen dat. En niet alleen schepen sommigekoe- ,koeksoorton anderevogels- met het. el op: er is ook een'eendensoort die dezelfde streek uit haalt. En dan zijn er nog de merkwaardige Afri kaanse Honlngaanwijzers, vogeltjes als spreeuwen zo groot, die van de larven der bijen leven. Zelf kun nen ze 20'n bijennest niet openbre ken en daarom maken 2e de homng- ■das maar vaker nog de mensen door- luid geroep attent op de aan- •weztgheid vsn de honing. Wordt het bijennest dan geplunderd, dan-schie ten voor hen de bijenlsrven over. Zo zouden nog verscheidene andere vogels kunnen worden opgenoemd, die alle op- een minder nette manier hun kinderen groot brengén of laten grootbrengen, 7 koekoek legt dus haar. ei in het nest 1 an een andere vo- geb meestal hé. nest van een zang vogel, dat een beetje gemakkelijk toegankelijk- is. Toch legt een koe koek wel eens een ei in het nest van een Karekiet en zoals je wéét, zit dit tussen een 'etuk ofwat riet- stergels gevlochten. Ligt het koe koeksei ln het nest, dan neemt: de koekoek een anderel uit het nest. Je zou 'haast zeggen om te zorgen, dat de moeder van het nest straks het vreemde ei;niet zal bemerken, ?lthans% het aantal bllllt geli] k. Maar bijna altijd lijkt'.bovenalen, het koe-' koeksei op die uit het nest, door grootte en kleur.,. Dat zou -geen of weinig betekenis hebben als de 'koé- dakpannen.Rode -.dakpannen - vielen kletterend op het platje en op de stenen. keukensfnep. Marélotje slaakte een kórt gilletje.'De kris tallen Dame lachte met het rinke lende valse geluid van een geber- sten' kerkklok.? - .- •Beneden op het 'bordes, heerste grote? consternatie. „Zé zijn in ge vaar!" loeide de koe. „De maan £s bijna ónder...." huilde Pang. ;,Als Jock een braadpan, wordt, wil Ik óók, een brggdp.an.;?word?n." De giraffe en' de-fcaro n;.di e ln aa rh èt dak wilden, vochten bijhet - sok-: kentouw om de voorrang.' De-kjjk- jonkers hieven, .diep. bewogen, het volkslied aar..-.. Dolle Dörus; die al op weg was Haar de-Suikérvlindér, keerde zich - "bij het' horen van al dat gekletter .en gerinkel, nóg, evèn om en riep; „Schiet dan toch door het groene veertje eufferd!" Maar Dolle Do- rus had gemakkelijk praten. Toen., •Jóck én de- anderen do kièzel- vlakte vsn hèt grote platte dak be reikten, was de Kristallen Dame nbg 2ó vér wev, en het restje maan licht was nog maar zó zw-ak, dat je helemaal geen groen veertje kon onderscheiden. ,,Op die afstand kon ik niet mikken,'' riep Jcck.- rtWe hebben nog vier minuten. Voorzichtig voorwaartst" Ze gingen voorzichtigvoorwaarts Jock en Mareiotje- .de ratten. ^d€ Spinnen en de muiZón; s 'en 'de zwarte katten' mat zülke staarten van opwinding. Over. het-donkere dakr slopen ze hcél behoedzaam in de richting van plaats, .waar de Kristallen Dame naastde - glazen koepel stond, In de rossige sche mer zag je eigenlijk; alleen nog maar haar handschoenen, die, de doos met de spiegel vast bielden. Maar zij zag waarschijnlijk alles. Ze. begon weer vals te rlnkellach-! en, en ze - begon óók te spréken. Hard.én kóud als hagelstenen op. een zinken balkon, tlkkelden hftar woorden door de nacht, „Als dé maan zo meteen helemaal weg lis, hè. dan worden jullie allemaali eierdopjes, en olie-en-azljnstelle- - tjeè, en braadpannen..... WéCht' rftaar.i-f..s hebben nog drie minuten.. gromde Joók. Hij bleef staan en' tuurdescherpin de steeds dichter; wordende duisternis. Hoe kon., een mens op een groen veertje mik-? ken, als hij dat groene veertje, niet J 2èg? Juist nam hij het wanhopige besluit de pistool neer te gooien en met twee. gebelde vuisten op; hét spook los te sormeh, toen ;er iets heel vreemds gebeurde. Over bet dak viel plotseling een fel, en! schijnwerper-aehtig licht en bover. dé rand van het hed kleine stukje möen uit, keek êen rond, wit jön- genshoofd mst 2ilveren piekharen en me; ogen, die glinsterden als- de diamantjes m grootmoeders ring en twee zwartgarén handschoenen, die dè doos met de spiegel drei- gend ophieven..,'. Nu of nooit!met alle ratten,- spinnen en muizen achte- 2ich aan. geflankeerd door de zwarte katten uit de dakgoot, bestormden Jóck en Marelotje een helling vsn rode ii.ttciür.ii'! üm aiiiiiiiiiiiitiHi tiiBiaai inbctutroiwiiiiiirtiM m koek haar eieren in de nesten van 'verschillende zangvogels leggen zou. Maar het is zc; een koekoek bewaart- cen bepaald gebied, of ik vertel de ervan heeft een territorium. In dat -territorium zoekt zij de nes ten van dezelfde vogel om ln te leggen. Je hebt dus koekoeken die haar eieren leggen in de nesten van graspiepers. b.v. andere in de nesten van roodborstjes, enz. Je zou kunnen zeggen; de ene'koekoek is een roodborst-koekoek', de tweede een graspicper-koekoek. enz.- Zo elke twee dagen legt de koekoek een ei. wél een twintig in totaal. Dat is een helebcei .Maar dat moet wel: verscheidene jongen komen; niet groot. Meestal komt het koekoeks jong eerder uit het ei- dan de jon gen vsn de echte vader en moeder. Na een uur of tien werkt het jong al eieren of andere jongen uit het nest, over de rand. Na drie weken is de koekoek 20 vér opgegroeid, dat hij het nest-verlaat; dan wordt hij .nog zo'n .dag of" veertien door de" pleegouders gevoed. En dan Is er nog wat; hoe brengt dé koekoek haar ei in hét nest. Sommigen zeggen; wel. heel gewoön. Nee, zeggen anderen, d® Koekoek legt het êi op de grond, rtéémt het In de snavel en brengt het dan naar het nest yan de pleegouders. Mis schien Is het alle twee wel'Juist. HENK'VAN LAAR. J ET op. dit fa .Tommefj*. Hij gaat ■*-* elke middag naar de plas, waar hij dicht bü tooone. Dan praat hij met de vissen. Er komt een snoekje boven. ,X>ag, Tommetje," zegt het snoekje. .Dag snoekje, Itoe 1$ het water vandaag?" vraagt Tommetje. „Het water 1$ lekker, dat kom: van Ac zon", vertelt het snoekje, „En hoe is het mét jou. Tommetje? Heb je 20 alle vier op?" f£n daar be- doelt hij de-vier .boterhammen mee. waarmee Tommètje nogal eens zit te kieskauwen). Mcgr vandaag kan Tommetje trots zeggen: Jk heb zo <n 'n kwartlertle naar. binnen, ge speeld!" „Goéd 20. dót mag ik hó ren". roept het snoekje. En het ver dwijnt met een knipoog onder wa ter. J-J Tommetje. kraste de zwar- fftJ te kraal van zfjn tak. „Saluut," roept de jongen terug. „Waar gaat dat heen?" Jk heb een kivararium,"- vertelt Tommetje heel ernètig. „Daar ga ik ook dit voorntje,in doen." „Je bedoelt één agttarium, denk Ik,'' verbetert de kraai. „Vooruit, een akwarlum." zégt Tómmetje tveltrihend. „Hf heb hét- van mijn oma gehad cp iAijn ver jaardag. Er' groeien dikke 'water planten in, zukke slierten! Ep ik heb ook kikkervisjes. Kom macr eens ktfken, kraai.- Hij staat voor het raam." .Misschien," zegt de kraai aarze lend, „misachten, kom ifc vanmiddag even voor jtilWe raam kilken.'; (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Tijdens een persconferentie heeft minister Staf gisteren nog eens herhaald, wat hij reeds eerder via de organen van zijn departe ment had doen weten, nameiyk, dat hel niet doorgaan van de oefening Crescendo sla «luitstuk van de herhalingsoefening voor InSoneslë-veteranen, naar het oordeel der regering en van de generale staf het drie-divisle-plan niet zal aantasten. Minister Staf gaf te kennen, dat het voor de geoefend heid van'de soldaat geen verschil uitmaakt of hfj geoefend heeft in divisie^ brigade- of bataljons-verband. De soldaat, die deel uit maakt van een bataljon, aldus de minister; merkt persoonlijk niet. dat er elders in het veld, nog andere bataljons liggen, die samen1 met het zijne optreden. Of die andere bataljons er cyn 'of niet, zyn eigen optreden wordt daardoor nlet beïnvloed. Dat geldt wel voor het kader uiteraard en vooral voor de staven. Maar Vöor dé staven vooral zijn er andere oef en-methoden, in hoofdzaak op' papier. Om het stafpersoneel, met de problemen van het optreden in groot verband vertrouwd te maken, heeft men geen werkelijke troepen nodig, aldus de minister, zoveel verbeeldingskracht bestaat er nog wel, dat men deze oefeningen voor de staven zeer realistische op papier kan na- bootsen- v - 1 :'-v 'v. Waar het bij deze oefeningen dus op aan komt, is dat de Jodonesië- veteranen vertrouwd geraken met de' wijze waarop in. Europa -wordt opgetreden. Dat'hééft ér toe geleid, dat de1 Crescendo-oefening; die voor dit doel blijkbaar niet geschikt was, en die dérhalve tijds ver spilling bleek te rijn, is afgeschaft. In plaats daarvan zijn de Oefeningen in kléi-; nèr verband beter uitgewerkt. Hoofdzaak is,- dat tijdens dié oefe ningen iedere manweet. waar hét in -déze contreien ottt. gaat, en dat kader en troep elkaar leren kennen, en op elkaar ingeschoten rakén, 20- dat er een samenspel tussen béide ontstaat, dat op ieder tüdstip waar op het er op aan komt, gespeeld kan worden. - -■ De mintóter ontkende xnet na- druk, dat de Indonèsië-véteranen tegengevallen zijn in hun optreden, sn. hij weersprak on die, wijze vier kant de opvattingen waarvan in het hoefdkwartier van de Commandant Strijdkrachten te Velde blijk was gegeven. De minister zéi van oordeel te zijn, dat dé Oefentijd, zoals dié voor deze herhalingsoefeningen was vast gesteld, genoeg was. Men- stelt „thans ■in dè pers, zo zeï:hy,' dat"mén lan ger herhalingsoefeningen heeft gé- wenst. .Zulke plannen, hebben nim mer bestaan. Er is over de duur van deze oefeningen nimmer ver schil van. mening gewéést, aldus dé minister.; Er zullen echter wel méér In een wedstrijd om het bridge- kampioensehap van Nederland meesterklasse viertallen kwam on langs hèt vólgènde interessante spél voor; Noord x, x, x. x, x. v, x, x, x, 4»a, b, x, x. Oost West a. h, b, {Gih.v.Sj O a, h, x. x. - x. O b, x. x. •Q b, 10. x, x. x, x, x, x. onze bridgers Zuid x, x. x. 10, x, x. O-; x, x,- iji: h, v. x, Aan beide tafels opende W met 2 Sch. O antwóordde negatièf met 2 SA. Aan de ene tafel bood W 3 H. en steunde tot 4 H.;, waarmee t eind- contract kwam. Aan de anderó tafel antwoordde met 3 SA. en kreeg' W de kans om het betèré. 4 ,Sch.- bod als emd-eontraót te spelen. •Aan: beidé tafels kwam N,- met een kleine. R. uit. Dat 4 Sch. nu niét méér, te verliezen zijn, is reeds op het eerste gezicht duidelijk. Toen W 4 H, speelde, kreeg Z de gelegenheid zijn talenten in hét te genspel? te ontplooien. Na de eersto slagtin de Blinde genomen te heb ben met Rlt-W .werd kléine H. na gespeeld naar W's -zt~hi en deze kleur Voor vervólgd waarbij Z met H. a. <*an slag kwam. F.eer: verstandig speelde Z nu KI. h. en KU na, die W troefde. Als W nu troel naslaat,-in de hoop op verdeeld zit»' tèn van de 2 resterende troeven, dan is. het spel zonder meer dówh, maar W wilde zich voor méér an kers leggen en trok driemaal Sch. O'S derda KL, werd? op die manier opgeruimd. Hierna speelde W ook nog Sch. b. en écarteerde O's laat- sté Kl. Als z zich laat verleiden, dèzé te traéven, kan het-spel niet meer verloren gaan, daar bij dan hetzij R:.moet naspelen, waardoor W de rest kon maken, 'hetzij Kl. dis dan in O getroèfd wordt, waarna "W -mét R. a. weèr aan Slag kan ko men én de laatste troef uithalen. Ook dan maakt'hij de rest Z gooide evenwel-zijn reStérendè R. bij. waardoor liy in. staat was dé commonicatie tussen W en O te ver breken. Immers, de volgende slag troefde bij én de daarop volgende Kl. .kon'.nu wel ift O getroefd v.*or» den. maar 'W Kon niet aan slag ko men om Z's laatste troef uit te halen; /ftr;- Door due op ïijn qui vive té zijh, bereikte Z dat het spel down kon gaan. - Mr. E. C.. GOUDSMIT. van deze oefeningen gehouden moe ten worden. Na afloop, van deze herhalings oefeningen kan men met recht zeg gen dat Nederland deze Indonesië- veteranen heeft samengevoegd in mobilisabele divisies, aldus de mi nister. Minister Staf, zowel als staats secretaris Moorman, deden een be roep op de pers. zich niet al te spontaan in critiek op de regering te begeven. Men dient stte be denken. dat in de tijd V*1 "ter ja ren een zeer geforcceid if?«»er0p. bouwprogram moet wordev gereali seerd, waarvoor in normale omstan digheden tién.-, jaar nodig zouden zijn, .Het kan "niet anders, dan dat daarbij moeilijkheden zullen, rijzen, maar men zou er verkeerd aan doen, daarmede het vertrouwen in' het Welslagen- van? de plannen - té verliezen, zo betoogde zij, Met name toonde. <5e minister zich ontdaan over hét feit,- dat de pers niet de moeite zon hebben genomen te on derzoeken, óf in het geruchtmaken de geval van het kamp ?De Witten berg, wellicht ook de dienstplich tigen enig verwijt trof.. Men heeft de commandant van dit kamp maar botweg als schuldige gebrandmerkt, terwyl bjj. eenvoudige informatie had moeteni blijken, dat deze dienst plichtigen zich bij honderden schan delijk hebben gedragen tegenover burgers, en met name tégenover vrouWèn. die werdén gemolesteerd. In?een.leger zijn órde ca tucht on misbare zaken, aldus de-minister, en hij schaardè zich nogmaals zonder énig voorbehoud aön de zijde van dé commandant van:dit kamp. wy tekenen hiérbij in de? eerste plaats aan. dat' wij onze berichten over de gebeurtenissen hebben op getekend uit de mond van dé .com mandant Van dit kamp» evenals ver schillende andere bladen. Maar voorts, wat belangrijker is. dat. in dien er in dé berichtgeving.over de ze gebeurtenissen fouten zijn ge- maakt, dit toch. wei in de allereerste plaats .veroorzaakt is door het feit, flat. de legerleiding,' dié bij ons we ten een behoorlijk voorlichtings- apparaat totzijn beschikking beeft, drje dagen heeft gewacht, voor zij enigerlei mededeling ovór déze.op- ziénbarénde gebeurtenissen deed. Wie een zodanig dédain?toont, voor voorlichting aan hét Nederlandse volk'.riskeert, dat zich .-ontwikke- llngen in dé berichtgeving voor doen, dié de minister vervólgerts ra- dén. tót ontsteltenis geven. ""'f f Ad ue rtcm te -IM j pSpï-oeten? SPRÜTOL EXAMEN O PL El Dl NO Hoofakie-Fr., O. en Eng. L.O. RES A HILVERSUM Bekende Schriftelijke Cursus Pikirdn hèeft zich een nieuw vloerkleed aangeschaft, Dat was wel nodig, want hij heeft de ge woonte, om bij hét peinzen op oen nieuwe puzzle geregeld heen en weer te lopen en dit heeft grötè slijtgaten in het óudè kleêd veroorzaakt. Het kon werkelijk niet langer mee en daarom stap te Pikiran twee weken geleden naar èen tapijthandelaar en gaf deze een bijzondere opdracht, Pi- kiiran eigen. Kük eens", zei hij., „ik wil een vierkant tapijt hébben, d&t uit 49 verschillende soorten ta- pïjtótof bestaat, flus 7x7 vak ken. Hier heeft U eèn schets, waarop u hunt zien, dat de ge arceerde* 25 vakken utt donker getinte stukken stof moeten be staan, dié respectievelijk f 1, f 5, fl ebt. tót../ 49 mogen kosten. De «let geitceeröe stukken mo»- ten lichter van kleur rijn en «■- pectlevétyk f Z, 4, f 6 enz. tot 48 kosten. U moet die stukken echter xó aan elkattr verbinden, dat» wanneer ik ga berekenen, hoeveel elke horUontalfe of vertl- eate strook van 7 stukken mü kóst, dit Op 175 per strook uit- kómt, „Goed," sprak dé.tapljthsndëlaar, die. eveft een ruwe berekening maakte -Van de prijs," die flit tapijt wel zou opbrengen, „het komt ln or'dé meneèr!" Toen Pikiran verdwenen was„ wreef de handelaar zich verheugd ln de handen en prcvèlde in zich zélf: „eèn mooie order, ik zal er meteen maar een tekening van ma ken met da prij2en van elk stuk étof daarop vermeld, éh dan gaan we daarna aan het werk." Maar dC2e berekening viel om de drom mel niet mèe, de goode rr.an kon er maar niet uitkom«Q. Het heeft hém zelfs eén slapelózj nacht ba- xorgd, Wie van onïa puzzlèvrl«nden helpt hem eens een hahdje? Ook dé. totaalprijs: van bet -tapijt dlèüt be rekend te wordéh, want daarvoor moet de'wink alter immers-een: nota uitschrijven! <»Wlngs:; De vijf dub)éden 2aten «a»r rtenti: Afiriaaiy. Ger- ritee. Smit. r-ietefié èn Janten, ftit kan volgt- gevonden werden. Stel» dat Adriaonii reed» kantaféizat. JAhsen en Pteterse kuohen-niet naast hem ge- zeten hebben, aangMien hun pfcMtleve t. óök.r ■„■■dl nut SélltSli iixii. 1? Jöoter. wei naast Adriaans re- t naast Adriaans «étsten. Jan» v r-naast Aflrtaans ge- zeten hehpwv maar aan ter rechter ziJ- 2 /!6n^yi dan links geteten heeft Hieruit volgt, aet 8mlt illeen. naast Oerrlteé k'eseten kan h*b»en. aan- «**'énhy tafelbuur van Jeuseft was .Blijft Ovèf. dat Pletém tussen Janièn én Rtnit zst. i:ü.i3 u a:iiia.iiHC:ik;iii.i:u.* iu::uaiiicma^iiaim ii i.e:iüxiiJii 4 n LudwigBemeltnans ^iinuita wi .1.511 m«waia xu latuxwj 1^ Hij legde zijft bril op hèt nacht kastje, ging boven op do flekene liggen en vouwde zijn handen ach ter zijn hoofd. Hij keek naér haar ln de spiegel en praatte mét zijn sigaar in zijn mond verder. „Kom eer.s hier zitten", zei hij, op de rand van zijn bed wijzend. „Ik oen naar het Oosten gekomen om nieuwe taienten te zoeken", be gon hij. ,Jk moet voor de-rolbezet ting van een film zorgen.- Ik heb een meisje voor de. vrouwelijke, hoofdrol nodig en ik geloof, dat jij bént, .die 'ik zoek. Ik wil je ouder, contract hebbea-"> „Ja, dat ken ik", zri ze, „masr nu vergist U zich toch." Ze stond op. „Welterusten dan",zei Ze en draaide 'zich om, om de kamer uit te gaan. - „Wacht eveft. Kom hier",,zei h^éh; ging jechtop 2lttetu „De bel gaat", zal 2e, „wat ia er van Uw dienst?" ,.lk wou alleen maar weten of er iets 'is. dat je h:er houdt. Ik bedoel ben jè gebonden, heb je familie, :k bedoel iemand Ben je getrouwd? Of kun je gaan. waarheen jc wilt?" „O ja, ik kan hiór weg", zei ze, „wanneer ik maar wlL" Ze wen6te hem nog eens welte rusten, daalde met haar lift nsar beneden en ging de ochtendbladen lezen. Het kwam geen moment in haar op om do nachtportier of ds man van de receptie van haar for tuin te vertellen. Dé volgende avond, tóen zé weer aantrud, over handigde het meisje, wtef dienst zt overnam, haar eén enveloppe. Ze scheurde die open en daar stond hét, zwart op wit, geschreven op pa pier met het hoofd van het N«w Yorkee bureau van de Olyntpia Studios. „Mijn God". 2el ze. „Die goeierd, HIJ meende het." Vashvily kwam om drie uur 's nachts het hotel binnen wentelde langzaam in de draaideur rond lot de Uit beneden kwam en Belinda hem eruit haalde. Pas op de 35st® étage kon z« woorden vinden om hem te bedan- .ken. „Al goed hóór", zei hij, zittend in de hoek van dê lift. Ze bracht hem naaf zijn kamer. Hij deed zijn ogen open en haalde een pear papieren uit zijn'tak, vrotig om de telefoon, dicteerde een paar telegrammen en reserveerde twee plaatsen ln de tréin naar Los An- *«1 Zé trok zijn aehoenen'en «okken weer uit en hiölp hem in bed. Ze dekte hem toe en dacht, dat hU al sliep, maar plotseUng ging hij recht op zitten en zei: „Er la lete, dat ik j« wou vragen." HIJ-bracht het ge- hOorapparaatje, dat ze jutet had weggelegd, weer aan zyn bör en zei, terwijl hij haar strak aankeék: ..Hoe komt het. dat -een meisje dat er zo aardig en.flink uitziet als jij. een baantje aanneemt om een lift tè bedienen." .•p". «i zo> de bladzijden van een tijdschrift omslaand zondèr naar dó plaatjes of naar öe tekst te kijken, ,»het ia geen gek baantje." „Dat kan wel", zei hij. .jnaar hoe komt een meisje als' Jij aan zo'n baantje?" „Zou U dat graag willen weten?" „rk wil hét niet weten alx lij het niet wilt vertellen." Ze draalde 2ich om en sloeg haar armen over elkaar: „Dat heelt een gangster*, me bezorgd." Vasvlly. wiens fantasie onmiddel lijk op hol sloeg, zei: „Zódat jy hem tips kunt gever.?" «- -AWelnee,zei ze en gooide daar mee zijn hele scenario van juwelen» diéf en meisje, geplaatst-.in tuxa i hotel in duinen. „U begrijpt hot een ;--tuite, J;"Joe Mal- nitti heet hy. Myn vader keftdó hem in Chicago." v«c- Vashvily's gezicht b'étrèk hij besloot metsen de vclgèndè kéét ia een ander hotel te gaan logeren. x Wordt.. vervctgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7