Dodenherdenking 1951 door duizenden bijgewoond In het Beurs-restaurant conflict verscherpt HOUTMAN REiSDEVIËZEN 777 r 3km. Singelloop Pro Patria om de Parool-wisseSbeker Bij monument in Plantage en in de Grote Kerk AGENDA LEA VONTURENjiVAN KAPITEIN ROB MHi Nederiandsclie I I Middejistandsbank N.V. j Schiedam verliest een en ander 'v-.-'-ï 'if&fMh Geen pokkengevaar in Schiedam Junior-tournooi van HBSS Sh" bi miMn&ü SWE (KPRESS Meyer Schwenkestaat voor kantonrechter Dossier nauwelijks meer te over/ien Naar 7de Pfaff-Boulevardf Onderscheidingen korps mariniers Vrachtauto geramd door RTM-tram Ieder jaap weer groeit de dodenherdenking in de avonduren van de vierde Mei voor Schiedam uit tot een gemeenschappelijke manifestatie, Waaraan bij- geen enkele andere gelegenheid in de rest van het jaar wordt toegekomen. Zo waren ook Vrijdagavond zeker weer tien a twin tigduizend SchiedMnmers aanwezig bij de Kop van de Plantage, waar "off steeds het tüdeiyk monument de hulde voor de beste zonen en dochters van onze gemeenschap in ontvangst moet nemen. Nadat na aankomst van de stille stoet de grond voor het monument tot een bloe menveld was geworden door.de vele bloemen en kransen, die daar wer den neergelegd. vond om acht uur twee minuten lang de 6tilte een zwijgende, gedenkende stad. Het gemeenschappelijk zingen van het Wilhelmus besloot de massale, stijlvolle plechtigheid. v Zeker duizend stadgenoten ver enigden zich een uur later in de Grote Kerk, waar Voormalig Ver zet-met de Vereniging van Ex-Po litieke 'Gevangenen een heraen- Iringsbijeenkornst hield. Voor de eerste maal was het weer een ge meenschappelijke dienst, waarin alie "geestelijke stromingen samen werkten.' De arbeiderszangvereni ging .„Excelsior" nam. onder lei ding van Piet 't Hart ih het koor van. de kerk op een wijze, die ge heel paste in het bader van deze bijeenkomst, het vocale gedeelte op zich.Jacq. P. Bekkers bege leidde aan het orgel. .Als .eerste van de drie sprekers, die het-woord zouden voeren, be klom ds. P. J. Barrouw (Ned. Prot. Bond) de kanselom naar aanleiding van de figuur van -de schoolmeester Lnbi, die Abel Herzbergschetst in zijn bundel Amor Fati'', te benadrukken het verschil tussen rein en onrein. - goed en kwaad. Er zullen altijd mensen zijn, die geen verschil wil len zien tussen goed en kwaad en soms kunnen 2Ü> zoals in de laat ste oorlog, een overmacht vormen,: waartegen om den gewetenswille alleen maar „neen" kan worden gezegd. Boven ons oordeel over hét kwade van de vijand en het gcede van onszelf, staat echter, aldus ds. Barnouw, het oordeel van- diegene, die ons, het besef van goed en kwaad gegeven heeft en die wordt gezien als een per soonlijke of onpersoonlijke God, maar die in alle gevallen het rei ne wil eri het onreine haat en ons allen oproept als strijders voor Zijn vredesrijk, waar tenslotte al leen het goede, waarvoor onze do den stierven, zal heersen. Zal het offer van onzq herdachte helden ons werkelijk bevrediging geven, zo vroeg pater Roghmans Q.P. zich af, wijzende'op de gloed .van dictatuur, die thans reeds weer door.de wereld gaat. De ver zetshelden dienen voor ons een lichtendbaken te zijn in de bran ding om in de stroom van onze- /kérheid, welke onsteistert, te zijn een teken, dat dc. weg wijst; die /ook wij -in het leven: hebben.-te 7gaan. Onze tijd vraagt, vanons alleh een uiterste krachtsinspan ning, laten wij deze-brengen met offervaardigheid, het oog'gericht ophet voorbeeld van onze ver zetshelden. Een ernstig verwijt' richtte pater Roghmang tot de jeugd- die te weinig strijdt om dei dictate .r van het egoïsme de kop in te drukken. Als voorbeeld van offervaardigheid en 'standvastig heid- hield pater Roghmans -ten slotte nog de figuur van Li duin a van Schiedam ten voorbeeld, rond: wie hij de gevallenen van het ver- zet zou willen groeperen. Ds. Gras van de Hed. Hervorm de Gemeente besloot dé dienst mét te wijzen op het Godsvertrouwen, dat cok tenslotte de wereld staan-' de zal moeten houden en dat uit gaat boven alles wat hier ge schiedt of geschiedde. Alles wat hier voorbijgaat, is ingeschakeld in Gods plan, zo cok het drama, waarin de' gevallenen zo'n grote rol vaak hebben gespeeld. Wan neer men zich afvraagt, aldus ds. Gras, of dit offer zin heeft gehad, dan kan hierop met Ja" worden geantwoord. Deze ...offers, zij heb ben mede eenschakel gevormd in het-' plan..'van God voor deze 'wereld/:. 7'v Na de preek vah^ds. Gras, die werd besloten met het bidden van het Onze Vader, zong het koor nog dc heilbede, waarna' piet ^het gezamenlijk zingen van het Wil helmus door alie aanwezigen de dienst werd beemdigd. Telefoon 69290. Jeugd: W at men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co. Groenelaan 127. Bellen bö ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan Clubbuis Ongeorgan/ Doele-Gebouw: £—11 jarigen: Maandag en Vrij dag 1617.30 u. Woensdag 14;3£-. 16.30 uur. - -12-^—14 jarigen: Maandag. Woens dag er» Vrijdag. 13.45—20.15 uur; Dinsdag 18.4520 uur-en Zater dag 19—20.15 uur.- - - 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrijdag - en Zaterdag 20.30—22 uur; Dinsdag 20.15f- 21.30 uur. Donderdags gesloten. Tent o o n stel 1i n'g e a.: 7 v.a. 5 Mei, Sted.. Museum,, da; 10—5 uur. Zo. 2—5 uur: Schilde rijen W. H. Singer jr. en Jacob Dooyewaard. Toneel:'.-..- 10 Mei. Passagerihëater, 3 uur: Kunstkring. Rott. Toneel met .Pygmalion".' Films: Passage. Da'. 2 en S 'uur. Za. en Zo. 2. 4.15, 7. 9.15 uur: Het com plot v. fc. houten paard (14 jr.). Monopnle. Da. 2, 7. 9 uur. Za. en J5o. 3,-5,.-7, 9 uur: Paniek in .de üsrevue. C14 jr.)1. 7., 1577. Die nacht wan neer Kees de kits onder klein zeil heeft bijge legd. gaat bfj eens neu« zen In de boeken van Rob.' Het meest Interes seert hy zich voor het dagboek van de onbe kende. Het ts net. of sommige dingen hem als vaag bekend voorko men-. Dan valt er plotse- lipg, een foto uit .het boek. Aandachtig be kijkt Kees bet plaatje. Het is een familiefoto van een zeekapitein in ouderwets uniform, met zijn vrouw en twee zoontjes. Kees begrijpt er niets meer van. pat plaatje komt hem zo bekend voor. Is die man, wie is die vrouw en jongetjes? De volgende dag beeft .9* 'xa Maar wie kende hoofdpijn. Wild Jagen allerlei gedach-i 's avonds naar kooi gaat, voelt tij zich'koort- wie zyn die ten hem door het hoofd en waaneer bij sig en opgewonden. hy een ste-l k. - c v-*' - v'. ,-i - s,-v-. .y*.--jc.-.-v -a -,:.4 - -f. Advertentie .(LM,)- Gedeponeerd aan het Hoofdbureau van Politie: bruin lederenactetas, rode schou- derta» (Idr.dcr). bruine plastic damespor- .tejnoimaie. oude bruine actetas inh. o.a. springtouw, verzamelgtro's. étui 'met teker.gerel. rozenkrans, étui Inh. ƒ2.—. blauwe Wnlermuts, zwarte lederen da- meshandschoen. tafelkleedje, blauwe plaid, paar dame9handschoenen, wit kin-: dersokje,.woUen sjaal, kindermuts. rech- ,ter herenglacéhandschoen, groen .wollen kussen, donker blauwe kindermuts. blauw kl^dertasje,' broodzak inh. broodtrommel, bruine lage schoen, vlag met stok. auto- i5tep, kop van rijwiellamp. springtouw.; broodzak tnh.. veldfles, brood en appéls, bruin kinderschoentje. 1 linnen schoen, kleur blaüw,i>rutn klnderschoentje. com- binatietnoc. zwart kinderlaarsje.^ bril., ting met sleutel. Mpssleutel. montuur van bril, twee sleutels, afsluitdop van ben zinetank, ring met 2 sleutels. 2 hulssfcu- tels. Bovenstaande .- voorwerpen kunnen Iedere werkdag tussen 2 en 4'uur aan het Hoofdbureau alhier worden afgehaald. Té'bevragen bij de vinders: bruin-grijs fcrulh^rig; hondje. Van Hees. Van Bcve- renstraat 6; huissleutel." De Jager. St.: Jansstecg 6: klndcrbril. Boomerd. Vlaar- dlngerdljk 137a: postduif ring nr. 414263. Swngermann. Beierlandsestr»at 21, te!.; 68023; klein brutn bondie, v. d. Zee. Mak kerstraat no.-' 10; zonnebril, v. Lee. Pe renlaar. IS; fazant. Van Veen. Brugman- straat 53a; fox-terrier. wit met zwart. Dé Vogel. Hogebanweg 136a; drie sleutels w.o.2 L'pssleutels. Kazenbroek, B.K.-Laan r" 254; bril. -Van puffels. Kerkweg 78; rij- -. wleldvnamo. Van Dorp.'Singel- 94; aiito- ped, houten .-met'; Ijzeren wieltjes. Zand' ■- bergen. Alex. Numanstraa't 24b: heren •- voetbalschoen. Palsl"!'Hoofdstraat 141a: rood boodschaopennet, Karei.'Am. van Solrosstraiat 12a; nieuwe 3toeJzittlnK (rood-bruln-Abma, Rubcnspleln 7b: wit •klndei-scrtoentje. Van Aken.' Grocnewe?- fe 21: achterstuk-van een geelhouten ledi kant. Steens. P.K.O.-laan ,136a; padvin- dersmés/ Joore. Oude Maas-'^raat 8b; rlj- wlelkilometerteller.VanHouwellngcn- Sweelinckstraat 6; afdrukken van- eer. .fototoestel, Brocre. Van Ma rum straat 25a; hoes van een parapluis. Van Raay. Geert Heinderstraat 14a:zwarte damesschoen (sleehak).Van Vendelno. Bocrhnve- ./-jaan 12c; rode autostep. Van Lfth;"Pot- -'gleterstreat 2b;- padvindersriem. Lecn- derts. P.K.O.'-laan 158: crocne baret. Ka- Jem., R'damsedijk- 186c: grljre wollen .hercnbandschoen, Hoek. Vtaardineerdijk 247; Kirjzë.glacé dameshandscboen. Van .Doormalen; KortJandstraat n<>. 5; groene wollen sjaal.Tri het Veld. FeieTandse- straat fla: .grijze dameshoed. Corbeeti, /Nieuwe Maasstraat "2flb;' groene, hoofd- :';r doek. Eikenbroek, Voomesestraat 21a; dameswant, "terra - met' grijs. Koning. Stecnrtraat 1' mlllfajre. regen broek-. Van .Vaal. Fultons'traat 21:-brume glacé beren- handschoen, v. <j. Touw. St. Pleterstcee 1; bruine baret. Korstënse..Van Smaleveldt- straat 14: damesarmhand. Tndisch zilver. Vermaal. Rldderkerksestrnat 5b:-dames-, armband. KokJ 'Lorentzlaan 62a: .rood- bruine portemonnale. Verhaal. Ooievaar- stee? .1: verchroomd damesuolRhorloge. De Ble2en,:iiozenlaan 5; halsketting met nauwfjguur.-Pluijm',''Brugmanstraat 32a: blauw, ldr.dertasje: Wuister. Lauron- y-straat 15: enveloppe inh- 0.80; Van Leeu- l'-wcn. Zwaansteeg 3a;4-kleuren -potlood, De JonjZ,-yiaardingerdlJk-213a: rood lede- - /ren nértemonnaie. Van. Tessel. Vlaardin- ".-"/gerstraat .18: ro^fenkraasi De .Vogel; Oude' Kerkhof 20; plastic kindertasje. Van Dtik. Boerhavelaan g8c; zilveren rammelaar, v.- d. 'Endt. Zalmitraat 34:: dassueld. Net- 'v(*éttbrelre, •Sofnhulspad .,16; rozenkrans, ■■V Helnsbroek. Lange Nleuwstraat 103b:drie 3;>'mun tbCJétteu van Al .—en een van 2.S0, Van 'Krugtén.-Wcstfrankelandsestr. 33b; ■•^scboolétul. Titulair. Marconistraat no. 18; '"•/jftnöerpdrternónnaJe,Rozemprid, Duös- ,:r sWsat'lga:-.1-. -v-yV. ,-, -. V—-' r afhaling van'voorwerpen bij de vin-. dersr gé lievem en :'hetHo of dbu rcauyan. PÖIltio?hiervan Jn.'kenj>lste stellen..TeJ. r.Gelleve;gedureride de morgenuren niet kantoor, Schiedam:' tASGE HAVtS 90 alle inlichtingenverstrekken I vrij u zonder enige verplichting D SW. naar Engeland 7- Zondagochtend zal- hél 'eerste! elf tal van -SiV.V.' m et enkele - officials van- tut .station- vertrekken voor een trip naar - Engeland,Aahr /de ,,overr zijde van, dé Noordzeewordt niet alleen een bezoek' gebracht aart.'het •Festival of 'Britlan, maar ook wor den- enkele" wedstrijden gespeeld./ Dc opbrengst:.yan de bp 'Saterdag 28 April' in deze gemeenii» géheuden Em- mabloem-collecte heeft ƒ:6113.35 be dragen. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk, 10 u. ds. H. W. Hemmeif. bevestiging van ouder lingen ',en' tdlfikenen; '5. uur ds, 'A, Haff- ihatt, doop. Nieuwe, Kerk, ,10. uur ds-, K. M. 'Vogel. Maassluis;, 5 uur ds. J.' G. Jan- sen//WEsterkerk, 9 en/10.30-,uur dr. L- J- Gazemier.; Vf edeskerk, :9-ei 10.30: uur ds, •j;. g.-"Jansen. r Jeugdkerk. Verehigings- lokaal/Nieuwe.'Haven 155, lO^uur de heèr "AivGerritsen. i- /-/Ned. Frot; Bond, kerk Westvest, 10^0 uur Sr; Jl de Graaf; Haarlem. - Evangel. Luth. Gemeente, kerk Lange Niéuwstraat, 10 uur ds/J. van Leeuwen. Oud-Kath. Kerk, kerk Dam, 10 uur: Hoogmis v. d.- 6e. Zondag na pasen. Woensdag s .uür ylm.r H. Mis. ;-Ctir./G,eref. .'Gemeente, 'kerk: Warande, ID en 5 uar,d5. A. Z.wtcp, Ned-llfeivl (Getef.) Evangelisatiegc- bouw/Tivolf/10 uur ds.. Abma, Delfs- havent.s^ö uur n.m./ ds. Vroeglndcwey van/Papen drécht;, Geref. Kerk;OosterkerkJv,m. 10uur ds. tV. A.'Krflgër; hun. 5 uur ds. A. J. W. Vogelaar-van AlmelOi PIantagekerk, VJn. 10 uur ds. J. J. yWagenirigén;: n.in. 5 uur> ds: W, A; Krijger. Julianakerk, vmt. 10 u. ds: A; J.-"W/.Vogelaar: n.m/ 5 uur ds. J- J. V/' Wagenlhgeri. Kethel/ v,m. 930 uur br. W. van Popta, leesdienst; rijn; 2J0 uur ds. W.-A. Kriicer /Leger des.Hells/.gebouw Lange Haven, 10 uur helligirigsdienst; 12.15 uur". Zoh- dagssciiooj; 6.30 uur openluchtaam.en- komst. 'EvaitB. Gem., gebouw Bróersveld,40 en 7vuir;de heer J. Sega ar.' Chr., Geref. Gem., Vplksgebouw/Tuin. Taan.TO en 4 Uur dé'héér Middelkoop; /Oud Geref.' Gem., /Geref./Jeugdhuis, Lange Haven/10 er>;5 uur leesdienst. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, 10! uur Zondags school. V - Evajigelisatde,- gebouw'' Beatrix, Lange Kerkstraat." 6 uur samenkomst. Zlebendlenst'Gemeente Ziekenhuis, 3 JX. 'ds.'J, B, Schouwink (Ned/Prot. Band). Burgerlijke Stand /'•■(^boren: Johan/zv^ A Boot en A v -d Wal:/Nieo/z/v/N B/Weüand -,en W/He-; gemah; Ingrld B, d v' C wynberger'en N/Houtman;Elizabeth/[j- .v^C Ster en- borgz-eh/vW'^E/M Hoppe'- Johacnes';!. :z V' S. A'1 Ö'én'Tuin der en A C Holthutjsen HeriHëtte 'BmL'©ö'd^vïSWr v/Rossen en i«..W;v: d Meer; .Arle/.;z',v; J C.Mak/eft;, •P/M de Man;/ AstTid,; d-v G" v' d'Kroe! eh'A";Brouwêrs:;'Hudy,7z:-v:W.A''E.Ki'a- ;:mervTrehcr'en/J:'-c'-E/v'Buljten"eTii;.WiL:. Kloppers;Wilhelmina F, d'v.ArZuld-, 'ijaest' en'A/'Kooyrtiaji: 'm ï'overiedea/s v: ,KvM-van-Wassen aar;-;./E:: V/\31xnmonsj.32 Spöór'.f- DiJ/Sdieepers/eS-.'j'Tvr te/telefoneren ovep^gevonden voorwer- vv-;A/M-v.d^Sehalk. 89 J, F W. L Koevermans.. 14. oagen. Clubhuisjeugd wandelt ■-> Ook dit jaar; organiseerden. - dè .clubhuizen- /.Arend" en .Zeemeeuw11 uit -/ Rotterdam de traditionele ..Hemelvaartsdagmars",voor. club- huisjéugd uitx Rottècdamcgn-! Schie dam/- De wandelaars/Werd eên aan trekkelijke tocht langs Plaswyck, R-.tte en./ Kralingse Bos., geboden, met als eindpunth et /Stadstimmer- huis, waar de deelnemers een/film wachtte,Bij - de meisjes .-.(11-13.jaar: 15 km) wist de.-groep van de „St. Joris /Do ele", .de beste indruk te maken en 'zo de eerste prijs.te be halen. Bij de gemengde pipegen (14-21 jaar: 20 km) kreeg de Zee arend" te Rotterdam,'/de lauwertak en de. „St. Joris-Doele" - de medaille! (2e prijs). Flatbewoners gaan, vergaderen De uit de.,/bewoners van de. Koningin Emma- en Niéuwlandflats gevormde commissie/ hiéft alle bét woners uitgeno'digd voor eeh verga dering, die Dinsdagavond/ o'm half acht.; wordt gehouden ,:in. :;gebouw Tivoll; aan de Nieuwe;Haven, Het enige agendapunt is Huurverhoging.' De directeur van de Gemeentelij ke Geneeskundige- en Gezondheids dienst, dr i. H. 'v.' d. Berg, schrijft ons:. Van vele kanten wordt mjj in verband met die pokkcngevallen te Tilburg gevraagd naar mogelijkheid van vaccinatie. In overleg met de geneeskundig inspecteur voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland acht lk de toestand op het moment niet zodanig, dat in deze gemeente tot uitgebreide maatregelen moet worden overgegaan. Teneinde tegemoet te komen aan de wensen van hen, die menen om welke redenen! dan ook, aan ver hoogd infectiegevaar bloot te staan contact met personen, afkomstig uit de besmette gemeenten, verple gend personeel e.d. 'zal voorlopig op Dinsdag en Donderdag van 1 7.30 uur 's avonds gelegenheid be staan tot vaccinatie in bet gebouw van de G.G.G.D.. Tulnlaan 80. Gevaccineerd kunnen thans uit sluitend worden kinderen beneden fweé jaar. en verder, ouderen, die vroeger reeds eenmaal of meerdere malen werden ingeënt. Het op Hemelvaartsdag georganiseerd Juriioren-toumooi van HBSS mag vol-, komèn. geslaagd - heten. Prettig en vlot zijn de wedstrijden verlopen met als resultaten: Klasse A: Je prijs 5VO b, 2e prijs Vlaardingeh...b, 32- prijs HBSS b 2. Klasse B: Ie- prijs HBSS - e 1. 2e. prjjs Excelsior M, c. 1, 3e prijs- TOGR ,c J. Klasse C;- ie prijs Ursus e„ 2e; prijs TOGR c 2, 3e prijs Excelsior M c,2. De prezen werdentia afloop ultge-* reikt door de' hëerBljloo. 'secretaris van 'de juniorenafdeling van de KNVB. Voorzitter K. J. Eibers, die ook de. dag geopend had. bedankte na afloop al len. die aan deze welgeslaagde dag hun medewerking hadden verleend. Hermes voetbalt mee om Zilveren Steen Het eerste elftal van Hermes-DVS trekt Zondag', naar Arnhem, waar het: deelneemt/aan het door.. Vitésse georganiseerde „Zilveren Steentopr- nooi". Zondag: wordt de eerste rón- dè gë^êélö^Wtfarby' Tonselftal "in het veld móet:, tegen"d'e sterke- Zui delijke eerste kla55er Maurits. Er' zal'f. ongetwijfeld /hard aangepakt moeten wórden öm, de zege in dè wacht te slepen. Het derde elftal, ;dat er na de laaté ste wedstrijden vrijsomber voor staat, speelt uit tegen.: RFC 3, Wil alt elftal nog een kansje behouden om de dans te ontspringen, dan zal. fZondag, beslist gewonnen moéten i orden. Indien, het: vierde Zondag/zijn uit wedstrijd tegen de Hollandiaan 2' wint,, is.het kampioenschap een. feit,, De strijd zal niet 'gemakkelijk zijn, i doch wij hebben vertrouwen genoeg I in dit homogene elftal om" een gun- stige afloop te' voorspellen. (Advertentie l. M.) - 9 20 tor fl 1.- Oecumenische jeugd komt bijeen Dinsdagavond houdt het Occumc- menische Jeugdcomité voor~ Schie dam, Vlaardingen en Maassluis een bijeenkomst in het gebouw Dam 30. Onderwerp van het gesprek zal zyn ,Kerk zijn' int de-, wereld van nu". Enkele afgevaardigden van. het comité, die dit weekeinde eenlan-; delijkè bijeenkomst in Amersfoort bijwonen, rullen- hiervan verslag uitbrengen: PASSAGE Hel complot van liet houten paard" "Weinig oritsnappingéverhalen van krijgsgevangenen uit de laatste we reldoorlog zullen zoveel bekendheid: hebben gekregen als-dat'van' drie Britse R.A.F.-officieren, die'dank zij. ,de oude Trojaanse krijgslist merhet. houten paard, ontsnapten uit het. wel meest berucht geworden kamp- Stalag Luft in Silezië. In Engeland maakte men een film van deze spannende geschiedenis, die op de toeschouwers iets "over weet te brengen, van de spanning, waaron-, der de gevangenen moeten hebben geleefd toen zij in maandenlange arbeid een ondergrondse tunnel groeven, die het begin vond onder een houten paard, dat dagelijks; werd gebruikt 'oij turnoefeningen en uitkwam buiten de draadversper ring. Eerst" het beramen van de plannen, dan de uitvoering en ten-' slptte de vlucht door een vreemd land. dit alles maakt. „Het complot van het houten paard" tot een Llnv die niet nalaat diepe indruk te.raa-: ken op de-'toeschouwer, voofal om dat cr zoveel moed en doorzettings vermogen in valt te, bewonderen van -mannen, die 'menselijkerwijs gesproken geen hoop op verlossing behoefden te hebben. ROTTERDAM f AdvertentieLMJ ORGELS SINGEL 114—116 Dé Pro-patria 3 .km. "Singelloop in .samenwerking met „Het Rotter- damsch'. Parool" vindt' dit jaar plaats óp Zaterdag 2 Juni; 's avonds 7 uur.. Hardlopers,voetballers, korfbal lers;wielrenners, zwemmers, kortom,'- alle sportbeoefenaren - künnen aan/deze singeiloop deel- nemen! Er7/zijn wederom twee leeftijdsgroepen (van. 13—30 'jaar en van 31 jaar en ouder). Wissel bekerhouder van de eerste groep is de heer F. M. v. d/ Oever, die het parcours verleden.- jaar liep id 9 min., 33.6 sec. -/- Van de groep 31 jaar en. ouder is de h eer/T/ Boekbinder - houder; van de -wisselbeker. Zijn tijdswas ver leden. jaar 10/ min. .35 sec. .77. Iedere deelnemer, die het par- cours binnen -12 minuten uitloopt, ontvangt "een .diploma, v' Het! parcours 2al vermoedelijk als; volgt zijn: Schiedamsevest, - Witte de With-, straat.'-...! Eendrschtsweg, !Mauritsé - weg/Westersingel, Eendrachtsweg, Witte !sde 7Withstraat, Schiedamse vest. KNXUrl edën 7 zijn van 77 deeln ame uitgesloten.-7" 7 Gelegenheid totinschrü ving -'dager lijks 7van 9^-5 - liur- aan 'hétbureau" van/: ,3etRotterdamsch -.Parool", Schiedamsevest -42.- Inschrijfgeld /.,p.25;per- deelnemerJ/^-f:,- r; :.F. ;M. .v. ..d, „OEVER, was verleden Tevens .kan-worden ingeschreven «•-» bij i «tfrëanoetni ■ruim 150-.-deelnemers en. werd -£ - v ,r T„ daardoor voor, 1950 houder van de Patria: M. Kleinveld. Essen- ViParool-wisselbeker.-i-- - burgsingel 141B, Tel. 36819. Naar - aanleiding van de inbeslag neming van bijna, de:gehele inven taris van het Beursrestaiirant ih verband- met een loonvorderlng, die een tiental kcllners meent hebbend, deelt dé -directie van het Beurs-café.-restaurant mee: Nog steeds is in bet locnconflict met de restaurantkellners geen «-P- lossing bereikt. De directie - stelt zich op het /standpunt, dat hetgeen de kéllners thans .vorderen, in we zen er op neer komt dat' tweemaal zou worden betaald, omdat bij het afsluiten van de arbeidsovereen komst er van uitgegaan werd dat het Beurscafé-«ren café-restaurant was. Pv - In de procedure, waarin de Ar rondissementsrechtbank op -8 Jum a s. uitspraak zal doen, is gevraagd de arbeidsovereenkomst dusdanig te converteren, dat met dit feit wordt rekening gehouden. Vooruitlopende op deze uitspraak,'waarbij dè-dmec- tie van het Beurs-café-restaurant be reid is zich! liëeri te leggen,*', hebben de kellhers gewenst, gebruik te ma ken van een vonnis /van de,Rotter damse kantonrechter,/ die deze. vpri dèring-/Uitvoerbaar bij voorraad heeft toegewezen./-Niettegenstaande het: feit, -dat de-, directieeen, cautie voor het volle bedrag heeft aange boden, /rijn de/kéllners.-niet ..bereid gebleken, de verkoop uit "te stellen. Op 15 -Meia.s. -zal .voor de -presi dent: van dé,rechtbank in kort ge ding behandeld wordem of dit uit- stel: behoort /plaatsS.te vindenf/maar ook /die -uitspraak 'wensen de -kéll ners /niet" afte:wachten en, rij/ heb-; ben/medegedeeld-Maandag a-s.. tot: verkoop/van-eën-ideel der,inventaris. te zullen overgaan. Uiteraard zal naar" dé" menihgSyan/dë5 directie deze verkoop -;:van. - symbolische; betekenis riiürödaar :zri/wörden;7betaald,/ in.- ;diehtdt'deze .maatr e g el: mocht, wor-! den "overgegaan,- röaar vanzeTfspre-. kend wordtvhiermede het -.conflict verscherpt. Wij ve rnem en; ho g da tv er/aangè-', boden was, een./cautie.'-voon-het ;vo!r, je' bedrag":-te,;stórten ?,óp.; een'.,der;?'.té Rotterdam-, geyéatigde banken.maar. van.' de zij de van het arbeidsbureau, den HAAG 'X'De by zon dêré kanton rechter te/Den /Haag trachtte ^gisteren een weg te zoeken - in de warwinkel van de zaak-Meyer Schwerike, dl© - tot 1M2' directeur-hoofdredacteur was van de VerenigdePersbuTeaux. i Vorig Jaar dienda zijn zaak - voor de Commissie voor, de Ferssutvering,die hem. 20 "jaar nltslobt ult/de Joumalis-. tlek. Nu werd hem zijn lidmaatschap van de S.SA tén laste /gelegd 'en -vele andere on -Nederlandse activiteiten. De" thans 45-jarige -M. S.gaf tóe de eerste. Jaren vande bezetting volkomen fout te- zijngeweest., V. Mr- :'J. Roel se, raadsman van/M.' ;S.'. zei In"- zijn--pleidooi,dat/deze zaak na' zes jaar onderzoek, -natiweiyks meer te overzien is! -/Hij schetste - M. S-- als. een neuroticus met 'hysterische trek ken/ dié steeds de neiging heeft zich te laten gelden ./Pas- in:-1842/ na' zijn contacten: mét de illegaliteit, is hij -tot b?tere !-inzichten gekomen. De .zitting zal' J7;/Mei/worden Voortgezet,;.-/ - Amerikaan ontspoord - ;Eën Cadillac uit, New York./reed- Vrijdagavond 1 Üangg de afzetting óp de Schiedamsevest over,, een smal wegdek/ tussen. detramrails door, '.Vporbij ;dè/hoëk vande Witte! de W'ithstraat/.waar de straat, helemaal opgebroken/Jis,/7raakte de -auto/ch- wrikbaar'tusseü/öéttramrailsvastgë- ïclëmdiü /hef/zand.'! Een zwareta-. këlwageü'v.vaa de BET/ moest fde Amerikaan,/die/pgens"cbijhlijk ;géen, belangrijke/'schade/hadNppgelopèn/ bp de 'b^gahë weg trekken/ Teinyijl dezp/ópëratiés nog/aan de /gang"-Wa- ren/reedleeh/-; an'der'éauto bijna évëiïeéns'/dèze i'valkuil Ünv ,De,:be-; •stuuWér;77bëméi;kté:./ëcKter,^ 1 a a ts.te ogenhllk; welk /lot.heim/ 'daar wa<ditte;7en'7kQn verder. onheil door uitwijken voorkomen. dat de zaak behandelt, werd cautie- storting geëist bij een der afdelin gen. van het NVV. Of er bij een eventuele uitbetaling veel voor de kcllners zal overschieten, is nog een vraag, aangezien de fiscus niet on belangrijke-vorderingen heeft op de kellners. die haar reeds aanleiding hebben gegeven enige' beslagen on der derden het Beu ra-café-restau rant te. leggen. Mocht de verkoop Maandag a.s. dus doorgaan of, in het andere geval.' zou de directie betalen, dan staat de fiscus gereed. Advertentie (l.M.) pFAFF-BoULEVARD...die verdient de Nwc Binnenweg Ie naam»!"1 weg fea lachine-j ,FF*naai-j inkt aW volle, nu het l'JAFE-N a ai machine-] huia .weer een collectie PFAFF-naai»] machines kan tonen, die klinkt een klok! - Zonder twijfel,.-is de PFAFF dej beRté naaimachine, die ooit werd ge»! maakt. Met Drieling' Zig-Zag-steekJ, geruisloos en snel. Altijd bedrijfa-j zeker. Modern Van bouw en ouder-) weta van kwaliteiL Komt U eens een detionatraticS''. der nieuwste TFAFF-naaimachines bijwonen. 7,?V Ook voor ambacht én industrie. Hedenmorgen 'heeft de comman dant van het korps mariniers, de generaal/majoor M. R. de 'Bruyne, in de Van Ghentkazerne aan de navolgende personen de acht.cr hui» naam vermelde onderscheidingen uitgereikt: kolonel P. J. van Gijn, officier Oranje-Nassau met de zwaarden, majoor G. J. B. Veer.-, huys, ridder Oranje Nassau met de zwaarden, sergt. J. Schmeding, ere medaille in zilver verbonden aan de ordevan Oranje-Nassaumet de zwaarden; sergt. ,C F. Friemus,./ere medaille-in zilver verbonden aan de orde/,van; Oranje Nassau met 7/de 'zwaarden/-'-7' SpartaDHC /'Morgenmiddag twee uur zal'Spart tay op /zijn. tefrein een vriendschap- pelijke/wedstrijd spelen tegen D/H.C, uit/Délft.SSparta komt ■•met- de/yól- gendé7t samenstelling/, uit;/«.Landman, ter;/Ziudgeest,/.Térlódw^ëE^ér^ ,':rM'ddèn;;/-Vcn//Edë,/t:Brahds^/''V// d -• jHohvè^/iSonnevèld^éni-iïrVan^Male, Drukkerij „Volharding"' - in hél zilvér 'Op 5 Mei begon der'heer :M. U- Bezem ::n00dgedwongen - een.-^-drukkë- rytiëtin:één:pakhüis'aande;;Korf/ makerstraat.Een eenvoudig degeF persje - stond hem ten dienste en - 'n slagersnota- was :de eerste drukorder. Hedentendage' is-het-' wel wat 'an ders. Het pakhuisje heeftplaats moeten maken vóór. een' modern -in-' gerichte drukkerij aan de Boom- gaerdstraat en de slagersnpta-druk- orders zijn in de loop dér jaren ver-, nieerderd met: bestellingen uitalle delen van; dé wereld.. -Want zowel-m- India als" in /IJsland is'-werk.'van- drukkerij„Volharding": NV> te vin den. - Voor de "directeuren, de her én' H. én A. M. _C."Bezem is!het vandaag; bij het zilveren' jubileum^ een., bij zondere dag,- want zij" hebben de tijd nog meegemaakt, "dat zij als directie leden zelf de strooibiljetten bezorg-, den - of met sportkrantjes liepen te venten;.; De enorme/bloementuin'vtjj- dér.s/de receptie getuigde van/het" grote, medeleven 7 en de- warme bé- langstelüng die: de~ jubilerende N.V. allerwegen mag-ondervinden. AutopefI ontvreemd Een classificeerder beloofdegis- teren een /collega, even ëen autoped -. thuis te brengen, .die: laatstgenoemde had, gewonnen, op hét Lunapark aan:, het Afrikaanderplein.De man yer'- kocht ;de !step:echtèr aan zyn hospf-7 ta.:Debënadèëldë7trof./7de7!cóllega die! hij niet yan '/naam-kende, riater: op: i ée n scheepswerf In" Soh ledan:.,: De 0ntrouwe collega jél opgesloten ih het politiëbureauSandelingpleih.. Dievegge kwam even Itdefuu, 1 en •Uit':';7;'.ëeri colbèrtjasje 7/vaftéén' groentehandelaaraan.t'dèf. Tolhuis-; stxaat/wërd^gisteren.eeniportefeunië met ,'f ^330 gestolen door een klaht.A dié: >!even"';kwani telefoneren!*/Cs dievegge:wérd achterhaald en-brouit hu in" het bureauSandelingpleiu. N AAI M A C H-l H EH.U t S Nlemrt Blmwnwtj 213 T«l 37111S.J ROTTERDAM Druk DWS-programma s vol aantrekkelijklieid - Het 'Schie'damse ;DWS speelfi Zondag/öm 12 üür'op'h'et Boshoèk- terréin tégen 'Alnirno uit Den Haagi Voor de DWS'ers heeft deze wed strijd niet veel meer te betekeneni doch is voor de Hagénaars"nog van het grootste belang in verband met het bezetten' van 'de"onderste plaats. DWS, dat in het vervolg doelman de Honda - zal moeten missen, is hierdoor--zwaar gehan* diedpt.' i.-7 v"' -/•- De DWS-darnès krijgen kam- pioenscandidate ATHENE op "be zoek, zodat ook hier een belang rijke wedstrijd tegemoet kan. wor den gezien. DWS""zal.het 'aisSéeh eer kunnen beschouwen, ;als, zij kans'ziet'Athëné.^en'of t^vee puh- •ten,té ontfutselen."7 - DWS 2 (heren) bréngt een, be zoek aan SOS 2 in Den Haag. Als wij ons niet-.vergissen, hebben de DWS-reserves een goede eindspurt ingezet; zodat eèn volledig DWS 2 ook nu -weer het volle pond kan behalen- h:r.r-' -DWS 3 r(dames) /speelt uit tegëit/ Dynamo's, zodat .waarschijnlij.k/dé; zoveelst ened'erlhag v00r /'deze DWS-dames genoteerd '-kan "wor den.1 Medische -Zondagsdienst - /.Van Zaterdagmiddag '.3"uuc ,tVt.'Zondag avond-: 12 uur /wordt* de1 médlscheVdlénst waargenomen.1 door- dr/A. Di/de/Leeuwr, Westvest 12; tel. 6762B; dr. VA H. F. Mey.er» S wa mmerö amsjftgei43);. tel.z (»898:T dr./F« Jubgerlus.' Vondeilianf2i tél.'!67355;"-.dr.; P. J. .W. Beukers/BiK-.-L'aan^fi/^eL-SSOÓi, Geopend is apotheek Gouka Co„ Groenelaan^ 127-' i"1 r*.» - Gisteravond was er weer eens eek aanryding. ;op/ de :\Putselaan -.tussen een vrachtauto, bestuurd door de 20^jarige chattileur W.; uitJMcmi- ster en een locomotiefvan de RTAL De locomotief gaf voortdurend fluitsignalen. - De- chauffeur/ hoorde .ze'-.-.w^tiihaar.jjywkaèrdé^inf/d® me" nïng/'dat 'ze afkomstig warén van een. ./"trein van-'Z/deNederlandsche Spoorwegen dié;/'- juist, 'gepasseerd was. :De .'locomotief: ;'reéd :/met ',- da voorbumper' tegeh'dei/achterzijde van de /vrachtautpT'/dle' "daarop./óöt- ver geworpen/werd./Van- de" iocoinó- .tief -werdenï/tweé/rkoplampen - ver nield;/ de, vrachtauto/kreeg :eén deuk aan- de achterzijde:, en-het chassis werd ontzet/, de voorruit brak/ Met een - takelwagenwerd de wagen overeind gezet eh! .daarna wegge sleept.Eriikwaméhifgéen persoonlij ke ongelukkéh' /vó'b'r. De locomotief had van7 2 D.30uur. tot 22 uur -ver traging, de .-trein;vandeN.S. n"n- - dérvónd een:h"alf uur /stagnatie ,door- dat. .'de auto z tegen Me "railsi/vieL:/;. Projectielen-r Wiebij een',toekomstige.rurie;-wel- licht /hïèt/dirèctwërt;V .w-aarmeë.. hij de tegenstander7k!sn bekogelen, -kan inspiratie putten'/git 7 het. yölgenda ar seria'al',7/ .dati77érijdaga^vond rbÜ huisêiyke-twist ,érgehs;;ih'-Rotterdam gebruikt -werd! Tot "de - yporwêrpói, die men daar: elkaar,naar-het hoofd wierp;.behoorden -.een wekker, - - bloempot ten/en/bloemvazemvDe Re sultaten? Gescheurden rmet'Kajada; besmeurd h.ehang, een ruit, eemsche- mërlamp, .^bloempotten-: .-.eh .^-vazea veririeti^J.--^v'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2