Televisie-plan van de Nozema gaat voorlopig ni et door Dief slaat z'n slag voor ogen van juwelier Bloesemweelde wacht u in de boomgaarden Heilige onschuld Deens verzetslied op begraafplaats Loenen 1000 WOORDEN Kleren en eten: meer dan een gewoon probleem Assemblée begint vandaag haar voorjaarszitting Zender Lppik beschikbaar voor experimenten van Philips Z WITS AL* Betuwe: mooiste fruitteeltgebied „Moeder van het verzet" bij stille tocht Zateridag 5 Mei 1-951 Twéé nieuwe vrachtboten voor de KPM Lt.-kol. Foster in Korea gesneuveld Militairen uit Antillen repatriëren - Nasrollah Entezam: Geen Perzische olie naar Rusland Nieuw Zeelandse staking nog: niet geëindigd VN-troepen blijven aanvallen in alle sectoren 1 Jongen onder vrachtauto Jan Out overwerkt ü£U>n6eCenic£f, r.zet/Hiéen. Derde inbraak in enkele jaren tijds Overval-, te Bandoeng tot klaarheid gebracht r'l APPELS STAAN OP UITBOTTEN Luchtpost voor N. Guinea Lege bus voor meneer Merkwaardige proef neming Wij leven snel Politieke hindernisbaan De krenten bloeien Cékasctfó'z West-Duitsland kan Marshallhulp niet missen Geheime distilleerderij ire de Beemster DE RAAD VAN EUROPA BIJEEN (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Volgende week zal de ministerraad, ten slotte Bet rapport van de. Nozema over de toekomst van de televisie, -alsmede de amendementen, van de betrokkenministeriesop .dit rapport behan delen. Aangenomen schijnt te mogen worden, dat:de regering de Noze ma niet zal vólgen in haar -conclusies en dat zij. voorlopig geen goed keuring zal hechten aan het millioenenplan om. reeds thans het televi sie-plan van de Nederlandse Omroep "Zender Maatschappij te verwezen lijken. Het zou in de bedoeling van de regering liggen de zender te Lopik voorlopig ter beschikking te stellen voor de experimentele uit zending van Philips. oimiiiiniainininitinniniTisiitamiiimniirriiiaitnGniiimnniiiiiRtBiimiinBiinimiimiitiu Men kon ons nog geen bevestiging gevpn van de veronderstelling, dat die - zender Lopik in d« experimentele periode ook gebruikt zouworden voor'proefnemingen met frequentie modulatie," waarvoor deze .zender zich gemakkelijk en zonder veel kosten laat inrichten. De PTT zou voor dergelijke proefnemingen, met de storingsvrije zendwijze wel be langstelling koesteren na de experi menten welke zij reeds eerder, op kleiner, schaal in het westen des lands heeft genomen- Op dit ogenblik is nog niet geheel duidelijk, welike overwegingen bij de voorbereiding van het regerings standpunt, het zwaarst huninvloed hebben doen gelden, maar in góed- ingelichte-: kringen, meent men te mogen aannemen, dat de neiging van de- omroepverenigingen om zichvoor zover, 't de-exploitatiekos ten bétreft uitsluitend .te'willen1 be lasten met de kosten - van lonen en honoraria in enge ?;in, en alios van zich af - te wentelen wat ook, maar in de geringste mate als- ïnvestatie zou kunnen worden beschouwd, aan de houding van de regering allerminst vreemd is- Met een. mini mum aan onkosten zouden de om roepverenigingen zich esn maximum aan invloed-verzekeren, zo: gaf. een bevoegd zegsman ons te kennen. Alle ïnvestatie zou de taak zijn van de Nözema. die'zich door regerings- garantiè van- haar financiën zou moeten verzekeren. Voor deze opvattingen bleek in re- geringskringem niet zo bijzonder veel enthousiasme te bestaan, Bij dit alles komt dan nog, 'dat in kringen die bij;'de televisie het nauwst zijn betrokken, .te weten de omroep, en -de' filmwereld, aller minst overeenstemming bestaat- over een wijze van samenwerking! wel ke- een voor alle groepen, publiek, artisten en ondernemers bevredigend resultaat zou beloven. Alles bijeen genomen wordt het nog te vroeg ge acht uitvoering te geven aan- een televisie-plan. dat enorme bedragen zal kosten zon Ier dat. duidelijk is geworden, welke kant men op wil en moet gaan met de televisie. Er zal thans een nieuwe: commis sie worden ingesteld, welke de cul turele kanten van het televisie-pro bleem -in de allereerste plaats zal onderzoeken: De eerstvolgende twee. jaar zal de zender, die het probleem zo brandend maakte en waarvan nog altijd niet duidelijk is, hoe de zo voortijdige bestelling tot stand kon komen, voor experimen tele uitzendingen worden gebruikt. AMSTERDAM: De raadvan bestuur der KPM heeft besloten twee motorvrachtschepen te bestel len, met een draagvermogen van ongeveer 5200 tons elk.De s hepen zullen worden uitgerust met 'een zescylinder viertakt Werkspoor mo tor. De dienstsnelheid zal13 mijl per uur bedragen.- De schepen zul len worden gebouwd door de Rot terdamse Droogdok Maatschappij en C. van der Giessen en Zonen-s scheepswerven te Krimpen a/d IJs- sel en opgeleverd respectievelijk 1 Maart 1953 en 31 December. 1952. LONDEN.In Korea is, 44 jaar oud, gesneuveld luitenant kolonel K. O. N..Foster,, commandant van het eerste' bataljon'- van „The "Royal Northumberland Fusiliers", zo be richt „The 'Times". Luit.-kol. Foster heeff in de twee de wereldoorlog o.a.deelgénomen aan de strijd om Walcheren en an dere operaties - in ons - land, waar voor hijwerd benoemd- tot. ridder in de orde vande Nederlandse Leeuw. BondskanselierAdenauer van West-Duitsland-in gesprek met de Nederlandseminister van buiten- landse zaken mr D. V. Stikker, vlak voor het ogenblik dat de commissie van .ministers van?- bui- tenlandse-zaken van (West)-Euro pa -West-Duitsland tot de Raad toeliet. Naast minister Schuman Frankrijkwachtte reeds een lege stoel voor Adenauer. VLISSINGEN Vrijdagmorgen om tien uur arriveerde op de réde van Vlissingen het motorschip „Oranjestad" van de KNSM met aan boord 85 repatriërende, militairen uit de Nederlandse Antillen. Om hun thuiskomst te bespoedigen gingen zij in Vlissingen aan land. Om 12 uur waren alle militairen op weg naar hun woonplaats. "WASHINGTON. Geen drup pel olie is sedert, de oorlog ,van Perzië naar de S'owjet-Ume ge gaan, zei Nasrollah Entezam, de Perzischeambassadeur in de V;S., Vrijdag op een persconferentie. Hij verklaarde, dat de nationali satie van de Perzische olie-indus trie geen. confiscatie van de eigen dommen van de: „Anglo-Iraanse Oliemaatschappij" met zich mee zou brengen: of „de levering van olie aan de vrije wereld beper ken". AUCKLAND Drie kwart van de havenarbeiders te Auckland is Vrijdag na een staking van tien we ken weer aan -het werkgegaan. De meesten hunner zijn lid van een nieuwe plaatselijke bond, die de vroegere, kortgeleden door de rege ring verboden havenarbeidersbond vervangt. Te Lyttelton echter,: de grootste havenplaats op 't -Zuidelijke- eiland, hebben, de havenarbeiders met gro te meerderheid tegen de vorming van een plaatselijke bond ter ver vangingvan de verboden bond ge stemd. TOKIO. Ondanks felle tegen stand van deNoordelijken hebben de strijdkrachten van de V.N. op alle sectoren van het Koreaanse front het initiatief behouden, artille rie en' de'luchtmacht maak pn vele skentoffers. Geallieerde tan^s lick ken weer Oeiajongboe, 19 km. ten Noorden van Seoel binnen maar troffen daar geen communisten. Vol gens "een Noordkoreaans communi qué zijn zeven tanks en zeven vlieg tuigen der geallieerden vernietigd. In het Oostelijk gebied van het i centrale front, trokken patrouilles j op tot even ten Zuiden van de 38ste breedtegraad. Evenals in de andere frontgebieden schijnt de communis tische hoofdmacht over een onbe paalde afstand teruggetrokken te zijn. Op het Oostelijke front rukten ge allieerde patrouilles op naar Indjoe, 'maarten Zuidwesten van - de stad sloegen ongeveer 500 communisten een aanval' vanZuid-Koreanen af, die na 'zware gevechten op hun oude stellingen-terugtrokken. HILVERSUM Omstreeks drie uur Vrijdagmiddag reed een groep je scholieren m de- Naarderstraat, toen- een met stenen: geladen auto met verlengstuk in dezelfde rich ting passeerde. Een der jongelui, die van ,he't R.K. Lyceum naar huis in Bussum ging, bemerkte niet. dat de auto een verlengstuk had, week te veel naar links uit en werd door de zware wagen gegrepen. De. jon gen, de'--16-jarige'. Peter Speelman was op slag dood. ARNHEM- De' dirigent van het Gelders .'Orkest, Jan Out, is over werkt. Hij moet voorlopig rust ne men. Zijn taak zal worden waarge nomen door de tweede dirigent Leo Pappenheim. - it ,17 ARNHEM. Terwijl de Arnhemse juwelier G. U. van de Hommelseweg zich In zijn winkel bevond heeft een brutale .dief zijn ruit ingeslagen en een-greep in de étalage gedaan. Dit geschiedde na sluitingstijd en de-dief profiteerde van - de omstandigheid, dat de heer U. het traliewerk niet voor het raamhad geplaatst en de-alarm-installatie niet in werking had gesteld, omdat hij meende, dat zijn aanwezigheid in de winkel zijn kost bare artikelen voldoende beveiligde. De dief wist een aantal gouden sieraden buit te .maken .ter waarde van ongeveer- twéé duizend gulden. 17TT-.De juwelier; zette de zich uit de voeten makende inbreker onmiddel lijk :'na. -Het spoorleidde' naar een huis, waarïn zich vólgens het publiek een verdacht persoon zou" ophouden. Men: vonddaar inderdaad een man met bebloede handen. De politie heeft hem; gearresteerd, maar om trent zijn schuld is tót dusverre nog niets komen; vast'- te. staan. Inmiddels zijn door-: een eerlijke vinder vijf gouden i armbanden teruggebracht, die vermoedelijk door de dief:tijdens, zijn vlucht zijn" weggeworpen. Zij lagen ergens op straat. Dit isin een tijdsverloop svan. en kele/jaren dei derde maal;dat juwe- lenróvèrs het op dé zaak van de heer U. hebben voorzien. DJAKARTA. Zondag j.l. werd- de 22rjarige Nederlander R. B. Lammerding gedood toen hij een bloemenwinkel te Tjimahi be zocht- waarop juist een overval werd 'gepleegd.- De militaire poli tie te Bandoeng en de politie te Tjimahi hebben .dezeoverval tot klaarheid gebracht. Vier -van de vijf hieirb ij betrokken bandieten zijn gearresteerd enhebben een bekentenis afgelegd. De moorde naar van de heer Lammerding is nog-voortvluchtig: - DÉN HAAG. Met1 een vlieg-' tuig dat op Donderdag 10 Mei -van Schiphol naar Australië vertrekt, kan luchtpostcorrespondentie voor Nieuw Guinea worden meegegeven. De stukken dienen uiterlijk Dins dag 8 Mei a s. ter post te zijn be zorgd. - (Van onze landbouwredacteur) Met Hemelvaartsdag hebben on- telbaren reeds kunnen genieten van de bloesemweelde, die de Ne derlandse boomgaarden in de Mei maand gedurende korte tijd als lentekleed plegen te dragen. Er is kans, dat de schoonheid komen de Zondag „nog zal zijn toegeno men. Want Donderdag reeds ston den de rood-witte bloesems van de appels op het punt zich te ver mengen met de smetteloos witte wade van de peren. U voelt het wel: wij houden een paar slagen om de arm.:" Dat moet ook wel. Niet alleen met het oog op het weer, maar ook, omdat de bloei van streek tot streek; wel een paar dagen uiteen kan lopen. ■Het mooiste fruitteeltgebied tij dens de bloeiperiode blijft naar onze smaak nog altijd de Betuwe; niet het.minst, omdat ook de Be tuwe, zulk een bijzonder mooi landschappelijk karakter heeft. Knus, gezelligintiem, met duizend en één mogelijkheden om te ver dwalen op de ontelbare kronke lende heren der door elkaar lo pende landwegen. Hoewel. wie van bloesemweelde, gecombineerd met landschappelij ke schoonheid.' houdt, die kan bok naar Zuid-Beveland gaan. Het mo ge voor.de meeste Nederlanders ver van. huis liggen, Zuid-Beve land, land' van duizend bochten in ongelooflijk slingerende land weggetjes, die door alleraardigste oude dorpjes hun weg zoeken, beloont ruimschoots de moeite van een lange,, tocht,-wanneer zijn bijna 4000 hectaren fruit hun bloe semkleed hebben aangetrokken. Zo mogelijk nog verder van huis, maar met zijn eigen karak teristieke heuvelachtige schoon heid, ligt het Zuidlimburgse fruit teeltgebied.' Wie geluk heeft en op het hoogtepunt van de bloei in Zuid-Limburg komt, is bij de overdaad te gast, want in geen enkele andere fruitstreek van Ne derland treft men zoveel boom gaarden aan. IN HET CENTRUM Maar ook in het centrum van het land kunt ge uw hart ophalen. In Utrecht, ten Zuiden van de stad Utrecht, ligt na Zuid-Lim burg en Over-Betuwe, het groot ste fruitgebied van Nederland, dat reikt tot aan de oever van de Lek en dat zich aan de overkant van deze rivier voortzet in de Neder- Betuwe en Vijfherenlanden.Hou ten, Bunnik, - Odijk/ Neerlangbroek, Koten, Wijk bij Duurstede wanneer ge deze- plaatsen met uw fiets, motor of auto weet te ver binden en dan niet vergeet van Wijk bij Duurstede uit de Lek dijk langs te rijden naar het Wes ten, dan hebt ge veel schoons- ge zien. EEN PRACHTIG HOEKJE voor de toerist in de bloeiende Betuwe maar iedere goede fruitteler zal het hoofd schudden bij het zien: van dit tafereel. Want koeien in een boom gaard betekent bijna altijd: een slechte boomgaard, slecht rundvee en een slechte boer of fruitteler. Alleen de natuur is mooi.... Voor de Rotterdammers zij de aandacht gevestigd op IJselmon- de, Voorne-Putten en Hoekse- waard, want op die- drie maagde lijke zeekleigebieden ligt, een klei ne twee duizend bunder fruit.' Amsterdam zit eigenlijk het dichtst bij het vuur. Niet ver van Utrecht en dichtbij de Bangerd in de contreien Noordelijk- van Hoorn, waar het beste fruitteelt gebied rvan ons land is f gelegen. ■Wie op weg naar de Bangerd door de Beemster- rijdt, kan reeds on derweg zijn ogen - over - aardige bloësemp'artijen laten;gaan. OVER die mooie zomerhemel schrijf ik niet, want dan wordt hij bewolkt van louter verwaand- held; maar een kleine herinnering aan de natte moesson kan ik nu wel ophalen, zonder dat u mij naar de keel vliegt. Het gebeurde op een Zaterdag. De stad lag moedeloos te dreinen in al haar goten. Jaapje, zes jaar oud en voor het weekeinde bij ons te loge ren. stond voor het venster en keek aar zijn verdronken welvaart, ter wijl die nieuwe mevrouw van bo ven, onder bevallig pinkheffen, het kopje gebroken thee, wat dieper in de huiskamer zat te nuttigen. Omdat mijn-vrouw de conversatie handig over alle stenen in de akker heentilde, was ik voldoende over compleet om die kleine jongen een duwtje naar boven te geven. Ik ging daartoe naast hem. voor het raam staan en keek meelevend naar het grijze regentafereel. Opeens sprak hij: „Dat doet God, hè?" ,.Ja Jaap," zei ik stemmig. Hü knikte ernstig. Woen vroeg.hij: „Waaróm doet God dat dan?" „Nou," antwoordde ik, „de bo men en de bloemen en de sla en de tuinboontjes die hebben alle maal water nodig, anders groeien ze met, begrijp je wel?" - Hij ging er even over staan na denken en scheen het ten slotte niet onredelijk te «inden, dat de Flora ook eens aan haar trek kwam. Na nog een keertje vorsend uit het raam gekeken te hebben, informeer de hij: „En de wind en de zon dat doet God ook, hè?" Welzeker Jaap." Het leek hem een heel karwei, uiant hij zei tenminste: „En doet hij dat alleman alléén?"* Voordat ik hierop in de gepaste toonaard had gereageerd, rees de mevrouw van boven als een gene- raai. uit haar stoel, deed twee drif tige pasjes in onze richting en zei met de metalen stem van. een lang- getergde telefoniste: „Zeg ventje, dat moet jij niet doen, zo- telkens over God' praten. Dat is heel stout begrüp je wel Hij begreep het natuurlijkin 'het gehéél niet.'.maar h\i was wel bui tengewoon geschrokken van haar onverwachte frontaanval. Uit zijn open kraagje steeg het purper 'der. ontsteltenis, tot -diep in zijn kruin. Zijn mondje sloeg toe.als een schelp, zijn handen gingen nog die per in de broekzakken en met ste vige pas marcheerde hij de kamer uit,ons achterlatend by een enigs zins gebarsten theevisite en een wa zige discussie over de bevoegdheden van het kind. ^Vervolg van pag. 1 Op de centrale begraafplaats te Loenen (Veluwe) is Vrijdagmiddag een korte plechtigheid gehouden, ge organiseerd door. het Apeldoornse comité der Oorlogsgravenstichting ter herdenking van de gevallenen. Nadat in de stampvolle aula, waar een katafalk, gedekt door de drie kleur en. geflankeerd door branden de kaarsen, stond opgesteld, ver schillende herdenkingsredevoeringen waren uitgesproken, werd een tocht langs de graven gemaakt. Een gezel schap van Deense verzetslieden en ex-politieke gevangenen zong in het Deens een psalm, die honderden ma len ingevangenissen en concentra tiekampen heeft weerklonken, tel kens wanneer medegevangenen ter dood werden geleid. Dit maakte op allen, die dit bezoek meemaakten een diepe indruk. De stille tocht- te Apeldoorn ge noot ook, dit jaar het voorrecht van de tegenwoordigheid der „Moeder van het verzet". Prinses Wühelrmna, die vergezeld door haar dame du palais, mevrouw L.' Ti de Beaufort, geruime tijd vertoefde bij het'voor lopige oorlogsmonument, terzijde van de Grote Kerk, dat het eind punt van de tocht vormde. Nadat een .minuut stilte in acht; was geno- men en een muziekcorps het Wilhel mus had gespeeld; begaf: de Prinses zich naar het gedenkteken, waar zij een krans van aronskelken: en witte seringen, waaraan een rood-wit- blauw lint,was gehecht, neerlegde, Spoormannen herdacht Vrijdagavond om zes uur is bij, het monument voor de gevallen spoor wegmensen voor de administratiege bouwen der N.S. te Utrecht namens de directie en de personeelsraad van de Nederlandse Spoorwegen een krans gelegd door de president van de spoorwegen ir F. Q. den Hollan der en de voorzitter van de perso- .neelsraad, de heer G. Joustra. De algemene herdenking der gevallenen van de N.S. geschiedde op het twee de perron van Utrechts Centraal Station tijdens de algehele stilte van 20.0020.02 uur, op welk tijdstip ook: het treinverkeer geheel was stilge legd." - Op de Dam Meer dan 6000 Amsterdammers waren Vrijdagavond tezamen ge stroomd op het Damterrein om op plechtige wijze de duizenden stadge noten te herdenken, die in de, jaren 3940—1945 als militair, zeevarende, verzetsman of-, onschuldig burger ge vallen waren onder de tyrannie' die ons land in haar greep had. Aan de kop van een stoet, die langs enkele fusilladeplaatsen naar de Dam trok. liepen burgemeester dAilly en de wethouders. Om. pre cies, acht uur daalde een. absolute stilte op het plein. Daarna voerde de burgemeester het woord. Als slot van de plechtigheid klonk het 'Wil helmus. Daarna begon het défilé langs het nationaal monument. T'IIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiii» J~)E NIEUWE Britse minister van handel, sir Hartley Shawcross, mocht wel sir Harteloos heten, want hij heeft letterlijk verklaard: „Geen Engelse behoort zoveel kleren te hebben; dat zij haar echtgenoot kan vragen „Wat zal ik vanavond eens aantrekken?" Ik heb van kleren geen verstand. Maar ik weet wel, dat, als een man werkelijk van zijn vrouw houdt, het hem geen lor kan schelen hoe zij is gekleed. De beste kleding voor een'ministersvrouw is: in zak en as; Alle belangen van de binnenlandse. Engelse'en haar kleren laten mij koud, want Engeland moet om'zijn; exportdenken- en om niets anders." Dat een dergelijke gruwelijke eenzijdigheid'officieel mag. worden verkondigd is al net zo erg_ais dat de- regering er agents provocatrices op mag nahoudenToch H uat. gebleken; Britse slagers mogen heel kleine.hoeveelheden, vlees verstrekken en dan nog op bon. Omdat mooietoneelspeelsters echter maal zoveel bijelkaar wisten te temen en'vleien; heeft de Britse prtsiscontröledienst, enkele beeldschone .vrouwelijke spionnen in dienst genomen, die opallemogelijke manieren leveranciers' moeten zien te Burgervader doodgetrapt verleiden tot .het overschrijden der door de wet en door de bonnen gestelde gr.enzeru -Lukt' het,: dan slingeren zij 'de bezwekene op de bon. Bijzonder veel::succes boekt tnevróuw Helen Caple; oud 30 jaar, in die rol pan, ambtenar.es. handhaafdster wan de -wet en verraadster^Zij is 'n smashing brunette.', zeggende bladen. En in de ingezonden stukken- rubriek schryft-de.ene-(andere). Engelse vrouw: -„Laat Helen mij niet voor de voeten .komen!", terwijl andere -huisvrouwen schrijven: „Goéd zo; Lap ze d r maar-bii preien ru- vlees e.d. meer aan de markt. Zij protesteren hiermede tegen de hou ding van de Noorse regering in de kwestie van lonen en prijzen. Als het langer duurt dan 2 weken, zal Oslo van vis moeten gaan leven. T? OOIEN verboden, kort en goed. Al nemen kappersbedienden ze nóg zo graag aan en al zijn er bour geois die ze graag geven, toch moet het uit zijn en mag het geven van fooien niet door iets anders ver vangen worden. Misschien dat er binnenkort een prijsstijging voor haarknippen en baardsnijden uit voortvloeit, maar van-beden af géén fooien meer. RlJ Kopenhagen ligt een bad plaats, waar men ter bevorde ring van de vacantièspreiding tus sen 15 Mei en 15 Juni maaltijden en logies niet in rekening brengt aan gasten op dagen dat het méér dan 4 uur regent. (Als het daar nu maar niet razend druk wordt, zodra het Deense De Biltregen-en-nog- eens-regen voorspelt) T)T)rP cr in 1950 minder dan 1000 misdrjj- G 1 ven voor, thans reeds meer dan ROTE mannen hebben-graag- 1100. In 1950 hield men, gemiddeld en-krijgen-g^uw een bijnaam. 270 misdrijfplegers aan, ..thans 300, Toch heeft de redder van Vietnam, enz.. de Franse generaal De Lattre de Tassigny al een zeer eigenaardige btudie Voert tot ulles gekregen, nl. DDT (DeJattre De r* Tassigny), verdelgingsmiddel van STUDENTEN nemen moeilijker (rebellistische) insecten. afscheid van hun jeugd dan ge F.on os rrtrlonii wone jongelieden, Donderdag j.l. Ljc-ie uj i/uueuu woej er uit de onbereikbare top van EEN van Amerika's beste vliegers de 00 meter hoge sigaar-zuil op,het aan het Koreaanse front heeft Festival of Britain een grote blauwe voor zijn durf en zijn talrijke sue- studentenvlag, daar bevestigd door cessen (220!) van de Zuid-Koreaan- studenten die 3 maandep bestudeerd se regering het grootste geschenk hadden hoe zij die top met .aparte gekregen, dat Koreanen weten te klimsporen en nylonkoorden konden verlenen, n.l.. een os. Hij heeft 'm bereiken. Voorde man,_ die de vlag maar weer weggegeven. ~~L~ weer zóu moeten verwijderen had den zij een halve fles whisky op gehangen. Vlak voor de officiële Iw 1057 rferi.; ti.i—opening kon de vlag (met de whis- 't Vi„w T i„^vi ^ndbe5e ky) door de Festival-staf worden (Lucky Lindy) alleen over de «..twirpr Oceaan van New York naar Parijs. 8 '^ap ze d'r maar'bij, Helen!"-' K oin"^n''zulke piympus-aangelegenhedenvtot -een oordeel-te Erfnme Vfrro'f Jtioïn 111 1952 bet éérst kermis' viert," Vo- naams verzetrnielp lendam. in 1953, Edam in 1954, enz. Jhi DAM en Volendam hadden NnnrcP' hnprt>n stokon ■L-*. ruzie over de-kermis. Gedepu- '"yyr.&e .uuecen siutien teelden-zijn er aani-te'pas gek'omén RoEREIÏ'in. Noorwegen 'zijn 'in rii itufili- ??1 j11500 Tbans..is -M .stakinggegaan; Zijbreifgen, Kwestie uit- de wereldals-Edam 4.000 ingétal, geen aardappelen, T E Sonntagsberg een klein een- A voudig dorp in Oostenrijk heb ben communisten ter gelegenheid van de communistische 1 Mei-vie ring, de burgervader," die niets voor het communisme voelde, op straat doodgetrapt - R EROEMD om hün -" weelde van bloeiende krentenbomen zijn Dwingelo -en. Ommen/. In .Dwingelo (Drente) .kieze men „de wegen van het' landgoedDe 'Bork, in, Ommen die van het open landgoed Eerde. Bloei:- - -10' é- 14 - dagén. - Pliik- der krenten:/begin. Juli. Later huwde hij de dochter van am bassadeur Morrow en beleefde het verdriet van rijn leven toen hun LJ OE kort nog maar is Henri zoontje geroofd en gedood werd. I I Queuille weer eens eerste mi- Thans is Ihun tweede zoon, John uister in Frankrijk! En toch heeft Morrow Lindbergh, alweer student, ^jj al bijna 10 maal de vertrouwens-' Hoe snel leven wij..... kwestie moeten stellen, de laatste Traditie maal omdat vertragers van de kies- Q wethervorming hem de voet dwars MDAT Richard Leeuwenhart zetten. acht eeuwen-geleden hun wij- - nen accijnsvrij maakte; zijn weder- T T om .44 Bordéauxse wijnbouwers naar uien e/i LAiureius Londen getogen, om bij Richards T ieN DEIJERS,-een Nederlandse w ?e a- -.ver~ - die te Hollywood geen onaar- mengd met Bordeaux-ivijnuit te dig bestaan heeft gevonden, is te en Tre. EPreu^en, ui,t te Las Vegas in Nevada-gehuwd, met spreken, o.m. Uit uw bloed _slam- Laurentius Adlon, die nu Lawrence: m9n.3l d® groten van ons landheet en dieeen zoon blijkt te zijn Nog een duurtenadeel ïa?,d-e voeger bekende Berlijnse E hoteleigenaar Adlon. Hij huwde EN_ van de gevolgen van het voor de eerste maal, zij voor de. stijgen der prijzen is, dat ook vierde. En naar thans-blijkt vierden- de, criminaliteit, is, gestegen, ten- zij 13 Januari bruiloft: zy. wilden er, minster dit is .deconclusie die de niet eerder ruchtbaarheid aan ge- Amsterdamse politie" uit allerlei cfj- ven, want zij wilden eerst eens af- fers heeft getrokken.-O.m. kwamen wachten hoe het-zou gaan.... Met de kleine delinquent werd de zaak niet meer opgenomen, want bij iemand die je maar een weekeind te leen hebt, moet je niet in zulke essentialia gaan roeren, vind ik.Irf een schuldeloos wit hansopje ging hij blijmoedig slapen en: Zondag morgen, liep hij allang door het huis te zingen, toen i-k ;nog, tussenl's droom en werkelijkheid, onder dei dekens toefde. Dat hij in de verte'1,; so nu en dan Iets brak of kneusde bleef mij niet «erborgen en itó hoorde éven igoed,' hoe hy> met hulp* «anderadio fcnop wan de wereld-, aether afgleed of het de trapleu- wing- was. Gelukkig -decideerde hij ten slotte op een spreker;-, wiens wo- lume zeer wel te verenigen viel met een - dutje. Toen ik mij echter, juist behaaglijk omdraaide, «loog de deur van de slaapkamer open en stortte Jaapje opgewonden bij me binnen. „Zeg oomriep hij op de triom» fantelijke toon van-iemand die het eerst een uitslaande brand komt melden, „daar voor de .radio,;daar staat er één al een hele tijd over; God te praten!" - KRONKEL (Advertentie i.M.) Adem- en lichaamsgeur' j verdwijnen door. I jk CHLQRCPHYLL V TABLETTEN 85 cl. per pakje BONN. Van regeringszijde la medegedeeld, dat de Amerikaanse autoriteiten na een onderzoek van: de West-Duitse positie:, besloten hadden, dat West-Duitsland een van de: weinige landen is voot; welke de Marshall-hulp zal moe ten worden voortgezet. Er is daar om geen gevaar, dat de dollarhulp dit jaar verminderd zal- worden.' Het gehele bedrag der tegenwaar- degelden, tussen de 320 en 370 millioen DM, zal worden vrij ge geven, zodat het investeringspro gramma, hoofdzakelijk ten bate van de zware industrie en da spoorwegen, zal kunnen worden- uitgevoerd. 4 •- - I 11 i- PURMEREND In de Beemster Is onder Spijkerboor een geheima distilleerderij ontdekt. Toen de re cherche een inval deed. was het bedrijf in werking. De eigenaar, da heer K. is gearresteerd. Het distil- leertoestel en een hoeveelheid ster-, ke drank zijn in beslag genomen. STRAATSBURG. De vergadering van het mlnlsterscomlté van de Raad van Europa Is Vrijdag gesloten en vandaag begint de voorjaarszitting van de Assemblee, die vermoedelijk minder bewogen zal zjjn dan de zomer- zitting van verleden jaar, toen de grieven tegen het ministerscomïté dó- Assemblee voor de keuze stelden een (gedeeltelijke) federatie direct; of het volgen van een functionele weg door middel van boven-natlonale organen zoals in het plan-Schuman voorzien is. De bedoeling ls, dat de Assemblee zich met de plannen van een verkcers-organisatie en een land bouworganisatie zal bezig houden. - Naar verluidt werden de minis ters verrast door een voorster van de Ierse minister van "Buitenlandse Zaken, Macbride, om een West- Europese politiek van weerstand tegen de Siowjet-Unie opte bou wen. Er werd geen formeel besluit genomen. De belangrijkste besluiten; waren het toelaten van: West-Duitsland als gelijkrechtigd lid (alleen de Saar is nu nog toegevoegd lid zonder stemrecht) en v het machtigen; van de ambassadeurs/ om een verdrag te tekenen, dat meer réchten -aan het in 1950 door alle deelnemende Mr -Stikker verklaarde, dat het comité tot geen-beslissing was ge komen over een Frans voorstel voor een landbouwpool, "dat -,nog niet door alle landen volledig was ónderzocht. - In Straatsburg heer. t - tevreden heid over de inmiddels tussen de" raad ende O.E.E.S.. gegroeide rela ties. Deze worden" geaccentueerd door het feit, dat minister Stikker als voorzitter van de raad -der, O.E-E.S. aan de Assemblee een rapport zal - uitbrengen. 'Overigens zal hij ook. in, zijnkwaliteit -van M - _J.. J i -I landen aangenomen Europese- vrij- voorzitter van het ministerscomité heidshandvest toevoegt. de Assemblee toespreken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3