Meneer Anton", schepper van 'n millioenenconcern Geniale handelsreiziger trok met tas vol gloeilampen de wereld in r De onverzettelijke Opzegging Van een dienst betrekking Zeven atoombommen kunnen Londen niet vernietigen Houding van de Kerk tegenover de film: „Aanpakken en er iets van maken" PHILIPSFABRIEKEN BESTAAN ZESTIG JAAR MOEILIJKHEDEN? 55 r~~~~N Eindhoven groot feestterrein v.- Twintig-jarige jongen legt grondslag voor ind i ;lr estad .J 81Lil. ©3SBSSSB Wij geven raad HOGESCHOOL DER BURGERLIJKE VERDEDIGING (1) Zelfs het oergeweld heeft zijn grenzen IN KERK ÉN WERELDJ atendrUt d% aènecrt me*" Israël Hemelvaart' bevrijding (Van een onzer verslaggevers) Het vorig jaar kreeg dr. Anton Philips' gezicht vermoeide lynen. In Januari reisde hij naar Menton om aan de Middellandse Zee rust te «ocken. In Mei kwam hy terug. Hy was ziek en mocht niet meer naar Buiten. Maar hy- had geen rust. Een bedryfschauffeur, die hem op straat tegen kwam, herkende hem niet, zo was hij verouderd in de laatste maanden. „Ik kom weer gayw op 't werk", riep hy toen joviaal, want hy gaf zich niet gewonnen. Maar om hem heen stampte en raasde het millioenenconcern, dat hij uit het mets had geschapen, vóórt zonder hem. Een enkele keer kon hy nog wel eens plotseling verschijnen in de strakke gangen van zyn hoofdkantoor, soms, m aanwezigheid van het lagere personeel, fel uitvallend tegen directeuren die niet om half negen op kantoor waren. Dan heefden de groten opnieuw voor zyn ongebroken macht. In de zalen van zyn administratie, en in de hallen van zyn fabrieken vertelde het jongere personeel de beroemde anecdote van de baas, die zijn eigen Philishaye-droógscheerapparaat een snertding noemde omdat hy niet wist dat hy het van tijd tot tyd schoon moest maken. Reeds met de naam van de nieuwe president-directeur Otten er in/in plaats van de naam van de grijsaard die zy niet meer zagen. Geniaal zakenman. Maar ten slotte heeft zyn onverwoestbare geestkracht opnieuw gezege vierd. Toen de doktoren hem reeds opgegeven; hadden, werd hij bmer en de schaduw van de nabije dood week van de oude man van Eindhoven: de geniale handelsreiziger, die in 1895 diywereldintrolfc met een tas met gloeilampen en die in Njisnji-Novgoród, Madrid en Singapore de bouwstenen hijeen praatte van het keizerrijk waarin hy de absolute alleenheerser werd. t Half Mei «at het Phillps-be- drijjl zestig jaar bestaan: van een bün* failliete boedel groeide in weinige tientallen jaren een wc- reld-concérn! Eindhoven zal fees ten- tn de 'komende .dagen.Zater dag 12 Mei opent de Sprookjes- tuin; 14 Mei is er.een algemene sportmanifestatie: op 15 Mei is de officiële herdenkingsdag en de dag daarop worden de feestelijk heden besloten met een jubileum- spel en .optocht door Eindhoven,' waarna des avonds op vtyl plaat sen in de stad een fantastisch vuurwerk zal ontbranden. 'Anton Philips, die als 20- jarige volontair op een Lou dens -effectenkantoor; werkte, en tegen" zijn zin werd terug geroepen naar Nederland, om dat zijn'sty fhqofdigevader het vertikte een bod van 24000 'gulden -aan -te nemen voor e^lbahkfdei.lampenf abrieÈje/ wasirhij >25000gulden voor ge vraagd had; v Set- -was:-"een- bnoogHjlc - bukskin- fabriekj e' >aan.; ide. .4Eirirnasingel: in Eindhoven^ een - -,'saniberi JB rabants stadj afgesloten*; van-'- de .buiten- 1 :wé^d,:5wpdeal^p^e$h^sGeTard:.: Philips,* dcmidste/ioonïvantëè'rtfZalt- bomraelse tab&ksfabrikant-köffie- brander-theehandelaar, die een plaat-, ;selijke bank, had en; ook nog: een. gas- fabriekje exploiteerde, had -in 18Ö1 zijn vader weten te-bewegen diens, in een werkzaam .leVen opgespaarde, kapitaaltje te steken in de fabricage van gloeilampen. Een hachelijke an- derneming, wdnt electrtsch licht was In die dagen nog een circus-attractie. Niemand- voelde behoefte aan elec- trisclr- licht. - Velen wttreh er bang voor. - i Vader Frederik "Philips waagde zün 150.000 gulden, en iGerard Phi lips .begon.in Eindhoven, waar -de mensen gewend warenharden lang te werken:voor weinig-geld. construeerde zijn eigen machi nes. enleidde .zijn; eigen vakmensen op, maarhet ging nietgoed, Want hij raakte de lampen niet kWijt Na drie jaaf?hadi:.hij honderdduizend gulden, vërlorëh .en'zijh vader, die in Zalt- bommel uitgelachen.werd om zijn tn- yesterihg, .en die met de toekomst van. nog vijf andere, kinderen, had rekening te houden,besloot hét fabriekje fe verkopen voor 25000 gul den, om althans nog iets te redden. Maar toen de enige: aspirant-koper. nog 'duizend gulden: af wou dingen was hij te. trots om toe te slaan.' Nog -één poging zou hy.wagen. Anton, die zestien jaar. jonger .was dan Gerard, moest uit Londen komen en de finan ciële kant van de zaak op zich ne men Voor het eerst winst Het jaar daarop maakte de fabriek voor het eerst een kleine winst. Acht jaar later had vader philips zyn bon- derdvijftigduizend gulden terug. Vijf tig jaar later werkt Anton Philips met tevenhonderd mi 111 oen gulden, had hij fabrieken ia 45 landen, be sloeg de oppervlakte van zün gebon- wen in Eindhoven alleen al 650.000 vierkante meter ei» werkten tachtig duizend mensen in zfln dienst. Anton stond met. zyn twir.tig jaren tegenover een volslagen luchtledig, want er was 'geen vraag naar zijn artikeL Maex hjj bestond het te ver kopen.. Hijontwikkelde wat hij later noeinde zijn „commando-stijl". „U wilf natuurlijk ook graag voortbe staan*," maar er zijn er meer die be grijpen dat de-tijd van bet gas voor bij is," zei hij' op allerminst onder danige toon tegen de handelaren.-„Ik heb -nog. een paar honderd - lampen voor. u -Kunnen reserveren,- maar als De uitgestrekte fabrieksterreinen van Philips-te [Eindhoven, hart -:vart\eéit wereldconcern. - u zegt hoeveel u er nog. bij wilt heb ben, dan noteer ik dat voor later" #In Nederland verkocht hij duizen den lampen. Toen ging hij naar Duitsland, waar juist de grootin- dustri& in opkomst was, en verkocht er tienduizenden. En Gerard Philips liet 'zich niet kennen en breidde uit als een razende. In 1894, toen Ahton kwam, fabriceerde hij 50.000 lampen per jaar. In drie jaar steeg dat. aan tal tot 630.000. Het aantal .arbeiders steeg van 26 tot 1*70. Anton's orders joegen Gerard op ■tpt Steeds: nieuwe uitbreidingen. Ge- rards uitbreidingen.joegenAnton haarFrankrijk,' Spanje* Italië, en Portug al. Geenvanibeiden li et zich door" de ander'overtraèven.''Geeh- van beiden kende 'een aarzeling;"De mo gelijkheden Vwaren .onbeperkt in die dagen. De lonen .waren 'laag, de win sten groot; de bëlastingen- licht. Veie verhaten doen in Eindhoven de ronde over de onverzette lijkheid van Anton PhilipsfOor trie niets onmogelijk was. Eens zon de Koningin zijn bedrijven bezoeken, en hij wilde haar ont vangen in zijn sportstadion. De avond voor'haar komst bleek echter dat het sportveld juist wasomgeploegd «oor hef zaaien- van nieuw gras. Bet: was onbruikbaar. Wat nu? 'v - Diezelfde avond kocht hij een aantal weilanden op, en liet ze- afsteken door enige honderden arbeiders. De hele nacht is er ge werkt. Dc volgende ochtend groeide gras in het stadion Verjaardagen In Rusland: leerde; hij hóe belang-; rijk het is voor een verkoper de ver-; jaardagen yim./de; kindéren van zijn klant^ te Weteru'I^tér-hëeft hij eens vertéld dat - dit een van de dingen Was die hem in Rusland deden sla gen. Als Anton Frederikowitsj heeft hij er honderdduizenden lampen ver kocht. En broer Gerard bouwde en produceerde. In vjjf jaren steeg da jaarproductie van een millioen stuks tot. vierenhalf millioen. Toen kwam de crisis die het bedrijf deed wan kelen op zijn grondvesten. In 1907 verscheen de metaaldraadlamp op de markt die een 'zelfde hoeveelheid. productie practisch opgesloten in.hèt kleine Nederland, .en moesten ..de broers Philips opnieuw vechten voor het haakte bestaan van de fabrieken. Maar ze- stonden' voor niets. Duitse blokkade -van Rusland? Anton kocht 70 rendieren en bracht zijn. lampen per slee via. Finland over de be sneeuwde velden naar Petrograd. Blokkade: van Engeland? .Anton kocht trawlers en stuurde zijnlam pen dwars door mijnenvelden en langs duikboten naar;Engeland: en Frahkrijk'. '.■y--\ Net /einde--van de ooidog,, vond de N/W -Philips groter dan -.Ooit. De eléctrificatie van de wereld had mèt reusachtige schreden voortgang ge vonden. Alleen Rusland was als klant weggevallen door de-revolutie. De Russen gingen naar autarkie streven. De 50.000 lampen die het paleis van de Tsaar verlichtten toen de Bolsjewieken, het bestormden waren een van de laatste,leveringen van Anton geweest.' Per réndlerslede werden in dé oor log 1914—1918 Philipalampen naar Rusland vervoerd, dwars door de blokkade. -:-'y.<.:y radio, in 1935 de honderdmillioén- ste radiolamp Toen. de tweede wereldoorlóg kwam stond het over héle wè-' reld verspreidde concern zo sterk dat de klappen; nietnoeménswaard waren. Van de fabrieken Vin' Eind hoven werd 25..;%": in ós .gelégd hij een bombardement. Maar drie".jaar na de-oorlog"stond"alles weer over eind. In 1948" werd al weer 55 meer geproduceerd dan in 1B33. Na de oorlog steeg de productie van lampen en radio's mét 32. die van de overige artikelen met 148% De Philips-metis Tachtigduizend mensen werken bij Philips. Vierentwintigduizend wonen met hun gezinnen in Eindhoven, waar een mens begint op de Phl- lips-kleuterBchool, getest wordt door Philips-psychologen, opgeleid wordt op de Philips-vakfichool, .wérkt ih de Philipsfabrieken, vódtbalt op dé Fhilipssportterrcinen in dé Phillps- sportvcrenigingen, eét in het Pni- lipsrestaurant, woont in een Phi lipshuis, zijn cuituuxgenot zoekt in de 'Phïlipsschoirwburg. feest in het Philips-ontspanningsgebouw, knut selt'in een PhilipsvQikituintje, ziek wordt met een Philips-uitkeering en. tenslotte eindigtmet: een :Philips- pensioen,:een gouden -Philipshorloge voor de trGuwe dienst, en een. prij zend stukje in. de Philips-Koerier. - Uit heiboeren enBrabantse dor pelingen creëerde vAnton Philips, de pliüipsméhs:;:;:j»étV;.zijji"7?colbèrtjè< én "zijiljdaa,: die leeft en- ademt" volgens zijnwil-inV-het - rhkLdat hy' schiép - met zijn ongckende :'durf. "zijn;,fan- tasie. en .zijn. onverzadigbare .drang naar groothei d. D e.la chênde; Philips - mens, „dieVizich rgeliüOcig voelt, pp 'dé maat van :'zijn bevél," ;en die en dit is de grootsteoverwinning yah zijn systeemhém thans .op récht waardeert Een huiihoudsler, die men betaalt en op wie bepaalde gedeelten van de sociale wetgeving van toepassing zijn, kan men overeenkomstig de daar voor geldende regelen de dienstbetrekking opzeggen. Indien echter de naam hulshondster min of meer gefingeerd ls, met andere woorden indien het In feite gaat om iemand, die een gedeelte van het huis heeft gehuurd, dan-gelden'andere regelen. Een dergelijk persoon kan men niét zonder meer zeggen, dat deze het huis moet verlaten. IVanneer de betrokken» zulks niet wil, zal men zelfs vla een rechterlijke uitspraak zijn doel moeten trachten te'bereiken. BJj een'dergelijke gang van zaken wordt zeker reke ning gehouden met de werkelijke en niet met de gefingeerde situatie. Dit In antwóord op een vraag van A. M. .S.. In antwoord op andere vragen het volgende: J.'. A- Er wórdt overeenkomstig dé desbetreffende voorschriften yan,:.de' Ouaerdomèrente per maand: 1(50'afgetrokken; als'zie- kénfpndsprémie^ Échter is - :U te-, vens'.' ,:npg- verplichtverzekerd: Hiérdóorbetaalt U te veel premie Daarom geven wij in overweging isU/ niét >'Uwr ziékenfórtds -té ver staan!'..dat zeer zeker: het té veel betaalde, aan Uj;zal .teruggeven, v C.S.,-t .Dé'. erteniskWêstié, -Waar-, ovèr. ;U. ÊChr(jit,:is' blijkbaar ingé- wikkelder, dan U zelf meent. Men doet in een dergelijk geval goed zfch van '.juridische ^bijstandté yóót2ién,: maar móet er dan we! op rekenen; öat: hiermede énkele kosten gepaard gaan, .Wannéér de "nofaris wat traineert, met dé; af- wikkelingvan de erfenis; dankan 'men"'in;dén. regel- wel aannemen, dat er énkele- moeilijkheden zijn en doet men goed de notaris :;té yragéh duidelijk: te :willen'uitéén zetten welke de oorzaken van de stagnatie zijn. -v:: LONDEN. Sumiingdalo Park Is «en groot landgoed één goed uur per AUlo van het hartje van Londen. Een zeer rijk man heeft hot hoofdgebóuw laten optrekken j»«t véél stljitradltie én minder Véél shii&k. Maar groot is hét en ópmerkeli)k ruim Is dè vièrlcante hall, waarin de hoofdtrap naar benéden komt Langs de muren, op de eente verdieping, loopt een gaande rij én over do balustrade daarvan gebogen heeft, men eén goed gezicht óp de ongewone vloerbedekking van dé hall: een karpet dat een enormé, zeer duidelijke en oyerzichtelijkkaart van Londen voorstelt. Terwfjl wfj;aldus groot-Londen in Vogelvluchthekfjken wórden óp verschillende plekken daar béneden lappen "neergelegd, die met de bedekte stukken ovéréenko- métt znaar toch wéér anders zijn. Want zij stellen voor, hoe die; plekken in Londen er zullen uitzien, nadat atoócebommefl erop zijn neergekomén; op die manfér krygt men een nauwkénrig berekende schatting van het effect van «ven van dergeiyke ontploffingen op het geheel van dê stad. -Dat valtlérg -mee. 'Met..vér hiring iZ» u dopt; •■■■«l. nk;':al?:.bètgéên?aien:pyeri.d^ Atoom- J' bom heeft- tehoord, constateert mén dat slechts van een ernstige teiste ring, dóch volstrekt niet van èen véfwoestidg vnn Londen sprake kaö zijn. Er zijn stukken, groen in hét stadsopperviak, waar ócn atoombom vrij onschuldig iïl-.uitwerking 20u blij ven,als hij in-het midden ervan ontploft, mits het veld op dat ogen blik verlaten zou zijn. De officieren."!die ons - inlichten,, vertellen dat der verbalen'" als zou1 een enkele atoombom een grote stad kunnen verwoesten, schromelijk overdreven 2iJn. Maar ook in hun beschryving is hèt al' erg genoeg. Hun kennis van-de kracht van de bom gaat tot Bikini. Daarop berus ten de berekeningen. Zij docéren zakelijk: „De -bom- doet het meeste kwgad als zij op 600 meter hoogte outbid- Bhmfch een cirkel met éen middellij a van 80Ü meter wordt dan ieder huis weggevaagd; ln een ver dere omtrek .met 1600 meter middel lijn zijn ér. gTotci-vérwoestingen én zijn de hulfen óp zijn minst onbe woonbaar". „De voornaamste' uitwerking van de bom wordt, veroorzaakt door luchtdruk en hitié. De gevaarlijke straling duurt niaar een paar se- dr. M. v. Blankenstcin cohden; dan iszij vervlogen. ;\Vlé zich echter tijdens de ontploffing binnen 1200 meter van het centrum érvan bevindt kan als verloren wor- *.d^n beschouwd. Aan dè' gevolgen van de-bestraling, die hemtreft zal iiij binnen weinige dagen of weken sterven." v. „De hitte is vel enorm maar van té korte duur om b.v. solide houten vloeren ot deuren aan te stéker.. Het grote brandgevaar'ontstaat.door papieren, gordijnen, stoffen en dun houtwerk, dat erdoor vlam vat. Die pe .schuilkelders, 20als in de Lon- dense ondergrond, bieden goede be veiliging. Op énige hondérdèn me- terê afstand vormén zelfs lichte schuilplaatsen met ongeveer een metér aBrdè vérstèrkt, behoorlijke dekk,ng.'" met straling belast Dit weet men door de proef bij Bikini. De onge- naakbaarverklaring van Bikini heeft échter nodeloos lang geduurd om dat de Amerikanen voorzichtig heidshalve de veiligheidseisen zeer hóóg hebben gesteld. Zónder gevaar Zóu men zich aan een straling, 3 maal sterker dan het door de Ame rikanen gestélde maximum, kunnen blootstellen; zelfs het tienvoudige o! mèer 2ou men, als het er op aan kwam, overleven." Zó vertelden ons de Engelse offi cieren. Het klonk héél vael mindèf verschrikkelijk: dan hetgeen ik na ae proevén van Bikini in „atoom kringen" te Washington vernomen had. Maar érg genoeg bleef het..Wél ivaren hat vlekkén daar onder mij, die mét elkaar maar eèn kléin ge deelte. van de kaa_rt in beslag, na men. Maar. zij waren gelegd,op cén- travan dichte bevolking op dê vitaalste gedeelten van de stad. Ie dere bom moest vele tienduizenden slachtoffers maken. En hoeveel ont wrichting'en demoralisatie? In zeer wijde kring, met telkens nieuwe kringen en systemen er bin nen, is daarom dé beveiliging van de grote centra, die atoombommen „waard" zijn, beraamd. Maar mên heeft geen enkele waarborg, dat niet een of meer van de aanvallen ei; doorheen" zouden, kunnen slipporü' Daarom heeft een straffe organisatie van de „burgerlijke verdediging" r.og oneindig veel grotere betekenis gekregen "dan in de tweede wereld oorlog; op Sunningdale Park had het Britse ministerie* van binnen landse zaken zijn eerste „Staff Col lege" voor burgerlijke verdediging mgericht. Daar worden nu ln cur sussen van vyf weken de hoge auto riteiten, die in oorlogstijd die ver dediging leiden of organiseren moe ten," voor die taak'voorbereid. Déze rijpe leerlingen komen niet enkel uit Engeland, maaf uit de hele we reld, uit Amerika,.Azië, vooral, uit ,Ais d« bom in het water terecht Europa. Onder de Europeanen zijn kempen daar ontploft, ia de straling de Nederlanders het talrijkst, veelgevaarlijker'; hét hoog en. ver Ik zal over het hele systeem nog wegstuivende .en misschien door de het een én ander vertellen in een wind' voortgedreven watefc. is. dan volgend artikeL licht gaf, bij een. derde'/.van het stroomverbruik.. Haastigwerd het. bedrijf-.omge schakeld om de millioeaenomzét té. reddenMaartóen kwam de grote klap- Toen de eerste," kisten, niéuwe lampen- verstuurd wa ren; kwa m een regenvan klachten binnen. De /lam pen hadden 'een Tónt. Ze' sloegen ha eiiige: uféh zwartaan. En;terwijl op de fabriek koortsachtig gezocht .werd naar de fout, zag Anton zjja goodwill dalen! want. het nieuwe product was zelfs nóg" minderwaardig aan de oude kooldraadlampV Overal zakte heirldè grond onder de voeten weg. Een maand lang scheen het einde nabij; Toen was de fout gevonden. Anton kon opnieuw beginnen. Toen de oorlog van 1914 uitbrak werd' het bedrijf cnormè -• fy- ]y y -. - r? - Ny ;-3 f,-r -'a.shz. P-sKc' "*'5®?,.^,^ "Hét peraohéél fc?!. Philips in de. oertijd In 1922 trok Gerard Philipszich térug, Hij;'ging .rustig wonen.in; Dén Haag,, waar. hij .in 1942 overleed. Anton Philip6 werd algemeen di- rectéur, cn onder zijn leiding vol trok zich de consolidatie van een monst.ercor.cern dat door.de stormen des tijds nauwelijks meer kon wor den beroerd. De crisis van 1907 had geleerd boe Jcwetsbaar het bedrijf was* in de sector van de nieuwe uitvindingen. Het antwoord was een Philipslabo-1 ratorlum waarin honderden geleer den het concern aan de spits houden met de nieuwste verbeteringen. 'De oorlog leerde hoe kwetsbaar het be drijf W89 door de nauwe Nederland se grenzen; Het antwoord was het bouwen van Philipsfabrieken in 45 landen van Australië tot Zuld-Ame- rika. van India tot dê Verenigde Staten. Het laboratorium kost de N.V. millioenen per jaar, maar 't was en is de bakermat van het steeds groei ende aantal Philipsproducten dat naast de gloeilamp in de handel ktvam. Mijnlampen, droogschéerap- paraten. natriumlampen, autoradio s. neonlampen,televigietoestellen, peil- installatle's, vliegtuigzenders, gram mofoons, zoeklichten, filmappara ten.. vuurtorenlampcn, fietsdynamo's. rÖntgenapparaten, vitatnlna D,. mi- /froscopen. kwiklampên. Alles wérd in.massa geproduceerd. In 1032 pro duceerde het bedrijf zijn millioenste „De Kerk staat in haar ont- sequentie van één antithêsefeelèid, rije gebracht.. Ih zijn-reisverslag mpt dp filmwpr^lrï dat reeds in de vórige é«uw is in- schrijft hijover-de houding, van moeting met de tiimwereia gC2et< 0p dé20 WÊg voortgaatlde. de.'-Hongaarse „volksdemocratie" nog aan net begin van eén zouden wij komen tot próducttè, tegenover de kerken;•••-*- - - lange weg." constateert J. A. import èn distributie van.films, „Het.moét;.op:2{jn-,min8t verwon-; upc in pPn hPlder gó<;rhrévpn a,lös op chrlsteïljké grondslag. Nu dcrlijk. worden genoemd,- dat de: Ties m een nelder geschreven lm ón£ dgt pto nW voör.wl(e. staat\de kerkemvolle-bewegings- boekje „iverk en tiim ujke verwezénlijking vatbaar, om- vrijheid-laat en haar ook finan-: dat zo juist bij Boekencentrum dat het filmbedrijf een internatio- cieei steunt. Van vierhonderd door, NV te Den Haag is versché- naIe aangelegenheid isen de an- de oorlog verwoest® kerken-zijn'de tithese eèn typisch Nederlands meeste met 'saashulp wéér op- nen. De schrijver IS een aer .vcvséhijnèel. Het ..hcocalvismé gèbouwd.Jn Hongarije is het com-' Wika's (werkers in kerkelijke heèft rtu eenmaal in hét buitén- muhisme niét de kerk gaan -„na tionaliseren", 2oals bij- vóorbeéld in Tsjéchósló- wakije. maar het hééft juist - andersom en met, instemming der kerken verdragen mét haar gêsló- tén. Dientengevolge heeft arbeid) die aan dé Hervormde Academie van „Kérk én We reld" hun opleiding genoten. Dfzi:, icctik- tv. ri-tor dier academie dr. F. land wéiiiig aanHang. Do Chriaten Jich dé oti^at binnen de k«Mna •SwinJtct gal Z atiidie. die in van eldèrs .uK dé Wereldkerk be- om iich aamen me! dè politieke kerkelijke kring de Spion ontsnapt MüNCHEN De 26-jarige Duitse Louise Rauscher, wegen6 splonöage voor Tajecho-Slowakije tot vier jaar; yeroordèeld, is uit dé gevangenis .van Regenaburg in Beleren ont snapt. V - hoófiriodfge- grijpt'hei denken in „zuilen", dat réacilé tegen de staat t* verzet, vrrhéidërln» aancaande het film- zemmige Hederlanders nog zo Uef ton met kunnen doorz-tten. Niot- Droblecrr kan brongen oen Woed is," eenvoudigweg niét... In feite teirun ken er moeilijk verschil veerai" De zahéliike concreet- is het gehele streven van de van mening bestaan omtrent beid waarmee hét vraagstuk van christelijke iilmactie zowel in dé -het gevaar dat in dit alles de film^ioor de schrijver wordt huidige vorm als mat deze toe- voor dc kerk geiegon is. Haar «ij-, aaneeuakt hef- ons uit boven de komstptannen voornamelijk ge- Heid bopêrkt 2ioh immers slechts iXnek pro's en contra's Ta richt op de behoeltenbevtediglng tot het eigen, kerkelijke gebied, stelt óna voor dc dv-ingende keu-- van bepaalde groepen, diè door .Mair de staat heelt er rekening -e aanoakken en ër iets van tla- dn Ccfi in ,staat gesteld worden mee gehouden, dat Hongarne een keii of latTn "schieten en de nu «odi--ook films te gaan zien."Hét godsdienstig land is. Men laat-de fnm overlaten aan een eigen-wet- is dan ook t« begfupen. dat. èen kerken dus haar gang gaan omdat -emke ontwikkeling waa^an vü Volkskerk, die het met alleen om de marxistische theorie de kerk noch vnor dekerk' noeh voor dè de - eigen kerkelijke kring maar nu eenmaal els èen voorbijgaande wereld en'ff heil kunnen verwach- om héél het volk te doen is, met faze beschouwt. Ovèr twintig jaar wereia en.g nen kunnen verwacn de.céfl hMl wclrJg Beginnen kan. btjvOOTbceia, als èUe, eeonomlache rv .rbriivar a<e zich zeer bc- Zij "zal Juist dc barrière tussen de doeleinden bérétkt 2ün, ls .de kerk Wi2t van elk anU-thetlsch" enge kerkelijkekring Cn'de tal- vanzelf aan haar eind, aldus re- van de hSid'ïI^|S^hStfvde Hervorming verbonden voélen,: Solidariteit met ,Trn Gereformeeroe z"de is een ?»n» verbrekenAlleen door christelijke fllmactie ir. het leven de critisché solidariteit met: do irv. éi$Cn kring. In dè pi'ftctijk z-.. eQ m> een a\iw»>s «jt tracht de chrifitelijké filmactxe Srvarvn? hulpverlèniog aah de uit Irak. ver- die caarnè denieuwsoraaknaain tCöFUvèrvut- dreven Joden. ..Hitler waft dè eersté Dé -Hervormde Raad vóór Kerk - Israelis één «ótiê begónnén tot; denieuwspraaknaam ----- onder dé leuza „wél dé-ftimwéréld. die gaarne Céfa vóórt - de film maar niet. de bioscoop" in: dreven Joden. Hitler waft dè eerste hict,. die dé Jódén vervolgde;' 2ègt e<nt oproep, van. doze Raad. „Hijis o.ó aézé Waar- dank zij de verander lijke datum van de ueracMüew- de christeiDke feest dogen dit jaar Hemelvaart en S'erfc- dingsdag In één week muilen, inlUen -tue eens proberen,die tu>ee naaet elkaar fe zien. Ze hebben nog al wat gemeen. Beide worden als enderbreking van de dagelijkse sleurgang dankbaar geaccepteerd ook door .die mensen die er tnnert(jk part noch deel aan hebben. Beide betekcnerl oppervlakkig gezien „het «indé van dé narigheid". Door de Hemelvaart wordt ons verkondigd, dat dé Hére Jezus. Chrisrus dé wereld re-, geert, en dat de toekomst vari Hem is. De gemeente is dc wachtende, werkende. Zc wécht óp de Wedej*kom.si, ze teèrkf, zólang God dc tijd daarvoor geeft. Wanneer er Iets in höt uernaaï van.dè Hewcluaan ons duidelijk aanspreekt, is het dé terechtwijzing aan de dlsclpé- lèn, dat ze nfef omhoog móetén blijven staren. Het is de tijd van Gods gedulddie'dankbaar gebruikt moet worden. Ih dit licht mogen we de Be vrijding vicrén. Het is niet een gelegenheid, om oude tegenstel lingen en vijandschap nog eens op te scherpe, maar een be zinning op het-wonder, dat toU' noch tn het werteden noch ln het heden enige aanleiding zou den kunnen vinden, waarom ons nog de kans wordt geboden, maar dat Gcds geduld en Christus' Overwinning ons die geven. Dankbaar en ootmoedig 2ullen wé dan weten, hoeveel we verzuimden, en hoeveel er nog te doen is. Niet de begeer te, „er uit te zijn'', maar alleen 'het waarachtig er tri duiken, gèeft de vrijheid, is de bevrij ding.-Maar niémand kan dit, tenzij de Heiland.-roept cn redt. - - - v. E laten;" 'omdatdè^niéuwe wetten. besloten kring voor èlgen mensen flortreurt iU01A smalfllmvoorstellingen te organi- „ISeWegingSVrIJ 1161(1 en. Uiteindelijk Is hét streven' tj* ru ikbaar géricht op een „christe- ITV xlOïig(lTi}6 theater". Op het eerste - gezicht is dat een vreemde figuur, maar" "Op-/verzoek; "van de Hongaarse Ur. dér Chaldeeën mèt achterlating Dit. grote' ïeed.moet ook ons. cnru.- bij nader inzien'moeten wij .toege- profèstahtae .kerken, .heeft .dè he- van 'allés en allen," waartzijn".hart tenen ter harte/'gaan;'-.wij'wórden ven, .dateen christelijk theater kende';.ds^ -Hermann Diem uil aan'hing.rDe-Joden van. 1951rech- aedwongenzieta.ye^doeh, In onze so- niets anders zou zijn., dan de:con- Ebftrsbachéén-bezoek aan Honga- tér móeten ^Ur'. dé ^Chaldeeën'/ver-. Udariteit'niet-toael." ook'niet"hèt laatste statión o.P t- weg- der goddeloosheid.'-.; Nieuwe - van Irak al, hun bezittingen ont- pogróms zijn'ulteébrok'en in Irak. èigend.'hóbbën éh méér dan hon-. het, land van Abrahams afkomst, dérdduizendwari/hén .léven enkel Abraham tóog op„. Gods,.bever uit met de "hongerdood voor-ogen yérzoèk:, van de Hongaarse Ur. dér Chaldeeën mét achférlating JDit; grote' léêd.moet. ook ons, chr-s-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4