Belgische touringcar in Delfshavense Schie HET ROTTERDAMSCH PAROOL Mac Arthur gaat niet in op politieke twistpunten Thans ook geval van pokkeii in Geldrop Kloeke reddingspoging van chauffeur van volgbus Zitting in gevaar door nationale moeilijkheden Neo-fascistische SRP hoekt grote winst Pleidooi voor het afschaffen van dei oorlog door allé lahffeh „Tijd van nationale hokjes definitief voorbij ZES DODEN, ZES GEWONDEN Tragisch einde van bolleritocht Sprong op rijdende trein met dood bekocht Door bed gezakt en vervolgens gestikï Koning Faroek huwt Narriinan Sadek RAAD VAN EUROPA; Aantal leden dienen resolutie in om Russische expansie tegen te gaan Regeringspartijen lijden verliezen door vluchtelingenpartij en SRP 0 <2>- Aanvaring tussen loggers in de mist Kleine uitbreiding van ziekte in Tilburg Soli op in de buik heeft, dood - tengevolge STIKKER TE STRAATSBURG: Graaf Henri Carton de Wiart overleden Onder spervuur iJ vervangenj Gevechten in Palestina duren voort Herstemming voor president nodig lie Jaargang, no. 105 Red. en Adm. lantre Haven MI-. Schiedam TeL 693G0 Abonn.prilsr-per week 0,40 per kwartaal 5,IS, losse nummers f 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 7 Mei 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postairo 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Wederom heeft het water van de DelfshaYense Seble slachtoffers geëist. Enige tientallen meters voor de plaats, waar kortgeleden een moeder en een kind verdronken, doordat 2(J met een luxe wagen in de Delfshavense Schie raakten, is gisteravond omstreeks halfacht ech autobus met een gezelschap 'rit België te water gereden. Van de 14 inzittenden kwamen zes personen op jammerlijke wijze om het leven, de chauffeur en verschillende andere passagiers kregen een zenuwschok. Door de buiten gewoon snelle w|jre. waarop door voorbijgangers en inzittenden van «en volgbus hnlp werd verleend kon worden voorkomen, dat 't ongeluk nog meer slachtoffer eiste. Ook twee plezierbootjes, die op de Schie voeren, schoten onmiddellijk toe om assistentie bij de reddingspogingen te ver lenen. Enkele voorbijgangers renden naaf een houten kantoorgebouvaje van een materialenhandel. dat daar ter plaatse staat. Zij trapten de 'deur in en konden toen telefonisch de G.G.D., de politie en de brandweer kennis kennis geven van het ongeval, dat behalve het genoemd aantal doden zes gewonden heeft geëist. De verongelukte bus. een Renault welke plaats biedt aan veertien'per sonen maakte deel uit'van een serie van vijf bussen, waarmede een Bel gisch gezelschap uit Haren bij -Brus- sel eentocht naar debollenvelden had gemaakt. afstanden van vijftig'tot hon derd meter tussenruimte reden de bussen achterelkaar. De. veronge lukte bus was .de vierde in de rij. De bocht, van de Abraham van Stolkweg naar de weg. die- langs het water van de Delfshavense Schie ligt, werd door de buschauf feur goed genomen. Daarna is de wagen echter door het-spiegelglad-: de wegdek het bad Juist\gere- l gend gaan slippen, botste daarna tegen een paaltje, ramde vervolgens (Eigen, bericht) UTRECHT. Zondagavond om even over half acht sprong de 20- jarige.R. de Booy,' zoon van vice- admiraal De Booy, die "als oud-lid; vap. de: Delftse studenten-rKi ver eniging ,Laga'- de,Varsity'had bij gewoond, op het tweede perron van 't Centraal Station tè Utrecht op een z:ch in bewegingzettende electrische trein, die zeer snel vaart kreeg. :De jongeman slaagde er niét in zich op het middenbal- con te werken en en kwam tussen het perron en de trein terecht. Zwaar gewond is hij overgebracht naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis, waar hii.bij aankomst bleek te zijn overleden. In ver band met dit ongeval zijn de „Var- sity"-feestelijkheden in Delft en: Utrecht afgelast. De' jonge De Booy diende 'bij de Koninklijke Marine. Volgens een andere lezing "zou het slachtoffer} dair -tnerkte in de - Ver keerde" trein te zijn gestapt, deze op het laatste nippertje hebben willen verlaten en bij het springen uit de lijdende wagen zijn' veróngelukt. een tweede paaltje en reed daarna recht het water in. De wagen sloeg over de kop en kwam met de wielen In de hoogte in bet water tc liggen. De chauffeur van dc bus, die volgde, remde on middellijk, keerde met enorme snelheid de zware jus en plonsde met enige inzittenden en voorbij gangers in het water met een-trek- kettlng en bevestigde deze aan de bumper van de verongelukte bus. Daarop plonsde hij terug, rende naar zijn eigen bus en trok de ver ongeluktewagen met z|jn eigen touringcar weer recht en half op de kant. De dodelijk beangste Inzittenden van de.bus sloegen de ruiten in. De meesten konden met behulp van, voorbijgangers, en de opvarenden van de plezierbootjes op het droge worden, gebracht, anderen hadden reeds het bewustzijn verloren en konden slephts met grote moeite op de kant worden gebracht. Eer. ia- zittende militair van de verongeluk te bus deed heldhaftige reddingspo gingen om zijn. mede-inzittenden voor verdrinkingsdood te behoeden. Een tragische bijzonderheid is nog.' dat de inzittenden cm de chauf feurs van de drie bussen, die voor dn ..verongelukte.wagen reden, niets van het ongeval hebben bemerkt. De drie bussen zijn doorgereden. Men heeft getracht hen nog te be reiken door diverse restaurants in Rotterdam op te bellen, doch dit is niet gelukt Daarna werden grens posten verwittigd om. de chauffeurs van de andere drie bussen op de hoogte te brengen van het tragische ongeval. Op verscheidene slacht offers van de ramp moest kunstma tige, ademhaling worden toegepast. Enkele slachtoffers hadden verwon dingen opgeiopen, anderen vielen flauw.. Met behulp van twee takelwagens' van M. D. de.Putter kón'de veron gelukte bus. eerst tegerv negen uur op.de \vb1 worden gezet. Zie verder pag. 7 Rij- hctibekendê kpii Ronérdüm'óver\de "Delfshavense Sc/..., weg met \een.- bochtlangs de Schie komt,'om-ander de spoorbrug door te duiken-, is de.-met Belgische bloembóUenpangers te water geraakt. i'kru&püht van de spoorbrug van de lyu Schiedam— "chie, waar de-Abraham van Stolk- GRONINGEN. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag.is de 83-jarige J. de Vries .uitde Martihistraat door zijn bed" gezakt en .gestikt. Het bleek, da.t de man 's nachts-door zijn bed is: gezakt,;-„waardoor zijn v79-ja rige echtgenote over hem. Heen' is gerold. De vrouw is sinds 'jaréti pa-, tiënte cn kan zich-prsctisch niet be-: •wegen. Zij was'niet in staat zelf om tulp te roepen. Toen de heer De V. uit zijn hachelijke positie werd ge red, waren de levensgeesten gewe ken. CAIRO. Koning Faroek, de 31- jarige heerser over Egypte is in het huwelijk getreden met de 17-jarige Narriraan Sadek, die zijn Koningin' werd bij een plechtigheid welke naar Mohammedaanse ritus niet door haar werd bijgewoond. - Narriman Sadek. dóchter van een hoge ambtenaar, verbleef tijdens de huwelijksvoltrekking in de eenvou dige villa In Hcliopolis en. slechts uit het. gedreun der 101 „koninklij ke" saluutschoten kon zij te weten komen dat zij de oude troon der Farao's lisd bestegen. De bruid was vertegenwoordigd door haar oudste oom, Mohamed Aly Sadek Bey, Egyptisch gezant in Ne derland. Uit alle delen van de wereld, en speciaal uit de"Arabische landen, zijn de laatste dagen kostbare geschen ken voor het koninklijk bruidspaar binnengekomen. Hoewel Faroek in verband met de wereldsituatie verzocht heeft om een Bobere viering, van zijr. huwelijk, viert heel Egypte uitbundig feest. Russische kolonel naar .West-Duitsland gevlucht? LONDENVolgens het Drltse "blad „Sunday Dispatch" is de So- •wjet-Russisc'nd kolonel Boris Sja- posjoikow naar- de Amerikaanse zone van Duitsland gevlucht. De mi litaire correspondent van de Dis patch. Paul Ranker, zegt, dat Sja- posjnikow over de Tsjecho'-Slo- waakse grens is gekomen en als po litiek vluchteling asyl heeft ge vraagd Kmium ran mmn lUMnrnm rci: i Vrij koud Weersverwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdag avond: Half tot zwaar bewolkt met In de noordwestelijke helft van het land hier en daar en .in de zuidoostelijke helft van het land op de meeste plaatsen enige regen. Matige, tot vrij krachti ge wind- tussen -Noordoost en Noord. Vrjj kóud- voor de tijd van het -jaar. 8 Mei Zon op 4 u 40 m onder 20 u l4m; maan op 5u 30 m onder 23 u 40 m. >WMÉ»IIIÉillÉÉW»WII«l II .XVan onze correspondent) STRAATSBURG.Dc zitting van .de Europese Assemblée ls Zaterdag geopend..Z|j zou oorspronkelijk twee weken duren wijt men aan twee zit tingen van elk-twee weken de voorkeur gaf boven een zitting van'een maand acbvcr elkaar in Augustus, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Maar zelfs deze twee weken lnpen gevaar, doordat dc binnenlandse politiek van: Frankrijk én die van .Italië, een aantal vooraanstaande parlementsleden elders roept. De agenda is voorlopig voor een week vastgesteld. De heer Spaak werd met bijna,-algemene stemmen, 87 van de 97j herkozen. De heer Stikker lèm vandaag het VERKIEZINGEN IN NEDER-SAKSEN: ■;<- (Bijzondere correspondentie) /HAMBURG: Bü de in de Bondsrepubliek en ver over de grenzen van Duitstand met grote aandacht gevolgde parlementsverkiezingen in; Neder- Saksen hebben de Vluchtelmgenpartij, het zgl «Block-der Heimatvèrirle- benen und Entrecbteten (B.H-E.) en de rechts-radicale Sozlalistische Reichs Partei (S-R-P.) vac de ex-generaal Remer, een groot succes ge boekt ten koate van de burgerlijke partijen. Voor de eerste maal na de. oorlog zal ..daardoor: een zich als, nèo-fasclstlsch aandienende partijs die twee dagen vow'de verkiezingen door de Bondsregering nog verbonden, werd, met een niet onbetekenende fractie haar intrede doen in.een West- dults parlement. Bij de verkiezingen wist de SPD. die-van de-, in totaal 3:330.805 uitge brachte stemmen 33,7 pet verkreeg, zich als de sterkste partij van Ne- der-Saksen te handhaven. Daaren tegen leden de regeringspartijen CDU en Deutsche Partei, die -zich voor deze verkiezingen als Niedcr- Deutsche Union aaneengesloten had- tien.-door het optreden van de BKE en SRP sterke verliezen. Beide par tijen verwierven in totaal 23.8 pet. der stemmen. Op de derde' plaats komt dan de VluchtcUr.gcnparbj met 14,9 pet., op de voet gevolgd door Remers SRP. die 11 pet. van de stemmen verkreeg. De vrije Demo cratische ParÜj (FDP) bezette de vijfde plaats met 8,4 pet. Op het Centrum werd-3,3 pet. der stemmen uitgebracht en op de Deutsche Reichs Partei 2,2 pet. ;De communisten heb ben met 1.8 pet. zoals bij. alls LanddagverkiezLogen in de laatste tijd weer ierrein moeten prijs ge ven. Ook de Duitse Soziale Partei van dc uit de CDU gestoten voor malige Nedersaksisehe minister van landbouw Gerecke, kwam niet. aan haar trek. want zij wist nog niet 1 pet der uitgebrachte stemmen op 2ich te verenigen. 'In dé nieuwe Landdag rullen de partijen in de vólgende sterkte bun intrede doen: SPD 64 zetels (66), CDU en DP 34 (52), BKE 22 (1), FRP 16 (2), FDP 12 (11). Centrum 4 (5). KPD 1 (7), DRP 2 (1). DSP Groot .opzien baarde het succes van Remers SRP. Remer is de man, die op 20 Juli 1Ö44 in Berlijn de tegen Hitier gerichte Putsch-poging de kop indrukte. - UMUEDEN. In een bijzonder dikke mist, die elk zicht onmoge lijk ir.aaktè, zijn" Zondagmorgen, ten zuiden van D'oggersbank twee Katwjjkse loggers, de ,.Bali" (KW 129) en de „Nederland VI" met elkaar in 'aanvaring gekomen. De „Nederland VI" boorde een., gat van ongeveer een .meter :n de stuurboord boeg van de„3ali" en versplinterde vier van.rle kooien. De aangevaren logger maakte wa- ter, maar is behouden te IJrr.uiden waarheen zij op weg was, .aange komen. Het waterdichte schot - heeft het schip behouden.. De ,-,Ne- Herland VI", die naar de visgron- een voer, kreeg 'aüeen maar een diepe deuk in de neus, maar is eveneens -naar Dmuiden gevaren. rapport, van de RaadkaanMinisters over hun werkzaamheden in. Daar na gaat de Assemblée het rapport over de OE.E.S.'en het plan-Schu- man behandelen. Twee voorstellen, afkomstig van leJen der Europese Assemblee zelf, trekken de aan dacht. Eet eerste, afkomstig van de heer'Reynaud, stelt voor de Ver enigde .Staten en Canada uit te "no digen „waarnemers" naar. Straats burg te zenden, die eventueel ook vragen, door de leden der Assemblée gesteld, zouden kunnen beantwoor den. Op 'die wijze wjl</de heer Rey naud. het-,oontact met het aijderc At lantische continent Verrikuwéri; 'Een.'groot aantal'.vooraanstaande: leden der Assemblee - men spreekt van dertig heeft het agendapunt der Europese defensie aangegrepen om een resolutie in te dienen, waart bij. de Europese naties, samen, met dè Verenigde Staten en. Canada Uit genodigd." worden r stelling „te. nemen .tegen iedere verdere;.uitbreiding der, Russische expansie en waarin een' garantie, vaór de onschendbaarheid, van. Joegoslavië,- de eerstebedreig de, wordt .gevraagd. •i Het voorstel zelf plus het debat; mits. góed geleid, zullen ongetwijfeld eén 'nuttige 'invloed op de;publieke opinie kunnén.:uitoefenen, TILBURG. In de gemeente Geldrop heeft zich een geval van pokken vnorgedaaji. Het betreft hier de 78-jarige pastoor van het kerkdorp Zesgehucbten. de heer G. M. van Hooff, die dc afgelopen week in Tilburg op bezoek is ge weest. F.nkele personen, die met hem In contactwaren, zijn geïso leerd. Een misdienaar toonde Zon dagavond symptomen die aan pok ken v *oraf gaan. Tn het zuidwestelijk ceel van Eindhoven, dat aan Zesgehuchten grenst, zijn de inwoners, aange spoord zich tc lat»- her-inenten- Drie artsen hebben zes uur lang duizenden volwassenen en kinde ren gevaccineerd, die aan de op roep gevolg gaven. Ook in andere stadsdelen van Eindhoven zijn dui zenden opnieuw Ingeënt. In Tilburg ze)f hebben zich Za terdag geen. nieuwe pokkengeval- len voorgedaan. Zondag werden vijf nieuwe gevallen geconsta teerd. Verontrustend is dit niet, omdat het hier. personen betreft, die a| sinds 1 Mej in hun woning geïsoleerd werden en onder con trole stonden.'Het totaal aantal ge vallen is bierdco. tot 33 gestegen. In „Het Cenakel" bevinden zich thans 42 personen ia quarantaine. Het totaal aantal gevaccineerden bedraagt thans ruim .90000. Naar schatting van de' G.G. enG.D. zijn Twee militaire vliegtuigen verongelukt: 23 doden ALBUtJUKEQUE (Nieuw Mexl- co). Een zware bommenwerper is Zondag bij een landing op de lucht basis Kirtland bij Albuquerque ver ongelukt. Het toestel stond onmid dellijk in lichterlaaie. Het. vuur sloeg over op een transporttoestel van dc luchtmacht en op een klein particulier transportvliegtuig. De brandweer stond machteloos; 23 in zittenden verloren het leven. Een toestel van dé Franse lucht macht van het type .Vampire" is Zondag tijdens een oefenvfucht bij Tunis in zee gestort. Het toestel had met motorstoring te kampen. De vliegenier, die met een parachute uit het toestel sprong, wordt ver mist. Vechtpartij in dancing AMSTERDAM. De eigenaar vaa de dancing „Casablanca" op deZeedijk is Zondagavond tijdens een vechtpartij door een Deens zeeman gedood. Toen deze binnen kwam was - hij onder invloed van sterke drank en* viel vrouwelijke bezoekers lastig. De portier ver zocht de man het café te verlaten en toen hu aan dit verzoek geen. gehoor gaf, werd getracht hem buiten de deur te zetten- Er ont stond- eeri: vechtpartij, j waarby "de. - omn zeeman op de grond kwam te val- gen nog een kleine 6000 personen jen j)C cjgcnaar van de dancing, ter revaccinatir melden, ksp wor- U, hMr Suikerbuik. was komen tot den gezegd, dat--vrijwel de hele i0pen en kreeg van de liggende bevolkingTVan-Tilburg opnieuw- is 2eema„ ecn SchV ta'de-buik Hij II» zakte bewusteloos- in -elkaar ■Naar aanleiding van de pokken in T-üburg (ruim 30 gevallen) en enkele andere plaatsen ~\jn er bij het Rijks Koepok Instituut een miUioeh inentingsmogelijkheden aangevraagd. Het emballeren der buisjes koe-entstof leverde deze foto op. er in Tilburg 22 23.000 mensen, die nog', nooit- werden gevacci neerd. Wanneer zich komende da- WASHINGTON". Zaterdag is de laatste dag gewecst,datgeneraal W ordt Acheson Mac Arthur door de gecombineerde Senaatscommissie werd verhoord. Ver- i - wacht wordt, dat vandaag een andere „vijf sterren"-generaal, n.l. dc minis- ter van Defensie Marshall, in'de Senaatscnmmissie zal worden gehoord. De senatoren hebben geprobeerd om Mac Arthur voor het karretje van Taft en Hoover te spannen, maar h(j ls op vragen over politieke twistpunten, zoals de troep emend Ingén naar Europa, niet Ingegaan. ingeënt; Het nemen -van'drastische maatregelen wordt, geziende- 'ont wikkeling. „voorshands': niet"noodr zakelijk geacht. De v«ccinatietoe- stand op de scholen ls zeer bevre digend. overleed - «tijdens T het- vervoer V.naar het Binnengasthuis. De Deen wist van de ontsteltenis gebruik te. ma ken en le verdwijnen. Hij is later op zijn schip gearresteerd. •55' STRAATSBURG. Minister mr D. U. Stikker heeft als voorzitter van het ministcrscomllé en van de organisatie voor Europese economische sa menwerking een toespraak tot de raadgevende vergadering te Straatsburg; gehouden. Hierbij legde b|j het eerste rapport van de O.E.E.S. en het jaarlijkse rapport van de raad van ministers met een boodschap van deze ministeriele commissie aan de Raad van Europa over. In dc conclusie van z|jn uitvoerige rede zeide'mr Stikker, dat de t|jd, waarin de wereld In „waterdichte nationale hokjes" was verdeeld, voorbij is. Dc federalisatie van Europa zal z|jns Inziens dc vele banden, die dit continent met andere delen van de wereld binden, eerder versterken, dan afsnijden. „Hot feit, dat zo vele landen, die organisatie van Europa. Het Plan- talioze oorlogen tegen elkaar heb- Schuman ls slechts het begin van: ben uitgevochten, thans vreedzaam in deze vergaderzaal zitten om ge zamenlijke vraagstukken te be spreken, geeft mij het vast ver trouwen. dat we wellicht ook succes zullen hebben om de geest van samenwerking, uit te breiden: to: die .landen, die tot dusver bui ten :dezé of-andere vredelievende organisatieszijngebleven",. ver- volgde de heer Stikker, die het ontbreken van Zwitserland, Por tugal en Oostenrijk-bij het werk te Straatsburg betreurde. Mioister .Stikker. gaf in zijn rede een overzicht van - de functionele de weg, een hoopgevend begin Aan de plannen Pella. Fetsche, Stikker en PflLmlin wordt bij voort- - during gewerkt. Bij deze ge vorder-; de bestudering komt thans plannen tot het scheppen van Europese transportsamenwerking,die nog In het stadium van voorbereiding zijn.- De belangrijkste successen van het: laatste jaar acht .minister. Stikker de pogingen om progressieve libera lisatie te bewerkstelligen en het in stellen van de Europese Betalings- unie. Tot de belangrijkste taak in de toekomst behoort de verdeling van schaarse'grondstoffem. Op dit gebied De generaal deelde de. senaalscom-' misriec medë, Hat plannen waren, op- gesteld som de -verbonden strijdkrach ten in geval van nood uit-Korea; weg te-, voerenén maarJapan?: over te brengen. --i Daarop werd hem' de' vraag ge-: steld::;,Wat zou er volgens u; moeten; gebeuren indien dedoor u- voorge stane politiek werd aanvaard eh de - Chinsse communistische 'strijdkrach ten tot over de Mandsjoerijse: grens zouden worden teruggeworpen, zon-ï der dat? dit evenwel-de Regering te:i Peking zou kunnen, bewegen. ,eeri: vxèdesverörag.;të tekenèh?" V Mac Arthur:antwoordde: „DerChi-.- nezen zoudendan geen .nieuwe of-: fensieven meer. (runnen inzetten en ikjben van mening".' dat zij realistisch: genoeg zouden zijn om hun nederlaag' te; aanvaarden en een redelijk vre desverdrag aan te gaan". - - - Mac Arthur- bepleitte het afschaf fen van de: oorlog door allé landen. Hy zei, dat Japan, geschokt door de verschrikkingen .van Kirosjima - en Nagasaki, in zijn ..nieuwe 'grondwet, de oorlog onwettig had verklaard; Naar aanleiding van de vraag van- dé' democratische senator Fulbright van Vrijdag, of Mac Arthur verwon derd zou z|jn als hü hoorde dat: Acheson „in feite tegen z|]n ontslag: was geweest tijdens de bespreking. daarvan," heeft een woordvoerder vaD het ministerie van Buitenlandse Zaken Zaterdag medegedeeld, dat liet ontslag gebaseerd was op. de eenstemmige aanbevelingen van Tmtnans voornaamste burger lijke en militaire raadslieden, inclu sief Acheson. (Van onze correspondent) BRUSSSEL. Graaf Henri Car ton de Wiart, een der opmerkelijk ste figuren uit het Belgische poti- tieke leven, die meer dan een halve1 eeuw Kamerlid is geweest cn ver scheidene malen minister was, ls Zondagmiddag op 82-jarige leeftijd, te Brussel overleden. Hij was t|j- dens dc Paasdagen vrij ernstig ziek. herstelde weer, maar stortte Kort: geleden toch weer in, waarna on-: verwacht snel het einde kwam. Tijdens-de Koningscripls deed de ondernemende graaf, die een vurig Leopoldist was, nog een poging-tot: kabinetsformatie, die echter mis lukte. ts waardevolle ervaring verkregen bij. de verdeling van de meest schaarse der onmisbare hulpmidde len de Amerikaanse dollar. De O.E.E.S.-ishet Europese ant woord op de Marshallhulp, deze hulp is voor Europa met zijn nauw ver weven economisch systeem als ge heel bestemd. Naast de Marshall hulp was een..tweede, bijdrage dot: Noord-Amerikaanse democratieën do organisatie, van het- Atlantisch; verdrag. Minister Stikker wees in dit ver band op ontwerpresoluties'in de. ka-: mers der parlementen der 'Verenig de iStatenen Ca.iada :om mogelijk-; heden voor een hechtere :unïe te onderzoeken. -'V; NNvU'. TOKIO, De Amerikaarise: ma rine-transportdienstheeft in" Japan twee nieuwe .basésgevestigd, een in ;Otaru, en een in Muroran op het eiland -Hokkaido, Drie dagen lav.p is generaal Mac Arthur reeds bedolven on der een regen, vanvragen- door wat genoemd zou .kunnen wor den de Amerikaanse parlemen taire enquête-commissie. Het versing hiervan telt nu al 174.000 woorden. Op de - eerste foto schijnt dë generaal in zijn geheugen te graven naar de juiste toedracht ban een voorval. Op de tweede foto: het' antwoord ts.geuonden. WASHINGTON- De Ameri- kaanse senator voor Texas, de de-, mocraat Rogers, heeft in rijn we kelijkse nieuwsbrief aan zijn staat verklaard, dat cl*, in Washington; op gezinspeeld wordt, dat Acheson; binnenkort als minister van bui tenlandse zaken zal worden ver- vangen door John ESoster Dulles.*, Reeds maanden doen in Washing-' ton geruchten .de ronde, dat Ache-, son zal worden -vérvangen. .doch, die zijn dcor president Trumap:. herhaaldelijk tegengesproken.' TEL AVIV De-toestand aan de Sj-risch-Israelische grens schijnt na het sluiten van bet.wapenstilstands- verdrag op Vrijdag j.l. eerder slech- ter dan beter te zijn geworden. Over een vrij lang front in de ge demilitariseerde zone: zijn gevechten gevoerd tussen Israëliërs er. Syxiërs, waarbij partijen elkaar als - aanval ler brandmerken. Intussen ïs Zondagavond van. Is-.- raclische zijde bekend gemaakt, dat dc toestand aan de grens volkomen. rustig was. Aan de Syrische afge vaardigde bij ,de V.N. is -telegra- fisch opgedragèn, om een' onmid- dellijk optreden te verzoeken om een einde te maken aan de „Israëli sche aanvallen". Israel haeft de Veiligheidsraad verzocht zo spoedig mogelijk bijeen te komen om de „duidelijke agres-, sie" van Syrische strijdkrachten te-' gen Israel te behandelen. Verkiezing iii Oostenrijk WENEN. Van de vier cn een kwart millioen .getelde stemmen voor de Zondag gehouden verkie- ring voor- het presidentschap van Oostenrijk, kreeg de katholiek Gleissner 40 procent, desociaal democraat. Kömer. 39.1- procent, de partijloze Breitner 15-4 procent en de communist Firda. 5 procent*. Er zal nu een tweede stemming nood zakelijk rijn en wel tussen Körner en Gleissner;Men verwacht, dat deze herstemming op 27 Mei ge houden zal worden. De Katholieke Volkspartij heeft een aanzienlijk aantal stemmen -. verloren vergeleken bij October. 1949. De socialisten hebben een. lichte winst geboekt.De partijloze. Breitner schijnt stemmen te":'heb ben gewonnen ten koste vande Volkspartij: Het stemmenaantal de communisten is ongeveer - gelijk'gebleven. BRUSSEL. Zóndag hebben! 100.000 oorlogsvéteranèri 'een de- mcnstratle gehouden, -ba - tegen.de- vrijlating van collaborateurs.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1