Drie-ploegen-stelsel om sneller oorlogsverbanden te vormen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Mankracht wordt volledig benut, diensttijd 16 maanden ;mg van l'/2 millioen op OKW Mac Arthur's ontsh g bleef enige oplossing In Tilburg thans 36 pokkengevallen MINISTER STAF OVER DEFENSIE-INSPANNINGf Truman waarschuwt tegen uitbreiding Korea-oorlog Aanzienlijke beperking van overheidssubsidies Ons defènsie- appamat in 1954 v- r ZOETWATERBANKET IN HANG Stikkers rede maakt indruk MARSHALL IN SENAATSCOMMISSIE: De Gaulle wint in Marokko Paratyphnsgev al in GJanerbrug MacArthurs eigengereide politiek zou tot Russische overwinning leiden Langzame naasting van olie in Indonesië Gevechtsactics in Palestina neraen af Ziekte ook geconstateerd bij een niet- geïsoleerd inwoner De Bruin staat zes ronden Generaal Buurman Territoriaal Bevelhebber RANDT TURPIN: De hardste puncher ïle J rgang, no. 106 Red. Bii Adm. Lanae Haven 141. Schiedam TeL <59300 Abanrvprifs: cor week f 0,40 per kwartaal 5.IS. losae nummers 0,09 Opgericht door do Stichtinq „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 8 Mei 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Fostairo 398644 Bankier; Amstérdarasche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEN HAAG. In een tweede nota aan de Tweede Karper over het defensiebeleid deelt de minister van Oorlog en van Marine mede, dat, om de opbouw van de beoogde strydkrachten mogelijk te maken, de jaarlijks beschikbare mankracht volledig zal worden benut. Hiermede wordt begonnen met de lichting 1952, waarvan 40.000 man bestemd zal zijn voor het leger. Bovendien zal, voor zover nodig, over het nog niet ingelijfde deel van de lichting 1951 worden beschikt. Op de nog niet gebruikte mankracht van oudere lichtingen zal niet worden terug gegrepen. Ingaande 1952 zal een 3-ploegen stelsel (thans 2-ploegen stelsel) voor opkomst onder de wapenen worden ingevoerd, waardoor het in verband met de opleidingsduur voor korporaals en manschappen bjj de vredesopleidingseenheden mogelijk zal worden om zonder aanzienlijke uitbreiding van de vredesorganisatie een aanmerkelijke versnelling van de vorming van oorlogsverbanden te verkrijgen. volge van de versnelde opbouwen uitgebreidere opzet en om de be nodigde eneadrerings- (tevens in structie-) ploeg voor de troepen te volde te vc. krijgen, kan globaal gesteld worde:, op een vermeerde ring van y* van het huidige aantal beroepsofficieren en onderofficie ren {korporaals inbegrepen), ter wijl ongetwijfeld een meerdere be hoefte aan burgerpersoneel zal ont staan. Het zwaartepunt van deze grotere vraag ligt .bii .de meer tech nische wapens ,(en 'di-nstvakkén: De commandant strijdkrachten te velde zal .een grotere; zelfstandig heid krijgertjCa- in. een positie ko men, die veel overeenkomt met die van-de commandant veldleger vöór 1940. Hij blijft echter ondergeschikt aan de chef van" de generale staf. Gerien het g wijzigde karakter van de müitair/: luchtvaart, over weegt de minister de Luchtmacht tot eenzelfstandige organisatie te doen verklaren en het wapen der militaire luchtvaart- als zodanig op- te heffen. Deze: reorganisatie aal uiteraard; slechts-?plaats hebben on der .handhaving .van de departe mentale indeling, -'Het beroepsper- soneelbij de lortrtmacht zal on* geveer verdrievoudigd moeten wor- Voor de duur van de oefening verwijst de minister naar de daaromtrent in de regerings verklaring afgelegde principiële uitspraak, dat deze zal worden op gevoerd: tot'18 maanden. Op mili tair technische gronden werd deze eerste oefening behoudens wet telijk toegestane uitzonderingen voorshands gesteld op IS- maanden, waarvan 8 maanden oefentijd bij de vredesopleidingen en 8 maan den te. velde. Mochten de interna- tionale omstandigheden tot een langer verblijf onder de wapenen nopen, dan Iaat het gekozen systeem verlenging van deze duur van eer ste oefening Jt 20 maanden' toe, door de duty- van bet verbluf te velde te verlengen. Voor de a.s. officieren en onderofficieren zou den deze getallen dan. worden: 20 maanden (12 maanden oefentijd bij de vr edesopleidingen en 8 maan den te velde) of 24 maanden (waar van 32 maander - te velde). De onvermijdelijke uitbreiding van. het. beroepspersoneel tengè- DEN HAAG. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapper^ .prot^jlr. .Th. Rutten, heeft de voorzitter van de Tweede Kamer een opgave doen toekomen van de voorge nomen bezuinigingen op de be groting van zijn departement. In totaal omvatten deze bezui nigingen een bedrag van 1.651.800,—. De bezuinigingen die" dé minister voorstelt zijn de volgende: op de rijksstudietaelagen f 80.000, op de bijdragen en overige uitgaven voor buitengewoon lager anderwijs f lOO.OÖO. op de kosten van de exa mens van handelsdag- en avond scholen resp. f 10-600 en "f 19.600, op de subsidies aan gemeenten ten be hoeve van gymnasia f ,600 op subsi dies ten behoeve van bijz. HBS-eh lycea en middelbare meisjesscholen, f 80.000, op instituten tot opleiding voor. middelbare akten f 30.000, op de huishoudelijke voorlichting ten plattelimde I 34.000, op subsidies aan middelbare scholen, voor techniek, nijverheid, mijnbouw en nij ver heidskunst f 22.000, op subsidies aan lagere nijverheidsscholen f 133.000, op subsidies aan zeevaart-, visserij-, binnenvaart- en luchtvaartscholen en aan scholen voor. scheepswerk- tuigkundigeix f 28.000, op subsidies aan scholen voor huishouden, land- bouwhuishouden. vrouwelijke hand werken en maatschappelijk werk f 154.000, op de bijdrage, aan de or ganisatie voor .zuiver we tenschappe- lijk onderzoek f 75.000, op subsidies, persoonlijke toelagen en verdere.uit- gaven ten behoeve van cultuur en wetenschap, f 10.000. óp personeels uitgaven rijksuniversiteiten en Tech nische Hogeschool f SO.000, op aan schaffing voor inrichting;, v uitbrei ding en vernieuwing rijksuniversi teiten t- 75.000, op aanschaffingen voor inrichting; Uitbreiding en ver nieuwing Technische Hogeschool i lOOOOO. op kamp en internaats- •werk voor sociale jeugdzorg f 200.000 en op kosten, verbonden aan het onderhouden van cultureel contact met de Ver. Staten f 10.000. Het ligt in de bedoeling de voor genomen verminderingen óp te ne men in een volgend wetsontwerp tot wijziging van de begroting. De be handeling der onderwijsbegroting komt de volgende week in de Tweede Kamer aan de orde. De bezuiniging op - de post rijks studietoelagen is mogelijk, doordat er in 1951 geen niéuw©, studenten naar Nederland, zullen komen.- De bezuiniging op kamp- en internaats- werk is mogelijk door: 1. uitstel van ROME. De rijksambtenaren in. Italië rijn vandaag voor 24 uur in staking gegaan om hun eis voor loonsverhoging kracht bij te zetten. De regering heeft met sancties ge dreigd, variërend van het inhouden van het loon voor een dag tot ont slag. liwn m sinro siiirirareEnE^ Weinig verandering Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond: Matige tot vrij krachtige wind tussen Noord en Noordoost. Plaatselijk enkele buien maar morgen ook verspreide opkla ringen. Vrü koud voor de tijd van het jaar. 9 Mei Zon op 4 O 58 m onder 20 u 16 m; maan eP fiu 9m ottder sDitïffliinsisgiiiü.'SistitniiiiiiiHïiiiitiöa^iisiaaiRauiBninjnüBSi de heropening van het meisjesinter naat 3Iariahoeve"; 2. 'de verbou wing aan de jongenskampen te Ap pelscha, Beekbergen ep'Deume In langzamer'tempo uit te. voeren eh 3. de mogelijkheid het aantal pupillen, lager te ramen. Het cultureel con tact met Amerika zal op beperkter schaal plaats vinden- - Inzake 1 een eventuele legerinL van Nederlandse s troepeit ia Duits land is .feeti«veriKg:geopaid., De.: bestaande organisatie van het V.HK. wordt ininder doelmatig. In een nieuwe opzet wordt er re kening mede gehouden voor welke Kind 1934 zal het'Nederland- se defensie-apparaat er ais volgt uitzien: a. de zeestrijdkrachten, om vattende 1 vliegkdjnpschip, 2 kruisers," 12 onderzeeboot jagers, 6 cscorteurs, 4 onderzeeboten, 48 mijnenvegers, en een aantal kleinere eenheden wibr'kust óe- waking en bescherming der zee gaten, ca tOb; vUe^mgen en een aantal róarinfeiseenheden, alsmede de defensieve bewape ning en uitrusting Ven de Ne derlandse kaopvaardpvlaot. b. de ton ds t rijdkraejrt enom vattende 5 mfahtefi^sdivisiën, een aantal territoriale troepen, waaronder luchtdaéJartilUrrie, alsmede een aantal jéenheden nationale-reseme. c. de luchtstrijdkrachten, om vattende 21 srpuidTonggexfPckts- tvliegtuigen dap jagers, nacht jagers en tactische jachtvlieg tuigen), alsmede een; aantal squadrons verkennvngs-, artille rie-, waamemings- en transpoTt- vliegtuigen. T. /'.-••f;- taken ia leger e-i luchtmacht de vrouw beter geschikt ójg dan de man. \:A$s Het laat zich aanzièn,-dat de oor logsbehoefte voor; leger*, en lucht macht gezamenlijk ornstrepks 7700 vrouwen (waarvan .32004 by de ge neeskundige dienst) zal vragen, terwijl in de vredesorganisatie ongeveer 3400» vrouwelijke militai ren" (waarvan 450 bij de genees kundige dienst) zullen moeten wor den opgenomen- Aan het slot van zijn nota spreekt de minister mede namens de Re gering rijn grote waardering uit jegens de onderdetea dp Neder landse Steödkrachten-WXorea. Hun verliesen *0n zwaar. DEN HAAG. - Een delegatie van de „touring-wegenhulp" de Belgische wegenwacht, zal deelne men aan de lustrum-viering van de Ned. Wegenwacht op 9 Mei a.s» De Belgen zullen ook aanwezig zQn bij de inspectie inm de tuinen van het paleis te Soestdijk door Prins Bern- hard- Is er specialer „Spécialité de la Hollar de" dan. paling, bereid en ge ronkt doot jonge vrouwen in gewestelijke dracht? De- donkere punt mutsen verraden u, dat het echte Volendamsen zijn, die in haar pa- linghang bezig zün met IJsselmeerbanket voor de rook voor te be reiden. STRAATSBURG. De rede van, minister Stikker, waarin de Assem blee werd aangemaand om prakti sche wegen van samenwerking te' zoeken, die op de lange duur zonden kunnen leiden tot Europese eenwor ding, heeft Maandag grote indruk gemaakt. Zijn aanval op de Europe se tariefmuren vond weerklank bij de Zweedse socialist Edberg, die een beroep deed op de vergadering om haar invloed te do»en gelden tea einde de tarieven neer te halen. Evenals minister Stikker bleken.' de meeste sprekers hoop te putten uit het voorbeeld van het plan-' Schuman. V/at de kwestie van de door de Assemblee gevraagde uitbreiding van haar bevoegdheid betreet, heeft mej.' Klompé (Ned.) zich tot 'woordvoerd- stei gemaakt van de meerderheid der politieke comrmsie. die vergaan de principiële wijzigingen van het' statuut gewenst heeft, teneinde de Assemblee tot een werkelijk parle-, ment te maken. Het had volgens haar geen zin om daarover weer in den brede te gaan debatteren. De Assemblee kan zich beter aan prac- tïsche arbeid zetten, zonder dat daarmede de strijd voor een funda- men tel e wijziging van het statuut wordt opgegeven. i De door minister Stikker op de j voorgrond geschoven noodzaak van een Atlantische samenwerking, I bracht jnr. van der Goes van Nstera j (Ned.) er toe de vraag te stellen, of naar een Atlantische Federatie 1 gestreefd zal moeten worden. ret ,%CT;E.aïffiEsra!iHS»iE CASABLANCA. Maandag zijn in het Franse protectoraat Marok ko verkiezingen gehouden voor de Franse afdeling van de consultatie ve regeringsraad. De partij van De Gaulle, de R.P.F., behaalde 9 van de 19 zetels, de onalhankelijken 4, de socialisten, radicalen en gema tigden ieder twee. Slechts 30 pro cent van de stemgerechtigden in Casablanca en 50 procent in de rest van het land hebben hun stem uit gebracht. ENSCHEDE. In het retraite huis der paters Redemptoristen te Glanerbnrg, dat' als verblijfplaats voor Ambormese gezinnen is inge richt, is een. geval van para typhus geconstateerd, terwijl er drie zgn, „contacten" zijn. Het betreft hier vier kinderen, die naar het R.K ziekenhuis alhier zijn overgebracht. WASHINGTON. Zonder MaeArtlmr met name te noemen heeft pre sident Truman Maandag In een rede voor de nationale conferentie over de burgerlijke verdediging diens „eigengereide** politiek gelaakt. Z0 zon de gehele Westelijke verdediging te gronde kunnen richten en een. „ge weldige Sowjet-Eossische overwinning" opleveren. De president verklaarde, dat de vrije landen de opmars van het communisme in Azië tot staan ge bracht hadden en „de samenzwe ring van het Kremlin over de ge hele wereld" een zware slag hadden toegediend. Hij zei, dat uitbreiding van de Koreaanse oorlog de moge- Ncr de bruiloft te: Caïrg bevond zich onder de vëtè-S gasten die koning Faroek en koningin Nar- riman (tinks) hun gelukwensen kwamen brengen, ook RitaHay- worth' schoonvaderj de Aga Khan (rechts). DJAKARTA. De Indonesische minister van Handel en Industrie, Hadinoto, zal op 16 Mei een be zoek brengen aan Medan en At- jeh voor inspectie van óe oliebe- drijvén aldaar. Op een vraag of Indonesië ten aanzien van een na tionalisatie' der oliebedrijver, bet voorbeeld van Iran zal volgen, zei de minister: wat Iran gedaan heeft, is naar mijn memrig veel te snel en zonder: voldoende voorbe reidingen geschied. In principe zal Indonesië alle vitale bedrijven moeten nationaliseren, teneinde uitvoering te geven aan hetgeen daaromtrent in de grondwet be paald is. Bij de uitvoering van een nationalisatie zal Indonesië echter met de bestaande factoren reke ning houden. TILBURG. Doordat zich In Tilburg drie nieuwe gevallen van pokken hebben voorgedaan is het aantal pokkenpatiënten In deze gemeente thans tot 36 gestègen. Twee der nieuwe gevallen openbaarden zich bij personen, die zich reeds in de quartaine-mrichting bevonden. Het derde geval is echter geheel nieuw, Juist de nieuwe gevallen vormen het grootste gevaar. Mochten deie rich in de komende dagen In grotere mate openbaren, dan zal mogelijk dc re-vaccinatle worden uitgebreid tol een primo-vacclnatie, zodat dan ook de plm. 23.000 Tilburgenaren die tot dusver niet werden gevaccineerd zullen worden ingeënt. De laatste dagen vormt het nemen van meer uitgebreide maatregelen een ernstig punt van bespreking tus sen de Inspectie van de Volksge zondheid en de G.G. en GD. te Til burg. Wordt het pokken gevaar zo groot, dat het moeilijk kan worden overzien, dan kan de primo-vacci natie onmiddellijk geschieden Maandag werden weer .3500 inen tingen verricht. Er is ihans volop vaccin voorhanden en ongeveer 100.000 inwoners van 'Tilburg rijn met koepokstof ingeënt. Er werd geen uitbreiding van de ziekte bui ten de stad geconstateerd, In Geldrop zijn thans 7200 Inwo ners gevaccineerd, hetgeen nagenoeg de gehele bevolking is, die voor in enting in aanmerking, komt. In Geldrop woonachtige arbeiders van Philips zijn vanmorgen niet naar 't werk gegaan. De directie der Phl- lips-fabrieken tracht het besmet tingsgevaar zoveel mogelijk te ver minderen. Mochten zifch m de om- HAIFA. Volgens berichten uit het gebied van het Meer van GalL- lea zouden Syrische tröepen op nieuw de Israëlische nederzetting Eingef op de Oostelijke oever van het meer onder vuur genomen hebben. Vol-ens te Tel Aviv ont vangen berichten nam de ge- vechtsactiviteit langs de grens. af. geving van Eindhoven meer pok kengevallen voordoen, dan komt de viering van bet 60-jarig bestaan der fabrieken in gevaar. Tot öu toe heeft het bezoek, dat een met pokken besmette jongeman uit Tilburg aan zajn ouders in Voor burg bracht, nog geen nadelige volgen opgeleverd. Dit bezoek aan Voorburg werd op 22 April ge bracht en op 28 April werd de jon geman ziek. De incubatietijd voor pokken is 1418 dagen. Als dus over enige dagen nog geen geval van pokken in Voorburg of omge ving is geconstateerd, mag men aan nemen, dat dit contact met een pok- kenpatiënt geen gevolgen heeft ge had. Het onderzoek op de „Groote Beer", die zich op het ogenblik in de Middellandse Zee bevindt, is nog niet beëindigd. Men weet nog steeds niet met zekerheid of men Hier met pokken te doen heeft.. Over enige dagen hoopt men hieromtrent een definitief rapport te ontvangen. WASHINGTON. Voor de Senaatscommissies heelt de mi nister van Defensie, genera?,! Marshall, Maandag verklaard, dat een commandant te velde wel eens meer bevelen krijgt» waarmede hij het niet eens ïs. Maar wat het ontslag van gene raal MacArthur noodzakelijk had gemaakt was het feit, dat deze in het openbaar zijn misnoegen over de buitenlandse ën militaire politiek van de V.S. had uitgesproken. Het werd dui delijk, dat hij het niet langer eens was met de tof dusver door de V.S. gevolgde politiek. Er was geen andere oplossing dan hem te ontslaan. In het streven om hot conflict tot Korea te beperken fiadden de V. S. de steun van het merendeel van de leden der V. N_ ^Géneraal Mac Arthur wilde ons echter het. risico. laten lopen, niet "HHëèn V#n een uitbreiding van de ooriog tot communistisch China, maar ook van een algehele oorlog met de Sowjet-Unie. £r>. dit zelfs ten koste van het verlies van onze geal lieerden en het uiteen doen val len van het verbind van vrije vol ken óver de gehel-,wereld-" Marshall 2:1, daï dit ook een aan val op West-Europa zou kunnen, veroorzaken. Hy deelde verder mee, dat dg stafchefs in December van vet vorig jaar, een voorstel hadden ingediend om Mac Arthur machtiging t.c verler.en. dat de vliegtuigen van. de verbondenen toestellen van- de tegenstander tot een bepaalde afstand over de Jaloe in Mandsjoerije zouden kunnen volgen. Dit voorstel had Marshall krachtig gesteun-* en het was door de president en door de minister van Buitenlandse Zaken, Acheson, goedgekeurd. Toen het vewolgens met de an derelanden, welke troepen in Korea hebben, besproken was, bleek echter/dat deze eenstemmig tegen het voorstel gekant warén. Hierdoo. had men het plan moe ten laten varen. Wat betreft Mac Arthurs mede deling. dat de stafchefs het met hem eens ware-?, zeide Marshall, dat het betreffende memorandum van de stafchefs was opgesteld, overigens in „voorzichtige voor- astaw: KwaaiErs lykheid van vernietigende atoom- aanvallen op Amerikaanse steden, zo niet vernietiging van „de be- schaving zoals wij die kennen", zou brengen. De eerste tekenen van een ineenstorting Va» de communistische wereld deden zich z.i. voor in de vorm van .spanning en onrust ach ter ijzeren gordijn.** Truman, verklaarde, dat „het beste collectieve militaire advies in dit land" zijn politiek om de oorlog in Azië te beperken steunde. „Onze politiek is gericht op de overwin- Nog vers ligt het gevecht v-aD Luc mng. Indien de agressors echter totvan Dam tegen Randy Turpin in het verdere actie overgaan, dre de vei-geheUgen {-an de boksliefhebber. in f^orea be- Hoog waren de verwachtingen, dreigt, zullen wy die actie tegen-' gaan." Hij geloofde, dat er een gro- tere kans zouzijn om de agressie in Korea met geringer verlies aan I manschappen tot staan te brengen door de huidige koerste volgen dan door het conflict uit te breiden. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. In zijn defensie nota heeft minister Staf aan de Tweede Kamer medegedeeld, fte? het in de bedoeling ligt luit.-ge»v - raai D. C. Buurman van Vreeden ie benoemen tot Nederlands Territo riaal Bevelhebber, een nieuwe functie, welke met grote mate van zelfstandigheid direct onder de chef van de generale staf wordt inge steld. In deze nieuwe kwaliteit zal generaal Buurman van Vreeden, tot nu toe Commandant Groep West, de territoriale bevelvoering in vredes- en oorlogstijd opgedragen krijgen, BARNEVELD. Mr. F, Teulings minister zonder portefeuille spe-1 ciaal beiast met de burgerlijke ver- dediging, zal een driedaags bezoek brengen aan de stafschool voor de burgerlijke verdediging, welke ge vestigd is op kasteel „De Schaffe- laar" te Bameveld en wel op 10, 11 en 12 Mei. giseh was het einde voor onze land genoot. Slechts 48 seconden stond Lue, Gisteravond heeft de Rotter dammer Jan de Bruin de handschoen opgenomen tegen deze „killer" en.., met succes.. Hij heeft niet gewonnen, maar bleef zes ronden staan etx hoe hij dit deed vertelt onze sportredac teur in zijn verslag op pag 7. Jan de Bruins rechtse doorge komen. Voor het eerst sinds heel lange tyd maakt Turpin. kennis met het canvas. stellen", nadst Mac" Arthur had ge rapporteerd, dat hij bezorgd was overde oorlogsmoeheid 'trut zijn- soldaten en dat Korea waaiEckbn- ;Hjk .te s *hijGBina- "zóïri- kuanen-J'%booi- barderen. De stafchef .van het Amerikaanse leger, generaal Col lins, en de stafchef van. Öe lucht macht, generaal Vahdenfeerg. wa ren echter na een inspectietocht tot een geheel andere overtuiging gekomen. Slachtoffer van bus ongeluk worden Zaterdag begraven EOTTEKDAlt De MS slacht- offers van het tragisch ongeluk met de Belgische autobus, die j.L Zondag op de Abraham van Stolk- weg te Rotterdam in ..dc Delfs- havense Schie reed, zullen Zater dag a.s.'.'s morgéns omelf uur .te Harén CBelgi?) worden' begraven:' De stoffelijke resten zutleii Vrij - dag met een speciaal daarvoor in gerichte auto. naar.. België worden' vervoerd. De gewonden, die nog te Botter- dam in een ziekenhuis verblijven, maken het goed. Voor geen hun ner bestaat levensgevaar. Dit was mijn zwaarste gevecht van de laatste twee jaar. Die rechtse is een moordend wapen van De Bruin; De stoot, waarop ik neerging, "was precies op de punt van de kin. Hij is de hardste puncher, die ik in mijn loopbaan heb ontmoet en Dauthuille uitgezonderd ken. ik geen bokser op het continent, die beter is dan Jan de Bruin.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1