Televisië in ons land in een nieuw stadium HET ROTTERDAMSCH PARGDL Woonhuis in brand na vechtpartij Omroepverenigingen zien af van deelneming aan experiment MacArthur zou verliezen hebben „geaccentueerd" Generaal Eisenhower op dé „Keukenhof" Beigen geïrriteerd door snijblóemenconflict Massale luchtaanvallen boven Sinpeidjoe Eisenhower genoemd als opvolger voor Acheson Mossadeq antwoordt Morrison Massa-executies in Sjanghai «Extra treinen met Pinksteren Besprekingen met chefs van staven in dé residentie DRAMA IN IJSSELMONÖË 1 Inbreker wreekt zich op oude boer, die zich verzette Alarmerend bericht over beweging van Russische troepen Had Nederland bezwaar tegen Graiiam? Geallieerden vertrouwen aanstaand Noordelijk offensief te keren Weër een staking in Spanje Russisch voorstel i verworpen Verkeersongeluk eist dode en zwaar gewonde J le Jaargang, no, 107' Eed. en Adm. Lange Haven 141^.Schiedam TeL 69300 Abonn.prijst-.oèr -week 0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers 0,09 Opgericht, door de Stichting ,3et. Parool"/ Woensdag 9 Mei 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro" „398644 Bankiers ■Amsterdamsche Bank ;s (Z'i u -i #ie Rotterdam'— Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B.F. Schaper Den HAAG. In een Dinsdagmiddag door de Federatie*van Omroepverenigingen gehouden vergadering i^.het.hcsluit.gcnbiiien, dat de omroepverenigingen liaar toezegging tot deelneming: aan het teleyisie-experimeiit voorlopig terugne men, waardoor de televisie in. ons land in een' nieuw stadium is gekomen en thans feitelijk op losse schroeven staat Dit besluit is een direct gevolg van het standpunt der regering, dat het televisie-experiméiit sléchts op beperkte schaal dient tc worden voortgezet en dat de overheid:-niet'Jberêidis hiervoor speciale sub sidies te verlenen. Dé ministerraad heeft zich over het vraagstuk van de televisie ernstig beraden en de problemen van culturele, sociale, .economische- en technische aard die daarmee samenhangen nauwkeurig bestudeerd. Na een zorgvuldige afweging van de verschilleude be- ilangen, is zy genegen er aan mee te werken, dat het televisie-experiment gedufende twee jaren voortgang vindt met het zoeven genoem de voorbehouden. De televisie-zendmast wordt door de regering ter beschikking gesteld cn ook dc kósten, verbonden aan de exploitatie van de zcndinstallatie te Lopik zullen door het rijk worden gedragen. Cïscwwrastunsira as tFW*nR»maciaia.ntrenatrTnrcT!5in WASHINGTON, Naar veler-me- .nin'w zal de minister van Buitenland- {se Zaken Dean Acheson zijn porie- /féuiUè.tër beschikking stellen nadat: ?de Senaat; zal zyn klaargekomen mét: ihet onderzoek naar het ontslag van generaal MacArthur.' maar van goed ingelichte' zijde wórdt- vernomen dat president Truman nog geeu. opvolger beeft gevonden.A''."''- v {v*R: 'V - In congres-kringen wordt nu. ook dnaam Eisenhower gènóemd ha be- richten - dat /Warren; .-.Austin. Paul. Hoffman en John Foster Dulles "né-, -jgatief hadden.;: geantwoord op de vraag of -zij eventueel bereid warén, fhet ministerie van builcnJa'idsc za- 'ken over te nemen, en dal opperreeh. ter Fred Vinson er de voorkeur aan .gaf bij de gerechtelijke macht te •Wijven TEHmAN™~ ta -èen "hSêcSan .öe;; Engelse;-, mimsten" van^Buitènn,'- landse Zaken, - Morrison,- verklaart de Perzische premier JVIossadeq/dat teen- enkel -internationaal oresan evoegd is; de nationalisatie van de olie te onderzoeken, cmdat dit het souvereine recht van Perzië ia.: De ontevredenheid van het volk over de activiteit van deAnglo-- Iraanse oliemaatschappij: kan: al-: leen worden weggenomen, aldus Mossadeq, door nationalisatie. - vDe ■brief is het antwoord óp een- bood schap van Morrison, waarin hy'r onderhandelingen over dè: olie kwestie voorstelde. - Het standpunt van de regering, waarover vorige week al het een en ander' bekend was geworden, is Dinsdagmorgen meegedeeld in een' vergadering van: de Nozeroa, onder presidium van de minister van Ver keer en Waterstaat. Voor het de partement van O. K. en W. was staatssecretaris Cals aanwezig, voor de PTT de directeur-generaal, de heer Neher. Het is het standpunt van de re gering. dat de kosten der televisie programma's ten laste van de om roepverenigingen komen, die deze programma's zullen verzorgen, De zender en een televisiestudio te Bussum worden dcór de N.V. Phi lips ter beschikking gesteld. Dé kosten der studie-exploitatie zullen niet door de regering worden ge dragen, maar gedekt moeten wor den uit bijdragen van de andere aan het experiment deelnemende instanties alsmede uit de opbrengst van dé kijkgelden. Ket is voorts de bedoeling van'de regering, dat aan de Nozema, de N.V. Nederlandse Omroep Zender Maatschappij, in technisch opzicht bij het teleyisie-experinient de'lei ding wordt.gegeven. Ecn breed sa mengesteld college van advies 'zal s*aan Stóf -het E Hat., de,,.redering vooralsnog 'ge- IwMala^^p^^rdéUiid^dyAvenstE tëïèvisïë-gebded cn^|!o_yèn'diert|iÊéen-Tperspectief wil Óg&erïï'yb'óc^égeuëri,'i dié; Zich" on - 'ÓèrMmzekere, {/omstandigheden aan het'; ;"telévisje-éxpedrnBnt durven Wagen, heëft-.i-in'radiokringen niet alleen;,onzekerheid,.- maar .öofc'Ae- üëurstëiling; verwekt. De omroep verenigingen zuJlèn zich er op nieuw/over beraden of haar deel neming in het televisie-experiment nog. zin, hééft ji •r -GOOR. Vandaag-:-is.;het:;eeht- •pdar' B. Bosveld f :én'jHJ Bouwhui^ zestig jaar getrouwd. - MARSHALL VOOR SENAATSCOMMISSIE: WASHINGTON. Terwijl hetgeen minister Marshall Maandag <le. Se naatscommissies te vertellen had meermalen de uitwerking had van een explosie, was het vragen- en antwoordenspel Dinsdag minder spectaculair. Intussen wierp de verklaring van Marshall, dat MacArthur dc Amerikaanse verliezen In Korea „geaccentueerd" had een parlementaire uitdrukking voor „overdreven" toch wel licht op hetgeen er aan het onslag van MacArthur is voorafgegaan. Het zou een zeer/ernstige taak tijn, zei Marshall, als het optreden der verbondenen Russische 'represailles zouden uitlokken,"; want -.de' Rüssèii hadden 'h aanzïenlb'ké; luchtmacht in de nabijheid' van Wladiwosiok, Port Arthur en Charbih. Tenslotte deelde jhij'mede, dat pre- ...sident.Truman een 'plan om Macï. Ar thur te ontslaan; van bet - opperbe- yelriri Korea maarlhém in zijn ftinó- ■tie ..van -opperbevelhebber in Japan te handhaven; had verworpen, aan gezien dit generaal Ridgway ineen onmogeüjke.situatie.zou hebben ge bracht. HONGKONG Uit in Uongkong ontvangen communistische kranten blijkt, datop-'30:'April in drie ;woor- steden van' Sjanghai ;2fi5 ^mannen en Vrouwen zijn -terechtgesteld. Dit: isi hët-'gróotste. aantal',-:dat, tot/nóg tbs op een dagver dood-lwérd:-; gébracht. In de kranten zijn foto's afge- druk t;>,waal-op .groté; m enigten 'staan afgebeeld," .die lachend en -juichend de terechtstellingen bijwonen. UTRECHT. In verband. mét het- Pinksterweekend zullen de Nederlandse.Spoorwegen van Vrijdag 11 tót en met Dinsdag 15 Mei ",'a.s. een groo t aantalextra treinen laten lopen op alle daar voor in aanmerking komende tra jecten en baanvakken. Nadat aan generaal Eisenhower op de „Keukenhof" reeds rode tul pen waren aangeboden en nadat men daar ook zijn auto viet tul pen had versierd, werden hem bij aankomst voor hotel „De Witte- brufl" in Den Haag nogmaals tul pén overhandigd. DEN* HAAG. Generaal Dwight D.-Eisenhower kwam'gistermiddag om 4.50 uur met de cönstellati >n „Colubine" van.-de United States Airforce op Schiphol aan., Op <ie romp van het vliegtuig prijkten, naast de deur van dc cabine, dc vjjf generaalssterren. De plechtige"ontvangst döor' Amé-' riku.-in.se tui Nederlandse autoritei ten. opgeluisterd- door cén ere com pagnie .van. het garöe-regiment Gte- r,adiers' «a' Jagers én -door de Ko ninklijke Militaire Kapel, nam precies vijf minuten in beslag, waarna dé 'gereedstaande auto's ijlings naar Den, Haag snélden. Nadat hij was {begroet door dé. Amerikaanse, ambassadeur. Seldon Chapin, de militaire attaché, kolo nel Bidwell. het hoofd van de Mi litary Assistance Advisory Group, rear-admiral James Forrestal en.de Nederlandse vice-3dmiraal E.J. van Holthe. de luitenant-generaal W. R. P. F. Kasselman, I A. Alèr, D. C, Buurman van Vreeden Cn generaal- majóor W.J. ;.K.' Baai, inspecteerde hij de erewacht. Tevoren had de militaire kapel met vier roffels en acht maten van dé parauémars. oe voor. een bevelvoerend generaal ge bruikelijke eerbewijzen gebracht. Op wég daarhecri heeft de gene raal, die-er. blakend van vitaliteit uitzag en gêkléèd was 'in'.éen korte kameelharen .militaireVjas; met leer afgezet, onverwacht een bezoek ge- bracht aan dé. blqemchtentoonstel- ■Jing ..Keukénhóf4' "té 1 Lissë. 'Drie tigde Eisenhower dé bloemenpracht. Daarna werd de. tocht naar de ïe- sidentie voortgezet. Na aankomst bij hotel „Wltle- brug" begaf generaai' Eisenhower zich direct naar ..zijn vertrekko»». waar' hij met''de Nederlandse chefs van^staveii. besprekingen -voerde. Na"een. inspectie svan de vliegvcl-' den 1-eeuwarden cn.- Soesterbery zal gehcrsal Eisenhower Donderdag met koningin Juliana op het 'paleis: Sóestdijk hét noenmaal gebruiken'. Direct daarna zaT hij naar Schiphol vertrekken. - (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. In het holst van de nacht heeft zich op de Hendrik Velthoenweg; in IJsselmontlc een roofover val afgespeeld, die begon met 23,jaar jh^zijn schuur.aan de Hen drik Velthóenwcg;G., die ondanks zijn 63 jaréh ;'éen;- potige "knaap, is, rwierp zich: terstond, opi de ..indrin ger, Déze sloeg dé landbouyvcr; eèn paar maal niet een. hard voorwerp, vermoedelijk een fles. op het ach terhoofd. Hierdoor, werd de bewo- i. j- jr a i i ncr *°t razernij gebracht. Hij zag poging tot aictstal, vervolgenskans. de jongeman tegen dc grond de vormen aannam van een moordaanslag en. ten slotte re sulteerde in brandstichting. Dc tot woonhuis ingerichte schuur van de G3-jarige landbouwer W. C. G. aan de llendrik Velt hoenweg 3 werd een prooi der vlammen. De. 63-jarige landbouwer W, C. G. trof, toen bij' gisteravond om -tien minuten voor twaalf thuiskwam, in de keuken een jongeman aan, die probeerde hem van zijn schaarse meubelstukken tc beroven. De. land bouwer, die vrijgezel is, woont al LONDEN- De „Daily Tele graph" publiceert oen telegram, waarin gezegd wordt dat Russische: gepantserde cn- gemechaniseerde troepen bezig zijn Roemenië, Bul garije en Hongarije binnen tc trek ken. Het telegram is afkomstig'van de Londense diplomatieke' corres pondent van het blad. die zegt'zijn „inlichtingen Maandagavond in Londen te hebben ontvangen". Volgens het bericht in de, „Daily Telegraph" f trokken de Russische troepen Koeménië - "binnen* en van- daar Bulgarije, enHongarije. A A'': A; Cliurchill vraagt ijLeljat over i-xport naar Cluna - Londen: c:i:irrb:l;:.is niet, ■févrèdèh-*.over de 'regeringsméde-' déÏÏh'gen':'"ihzake.fie,i.:éxpórt',..y ha ar China en.heeft-'%ww:'r. t Dóiidèrdag; een'débat';;; in het,-'{Lagerhuis-{aan-! gevraagd. (VaD onze correspondent) BRUSSEL. De Benelux-toekomst wordt in Belgische politieke kringen weer eens met des te meer aandaoht onder de ogen gezien, nn het gerucht dc'ronde doet dat Nederland een extra crediet heeft gevraagd om zyn hachelijke positie in de Énropese Betalings Unie te verbeteren. In de krin gen rondom dé Nationale Bank verklaart men zich hier al bi(] voorbaat tegen gekant. Blijft zo de fïiïaiïciëlèkwestie; voorlopig een hindurpaal om een- verdere stap in de richting van de Economische Unie te doen, ook dc ontstemming, die rondom het snij-, bloemeneonflict is ontstaan, is niet bevorderlijk om op het hoogste ni- licftallige Jacobameisjcs in blauwe veau verder overleg te plegen. On- en 'rode costuums boden hem ^ecn danks de Nederlandse vertogen; bos prachtige ..vuurrode Eisenhower- - houdt de 'Belgische minister ;{van- tulpen aan. De generaal toonde zign landbouw Hêger koppig vast aan de zeer dankbaar voor dit geschenken in de. strijd met. het Beneluxland-: wandelde vervolgens liet terrein hóuwprotocol getroffen- maatregel; van de „Keukenhox" op, orri de Nederlandse snijbloéinen. auto mét -prachtige -/slingers werd .versierd.'{Eeri half uurlangbezich- :Op.de plaats, tv aar Zondagavond- jeeii fBèlgischeautobus de -Deljs-; liauense Scbtc te Rotterdam is ingereden, tcaarby zes passagiers het leven verloren, is gister avond opnieuw een auto tc. wa ter gereden. Ditmaal liep -, het goed. af; de énige inzittende kwam*met\d£'; schrik-vW-' practisch van de Belgische markt to' weren. Minister Héger heeft hét {-zich moeilijk gemaakt, door in hét open baar. ie verklaren, dat hij nooir zal. toegeven, en een, handigheidvan de Nederlandse kwekers heeft ander zijds hun. Belgische - collëga's: rnog; verder in hét gewêer gebracht. Na.de cohtingentering der.. Nederlandse snijbloemen verschenen er" nl. op de Belgische markt bloemen met de/bol len er compleet en wel aan, die: on der de rubriek „bollen" én niet als bloemen werden ingevoerd. Tegen dergelijke „practjjkeu", waar overi- Communisten zouden'# .neo-nazi's' steunen "BONN. De West-Duitsa m»-1 nister van Binnenlandse,Zaken, .,dr.: Lehr, heeft -pmsdag{.bp. èèn conferentie':naar /aanlêiding;^ van d e Aj ongsteAJ veirKiMuri^süóèeis^ van:{dë Socialistic in{..Neder-Saksën';gea»gd,'t:dat^ïhèt, ka binet vastbesl oten::is Ahet' tót. een: herhaling van dé-gebeurte nissen tussen 1930 cn 1933 te la ten komen". Hij zóu besprëkingen hieromtrent voeren met de minis- tèc§ van;'Binnênlandse Zaken van de; West-Duitse' staten. „Wij zyn vastbesloten dit vuur leAmoren'viaidus. dr Lehr. Hy, voegde er' aan! toé, dat de cómraü- nistén in Neder-Saksen een „op merkelijke verdraagzaamheid" hadden getoond voor de activiteit van de S.R.P. en-dart- hy -inlicl»- tingen had, dat communisten op politieke vergaderingen de S.R.P.- ordeverstoorders hadden geholpen. Koningin Juliana schenkt armband aan Eva Peron - BUENOS AIRES. Mevrouw Eva "Peron -heeft- ter gelegenheid van haar verjaardag een armband ten geschenke gekregen .van JCo- ningin Juliana, gens de.{Belgen zelf ook, niet,afkerig van zijn, protesteerden de lanöbouw- kriRgen nog.met meer klem. dan te gen de vermeende dumping en het conflict raakte hierdoor al weer ver der van een oplossing af; te ..werken/'énhjj- gaf. hem met - een nieuwe klomp ëhkèlë forse ^slagen, in het gezicht. Verbolgens greep/hij-' een mes en ging daarmede- de knaap te ;lijf. Hét bleek zo /bót: té zijn, dat hiermee niet eens de kledingstukken van de aangevallene' .beschadigd konden worden, Onder.luid 'gejammer "van de; joug- dige iabréker 'en verwensingen;.yan de landbouwerwérd dé'.jongeman buiten de. deur gesmeten, die toen hij weer Vrij man was, 'beloofde, „nog wel cens terug te zullen ko- rr.cn".. De inbreker heeft woord ge houden. want toen de .landbouwer zich per fiets nasr het politiebureau in IJsseLmondc (dat: twintig'minuten rijden van zijn woning ligt) begaf, is dé knaap teruggekomen. Tot gro te ontzetting 'én G. en van de in middels aangerukte poltiieverster- king zagén zij. dat dc woning van G. ir» bra"i stond. Dc brandweer, die terstond met groot materiaal, ter plaatse was cn onder leiding van hoofdman G» Tim mer het vuur met vier stralen be streed, kon niet yèrhihaGréh dat" dé woning-schuurtot'{dé, grond afbrand de. -De .wóhihg was >{vërisékérdi'.Dë; landbouwer-';heéft ;z3ch na behande ling van zijnvleeswonden aan, het; achterhoofd iri. hét Zuïderziékenhuis ter rustemoeten leggen op één brits inliet. politiebureau Sandelingplein.; :r';De.-.Vv"jnb'rék^sVëi^terebVas-brahi-> 'stichter - is ondanks {de politieafzét-'. tibg .van de polder, ybnd IJsselmcn'.da nog voórtvmehtig. v'Tnhetdonker heeft' delandbouwór. ,de.,{jöpg^möP; slechts/vaag- •künnén onderscbeidëru; Het'"' sighaléménf luidt:'leeftijd.óm-: streèks - 24'jsar, 'slank postuur-éh 'ca:'. 1.75'r mi; Jang. D e jongeman-rmórtidoor ;de klcmpsJagen' beschadigingen, vaan hét gezicht .hebbéni - Zijiëdié .-ménen enige inlichtingendfei kunnen .ver-.: sti,ekkeh:-wordehVëver^cht;v-ach':!ste; mcidcn'.aan.nbetv.buréauvJSandêling-; DEN HAAG: - De Veiligheids raad bedt, gelijk bekend, de vori ge week tot vertegenwoordiger der y.N. in Kasjmir bënoémd, de Ame rikaan prof Frank Graham, die vroeger lid is geweest van de V.N.- Commissic voor GotMie Diensten in Indonesië. Er werden 7 stemmen vóór Graham uitgebracht cn geeri. enkele tegen. Blanco stemde, met Sowjet-Unie. Joegó^la viëenin dia: N e d e r 1 a n d. Het.- Tweede Ka merlid, Goedhart PvdAheeft, aan de minister' van Buitenlandse.,Za ken schriftelijk gevraagd,, op welke gronden hij de Nederlandse verte genwoordiger in de Veiligheidsraad voor -deze: gelegenheid /instructie heeft gegeven tofchet aannemen van deze- houding. In officieuze kringen legt .men er; de nadruk oj>, dat geen politieke overwe gingen ten grondslag hebben gelegen aan dé .onthouding van de Nederlandse vertegenwoordiger in dé Veiligheid?- raad toen gestemd werd over de benoe ming. van de- Amerikaanse professor Frank Porter Graham rot vertegenwoor diger van de Verenigde Natiès. jn Kasj mir. Ten stelligste ontkentmen.dat Nèderlandzijn. stem a;jn Graham, die het eerste. Amerikaanse lid! was van,-;de C om missie- van.-/ Goede - Diensten .voor;. het. Nederlands-Indonesisch conflict, .heeft önthaitdeivom -het naakte feit van dat 'lidmaatschap. Weleditor, zo werd oris le'. kennen gegevenbestond er,on- overkomclijke bezwaren,in verband met ■de-';persaotïlijke' geschiktheid' van' Gra-; ham voorde zo bjjzoader gewichtige functiewaarin - hjj thans is, benoemd.: Op grondvan eigen ervaring is; dc -Ne- derlandse regërihg.tot hét oordeel gekb- menAdat Frank'PorjfetiGraham voor een taak Van. dëzë'aard 'nlët.zwgar' gér.bg is. Dat Nederland zq'n. stèm hiet heeft kun- nen,;:;gevenaan zijn benoeming staat - gehéeL'los van, de-overweging-dat hijvlld :ds geweest/vara eèn..'•■commissie. welke Nederland hief; welgevallig zou zijn ge- weest,- ,/-,: Italiaanse ambtenaren leggen regeringsapparaat niii {'ROME Èen staking van 1.600-000 staatseipployês.,;:heêtt'; Dinsdag../., het Italiaanse ■:■.- regeringsapparaat - ver- lamd. Het kabinet ."is in spoedzitting bijeengekomen. - /-:• Commumslische.'socialistische -en chrisi;elijke-deinocrati£che :'emplöyes namen - aan deze 24-uur staking /Voar hogëre Ibnen/deeh ,Eeh; wêHohtwéfp om /stakingen ;dödr;*Jitiiênai^;;y^":d.e', v staat" bulten dé wet ^te 'stclléh- 'zal,D ■naar.: méii/verwacht,:zó :,spoedig: ,mó-;" gelljk-tbij/het -pariemebt 'wóröèh/un- /gediend.'. TOKIO.. - Een tweedaags .ge-, allieerd- offensief, is-geëindigd 'mét de vernietiging van delen van twee vijandelijke regimenten ten NeoCd-, wésten van Seoel. De verbonden troepen schoven hun boogvormige defensielijnAen Noorden van.Seoel, ruim 17 km'naar. het'Noorden-, op. Geveehtsbommenwerpers erv straal jagers uit-'geheel Korea én Japan .hebben «hét gebied van Sinoeidjoe bestookt. Dit wordt de grootstèi TilchtaanvaT wan 'de. "gehele'Ko reaanse oorlog genoemd. ,,.--Als-.de#enev.golf« vHegtiiigen ge- irèed ivasmet .^haar \yerk,.k,\vam.; Me ;YQÏg^deprï'!; actie(DérLJóorde,^ .ïijken' bfachten' eeh ohbêkend man2** ^tal straal jagers.in de strijd enten. iZui'deii -{van-'dé Jóloe-delta' ontwik-' skelden zich hevige luchtgevechten: {in het-Westen drórigén 'dé verbori.- sden. legérs-al strijdend door/dot; de 'weg naar- Moesan. .Aan de": Gostr kust:"kónden Zui'd-Koreaanse troe-. pen zonder tegenstand oprukken, i Luchtwaarncmingen wezen uit dat de vijand nan 't Westelijk front ;een riiéuwet linie opwerpt.- MADRID. Dinsdag zijn vier duizend. arbeiders in. Pamplona -CNayarra) in staking, gegaan, uit j?rotës{tegende...hoge kosten van levensonderhoud. De staking was bijna, algemeen. Zy begon in far hrieken in-dé-buitenwijken van de stad; maar breidde zich'uit tot het centrum van Pamplona, waar win- kels, café's, het taxibedrijf en .an dere diensten werden getroffen. Later^op de dag marcheerden de monstranten 'naar het{ bureau-, van de voedselvoorziêning cn trachtten hct^te^bestormcn.-^ij „/werden .door - dé'politie uiteen, gedreven. Aangenomen wérd dat {.dé... vij-; and thans in staat is de tweede fase van zyn lenteoffensief élk ogenblik te beginnen. -Tót Maan-:. dag zijn in drie nachten meer dan 10:000 vijandelijke voertuigen langs de vNoprd-Koreaansewegéniirnaar: hetr-lfrontrri-geredeni'^'Geallieerde óqriog^bëgfmjgëóW^;.^;.bawè^ ddarvan^ 670. lië/^ébbëii;/vernietigd PÏ ^lóésicfi|t Si ■-'#,*;] .{Degeallieerdelegerleidingheert 'zich op dat offensief goed voorbe reid en vertrouwt het te kunnen 'kerepri:;;'^ 'T "'"i Vredesverdrag met Japan-: WASHINGTON.."^ De VS. l-.eh-, bén Dinsdag het/Sowjct-Russischè voorstel verworpen om eèn Japans vredesver drag; té; doen opstellen dóór Se vier' mogèndhëdeh van dé .Qrote Oceaan, inclusief commu-, nistiscli China. Hét ministërie van Buitenlandse Zaken verklaarde,; dav/dbi'opzet van' het Russische yóorspï .was,een.;dubbel,,veto'' tfe krijgen over een' Japans vredes-; verdrag. /De' V.S.; zijn van plan voort' té gaan met dë/hüidigé vóorbéreidink gén óa'n '.'n Japans vredesverdrag,: .mëi of zonder Russischedeelne'r ming.';:Dê,';,V;S. hebben 15, andere {landen^geraadplejegd'eb mènihoópt' 'binrien; enkele weken .een ontwerp- 'verdfag{gter^*andertekeninggereed/ té hebben. ii 3n %èliiigelichte{ kringen té New Delhiis. verklaard,datIndia 'dë; ■B0ssische4:'as,;rd.at;*.:cpmmunistisch China' "zalworden 'betrokken".''{bij, hétnópsteU en^-van «reert^vred esver- arag voor Japan, zal steunen. Politie en. brandweer hebt^n.: on-' niiddelïtjjk .- een uitgebreid;konder-' zoek ingesteld.-",{'-''{/ --t DOETINCHEM. De,'. 26-jarige E./ uit/ Apeldoorn: is Dinsdagmiddag met zijn bestélwagen tér hoogte van „Groot-Zande", Dpj de- rijksweg Doe- tincherri-Doésburg-' gogrcpön' door een'.veewagen, ;die uit Doetinchem kwam; Hy werd' zeer/ ernstig '/-ge-- /wond: en .overleed vrijspoedig. Een tweede inzittende,: een -: bejaarde man -■ uit Apeldoorn werd zwa^r ge wond naar. het ziekenhuis: te Doe- tinchém {ovèrgebracht,. De bë!de in- zittenden Van" de 'veewagen kwamen mèt de schrik vrij. De bestelwagen werd zwaar'beschadigd. Dodelijk ougeval in mijn „Maurils" KERICRADE. Bij betonne- ringsworkzaamheden in de ver- bindings-'steehgang op: de 810 me ter-verdieping/ 1 van -•{ de stnatsrriijn ..Maurits" werd Dinsdag dfe 27- jarige houwer J. Wilms uit Sit- tard onder neervallend gesteente bedolven en/ op slag. gedood.. {Hét slachtoffer was gehuwd en vader van twee kinderen.- PARIJS. De plaatsvervangers, vergaderen elk /dag,#maarmaken geen vorderingen. a eiiüHsitr^iü iwruipBronièimniiiKi i Minder koud P 'M'/k/{krk.{k-:k J/fJ/'t' '8/ Wecrs,verwachting geldig van; I Wöensaagav.ohd tot D.ö.ndefdag-ï avoud: :g '^-Halftot zwaar - -bewolkt :/mët; s; enkele plaatse3ijké biiien. Zwak-? ,g/ke ;«tótmatige: winóx: uit póste- g/lUke';#ricbtingen#":;:Tets'Rhogera .g-1- temperaturen. "-■#"■ - 'f. - 10. Mei {-Zon (/öjfïi4 ;.u 56 mJonder/ g- ZO.u- 18 m; maan "op" 7 u 2m onder.' Du 34m. -s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1