Nederlander I. A. Louwers na 16 maanden vrijgelaten 8 b HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Gebrekkige verantwoording van Beheersinstituut In de ze vende hemel maar wat overstuur Kinderbijslag wordt opnieuw verhoogd VERLOST VAN DWANGARBEID IN TSJECIIO-SLOWAKIJE Nieuwe pokkengevallen in Utrecht en Tilburg Eisenhower lijkt tevreden na inspectietocht REKENKAMER BRENGT UIT: Chaos bij de Stichting Nederlands Kunstbezit Geen druk van Engeland op ontslag MaoArthur Rest van 15 jaar kwijtgescholden In Groningen neemt men voorzorgen Wetsontwerp stelt voor:, met ingang van 1 April 1951 Beschuldiging van Noord-Korca maakt geen indruk Blanke en neger soldaten slaags in Duitsland Nieuwe ramp dreigt in El Salvador Vice^jresident vau Zd-Korea treedt ,a£ ÉMSMi Uitvoer naar China wordt onderzocht lie Jaargang, no. 108 Hed. en Adra. lanqe Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prils: per week 0,40 per kwartaal 5.15. losse nummers f 0.09 Opgericht door de .Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER f Donderdag 10 Mèi 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postqiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper LOUWERS I DEN HAAG. De heer J. 'A. Louwers, vertegenwoordi ger in Praag van de A.K.U., die op 4 Maart 1950 werd veroor deeld tot 15 jaren dwangarbeid, is door de Tsjecbo-Slowaakse regering in vrijheid gesteld. Op 7 Mei j.l. werd aan onze gezant te Praag door het Tsje- cho-Slowaakse ministerie van Buitenlandse Zaken een nota overhandigd, waarin „gevolg gevend aan de herhaalde ver zoeken", van de Nederlandse regering, werd medegedeeld Jflat de Tsjccho-Slowaakse auto riteiten hebben besloten de rest van de straf, opgelegd aan de heer J. A. Louwers, kwijt te Schelden. De heer Louwers is vanmor gen op het vliegveld te Praag aan do Nederlandse legatie overgegeven: HU is onmiddel lijk daarna met een Tsjechisch lyntoestel naar Nederland vertrokken. Ds heer Louwers. had zich 2, 3 en 4 Maart 1950 voor een gerechtshof te Praag te verantwoorden op beschuldiging een organisatie te hebben ge vormd met het doei de republiek Tsjeeho-^Slowakije to ondermijnen en economische sabotage te plegen ten gunste van vreemde mogendheden.; Hij stond tezamen terecht met twaalf Tsjecho-Slowaakse burgers (van wie drié. bij verstek), die eveneens beschuldigd wérden van spïonnagè,'sabota ge en steun aan de internationale reactie. Op 4 Maart hield de :staatsaan- klager Urvalek een fel requisitoir en vroeg dé doodstraf voor Lou wers op - grond van economische Bpionnage en het verschaffen - van hulp aan Tsjechen, die hét. land wilden.: -ontvluchten, Diezelfdedag nog. sprak de rechtbank hét von nis, uit: 15 jaar. dwangarbeid.. Het Hof beval tevens dat al zijn be zittingen in beslag zouden worden genomen en dat .hij, na- het be ëindigen van zijn straftijd, uit. het land zou worden gewezen, p-v. pe. medeverdachten.van _Lou.- wers 'werden tot straffen Tvan 3 tot 25 jaar dwangarbeid veroor deeld. Twee van de drie bij ver sték veroordeelden kregen levens lang. Nederland 'heeft"geen concessies gedaan aan de. regering van Tsje- choslovrakije teneinde de vrijlating vau de heer Louwers te verkrijgen, zo vernemen wij'van eer. zegsman van het ministerie van buitenlandse zaken, De Nederlandse autoriteiten hebben zich beperkt tot het diplo matiek contact met de Tsjechische regering. Er bestaat dus geen over eenkomst met de zaak Vogeler. De advocaat van de heer Louwers erreriigé' functionarissen van hét ministerie van Buitenlandse Zaken, stonden aan hét vliegveld de heer Louwers op te wachten.,Zijn -vrouw, dieal jgexmime - tijd Op Schiphol vertoefde,- verbleef in net Stations gebouw,, zorgvuldig aan dtf ogen van dé pers onttrokken. -Hier wachtte zij tot haar man was uitge stapt. Dc heer Louwers zag cr zeer jong, goed gesoigneerd en schijn baar gezond uit. (Van een onzer verslaggeefsters SCHIPHOL. Wij zijn," verteldde vadervan de heer Louwers, die te Best woont, „in de zevende hemel Mijn vrouw is wel een beetje overstuur,.maar wij'zijn ontzettend blij" De heer en me vrouw Louwers in Best hoorden het grote nieuws niet van officiële zjjde. De radio-uitzending, waarin hel bericht van de vrijlating van hun zoon officieel werd bevestigd beluisterden zjj ook niét. Maar an deren kwamen het hun vertellen. Vanmorgen vroeg zijn .zij haar Schiphol vertrokken. Hun" schoondochter, de echtgenote ,van de heeé Louwers, vertelden zij, was zo gauw ze het bericht van de regering had -gekregen uit haar huis te Eindhoven vertrokken, om dat zij zich aan de .publieke belang stelling wilde onttrekken. Ncc, de kinderen zullen, niet met haar mee gaan om hun vader van het vlieg tuig te balen, .want,.men wil eerst zien hoe zijn toestand is alvorens hen in contact met hem te brengen. Het is nu precies een jaar gele den, dat wij tijdens een bezoek aan mevrouw Louwers hoorden, hoe zij indertijd drie dagen na de arresta tie van haar man Tsjechoslowakije heeft verlaten, op aanraden: van de Nederlandse gezant té - Praag. 'Hij heeft haar toen afgeraden koffers (Eijrcc bericht) ZOW- in Tilburg als. jn Ctrecht heeft zich een nieuwjgeval -van pokken „VanV^vaardoorjbet .totaalaantal, patiënten-m-.ons -lamt.tot Aij is stegen,NvaarvarT'30 iri Tilburg, '2 in Utrcéht -cn één in Geldrop.' Gélukkig betreft het zowel in Utrecht aU in'Tilbnrr'ieinandl-dié'rwto-tojétua^iataia^ werd gehouden. Het Utrechtse geval is, gelukkig." heel lichtr'voorzichtig heidshalve heeft de Gemeentelijke Geneeskundige cm qezendhëidsdicnst, ook dc mensen geïsoleerd,'.-die kort voor 'de 'opname van.de nieuwc pa- tiente met deze in aanraking zijn geweest. Het betreft .hier;;een 8-tal „contacten". In Tilburg verloopt de ziekte niet onbevredigend. Uit dé barak van het ziekenhuis konden Woensdag acht patiënten als volkomen ge nezen worden ontslagen. Tot dusver heeft zich gcén enkel sterf geval voorgedaan. De toestand van alle zieken is gunstig. LONDEN De minister van Bui tenlandse Zaken, -Morrison, zal het weekeinde van 20 Mei in Duitsland doorbrengen. Hij zal een onderhoud hebben met bondskanselier Ade nauer eh" andere vooraanstaande personen. Daarna hoopt hij naar Wenen te gaan. waar hij twee dagen zal verblijven bij dc Britse Hoge Commissaris, sir Harold Caccia. DEN HAAG. Een wetsontwerp tot wijziging van de Kinderbijslagwet en dé Kinderbijslagwet voor invalid!teits-; ouderdoms- en wezen-rente-, trekkers, dat bij de Tweede Kamer is ixigedicnd, stelt voor dc lunderf: bUslag voor Iiet cerste ldiid op 9.46 per dag te hrengeny voor het tvveede kind op-if 0.51"perdag, voor;het derde: kind-op0.54 per. dag; en voór^het vierde: kind en de volgende kinderen op 0,60 per Kind. per dag. Dit; bér tekent cen verhoglcg. vau respectie.yelijk cént. ccht. j cent enScent, "Voor de mvanditeiia-, ouderdoms- cn-wezcnrtntetrckkers wordt 'dckindér- bïjslaB Voor de cerste twec klndercri verhoogd tt)t /J12.7ö, iicr, kind cnlp maand, voor hét derde kind tot;13.50 en voor liet. vierde en. de volgende kinderen tot 17.21),per kind en per maand. 1 "g- >De kosten,' welke '.uit de;voorge- estélde;: verhoging van de 5 gewone -kinderbijslagen; zullen voortvloeien, wofdeniop"1 circa-15 -miUioen. gulden goraarria.i Zü* kunnen worden bei streden- uit de opbrengst- van .de .ptemiës.-lzonder dat hiervoor - ver- hoging..van ae premie nodig is. Met verhoging van.dë: kinderbijslag.voor .dei verschillendecategorieën; renté- trekkëfsl'V-.zai;.een)' bedrag van 1-700:000 perfjaar zijn gemoeid, wel-: ke kostenten 1 aste van het rijk :..,-Tn 1 de --'Memorie '.van -Toelichting, wordt.opgemerkt, dat bij .het' vast-; steilén jvaiuket 'percentage yari&ftte? loonsverhogingnet?' z.g.standaard-: gezin;, van'ivier^ personen^als-;? basis is. genomen en :"eeri' naodzakelijke- cónsu mptiebeperking' van 5% als uitgangspunt is. aanvaard. Indien1 alle kindcrb'ijslageiv slechts- met 5% zouden worden verhoogd, zou dit voor gezinnen van meerdan vier personen één. 'consümptiébëpèrking vahvhnéérdan 5betekenen. Daar óm kon; niet met een verhoging van de kinderbijslag met 5%: worden volstaan., -g ".n m'DèVonderhavige voorziening be-'- oogtjgeen^beslissing te geven ora- trentihet,vraagstuk van meer of ,?™4®i/:Progressie in de kind erbij - Blagen. 'Deze kwestie wordt door de S.E R. bezien.'- Voorgesteld wordt de verhoging te doen>.ingaam op "l .April 1951, In A cfiterveldjis: WöéuMagrhpTtjèri. het huwelijkvoltrokken %'Iusseh. twee broers en èèti* zuster-uit- één Qézih en twéé, znstér.s eh. een'jbróér- uit'een ander. Ne drie gelukkige paren poserenüiier ivoor dè .'feèffcy' 'v'il.n.r.:yEvert; v. 'd. BlLrgvjalp.Eef- jeéHamérsveld-, Jan Hamersveicï,.' Truus;p.. dl;Burcrtöal, Henk:'v. d. Burgwal eh Marie Hamersyeld. De hoofdondci-wijzer in Voor burg, die ruim IS dagen, geleden bezoelc van zijn -zoon' ujt Tilburg, ontving, welke zoon kort daarna pokken kreeg, is uit quarantaine ontslagen. Bij geen van.do.mensen mét. wie'-de jongemaó ;uit Tilburg iu contact is geweest, werden ziek teverschijnselen geconstateerd, zo dat men nu wel mag aannemen, dat dit bezoek geen gevolgen heeft-ge had'voor Voorburg cn Den Haag. Ook in Groningen en Drenté zijn alle voorzorgsmaatregelen getrof fen om uitbreiding van de pokken te voorkomen. Aan alle'burgemees- ters in deze provincies is verzocht om medewerking te verlenen om met ingang van deze week gelegen heid te geven tot inenten en henn- enten. In dè stad Groningen zijn uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met dc ko mende Mei-kermis, die, voor een belangrijk gedeelte wordt verzorgd door mensen uit het zuiden van het land. Dè exploitanten worden allen gecontroleerd en olijven onder con trole- van de GGD gedurende hun verblijf in de siad._ r NEW YORK- Da meuwe bc- schuldigingv. vair - Noprd-Kórèa,:; .dat dè - V; S.; oorlogsmisdaden begaan, thans 'sddor de: zogenaamde vér- spreidingvan ziektekiemen, wekte ,hièr hcgrljpënjkèrwijze geen ande- rë, indruk, dan .'dat, men in) PyonV gyarig Vnapr bnieuw.. propaga.nda>my- tëriaS;zbèkt; vöor binnenlandsge bruik.; Dé ironische 'nootin hetinbit tere termengestélde document is, dat: dè Noord-Koreaanse regering blijkbaar mèéht, dat Roosëvelt nog president -is- Zij "zégt namelijk, dat Mac Arthur.- Röösévelt èhl-hün beu-, lëii fde voelstéppèn van de r Japanse oorlogsmisdadigersvolgden bij de. uitvoering; Vnn. hun bedreiging tot liét.voeren -van«en bactériologischè 'oOrlag. - met bezittingen méé te nemen, aan gezien er reden was1 aan te nemen, dat de overburen van de familie Louwers te.Praag haar huis be- spionneerden. Als men haar met koffers uit het huis had zien gaan, zou zij wellicht moeilijkheden met de grenspolitie hebben gekregen. Mevrouw. Louwers heeft 'toen het allerrodigste aan toiletartikelen ge pakt en is zonder verdere moeilijk heden met dc heer Doorn, die as sistent van haar was in Praag was. cn diens vrouw naar Nederland ge reisd. Tot-aan het proces is er tweemaal huiszoeking gedaan in haarPraagse, huis.r De. eerste .keer. op de dag van de arrestatie door vier zéér. jonge, politiemannen,dic. sdch correct gedroegen. Van enige spïonhage. of andere activiteiten van haar "man was haar nimmer iets' be kend. - Politiefunctionarissen in V.S. gearresteerd NEW YOP.K In New York zijn Woensdag 21 polltiè-fonctionarisEen gearresteerd: Zij worden er van be schuldigd een bende bookmakers te hebben beschermd. Onder de gear resteerden bevinden zich tw.ee in specteurs. een kapitein en'twee lui tenants, die: allen gepensionneerd waren.. Tussen die püinhopen'vdn het door luchtbombardementen '''e.n: artille rievuur: ..zwaar.gê reis ter de ;Se oè E brengensoldaten vdn de .Verenig de Strijdkrachten èeh.20Z<hn. jióu- witser in stelling.. KARLSRUHE. In een café zijn Woensdagavond blanke cn ae- gersoldaten van het Amerikaanse bezettingsleger, na een woorden- wisseling over de terechtstelling van een negerebauffeur, met elkaar slaags geraakt. Verscheide- ne soldaten werden zwaar ge- wond. De inventaris van het café werd vernield. Een sterke afde- ling van de militaire politie ge- lukte het tenslotte de orde te her- stellen. -Ongev.eer vijftig soldaten werden in hechtenis genomen. Er bevinden zich 25.000 neger- - soldaten in West-Duitsland. België wil praten dyer invoer snijbloemen BRUSSEL Naar de correspon- dent van het ANP te Brussel ver neemt, wenst men van Belgische zijde over het geschil, dat. 'gerezen is naar aanleiding van de beper king van de uitvoer vau snijbloe men naar België, op ministerieel r.iveau met Nederland te onderhan- delen. Van Nederlandse zijde, zou men evenwel voor een dergelijke bespreking tussen de betrokken mi- nisters dér Beneluxlanden als/voor waarde willen stellen;, dat België allereerst de beperking op de in- voer van snijbloemen opheft.' GENERAAL Eisenhower, in de PrinsAlexahderkazerne te Amersfqort,"'-waar hij de Huzaren van Boreel heeft, geinspecteerd.- GUATEMALA - In het reeds zwaar getroffen staatje El: Salvador in' Midden-Amerika, dreigt :een nieuwe ramp. Een;, vulkaan in de buurt van Chinameca is aan het werken. :Men vreest thans voor een Uitbarsting.Aan de andere leant ne men de aardschokken in hevigheid af. Rode Kruisteams en reddings ploegen zoeken nog steeds tussen de puinhopen van verwoeste .plaatsen naar de lijken van personen, die Zondag zijn omgekomen. Volgens berichten uit San Salvador, dé hoofdstad, stromen duizenden. ge wonden en daklozen uit dégetixif- fen gebieden de stad binnen.' Op het' ogériblik staat vast, dat :bjjna.v 20Ö0 ménsen; om .".het*: levengekomen izij n. POLS/iN"dV V.fniómè 'Sji heè£03iün -ontslag ;;gehofaiöh.^ .uit^ ;prptëst;-r: tégöhvi'corrutpie in' de .Z- ■Koreaansé regering. - f"" DEN. haag: ™^Hp.]VIs- törpedo- bootiager^ éBiéi,7 Hein", die', onder bevelij.v'aii'vkajsitem-Iuitenant ter zee A.-P.' Smitt,' op IT'Augustus 1950 :uitNiuwed iëp v erti'ok voor: een.wèrëldrèiS'.via'hetPauamaka- naal. 'de: Pacific en Niéuw'" Guinea: wordt vanavond; tér rede .van, Den' Helder rvei'wacht, {Van een onzer redacteuren) „Overal waar ik op deze re«s mijn ogen de kost heb gegeven, bën:lk getroffen door het hoge moreel cn de wilskracht van dc militairen,'V zei- gistermiddag generaal Dwight D. Eisenhower tot de commandanten vaa de regimenten huzaren Prins Alexander cn huzaren Van Boreel. Deze-- waardering goldt zowel de militairen van dc Italiaanse .strijdkrachten, als 1 dc Belgische, en do Nederlandse onderdelen, die Elsenhower déze weck onder de loupc heeft genomen. De voornaamste b'êtëkehis, wél ke aan Eisenhowers inspectie-,' tocht dóór de Wêsteuropese landen', die bij het Atlantisch pact zijn aangesloten, moei; worden gehecht:; is zijn beoordeling van dé oplcir dingsmethdden eh-resultaten. Dé: negenhonderd jonge matrozen «ens mariniers, die; in het marihe-oplèi-. dingskampte Loosdrecht 'aande generaal :.v.oorbijtrokkeri,- ..dev oude- ;reh:.mèt; liét geweer overv.de;:schdu-: Öer, de. Jóngsten.:alièen maar.;„gé- wapénd -.met hun;^braniekragen,* 'ilièten- zien dat menVb.ijde;JKómnk-, M'^Vanvgaos '{andere-, orde-, waswat; ':Erms.'V-:Alexan dèr-^vDe zwaarste troeven in onze defensie te land jÖè"Sherman-tanks -eB de1 ïets" bé% jaarder:-Rams, opereerdenjr'onhéÈr ■kenbaar gecamoufleerd, do6r; "dé zware modder. - Daarop voerdende huzaren Van Bofeël.é de: .mannen van de lictitë vèrkènnings-eskadrons, - ia.:.' .hun chaffées' een volledige chargétohé deri^eeh,•■regen van vuur :,uit,; die meer«dah :iets:.anders dé aandacht' vandefAmerikaanschcvelhcbb'er trók'..Eisenhower zat er met dè cronmmtónsw aw.#*®# mmw. - WASHINGTON Achcson beeft. Woensdag op zijn wekelijkse -pers-- cónferentié verklaard, dat hij de berichten: over verzending van stra tegische goederen via Hongkong haarTChina -.volledig' laat fondérzóe- kén.' - Een republikeinse senator heeft een voorstijl ingediend óm financiële 'enfécónomischê hul p aan iéder1 land1 dat - dergelijke, goéderen-"- aan dè Sowjct-Unie of een der- met' haar verbonden landen, metinbègl'ip';vari communistisch China'levert, 'stop 'te' zetten.- Dit voorstel: werd gedaan in de ivorm'van een amendement op: een wetsontwerp, over .toewijzingen, dat de Senaat op hét ogénblik be- handeit. MARSHALL VOOR SENAATSCOMMISSIE - VPASHINGTON.';—<lu anlSvoórd op ccn vraac. van de repiibllkclhsë'séna- r WJIey verklaarde ministcr Marshall IVocnsdax voor; d(5'{Sénaatscom- missie, dat de lahdènl die-ook troepen in Korea hebbenVeii: in het btfzoh-. der Engeland, ^een druk hadden uitgeoefend, om Mac Arthur te doen ont-; slaan. We) liadde» dé verklaringen van -Mac Artbuè erote hèzorgdheid indeze landen véroorzaakt, omdatdeze nitlatingén'. gemaakt iharidcii, dat dc Verenigdc Staten „met twee tongen" spraken^óver ;fiun bültcn- landse politiek. De senator merkte op( dat géné raal: Eisenhower - voor/' het Congres verklaard had, dat Rusland geen excuus nodigzou .'.hebben, wan-: neer'-hét inderdaad tót- een - ..oor-, log beslóten had; üHij« vroeg minis-; -térMarshall, waarom werd aanga- nomen, ;dat" deRussische bedóelin- gén en plannén in. hOfc'. Verrè Oos ten'' zovéél- zöuden?;verschillèn ..van. ae plannen en-,."bedóélingen yan Rusland'. toa ..aanz.iéh;;wan ..Europa, DèV-minister "antwoorddè hierop; idaV::&^'de;;huidigëigèy«H'tenin hét na dé - troèpén levérdè^voor 'dèuit- DEN HAAG. Er Is een bijzonder verslag verschenen van de Algemene Rekenkamer over vermogensbeheer, door het Nederlands Beheersinstituut gevoerd, omdat de Rekenkamer tegen dit oehëer bezwaren had. Dlc be zwaren zijn ten dele van formele aard. Bij he{ opmaken van de verant woording zijn dc voorschriften van dc Comptabiliteitswet niet in acht ge nomen. Ten dele zijn zij van materiële betekenis. Er Is geen waarborg, dat alles verantwoord is, wat verantwoord moest wórden. Een verantwoording, ya'jt'de vermogens ontbreekt ook nu nog. Het verlenen van goedkeuring, aan-zulk een gebrekkige verantwoording behoort niet tot de bevoegdheid van de'Rekenkamer. Alleen de wetgevende macht kan dit doen. Er zal dan bok'binnenkort zulk een wetsvoordracht door de regering worden ingc-, diénÖS)Öan: behoort evcnwël de wétgeveiidc macht te beschikken1 over In- lichtingen omtrent liet beheer cn de verantwoording, welke onafhankelijk van dc: regering worden verstrekt. Vandaar dat dé Rekenkamer een apart, verslag heeft samengesteld om die inlichtingen te verschaffen. y .Hét verslag .hehaftdelteen "'.groot aantal fraudegevallen ;aan 1 bijkan toren; van - hei;Behèersinstïtuut, waarvan sómmige 'in de: 1uizéhdén lopen. De handelingen niet roe rende góéderen, '-waaronder: óhre- gclmatighéden mei Idpbr N:S.B.- ers) verlaten inboedels;vindt, vól-: gens Tiet .verslag, voor een-.'belang rijk déél, zijn verklaringin; de wijze,.; waarop de.inbcslagnèniing': destijds -werd Uitgevoerd. Doch ook- toén .hetBeheersinstituut-: "de: za ken had overgenomen is-rCr^'è®-' brekkig en 'te') laat geïnventariseerd en t'zijn velejj góed eren "vóór te-lage prijzen verkocht, In 1949 werd besloten,:.dat. het restant .van ':de schepë.h{' 'die tot dat ja ar waren geëxploiteet d -dóór dé particuliereRijn vaartcéntrale.iaan de stichting v voor. bét béhéer vari Rïjnschépènbëheer zou 'wórden overgedragen. Tengevolge van gé-' brek; «aan medewerking; van dé zijde derCommissie Beheer' Vaar-: tuigen is die; tieslLssing cerst In Augustus -löSO gëëffectueerd, na dat hetB eh eersinstituuti. zy n géi - déiijke- steun-Vaal.- de ermmissie had ingetrokken,Deoverdracht ge-: schiedde óp "gebrekkige wijzé:. Van hetgevoerde faehcér dér schepen is nog geen .t-ekenihg en"; verant woording gedaan.- - j'pN Zie vérder pag: 2 r.cus bovenop, 'tóen de jongste- broekjes !van de Prjns Alexander- huzaren op de'Amersfoortse storm baan een,proeve.van onverschrok- kenheid; cn «behendigheid gaven, door onder een regen van" Jawaaie- 'rige projectielen over. z^vicpende planken en lastige hindernissen I naar voren' te stormen. Aan het" eind van rijn. eerste in- spcctiedag-kwam „Ike" temidden;,' van dc zeshonderd man, dié óp -de Edcse luchtdoelartillerie-school' in opleiding, zijru -. Schijnbaar onvormocid' renden zij «voor" dë;;óppferbèVelhèbbér: -;eh'néar 'de 'stukken. Maar:ook.tim-- .^èn^-de^iyandényi.van^dë: .radarwa» y {gens" ;éh^q^periatinn-ToófnsV:waar? -in .-stilte gérekend en gemeten- ihvordh'liet'-Eïs'enhö^er/het'oög^.van;!'; ,niefc:,.' van.;com mentaar. vEen Ame-; rikaanse ':;legerfotograaf;; die, hemf- ■nu rëeds j aren ópjzyn;:tocht v^gt én diebijna iédere uitdrukkingr van Eisenhowers gerictt. ként,bcoh-v stateerde; dat) „IkeV-tin esntopper-f best -humeur was. vocrihgVvati ":de agrésricve plannen van -'dev.'Sowjet-Uoie" ."terwijl Rus land zéïf vèrliézen^-iéeiS;'"'' - Hij:; zei, dat 'eén;; factar«i hierbij Was en; dit gold )nièt- yóor Euro pa, ó'bf. dé 'Russische'{regering zich v eeh= beslissende ''nederlaag van communistisch«China h met allé; politieke gé'volgen-va"n"(diën« al kdab', niet kon veroorloven.. LIVERPOOL.'—>Tjd'Birken- bead, bij Liverpool; staken ;J 000 ha venarbeiders, .omdav: zij zich - móé- tén méldenyyyf 'rniriutën; voordat hun, ploeg begint té werken. |-i' Aartshertog"- OttdTrari: iJJjw*bftrg' (38) en prinses Regina vanlSak- :$enMeimrigaTt (25) z\jn te Nancy gehütvd; Eéns was de Oostenrijks-' Hongaarse troori voor „hém be stemd, maar. admiraal ■.Horthy- maakte: het' Otto's ouders," ea>Jcsi- her. Karei èn ex-kelzerin Zitajon-i mogelijkblijven.VandaarÜat-, aartshertog 1 Otto l zich /nu kóri-inr schrijven na een leben - van zwerven, ontbering en studie,; ook*. op de Azoren, in Spanje. België eh Amerika':-~r alsédöctörHnï de éco-; nomic.De bruid- een'dochter ven. een.-daórtHitier'-, schaaf -jurist' dies in- een concentratiekamp.; omkwam,;/: had zich laien Lasci rijven als so-. Ciaal lüGrkstcrs. omdct haar ciipLo-' rnd'séhaar da,artoe: Uet rechhgaveh.: En zo -zijn,, de oude 'yHuizcni-Vanéé Habichtsburg.: en Saksen-Martinpen' op; een ioei zeer. „modemévnjzèg. verenigd. pT>:smicuBiraii3!iia^:!uig:Eiinii£ig:Qaai:tiiii!^Eii[nm^ Wisselend beiholJct '«iWeérsvënvachtlbg f' Donderdagavond tot f Vrijdag-; avond: - f~ Overwegend droog wéér niet 'wisselende' "b ewo Ucingr Ma tig e tot krachtige -«Noord-Oös.telvké- wind.Ongeveer dezelfde tem-'? pèraturea 1 f-.11.'Met, Zon op Ui 64m, ond« 3r.Z0 u lRmifmaan op a.u .'g.m iohóéc; lrl4 rr. m - ^aninÉHinlnni^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1