in Eindhoven komen HET ROTTERDAMSCH PAROOL In Tilburg 2 nieuwe pokkengevallen JBeter dan in Praag", zegt de lieer Louwers Minister Stikker geeft een economisch programma Rood offensief op Korea verwacht Aanwijzing voor herstel van vrede op Korea ASSEMBLéE RAAD VAN EUROPA Engeland stopt uitvoer van rubber naar China [Lie Jaargang, no. 109 Vrijdag 11 Mei 1951 DECENTRALISATIE TECHNISCH HOGER ONDERWIJS ie studierichtingen: iverktuigbouwkunde, electrotechniek en scheikunde Officiële receptie van de N V. Philips is afgelast Parijs meldt: vorderingen Truman zegt: Acheson biijll Jongste beschuldigingen van Peking wijzen echter geenszins op toenadering vWapperende vlaggen en gejuich in Best Grote meerderheid voor ratificatie ptan-Schuman Koningin spreekt op Moederdag Sir Hartley weerlegt beschuldigingen van generaal MacArlhur EXPORT NAAR CHINA Economische hulp dreigt tc worden stopgezet Red. en Adm. Lonqe Haven 141. Schiedam Tel. Ó9300 Abonn.priis: per -wéék f 0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers f 0.09 Opa-nicht door de stichtina „Het Parool" DE Uitgave N.V. Ce Nieuwe Pérs Fostqiro 398644 Bankier: Amsterdamsehe Bank té Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper (Van onze parlementaire redacteur) f DEN HAAG. Op grond van dc adviezen, die werden uitgebracht, heeft het Kabinet be-, sloten, aldus heeft minister Rutten Donderdagmiddag meegedeeld in de Tweede Kamer, dat zal vrurden overgegaan tot het treffen van de nodige voorbereidingen voor een 2e Instituut voor Technisch Hoger Onderwijs. Deze zullen zich voorshands niet verder uitstrekken dan tot aan de eventuele aanbesteding. Tc zyner tijd zal worden besloten, of en wanneer tot de op lichting van dat nieuwe technische centrum zal worden overgegaan. Gemeend wordt, dat dé beste plaats voor vestiging is: EINDHOVEN. Daar zal, temidden van een sterk groeiende en zeer gedifferentieerde industrie, met laboratoria en hulpmiddelen, het onderwijs aan een tweede Instituut alle steun kunnen krijgen, die het voor zijn eerste ontwikkeling behoeft. Het aantal studierichtingen zal worden beperkt tot drie n.I. die voor werktuigbouwkunde, electro techniek en scheikunde; dus tot de richtingen, die in de eerste plaats voor de industrialisatie van betekenis zijn. Genoemde opleidingen zullen eveneens in Delft blijven bestaan; de overige afdelingen van dc T.H.S. worden n i e t gedecentraliseerd. In Tilburg zyn Donderdag twee nieuwe gevallen van pokken geconsta- teerd. ZJj houden geen onderling: verband en de betrokken personen be vonden zich .-niet quarantaine. De ziekteverschijnselen werden deor de huisarts in een zeer vroeg stadium ontdekt, zodat het besmettingsgevaar tot ccn minimum beperkt blijft. In verband met deze nieuwe gevallen zijn zes personen geïsoleerd. De G.G. cn G.D. in Den Bosch beert een geval van pokken geconstateerd bij een knecht van ccn wasserij te Vu glit, die geregeld In Tilburg was ging ophalen. De zieke is naarcen der Tilhurgse barakken overgebracht. Dc herinehting in Den Bosch, waar men al enige dagen mee bezig was, geschiedt thans op groter schaal. In verband met dc pokken te Til burg acht cc Hoofdinspectie van de Volksgezondheid in Den Haag bet raadzaam enige wijzigingen te dosn aanbrengen in het feestprogramma voor het fc'0-jarig jubileum van Phi lips, ondanks hel feit. dat dc ge meente Eindhoven r.ict is besmc:. Dp officiële receptie van dc Raad van Bestuur der N.V. Philips, i.e Dinsdag a.s. zou worden gehouden, komt te-vervallen. Dc tentoonstel ling van werkstukken van dc ,iuui* Jcumwedstnjden cn van Philipspco- duclen zal tot nader aankondiging niet door hel publick kunncr. wor den bezocht. De sprookjestuin :n het Stadswandelpark zal te bezich tigen zijn. rr.aar cr zuilen maatre gelen worden getroffen tegen een te grote opeenhoping van bezoekers. Met nadruk is voorts aan het Phi lips-person eel verzocht geen fami lieleden uit Tilburg of Geldrop ge- durende de feesten naar Eindhoven te laten komen. Voor zover zij immuun zijn mogen de militairen uit de twee Tiïburgse kazernes zich weer in de stad bege ven. Het verbod Tilburg te verla ten blijft van kracht. De twee Zwolse families, die sinds vorige week Dinsdag in quarantaine werden gehouden hebben hun be wegingsvrijheid herkregen. Alïe opvarenden van het troepen- transportschip „Grote Beer", dat Zaterdag in Amsterdam wordt ver- wacht zullen uit voorzorg enige da gen geïsoleerd worden. Het ligt in de bedoeling voor het 2e Instituut te streven naar een inalc studieduur van vier jaar. Daarnaast zal een studie programma worden ontwikkeld, waarin de student beurtelings aan dit 2e Instituut studeert cn in de industrie werkzaam is volgens het z.g. Coöperatieve Systeem, hetgeen nauwe samenwerking van oplei ding cn industrie vereist. Daardoor wordt de capaciteit van do oplei ding groter cn worden dc studen ten in staat gesteld zelf hun stu diegeld voor ccn deel te verdienen. Inhet studieprogramma zal de totale duur der studie waarschijn lijk 1 jaar langer zijn dan bij een studie,'die niet door praktijk wordt PARIJS. Na de 48e vergade ring van de plaatsvervangers is er hoop, dat men uit de impasse zal ge raken. Gromyko heeft ui een lange redevoering de tweede agenda van dc Westelijken, de z.g. gesplitste agenda aanvaard, mits er enkele •wijzigingen in werden aangebracht. Deze wijzigingen betreffen overi gens de strijdpunten van de confe rentie: de ontwapening .van Duits land, die volgens de S.-tJ. voorop moet staan cn de vermelding op dé agenda van.het Atlantisch Pact en de Amerikaanse bnscs in Europa. Behalve over deze punten is er col; verschil van mening over de volg orde van de agendapunten. Groniy- ko meent, dat daar later nog vei over kan worden gepraat. Op verzoek van de directeur van de G.G. cn G.D. te Dordrecht zijn twee personen in het gemeen teziekenhuis aldaar opgenomen voor een nader onderzoek naar de aard van hun ziekte. Men wil na gaan cf deze personen, die afkom stig zijn'van een kort geleden in Dordrecht aangekomen schip, pok ken kunnen hebben. Drie Dordtse gezinnen, die in aanraking zijn ge weest met dc opgenomenen zijn geïsoleerd. p Aanhoudend droog f§ Weersverwachting geldig van Vrijdagavond lot Zaterdag- f§ avond: g H Droog weer met perioden mét g g zonneschijn cn plaatselijk en- m I kcls overdrijvende wolkenvel- d S. den. Zwakke tot matige wind U tussen Noordoost èn Noord. 33 p Vannacht hier en" daar lichte 1 fg nachtvorst, morgen overdag de- fi ff zelfde of iets lagere tempera- 55 g turen dan vandaag. §j I 12 Mei Zon op 4 u 52 m onder 1 g 20u 21 m: main 0p Su 15 m 0nder M i lu «m ■ENKELE uren slechts undntde heer'Lo it teers uil een Praagse ge vangenis icas vrijgelaten ontmoet te iiü op Schiphol.zijn echtgenote en zijn ouders. Men ziet hem hier tussen zijn vrouw en zijn, moedér in het restaurant van de lucht- haven. WASHINGTON. - Op zijn weke lijkse persconferentie heelt Truman Donderdag verklaard, dat er geen grond'is voor dc geruchten, dat de minister van Buitenlandse Zaken. Acheson, za! aftreden. Ook geruch ten. dal O'Dwycr, op het ogenblik Amerikaans ambas?sdc.ir in Mexico, binnenkort ontslag zou vragen, wer den door de president i eg ongespro kenGelijk hekend is O'Dwyer ge- critisccrd wegens zijn houding ten aanzien van de georganiseerde mis- daad tijdens 2ijn ambtsperiode als burgemeester van New York. De president sprak -het gerucht tegen dat mevr. Perle Mcsta, Ame rikaans gezante in Luxemburg naar Den Haag zou worden 'overgeplaatst als ambassadrice. Ontslag va.ii Zuidkorcaanse vice-pres. niet aanvaard POESAN De Zuidkorcaanse Nationale Vergadering heeft met 115 tegen'12 stemmen geweigerd het ontslag van vice-pres id ent Loc Sji Jong te aanvaarden. De 82-jarige staatsman had zijn ontslag inge diend als protest togen de ..corrup- tic" in de Zuidkorcaanse regering, j onderbroken. Naast een grondige algemene technische kennis.' hetzij verplicht hetzij facultatief, zal rui mé aandacht' worden gevraagd voor rganisatorischc cn bedrjjis- teehnischc vraagstukken in de in dustrie. Uiteraard kan van specialisatie binnen deze studietijd geen sprake zijn: .''Daarentegen wordt dc 'tijd voldoende 'geccht om een zó brode grondslag te legger., dat de afge studeerde ingenieur daarop in dc praktijk kan voortbouwen. Dé beperking van de studietijd zalér anderzijds toe moeten lei-. den, ciat voor ccn kleine categorie van.'deze afgestudeerden de moge lijkheid wordt geopend tot een verdere verbreding van de basis, waarbij in het bijzonder is go. dacht aan rcsearch-ingcnicurs e.d. Het.-is niet de bedoeling deze ver volgstudie, Waarvan de duur naar schatting'anderhalf jaar zal bedra gen,., aan het 2e Instituut voor Technisch Hoge?- Onderwijs, te ver binden, doch deze slechts in Delft té laten. Onafhankelijk van deze mogelijkheid, zal ook voor de in genieurs, die in het^ bezit zijn van het diploma van dit 2o Instituut, .de toelatingtot de promotie open staan. Voor dr 'iminatiè van deze gediplomeerden ten opzichte van de -Delftso ingenieurs mag in géén enkel opzicht reden zijn. Hét 2e Instituut zal voorshands accommodatie" moeten hiedèn aan 400 a 500 studenten voor de drie richtingen: tezamen. 'Deze mededelingen 'van prof. Rutton verrasten de Tweede Ka mer enigermate. Zij achtte zich daa;..oök niet voldoende gedocu menteerd om aanstonds een debat over deze kwestie aan te vangen. Wel adviseerde de heer Tilanus (CHUJ de minister alvast om zijn voorstellen tot beperking van het. aantalstudenten ie Delft op élo- I Iaatslc vijf jaar beoogt, de communistische agressie overal een halt toe te ;renkcn. Doch r°cpen vermijding van een nieuwe wereldoorlog. In één adem noemde President Tniman ïiecft IiuiOMOiit-pétieraal Mat thew B. Radgway, de op volger van generaal Mac Arthur in het Verre Oos ten. bevorderd tot gene raal. Door deze- promotie krijgt Rïdgway zijn vier de ster. De Senaat heeft -Donder dag de bevordering be krachtigd. TOKIO. Hoewel de verbonden troe pen langs het gehele 160 kni. lange Ko reaanse front nog in het offensief blij ven, wordt de tegenstand van dc Noorde lijken steeds krachtiger, vooral aan het centrale en Oostelijke front. Geallieerden drongen Motsan binnen, 18 km. ten Zui den van de 38e breedtegraad, fit de lucht zijn grote troepenconcentraties waargeno men in de verdedigingscirkei \an Seoel. Sómmige geallieerde kringen verwachten dat de communisten binnen de vijf dagen hun offensief zullen hervatten. De aanwe zigheid van vijandelijke tanks bij ds front lijnen kan betekenen dat dc Noordelijken in de komende slag een groter gebruik van tanks zullen maken. Volgens nog onvolledige rapporten van de vijfde luchtmacht, zijn bij dé grote luchtaanval van Woensdag vyLien ecn- motorige vTegtuigcn en twee >.t aalvlicg- tuigen vernield of beschadigd. Driekwart van de gebouwen op het aangevallen vliegveld was verbrand. (Van onze correspondent) NEW VORK. Evenals in een vorig stadium, willen geruchten, dat de V.S. dc. strijd in Korea geëindigd zullen beschouwen wanneer dc Noord- Korcaanse cn Chinese agressors over de 38ste breedtegraad zijn verdreven, Men' wijst.op dc uiteenzetting, welke Marshall Dinsdag tijdens zijn verhoor voor de Senaat heeft gegeven. Hij zei toon. dat de politiek der V.S. dc gante wijze in. tc trekken. Doch j daartoe bleek prof. Hutten niet be- hü onder meer dc resultaten van het ingrijpt" in Griekenland, dc kwes- reid. I tics Triest, Berlijn.en Korea. vovim ccn önzcr verslaggeefsters)"":-" -V*' - BEST. Dn'vlaggen wapperden in Best. De hele .Oirscholsewegi" waaraan het echtpaar Louivcrs Sr. woont naast dc houtzagerij, had dc driekleur uit, want er was gistermiddag bericht gekomen, dat vader en moeder Louwers met hun uit Tsjccho-Slowakijc vrijgelaten zoon cn zijn vrouw In Best dc avond-koffiemaaltijd zouden.gebruiken. Men had het grootser ivlllen doen dan met vlaggen alleen. Dc Harmonie was al besteld cn men wilde versie ren cn erebogen^inaken. Maar op speciaal telefonisch verzoek van dc heer Louwers Jr. heeft het dorp. waar hij zo lange tijd zelf gewoond cn ge werkt heeft, zich onthouden van feestelijke demonstraties. Van half zes af hoeft men staan wachten. Maar om tien ovrr zeven kwam dan eindelijk de „Chrysler van meneer Van Heeswijk" die 's morgens vaderen moecer Lou wers naar Schiphol had gebracht in zicht. Er ging een gejiiich op toen dc heer Louwers met vrouw cn zijn dochtertje Ibetiesje en zijn ouders uitstapte. De mensen drongenop over dc tulpcnbeddcn in de kleine voortuin cn de overburen wuifden uit de ramen. De heer Louwers, die er nu toch STRAATSBURG. Minister Stikker legde Donderdag aan dc Assem blee ccn in acht punten vervat economisch program voor, dat moet die nen om de moeilijkheden op tc vangen, die het gevolg ziin van het grond- stoffenlekort en dc prijsstijgingen. Zijn breertvocric antwoord op dc vele opmerkingen, die in de afgelopen dagen rïoor de Assemblee werden ge maakt, heeft hier ccn sterke indruk gemaakt. President Spaak heeft deze indruk vertolkt in een dankwoord, waarin hij dc Assemblee aanraadde het gehele beleid op even hoog en even practïsch niveau tc plaatsen als de minister had gedaan. om „onmiddellijk stappen te ne men om de Britse kolen- en staal industrie met het plan te associë ren, zodra het plan van kracht zou worden." Zaterdag komt de defensie Ier sprake. Maandagen Dinsdag het rapport van de commissie voor al gemene politieke 2aken. Men hoopt Dinsdagavond klaar Ie zijn. wel vermoeid uitzag/, zwaaide, alle mensen, toe cn vèrtelde ons op de stoep nog even. dat hij zo genoten had van Nederland in de Mei mot de bloeiende bomen op zijn tocht naar Best én op de vraag hoe hij hot hier vorder vond, zei hij lachend: „Beter dan in Praag". Wat hij nu ging doen? Eerst va cantia nemen cn dan, wel dat zien we wél. Wij vroegen Iebcliesjc ook nog even hoe zo het vond. dat haar vader weer terug was. Zc begon tc dansen, zodat al haar pijpckrullen om haar hoofd sprongen en zei: Fijn! „Laat hem nu met rust," zeiden de broers van de heer Louwers,. „hij moet nu rust hebben". En dat clced iedereen toen oil middel lijk. Maar 's avonds na die Brabantse koffietafel ..bij ons moedor thuis" is het echtpaar Louwers mei Icbelicsje naar Eindhoven gegaan, naar hun eigen huis. En daar heeft de vader .voor het eerst' zijn stamhouder, naamgenoot en jongste kind gezien. Jantje, die vorig jaar geboren is toen zijn vader al enige maanden gevangen zat. Hij kende hem wel van de foto's dib zijn vrouw hem heeft kunnen sturen, maar dc echte Jantje was natuurlijk toch wol even anders.... WASHINGTON. De Senaat heeft Donderdag de bevordering van luitenant-generaal Ridgway tot de rang van generaal goedgekeurd. Warren Austin trok eveneens een parallel tussen Korea on Griekon land. Hij zei, dat het communis tisch imperialisme aldaar in mili tair en politiek opzicht werd ver slagen zonder een ..staakt het vuren"-ovcrcenkomst Of een ver drag. En Walter Lippmann verde digde in de „New York Herald Tri bune" de status quo in Korea na het opnieuw, bereiken van de 38ste parallel. Bij 'allen leeft de overigens niet "nieuwe gedachte; da* unificatie in Korea niet door de wapenen, maar.1 langs politieke wegen moet worden bereikt. Het moment, waarop nieuwe po gingen kunnen worden onderno men, om de contacten met Peking langs diplomatieke lijnen opnieuw tc openen, nadert dus met iedere j herwonnen mijl gevechtsterrein in i Zuid-Korea. Elke aanwijzing, dat Poking daartoe bereid zou zijn, ont- breekt echter van die zijde. Inte gendeel: in de nieuwste klacht over Amerikaanse oorlogsmisdaden liet Noord-Korea, in tegenstelling tot de vorige keer. elke aanduiding van de wil tot vrede achterwege. Na de herhaalde luchtaanvallen en beschietingen is Seoel èen trieste stad geworden. Aan dc .zwartge blakerde resten, ven de bomen hebben de Koreaanse vrouwen hun drooglijntjes vastgemaakt, waar aan een soidatenwasje hangt te ..„dropen. DEN HAAG - H.M. dc'koningin heeft zich bereid verklaard om Zon dag 13 Mei a.s, een korte radiorede te houden ter gelegenheid van Moe derdag. De toespraak zal Zondag middag om,een. uur via, belde zen ders wórden uitgezonden als natio naal programma. (Van onze correspondent) LONDEN. In ccn nader debat over de kwestie van de liamlel met China, dut gisteren «p verzoek der conservatieven in het Lagerhuis plaats vond, heeft Sir Hartley Shawcross, de nieuwe minister van Economische Zaken meegedeeld, dal de regering besloten heeft om verdere export van rubber uit Engelse koloniën naar China stop tc zetten. Andere rubbcr- produecrendc landen als Indonesië wordt momenteel verzocht zich tc onthouden van het vergroten van hun export van rubber nu die uit dc Engelse koloniën wegvalt. Sir Hartley wijdde eon groot deel van zijn rede aan de speciale positie van Hongkong en wccrlcj de op hoffelijke, maar grondige en overtuigende wijze de geruchtma kende verklaringen, die generaal Mac Arthur «ver rlc export van Hongkong naar China, heeft.afge legd. Het plan van minister Stikker ziet er als volgt uit: 1. Nieuwe krachtsinspanning ter verhoging van de productie van essentiële grondstoffen, in bijzon der kolen, staal en zwavel, zowel in Europa als in overzeese gebie den, die nauwe betrekkingen tot Europese landen onderhouden. 2. Gecoördineerde maatregelen teneinde ervoor zorg tc dragen dat schaarse grondstoffen alleen voor de dringendste doetcindcn worden gebruikt. 3. Een billijke verdeling van schaarse grondstoffen tussen de Europese landen onderling, oh tus sen Europa cn de rest van dc we reld. 4. Voortgezette pogingen om de voedselproductie op hoger peil tc brengen, teneinde tegemoet tc ko men aan de grotere vraag, die een gevolg is van bevolkingstoename en van de politiek van het ver schaffen van volledige werkgele genheid. 5. Voortgezet streven naar alge mene verhoging der productiviteit. G. Vastbesloten pogingen om te voorkomen dat materiaalschaarste in de weg zou staan aan uitvoe ring van het liberalisjatieprogram- ma, dat er met name naar streeft om quota en tariefmuren op tc heffen. 7. Inspanning ter bereiking van oven wicht in de betalingsbalans der Europese landen, de debiteu ren landen door hun expert op te voeren, de crcditeurenlandcn door hun import te verhogen. 8. Krachtig streven naar het vermijden van' financiële instabi liteit, zélfs door het nemen van maatregelen die politiek gespro- Kon impopulair zouden kunnen zijn. Verder hebben Donderdag 17 sprekers zich bezig gehouden met 't plan-Schuman. Met grote meer derheid hoeft de Assemblee de parlementen aangeraden om het plan te ratificeren. De scherpste tegenstand kwam van de Duitse sociaal-democraten, die spraken van een „supcrkartel, opgebouwd op een uitsluitend nationaal stand punt. Britse conservatieven en La- bourleden zaten elkaar weer in de haren. De socialistische mijnwer ker Blyton verklaarde, dat de hui dige Engelse regering bereid is KONINGIN Juliana en Prins Bcrtthard in gesprek mét generaal Eisenhower en. meurouio Etsen- Jiouier, die Donderdag op Jict Pa leis Soestdijk hébben uerfocjd. Na het bezoek cart Nederlands vor- stenpaajr vertrok het echtpaar Eisenhower per uticgluip naar Parijs. Sir Hartley stond voorts ultvocr rig stil bij de noodzaak/om maat regelen te vermijden.- die Honfi- Icongs huishouding overhoop moch ten brengen of het zouden kunnen beroven van zijn grondstoffen, zijn voedselvoorziening, of waterbe voorrading. Churchill" had het debat ge opend cn reeds om stopzetting van de rubber ex port gevraagd. In zijp rede plaatste hU dc .kwestie van de strategische grondstoffen in het veel wijder en belangrijker raam van dc Engels-Amerikaanse ver houdingen. Goede ..Engels-Ameri kaanse verhoudingen.'zijn in Chur chill's ogen voor Engeland eon le vensbelang cn niet alleen voor En geland. voor geheel West-Europa. Churchill verwijt dc linker vleu gel der Labourpartij dat zü een grotere sympathie toont voor Rood-China dan voor de Verenig de Stalen. Tijdens zijn rede had Churchill dc langzamerhand ge bruikelijk wordende woordenwis seling on inteiTuptiê-gcschcrmut- sel met ShinwelL WASHINGTON. Do Senaat heeft IDonderdag een amendement aangenomen op het wetsvoorstel over toewijzingen van economische hulp tot een bedrag van 430 mïl- liocn dollar. Het amendement be helst, dat ieder land, dat de ver scheping van wapens of andere stra tegische materialen naar communis tische gebieden toestaat, van econo mische hulp zal worden uitgesloten. Het wetsontwerp gaat nu terug naar het Huis van Afgevaardigden. dat hot zonder dit amendement had aan genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1