HET ROTTERMMSCH PAROOL Voorzitter Spaak toornt over groot absenteïsme iSPS» Nederland recreatie oord voor de G.1. Zwolse firma legt Griekse meren droog Nieuwe pokkengeyallen - bij <z.g. „contacten Afrekenen met de kellner niet moeilijk meer Zonnige Pinksterenmaar niet warm Ilc Jaargang, no. 110 Gron trn ij aangezocht op advies van EC A Zaterdag 12 Mei 1951 BoHentreinen met Pinksteren PINKSTEREN TULPENFEEST »1§I 11111811 EUROPESE ASSEMBLéE Meerderheid voor ratificatie van plan-Schuman Ook jï Üëm in Breda mn. jifwhl 'van pxploïtaiïfen Koningin spreekt ZondngAVOND Gastvrouwen van Amerikaanse legerclubs kómen hier op verkenning Stalinprijs teruggeven Zhonkofsky schreef ..slappe muziek" Met Pinksteren niet met verlof Geen pokken op de „Groole Beer" SÜsfei ïn West-Java 3 Nederlanders vermoord Betuwe in bloei Wasserij benadeelt Rik voor f 10.000 Bed. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.priis: per week 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" ZWOLLE N3ar het zich laat panden zal een Nederlandse onder neming. de N.V. GrontfverbeterinRs- en Ontginnincsmaatschappij (Gront- znu) tc Zwolle, acht strandmeren en drassige stukken grond in Grieken land gaan droogleggen met een ge zamenlijke oppervlakte van ruim 45.0BO ha., evenveel als de Noord- oostpolder. De Griekse regeringheeft met de Grontmij contact'gezocht op advies van de E-C.A. De zeer concrete plannen zijn. in:een vergevorderd stadium. De ..directeur, van. de Grontmij, Ir. X M. J. Hanraets,,- is onlangs, .samen H., B. D„.Tel- legén uit Den Haag, naar Grieken land gegaan om een indruk, te krijgen van het enorme 'drooglcg- gingswerk. Zij kwamen tot de con clusie. dat de droogmaking van de strandmeren en dcasianden, tn grootte variërend van 12.000 tot 500 bunder, inde daad mogelijk is. wan neer gebruik.wordt gemaakt van de Nederlandse ervaring. - De Grontmij, die r.a de oorlog op cultuurtechnisch gebied talrijke op drachten buiten de grenzen ten uit voer bracht, is met de Griekse re gering reeds tot overeenstemming gekomen; Te verwachten is. dat bin nenkort een groep- experts naar Griekemand zal worden gezonden, die binnen een half jaar een advi serend rapport zal uitbrengen. Daar na volgt de definitieve studie van de het eerst uitgekozen objecten en tenslotte naar men verwacht reeds volgend jaar de uitvoering van het grote werk. UTRECHT Beide Pinkster dagen zullen tassen Amsterdam en Den Haag extra-stoptreinen rijden, ten behoeve van de bezoekers der bloembollen velden uitgave 398644 te Bot (Van onze correspondent) STRAATSBURG. Het was gisteren een wonderlijke dar, die met een hoogtepunt begon en met een dieptepunt eindigde. De ochtend was nog eens gewijd' aan het ptan-Schnman. De Nederlandse afgevaardigde Van der Kieft waarschuwde tegen overijlde veroordeling ervan. De.heer Eooth (SPD) hield een rede, die een felle aanval'werd op de huidige regering van hel Saargebied en het Saarstaluut als zodanig. De heer KooUj wond zich zo op. dat hij zijn rede moest afbreken hij werd onwel. Veel han diger dan Nöltlng verdedigde de, Belgische socialist Larock de zaak der SPD. door er vrijmoedig op te wjjzen, dat Frankrijk naar zijn mening zonder enige twijfel gebruik bad gemaakt van de huidige onmacht van het Duitse volk. In een meesterlijke rede verdedigde, daarop André Philip het plan-Scbuman vooral tegen de aanvallen der SPD. De resolutietot ondersteuning van het plan-Scbumaa werd aan genomen met 80 tegen 7-stemmen en 9 onthoudingen. De.tweederde meerderheid, die noodzakelijk was, werd dus ruimschoots'' overschre den,;-. n De. middagzitting begon met. een inleiding van mej. KJpmpé over, het rhpport;; van het comité voor algemene'(zaken, dat zich; bezig had gehouden mét het voorstel na der contact'.te zoeken met dé. par lementen van Amerika: en Canada. Tegenover de. resolutie van de coramisie, 'die vrij gedetailleerd was, stelde de heer Reycaud om met de kwestie haast te maken, 'n eigen resolutie» dié "bet voordéél had uiterst eenvoudig te zijn, zo dat zij snel kon w orden ^toegepast. Eén.soortgelijk, voorstel, maar lan ger; en. minder doorzichtig, werd ingediend door de Noor Finn Moei- Spaak' -Wilde dit 1 voorstel plus dat van de commissie, terug stu ren voor nader beraad. Hij wilde alleen de resolutie van Reynaud in stemming brenger., maar deze voorkeurbehandeling stuitte weer op bezwarén bij 'de andere afge vaardigden» TTLRUBG. Bij twee Perso nen in Tilburg, die zich reeds ge ruime tijd in quarantaine bevon den zijn pokkcnvcrschijnselen in het eerste stadium waargenomen. Zij werdén ter verpleging naar de pokkenbarak van het St Elisa- bethziekeuhuis overgebracht- Ook in Breda; heeft zich een pokken- géval Voorgedaan. Het betreft frier een Tilbuxgenaar, die sedert 27 April in het Huis van Bewa ring is gedetineerd. Öp last van deInspecteur van de Volksge zondheid en .de G.G.D. ia de man naar de barakken te Tilbnifg-over gebracht.? Met de twee .nieuwe pokkenpa- tiënten te,Tilburg steeg het aan tal gevallen. ..dat zich. totdus vér in deze gemeente voordeed tot .veer tig. .Vrijdag konden weer twee ge nezen pokkenpatiënten het zieken huis verlaten, zódat .er in totaal vijftien genezen zijn* Het totaal aantal te Tilburg; verrichte vacci naties overschreed dé 100.000. Volgens mededelingen van dr C. Banning,; de 'Hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, gedraagt dc bevolking van Tilburg 2ich voorbeeldig. Er is geen sprake vaii yèeite' paniek, enieder eén- heeft meegewerkt. ,ötrr..dë^hermenting''"ip' -4$~< ,w.„enige (middel „is; om pokken té voorkok men- Overigens beheerst men, naar staatssecretaris Muntendam (ver klaard heeft,.,. de toestand op het ogenblik volkomen. De Dordrechtenarén hebben zich voor niets ongerust gemaakt, daar de ziektegevallen, die bjj <ie op varenden van een schip ziin ge constateerd, met .pokkon hoogst waarschijnlijk geen verband hou den. In Breda gaat (men thans op grote schaal met her-inenting be ginnen. Z^.NoïIandse kïederdr.a.cJtt. 'zocts- dé Amerikarienydat zo 'graag ziéri, kwam.; de 15-jarige Albertirui van; Ttpyeri, de dóchter van dé Neaér- landée drnhassddéur ié. Amerika, naar het' Witte Huis. orit- president Tptman leexr.dbos tulpen aan té fried gtf.' Ze. vónd -fret 'erg (jammer de - ."maar Karde rhëivaar der; ■William." Sïïlojis' ïftifóJcsbeloofde haardat 'hij president, -'Trvr.iaa andere meneer isGèrald R.- For dj een vertegenwoordiger van dé president. De tulpen werden, ge schenken* tér gelegenheid van het Holland-Michigan Tïilpenfeèst dat van 16 tot 19 Mei wordt gèhóuden. GÉNèVE. Dé financiële en juridische commissie van de. We reldgezondheidsorganisatie 'heeft Vrijdag aanbevelingen .aangenomen om West-Duitsland. Spanje en Ja pan- tot dé organisatie- toe. te Ia-, ten. Het is .vrijwel zeker dat de algemene vergadering, welke op hetogenblik in' Génève - bijeen is, de toelating sal goedkeuren.'; De stemming werd prikkelbaar. Voprzitter Spaak. die. klaar blij - kelijk had gehoopt, dit agendapunt vlot af te kunnen wikkelen, ten einde tijd vrij'te maken-voor "het debat over defensie, wérd onge duldig, vooral doordat het absen teïsme van een groot aantal afge vaardigden naar zijn mening een serieuze stemming uitsloot.Men verdaagde toch maar de stemming tot vanmorgen en begonaan hét debat ovér het rapport van de commissie, dié dé mogelijkheid van(een teansportpopl heeft" on-' derzocht. Helaa's, de geschiedenis Her baalde -zich- Nadat tfe -freer Boh- nefous de technische'uiteenzettin gen -als, rapporteur, .had beëindigd,- kwam de Zweed Gj<jrsp. aan het woord. Hij diehde een resolutie in. dit» een nieuwe 'bespreking voor stelde. Hij. sprak deskundig, tnaar lang en voor een méér dan half lego zaal. -Soaak verloor zijn ge duld-en' weigerde- de-resolutie in stemming te brengen, tot niet ge ringe ontstemming van de heer Bonnefous. die; speciaal ..voor deze gelegenheid* uifc^Parijs was overge komen. ,Het quorum is (niet .aanwezig", - t de i '"c'r ,(DaiïT: röépt leden maar haar: quorum' er'Viantwoö.rddéHQpnefóus.. „Maar nï'em and •'"('•hëëftr;: geluisterd",;zcL wederom - de' heer Hpaak boos. „TDit is .geen.serieus „werk" Dr R. Maathuis, dc directeur van het Genootschap ter bevordering der koepok-inenting tc Rotter dam, vertelde dat er de laatste week evenveel entstof was ver zonden als anders in zeven maanden. Het bedroeg niet min der dan 76 procent van de pro ductie van 19.50. Op de foto ziet u dc heer P. Eshuys, amanuensis van het - Rotterdams Genoot- schapbezig met het vervaardi gen van de entstof. HILVERSUM. De radiotoe spraak die HM. de Koningin a.S. Zondag ter gelegenheid van Moe derdag zal houden, zal niet wor den uitgezonden 's middags om 13 uur, zoals eerst het plan was, maar Zondagavond van 28 uur lot 20 uur 10. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIPHOL. Zes knappe Amerikaanse meisjes, in blauwgrijze unifor men. nylonkousen en hooggehakte zwarte schoentjes, stapten gisteravond uit het vliegtuig van Frankfort op Schiphors platform. Het warén Hazel Roc, Eleanor Crenshaw, Harline Blue, Violette Grant, Margaret Cobb en. Martha Brandon, alle zes „hostesses", gastvrouwen dus van zes verschil lende Amerikaanse legerclubs In Duitsland en .Oostenrijk, die vvaren^uit- verkurrn om op kosten van de K.L3I. en .de Algemene'Vereniging, voor Vreemdelingenverkeer eens vier'dagen in ons land te komen kijken naar toeristische mogelijkheden voor Amerikaanse militairen in Duitslnnrt cn Oostenrijk tijdens hun verloftijd. Want, zo vertelde ons mejuffrouw Violette Grant, die een jaar geleden nog onderwijzeres in Amerika was, maar in legerdienst Ls gegaan omdat ze zo dolgraag iets van Europa wilde zien, deze zes jonge vrouwen maken vaD militaire clubs „een buis ver van huis" voor de mannen. K Ze organiseren dansavonden/stip pelen reisjes vóór hen. uit cn geven informaties over bezienswaardig.be-. den. Soms schaken ze hele avonden of praten alleen maar met ze. Vio lette Grant was erg opgewonden en vol. verwachting óver Holland. Ze gaan naar het Rijksmuseum, Voleit- dam. Alkmaar, Aalsmeer, Den Haag Keukenhof, Avifauna, de Kooge Vuurse, en „De (Vijf Vliegen".;;Ze. 'zullen teruggaan volmet indruk- ken over Holland - in; de maand Mei. én zé. zullen. •- hun bewondering voor dit kleine^ land doorgeven aan („de Amerikaanse militairen,, -die dari met hun 'dollars naar hler •komen. Dat is de bedoeling van„ hen, d:e; deze meisjes hebben uitgenodigd. - Reeds, werpt de actie,die-de.?AI-. gemene „Nederlandse Vereniging vóór Vreemdelingenverkeer onder; hei motto „dollars; naast' dedeüt'" voert methet doel,: Nederland po pulair te maken als yeriófcentrüm; voor dé Amerikaanse- bezéttings- t'roepen in West-Duitsland en O'rs- tenrijk, goedé, vruchten af: Neder land, staat reeds als nummer een op het iijèt'je van favoriete yerlófcah- tra in Europa, dus nog boven.Frank rijk, Zwitserland, - Italië; en andere gezegende toeristen-lartden. Dit is gebleken uit eén mededeling van een der grootste Duitse, reisbureaus, dat speciaal is belast metde orga nisatie (van reizen in, Europese lan-, den voor de G. I.'s én het hoogste aantal, aanvragen voor Nederland kréég. 'j'f. Om dit; tébereiken.- very aar digdë do A.N.V.V. speciaal propagandti- materiaad,afgéstemd op de" smaak van dc G. Lén 'ontketende zij een grootscheepse v publiciteitscampagne via de bestaande légerbladen. ZES -vrouweiijke „directors" van Amerikaanse legerclubs te Duits land en Oostenryfc, die- de moge lijkheden. van .Nederland - als, re creatie-oord voor de Amerikaanse soldaat koinen onderzoeken, zijn gisteren opnSchiphol aangekomen. Op: de trap. van het vliegtuig .v.I.tl.t.:,Eleanor Crenshaio, Herline Blue,'; Mar.tha' (Brahdin, Violette Grant. Hazel -,Röe enMargareth- 'cobbu AMSTERDAM. - Het afreke nen met een kellner is sinds 19 Maart een eenvoudige zaak gé worden- Sedert deze datum wor den in de„ Horeea-bedrijven de nieuwe loon-' en arbeidsvoorwaar den toegepast. Zy geven dé kellner en de serceuse het re chat op bedi-eningsgeld. Het - percentage be draagt in bet algemeen 15 'pet,? dit staat o.m. op bordjes aan de wand 'In de café's, de Testaurants en de hotels vermeld. Zegt de kellner dus: „Ik krijg 2,30 van u",;„dan is het „bedie- ningsgeld daarbij inbegrepen. Hij heeft er recht np en (.hét zou een slechte service' zijn. -als hij zijn gast Het rekenen. Maakt hif een nota op, dan leest u: Véiieringen ƒ2,-; service 15 ;pct ƒ0,30;' to taal 2,30 1 Hetkan voorkomen; dat u cr niet. zeker van-"bent of, de kellner het bedicningsgeld heeft .berekend. Vraagt -u'. het hem „en u- ^veet het. Of u het. bedienend" personeel nrét méér. dan dat vastgestelde percentage mag 'géven? Natuurlijk wel. Hot is vóórts gewoonte; naar boven1 af'te rónden op een stuiver of een dubbeltje, In sommige Horeca-bedrijven 'MOSKOU,, De commissie voor de .toekenning van Stalinprijzen heeft in opdracht vanï de Sowjet- Russische regering dé componist 'Zbockofsky de' hem toegekende Sta linprijs van "25.000 roebel ontnomen. De ministerraad nam dit. besluit, na dat het publiek .terecht (critiek" had geoefend op 1 Zhoekofsky's opera „Van ganser harte", waarvoor hijde pry's had gekregen. De voorzitter van de commissie die deze opera voor een prijs aanbeval, werd drie weken geleden door de opperste Sowjet van zijn functie ontheven „wegens ver keerde leiding van het werk dér commissie". Volgens de „Prawda" bevat de opera, die over het léven op een collectieve boerderij in de Oekraïne gaat, „slappe-en kleurloze muziek en ernstige compositorische tekortkomingen.".'.- hebben 1 dé exploitanten het be- diéniogspercentage nog steéds niét vastgesteld én aan hun gasten be kend gemaakt. Dit is niet. in orde, want zij zijn hiertoe vérplicht. Immers,, het. peronéel heeftrecht op een: garantie-iakomen.„ POKKENGEVAAR: DEN HAAG.Op last van de Inspectie der Volksgezond- heid in Den Haag zijn alle mi litairen in dé kazernes en kampen te 's-Hertogenbosdi, Vught,' Tilburg, Eindhoven, Geldrop, met ingang van he den, tot nader order geconsig neerd, in vérband met besmet tingsgevaar voor pokken. Dit houdt tevens in, dat militai ren uit andere garnizoenen en plaat sen zich uièt naar deze gemeenten mogen oegeven. Militairen, die hun Pinkstèrveriof in een der genoemde plaatsen hadden willen doórbrengeh, zullen deze dagen eldèrs in het land moeten doorbrengen. Slechts wan neer Zij in het bezjt zijn van het internationaal geldende bewijs, dat zij legen besmetting immuun zijn, mogen zij zich in. deze gemeenten ophouden. DEN HAAG. Eerst thans is definitief vastgesteld, dat het ziek tegeval dat zich voordeed aan boord van dc „Groote Beer" geen pokken betreft. Derhalve zullen de opvarenden niet zoals reeds uit voorzorg was vastgesteld bij aankomst in Nederland wor den geïsoleerd. De „Grote Beer" wordt vanavond voor iJmuiden verwacht. De ont scheping van de opvarenden, waar onder een groot aantal Ambone zen mét hun gezinnen, zal begin nen öp Zondag 13 Mei te 9.00 uur v.m. in dè haven vdn Amster dam. DJAKARTA. Drie Neder landse employe's, twee inheemse politiemannen en twee vrouwen van politiemannen zijn Vrijdag-' avond iu West-Java vermoord door een twee tot driehonderd man sterke goedbewapende bende in politie- en legeruniformen. De Nederlanders waren als ge woonlijk tegen het vallen van de avond var. hun eigen oaierr.eming MLra Montana, in het Soekaboe- rmsche, naar de nabijgelegen on derneming Goer.oeng Boeleuci ge gaan om daar te overnachten, aan gezien laatstgenoemde onderne ming een politiewacht heeft van twintig man. -Bij dc aanval van de bende verweerde de politie wacht zich hardnekkig, doch moést voor de overmacht zwich ten, nadat twee politiemannen twee vrouwen gedood wa ren en een politieman zwaar gewond was. Daarna sbmmeer-, den de bendeleden de Neder landers naar. buiten, te komen, waar zij a. boutportanl werden neergeschoten. 'Toen' pclitiefrulp krwam opdagen "uit Sockabpepü. verdween'de bendè met .ruin tién» geweren..*De pampn vah.de Hol landers zijn:- B. Timme.rrr.nn, C. A. de' Voogden F,. Meeter TIEL. 'Met de Pinksterdagen is er in de Betuwe er»" het 'lapd van Maas en Waal veel schoons te genieten. De appelbomen, waar- ven er in de Betuwe in de laatste jaren vele zijn aangeplant,staan thans in volle bloei. Een president, die toch at zoveel onplezierige dingen .can-zijn Ttoof d heeftbag, net. zo .goed als een ander mens wel epns een beetje ontspanning Hebben. Voor-president Tfurhan zich^jweer gaat vèrdieprnhf in at dièr'inffë^kkëlrfë probl^éti vanféen-Woerigé wéfélXj prooeèrt: i m"rtTcen7ietijk ple2ier dé ifmeutae piano die deAteérikiKKts^ï„: piano-iiidustrïespeciaal hoor iJient pÉTnaafcf heeft van- merteriaat'aj- konwHg' AtiÉ^rwetscteUende.i landen (nay^e VerenigdeNaties.i.Aarrriin peH_cht.te„ ^^„2ijnyeTj;jj.eéit dispa- ROOSENDAAL, Na een uit gebreid onderzoek is een wasserij ie Roosendaal ervan beschuldigd, gedurende ongeveer' anderhalf jaar te hebben geknoeid bij de op» lave van voor het rijk verrichte ar-, jeid; De wasserij werkte voor de kazernes te Roosendaal en Bergen op Zoom en zou bij de knoeierijen de huip van een militair hebben gehad, Deze militair is gearres teerd. In totaal zou het Rijk voor een bedrag van f 10.000 zijn bena deeld. De diénst der belastingen heeft beslag gelegd op de machines van de wasserij', Het ministerie van Oorlog hèeft zijn1 order bij de wasserij onverwijld ingetrokken.' WAT VOOR WEER DIT WEEKEINDE? (Van onze weerkundige medewerker) Het weer in ons tand is de laafr ste dagen geleidelijk onder invloed gekomen van een hogcdrnkgébterl boven, de Britse eilanden. Dit. bracht ons. in een koele en droge Noord-Oostelijke luchtstroming Het genoemde hogedrukgebied in- vrij standvastig en hoewel het bo ven Schotland tijdelijk wat af neemt, nadert van de Océaah een nieuwe rug van hoge druk, die het gaat versterken. We mogen in ver band hiermedevertpachtendat het weer tijdens de Pinksterdagen niet zo heel veel zal verschillen ttan dat van de afgelopen dagen. Dc luchtaanvoer zal hoofdzakelijk „uit de richting van Zuid-Scandi- navië blijven geschieden; De neer slagkansen zijn gering. Hoewel tij delijk wolkenvelden kunnen' over- drijveni mogen ook flinke perioden met zonneschijn verwacht worden. Dè mogelijkheid bestaat dat dé temperaturen, die aanvankelijk aan de lage kant zyh, in de ioóp vim de Pfnfcsterdapen een lichte sfypteö zullenondergaan. Aldus meIdt het KKNMI te De Bilt. u(i issiPamüMiaa Droog teeer ;5 "Weersverwachting.geldig van g Zaterdagavond, tot Zondag- §g g avond: g In het Zuidoosten van het g i land óverwegend zonnig weer' g g en weinig verandering In tem- g peratuur, elders aanvankelijk - M weinig, maar later toenemende-S bewolking ch lagere middag- g s temperaturen dan vandaag, £t Droog wéér. Vannacht weinig s 1 wind en hier en daar lichte -g g rachtvorsf morgen overdag g g meest matige-wind tutóen fi g Noord en West B ;ïI:." f 13 Mei Zon op l u Sl.m ónder Ij i Idu Z2rn maan op.10 u 34m. on-, g d«r J u S nu -v -;P'. I -V "S", g 14 Mei Zon- op 4 U49 m ónder g 20 u 24 m-maan'op 11 u 50 rn on- g der 2 u 2) m. g P 13 Mei, Zon op 4 u 48 tri onder S1- 2°u,ï0 m: maan °P 13 u 8m onder g 2 u 34 m. g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1