HET ROTTERDAMSCH PARGDL Engeland stelt Perzische scherpe nota aan regering op Brits gewapend ingrijpen alleen bij ernstige onlusten Amerika kan uitbreiding oorlogjiiet risker eii Chinezen op Korea doen krachtige aanvallen Electrificatie der NS bespaart kolen Nieuw pokkengeval en 19 zieken genezen Nederlands standpunt niet aanvaardbaar Honderd ton per dag minder lie Jaargang, no. 112 Woensdag 16 Mei 1951 - (Van onze correspondent) LONDEN. De nota aan Perzië, wa.trin de Britse regering Perzië van antwoord zal dienen op het memorandum van de vorige week, was gisteravond naar het schijnt nog niet in Teheran overhandigd. D» distel het heet nu al enige dagen dat de nota ieder ogenblik overhandigd kan worden wordt vermoedelijk veraorzaakt door nader overleg met de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken, Herbert, Morrison, die momenteel met vacantie op het eiland Wight vertoeft, wordt voortdurend telefonisch vande situatie op de hoogte gehouden. Men neemt te "Londen aan, dat de nieuwe Britse nota in betrekkelijk krachtige termen, zal zijn gesteld, maar tevens opnieuw het aanbod om over de gehele kwestie onderhandelingen te openen, zal herhalen. Volgens sommgien zou de Britse regering ook bereid zijn om op korte termijn eën minister als onderhandelaar naar Perzië te zenden. - Kieswet Zd^Afrika op de helling i GEN. BRADLEY VOOR SENAATSCOMMISSIE iVerenigde stafchefs konden beter dan' MacArthur risico's beoordelen VS stellen voor: Opneming Turkije en Griekenland in Atlantisch Pact Engelse militaire auto's rijden jongens dood Opnieuw officieren gearresteerd inPakistan Birraa^il Chinese nationalisten kwijt Dulles gaat in Londen praten over vrede niet Japan Dame gedood bij weifelend oversteken Aanvaring bij Norfolk I Opklaringen f^^WamiiiiiiaiiiuiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiinminaiiiiiiiiaiU'Miiiiiiiiniiiiniiiiiiim^^ Indonesië zal zich houden aan eventueel rubber embargo der V.N. Onderscheidingen voor Philips- werkers IJertha Hertogh's huwelijk nietig - Spoorwegstaking in Brazilië Plaatsvervangers kort, niet krachtig TOESTAND IN TILBURG Belgische pers over Moerdijkkanaal: Twee aardschokken in Italië Verstekeling dood in ruim aangetroffen - Red. en Adm. Lanae Have.i 141 Schiedam. Tel. 69300 Abonn.prils: oer week f 0,40 per kwartaal f S.1S. losse nummers f 0.09 Opgericht door da Stichtlnq ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe PersPostgiro 398644 Bankier: Amsteid'amscheBank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. -Schaper KAAPSTAD. Het Zuid-Afri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft in derde lezing het wetsont werp aangenomen dat beoogt in de Kaaprprovincie de kleurlingen van de stemlijsten af te voeren. De stemverhouding was 74 tegen 64. Het wetsontwerp gaaat nu naar de Senaat. Het - voorziet er in, dat niet-blanke kiezers vier vertegen woordigers in hetHuis van Af gevaardigden zullen kiezen, die Europeanen moeten: zijn. De oppositie beweert, dat de re- gering-Malan er op uit is, de kleurlingen al hun.,politieke rech ten te ontnemen en zij is van plan de kwestie voor het Hooggerechts hof te brengen, indien het wets ontwerp ook doof de Senaat wordt aangenomen. Men verwacht verder, dat de no ta de Perzische stellingi dat de' kwestie er slechts een is tussen Perzië en de Anglo-Iranian Oil Company van de hand zal wijzen en zal aanvoeren, dat de Britse re gering alle recht heeft om een Britse maatschappij waarin zij de meerderheid der aandelen bezit, te ondersteunen. Het is mogelijk; dat de nota ook op de eventualiteit zal wijzen, dat de Britse regering ge noodzaakt zou zijn om maatregelen te nemen om Britse levens en eigendommen in de olieterreinen te beschermen. Sinds Pinksterzondag is de zes-, tiende parachutisten brigade, die te Aiders bot gestationneerd is, in haar garnizoen geconsigneerd en dit feit is natuurlijk onmiddellijk in verband gebracht met de situa tie in Perzië. .Het lijkt echter mo menteel het meest waarschijnlijke, dat deze troepen in gereedheid worden gebracht niet om in deze stad als een militair machtmiddel te worden gebruikt, maar om iets bij de hand te hebben als bij een WASHINGTON. De voorzitter der verenigde Amerikaanse stafchefs, generaal Bradley, heeft Dinsdag voor de Senaatscommissie verklaard, dat' het programma van MacArthur een blokkade van communistisch China, het bombarderen van Mandsjoeriise bases en het gebruiken van Chinese nationalistische troepen van grote militaire waarde was voor zover het de campagne in Korea betrof. Hij voegde hieraan echter toe, dat deze voor gestelde maatregelen de risico van een wereldoorlog zouden vergroten. Enige van deze maatregelen zouden wellicht de Verenigde Staten ver antwoordelijk maken voor een uitbreiding van de oorlog, met het gelijk tijdig verlies van hun meeste, zo niet alle, bondgenoten- De generaal was verder van me ning, dat de verenigde stafchefs beter dan Mac Arthur het risico van een algemene oorlog en de mi litaire middelen van het land kon den beoordelen. Hij zei verder: „communistisch China is geenmachtige natie, die: naar wereldoverheersing streeft".: Naar de mening van de verenigde stafchefszou de strategie van Mac Arthur de V.S. wikkelen in „een verkeerde oorlog, op de verkeerde plaats, op het verkeerde tijdstip en met de verkeerde tegenstander". De generaal zei vervolgens; dat de politiek, van de regering ten aan zien' van' Korea de communisten er toe zou kunnen brengen om vrede te verzoeken, „indien de verbon denen de Chinezen krachtig genoeg zouden kunnen afstraffen". plotselinge verslechtering van de binnenlandse situatie in Perzië'de Perzische regering de toestand niet meer in de hand mocht hebben. Het gezaghebbende blad de Man chester Guardian waarschuwt he denmorgen krachtig tegen het ge bruik van troepen in deze phase van het geschil. LONDEN. ..De Amerikaanse regering heeft Engeland ervan in kennis gesteld, dat zij de opne ming van Turkije en Griekenland in het Atlantisch Pact wil bevor deren. In de vergadering van de Raad van ministers van het At lantisch Pact, in Augustus te hou den, zal Amerika daartoe stappen doen. -- Vernomen wordt dat de Ameri kaanse regering op- de in Decem ber ;j.l. te Brussel gehouden bij eenkomst van de Atlantische'Raad reeds te kennen gaf, voorstandster te zijn van' een volledig- lidmaat schap der 'beide landen van he* Pact In September 1950, heeft ce Atlantische Raad .een daartoe strekkend--verzoek dier v landen verworpen." DEURNE. De broers Piet en WimsKnijnenburg keerden Tweede Pinksterdag per fiets van de wo ning van een nudere broer naar hun ouderlijke woning alhier te rug. Dicht by huis werden zij ge grepen door een-hen achterop rij dende colonne Engelse militaire vrachtwagens. De jongens werden overreden en waren vrijwel op slag dood. - -- n p:n 'i 71ifsiaMiBmRiumimiiniimmimmmmiiiniiHimmmiinnttflnai KARATSJ&Dinsdag zijn 10 officieren gearresteerd op beschul diging betrpkken te zijn geweest bij het comjSl'pt van generaal-maj. Akbar Khan;'.de vroegere stafchef, om een. militaire dictatuur te ves tigen naaf.jcotnmunistisch model. Zij zulletlKgslijk berecht worden met de op 9-Maart gearresteerde officieren. WASHINGTON Diplomatieke kringen hebben verklaard, dat Bir ma de V.S. <M» hulp heeft gevraagd bij het verwilderen van Chinese na tionalistische* troepen uit het land. Ongeveer 5.000 a 10.000 nationalis ten zijn van sZuid-China uit naar Birma uitgeweken en Birma zou zich ongerust- maken over de wa- pensmokkelarïj uit Siam naar deze nationalisten.»: Birma zou-te. verstaan hebben ge geven het gë"val misschien voor de V.N. te zullen: brengen, als er niets gedaan werd som de Chinezen te ontwapenen.. iNaar verluidt zou Washington de kwestie met de re gering van Tsjiang Kai-Sjek be spreken Birma heeft:.' de communistische regering van; (China erkend. WASHINGTON. In kringen van het ministerie van buitenland se Zaken, verluidt, dat John Fos ter Dulles, republikeins adviseur van het ministerie, zich op 2 Juni naar Londen zal begeven voor be sprekingen met Britse staatslieden over het -Japanse vredesverdrag. AMSTERDAM. .Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Du- sartstraat is - Dinsdagavondeen 62- jarige dame, die weifelde bij het oversteken, .door -een motorrijder aangereden. Het slachtoffer, dat op de Ceintuurbaan woonde, werd zwaar gewond 'haar-.het Wilhelmi- nagasthuis overgebracht, waar zij bij -aankomst bleek-te zijn over leden. De motor werd bij de val zwaar beschadigd. NORFOLK (Virginia). Het hoofdkwartier van de Amerikaan se Atlantische vlootheeft Dinsdag meegedeeld, dat de verliescijfers tengevolge van de aanvaring tus sen het bevoorradingsschip voor watervliegtuigen „Valcour" en het kolenschip „Thomas Tracy" de volgende zijn: één opvarende -is gedood, zeven anderen worden vermist en negentien schepelingen moesten met brandwonden in een ziekenhuis worden opgenomen. Aanvankelijk had de Amerikaanse marine opgegeven, dat 11 opva renden om het leven waren geko men. BERLIJN. De Oost-Duitse president "Fieck, heeft Dinsdag in een radio-uitzending een beroep gedaan op prof. Heuss, president 'van West-Duitsland, om het ver bod tot het houden van een ple bisciet tegen herbewapening van Duitsland en voor een vredesver drag in 1951 op te heffen. T-B - - 11- S Weersverwachting geldig van g Woensdagavond tot Donderdag- 5 9 avond: 1 - 1 il Opklaringen en overwegend g 3 droog weer. in het binnenland g g tijdelijk zwakke, overigens ma- g g. tige wind tussen Noord en S a Noordoost. Vannacht kouder, s g morgen overdag over het. alge- j meen iets hogere temperaturen-.h - l:.dan vandaag. '■"'■"•1 s- -■ 17 Mei Zon op 4 u 45 monder g - S 20u 29m: maan op lSu 48m on-s derau"-85m. DJAKARTA Indonesischere geringskringen blijven zich onthou den van enige verklaring inzake de houding van Indonesië ten aanzien van een rubber embargo tegen com munistische landen. Mr A. M. Tem- bunan, vice-voorzitter van het par lement gaf als zijn mening te ken nen dat -n indien de Verenigde Na ties tot een embargo besluiten Indonesië zich als een lid der Ver enigde Naties aan dit besluit zal houden..' - DEN HAAG. H.M. de Koningin heeft de volgende onderscheidingen toegekend aan werkers uit het ju bilerende Philips-bedrijf: Tot commandeur m de orde van Oranje-Nassau is benoemd tr. P. F. S. Often, voorzitter van het presi dium van de Raad van Bestuur der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken; tot officier in de orde van Oranjer Nassau:- A. J. Deenen, technisch di recteur van de hoofdindustriegroep licht en A. Noordzij, directeur van de concern-inkoop tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: A. J. Luys- terburg, oud-directeur, thans advi seur der .N.V. De eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau - werd toe gekend: .in zilver: aan Th. J. .J.. vatl de Put, chef bij de personeelswin- kel; in brons aan- F. van Moofc, hoofdconcierge der N.V. en A. E. C. Royers, bode bij de financiële af deling. - BREDA.De civiele kamer» van de Bredase rechtbank heelt' uitspraak gedaan in het proces van de Staat der Nederlanden te gen Bertha Hertogh en Mansoer Adabi, de 22-jarige onderwijzer te Singapore, aan wie Bertha Her-' togh door haar" Maleise pleegmoe der was uitgehuwelijkt. De. recht-; - bank verklaarde het huwelijk nie tig. - PANAMA. De Nationale' Ver-, iis j gaderir.g heeft de voormalige presi- dent Trias in. staat van- beschuldi ging gesteld - NEW YORK. De Noorse minis ter-president Gerhardson is hier aangekomen voor een-particulier be i zoek. - De Tromp ligt in Stockholm en aan ae wal staat het .zwart met Zweden, die niet alleen graag een schone kraakheldere Hollandse oorlogsbo dem zien waaromheen het aureool van roemruchte oorlogservaringen hangt, doch ook genieten van de kwinkslagen en de -oubolligheid van de- Hollandse matrozen die immers behoren tot zo'n „lauw jlegmatisch volk". Ook vinden devormelijke Stockholmers het vreemd,- dat hoe meer aardige meisjes naar de Tromp komen kijken des te ongedwongener die lauwe Hollanders reageren Ja ze zijn van hout, die jongens van ons! -■ RlODE-JANEIRO.^Eën-- spoor? wegstaking, begonnen door 6000 ar beiders-in de Zuid-Braziliaanse staat Rio Grande do Sul,'is Dinsdag in enkele uren tot de gehele staat uit gebreid. De staking heeft een ern stige weerslag op de economie van de staat. De stakers eisen uitbeta ling van een premie, die hun door de wetgevende vergadering van de staat is toegekend.' - - MANCHESTER. De staking der havenarbeiders in Manchester en Birkenhead duurt onveranderd voort. .- - TOKIO. Be Chinese troepen hebben Dinsdagnacht en vandaag een eind gemaakt aan de stilte op het met regen doortrokken Koreaanse slag veld, met kraohtige aanvallen op de Zuidkoreaanse troepen die de Ooste lijke flank van de linie der verbonden legers verdedigen. De Oostkoreaanse stad Inje werd weer door de Roden bezet en overigens voerden zij het tempo op van hun peilingsaanvallen aan het gehele front. - i De Noordelijken hebben de aan- Movavedo moeder van vele dochteren, koningin Juliana pad- vindstersnaam laat ter gele genheid van het jubileum der meisjespadvinderij op de Gouds- berg te hunteren de duiven los, die- aan de commissarissen, in de elfproutneien een boodschap moesten overbrengen ,.om te helpen; waar gij kunt". Links mevrouv) J. van Nispen van We- ly uit Haarlem, de tegenwoor dige presidente van het 35-jarig gilde der meisjespadvinderij. UTRECHT Het energieverbruik per jaar-voor de lijn -Amersfoort Enschede/OIdenzaal wordt geraamd op 27.000.000 kwh, waarvoor de cen trales nodig hebben 16.200 ton steenkolen. By eenzelfde dienstrege ling zouden bij stoomexploitatie niet minder dan 52.000 ton; kolen nodig zijn. De electrificatie van'deze lijn brengt dus voor onze nationale eco nomie een besparing van bijna PARIJS De plaatsvervangers hebben Dinsdag weer vergaderd. Het was de kortste zitting; welke tot dusver was gehouden. De Ame rikaanse afgevaardigde. dr Jessup, die de bijeenkomst leidde, vroeg of iemand het woord wilde voeren. Aangezien niemand antwoordde, verdaagde hij de bijeenkomst tot Woensdagmiddag. Na de verdaging verklaarde een Westelijkewoordvoerder: „De ver tegenwoordigers der Westelijke lan den hebben duidelijk gemaakt, dat zij niet verder kunnen gaan dan de drie door hen opgestelde, agenda's, waaruit 'de Russische, afgevaardigde een keus kan maken". f TILBURG. Dinsdag is in Tilburg een nieuw geval van pokken gecon stateerd, waarvan de bron kon worden opgespoord. Het gevolg was, dat drie nieuwe „contacten" in quarantaine werden gesteld. Tegenover deze uiterst geringe uitbreiding van de ziekte, staat het verheugende feit, dat inmiddels weer zes patiënten als volkomen genezen uit het ziekenhuis konden worden ontslagen. Het totaal aantal der genezenen is hierdoor tot negentien gestegen. Van de 44 gevallen die geconstateerd zjjn, worden er thans nog 25 patiënten verpleegd. Hun toestand is onverdeeld gunstig. In Breda worden de maatregelen mochten hun kraampjes .-met. opzet- tegen de pokken voortgezet. Voor het gebouw van de Arrondissements rechtbank staat een wachtmeester van de Rijkspolitie, die alle Tilbur- gers de toegang weigert. behoudens zij die een vaccinatiebewijs konden laten zien,1 Ook: de zitting van de politierechter waar Tilburgse_ zaken zouden 'worden behandeld is - in dui gen gevallen. De Tilburgers hadden namelijk bericht ontvangen, dat: zij niet naar Breda mochten komen. Ook de Tilburgse" marktkooplieden ten.; Aan de herinentingsbureau's was het dinsdagmorgen bijzonder druk. Door middel van een geluidswagen van de politie werden de ingezete nen van Breda opgewekt zich: op nieuw te.laten vaccineren. In totaal bevinden zich in- het Bredase Iluis van Bewaring vier honderd personen in quarantaine. Daarbij is ook de verdediger van de over]eden Tilburgenaar en een gees telijke. Nieuwe gevallen van.:-pok ken: hebben zich in Breda niet voor gedaan. - 36.000 ton steenkolen per jaar of van rond 100 ton per dag. Door de- electrificatie van de spoorlijnen AmersfoortEnschede en Hengelo-Oldefizaai is opnieuw 130 km baanvaklengte toegevoegd aan het geëlectrificeerdc spoorweg net in Nederland, dat daardoor thans 1021 km. lang is. Als in Mei 1952 ook de lijnen van Amersfoort via; Zwolle naar Groningen en Leeuwarden zullen zijn geëlectrifi- ccerd. zal de totale lengte van het geëlectrificeerde net 1258 km bedra gen ofwel ongeveer 40% van de to tale netlengte.-3201 km. Het: - .nieuwe geëlectrificeerde baanvak wordt van Zwolle uit op afstand bediend volgens het princi pe vanautomatische telefonie. De ze centrale post in Zwolle beschikt daarvoor over -een tafel met knop jes en lichtjes, waarop eventuele storingen zich zelf direct melden. Centrale afstandsbediening of ver rebesturing, die voor-deze Rjn voor het eerst op grote schaal is toege past, zal ook toepassing vinden op de te electrificeren lijnen naar het -Noorden. De electrificatie van de Twenthe- lijn heeft verschillende wijzigingen in de accommodatie van de stations nodig gemaakt. Zo moesten in Hol ten. Rijsseii, Wierden, De Riet, Bor ne en Oldenzaal de perrons worden verhoogd. In - Stroe. Apeldoorn, Twello, Rassen, Wierden, Almelo en Borne werden de emplacementen gewijzigd. Enschede kreeg eet. nieuw station en in-Hengelo zal het nieuwe station over. enkele maanden gereed komen. Tussen Almelo en Wierden 'moest de spoorbaan over een 'afstand van ;3 km worden omgelegd en opge hoogd in verband met de doortrek king van» een zijtak van hét 'Twen- the-Rynkanaal naar Almelo.. HONGKONG. Formosa is voor de derde keer in twee weken door een taifoen geteisterd: drie personen werden gedood en ongeveer 100 ge wond. -"Ook' uit de noE schaarse perscom-'. rhëntaren de meeste bladen druk-, keh- "het verslag zonder eommentaar af blijkt dat men het Nederland-, se standpunt 'niet aanvaardbaar aght. Desocialistische „Peuple'V: die .de- Nederlandse - tegenstand tegeneen Moerdijkkanaal op dc rekeningva j Rotterdam schuift, meent; dat het" -Woord,,:nu^ai%,^t,fegering4y6.^Het- Plad staat scejitisch'i!;leganoyèr'de Nederlandse opvatting,' dat na .het: tot standkömen van" de economische unie een oplossing gemakkelijker,is.^ De conservatief katholieke „Ubre Belgique" altijd bfttér-gestemd jegens Nederland; spreekt Jover de kwade wil van dé Nederlandse de- legatie;- en meent, dat dé'stem'van- België ten -opzichte van zijn gèwct- Ijpde eisen iuider moest 1 klinken. Bëlgidatmilliarden aah 'Nederland heeft geleend. moet zich.niet in een vernederende-' positie laten driiigan en aanvaarden; om eeuwig de dupe te zijn. De katholieke „Gazet vanAnt werpen" schrijft, dat hef Nederland se-standpunt- over eéh 'eventuele aanleg, van een Schelde-Rijnverbin- ding' na het sluiten van het Unie- verdrag aantoont, dat men de kwes tie op de lar.ge baan wil schuiven en bij ondervinding weèt België wat dat betekent. Het katholieke blad „La Cite" vindt, dat de .Belgische economie niet opnieuw de dupe kan'zijn en dat men Nederland niet;de zee- én hinnenvaarthandel' van de Scheldè.; Maas- en Rijn-mondingen naar. zich, toe kan laten trekken. Daarcntegen meerit de 'eveneens;: katholieke. „Nieuwe Gids'? dat .deNederlandse delegatie van goede wil blijk heeft gegeven door het .onderzoek naar het Moerdijkbanaalprobleem 'aan een ingenieur :op'té" "dragen en het blad is er van overtuigd, dat er een oplossing komt. - - (Van onze correspondent) - BRUSSEL. Dat men in Belgi sche .politieke kringen ;na de publi catie van het rapport Van Cauwe- laert-Steenberghe teleurgesteld :is over het uitblijven van enig accoord inzake een Schelde-Rijnverbinding, kan niet - worden gezegd, want - van de conclusie van - het rapport .was tnen Th gr'otëTijri"en^ef»6p 'dë'SoogS te. Maar enige toenadering tot het Nederlandse standpunt zal het docu ment zeker niet teweeg brengen en de Antwerpse stelling, dat er >v,n een economische unie geen zpï-akc kan zijn zolang de kwestie van een Scheide-Rünkanaal niet is opgelost, vindt thans eerdersteun, zowel in het parlement als bfl de publieke opinie. val in het Oosten niet gecoördineerd met aanvallen op de sectoren in het centrum en het Westen. -Hun groot ste activiteit bleef beperkt tot het gebied van Inje dat 40 -km uit de Oostkust ligt. De aanvallen werden gedekt door een van de zwaarste spervuren in deze oorlog door de rode artillerie gelegd. Woensdag namen de aanval len in hevigheid toe. De woordvoerder van het achtste leger zeide dat de communistische activiteit in de Oostelijke sector vergezeld ging van een algemene toename der vijandelijke offensieve actie ten Zuiden van de Tsjoang ri vier waar de Roden zich al dagen lang bezig waren zich te versterker; Vanochtend vroeg deden de Chi nezen een krachtige aanval van twee uur op een geallieerde eenheid in de-heuvels ten Oosten van Tsjoeng- tsjon. De aanval werd afgeslagen. ROME. Twee krachtige aard schokken van drie tot acht secon den hebben zich Dinsdag kort voor middernacht in geheel Noord-Ita- lie voorgedaan. Millioenen Italia nen, die door de bevingen werden gewekt, renden de straat op. In Milaan bleef een vrouw van de schrik dood. De schokken volgden na een he vig onweer dat boven vele Ita liaanse steden losbarstte. In Rome werd een schoorsteen door do bliksem getroffen en .stortte op slopwoningen. Twee vrouwen kwa men om het leven en dertien per sonen, onder wie drie kinderen, liepen verwondingen op. VANCOUVER, Een versteke ling werd Dinsdag dood aangetrof fen in het ruim van het Neder landse vrachtschip „Lawak"- uit i Rotterdam. De verstekeling die 30 j jaar oud geschat werd, werd ge-1 vonden toen het schip voor anker lag in de haven van Vancouver, om meel te laden voor India. De oorzaak van de dood is waar schijnlijk verstikking door -ontzwa veling van- het; schip, een normale procedure wanneer het schip in de haven van Vancouver ligt- MüNCHEN. Dinsdagmorgen is: in de omgeving der stad een autobus in een kanaal gestort; vijf personen verdronken, acht werden gewond.- TOKIO. Japan zal door bemid deling der bezettingsautoriteiten. toe lating vragen tot de Internationale Tarwe-overeenkomst. - „Werkelijk Sir, gelóóft U me; dat paard winti'; zci de jockey tegen Winston Churchill, die extra-aan dachtig toeluistert. En het -was een goede tip ,want op de races te Hurst Park won zijn. paard „Colo nist II", de „Winston Churchill Stakes". Het paard „Above Board" -van de Engelse koning kwam later aan.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1