I Chinezen slaan bres in geallieerde linies Volwassene en vier kinderen door Duitse mijn gedood HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Verbondenen trekken op énkele plaatsen terug Politieke commissie VN aanvaardt embargo Ultimatum aan China gaf de doorslag Veldra oplossing van bronifietsenprobleem Schoenfabrieken zouden moeien sluiten 1 Pü»i J Ie Jaargang; no, 114 yrij dag 18Mei 1951 Pokkengevaar in Utrecht geweken Nieuwe vrijwilligers naar Korea Explosie op Frans schip eist vele slachtoffers VERSCHEPINGEN NAAR ROOD CHINA Russen weigeren, mee te stemmen omdat sancties in de Veiligheidsraad horen Vrouw ernstig, drie kinderen licht gewond Luehtwaarnemers naar Korea msm Aan Oorlog tweede staatssecretaris; ONTSLAG VAN MAC ARTHUR Auto rijdt in gracht; chauffeur verdrink! Zoveel mogelijk rijwielen met hulpmotor worden met fietsen gelijk gesteld Droog.iveer jj Bradley's gesprek met Traman blijft geheim feèd: en Adm: Lcroa« Hcrve.i HI; SchJftticrm: TeL 69300 Abonn.prijs: per week f 0,40 per kwartaal 5,13, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" S :-V-: ,|Uitgav0 N.V. De NleuwevPflrs'-^oitqlro^ 393644 Bankier: Aansterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B, de Vries Hoofdredacteur; W, 3. T Schaper Een nieuw ziektegeval in Tilburg Mits zich onverhoopt geen nieuwe ziektegevallen voor doen is thans in Utrecht alle gevaar voor pokken geweken. Aldus is meegedeeld door dr K, E. WiëriïLga, directeur van de Utrechtse G.G. en GD. De veertien Utrechters, die in dé barak van het Stads- cn Aca demisch Ziekenhuis in quaran taine werdén gehouden, zijn yandaag naar huis gezonden, In Tilburg is Donderdagavond weer een nieuw geval van pokken geconstateerd dooreen Tilburgse huisarts, die; dè, patiënt onverwijld naar de barakken van het ziekenr hüis heeft latèn overbrengen; .Men wacht ér déze dagen met spanning af, omdat nü dè maximatè 'tijds duur van de incubatie ongeveer is verstreken. V In Amby, een' dorpje'aan de rand Van 'Maastricht,Vis een gezin .in Qua? rantaine- gestéld, omdat' een.-.dér Ier- den in contact is geweest met eèn familielid,; die .cipier. ;is' in het'Huis van Bewaring te Breda. .Donderdag hébben zich uit voorzorg tal van jnensen'in Amby opnieuw laten in enten. Het betreft hier voorzorgs maatregelen. Er is niet de ministé reden voor ongerustheid. DEN HAAG. Tegen het eind van."déze- maand 'zal een 170-tal Koréa-vtijwilligcrs uit'.-Nèderlanri- vértrekken, in verband mét de oanvulling', cp aflossing- van het ierlandse detachement Verenig de Naties. Dit is reeds het tweede grote aflossingsd'êtachement dat wordt ingescheept. Ook pér vlieg tuig is onlangseen groep vrijwil ligers vertrokken.. Daar nog elke dag aanmeldingen. binnenkomen ligt het ixv het voornemen, in: Juli wederom- seencontingent vrijwilli gers naar;- Korea, uit te zenden., (Aanmelding voor.' het Korea-., detachement kan geschieden in persoon in de nieuwe Frederik- kazerne, gebouw E 4, of schrifte lijk bij dc majoor J. dc Groot, Nieuwe Fredcrikkazerne, Den Haag). PABTJS. Na' zijn wonderlijk herstel van "énige,..weken geleden; verzwakt de .vroegere maarschalk Pétain nu weer geleidelijk; DEN HAAG. De hocfdvlóot- aalmoezenier, mgr. J. F. M. dè Saxn, viert deze maand zijn zilveren priesterjubileum. TOKIO. De Chinese communistische; troepen hebben Donderdag, kort vóór middernacht, hun twééde grote aanval ingezet. De aanval werd met grote hevigheid iö de.Westelijke front-sector ten Noord-Oosten van Seoel uitgevoerd; Dc eerste frontale aanval der Chinezen in de Westelijke frontsector wis ten de Turkeni na drie kwartier van verwoede strijd af tc slaan. Doch een tweede golf van Chinese aanvallers stormde over de lijken der gesneuvelden, voorwaarts. Stoottroepen van het communistische leger van 400..000 man drongen vandaag aan het Oostelijk front door een-groot gat in dè linie der verbonden troepen naar het Zuiden en rukten in de eerste 36' uur van hun nieuwe offensief 25 a 30 km óp. een niéuwe aanval, die wel minstens 24 uur op zich zal ia ten wachten,, aldus geallieerde officieren. Amerikaanse, Zuidkoreaanse andere geallieerde troepen vielen, ten. Noorden van Seoel op nieuwe defensierP05itiés fenig en - moesten aari het centrale, front hetzelfde doen als gevolg vandé zelfmoord- aanvallen der Chinese en. Noord- ka reaarlsö formaties.. Men schatte de communistische verliezen van Donderdag in.'het gebied van het 10- de corps op 5.000 man. Door dc fanatieke aanvallen der Roden werden de Zuidkoreaanse linies ten 2uiden van Injeraan het Oostelijk front ingedrukt. De Amerikaanse troepen die op de rechterflank van de doorbraak stonden, streden wanhopig om dc pogingen der Chinezen het gapende gat in de geallieerde linies te ver breden, te verijdelen. De Amerikanen waren gedwon gen terug te vallen teneinde niet te worden ingesloten door de duizen den Roden die over de bergpaden in het Oosten jn Zuidelijke richting trokken. In dé zwaar gecensureerde berichtenwordt niet onthuld Vhöë diep-de Rode penetratie is, maar wel wordt gesproken, over gevech ten tén Zuidoosten van TsjoéntSjon, hetgeen- er op wijst dathet Zuid koreaanse front 25 a 30 km naar het zuiden is verplaatst. Bij héldere maan cn het licht van grote zoeklichten en parachutefak kels woedde Donderdagnacht de strijd over de gehele breedte van het front. In de slag om Seoel kwamen de Chinezen uit hun grootste concen tratiegebied door de vallei van de Poekhan rivier, 30 km ten Oosten van de hoofdstad. V .'..Terwijl'de'strijd op de grónd woedde waren, veel jachtvliegtuigen der V.N.. in de lucht met het oog .0* de kans op grotere activiteit van de vijand -in de lucht. Gezien het feit, dat de communisten in de strijd op de grond alles geven, verwachten de geallieerde, '.commandanten te., vélde dat het offensief maximum steun zal. krijgen, waaronder; grote op bouw van het lüchtwapen-in Noord Korea enMandsj oerije.. - •-•; Indenacht van Donderdag óp Vrijdag voerde de luchtmacht, de hevigste nachtaanval sederi het uit- breken van dc oorlog uit. Middel zware en lichte bommenwerpers hebben dé tegenstanders langs het front bestookt méfc afgestelde bom men, die boi'en de grond ontploften. Amerikaanse Dakota's wierpen ten Noordoosten'van Seoèl lichtfak- kels uit, die dc nachl in dag veran derden. Volgens de .luchtmacht .hééft .zy Donderdag onderdc tegenstanders 5.000 slachtoffers gemaakt, Het schijnt, dat 'dé Chinezen, die; in de Centrale en Westelijke secto ren gêen zwakke plek vonden in de linies,, zich .snel hergroeperen voor SAIGON. Ter hoogte van dc ■kustvah j; Annam -.heeft ..zich Don-' der dag een ontploffing voorgedaan aan boord van. het Franse marine vaartuig „Adour". Vier en dertig personen kwamen om het leven en 100 a 130 werden gewond, waarvan 25 ernstig. Op het ogenblik van de ontplof fing stonden 900 soldaten aan dek. Velen werden overboord geslingerd. Direct na dé eerste ontploffing brak brand uit en de toegesnelde hulp ploegen werkten .te midden van ont ploffende munitie; ;Mcn vermoedt dat de explosie Öoor benzine, is veroorzaakt. Er wordt niet aan de mogelijkheid van sabotage gedacht. Gromyko zon concessie hebben gedaan PARIJS, Volgens een westelijke woordvoerder beeft Gromyko op de bijéénkomst van de plaatsvervan gers van Donderdag in beginsel zijn goedkeuring èr aan gehecht, dat de ministers van Buitenlandse Zaken zullen beslissen óver de plaats, die de Duitse demilitarisatie op de agendé zal innemen. FLUSHING MEADOWS. Hét embargo op verschepingen van wapens en strategische goederen naar communistisch China is Donderdag een stapje nader by de verwerkelijking gekomen, doordat de politieke commis sie van de VJs'. de desbetreffende resolutie van de sanctie-commissie heeft aangenomen met 45 tegen nul stemmen en 9 onthoudingen. Dat cr geen tegenstemmen werden ingebracht was het gevolg van de ostentatieve weigering van het Sowjet-blok om aan de stemming deel te nemen. Van middag wordt het embargo door de Algemene Vergadering behandeld, welke het: 'zonder twijfelzalaanvaarden. van het veto-recht hebben gemaakt. Malik noemde <te resolutie een* schaamteloze daad in overeenstem- Het Russische verzet was -geba seerd op de mening,- dat de politie ke commissie door..- de aanneming, •van.- de resolutie-bujtènj haar. boekje ;ging -Sancties konden, zo was de' re denering, alleen door de Veiligheids raad worden voorgesteld, wélke, gelijk, bekend "door het ..Russisch yeto ma chteloos kan worden géfnaakt. De Amerikaanse afgevaardigde Gross heeft na de stemming betoogd, :dat dé politieke commissie en de Al gemene Vergadering gedwóngen zijn zich hiermede; bezig té hóuden we gens het misbruik, dat de Russen (Van een onzer verslaggevers) OCHTEN. Drie jongens en een meisje werden Donder dagmiddag omstreeks half zes ||||flj|j op slag gedood, toen een oude |||||p Duitse richelmyn ontplofte, gjfefc waarmee zij voor de aan het p||| Drutense veer geparkeerde woonwagens van hun ouders bezig waren. Een oom van twee der kinderen is enige uren later in ;'t ziekenhuis Be- thesda in Tiél aan zijn vërwon- dingën overleden- ming" met de agressieve bedoelingen van de heersende kringen in de Verenigde Staten. De meeste - sprekers aanvaardden het embargo, omdat China volop ge legenheid heeft gehad om .tot een vredelievende oplossing van bet Koreaanse conflict* te komen. Ook Joego-Slavië stemde om deze reden voor. De landen, welke zich van stem ming onthielden, warén. Afghanistan, Birma, Ecuador, Egypte, India. In donesië, Pakistan. .Zweden en Syrië. De afgevaardigden van de twee laatstgenoemde janden verklaarden, dat. hoewel zij "zich van stemming onthielden, hunlanden toch het embargo in acht zouden nemen. Dc Nederlandse afgevaardigde, von Baüuseck, steunde de resolutie. Hij verklaarde, dat eenheid in deze kwestie in het belang van een recht vaardige vrede was. Nederland hield nauwkeurig het.-oog op de handel: met 2ekere delen 'van de wereld, zo voegde hij hier aan toe. WIESBADEN. Achttien 'lucht-, waarnemers; oridér wie"dè Nëdef- 'landsé. kapitfiriVF. A. M. Broers én. eerste luitenant ;P;J. A.Jollië,: zijn; vandaag; naar - Korea vertrokken. waar zij met; waainemers van riëge n andere Europese landen ;dé nieuw- istë methoden ,ora straaljagers tegen v.ijahdelijkfJ ■grondstrijdkrachten tc f gebruiken;--zulléri bestuderen., V v Mr. F. J. KRANENBURG'V: Staatssecrétans .na?i Oorlogi. DEN HAAG. Dc -minister van; Oorlog heeft aan H.M. de Koningin ter benoeming tot staatssecretaris-- van Oorlog met ingang van 1 Jnni 3951 voorgedragen mr. F. J. Kranen-, burg te Rotterdam. Het Jlgt in de> bedoeling bij het ministerievan; Oorlog twee staatssecretariaten in to; stellen, zodat ook de huidige staats-- secrctaris van Oorlog, vice-adtniraal. H. C. W„ Moorman ais zodanig zal. blijven optreden.-Hij zal zich In bet. bijzonder belasten met de personele1 aangelegenheid. Mr. Kranenburg "zal" de materieelvoorziening 'beharfigen.- Dc aanstaande nieuw staatssecre- taris is een .zóón'van de ^voorzitter der Eerste Karper, prof/mr.R. Kra nenburg en.thans advocaat'eh pro-, curcur te Rotterdam. BRUSSEL. De. ministervan ;Finan.ciëxi;-vérklaarde -ra .:hët;- paxle- weirt, dat de Nederlandse schuld aan België ongeveer-1.4 milliard francs "■beloopt;:'":"";.."; BONN. Het" quotum voor.: 'de: West-Duitse invoer;uit Nederland1 is voor de maand' Mei vastgesteld' op 13 600.00C dollar, welk .bedrag bEsteéd z&l/'wordtötygor.'. deV'__a|n^ koop van tiij cn. diverse Kiid«r- goeÜerén. WASHINGTON. President Truman heeft Donderdag op zyn weke lijkse persconferentie verklaard, dat hy besloten had generaal Mac Arthur te ontslaan, drie weken voor hij het ontslag op U April bekend maakte. Hij had het besluit genomen op 20 Maart, toen Mac Arthur een ultimatum aan de Chinese opperbevelhebber in de Koreaanse oorlog zond. Truman zei, dat dit ultimatum de bevoegdheden van Mac Arthur te buiten was gegaan. Mac Arthur had zijn voorgenomen verklaring eerst moeten voor leggen' aan de verenigde ehefs van staven. Op een vraag, of dc brief, die Mac Arthur op 24 Maart «ian het republikeinse congreslid. Martin stuurde en waarin hij het gebruik van Chinese nationalistische troe pen in de Koreaanse oorlóg steun de, niet de onmiddellijke oorzaak voor bet ontslag van de generaal was geweest, antwoordde, Truman, dat; zelfs indien Mac. Arthur déze brief niet geschreven had. hij toch ontslagen zou-zijn- .De .president verklaarde, dat hij de- toestand reeds sedert een jaar bestudeerd had en dat hij herhaal delijk het ontslag van Mac Arthur had overwogen, o.ra. in Augustus van verleden jaar, toen deze een verklaring aflegde waarin hij openlijk critiek oefende op de re-j feringspolitiek ten aanzien van 1 ormosa. „Op <S April j.l,- toen ik met mijn Bdviseurs- het ontslag van Mac I Arthur besprak, waarschuwde Acheson mij voor de politieke j? gevolgen van een dergelijke maat-Jo regel, maar toen alle feiten ter j taf élwaren gebracht wierp Ache- j son' geen'bezwaren meer op".' I Generaal'Mac Arthur heeft door zijn woordvoerder generaal-majoor Courtney laten .verldèren dat hij „ongelovig verbaasd" was over Truman's mededeling, dat zijn öntslag ai in Augustus 1.950 werd overwogen. "KOPENHAGEN." De 'kojenver- koop\voór "huisbrand is opgeschort, hangende een niéuw distributie- ^systeem voor de winter. De.slachtoffers zijn: de.; dertien jarige Sophia Clements én baar'elf jarig broertje Martinus. cLe dertien jarige Johannes Sèmmelaar. en zijn vijftienjarige broer Anthónius". Cor nells en. de drie en dertigjarige Jo hannes van- der Ven.De móéder van de kinderen Semmëlaar,die weduwe.is, wordt- thans: iii jhet Ticl- se ziekenhuis verpleegd, da3r zij vc.j ernstig aan de bénen werd ver wond. Drie andere kinderen werden bij de ontploffing licht gekwetst. Beide families, gezamenlijk -op weg van Ochte'n naar het Brabant se land aan de overzijde van de Waal, waren 's middags tegen half vier met hun kleine wagens de Smalle, bochtige weg ""van de' dijk naar het veer kómen afzakken. Vlak bij de rivier, in de schaduw van een hoge tnéidpornhaag. haddën ze dè bittery -uitgespaLhén 'én -*; de kinderen trokken de uiterwaardèn in;-"/y:/-' •- Omstreeks vijf uurwarén- dè. kin-' déren komen aandragen, mét een (Van onze correspondent) AMSTERDAM In de Keizers gracht bij de openbare leeszaal te Amsterdam is; Döridexdagmiddag om even over .vijf de. 48-jarigelbóntwer;, ker Klötera niet zijn', auto té: water- -geréden en véi'dronken. Eén. collega en eèh voorbijganger spron gen gekleëd -in dó 'gracht om - te trachtende man .uit zijn wagen té bevrijden, doch hét mocht niet mëer baten. A/IET opgeheven armen als bewijs van hun vreedzame bedoeün- 171 gen reageerde dc bsmerming wn ccji iVoorcl-Koreaanse-tJis- gen reageerde de bèmenning sersbootjedat door een sloep van het Amenkaanseschtp ,JWon- Chesterwerd gepaaid. De .A^anchester*' maakt deel uit van de vloot, die sinds Februari de Noord-Korcaansc kust blokkeert. langwerpige.verroeste ;bUkkeE£:bus^ ;di e -héa a n rdë r hvat.erka ht-'- haddènV': gevonden.jMèvrouw.'. Seraraelaar, die bü iteh op'idë' treepl ank -van de yoór- -stej|w.agOT-.; zat; ^waarschuwde hén nóg; het .ding .weg te doen. Oók: de vijftienjarige rNeliS: ried hen aan, de bus in de";struiken tc gooien. Twee der; kinderen-namén, hamer én bei-;:; _tèlen; begonnen het geheimzinnige^; 'voorwerp daarmeete' bewérkèn.ó, Bijna onmiddellijk vloog, het uit elkaar. Boeren, die in ,de omringende wellanden aan hetmelken waren, .zo horen wij verder, lieten onmid dellijk hun dieren in de steek, toen zij het verschrikkelijke ongeluk za gen gebeuren. Ook uit Ochten, cn van de overkant, uit Druten. snel den cJé mensen te hulp. Politieman nen lieten het verkeer van beide zijden .stoppen., opdat hun collega's en' doktér Vari Dnel' uit .Ochtèn rustig hyn. Averk; konden doen. Bij hen voegden; zich later nog dokter Cornet uit' Dpdèwóard 'èn yerschéi--. detle burgemeesters uit) omliggende gêmeenten, .Na afloop .van hét, on- Öéfzoek zijn de .stoffelijkeover-, schotten overgebracht 'paar Druten. Het Is nog niet .bekend wanneer, do slachtoffers worden begraven. .In ieder, geval zullen zij op de R.K. Begraafplaats te Druten ter aarde worden besteld. .i". x ~'S' DEN HAAG. Naar het zich op het ogenblik laat aanzien zal het pro bleem van de bromfietsen op korte termijn in deze zin worden opgelost, dat rijwielen met hulpmotoren, die geen grotere cylindcrinhoud hebben dan 59 Cc. en aan enige andere kenmerken voldoen, met rijwielen gelijk zullen worden geste ld.'-'waarbij dan wordt overwogen geheel af te zien van de verplichting tot het voeren van een kenteken voor met rijwielen gelijk gestelde bromfietsen. In principe zou bij deze oplossing van de ge dachte worden uitgegaan: in het belang van de veiligheid van het verkeer zo weinig mogelijk bromfietsen als motorrijtuig aanmerken. Dit alles gaat in de richting van de voorstellen, die de A.N.VV.B. reeds geruime tijd ge leden aan de minister van Verkeer en Waterstaat heeft doen toekomen. Het aantal bromfietsen, dat aan het begin van dit jaar reeds op 80.000 werd geschat cn ongeveer met ecr> aantal van 2000 per week toenam, heeft er toe geleid, dat de ANWB zich in Januari j.l. tot de minister heeft gewend en er zijn aandacht op heeft gevestigd, dat de verschillen in gewicht, snelheid en acceleratievermogen van alle brom-; fietsen, onverschillig welk merk, ten opzichte van net autoverkeer ongunstiger zijn dan ten opzichte van het njwielvcrkccr. De conse quentie hiervan was, dat men de eisen voor gelijkstelling met dc fiets dusdanig diende te stellen, dat in derdaad zoveel- mogelijk rijwielen met hulpmotór gelijk kunnen wor den gesteld met fietsen. Naar te. verwachten valt zal de keuring geschieden per-type. echter DEN HAAG De minister-presi dent, dr W. Dr'eés, zal -op Zaterdag 19 Mei as. aan de vooravond van de Jeugd week: georganiseerd door de jeudgorganisaties. vereniging in de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, te 20.05 over Hilversum 1 een korte radio-toespraak houden over de be-' tekenis van deze jeugdweek. nóg wel op "motorvermogen aan dé hand -van een: speciaal ontworpen apparatuur. Aanvankèlijk had men. zo deelt ce ANWB mede. nog willen stellen, dat met rijwielen golijk te stellen bromfietsen niet harder zouden kun nen rijden dan 25 km per uur. Door het .vaststellen van eeu maximum snelheid voor het rijden met brom fietsen op.de rijwielpaden, had het echter weinig zin meer hieraan vast te houden. Weersverwachting geldig van fi Vrijdagavond tot Zaterdag- s- avond: Droog en afgezien van enkele g overdrijvende 'wolkenvelden fj zonnig weer. Vrij krachtige tot s matige oostelijke wind, lets ho- gore temperaturen. g 19 Jvfel 7.on op- 4u 42m onder A 20 u 32 m; maan op 18 u 44 m .on- H der 3 u. 20 m. ^nriiinrj. rasniCTMMtarciiTOraraill F'do boven: Twee der slachtof- jersde 15-jarige Antkonius Cor nells Semmeïaar„en de U-jarige; Johannes. Semtnclaar. Foto onder: Om de achterste van de ze twee woonwagens zaten de vier kinderen, die tengevolge van de explosie van de mijn om het leuen zijn gekomen. Negen doden bij explosie in vuurwerkfabriek EIO DE JAN2IH0. -- Ten ge- volgo van een reeks ontploffingen in een vuurwerkfabriek te Alagoa Grande in Noord-Brazilië zijn ne gen personen orr. het leven geko men en 15 gewond. Zés uur lang zon der. onderbreking duurden de ont ploffingen, waardoor van buiten, af geen hulp kon worden geboden.; De. fabriek is geheel verwoest. WASHINGTON, -4,:.;De,verenigde commissies1 vóór1:' de 'buitènlandsa betrekkingen en-f'destrijdkrachten van de Senaat hebben,met acht-, tien tegen. ach,t stemmen,.--besloteri ■n i e t :vany igéneraal';'Bradley ta eisen,' dat"- hij mededelingen -zal doen over;, de- door" hern;*'met 'Tru-, man gevoerde vert'rduwélijkè"' be- spVeWngeh.V'dié vooraf gingen aan het. besluit: van' dé ^-president: om generaal....-Mac -Arthur ontslag ..:ter verlenen. 4 - DEN'HAAG. Zoals bekend heeft het direclóraat-géneraal -voor de prijzen onlangs de winstmarge voói* herenschoenen ,op"I8%-.'en ;yóór dames schoeisel op 22% vastgesteld. Deze marges hchtèn de schoënWinkeliérs je; laag. De vakgroep schoendetailhandel acht een: winstmarge van 26% voor herenschoenen en van 28% voor damesschoenen aanyaardbaaT.;Als gevolg van de'h.i. te lage winstmarges zouden volgem de schóenfabrikantcn de. schoenwinkeliers geen nieuwe voorraden" bestellen:1.DiVjhéef^;èrtóe; geleid, dat enige schoenfabrikanten hebben aangekondigd, dak'Zyfbinnenkort een belangrijke bekorting van dè; wërktöd rallen•tovoerénf;' yi- Hét is^nóg niet bekend.hóéveel fa^ brièken een bekorting van. dè werktijdzullen ..invoeren.Onder; meer zou dit liet gevalzijn-bij :de. schoenfabrieken 'Vin Nijmegen Hilvarënbeek. Na afwerking van dé; orders zouden deze fabrieken sluiten. De federatie, van schoen fabrikanten heeft de. indruk dat in ieder geval de vaste kern van personeel zal aanblijven. Deschoenfabrikanten hebben een adres aan de minister,van Economische Zakengericht", waar-: in,.;, zij wijzen-, óp;;hét gevaar van werkloosheid v ip r: de 'schoenindus trie, /"diev zou;.-, ivbr dep.yeföbrzaakt door deV,winsbbaigéfégèling,i,,wel- 'kè.MVzïjC^ 'ongubstig-Vachten. De EChöën'f.abrikèhtèijVhèbb.énVdé^'w pellers. tpegezegdV dat' zijhun eiéen voor. een -betere winstmargeregé- ling .zullen steunen. Een woordVoê'rdér van'het direc toraat-generaal .-voor de -prijzen acht het-uitgesloten dat.de schoen fabrieken .zouden moeten sluiten, omdat de- winkéliers hun orders 'annülércniV'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1