ZelfmoordaanVallen der Chiïüezen blijven voortduren HET RQTTERDAMSCH PARCDL Pokkenepidemie tot stilstand gekomen Geen VN-troepen meer ten Noorden van de 38ste breedtegraad Fusie van orkesten is vrijwel van de baan Veüisheiclsraad aanvaardt resolutie inzake Palestina Vorstelijk jubileum geschenk Brandstichter van 80 jaar terroriseerde omgeving Davies optimistisch Over conferentie der plaatsvervangers Scheiding tussen N. V. Concertgebouw en het Concertgebouworkest weldra een feit Syrië verkiest olie- éxpióratie door VS Sckoenfabrieken gaan sluiten r Robinson verbijsterde Franse salon In drie dagen geen nieuw geval Israels vertegenwoordiger'wordt onwel na scherpe criliek op ontwerp 1500 personen op Formosa verdronken Philips geeft een millioen voor TILS in Eindhoven Morrison in Bonn aangekomen KUSTE MEVROUW AURIOL egt 'officier Phenomeen van- boosheid van Justitie VS blijven Tsjiang steunen Ruim drie ton voor Haak-in op één avond B.E.A. slaakt dienst op Praag België bereid tol intrekking contingentering snijbloemen Otle Jaargang, no. US" Red. en-Adm. Lanae Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week f 0.40 per kwartaal f 5,15. losse nummers f 0.09 Opgericht daor de Stichting ..Het Parool" Zaterdag 19 Mei 1951 Uitgave* N.V. De Nieuwe Pers Postairo •398644 Baniler: Amsterdamsche Bank te'Rotterdam Directeur: B. de Vries Hooldredacteur: W. B. F.. Schaper I ï.*T.:<.»S2J:CKW SP T* TOKIO. De Chinese communisten zetten alles op alles om de door hen In de Oostelijke ïrontse'ctor, ten Zuiden van Indje,geslagen bres te verwijden. Zij werpen daartoe nieuwe ïeseryes in de strijd. De communisten ondernemen hier, ondanks het moorddadige vuur:der geallieerde artillerie, bij duizenden tegelijk zelfmoordaanvallen. De eerste aanvallen in dit gebied, waardoor de regimenten der verbondenen tot bezuiden de 38ste breedtegraad moesten terugtrekken, werden door drie Noord-Koreaansc divisies uitgevoerd. De versterkingen der Verbondenen, die met spoed naar het gebied van Indje, waar dè Zuid-Koreanen nog steeds ónder zware druk staanj zyn gezonden, slaan aanval na/aanval der communisten af. V In. de Westelijke trontsector wis ten de communisten Vrijdag op twee plaatsen ondiepe wiggen in de ge allieerde stellingen te drijven.. Vóór de aanvallers de hoofd linie,, bereik-; ten werden .'zij evenwelteruggesla gen. hetgeen geschiedde na een. ver woed' handgemeen en eeti heftige over-en-weer-beschieting' oyer korte afstand. - - De' frontlinie loopt nu zigzagsge- •tvijs dwars over Korea van het Zuid- Wésten n aar het Noord-Oosten. Op het meest Oostelijke frontgedeelte Waren de verbondenen genoodzaakt op nieuwe stellingen ten Zuiden van de 35ste breedtegraadterug te trek ken. Thans nemende verbondenen overal stellingen ten - Zuiden van de breedtegraad in. De terugtocht werd bier: noodzakelijk als gevolg van toe genomen - druk der communistische strijdkrachten in"de:„zak" van Indje, welke de.verbondenen.tegen de kust dreigde-te;drukken. Geallieerde. Jagers en jachtbom menwerpers hebben Vrijdag de ge hele dag aan de vstrijd- deelgenomen.. Een woordvoerder der geallieerde luchtmacht, verklaarde dat'er nog géén aanwijzingen bestaan, dat de vliegtuigen der communisten, waar van men weet, dat zij op bases in Mandsjoerije en Noord-Korea in ge leedheid worden gehouden, recht- PARIJS; - Niettegenstaande vervangerst.'volgen3 een"Westelyké ^Woordvoerder; ...geen'' ^vorderingen Anaakte,heeftde; Engelse vertegen- ."woordiger' Davies zich over het ^mogelijk- resultaat .der conferentie thogal optimistisch uitgelaten. Aan *en vertegenwoordiger -'-yan A.F.P. .deelde .hij ;mede, geen réden te- ;zién;'svaaropa zij -niet in ."de loop der komende week tot een bevre digend einde zou kunnen - worden gebracht. .Daviés wilde geen .toe lichting geven. 1 streeks ofindirect deel nemen aan hetcommunistische offensief. In „een Zatèrdagochiend uitgege ven communiqué van het achtste leger, wordt gezegd, dat' dé commu nistische opmars ten Zuiden van Indje verder op Zuidkoreaar.s ge bied is gevorderd. Ten Oosten var. Tsjoenisjon slaag de een compagnie der verbondenen '.Elegant'MÓMeT.l%$ësel liaaf hals en 1 hoofd; om•Tfiéntje wijze levenslessen 'f-toe' ^'të 'ff'fluistereni /Trientje. is Mëi geboren: en ''dl 1 nieter 90 hoog:" Liésel: 'reikt al "hoger dan'. 4 meter.:'Trientje.'.en. haar moeder behoren tot hét; trot se- bezit van- Carl Hagenbeek té Hamburg; p.- r (Eigen-berichtgeving) r-; AMSTERDAM;;— Binnenkort kan de beslissing worden. verwacht omtrent het voortbestaan van een aantal Nederlandse orkesten,Dè fusie tussen het Residentie-orkest en -liet Rotterdams Philharmpnisch Orkest-schijnt wel practisch van de baan te zijn. Het ziet er zelfs naar Uit, dat het Reside Dtle-Ork est, dat ouder .Van Otterloo zulke uitstekende •vorderingen maakte, ongeschonden uit de. strijd te voorschijn zal ko men. Moeilijker zal het voor hel Rotterdams Fhilharmonisch Orkest komen te liggen. Maar de kans lijkt ons niet uitgesloten, dat. indien van sanering sprake zal moeten 2ij» de klap In de hoek van de Haar lemse- Orkestvereniging zal vallen. ïn ieder geval zal opheffing van één der orkesten, grotere activiteit' van de andere met zich mede moeten .brengen.' Zijn wij 'welingelicht, dan ligt bet iji.de bedoeling'om dé overige orkesten, practischongewijzigd te handhaven. De...scheiding-tussen de N.V. Concertgebouw en het Concertgebouworkest, die voor het komende seizoen haai beslag moet. •hebben, ls in prihcijvs zo goed* als •'geregeld..- Dit voorlopig resultaat rwerd' bereikt op een vergadering, .die Donderdagmorgen op. het. mi nisterie van O.K. en W. werd ge- bpuden. 'Alle belanghebbende par tijen" l.w.: het rijk, de gemeente •Amsterdam, N.V. en orkest waren •op deze vergadering vertegenwoor digd-Er -rest nu nog -slechts: de .uitwerking van;-eeriaantalprac- t'.sche kwesties,waarvan het ech ter niet uitgesloten moet worden" •/geacht;..! dat de oplossing er.-, van nóg heel wat voeten in de aarde kan hebben- - - een -samenwerking van .60. Vrij warm ivéer I "Weersverwachting geldig van 5 Zaterdagavond* tot; Zondag- avond: "Wisselende bewolking met S Vanavond en morgenmiddag fi voornamelijk in - het Zuiden van het land. enkele verspreide m regen- of onweersbuien, maar U vooral morgenochtend flinke perioden van zonneschijn. Ma- g tige- wind tussen Oost en' Zuid- S Oost Nog iets hogere tempera- turen. jjf 'i '20 .Mei Zon op 4 u 40 in onder s 20 u 33 m: maan op 20 u 20 m on-H der 3 u 3a m. g .21 Met-Zon op 4 u 29 m onder 20 u' 35 m maan op 21 u 54 m on- 3 der 4 u 3m. jaar zal dus ieder der partijen zelfstandig-worden. Het orkest zal; worden omgezet in een stichting 'en de N.v; zal zich. in het-vervolg alleen - om dc exploitatie van het Concertgebouw behoeven te be-- kommeren. Hopenlijk zei deze nieuwe vorm gunstige resultaten afwerpen. De. financiële positie van de N. V. met orkest'was in: 'de laatste tijd niet rooskleurig. Het; Concertgebouw heeft dringendbe-: hoefte aan enige restauraties en: men beweert, dat de gang van za-i ken de laatste jaren niet genoeg provonuen afwierp om dit te kun-; nen bekostigen.' er ïn. zich uit een omsingeling te bevrijden., - Ten Noorden van Tsjocntsjon werd - een verbonden eenheid van ongeveer 200 man, die door een wegversperring niet - vér der kon; na .korte tijd/door, een ge allieerde patrouille verlost. Uit Washington wordt gemeld dat de Amerikaanse legerleiding de door de communisten tot .7' Mei j.l. in Korea geleden verliezen op 904.788 man begroot. Hieronder bevinden zich 147.301 krijgsgevangenen: 757.487 anderen werden gedood of gewond. Engelse vrachtboot met rubber teruggestuurd SINGAPORE De Engelse vrachtboot „Nancy Moller" (3.700 ton), die- met een lading rubber op weg was naar communistisch China; is in de buurt van Hainan door - de Engelse torpedóbootjager„Gpssack" opgevangen en naar Singapore: te ruggezonden; - J. WASHINGTON--^De woordvoer der van hpV.ministerie van Buiten-, landse- Zaken,. Mcdermott. heeft Vrijdag rh'écgëdeeld; dat de Syrische gezant de, Amerikaanse regering ge zegd had^dflt jziin lacd voorstander' was van net" onderzoeken van de Svrische oliebronnen door Ameri kaanse particuliere mar.tschappijen.: De huidigé>£ioncessionarisde Svrische-Petroleum Maatschappij,, eêh ;?ddbhtê^maétsclS'dppij van de- Iraakse Petroleum Maatschappij 1 zal .haan' ohderzcekingen dp j 15 Aug. staken;Disnjji&OU ",;het voordeligste- gebied ïfa'ijSypae beschikbaar zijn. (Van onze correspondent) NIJMEGEN Naar wij heden morgen van de zijde dèr directies van de schoenfabrieken te Nijme gen vernemen, zullen de drie groot ste schoenfabrieken, de Robinson. Nijma en de Nlmco met ingang van Maandag a.s. de productie met veertig procent inkrimpen inaf wachting van een gunstige beslis sing Inzake vaststelling van de winstmarge voor de winkeliers. Als de toestand ongewijzigd' blijft zullen deze fabrieken binnen veertien dagen sluiten. De directie-van de Swift deelde ons hedenmorgen mee, dat de Swift, weïkë; ruim 500 man' in dienst heeft, Zaterdag 26 Mei a.s. haar bedrijf zal sluiten. Er komen geen bestellingen meer binnen.. Minstens 150D .arbei ders zijn bij het conflict, betrokken. TILBIJBG. - Het schtjnt, dat de pokkenepidemie te Tilburg tot sülstand komt. Ook Vrijdag Wérd geen enkel geval gécon- stateerdll^o^dt':'ét in drie opeenvolgende dagen geen patiënt is bijgekomé^fpe toestand van de vijf en .twintig ui verpleging zijnde patiënten is nog steeds gunstig, -• Dr P.'.^yaó^.Vyesemael, - inspecteur van- de Volksgezondheid in Noord- Brabanti/iserjaarhij-mededeelde niét pessimistisch|fgestemd ten aanzien van dé 'pokkenepidémie in Noord-Brabant:-,De gevreesde ziekte ls:.;Srrijwelïi|ifik®3amd. Dit werd be reikt* dank.:^j|:déï:gróte activiteit van Uó:-; >V.:; -;'3' FLUSHING-MEADOWS. Ondanks heftigvérs ei van dc 7,«de van Israël beeft: de Veiligheidsraad' Vr^dag een-ontwèl^^diBtle aangenomen, waarln,wbrdit gezegd. dat Israël zijn droogleggWgSwVkzaamhedeu moet staken, diy liet, moer assengeb Led; van Hoel eh' m edemUitar Ise er dé zone, Ai ie,-; J e de£ dj^ resolutie, tjéhalvt ontliield.' De verfegeuwoorbiger/ vaii Israël, Eb an, heeft hef tigé critiek op deVei- lighèidsraad't 'geo efend,-",;Deze ont- werp-rësólutïeT',al due Eban, „heeft sluimërendë; tegènstéllingen - tot hiëuv/'Ieveö' gcv/ckt.^Zij :adëmt e'en geest-, van -^vijandigheid .jegens 'het hoopgevendstë, ontwerp- voor maat schappelijke vooruitgang, datVooït vobr het gebied van Hoeleh is; op gesteld. Der houding van de Raad is ingegeven jdoor; een géést 'van ipar- tydigheidrue ontwerp-fesolutiéheeft een voor- overeëiistemuiing gunstige sfeer doen'; verkeren in haar tegen deel", verklaarde Eban;.-die daarna onwel w'erd en bij-net verlaten; van de zaal nioest worden- ondersteund. -De- Syrische .afgevaardigde,- Fa ris heyv;El-Chpery. zei, -datSyrië niet yëraptwoördelijk wasvoor. de ver traging; fin ..het tot stand; brengen van-..een" definitieve - vrede hn Pales tina. In antwoord' op;de; door Eban opgeworpen kwestie zeihij, dat het niét alleen ging;oiri de .dr_oogleggïng van hetHoelêh:gebied of om hygie-- nische maatregelen. Sr"heerste op .het ogenblik 'een grote spanning, in: het Middèn-Oostcn en. het wasVthans niet' het geschikte!moment órh-der- gelijk werk .te^beginnen. V TAIPEH,' (Formosa). —-' Bij dé ovë'rstrómingén op •Midden-For-:- rnosa zijn =;.1,"5.00; pérsqnën"'yèrörori- ken; Verscheidene, duizenden;; zijn; "dnk 1 dosDp o rde aanhöudendrér gëns; van dé afgelppea- vijf dagen traden! 'de .rivieren btjij;enhhühi oeversi Honderden .dorpen - staan twee meter onder.Wider: Het weg- én spoorwègvërkeeri tussen .Noord en Zuid-Fcrmpsa. is, ondérbokéh.' FLORENCE, In de Maggio Müsicalëis; -Schumaniis opera! Genoi'CvafdcornDuits ge-, zelsc.Hapvoor V het eerst i.inItalië opgë vo érd; *- lÖ2.jé ar'pa de éérste uitvbéring .van:dit^werk:fm.,DüitisTi lapd."-v,;-;: .- -■'/ land;; datviich /EINDHOVEN.Do N.V. •Philips Gloe'ilampeh&briekéh tef Èindlio ven heeft,tér .'-géi e- genheid van haar zestigjarige, jubileum, een bedrag van e&n rmllioen; gulden geschonken •ter bevordering' van de oplei-r dingVab ingenieurs in .Neder land. -De N.V. Philips meent dit bedrag het beste aan zijn doel te doen beantwoorden door het millioente' bestem-, men voor de nieuw op te rich- ten Technische HögéscHoot. te Eindhoven. f, Zéstien Koreanen'ièri-twee Japan- Tiers 'staan. iu;,.Tökió:,;ter,éck£(/UOÖr een: militair gefèchthoff Ziy wor-j den ervan beschuldigd inilitdiré- inlichtingen aan de Noordkoreaan- se "(roepen té jtebben verstrekt. ;..Op de tioeedè rij geheel lüiks zit - de li!ciojd b l'klaade -'Jbijitnatsde.- "Iwümaeró, die dé "uiterst jgétit^hig: planneü-ifloor de',landi^0:dér VéA. bonden fStrijdkrachiëitiaer Intsjon reeds eënj;vo\lewéék voor (le\aavlf valsdatum 'in September i950 in, ziin. bezit bleek te- hebben. de; gemeentelijke geneeskundige diénsten;.in de provincie en van de huis-artsen ieh dank zij de welwil lende en spontane medewerking van. de .bevolking. - - Dr Van. Wesemae) schatte bet aan tal aerevaccineerden in Brabant op aOflfOOQ, Voor de Tilburgse bevolking en de Tilburgse G.G.D. had dr Van Wesemael een apart woord van lof. De .directeur Van de: Gemeentelijke Geneeskundlge-.en Gezondheidsdienst in Bréda, dr Jr^A. H. Hermans, wijst ér "'op. dat er. zich onder de" bevol king van Breda geen enkel pokken- gevat hééft voorgedaan, ..terwijlzé- yenjachtste-van het-.dqaryoor in aan merking komende deer der bevol king is heringeënt. .i:^.;;-(Byzóhdfere. corr<^OTdeiitië!)- d e Eng eisc m in liter jyan se Zaken Morrisón.' in 'Boftn, ;_yoor een driedaags bezoek aan, Duitsland. In politieke kringen ie'Bonn hecht ■men .grote waarde ;aandit bezoek. Tóch'verwacht men nog geënsnelf ■Ié. resultaten,, daar Morrison's .reis., yooniamelijk:éen ,'informatorischka- rakteh draagt -én men!hier aanneemt, dat.zijn voornaamste/oogmerk' "is; zich, óp dé hoogte te stellen' van de gan^! :.van zaken der' binnenlandse' politiek van d'e Bondsrepubliek. PARIJS Ray ,.Su- salon bü de Are de que van 10.000 dollar uie per" Robinson, die deze Triomph, waar, e'envijj- Damon Runyon Kan- week oor zijn tweede- tigtal zwartgejaste F.ranr'- kérbéstrijdings/oTids trip dóór Europa in se -notabeleh,/. de -.UTOUrr voor de Franse'kanker- Frankrijk aankwam, be- wen van drie jtpiinistefs .hestfijdingi öperlïdndir - sloot op een receptie te en een gravin een half gen. cijneT; ere, toen nie- :.uur wachtten op de 30- De cheque, tons er mand meer iets: had te jarige .Amerikaanse he-ntet. zeggen, de„ echtgenote ger-bokser, diepte leat Hij.'zond om éön-.se- van de Fransepresi- kwam. Ambitieuze sa- cretaen-Itièld «ihtüs- dent, madame- Aüriol, lon-artistenzijn f voor' sen eèn Franse speech. té* kussen. Hij' deed het,' minder lm ongenade ge- Daarna begon: :de/'; hëër 5 nadat: Jtij het - 'gesel-- vallen. Go dart, president'"ua re- schap. -had .;'-'" gewaar- jk verdwaaide/rn het het Franse kahk'erbè- schuioiL- gHey, now - 1 verkeer", uerontschul- strijdingscomité --Robin- got to kiss; missus -pre- tfipde Robinson zich, na- son in, -het .Frans - te .sident" (Hee, ;nu moet - dat- hij zijn lavéndel-pj^jzëm hpeioel 1 deze;,er ik v mevrouw f de presi-kleurige -Cadillac-buitenweinig van- verstond.- dent kussen). Mevrouw et Latin-America Hou- Er op óebrahd ;rh.'"'dit Auriol lachtër^/Wpdstfej'isè^ftad^épdrfcéëtd. ThiUéiA^Vdin&en/ flc^d/i en- keerdeRóbinscm Toe» de recra|ie^s^;t«^èmf, t^lauaiaseèrr", T.wherhgal\-de'F7ëclitetFFmaali-Cwasj-/fbeg(mhen-.-\d^^gQihBo'n nijver èn"- eri dè' linkerwang Joe. -kon 'niemand' kwaad ;Vhèe; Tóén ■■■ipp;een 'verzöéki.vanblijven op -de. gebrons- - kon•'Rpbing^nlide-.-chè- dë/iïjotografen :1iei~ ede jongen uit^Detroït. quë uitreiken. "yu herhalen siand mevrouw Mer - diamanten be- En h ïn: de bolgend? Auriol- wèeTg op, niet hangen vrouwen en geg wqk'efi'.igaat Róbïnsqjióp ongenegenen Robin- distingeerde oude' heren'fóüntëe. '"door ";:.''Eitrbpa.";,: san- boog zijn lippenwerden-ongeveer- .onder Om. (waarschijnlijk) de weer', naar haar wangen, de voet gelopen'in hun tbp'vdn' de continentale Dat was - het beshiit - Verlangen hem dè/Uand m{ddehgewichten; iii dé- van. deloaarschünïijkteschudden. .Nadat; fifj: .plordbete toestandlach- meest succesvolle, zo zich door tieniallen fó- ter, ~:të- laten.-Hoewel: 'niet- ongewone sociale tografen,- reportersen hènihdaiiin dief uiterst gebeurtenis van liét Pa- radiomensen had heèn gedistingeerde- salon- in rüse -seizoen. yHet-vónd' geboord, wilde hij me- Parijs'niet aan te'-'zien allemaal plaats in een vrouw Auriol een chè- tvos.''-'*., (Van onze correspondent) 1 LEEUWARDEN. Voor deLeeuwarder rechtbank is. drie jaar ge- vanjenisstraf zonder aUrek van dc negen maanden voorrarrest geëist tegen een tachtig jaar oude man, H, dé H. uit Surhuizum. Het boerderijtje, \vaar- ïn yërfléchte alleen woonde, ging iii Juli 1950 mei dc gehele inboedel ï-In vlammeii pp..Er/warén .echter een groot aantal verdachte omstandigheden. Zo had H. voor. de pblilic verklaard, in de nacht van dé brand <i.m. wakker tc zijn geworden door het schreeuwen en kakelen van zijn kippen in dé brandende Bchour..In dè puinresten werden echter de cadavers yan de kippen zonder koppen aangètroffëii. Het 'gerechtelijk/onderzoek Wéés uit. dat de kippen1 reeds voor dé brand onthalsd mqeten zfjn geweest met een schérp mes..O.ok:.vah het bëddogoed, dat verdachte in zijn bezit had, werd yrëemd' gëöoëg. iri dé puinhopen 'geen enkel spoor tèruggévondén. paar 'maal 'gezegd.v dat ;hij er wét wat. vqor veelde- dezaak in brand; Gètuigën yërklaardeh, l-dat/; zij verdachte -herhaalde.:;iinalën' de Jaatëte^wek.ën .'-Voor' dc - bra'nd '.met ■pakken-hen. .zykken '.zijn' huis had-; '.ded5i&én''''yödatctó;w.'Zyvermóedden nu,i dat hét- Huisraad enbeddegoed hierin door verdachte was wegge bracht. d /yHët/boerdcrijtje- bleek; voor een veel te hoog bedrag bij twéé vér- schillende maatschappijen te zijn ^verzekerd. .Tegenóver- een vroegere -huishoudster.'.- had---- verdachte een NEW'YORK. De ónder-mfnis- ter van buitenlandse zaken,Rusk, belast 'met zaken; betreffende het Verre: Oosten,'/ hééft Vrijdag; in; ëen rede;| tótv' het /■-,,Ghine-institüutV«-r?të; New",„York- verklaard, datdelyGHir hese nationslistische regerihg V.be langrijke hulp van!dé v V,S.!zal; blijven!óntvangën* Hij i zéi^/dat^ de regering;., van TsjiangKalSjek' >eéh /authentieker/-yertegenwoordi-- gervan: de mëriingeri vah 'de^mas- savahhèt-.Ghinesevolk.is'.danh'et" communistische ^regiem". vi;v -■ f Dreigbrief om „eind aan geldnood te maken (Van-onze correspondent) - WINSCHOTEN. Een 21-jarige Winschoter jongeman, die-in geld nood verkeerde, -schreef- aan .een plaatsgenoot een - dreigbrief-,waarin hij gelastte, op een bepaalde- plaats 300 te deponeren. Hij had geen ge-! luk,- want-de. - politie bemoeide zicb met .deze -.manier ivan;za)yip..doen.l De jongeman werd gearresteerd en is voor de. officier van justitie te! Grcningcn geleid,-' te!.steken; De .officier van justitie .noimde' verdachte"1 iri ïijn requisitoir één ..phénümecn.van bo.ósheid".Eèn jaar, lang heeft hij' de streek waar .-hij woonde in een. greep van 'bijna duivelse kwaadaardigheid*;, gehou den/; Pas/tpcn./hiJ'/in.'- verband.'met deze brandstichting in- voorlopige hëchfehis: Vastgenomen durfde mén '/'zijn mond open - te doen, ,;,lk heb mij' afgèvraa'gd", aldus de officier, ,-,of .-<.ik met: een eis van drie jaar tegen een 80-jarige marniet tekort, doe aan^de-rechten, die oude/mén--' sen op clemenlLekunnen; doen gel- "dén. Dóch als /ik. naga,dat "deze man ..nog volkomen, fit is naar-' li chaam-en gèest en nog steeds tot allés -in staat moe,t worden, geacht/ "dan ig.eenstraf yan; drie; j aaron getwijfeld-op-zijn plaats.''- HILVERSUM —/- Bijria drie en één half, ÜU?. - héeit/: Vrydagavondde stroom van: - aanbiëd.in'genvoor dé NCRV-mlcrofoonaaugehouderi tën bate van dé 'Haak-ih-actië, 'narnelijk- •yan vijfminuten over/acht/tot eyen, vóór half twaalf .De programmal ei- ding had', déze avond .speciaal, voor dit doel bestemd./maar.'èr kehnélijk: toch niet op gerekend,'dat het- aan- tal aanbiedingen zó ;talrUk*zou;;zijn.; Zelfsdé /'ujtzpndihg ;/van'mi'ëuwsbê- richten' om gil, uur^ oyeriHilversuxnl'' moest haar een Tatér .tijdstïp 'fwórr dén verschoven. In totaal bracht deze extra-Haak-ini-avond 'één //be drag van; f:318.656,38 op. /Nagenoeg léd ere. g i ft - gin g verge zeld van een ottraptie voor de Haak-., in-bazar,". dié/ a.s. Maandagmorgen;/ door mevr/ d'Ailiy, geopend/zal 'fworgf dén,": Bürgëméestër', d'A'illy^Voondë/ als voorzitter van het Koningin Wil- helminafonds de; avoiid:'^bijV^^Aan'i.: hem.' zal a.s. Dondérdag-rop /dé /grote slótavond! yande Ha&-in-Actie/ .izi hét Amsterdamse Concërtgebóuw hét totaal ingezamelde /bedrag,; dat .nu al; weer, ver, over het: jnlllioén'hèen Is.; naméns de NCRV worden [byér-" handigd, k LO N DEN.'-rr: Óm. :fin a nciël e-re denen - gaal de'- /British Europ ean Airways haa'r - a dienst ,/t ussen,-Lo n- den1 én Praag /-opheffen,: -Wanneer de laatste dén. 'is hógniét beslist Vermoede- lijk; is 'dat zaloverZ/ctikêïe dagen. DÉN HAAG. Op schriftelijke vragen, van; hét ihvpéde 'Kamer-lid Schilthols heeft minister Mansbolt geantwoord, dat dc Belgische regering zich bereid heeft verklaard de contingentering van snijbloemen in le trek ken In afwachting van het ministerieel overleg; overhet rsnijbloemen- probleem..De contingentering betekende een terugval toV'ongeveer een vijfde van de Nederlandse invoer in de. jaren 1948 ert 1950. z De door de Belgische regering ge troffen maatregel wordt door de Ne derlandse regering niot in overeen-, stemming' geacht met het protocol, van. de. ministersconferentie te Luxemburg, op. 20 en 21 ..October 1950. Bovendien is. zij Jn strijd, mót' het Bcnlux-Vóór-Unie-accoord,: waarin de snijbloemen zijn geplaatst het onderling-, handelsverkeer niet gecontingenteerdis.- De vraag: is-de minister niet van mening, dat dé voortgang der onder handelingen in Benelux-verband ernstig zal wórden" vertraagd en ge schaad, wanneer een -der /partijen reeas gemaakte'.afspr.akeu negeert en m.strijd,daarmee handelt, zeer ten nadele.,vans-dé partners wordt door --J-- cy-l- - 'oii-uc yjiuicrü WUIUL OOOT op de Jljst van producten, voor welke I dé minister bévesligend beantwoord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1