Perzische regering legt Engelse nota naast zich neer HET ROTTERDAMSCH PARCDL Nationalisten verwerpen voorstel tot arbitrage Chinese aanvallen worden zwakker Geen nieuw pofcken- ¥S wijzen conferentie af over vrede met Japan Geld voor Rode wórdt niet -wegge Deze tijd eist soberheid en zelfbeheersing Mm Niet metveroordeelde agressor (China) aan één tafel Russisch voorstel of conferentie te Parijs Kabinetscrisis in Perzië? Syrië dreigt met wapengeweld Proefvlucht eindigt met buiklanding Kapitein J. Linzel terug uit Korea Nederlands bataljon helpt bres dichten Zeep duurder geworden Proviandscheepje overvaren Joego-SIavië krijgt 50 millioen Dr DREES TOT ONZE JEUGD Krijgt televisie toch haar beslag? Morrison spreekt zes uur met Adenauer «SSS» lie Jaargang, no. 116 Red en Adna. Lanqe Hevea 141. Schiedam. Tel. 69300 Abonn.prijs: per week f 0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers f ,0,09 Opgericht do or de Stlcbtlnq „Het Pdrbbl" DE j Maandag 21 Mei ,1951 Uitgave tt.V. De NieuwePers Postgiro 393644 Bankier; Amsterdainsche Bank 1 té Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: w". B. F. Schaper;'-- TEHERAN" r— De Engelse nota aan Pérzie waarin wordt aangedrongen óp vriendschap' pelyke onderhandelingen om het- olie-geschil te regelen en waarin gewaarschuwd wordt dat, als deze onderhandelingenwordén nagelaten dit „de meest 'ernstige consequenties" zat hebben, heeft de Perzische regering naast zich neergelegd.Premier Mossadeq weigerde de Britse ambassadeur Sir Francis Shepherd te ontvangen. Jn een brief van de Perzische mi nister van Financiën heeft de regering de onteigening van, de olievelden in Zuid-Perzie officieel bekend gemaakt. Ook het Amerikaanse standpunt dat het' geschil door overleg moet worden opgelost, wordt itv de brief verworpen. De Perzische regering weigert arbi trage door het Internationale Hof in Den Haag. De Perzische Raad voor de Natio nalisatie van de olie-industrie heeft de „Anglo-Iraansc Oliemaatschap pij" een afdruk gezonden van zijn ontwerp voor de uitvoering van het nationaJisatie-plan en de maat* schappij verzocht al '>«ar installa ties ter waarde van vijf milliard gulden onmiddellijk over te dragen. Volgens het Engelse blad „Sunday Dispatch" zcu de regering van Fer- zië een aanbod van de Sowjet-Unie om Russische troepen naar Noord- Perzië te zenden' indien Engelse troe pen de provincie Abadan zouden be zetten, aangenomen hebben. De Sowjet-Unie zou reeds troepen aan de Noordgrens van Perzië gereed hebben staan. De woordvoerder van de Perzische nationalisatie-commissie, Mak, heelt Zondag verklaard, 'dat Perzië niet zal aarzelen zijn bloed te vergieten om de nationalisatie te verwezenlijken. Zondag heeft de Perzische minis ter V3ri oorlog in het .parlement be kend gemaakt, dat de staat: van be leg irx Khoezistan, het- voornaamste gebied van dé" Perzische olie-indus trie, voor onbepaalde tijd is verlengd. De berichten over deeerste felle reacties; op de nota uit Teheran worden' door de Engelse pers be trekkelijk kalm opgevat. Nu de .Per-: zische .regering in. ha-r antwoord aan de Anglo-Iranian, 'arbitrage, van de hand hééft'gewezen,, ligt de mogelijkheid, voor de hand, dat de Engelse regering de kwestie thans bij 'het Internationale' Hof aanhan gig zal-maken. Het recht om zulks te doen behoudt zij-zich immers in de nota voor, De Engelse regering voert: onder handelingen met een. Britse lucht vaartmaatschappij om vliegtuigen tc charteren voor het evacueren van Britse onderdanen - uit jperzië. Eeiï tweede slachtoffer overleden TILBURG, Ook -Zaterdag en Zondag brëidde j.het' aantal geval len van pokken .zièh niet, uit.Deze stilstand -duurt nu reeds, vijf 'da gen:: Wél overleed Zaterdagmorgen «en der in het v ziekenhui s, ver pleegde'' patiënten, wiens toestand, sinds kort war verergerd, Dit is het tweede géval; van pokken met dodelijke afloop, dat zich sinds hét uitbreken .dér pokken, thans bijna drié weken;, geleden, in Tilburg voordeed. De toestan.; dér nóg in verpleging zijnde 24patiënten; is gunstig. In Heerlen eri Oisterwyk zijnee maan dmark ten afgelast. \Dè maat regel in Oistérwijk wordt in het bijzonder verklaard door. hét .feit, .dc.t.' dez'e markt, in hoofdzaak' dooT Tilburgse 'kooplieden wordt - be zocht. PARIJS. v In het Zuid-Franse departement Haute Loire is sneeuw gevallen, die op sommige plaatsen een hoogte van 40 cm bereikte. Ver scheidene wegen zijn geblokkeerd en telefoonlijnen verbroken. AMERIKAANSE NOTA AAN MOSKOU WASHINGTON, In antwoord op het desbetreffende Russische 'voor stel wijzen de Ver- Stated het houden van.een conferentie van vier landen over *de vrede met Japan vierkant af. Wat de deelneming van Peking aan deze conferentie betreft, naast de VS-, Engeland en de Sowjet-Unie, zegt de nota, dat de V.S. er niet op gesteld zijn om bi] dc' onderhandelingen over een vredesverdrag de medewerking te hebben van een door de V.N. veroordeeld agressor. Dc nota beschuldigt Rusland van het inrichten van „beJangenzones" in Mandsjoerije en -het onjuist aanha len van de verklaring van Cairo: Om die reden verwerpt zij de -teruggave van Formosa-aan China;r Vólgens de Russische opvatting voorziet de ver klaring v;an .Caïro in de teruggave van het eiland Formosa en dé Pesca dores aan China, aldus de Ameri kaanse nota. Iqwerkelijkheid echter zoudéh op grónd van de verklaring RïahdsJ oerije,. Formosa en de Pesca dores aan- de. Chinese republiek (het nationalistische, regiem), moeten war den teruggegeven. - Ten aanzien'van de-door de'Sow jet-Unie opgeworpen kwestie'-van; de; demilitansatie Vvan Japan .verklaren de V.S. dat de. demilitarisatie. ohdeV. dè bezetting .van Japan..tót stand ge-, komen is.Van' de belligerenteu had alleen de'Sowjet-Uuie zich niet ge houden aan' de .desbetreffende bepa ling, Vérder had de. Sowjet-Unie. in strijd met de capitulatievoorwaar den, ongeveer 200.000 Japanse, mili tairen niet naar huis teruggezonden. Wat de bezetting van' Japan aan gaat wordt verklaard, dat 'het ont werp-verdrag, dat dé V.S; in "over- leg met -andere betrokken- mogend heden hadden uitgewerkt, hieraan een einde zóu maken zodra het ver- PARIJS. Op dé bijeenkomst van Zaterdag van de plaatsvervan gers der ministers van Buitenlandse Zaken der. Grote Vier.stélde 'dè Sowjét-Russiscne; afgevaardigde Gro-' mykci voor om de kwestie van-.de demilitarisatie. van Duitsland twee maal op de agenda teplaatsen, na melijk .zowel in de preambule als bij het punt over de oorzaken, van de internationale spanning. Bij de laatste vermelding zou de demilita risatie van Duitsland genoemd moe-, tèn wordén achter het punt over vermindering van de bewapeningen, zoals de Westelijke plaatsvervangers willen. Waarnemers beschouwen dit laatste Russische voorstel - als -een vooruitgang. drag van kracht zou worden. Indien er na die tijd nog geallieerde troe pen"! .in;; Japan zouden zijn;, aldus de nota**zouden zij 'er niet; als 'bezet tingstroepen zijn maaringevolge; „êen-zodanige, collectieve veiligheids- overeenkomst als Japan vrijwillig zou kunn'en.aangaan.'' Een-dergelijke; regelihg-,zou.geen: offensieve bedrei-.. ging. inhouden. TEHERAN. Maandag-heeft het Perzische blad Atesj; dat premier Mossadeq steunt, gemeld,, dat 'oen scheuring in het -kabinet zou zyu veroorzaakt doordat Mossadeq zijn collega's niet over de.oliecrisis raad pleegt. Het blad zegt, dat hij., allo beslissingen neemt en deze achteraf door de gemengde Raad voor de Nationalisatie laat goedkeuren. Atesj gelooft, dat de meerderheid van de premierir. de kamer wankel is. Twee onafhankelijke bladen. Dad en Toeloe, melden, dat Mossadeq van plan is de gouverneurs „van alle Perzische provincies te vervan gen. Zondagavond zijn decreten uit gevaardigd, waarbij 12 nieuwe guu- verneurs o.m. voor de oliegebieden Khoezishsn en Kermansjab, worden benoemd. -■ TEL AVIV Zondag bereidden de Israëlische arbeiders die van hun weekeinde teruggekeerd waren, zich voor om verder te gaan met het droogleggen van de Hoelehse moerassen "in de Syrische grenszone ondanks het besluit van de Veilig heidsraad. Op de vraag, welke houding de Arabische staten, zullen aannemen, indien Israël zo weigeren de beslui ten van de Veiligheidsraad na vte_ komen, heeft de Syrische minister president verklaard, dat de Arabi-, sche regeringen zich dan gedwongen zouden zien hun belangen desnoods met geweld te verdedigen. Busconductrice roept hulp van politie in (Var. onze correspondent) DIEMEN. Zondagavond om streeks negen- uur stopte voo? het politiebureau te Diemen ecu bus vah do N.B.M., waarvan 'de conductrice de hulp van dé. politie kwam inroe pen .voor een pasagier, dieniet; - wcri.Me; te betalen. Het bleek een Amsterdammer te zijn, die onder in vloed van stérke drank vexkeerdé. "Dë poUtié heeft hem métgeweld. ;uifc de" bü3: verwijderd. I 1 (Van een ónzer'verslaggevers) 1 UTRECHT. Vlak by elkaar lagen zij jn het zonnige weiland. Ooi hen heen groeide het welige, gras .hoog op. Boterbloemen - bedekten het veld mei een geel waas, maar Jan, Piet, Kees, en Klaas jhadden weinig oog voor data natuurschoon. Verraderlijke kogels, afgevuurd doorde parachutisten; inhetbos recht vooruit, haddén elk van hén min of meer érnstig gewónd. De vuurdoop, was voor de Utrechtse léden; van. de Na tionale Reserve minder gelukkig afgelopen. Nu.waren ér twee gelukkige omstandigheden, waarin de vier. vrienden ziek kondén verheugen.; Slechts Honderd meter;'achter;.de gevechtslinles wisten zU het Rode. Kruis en de hele.strjjd was,maar schijn. .■■b. Né''4-. boden. Onder deze toeschouwers be vonden zich.: dë .inspecteur der Ge neeskundige Dienst Zeemacht',schoüt .bij - nacht-arts :"P,'.;C;' Broekhof -an: de com man dantvan;',hét;regiment Ge neeskundige Troepen deluitenant- ■kolonel -H. M...,van de Vegt. - Hét: doel vafi -ïdezé démonstratie was het publiekte. laten zien wat er gebéurt met; het-geld' dat deze ver eniging ontvangt var. het Neder landse volk. Men heeft er zich van kunnen overtuigen dat dit geld met wordt „weggegooid". In het kader van een landelijke Rode Kruis-oefening leverden Natio nale Reservisten Zaterdagmiddag in de omgeving van het landgoed '..Nieuw-'Amcliswrerri", cén schijnge vecht met vermeende parachutisten en Jan, Piet. Kees en Klaas wisten al vooruit waar. wanneer cn hoe zij gewond zouden raken. Zij speelden hun rol goed en alles liep op rolle tjes. Zodra het maar mogelijk was. snelden-: de helpers van - het Rode Kruis '-hen-' te hulp, vervoerden da gewonden naar de klaar staande am bulance-auto's en "brachtén ze jover naar eén van.de twee Mobiele Medi sche -Eenheden, d.ie: dicht, achter het front stonden' opgesteld. -:T De.'.oefening die de landelijke pro pagandacampagne van -het 'Rode Kruisinluidt is zeer geslaagd. De talrijke toeschouwers .hebben- kun nen genieten van de aanblik, die dé efficient en ter; zake kundigwer kende Rode Kruisrhelpers en -help sters overhét hele land, beschikt hét. Rode Kruis-over ruim negen duizend van dezs vrijwilligers Nieuwe Folikerslraaljager AMSTERDAM. Zaterdag avond heeft het eerste naar Ne derlands ontwerp gebouwde straal vliegtuig, de Fokker S14, in aan wezigheid van; prins Bcrnhard, bo ven Schiphol eén geslaagde proef vlucht gedaan. Het toestel werd bestuurd door Gerben Sonderman, invlieger van de Fokkerfabrieken en piloot van de Prins. Op de tweede;- vlucht,:Lvan langer duur, haperde er iels aan liet mechaniek Van het landingsgestel, maar Sonr derman maakte een prachtige buiklanding op het gras van Schip hol, waarby het toestel nauwelijks beschadigd werd. Over het gebeurde vertelde de heer Sonderman: „In dc lucht be merkte ik al, dat er iets niet in ordè was met het landingsgestel. We welen nog niet precies wat, maar in élk geval kon ik het niet meer uitkrijgen- Ik besloot daar om een buiklanding te maken op het gras. De landing lukte goed en de schade is 'dan ook -miniem. Ik deck, dat het toestel binnen enkele dagen weer geheel hersteld zal zijn. Het gaat dan waarschijnlijk meteen naar de Parijse luchtvaart expositie.'* ZJ ET eerste naar Nederlands ontwerp gebouwde straalvliegtuig, de Fokker S 14. heejt Zaterdagavond met succes zijn eerste proe/- nnicht. booeit Schiphol volbracht. De machine werdbestuurd door Gerben Sonderman, chej-inidieger van Fokker en piloot van Prins Bernhard. (Eigen bericht) DEN HAAG. Knpitcin J. Lin zel, uit Wassenaar, die op'12 Fe bruari- bij de Chinese overval op de commandopost van het Neder landse detachement Verenigde Na ties in Korea zwaar werd gewond en later ziin eigen overlijdensbe richt in dë krant las, zal van avond op het vliegveld Valken burg aankomen en direct worden vervoerd naar het Militair Hospi taal in Den Haag. s,Mijn rr.an is erg zwak," vertelde mevrouw Lin zel ons vanochtend „en het ziet er naar uit, da: hij voorlopig niet naar huis komt"... TOKIO - De tweede etappe.vanRel Chinese voorjaarsoffensief boet reeds aan kracht in. De verbonden troepen rukten vandaag ten Noorden van Seoel vyftot elf km op. Meer naar hét Oosten deden de Noordelijke troepen nieuwe doch lichtere aanvallen, op de Amerikaanse tweede divisie en Zuïd-koreaanse troepen. - Op het centrale front hernieuwden de Noordelijken hun hevige aanvallen, op krachtige stellingen der verbondenen. Deze aanvallen zouden tot nog toe in het algemeen weinig resultaat hebben gehad. Chinese kolonnes,uitgeput door DEN HAAG De Nederlandse zeepfabrikanten zien. zich gedwon gen de prijzen van enkele van hun producten met ingang van heden te verhogen; Verschillende chemicaliën zijn de laatste tijd in prijs gestegen. Voorts heeft:, het bedrijfschap voor marga rine, 'vetten en oliën tweemaal de' heffingenop oliën.vetten en vet zuren'verhoogd waardoor dé grond stoffen voor de zeepfabricage be langrijk duurder zijn geworden. Vlaggetjesdag is haar dag: bui ten.: de haven lokt de see, inde hanen ligt de gepavaiseerde ha ringvloot en aan de wal ver dringt zich Jan en Alleman, om vlaggetjesjeest tevieren. Trom men roffelen, bastuba's oempen: trompetten schetteren; klarinet- ten hijgen en fluiten snerpen bó- - ven de toïhd en dé branding hit. Na'1 Vlaggetjesdag '(ZaterdagjU. kah dé vloot Maandagnacht ver-j'. trekken' .naar. de RijksgrorideriL Wie- zat liet eerst harihg j aan-: brengén?.? 'mier wint de wimpel? ■Meel de zomer, door is de-.vrouw van: de visser (in edsu:. eeh. Sche- .veningse) -inei 'haar gedachten op zee'. Daarom is .Vlaygetjesdag haar dag, want dan- is zij voor het laatst in een blijheid, waar in iedereen delenma g. met h aar zee-man samen. Na Vlaggetjes- dag begint 'haar ernst van hét V - ieven.' - vier dagen ?ware aanvallen, zijn. Zondag teruggetrokken uit de bres» die zij in de centrale sector in-de. geallieerde linies hadden geslagen. Volgens berichten trekken zij in Noordelijke richting terug en ver breken, wiar mogelijk» het con tact. De AmerikaenSe tweede divi sie in samenwerking: met :FTanse; en. Nederlands e' - bataljons hebben de bres gedicht. In de nacht van Zondag op Maan dag en Maandagmorgen - vroeg het>- tcn aan het: Oostelij'kefront - een heden van de V.N. een serie aanval len gedaan op belangrijke - knoop punten,. teneinde grote groepen communistische strijdkrachten op .te,hóuden. Aan het Centrale front werd in het gebied van Tsjangongni een groep van 1.000 man verbonden troepen ingesloten, doch met ce hulp van 'n Zuidkoreaar.se kolonne kon zij uit de omsingeling brekehi Geallieerde vliegtuigen hebben de afgelopen zeven dagen naar* schatiing 7.900 tegenstanders ge-, dood of gewond, hot grootste aan-, tal sinds het uitbreken van de;- oorlog, zo .heeft de vijfde, lucht-, macht bekend gemaakt.. Onge.v.eec 5.750 van deze verhezen werden Donrierdég -J.1, toegebracht, gedu rende de beginfase van het nieuwe.' Chinese, offensief. De meeste slachtoffers vielen aan het een.-' traJe front. De verbonden troepen zijn vari-- daag Moensan. 40 km ten N.W. ran Seoel, en Oeidjongboe, -25 .Jan ten. Noorden van de-iZuidkoreaanse hoofdstad, binnengetrokken. 1 i i *7^ IJ DEN S de eerste proefvlucht van de Fokker S14 was Prins 7 Bernhard, die zoveel belangstelling voor de luchtvaart heeft, op Schiphol aanwezig. Na afloop van de vlucht knoopte hij met in- vlieger Sonderman een gesprók aan en in/orrheerde daarbü naar enkele bijzonderheden ROTTERDAM. O? de "Nieuwe Maas ter hoogte van .de Schaardijk te Rotterdam is een proviandscbeep- je overvaren. De schipper var. het 5 ton metende bootje, de 21-jarige D. J. B. van Wcelen uit de Boven straat te JJsselmonde had even het roer :n de steek moeten laten om de motor r.a te kijken. Het scheepje veranderde van koers én kwam dwars voorde boeg van het 800 ton metende motorschip ..Elder", dat de proviandvaarder ramde, waardoor 't vaartuigje zonk,de schippér. mee sleurend. Schippers in'de buurt wis ten de. man; die" verwondingen had opgelopen nog tijdig te rédden. LONDEN. Engeland, Frankrijk en de V.S. hebben besloten Joego- SIavië economische en finar.eiëlej hulp te verlenen om maarschalk Tito te helpen, dë onafhankelijkheid van zijn land te bewaren, zo meldt dè Sunday Times, uit Washington. Volgens liet blad zal de hulp van de drie Westelijke mogendheden aan Joego-SIavië ongeveer 50 millioen pond sterling bedragen,- waarvan 65 pet. voor rekening van de-V.S.. 25 pet. voor die van Engeland en 10 pet. voor die van Frankrijk. DEN HAAG - Dc minister-president heeft er Zaterdagavond in zijn radio rede. ter inleiding van dc Jctigdweck der Nederlandse Jeugd Gemeen schap under hel motto „Dtv.c lijd vraagt soberheid en zelfbeheersing", op gewezen, dat hiermede iets anders en iets meer is bedoeld dan weinig geld uitgeven. Soberheid, goed verstaan, is een levenshouding, waarbij men zich vrijwillig beperkingen oplegt, hetgeen echter allerminst wil zeggen, dat men zal moeten afzien van alles wat materieel niet direct nodig is. Niettemin kunnen' in het leven, grote waarde zijn, als zij zich er óp eenvoudige dingen een :stuk levens vreugde geven en*voor; de toekomst; van jonge mensen kan het van HILVERSUM >ri Het bestuur van de Nc.zema heeft Vrijdagavond be sloten' aan de -minister van Onder wijs. Kunsten en Wetenschappén nadere verklaringen .tévragen ten aanzien van de opvattingen dér Re gering over de programmaverzor ging voor de televisie: ,Mcn was toen nog. niet op1 de hoogte, van' de mede delingen, die 's middags door - de Staatssecretaris Cals namens de mi nister in de Tweede Kamer zijn gedaan. Naar aanleiding daarvan was de heer W. Vogt, technisch commissa ris van de Nederlandse Radio Unie. de mening toegedaan, dal de zaken thans helderder komen te liggen. „Als het antwoord van de minister aan de Federatie van Omroepver enigingen cn de Nozcma even dui delijk is en van dezelfde1 Inhoud als de mededelingen van de heer Cals in de Kamer", aldus de heer Vost, „en als daarenboven nog. enkele za ken nader zijn toegelicht, dan gaat de zaalc door". In een vergadering van de Fede ratie van Omroepverenigingen, die Donderdag is gehouden, is de' acte verleden tot oprichting van de „Ne derlandse Televisie Stichting". instellen niet alles te doen wat zij Voor. het ogenblik wel zouden .'kun-;, hén betalen. Zij kunnen daarmede bereiken, dat, als zij er aan toe zijn een gezin te vormen, niet de ar moede op hen valt. Dat zij dan niet behoeven të beginnen. Dr. Drees maakt een'tegenstelling tussen - de overdadige en zinloze tierelantijnen in bouw- en meubel kunst en; de zuiverheid van ec;n eenvoud.; waarbij de schoonheid groeit uit doelmatigheid en schone verhoudingen... Laat hét zo ook in uw leven zijn, zei hij. Richt u. op het eenvoudige maar doelmatige. Als ge een keuze moet 'doen, omdat ge u niet alles-.; kunt' véroorloven wat ge zoudt wensen ,en dat is pij bijna ieder het. geval, kies dan zo veel mogelijk, wat van wezenlijk belang is. :.- 'j'g- In het bijzonder onder-'de tégen-, woordige omstandigheden dient ge oaarmede ook ons land cn ons voJk, dat in uiterst moeilijke omstandig heden verkeert en zich lang niet al les kan veroorloven wat wenselijk, ja zelfs bijna noodzakelijk Is. Bioscoopbrand in Japsn eist 40 doden TOKIO. In de op het Japanse eiland Hokkaido gelegen stad Tsja- nai is Zaterdag in een bioscoop door het vlamvatten van de film brand' uitgebroken. Veertig personen kwa men om het leven onder wie vele schoolkinderen. Acht personen wer den gewond. De bioscoop en drie belendende gebouwen werden vol komen verwoest. „liet Muziek"'op Vlaggetjesdag te Vlaardlngen by de versierde vioot in de haven: iedere vlag, wimpel of vaan zang van.- Moe wappert gij fier op de wind!" BONN. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Morrison heeft Zaterdag bijna zes uur in gezelschap van de West-Duitse bondskanselier Adenauer doorgebracht. De bespré- kingen werden slechts voor de lunch onderbroken. Vervolgens ontving Morrison een aantal Duitse vak ver- enigin&sleiders. In Duitse kringen zegt men, dat de besprekingen van Morrison en Adenauer een „zeer haric-lijk" karakter droegen. Eer. be zoek van Adenauer aan Londen zou zijn voorbereid. Het zou volgen- op zijn bezoek aan Italië. Vandaag zal Morrison door ,de Duitse Bondspresident. Heuss, wor den ontvangen en besprekingen voe ren met de sociaal-democratische oppositie-leiders, Schumacher en Schmidt. Dinsdag réist hij naar Wenen. ENSCHEDE Met 'ingang van Zondag is tussen Enschede en de Westfaalse hoofdstad Munster een dieselverbinding geopend." Tweemaal per dag zullen er treinea tussen deze steden rijden.'De afstand wordt af gelegd in een uur cn twintig minu ten, wr.arhij het oponthoud tijdens de grenscontrole is inbegrepen. ril rïiwii'i'!Ti'::i;r:io!imniï»,B33. ouzini Iets warmer Weersverwachting „geldig van Maandagavond tot Dinsdag avond; Aanvankelijk opklaringen en weinig "wind, later weer toene mende bewolking met kans cp enige regen en matigfe wind uit zuidelijke richtingen. Vannacht g koeler dan de afgelopen nacht, «p morgen overdag hogere temne- s g raturen dan vandaag. .- §f .J22 Zon op 4l' am onder 2 eg 20 u 36 m; maan op 23 u..-10 m j.. 2 d?r 4 u 42 m. gg NiiHiiinwHiwiiiiiÉiiHiiiiiiiif s«Ai r -y. Z. 'M,v -,•< '4 - li -f A MaMwM",aOTa'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1