Perzië ontstemd over Amerika 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Chinezen West-Europa onmisbaar voor verdediging van Amerika op Korea opnieuw in aanval 'A Engeland zou sancties voorbereiden Atlantisch Fact laatste tMstpimt in Pari|s Suriname krijgt wellicht 500.000 dollar van ECA Publiek in Madr id - protesteert;» .Veel bezoek op de s,Haak-in"-bazar V '/Writ iv V BRADLEY IN DE SENAATSCOMMISSIE Militaire leiders móeten zich voegen naar regering Westen accepteert Russisch voorstel over Duitse demilitarisalie Spreekyexbod voor neo-nazi's Engels protest in Peking P. C. .Hooftprijs uitgereikt aan S. Vestdijk Tweemilitaireü namenting overleden Maatregelen der VS tegen levering aan; SoAvjel-blok GROTE BELANGSTELLING voor sobere maar mooie reizen Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland bij Nederlanders het meest in trek Landbouwprojecten ook van belang voor Nederlandse boerenzoons Goedkope treinen en vliegtuigen lie Jaargang,.no, 117 Red. en Adm. Lancje Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.Drils: oer week f 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 22 Mei 1951! Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro», 398644 Bankier: Amsterdam sche Bant te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper TEHERAN. De Perzische minister van Buitenlandse Za- ken, Kazemi, heeft Maandagavond de Amerikaanse ambassa deur, Henry Grady, een verldaring overhandigd, 'waarin wordt gezegd dat de nota-van.Washington dlë het Britse standpunt steunt, in gezaghebbende/ Perzische kringen een „zeer- onpret tige indruk" heeft gemaakt. De nota wordt beschouwd als een „Amerikaanse inmenging- in Perzische binnenlandse aangele genheden". De verldaring zegt verder dat „de woede van het volk zal worden opgewekt indien zich ook maar de" geringste vertraging by het uitvoeren van de olienationaKsatïewet vobr- V;-.:G ik.ln. •Iri Britse diplomatieke kringen in Teheran werd bekend dat -Londen een nieuwe nota voorbereidt, als aitt- woord-, op de boodschap ■Van" premier Mossadeq, waarin de Anglo-Iraarise Oliemaatschappij wordt aangezegd haar bedrijvenonmiddellijk over'te dragen. D,e Engelse premier Attlee heeft tegen vandaag een kabinetszitting uitgeschreven, volgens ingelichte kringen met het doel noodplannen te bespreken voor de bescherming van de Britse oliebclangen in Iran. Het verluidt, dat de Iraanse reactie op het Britse voorstel het geschil aan arbitrage te onderwerpen hier be zorgdheid'heeft, verwekt. Men vreest dat het nationalistische extremisme een regeling van het geschil zou wil- len verhinderen. Het lijkt, dat drie wegen .openstaan in geval premier Mossadeq het Brit se ver zoek, om. te onderhandelen van de hand wijst: een beroep op het Internationals'. Hof van. Justitie,2. economische sancties en 3. als laatste toevlucht: militaire interventie. Men verwacht dat Engeland- op nieuw met de Verenigde Staten zal overleggen alvorens iverdere stappen té nemen. Men verwacht dat het. op- nieuw zal pogen.'Iran aan ;één con- ferentietafel te krijgen, k Generaal Bradjey heeft-In zijn Maandag voor dé'verenigde Ameri kaanse Senaatscommissies afgelegde getuigenis medegedeeld dat de -Ver enigde. Staten' zich niét verplicht hebben Engeland "te steunen, indien er in verband met 't nationalisatie-ge schil, moeilijkheden in Perzië zou den ontstaan. )r MADRID. Het negeren van .winkels en openbare vervoermid- delen, waartoe tc Madrid is opgc- •■wekt als protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud, had Dinsdag ten.; dele succes, vooral in de "arbeiderswijken. Tot de -protestactie was door middel van kettingbrieven opgeroe pen. Duizenden gingen vanochtend te voet naar. hun werk in plaats van met de openbare vervoermid- delen. Men gelooft dat.de actie.- van linkse zowel - als rechtse zijde-uit- 1 gaat.:A L; ri De ondergrondse treinen waren vaak maar .half-vol.. Van taxi» werd een druk gebruik gemaakt. Incidenten deden.zich echter: niet voor: Er was in -de binnenstad wei nig extra politie op de been. Zij droeg geen geweren. Volgens- officieel niet bèvestigr- de berichten heeft de regering Maandag inverband met deze actie twaalf personen.. gearresteerd.. In de afgelopen Week arresteerde de. politie in de Baskische provin cies negen stakingsleiders: en in. Barcelona 15 ^anarchisten1'. BERLIJN.Oost-Duitse agenten: vermommen zich als spoorwegarbeiders om op een lo comotief Wrst-Duitsland binnen te komen zonder contrdle. AMSTERDAM. In de „Haak- in" fcazar tc Amsterdam, die j.l. Maandag om twaalf uur voor be zoekers werd opengesteld, zijn op de eerste dag al ruim 8000 koop lustigen geteld, die vrijwel de ge hele voorraad kleinere geschenken hebben weggekocht. - Crisis in schoenindustrie Ook in de Langstraat moeten bedrijven sluiten (Van onze correspondent), TILBURG, Ook in Waalwijk is een. crisis in de schoenindustrie te verwachten. Door enkele fabrie ken! ..worden alleen .nog 'de.lopende orders afgewerkt. Verscheidene schoenbedryven uit hét centrum van de Langstraat hebbenverzoe ken voor het uitbetalen van wacht gelden voor het pérsonëel in. ver band met de. noodzakelijke stop zetting van het bedrijf moeten." in dienen. Door hét; niet binnenkomen van nieuwe orders zullen de. direc ties zich spoedig genoodzaakt zien; een groot deel van hun personeel te ontslaan. 'V Onze gevallenen blijven rusten in Z.-Koreaanse bodem .(Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Gevallen Neder landse militairen van het-Neder landse Detachement in Korea zul len temidden van hun strijdmak kers uit de troepen der bondgeno ten in'Zuidkoreaanse grond blijven rusten np de begraafplaatsen voor soldaten.der Verenigde Naties, ver van het_vnderland, maar .-volgend het beginsel dat .zo enigszins 'moge lijk, het de voorkeur .verdient,.de» doden te laten rusten.. Overtuigd, dat onder de hoede van 'de Ver-, ehigde Naties deze erekerkhoven waardig verzorgd zullen zijn, heeft de Nederlandse 'regering' gemeend geen maatregelenté moeten! tref fen omde stoffelijke overschotten! der gesneuvelden- naar het; vader land te doen overbrengen. Gouverneur Slruycken op 5 Juni naar, Willemstad». (Eigeij/ berichtgevingv .,7. DEN HAAG. MrA.vA. M! Struycken', de oud-minister -van1 Jiistitiè, die kortelings tot Gouver neur van de Nederlandse Antillen, is 'benoemd, zal waarschijnlijk-op 5 Juni per 7K.L.M. naar Willemstad vertrekken, om zijn ambt te aan-1 ■ypardfihiij''V/ ■-'•! Vierduizend soldaten van de Vierde Amerikaanse Infanterie Di visie schepen ziek op de kade van New York in. Zij zullen de strijdkrachten van het Atlantisch Pact'in Europa, die onder be vel van generaal Eisenhower staan, gaan versterken. De rest van de Vierde Divisie vertrekt binnenkort naar Europa. WASHINGTON. Generaal Bradley, de voorzitter der commissie van chefs der Amerikaanse generale staven, heeft Maandag in de gecombi neerde Senaatscommissies voor de buitenlandse betrekkingen en voor de strijdkrachten verklaard, waarom de hoogste militaire leiders hun goed keuring hechtten aan het ontslag van Ma,cArthur../yit diens openbare ver klaringen bleek dat hjj geen geestdrift kon.opbrengen voor de beslissing om to pogen de stru'd tot Korea te beperken, hetgeen het moeilijk voor hem zou maken de hem verstrekte richtlijnen iilt^te voeren. Over-de .status van Formosa be staat of;bestond geen meningsver schil .tussén'lde Amerikaanse rege ring en. generaal Mac Arthur: bei den zijn ervan overtuigd dat For- mmmmimsmmm Bradley zeiae "verder:; „De voor malige, Amerikaanse opperbevel hebber in het gebied van de-Stille Oceaan heeft:zelf het. initiatief-ge nomen tot het in het openbaar doen. van;.een voorstel aan de "be-. velhebher-tervelde.-der -Chinese ..communistische/^ voor -een wap enstils tan d, hóé wel hijv wist, dat président Trurhan overwoog een dergelijk aanbod van de Amerikaanse regering te doen!;uitgaan. !-;!f!N~ •'■N- De chefs der.Amerikaanse gene rale staven waren vroeger en zijn ook thans van "mening, dat: de mi litaire leiders zichmoeten voegen naar hetinzicht wan de. regering. Uitvoerig heeft .'generaal Brad ley gesproken "over 't belang 'voor Amerika van een; bondgenootschap met "West-Europa.'Indien de Sow- j et- Unie over»! het industriële ver mógen van West-Europa zou be schikken, zóu 2y ook buiten West- Europa oorlog kunnen voeren. Amerika zou daardoor niet meer. kunnen beschikken.'over-de olie voorraden vanhet Midden-Oosten 'en zou geen gebruik meer kunnen maken van bepaèlde vliegtuigba ses. Dit zou een ernstige slag voor Amerika zijn;- v !'"'l PARIJS. In de conferentie der plaatsvervangers Is Maandag het Rus sische voorstel aangenomen om .de Duitse demilltarisatle twee keer op de agenda te doen voorkomen, eenmnal in de inleiding en vervolgens ergens na het punt over vermindering van de bewapening. Hiermee Is men het er over eens -geworden dat men het niet eens is over het. meest omstreden eerste punt van de agenda, namelyk de oorzaken van de huidige inter nationale spanning. Volgens de Engelse plaatsvervan ger, Davies, moeten nog slechts twee punten geregeld .worden: de volgorde der agendapunten en de Sowjet-RuKsisebe eis, dat bet Noord-Atlantisch verdrag op de agenda wordt geplaatst. Davies stelde deze volgorde voor: .1. - Het Phnt over de oorzaken Dn Wassenaarse kapitein J. Linzel, die ih Korea zwaar', werd ge wond 'en 'wiens" sneuvelen'-, op een gegeven marnént abuiieye^yk wer'd' gemeld, is'- 'Maan dagavond 1» ons land1- teruggekeerd.' 'met een door LSK-officieren gevlogen KLM- Dakota. De ma- chine landde a/n-.' streeks .1achtüitr. op het .vliegveld: Valkenburg ■waarna A kapitein: Linzel phmiddël- lijk naari het mili- fair, 1 - hpspüdaljEAri Den-Haag '.is over-,' gébracht. iEnkele minute n Ana dan- komst van. het vtoestel1 is-mé- vrouw ÏAnzel^aan; boord gestapt'; om 'haar op een bran- V card: lig ge nde manHe pegroetenE van .de'internationale spanning. ..2,: Hét Oostenrijkse vredesver- dfag. '•-'-••.!<»■ 3. 'De Duitse eenheid er. de voor bereiding van een Duits vredesver drag:: •:-::':v;;-'i"iv5'! 4. De vredesverdragen met: Italië en de Balkanlanden en! óvëreen- komsten' betreffende 1 Duitsland en Oostenrijk. -,.5'. vHet.» Italiaanse vredesverdrag; voorzover! het: Triest betreft. ;e Gromyko; drong er ophieuw op aan!'het Noord-Atlantisch Verdrag in de agenda op/ te .nemen: Hij wildéde volgorde der punten' niet bespreken, Voordat volledtgë; pvér- eenstëmrnmg <is bereikt' over-, de p'uni&n zalf;- - 'jv- - Het Western heeft- -Rusland onom- wónderi. laterr/ wet'eh dat hét-' Atlan tisch/Pact éh' de Amerikaanse bases in:Eurnpa..mietvm:aanmerklng'ko- mén/jvopr-: plaatsing op de agenda, b Syriscli protest ltij» de Veilighfeidsraacl NEW. YORK. De'. Syrische vertëgènwpordigér.èdeVeilig heidsraad! heeft namens vziih rege-, ring schriftelijk/ bij dé raad ge protesteerd .tégen het; voortzetten doorIsraël-/.van de droógleggings-- werkzajurthederr in het. betwiste moera'ssé.ngebied van Hoeleh. Hij vestigt de aandacht .van de; "Vei ligheidsraad op ,,de ernstige gevol- ge'n .van een eventuele définitieyé vóortzettings vab deZé Werkzaam heden. door Israël". .ISTANBUL. —-.Radio. Ankara mëldtj d atidë Bulgaarsé in mister presidentYkervehkofvoor herstel ,van gezondheid naar Moskou is vertrokken. mosa beheerst moet blijven dnor een .regering, die de Westelijke gezind.-as. //V;":; /j/.VjVV-"/ WIESBADEN. De minister vanBinnenlandse Zaken van Hes sen' heeft. Maandag meegedeeld, dat zijn regering een spreekverbod voor de voorzitter van de heo-na- zistischs .socialistische rijkspartij", dr Doris, en voor de bestuursleden van deze partij von Bothmer en' graaf Westarp 'heeftuitgevaardigd! Voor -het bestuurslid Remer' be staat in. Hessen reeds èen dergelijk •verbod. LONDEN./ De Engelse rege ring heeft bij de regering van com munistisch China geprotesteerd te gen de gevangenhouding van 4 En gelsen, 0 Canadezen, 3 Australiërs en 35 Amerikanen zonder dat zij terecht hebben gestaan De Engelse zaakgelastigdehad op 30 April stappen- bij de Chinese minister van Buitenlandse Zaken onderno men en. deze verzócht de redenen van de arrestaties "bekend te ./ma ken. Tot dusver was echter geen antwoord van Chinese zijde ont vangen; - Jongetje door eleetrisclie stroom gedood AMSTERDAM In de kast van een woning aan de Achillesstraat, waarin zien een electrlciteitsmeter bevindt, is een .driéjarig knaapje spelende in'aanraking gekomen met de stroom en gedood. AMSTERDAM Onder het licht van 54 kaarsen in koperen kande laars en lichtkronen heeft,de staats secretaris van^O. K. en W.t mr J. M., L. Th. Cals. Maandagavond in ■de ridderzaal van het Jduiderslot dé- P. C. Hooftprijs ten bedrage van. f 2500.uitgereikt aan Simon Vestdijk voor diens roman „De: Vuuraanbidders''. Dc jury. die het advies heeft uit gebracht aan de staatssecretaris/be stond uit Victor E. van Vriesland (voorzitter), mevr. E. van Lokhorst, Jos -Panhuyscr..^ mevtr.-E.. Zernicke, mr H. de La Fantaine VerweiJ .en de heer H. Michael (secretaris). TOKIO.: r—De geteisterde Chi nese legers begonnen zich Man dag aan; hét gehele Koreaanse front terug te trekken, nadat- zij hijn grootste verliezen van een dag in deze oorlog hadden geleden. De Chinezen wierpen echter vandaag aan hét Oostelijk deeJ van het centrale front, waar zich felle gevechten afspelen, nieuwe troepen in de strijd en begonnen een serie aanvallen van toenemen de hevigheid tegen de Zuid-Kore- aanse strijdkrachten in de om geving van Sokari, 38 kilometer binnen de Zuid-Korèaanse grens gelegen. Bij duizenden rukten de vijan delijke manschappen langs de hoofdwegen cn paden in het Oos-: ten op, in scherp contrast met de in het Westen gevolgde tactiek, waar zij geleidelijk hoven Seoel in Noord-Westelijke richting ver dwijnen, daarbij hun brugge- hoofd ten Zuiden van TsJanggong prijsgevend. Aan het Westelijke .en! hét Wesr telijk-centrale front bleven ,üe Chinezen vandaag, in groten.'geta le "naar het Noorden- wegvloeien, terwijl Zuïd-Koreaanse ,en Améri- kaapse eenheden de .zuidelijke oe\'er van de rivier Imjin,.38'kilo meter ten Noórdén van Seoel be reikten. Moensan en Oeijongboe werden zonder-strijd hernomen; Maar in" het oosten, waar men aanvankelijk meende de roden te hebben teruggeworpen, wierp de, vijand steeds nieuwe troepen in de strijd, waardoor,de.geallieerde positie in Korea - aan een ernstige, bedreiging bloot staat. Geen nieuw pokkengetxd in Tilburg DEN HAAG. Twee Nederlandse militairen, de 10-jarige G. de Boer uit Steenwjjk en de 19-jarfge EL H. Sulvius uit Zevenaar, zijn dezer da gen, kort nadat zjj voorde eerste keer tegen pokken waren ingeënt, aan hersenontsteking (encephalitis) overleden. Te Tilburg was hef Maandag, de zesdeachtereanvolgende dag, dat geen nieuw geval van pokken werd geconstateerd. Vijf genezen - patiën ten werden uit hefc/riekenhuis' ont slagen. Er worden thans nóg 19. per sonen: verpleegd.* Het" aantal zich nog in quarantaine bevindende pérsonèn bedraagt 38. 'b,. De Hoofdinspectie voor de Volks gezondheid heeft er geen. enkel be zwaar tegen, dat niet-ingezetenen vanTilburg de wedstrijden om -het landskampioenschap bijwonen. die:te Tilburg door.Willem II worden ge speeld. Zij moeten echter; evenals toeschouwers-uit» Tilburg, in hét be zit zijn van een geldig vaccinatie bewijs. s:.:C. -X' '»:(V WASHINGTOM..—De Senaat.m het Huis van Afgevaardigden heb ben. het wetsontwerp aanvaard, volgens het welk de'; economische hulp aan ieder land afgesneden kan worden, 'datoorlogsmateriaal blijft verkopen aan .doör commü- .nistenbeheerste gebieden. IzL hoofdzaak, is het er op gericht de stroom oorlogsgóederen naar biet •communistische China te doen op- hoxiden. v\■A'-'.-tAAA ::/;C De .voorzieningen zijn zolang-van kracht, als de Koreaanse oorlog duurt. Zij gelden niet voor de mi litaire hulpprogramma's. TOKIO. Luit. gen. Strate- meyer opperbevelhebber der ver bonden luchtstrijdkrachten in 'Ko rea heeft Zondag een» lichte hart aanval gehad. Maandagvoelde hij; zich weéjvgoed. - .i; (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG. Het aantal aanmeldingen bij de Nederlandse Relsver- eniging heeft dit jaar alle verwachtingen ovjrtroffen. Het blijkt dus, dat internationale spanningen cn..versobering,gp dit gebied.weinig invloed.heb- .ben-doen gelden. De grootste belangstelling .vóóri'.de\buïtenlandse, réizen gaat uit naar Oostenrijk; daarna volgen Frankrijk cn Zwitserland. OndankB het festival of Britain ia er tot nu toe welnip belangstelling voor Engeland. Men vraagt zich af of de Interesse voor grote nationale tentoonstellingen begint af te nemen. Ook voor vacantlereizen naar West-Duitsland z(jn nog weinig aanvragen; wel is er een vrU druk familie- en zakenverkeer met dit land. Voor alle landen aangesloten b\j de Europese Betallngsonie bestaat nu ern uniforme tneristendeviezenregeling, die per jaar maximaal -100.per persoon beschikbaar stelt. STAATSSECRTAIUS GÖTZEN VERKLAART: (Vaneen onzer verslaggevers) V' SCHIPHOL. 1 -Bij zijn terugkeer uit Suriname en dé Nederlandse Antillen heeft de Staatssecretaris van Dniezaken cn Overzeese Ryksdelen, de heer L..Götzen, meegedeeld, dat Suriname, hëhaive de anderhalf mll- lioen dollar welke het reeds van de E-C-A. heeft ontvangen, wnarschynlük nog 500.000 dollar zal ontvangen voor één van de landbouwplannën. die in dit land op stapel staéh./Ifoéwel tn Washington gevoerde bespreWhgen met de E.C.A. én de Internationale Batik/niet onmiddellijk In een .toezegging van/ financiëlesteun - resulteerden, hadden •'••zü een "bevredigeiid.v ver Joop.: .■Het grootste van de Surinaamse men hier. 'thans proeven met '"rijst-; projecten, .die mede worden-' gefi nancierd/ uit het in 19.47 gecreëetde Weiaartsfonds voor.' Stirinamë/ dat" in totaal f 45.milliben 'hiertbé. ,be-; schikbaar stelt, is ;de polder in: de< d ei ta van de N i c kë r iq, waa r in ex- !ste' eanlèg -17.000 h-a.^wprdeni/mntr! igannen. Men wil Nederlandse /b-je-', henzoons/interesseren. voor 'de grote bed rijven voor.'., mechanische land - bouwvanomstreeks,8()ha.,die.'bier voor de; toekomst zUh/geprójectëei-a; Op.» een/terrein van/ 280 h^. neemt selectie; Zij .staan: onder; leiding van- de Stichting voor de Mechaniscne' Landbouié;' Df:.;A;Campo," de' .pré-" pident: van deze Stichting,staat ook aan het hoofdvan het planbureau, dat eeri ,.óvei;all"-plan ;vqor; Suri-;' ham'e aan hct onlwerpen/jsrlBéhalve 'het .winnen, en verbeteren van land-'/ bouwgrond staan, ook problemen au verbetering /Van!de stadsaanleg,: het' schoolwezen^ immigratie,'/'/delfstof- fenond erzoek ;en::':lndustrlalisatle'rin. 'de. belangstelling. Koning Custaaf .VI - Adolf van Zweden maakt op het ogenblik een reis door zijn tand. Het is, een zeer oude traditie dat een koninklijke reis begint met een bezoek aan Uppsala. Bij zyn aankomst in de stad werd de koning onmiddellijk onizivcrmd' door kinderen diedit' een prachtigegelegejiheid 'vonden- hun koning eens van. zo dicht bij te zien en met hem te praten.- Het kleinsté .projecfc in /Suriname is het z.g. plan-Slqqtwijk, dat zich bezig houdt met proefnemingen, bjï het gebied van koffie-, cacao-; pin da- en o.tlepalmcüllüur/ondér'leiding van bjj uitstek/ deskundige specia listen uit .Indonesië,: 'die thans be.- schikoaar zyn gekomen. Als de financiële hulpv/ van /.dé E.C.A. doorgaat, zal/ zij teri goe'de komen aanhet /.plan-Lelydorp, ,/dat gericht is op -de ontginning' tch/be hoeve van allerlei eenjarigs';gewas-', sen a Isryst, maïs en soja óp'/Kléine kavels: van circa 8'ha;./ Men; hóópt, hierdoor téenldeelvari 'de Creoolse stadsbevolking zijn tégenzixt.';ih!;ï/de' landbouw/te kunnen/doen.overwin nen. Ook •- voorjHlnGOStanen.hn/'Ja- va hen /zijh deze// bedrijfji?s bedoeld.-! T:fSprekende óver Curanoemde de heer- Gótzen ëeh goëcle- verst'ahd-, houdingimët ^Venézuela. de lévérahi ciér ,van olie vobr-'delraffihaderijeh, van groot belang/.ook/voor'Willem stad als haven.- Op 20 Mri is de internationale treindienstregeling ingegaan en mén vindt hierin dit jaar onk in de derde klas meer doorgaande treinen. Bovendien heeft mén. het oponthoud by de grenzen door het instellen van mobiele douane-bri gades, aanmerkelijk wéten te be korten. Deze brigades doen hun werk tijdens de treinreis. Het op onthoud hij de grens te Roosen daal b.v. is hierdoor teruggebracht tot 32 minuten. Voor het eerst s.èdert het einde van de oorlog zijn er .dit jaar weer goedkope nachttreinen ingelegd naar Bazel. De prijs van de reis Maastricht—Bazel retour, tweede klas, kon hierdoor worden ver laagd van ƒ78,40 op ƒ48,35 'en voor de derde klas van ƒ55,50 op 33,35. Deze treinen sluiten in Ba zel aan op het Zwitserse neteh daar kunnen de passagiers .hun reis tegen gereduceerd tarief voort zetten. De luchtvaart voerde in samenwerking met andere maat schappijen de zgn. goedkope „móonl:ner"-tarieven in. Nacht vluchten tegen sterk gereduceerd' tarief. Op deze wijzen kan men. vliegen tegen, prijzen, die trein- of bootprijzen evenaren. Opmerkelijk is, dat de propagan da voor vacantiespreiding tot re- nuttaat heeft gehad, dat men xvel vroeger in het seizoen met 'va- cantie gaat, maar' niet later. In- plaats van een spreiding komt het dus min of meer neer op een ver schuiving naar de. voorzomer. Teneinde bekend te worden m?t de wensen van het publiek, heeft de Nederlandse Reisvereniging'eën enquête ingesteld onder 6500 per sonen. Van de- ondervraagden wil den 8 procent in Mei. 28 procent in Juni, 33 procent ih Juli, 13 pro- cent in Augustus! en 5 procent !in September met- vacantie, gaan.'/ Vijf- en/ twintig procent .geeft: er dé voorkeur aan dé vacantie' in hét eigen land-:door,'te! brengen,/"Uit-(ië: antwoorden opde - vj-aag Wat mén: belangrijker vindt onderweg:/:goéd eten en /drinken, comfortenz. of ye el moois en/ interessants; zien :-eh' soberder leven,/ 'Sprak: de meerder-' heid /zich. uit 1 voor','mooie,sobere" reizen.- ://-;-/ ïïiiiiiiiiiiOTiimimiJiii II elend .-i Weersverwachting geldig ;vahs Dinsdagavond, tot -WoensdagL avond: Veranderlljke >béwolWhgmét: plaatselijk enige régen.! /.Over: wegend imatlge! Ztiidwest'ellike/ tót Zuidelijke wind;/- Over ;,het; algemene ie!s iagt-re tempera- 23 Mei Zon-op'^4 u'-36m'onder :20 u';*37 -itt;maan 'i ''3' u - ^O-icu v» Vnnnni W3B. m'if

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1