VN-legers trekken over Haak-in-actie" brengt ruim 2y2 millioen op HET ROTTERDAMSCH PAROOL Chinezen op alle frontsectoren op de vlucht gedreven Truman vraagt 8v2 milliard voor steun vrije wereld Bij eerste Britse schot ontbrandt wereldoorlog Een boodschap en een portret Executie gevangenen të Landsberg uitgesteld Vrijdag 25 Mei 1951' Geruchten over vrede op Korea Geen bevestiging in officiële kringen Eerste nieuwe in het land PERZIE TOT ENGELAND: Londen „in principe" bereid naasting van olie-industri fe accepteren Hevig onweer boven Amersfoort Pokkenepidemie tot stilstand gekomen? Nederlandse volk telt verschillen niet maar schaart zich achter een groot doel Haar mooiste bezit voor Haak-in GROOT AMERIKAANS HULPPROGRAMMA Économische hulp is ten dele voor verdediging bestemd Truman vraagt 'v ;v:- mm VLAK VOOR DE TERECHTSTELLING Nieuw beroep om hun leven te sparen- wordt in overweging genomen lie Jaargang, no. 120 Red. en Adno. Lcmqe Haven 141 Schiedam Tel 69300 Abonn prijs: oer week f 0.40 per kwartaal f S.15. losse nummers f 0,09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE Uitgave N.V. De Nieuwe Per» Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamfche Bank te Rotterdam Directeur: B. d« Vrie* Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper TOKiJ. De strijdkrachten der,V.N. drongen zich tussen de vluchtende communistische legers en sloegen Donderdag op twee punten benoorden de 38ste graad toe, terwijl de Roden zich over de gehele breedte van Korea terugtrokken. Het was de derde maal in de Koreaanse oorlog dat de geallieerden boven de 38ste parallel kwamen. Een geallieerde pantsercolonne van anderhalve kilometer lengte drong 20 km door communistisch vuur naar de Tsjojang rivier aan het Oostcentrale front, op anderhalve km. ten Noorden van de 38ste graad. Zjj dreven daarmee een wig it le communistische legers. Een tweede geallieerde groep, samengesteld uit Zuid-Kcreanen, drong ten Noordwesten van Seoel, 'hoven Kaesóng over de grens, zonder verzet te ontmoeten. Aan-het Westcéntrale front ver overde een geallieerde tankcolon ne. Tsjoentsjon, een plaats op 15 km beneden de grens. De colonne .trok verder, en er werden meer ge vangenen gemaakt dan men aan kon, Het boordgeschut van de -tanks zaaide dood en verderf on der de naar het Noorden trekken de Chinezen. Het Achtste Leger is in het of fensief aan het gehele front en er is geen limiet aan opgelegd, zo - vertelde' luitenant-generaal James Van Pleet aande pers- „Wij zijn van plan het initiatief te behouden, de vijand maximale verliezen toe "te brengen eii ëen tegenaanval te beletten", zo zei de de bevelhebber van het Achtste Leger. De vijand zal geen rust worden gegund, zei- de Van Fleet. Hij merkte op dat hoewel de Roden ernstig verslagen zijn. in hun jongste offensief, zij nog voldoende reserves hebben om een' nieuw offensief op:te.zet ten. Hij voegde er aan toe: „Hoog in het Noorden van Korea staan 3iog meer strijdkrachten dan de viif Chinese legers en de drie Noord- koreaanse corpsen idle thans een verpletterende nederlaag geleden hebben. Het is heel goed mogelijk dat zij een voortijdig offensief in- zetten om bun benauwde kamera den opluchting te gevenZij zul len niet schromen daarbij- hun mensenzeetactiek" opnieuw >-te gébruiken." v';:V XAKB SUCCESS. Reuters correspondent bij .deJ UNO, Michael Fry,, schrijft: Men is in kringen der Verenigde Naties algemeen van gevoelen dat de Koreaanse oorlog mogelijk spoedig door onderhandelingen zou kun nen worden beëindigd. Dit „ge voelen" kon echter van: geen enkele 'officiële of semi-officïële zijde worden gevestigd. Een woordvoerder van de Ame rikaanse delegatie ontkende met stelligheid dat er enige waarheid zou .schuilen in de .berichten .vol gens welke de Sowj et-Unié,via een „particulier" iri een niet na- dér genoemd land het betreft hier Zweden zou hebben doen mededelen bereid te zijn deel te nemen aan onderhandelingen om het Koreaanse geschil te beëindi- geb. Ook woordvoerders van ande re delegaties, waaronder de, Azia tische,, verklaarden van. niets te weten. De Russische delegatie weigerde het. vraagstuk te bespre ken.-.'-' Niettemin blijft men in V.N.- kringen volhoudendat mogelijk spoedig 't tijdstip daar zal zijn dat het communistisch China de- Ver enigde Naties een aanbod tot sta king der vijandelijkheden en het openen van besprekingen zal moe ten doen.'Men vermoedt dat een dergelijk voorstel zou zijn geba seerd op een staking der vijande lijkheden, mef de 38ste breedte graad als demarcatielijn. Scheveningse jager teint dc haringrace IJMTJTDEN. De Sch. 9 „Prin ses Marijke" Is vanmorgen om 11.06 uur de haven van IJ in ui den bin nengelopen. Deze jager heeft zelf niet gevist. Het schip had 51 kantjes aan boord van de Sch. 297 Ju- berta". Schipper van dc Sch. 9 is W. F. Rog. De lading van de „Prinses Ma rijke", hét schip dat ook verleden jaar de haricgrace heeft gewon nen, wordt met auto's van de rederij onmiddellijk naar de Sche veningse afslag gebracht. De „Gorredijk", IJm, 75, is met 258 kantjes naar IJmuidén onder weg en kan tussen 5 ën 6. uur. van middag binnenkomen. Verdér sto men nog thuis de Sch 6 „Alida" en de Vlaardinger „Frieda". Dezo worden in het begin van de mid dag verwacht TEHERAN. Perzïë heeft de An city- Iranian Oil Company een ultlmatam gesteld en Engeland gewaarschuwd dat een enkel schot afgevuurd in het gebied van de Perzische Golf binnen 24 uur tot een niéuwe wereldoorlog zou leiden. Perzië liet de oliemaatschappij weten dat tenzjj zij binnen een week vertegenwoordigers aanwijst om over nationalisatie te praten, de Iraanse regering de olievelden zal overnemen. De waarschuwing aanEngeland om geen geweld, te gebruiken werd uitgesproken door afgevaardigde Hossein Makki, secreta ris-generaal van het Nationale Front. Makki leverde daarmee commen taar bp de berichten dat Engeland binnen enkele dagen een parachute- brigade naar het Midden-Oosten zal zenden en die later misschien naar Perzie zelf zou sturen indien Britse TARANTO, Italië. Drie per ionen kwamen om het leven toen ln een dök een tanker die de Pa namese vlag voert door onbekende oorzaak explodeerde. 19 arbeiders Werden gewond. AMERSFOORT Vanmorgen is Amersfoort overvallen door een he vige onweersbui, dié gepaard ging met" zware regenvat VociralAm de :r. iir grote massanaar benéden kwam. Ontstonden verstoppingen in de afvoer. Het gevolg was. dat b.v. ter hoogte van de Vlasakkers zich een grote hoeveelheid water verza melde, waardoor hét verkeer ver traging ondervond. Chauffeurs van de autobussen waagden het b.v. niet door het water, dat ongeveer 50 cm hoog stond,- te rijden. Op een gege ven moment sloeg de bliksem in in een ophangdraad van het electrïsch net op de spoorlijn Amersfoort Utrecht Ook daar ondervond het verkeer vertraging ten gevolge van een verzakking van de bovenlim. Het verkeed moest enige tijd oaaj één spoor worden onderhouden. TILBURG Donderdag werd in Tilburg wederom geen nieuw geval van pokken geconstateerd. Deze stilstand strekt zich thans urt over een periode van negen achtereen volgende dagen. Woensdag werd één patiënt uit St. Michielsgestel als ge nezen uit het ziekenhuis ontslagen. Er bevinden zich thans nog 18 pa tiënten in verpleging. Ook werden Donderdag weer vijf z.g. contact- gevallen uit de quarantaine-inrich tingen ontslagen. Nog 26 personen, die tot de „contact-gevallen" beho ren, bevinden zich in deze inrich tingen. Arbeider meegesleurd door het water en verdronken TEEL Bij de sluiswérken van het Amsterdam-Rijnkanaal waren Donderdagmiddag arbeiders bezig een dam door te steken. Aan de ene kant stond het water een meter hoger dan aan de andere en door de druk werd een stuk van dé dam weggeslagen. De 34-jarige J. L. Bor- nernan uit Batenburg (G.) werd meegesleurd en verdween in de diepte. Donderdagavond was zijn lijk npg met gevonden. B. Iaat een vrouw met twee kinderen achter. levens daar beschermd moesten worden. '-■"■ Engelse diplomatieke kringenzeg gen dat .Engeland „in p^incipe', be reid is de. naasting van de Iraanse olie-industrie te accepteren,-. doch' alleen dan wanneer de Iraanse re gering er in toestemt via onderhan delingen een eerlijke schikking tot stand te brengen. Unilateraal op treden. door Iran wordt afgewezen. Andere ontwikkelingen in het oliegeschil zijn; V 1. De gemengde commissie beloof de om al het personeel van de AIOC. technisch en administratief, in de oudé functies: te handhaven wanneer de naasting haar. beslag; fatót.: gekrege*L;. Een; anti-cormnunistische krant; meldde, dat een groot, aantal. Russi sche' officieren, en ^OTgërs?ia"r' ëlipt- onrust te verwekken." :ieren, ers .oprgers- m^ver- BURLINGTON. Vermont' Vijf gasten werden vermist na een brand in een 216 kamers tellend hotel die voor een half raïlüóen dollar schade aanrichtte. Op het ogenblik van de brand iogeèrden in het hotel 160 personen. lijken waren echter in dé puinhopen niet gevonden. AMSTERDAM. - De „Haak-in-actie" van de N.C.R.V. ten bate van de kan kerbestrijding in ons land, beeft een totaalbedrag van 2.626.589.91 opgeleverd. D|t werd Donderdagavond medegedeeld tijdens de sluitingsavond van de actie, een,stampvol Concertgebouw werd gehouden. De Haak-in actie heeft een ware wedloop ontketend tussen hele volksgroepen, tussen particulieren en be dreven, tussen ambtenaren en militairen, tussen vissers en kleuters. Het was, mrl Ara. J. d'Ailly, de voorzitter van het Koningin Wilbelmina-fonds het zei: „Het Nederlandse volk TEN zéérste getroffen tras de heer ■Bodegraven toen mei. Geldens, de secretaresse van Prinses Wilhel- itiiiut, hem, als blijk -can erkente lijkheid voor het mooie werk door hém'ivoor het Wilhebmna-foiids verricht, een portret van de Prin ses aanbood. TOEN twee Utrechtsemeisjes Donderdqgbvond voor'de NCRV- mtcrofoon kwamen om haar gave voor de.- .^Jaafc-tnw-aétie aan- té bieden, moesten zij- op een Stoel gaan staan, alvorens rij enkele wóórden konden spreken. „Het heeft mij zeer getroffen, dat gij allen en hef hele Neder landse volk, met zoveel ijver en inspanning het initiatief van de NCRV hebt gesteund.- Hieruit blijkt de grote liefde, die men in het vaderland heeft voor de medemens, speciaal voor hen, die ziek en lijdend zyn." Aldus begint de persoonlijke boodschap, •waarmee Prjnses Wilheimina de luister der Haak-in avond heeft vergroot Deze boodschap, die door mejuffrouw Geldensde particuliere secretaresse van de Prinses, is voorgelezen, gaf voorts uiting aan haar grote waardering voor de omroepvereniging en in het bij zonder voor de heer Bodegraven. Met grote ontroering ontving deze laatste pan mejuffrouw Geldens het ingelijste portret, dat de prinses hem als stoffelijk blijk pan waardering heeft willen zenden. Autobestuurder probeert tevergeefs machinist te waarschuwen BERGEN OP ZOOM. De auto van de architect Baks uit Hooger- heide bleef Donderdagavond om half tien op een onbewaakte over weg onder Woensdreeht plotseling staan, omdat de motor weigerde. De heer Baks kon de auto niet weer op gang krijgen en liep arm zwaaiend de trein tegemoet, die even te voren uit Bergen op Zoom naar Vlisslngen was vertrokken. De machinist heeft hiérvan niets bemerkt, zodat de trein tegen dé auto botste. De locomotief was zo danig beschadigd, dat de trein naar Bergen op Zoom is teruggereden- Lugubere vondst in - Amsterdam tA/rd - AMSTERDAM. Bij graat- werkzaamheden in Amsterdam Noord hebben arbeiders op 60 cm diepte in de grond beenderen aan getroffen van een lijk, dat daar reeds enige jaren geleden moet zijn begraven. De politie heeft de res ten in. beslag genomen.. Zij acht misdaad niet uitgesloten in verband met een groot gat in lxet schedel dak. heeft nog zelden een dergelijke eenheid opgebracht De snaar, die de N.C.R.V. heeft aange roerd, heeft doorgeklonken tot in alle harten van het Neder landse volk. Een volk bereikt een van zijn hoogtepunten, Wanneer het de bestaande ver schillen niet telt èn zich schaart achter een groot doel." De duizenden, die de zaal tot de' laatste stoel vulden, kregen bij het vermelden der bijdragen de in druk, dat hier, de millioenennota van minister Lieftinck werd voor» gelezen, in plaats van -der uitkomst van., een lïëfdadigheidsaciie, die was ingeleid door enkele simpele woorden via een microfoon. Op de lessenaar van Johari Bo-" Bep van der Wiel uit Giessendam degravèa zal zijn Ievèn lang het zal stellig, niet gemakkelijk het.jui- aandenken staan van deze' we«v chende medeleven van de stamp- gaioze door hem geleide campag- voüe zaal van het Concertgebouw He: het portret van Prinses 'Wil- vergeten. toen de heer Bodegraven helmina in zilveren lijst, dat de mededeelde, dat het poppenhuis. Prinses hem Donderdagavond als dat zij voor Haak-in afstond en dat stoffelijk bewijs van haar .waar- het mooiste bezit van dit 17-jaxige dering deed uitreiken, gebrekkige meisje vormde, de som -i van 19369.50 heeft opgebracht. Met een reusachtige oorkonde Voor de microfoon kon de heer Bo- droeg mr A. B. Roosjen, de vóór- degraven aan Bep vertellen, dat 'n zitter der N.CJRV„ hst fenomenale firma-te Rotterdam baar een com- bedrag van 2.625.589,91 (dat nóg pleet televisietoestel cadeau beeft tijdens de bijeenkomst werd afge» gedaan. Hartelijk applaus weer- rond óp 2j626.60Q,—over. aan klonk eveneens toen bekend werd, de voorzitter-van het Prinses.' Wü- dat de gevangenen voor ruim hebninaf onds," inr. Am.J. d'Ailly. 1000.hadden „ingehaakt". De -Amttwiainy» hip-gem staande tussen aande ené zjjde DE .Haak-tu"-actie is tmnéet- Geldens, dc -partierfiere së- aller dTml S dj minst. zeggen: dat-.-ip^.-aK-up^oaw^- latttreretz kurznert gaan rusfen. Er. d.e, ^ta^spenetaOT;.: no?;r rijn nog tal van 'organisaties, die zich beijveren voor zaken, die de belangstelling en de geldelijke steun van het Nederlandse volk verdienen. Een er van is het Ne- deriandsche Raode Kruis, dat bin nenkort gaat starten met een z.g. »trek"-actie, waarbij een nieuw type collectebus zal -worden ge bruikt Deze bussen werden ver vaardigd bjj de Nederlandse Dok en Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam. Arbeiders zijn mo menteel bezig er de laatste hand aan te leggen. WASHINGTON, President Traman heeft het congres Don derdag om een toewijzing van 8.500.000.000 dollar gevraagd om andere vrije landen te helpen bij hun verdediging tegen de :be- dreigïngen van communistische agressie. Dit bedrag is, naar Truman uiteenzette, nodig om deze landen te helpen aan tanks, kanonnen, vliegtuigen en aan de nodige economische sterkte ter ondersteuning van de militaire defensie. Het bedrag, dat Truman voor militaire hulpverlening vraagt, is .250.000.000 dollar, een vermeer dering van 950.000.000 dollar-'ver geleken bij -het lopende jaar. Hij stelt echter voor om de economi sche hulp terug te brengen tot 2.250.000.000 dollar, een verm '-de ring van 750.000.000 doUar. hoofd zakelijk mogelijk geworden door de geringer wordende behoefte aan hef Marshallplan, dat rijn laatste regelmatige jaar ingaat Echter zal. een aanzienlijk, deel van de nieuwe economische 'hulp in feite bestemd zijn voor fabrie ken en het aanleggen van voor raden ter aanvulling van het mili taire program, zo verklaren offi cials hier. Krachtens ditprogram zullende Verenigde Staten tanks, kanonnen en vliegtuigen zenden naar een aantal vrije landen van Europa en andere delen van dér-wfereld.die Ban. strijdkrachten; opbouwen te gen de bedreiging, van de commu nistische aar.val. Ook zullen wij economische ulp zenden aan een' aantal landen, economische hulp bestaande uit machinerieën en materialen om wapens van te ver- 1. Voor Europa: 6.890.000.000 dollar. 2. Voor hef Midden-Oosten en N.-Afrika: 540.000.000 dollar. 3. Voor Azië: 930.000.000 dollar. 4. Voor Latijns-Amerika: 62.000-000 dollar. 5. Voor de administratie van het plan: 78.000.000 dollar. Totaal 8.500.000.000 dollar. vaardigen, tot zaden, medicamen ten en technische bijstand, waar mede de communistische bondge noten van gebrek en ziekte versla gen. moeten worden". De voorgestelde hulp omvat de gecomprimeerde of gecombineerde toewijzingen van drie grote Ame rikaanse programs, die in vorige jaren afzonderlijk zijn behandeld. Deze programs zijn; L. Wapenhulp voor de Noord- Atlantische verdragslanden, Grie kenland, Turkije en enige andere landen, voornamelijk in Azië. 2. Het Marshallplan voor econo mische hulp, hoofdzakelijk ver deeld in Europa. 3. Het „punt vier"-program voor technische bijstand ter opvoering van de levensstandaard in bepaal de I ah den. - Ierse nationalisten gooien bom naar Britse ambassade DUBLIN. Donderdagavond is een bom gegooid naar de Britse ambassade alhier. Niemand werd gewond. Pamfletten, welke ter 1 plaatse Werden gevonden, wezen er op, dat een organisatie, geheten Irish Republican Brotherhood" yoor de bomaanslag verantwoorde- jijkris. - I-:---' TIJDENS zijrt tweedaags bezoek aan de proobieie Groningen ver toefde Prins Bernhard ook Irt Leek, waar htf besprekingen voer de met dé burgemeesters uit het Groningse Wester kwartier. Twèe in Groningse klederdracht gesto- ken boerendochter» boden tydens de pauze thee aan. Bodegraven,gaf rijn' gehoor tio%- maals een indririsri vim dé wijze, waarop dit bedrag is verkregen. Hij liet deze gehele nationale ma nifestatie 1 nog eens voorbyglydep. Het Was reeds Iaat, toen. de avond ten einde liep en de voorzitter vab de vereniging „Koningin Wühél- mina-fonds" mededeelde, dat de N.C.R.V. is benoemd tot eerste ere lid van deze vereniging en gouden speldjes uitreikte aan hen. die deze actie tot zo'n doorslaand succes hebben gemaakt. T Om kwart voor twaalf was-'.hèt Concertgebouw - 1 eeggëstróom d. ';i doch in de.hodf- .den van de dui zenden, die deze avond - hadden. bijgewoonden de tiénduizen- den. die hair hadden gevolgd door de luid sprekers in de huiskamer, s klonken nog de laatste wóórden na uit dé door mej. Gèldens voorgelezen boodschap van PrinsesWilhèl- mina: „tk hoop,, dat' u allèn hét werk voor de bestrijding- van de kanker zult blijven steunen, met heel uw hart-■ A FRANKFORT. Nog geen twee uur, voordat de gevangenen te Lands- berg zonden worden opgehangen, kwam het bevel tot opschorting dep executie. Aan dat bevel was voorafgegaan een besluit van een réchter yiri het Amerikaanse districtsgerechtshof te Washington, Bastian, Inhoudend, dat de Amerikaanse autoriteiten in Duitsland niet gerechtigd i{jh de execu ties te bevelen. De advocaat der oorlogsmisdadigers, iVlagee, had Woens dagavond om een dergelijk besluit verzocht. Bastian zal Zat er dig Officieel een nieuw beroep om het leven der veroordeelden te sparen ln overwe ging nemen. s r: ii:f;U i iui! 15 ii :ii ii ui luE u m luuw. s TfiDTEEBtinrr - Weinig verandering De Hoge Commissaris McCloy werd door het.ministerie van Bui tenlandse Zaken in een Ijlgesprek telefonisch op de hoogte gesteld van Bastian's beslissing. Hij. heeft de executfé tot Dinsdag uitgesteld, opdat Mag ee in de gelegenheid zou zijn het Hof langs de weg van een gerechtelijkeprocedure om een vérklaring- té verzoeken, dat de be zettingsautoriteiten niet gerechtigd zijn de executies te bevelen. wDe Amerikaanse regering is door Bastian in dé gelegenheid gesteld vóór Zaterdag een motie in te die nen tot herroeping' van het bevel tot uitstel. Deze zaak zou Maandag door Bastian behandeld worden. fl Weersverwachting geldig vaii i Vrijdagavond tot Zatérdag- 1 avond; g Veranderlijke bewolking met g vooral in de nacht en ochtend 1 plaatselijke opklaringen maar H voornamelijk fn de middag ook i kans op enkele regen- of on- fl weersbuien. Zwakke tot matige B wind hoofdzakelijk tussen Zuid g en West Weinig verandering in g temperatuur. -. i:v- fN 'p ïNj. »- 26 Mei Zon op 4u Mm ouder I Mu 4Jm; maan op l u 19 m emdér

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1