Snelle opmars van geallieerden overrompelt Chinezen ONDERZOEK! HET ROTTERDAMSCH PAROOL 60 000 communisten lopen kans te worden omsingeld van groot historisch belang Katwijker wint prijs vaa gemeente Velsen Britse paratroepen naar Middellandse Zee Spanning over Prins op twee vliegvelden Voorzichtig met vuur Ondertekening plan- Sehiinian in gevaar? .WAT VOOR WEER? .Vrij warm maar buiig Engelse ambassadeur pleegt overleg met premier Mossadeq Gromyko stelt ultimatum te Parijs Ongeluk met wasbenzine Vrouw overleden aan brandwonden Tien dagen geen nieuwe pokken Van Eelde vertrokken naar-Leeuwarden maar op Soesterberg geland Encephalitis in Nijmegen Drié figuren ten voeten uit: Gerbraridy, Kruis,Lunshof SPANNENDE HARïNGRA CE OMBRELLEHEEFT BEWEZEN: Waarschuwingssysteem van luchtmaGht niet voliiiaakt[ lie Jaargang, no. 121 Réd. en Adm. Lanaè Havén 141. Schiedam Tel. 69300 AfeonD.Drils: üèr week f 0.40 pèr kwartaal 5.15. los6e nummers f 6,09 Opgericht door'de Stichting „Het Parool" Zatérdag 26 Mei 1951 uitgavVN.VrDé Nleüwe Pérs Postgiro 37S644 Eaakièr; Amsl#rdainEehe Bank Ié Rotterdam. Directed"; B- de Vries Hoofdredacteur: W. B. Schaper iïïxiiB-,:r5in^!3it3iüia:itini3iD3ri3:ïua:nDitifni-tRaa3nicir:ii5ranTrrïii!nïi!iia;nrnr3ïtrni)i3;u?Dii:irii::i'jJc;i;;iK.'c:£irnin;ir;:^Diïni TOKIO. De geallieerden rukten in het Oostelijk/dccI van het centrale front bliksem snel op om te trachten twee Chinese legerkorpsen te Omsingelen die nog ten Zuiden van de 38ste breedtegraad streden cn overschredèn elders op-twee plaatsen de grens in het verloop van hun „vernietigingsoffensief". Duizenden vluchtende vijandelijke soldaten werden overal langs het front bestookt door de geallieerde artillerie èn door de geallieerde luchtmacht. Op sommige plaatsen sleurden strijdlustige geallieerde infanteristen hun tegenstanders eigen handig nit hun schuttcrsputten. De twee met omsingeling bedreigde Chinese legerkorpsen die samen ongeveer 60.000 man sterk zijn waren tijdens de tweede fase van het lente offensief 40 km. in Zuid-Korca doorgedrongen. Een versterkte geallieerde strijdgroep rukte snel op en zwenkte ten Zuiden van Inje naar het Noordoosten om de vijand de terugtocht a£ te snyden. Amerikaanse troepen ontmoetten bij hun opmars van ruim 7 km door bergierrein nabil de weg van Hontsjon naar Inje slechts hier en daar bittere tegenstand van een heden die wilden voorkomen dat in het Zuiden van hun posities deom- sir.gelingsring zou worden geslo ten. Langs het gehele front, dat nau welijks een week geleden dcor de vijand op tal van plaatsen werd doorbroken, was de vijand op de viucnt naar het Noorden, achter volgd door twee Amerikaanse divi sies en voortdurend bestookt door de «'èf'lieerde luchtmacht. Geallieerde voorhoedes over schreden de grens ten Noord-wes ten van Ts.ioerttsjon en ten Noord oosten van Oei-Jongboe maar keerden tegen het vallen van de avond naar hun uitgangsstellingen terug en meldden da: zij vrijwel geen contact met de vijand hadden géhad. Zuid-Koreasnse patrouilles die ovér de Imjin waren getrokken hebben waarschijnlijk de 38e breedtegraad bereikt. Zij hadden steun van Amerikaanse tanks. Vereer naar het westen vorderde een Amerikaanse tankvoorhoede tot biina 2 km van de grens juist ten Zuiden 'van de samenvloeiing van'Imjin en Hantan. Ten Noorden van Oei-Jongboe werd na gevechten die de gehele dag duurden tenslotte de tegen stand van ingegraven Chinezen ge broken. Rechts.,van.dit strijdtoneel1 omsingelden de/"Amerikanen twee vijandelijke^.compagnieën 4dle fel verzet bödenr ihSarC'geen hoop op uitbreken meer konden koestelen. A. rikaanse artillerie 2aaide dood en verderf onder een vijande lijke colonne van 3000 soldaten, 150 lastdieren, vele vrachtauto's en kannonen gedurende ruim twee urén en daarna kwamen corsairs van de vloot opdagen om het ver nietigingswerk tevoltooien. BONN. Woensdag wordt in de "West-Duitse Bondsdag een debat gehouden over de kwestie-Saar- land. Een ministeriële commissie zal een verklaring, opstellen. De beslissing om Woensdag het debat te houden werd bekend gemaakt kort na- hét verbieden van de Saarlandse democratische partij, die de inlijving van Saarland bij de West-Duitse republiek voor staat. Verwacht wordt;dat dit ver bod. reeds door Adenauer gelaakt, de betrekkingen tussen Frankrijk en Duitslandernstig zal beïnvloe den. Volgens sommige waarnemers zouhet zélfs!-de Duitse bekrachii- ging van -het plan-Schuman in ge vaar kunnen brengen. 1 Onweersbuien, die gisteren in ©ns land van vrij veel neerslag verge zeld*.. gingen, zijn door. een lichte weersveTbetering gevolgd, maar bo ven Frankrijk kwam een nieuwe onweersstoringtot ontwikkeling, die naar het. noorden trekt en in Het' midden en zuiden van ons land bij na óveral regen en onweer, zal; bren gen. Maar de bungheid, die voor het komend weekeinde kan worden, verwacht 1 zal worden afgewisseld met flinke opklaringen en detém- peraturen zullen'vrij hoog oplopen. Op 3de oceaan bevindt - zicheen, sto ring, dié }waarsc hijhlijk, ook; onzef omgeving, zal 'naderen.Maar Jiet valt nog niét te zeg genwanneer hei weer in ons land hiervan de Invloed zal ondergaanHet valt oan 'te be velen het komend weekeind niet zonder'i jas,van huis te. gaan. Men. zal dit kledingstukechter niet voort durend nodig hebben. ^üiümOTra m ktbiu n ranriMixiJiiiii^ 0 Enkele, buien H Weersverwachting geidig van Zaterdagavond tot Zondag- ij avond: g Vanavond cn vannacht over j K het algemeen veel bewolking. met op de meeste plaatsen re- gen-, of onweersbuien. Morgen overdag wisselende bewolking j ..met plaatselijke regen- -of on- weersbuien rriaar ook opkLariu- gen. .Zwakke tot' matige wind uit uiteenlopende, richtingen, -j Weinig verandering in tempe- ratuur, 2J Mei Zen op 4u 32 m onder i 20 u 43 m: maan -oP l*u 37 m onder 11 u 28m. 29 Mei Zon op 4u 31 m onöer 3 20 u 44 mmaan op I u. 50 re onder g 12 u 40 m. s %iwtmiii«nau«ÉMiiinrot (Van onze correspondent) LONDEN. Gisterenwerd eindelijk officieel bekend gemaakt, dat.de Zestiende Parachutistenbrig-adé. (ongeveer 3000 man sterk)„naar de Mid dellandse Zee zal worden gezonden ter versterking van het^garnizoen -in dat gebied". De juiste 'plaats van bestemming Is niet bekend gemaakt, maar algemeen wórdt aangenomen, dat dit Cyprus zaL zijre .Tvyee lichte vlieg dekschepen, de „Triumph" en' de ;,Warripr'> beneyens het. transportschip „Devonshire" zullen voor, de reis, die over een dag of-tien staat te be- binnen, worden gebruikt. Later maakte hét .Luchtvaartmi nisterie,: bekend, dat éen aantal. Hastings transportvliegtuigen, het type, dat door de parachutisten .wordt gebruikt „voor! verdere oefe ning" eveneens; naar de - nieuwe plaats van bestemming; van de bri-: gade; zal worden gedirigeerd. Men doet vermoedelijk 'goéd om ïh deze 'stap meer een voorzórgs7 maatregel dan. eeh-§voorbereiding tot mogelijke militaire interventic te zien. Men wil enig. onmiddellijk te gebruiken personeel bij; de hand? hebben als* de binnenlandse toestand in Pcrzië'ZO zou verslechteren, ..dat een directe.tbesoberrninjT van Britse p ersonen Aeif-hun^ èig endraaineo iJOfgi dig werd. - Uit Teheran wordt gemeld, dat de Britse ambassadeur- lc Teheran,; Shepherd, Vrijdagavond ruim een uur met de. Perzische premier Mos sadeq. heeft'.beraadslaagd: :Men meent, dat gesprok&u.,-i'sr -..pvér het vindènvan een'formule, welke het Re^ë iinogé]^k/zpü>makén de. olie- xniiüstrië - té natiónaiiseren, terwijl tevens zou-,worden yërzékèrcl dat de Biritlénzoudém blijven,helpen .bij de oliewinning,: opdat-: ook het niéuwe bedrijf"doèlmatig zou kunnén wer ken....' PARIJS. De Ras Cromyko lieert het Wésten het „ultimatum" gestéld dat een ministersconferentie, geemzin had tenzij dan gesproken, zou .worden over het Atlantisch Pact en de Amerikaanse bases in Europa. - - De Brit Daviés zéide dat Gro myko het Wésten met 'een ultima tum confronteerde dat onmogelijk aanvaard kon worden. Gromyko weigerde om zijn ver klaring toe te lichten. Westerse ge- delegeer dén, wisten niet of de Rus bedoelde -dat deze punten op de agenda zelf moeien koman. of alleen raaar'besproken moeten worden op een eventuele conferentie der Grote Vier. De plaatsvèrvangers zullen van daag niet bijéénkomen. VEENENDAAL. De 26-jarige mejuffrouw J. H. was .Vrijdag avond bezig om met wasbenzine jets schoon, :1e. maken,-; toen. het "bakje mét de vloeistof;.bmvïel'eu de inhoud zich 'over haar' kleren verspreidde. .Waarschijnlijk heeft een' vonk' van" één. motorrijwiel; dat in haar nabijheid werd gere pareerd, de benzine doen .ontvlam men; zodatzij plotseling in-lichter- laaie stond. Nadat de vlammen waren gèdóofdhis dé. jonge vrouw inzorgwekkendeVtöestand£! over-, gebracht -.riaar^ ,hétJulianazièken- hüis alhier:. Zij is, daar,- heden morgen in. alle vroegteQvérledek. 'Haar. ;brbêr, die hét'mdtorrijwiel repareërdeA;liép: eyênéensj'-braiid-, wondeh- op en rnoest naar; het "zie kenhuis worden vervoerd;" -Hét-i spannendste deel van de Éhanngrace ,1951' heeft zich af- gespeeld binnen de -pierey - pan 0Jmuiden en. déze fotobrengt er.. ^&en:7«er'cfe!VIaar^ voor ydè-yKatwijk ''78 binnen kwam- vargh, maar; toch gèeh winnaar werd,- omdat schipper P. Hoek van-de: Kw 78 mèt een handigejmanoeuvre zünjconcur-r rent op Matstej.fmppertje wist ;G!p :iüttóüplaatj.e beide .doggers delSjeind- r>ttchtep 'de: "iVlaardinger, die zich de uitgeloofde .zilveren, 'leg-; penning -vóórde -neus zag Lwég- gekaapt -j:, Bij zijn bezoek aan de provincie Groningen heeft Prins Bernhard ook gesproken met het hoofd van de gemeente, waarover de laatste.'tijd zoveel te doen is.pe- tceèst «i die binnenkort een regeringscaTrtmtssarii zalkrijgen:, burgemeester J. TiLln van Fin- stèrwolde, Op het middèn van de foto ziet men de particuliere 'secretaris van -de-: Priiïsf mr. P.: :A,. déGra dff*, Elders {.in dit blad treft, men ''een, verslag aari van- het in de "TweedeKamer ovër Fihsteriooldegevoerde -debat: TILBURG;— Dófcf. Vrij dag j.l. heeft' :zich iR; iTilbuirg geen nieuw igëval van. pokken voorgedaan. De stil-; :stapd;, ;du't^f^a3rmeé^:ü;;réeds .'tién: 'dchtèreériy'pigéridèlkaagc.n;^^^ d en '..gj sterén -, geën* ^okJténpatiëntènT ^nit-fhet; ziekenhuis .bhtslageh^éD'.éyëri-! min herkreeg' één .der.'ih; quarantaine gestel dè?pérsonenzïjnbewegingsvrij heid,. ■- -i - DEN HA'AG. Zaterdag. 23 Juni wordt in Pulehxi Studio hét25-ja- rig bestaan hérdacht van hét Fé- deratiéf Comité voorVogelbescher ming: in Nederland (Góvaco)'. GRONINGEN. Toen na zijn werkbezoek aan de provincie Groningen Prins Bernhard op het vliegveld Eelde aankwam, stond daar zijn blauw© Messerschmidt reeds voor vertrek gereed. De weersomstandigheden waren evénwel van dien aard, dat inlichtingen moesten,worden ingewonnen.over het zicht. Op Eelde was het zicht op dat tijdstip slechts duizend métër en dat van Leeuwarden tien kiiometcx.-De Prins? besloot evenwel toch naar Leeuwarden te vliegen cn vertrok om precies zes uur. In plaats .van te 'Leeuwarden landde de Prins .echter geheel onverwacht om half-acht t© Soesterberg, daartoe door de weersomstandigheden genoopt. Snel-werden, dc vliegvelden ^Leeuwarden en Eelde opgebeld,de aMwèrigen'.lrt' :g'rotè_'8painxrih!g erkbèr :-é c\. Juist toen-hot toestel-van de prins.- gevolg gegeven, cm dat. iet rvhegtulg zich van Eelde had losgemaakt-liep; daar een weerbericht btnncri, da.t- weinig 'goeds 'vóorspeide. 'Nog even. Averd de mogelijkheid overwogen' om een rode kogel de lucht in tè zenden, daarmede kenbaar maken de, dal hel loestel de reis niet moest voortzetten Aar, dit voornemen is echter geen - Wethouder Visser van Velsen overhandigt de. zilveren penning met bijbehorende oor konde aan de schipper van de „Exceisior 11" (Kw 78). NIJMEGEN. ,In het Canisius- ziekenhuis tc Nijmegen is een. pa tiënt opgenomen, die na eerste in enting tegen pokken Iijdor.de is aan encephalitis. Dit is het zesde gcynl van hersenvliesontsteking, dat zich de afgelopen week ii} ons land heeft voorgedaan. - VANDAAG is het vijfdè verslag van de Parlementaire Enquête Com missie' verschenen,; door ziekte van de voorzitter, mr L.' A. Donker, vfjf maandenrlatèr dan was verwacht. Het bevat Het algemeen politieke gedeelte van bet onderzoek van decommissie cn is in staatkundig cn Het was deze laatste die déze stuk staatsrechtelijk opzicht het belangrijkste deel. Vooral de bijlagen, In een Ren, in zijn stryd :te^en de bud-mi-, apart boek verzameld,;züp:^van groot historisch belang. Het werk bestaat nister,'., aan Lunshof overhandigde, Lult drie delen, tezamen !2Ï45' pagina's groot. Wederom beeft de P.E.C. er zijn vervalsingen op ^baseer-- prachtig werk verricht" en Nederland kan niet dankbaar genoeg- éU» voor "V:,i dit conscientïeuse onderzoek dat de plaats heeft ingenomen van dé node ontbeerde parlemeniaire controle. IJMUIÓEN. Vrijdagmiddag om twee uur kwamen twee loggers met. Hollandse Nieuwe de pieren van IJmuldeii binnen. Voorop voer de VL 208 „Frida", met,de KW 78. „Excelsior 2" in: zijn zog. Van dé harlnggronden af ^ebhen rfprr twee schrpen elkaar niets, toegegeven. Binnen de pieren probeerde de KalwüRsc 'oirgër zelfs de Vlaardingse concurrent nog voorbü te kbmén. Dit lukte tenslotte op enige tientallen meter» van de kant. daar dc Katwjjkse logger, door gemakkelijker wendbaarheid- vlugger de tros over boord kon krUgen cn du» bet eerst vast lag en daarmee de prjfs van het Vclsense gemeentebestuur; een zilverenlegpenning, en een oor konde in de wacht sleepte. Men is het er overigens nog niet over eens. of het winnen van deze haringrace, waarvan overigens de SCH 9 de eer opeist, onafhankelijk gesteld moet worden van het mo ment. waarop de winnaar de havén binnenvaart, in welk geval de Vlaardihger 'nummer 'één was, of van het moment van meren. Sch:pper -P. van der- Zwan van de VL 208 was lichtelijk teleurge steld .door deze uiUjag van de reis. omdat hij! tot het laatste 'moment heèft gedacht, dal de eer dit laar voor hem was „Wij ncboen voortdurend, achter elkaar gevaren en mijn schip heeft dc ketels tot berstens toe opgejaagd om geên snelheid te verliezen. Vijfde verslag verschenen van fZê Parlementaire Enquête Commissie van op onrechtmatige wijze verkre gen geheime en vervalste stukken. Dit is één van de drie gevallen, waarin de commissie aandringt op ingrijpen van dë justitie, om uit. te maken of ör. Somérvan het: Burëau Inlichtingen zijn gehéimhoudings- plicht heeft geschonden, toen,hij, tdt het archief behorende stukken; aéii de heer Van Houten ter hand stelde. Meer hóg dan de" vorige,; delen geeft dit; verslag een beeld van wat er - omging in die "wonderlijke Ne derlandse kolonie tgdens de oorlogs jaren. De yerë<di.LUeiidé:vministers- en- kabi netscrisesi wordén.!óp d e'.voet gevólgd, met allë omstandigheden en moeilijkheden 'die er de oorzaak van waren, de voorbereiding van de terugkeèr-'i met deï.;onzalige na oorlogse nasleep van Militair Gezag, berechtingschaos ën. politieke moei lijkheden wordt uit de doeken ge daan. De wonderltlke toestanden >n het bevrijde Zuiden worden een open boek. Verder weidt het verslag uit over de vertrouwensmannen, de on derhandelingen met de Duitsers in April 1945, de Nationale Advies Commissie en dc .formatie van het kabinet-Schermerhorn-Drees. Drie mensen worden in het ver slag ten voeten uit getekend..'In het bijzonder Gerbrandy,de man dié er enerzijds in slaagde, binnen enkele maanden Nederlands repu tatie in de ogén onzer geallieerde vrienden ten voilé te. herstellen na het slechte be^in van hét kabi net-De Geer, de man die .'van geen compromissen mét de Duitsers wil déWeten, maar standvastig bleet' in de strijd. Anderzijds echter de man. die faalde.als leider"van het kabinet en ondanks zijn beminnelijkheid en humor de oorzaak was van vele on verkwikkelijkheden in deboezem van de regering. In de twééde, plaats de toenmali ge kolonel .en later generaal Kriils, een bekwaam cn scherpzinnig man, die reeds in die jaren bewees dc juiste verhouding tot zfln regering niet te kunnen vir.den en die aan sprakelijk wordt gesteld voor de verschrikkingen van het Militair Gezag. De derde is de .journalist Lunshof, die de commissie aan do kaak stelt als een onverantwoordelijke laste raar, vervalser van citaten, de man die op schandelijke wijze én volko- mén ten onrechte dè reputatie van oud-minister Vaij .Héuvèn- Goedhart trachtte tc bczoedélen aan. do hand Een zwarte bladzij de in!de' ;gèr schlede'nis van dé!bévryding:vormén! "miss tand enindék ampëh;- irbot politieke delinquenten,; waar'Neder landers zich als Duitsers' gedroegen! De commissie acht eép. naderi.'ius-, titieel onderzoek:allészins"! gewét-I Lgd. In dc derde plaats wil dc com missie zien uitgemaakt, in hoeverre1 meinedige verklaringen voor.'haar zyn afgelegd door een aantal ge-! zagsdragers'omtrent een hrief.ie, dat In Januari 1945 "heeft geleid tot de verwijdering van öe procureur-gene- raal van Den Bosch mr. Speyart van Woerden in' de onhpilzame strijd om de arrestatfebevóegdheid in 'het bevrijde Zuiden. Vrywel overal komt dé voltallige commissie tot overeenstémmige conclusies. Slechts in-vijf gévallen van zeer ondergeschikt belang geeft' één lid blgk-van afwijkende menin gen. Het 19' duidelijk uit de aard van zijn opvattingen dat dit het commu nistische lid mr. B: J. Stokvis is.i Over dit alles wordt''deTezer'-Ult- voerlg ingéltcht'-'in* deze -editie vëp oas blad- Op,sómmige punten, zftl- nog worden teruggékomeii. ,tc snél was vcrdwenctu>.(i-7i» Evén heeft !het" op <je Nederlandse vlieg vélden gespannen.'.'O'm ruim. 18.30 uur moest de Prins' op..;het vliegveld Leéuwardcn landen.;. Het werd 7 uur cn nog steeds was er van het prinselijk vliegtuig niets te ^o- rèn. Het werd kwart .over zevér, en de geziebteu \ran. de autoriteiten kregén strakke lijnen. omdat bé kend was, dat de Prins op tijd 'hét vliegveld Eelde hdd" verlaten, maar ook omdat het toestel geen radio aan boord had. Eindelijk, 'klokslag half acht. kwam van Soesterberg bericht, dat de Prins aldaar behouden was.geland en dat hij'het'raadzaam bad ge oordeeld,. gezien de slechte, .weers omstandigheden, maar direct -door te vliegen. - - - 1 DEN HAAG- Dat.,voorzichtig heid met vuur. gebóden.blijft, blijkt weer uit een door de hoofdinspec tie voor het brandw'ecrwézen - op gesteld overzicht van~> de ''door: brand veroorzaakte schade in de maand April. .Gedurende deze maand- verlóren!-, ten gevolge van brand drie personenhet leven; .2p personen, onder wie 14 brandweer lieden, werden door! brand gó- wond.-. De directe .brandschade wordt voor .April geraamd ...op 2.704.50Ó (Maart- - ".2.800.745^,, April J.950.- 3.180.895 j,'V Dertien boerderijën .werden geheêl óf ge deeltelijk door brand verhield. DEN HAAG.'. Minister Jee- kes zal de International^ Arbeids- confentie té Genèvc énige dagen bijwonen en deelnemen ,aan. de";dis- cussje over bet rapport van de di recteur-generaal. - SOESTERBERG. —.„Je kunt merken dat de „Orehrelle" niet waterdicht is," zei een zwart-besnorde RAF-piloot, die In zyn jacht vlieg erslaarsjeS en. een verfomfaaide battle-dress door het natte gras van. Soesterberg liep te soppen. Hij doelde-op de zware onweersbuien die het véld Vrj)dag bijkans in een zwembassin herschapen Hebben en het slot.van luchtoëfening brelle" in het water deden vallen. Althans boven Nederland. Bóven België en Frankrijk is ook op de derde en laatste dag van de oefening nog yeèl geylogen, maar boven ons land was de.activiteit van de aanvalérs gering.' De'„Ombrellc" is échter ook op een andere wijze niet waterdicht gdbleken èn dat. is erger. Soester berg bijvoorbeeld, één van de drie' vliegv'ëldon die in Nederland bij!de acties betrokken waren! heeft' in déze schijnoorlog maar twintig ser conden meegedaan. De oefening was Woensdagochtend nog maar nauwelijks begonnen of - Vampires van 'de aanvallende macht voerden een „rald't ujt op hét "vliegveld; 'Zo .onverwacht én zo'krachtig dat nie- mand'er-óok maar iéts aén kon dóen. De Vampires waren -laag., -uit Duitsland san komen vliegen cn'n!e-: mandihad ze Opgemerkt.voor; dat. ze. Sóesterhergs .-startbaan.- "in. twéc lange duikvluchten aan flarden- schoten. di ,43ie eerste .verrassende aanval heert echter bewezen,- dat het Nje- derlandse; waarschuwings-systeem van de luchtmacht nog. niet. vol maakt .is," vervolgt" group captain Stapleton. .J^aagvllegende' toestellen zyn op'idc radarsehermen.nl, niet te "ntdeKkeruTn Erigeland he"bbénwe; om-dit bezwaar .te "ondèr.va'ngén 'het ;,observerc0rps burger!'vrijwilligers dié in tijdvan oorlog op-tor'ehs 'én. daken van hoge-gebouwen.de'wacht houden-.en vijandeliike vliegtuigen, onmiddellijk identificeren en.- .xnfcl- den. Zo'n.:corps zou -de Nederlandse luchtmacht; 'eigenlijk A;ook->-.móétên hébbén.". .7;. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1