VN-successen in Korea temperen verlangen naar snel overleg 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Malik: Moskou deed geen stap tot vrede Van Fleetgeen grens aan offensief gesteld Perzisclie regërfiig-Möêsadeg begint te wankelen Amerikaanse luchtmacht hield oorlog tegen pesten oyer weegt stap bij het Kremlin Minister van den Brink opent Petrolenmcongres Frans-Duits conflict over Saarland lie Jaargang, no, 123 Dinsdag 29 Mei 195 GENERAAL VANDENBERG GETUIGT: Dertiende dag zonder pokken Socialisten verdeeld over plan-Sclmmau Executie der zeven nazi's weer uitgesteld Schoenfabrieken worden gesloten IMPASSE IN PALAIS ROSE - ~-A Vuurgevecht aan Grieks-Bulgaarse grens - v Twee politiemannen Wilde staking in Brits vervoerwezen Geheime zender in genomen Ontploffing in Britse mijn: 79 man ingesloten Arbeider gedood op spoorlijn Deviezenopbrengst van een millioen gulden' voor ons land venvacht Wapenstilstand" zou door Frankrijk niet meer gehandhaafd kunnen worden Red.',en Adm-.Lanqe Haven 141, Schiedam Tel- 49300.— Abonn.crlïs: oer week f 0,40 ■per kwartaal S,15, losse nummers f 0,09 {Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Meuwe Pers PostQïr<^| 398444 Bankier: •Amstferdarasclie Bans te Rotterdam Directeurs B. de Vries.; Hoofdredacteur: W. B. F: Schaper NEW YORK. De snel veranderde militaire situatie in Korea, gevolg van de grote successen der verbonden legers, heeft in de kringen der Verenigde Naties de haast, waarmede men tot voor kort zocht naar een nieuwe mogelijkheid, door onderhandelingen een einde aan het conflict te maken, aan zienlijk getemperd. liet is zelfs waarschijnlyk, dat een reeds .'in overweging zijnde poging om 'tot een vergelijk te komen, voor onbepaalde tyd is uitgesteld. Een lid van de Commissie van Goede Diensten, welke is samengesteld uit vertegenwoor digers van Zweden, Perzië en Mexico, heeft namelijk gisteren verklaard, dat eerst de uitslag van de militaire operaties zal worden afgewacht, alvorens verdere stappen in verband met een oproep tot staken van het vuren zullen worden gedaan. De reden van deze verandering in. het diplomatieke beeld is, dat vele Westerse staatslieden bet on verstandig achtén een aanbod tot onderhandelen te doen op een ogen blik. dat de strijdkrachten der Ver enigde Naties "waarschijnlijk op 't punt staan een" overwinning van grote betekenis op de Chinezen en Noord-Koreanen te behalen. Verder; zijn kenners van' Azië van mening, dat de zozeer op, hun prestige ge stelde Chinezen'.zeker' niet tot wa-' penstilstand bereid 'zullen zijn, on der voor hen r.fet bijzonder eervol le "omstandigheden. Deze Heden ad viseren daarom, iedere vredespoging uit te stellen tot ëen moment, waar op aan het Koreaanse front op nieuw een zekere stabilisatie zal zijn ingetreden. Overigens blijven hardnekkige ge ruchten de ronde doen, dat Rusland naar een. regeling van het Koreaan se conflict streeft.-1161 zou namelijk vrezen, dat de Chinezen, in hun huidige ongunstige positie, wel eens een beroep op hun verdrag va., we derzijdse bijstand met de Sowjcts zouden kunnen doen. Int.-, tegen spraak met dergelijke speculaties is echter, dat' do Russische vertegen woordiger-bij ;de .{VerenigdeNaties, Malik, gisteren/; aan--een correspon dent van het Franse'- persbureau. A.F.F. heeft verklaard.1-.dat- zijn re gering - geen enkele 'stapi bij-/'Ame rika tot bespreking 'vanhet beëin digen van de vijandelijkbedehiii ..•Xarea^keeft/sgedaan^-'-Malik^rï.'eide, dat"dergelijke /'berichten „volledig uit de, lucht gegrepen Svaren". TOKIO. Lt.-generaal Van Fleet, bevelhebber van het Amerikaanse achtste leger; in Korea, heeft .voor zijn. 'troepen ■verklaard: „Wij zullen het hui dige offensief voortzetten, tot dat wé met hen afgerekend hebben," Tegen oorlogscorres pondenten zëide hijdat de hui dige campagne van de verbon denen prachtig ging. ,Önze taak is, hen er van langste ge ven, totdat zij. genoeg hebben. Wij z uilen zo. ver én- krachtig WASHINGTON, Generaal Vandenberg, de stafchef der Amerikaanse luchtmacht, heeft Maandag voor de verenigde Senaatscommissies ver klaard, dat tot het op beden de Amerikaanse luchtmacht is, die de Kussen weerhouden beeft om een oorlog te beginnen. HU geloofde, dat er een redelijke kans is om vrede in Korea te verkrijgen, zonder de luchtmacht In gevaar te brengen. TILBURG. Nóg steeds Js de toestand met betrekking tot de pok ken te Tilburg statiönnair. Maan dag was het de dertiende dag, dat zich geen gevallen'Voordeden. Zon-, dag werden zes personen uit de quarantaine-inrichting ontslagen, zo dat er nog 15. In observatie big ven. De toestand der' 15 nog, in verple ging zUnde patiënten, van wie het merendeel deze wéék het zieken huis zal verlaten, is nog steeds gun- stig.W'i'i-v' W-'i/Y--' V Vrijwel alle Eiridh ovenaren. die reeds eerder tegen 'de pokken wa ren ingeënt, hebben gebruik ge maakt van de gelegenheid zich te laten herinenten. Ongeveer 40.000 personen, die nooit waren ingeënt, zijn ook thans niet behandeld. OPGETOGEN waren de deelne mers aan ket derde Petroleum- congres, dat ophet 'ogehb likin Den Haag wordt gehouden, toen zij de demonstratie zagen van Van Leer's rijdende vatenfabriek: pre cies achttien minuten na aankomst op de S chevéhïnase boulevard, rol de het'eerste'vat'uit dë fabriek". Het was de eerste keer dat hier mee in ons tand werd gedemon streerd. Enkele'-imaariden geleden, op de industrietentoonstelling in Londen had dezelfde fabriek voor het eerste vat nog 29 minuten nodig. Naar zijn mening waren de stra.ilmotoren van de Russische Mig's beter aan die van de Ame rikaanse jagers. De Mig's zijn ook snelleren stijgen beter. Doch dë Amerikaanse opleiding is beter evenals de: vuurleiding in het ge vecht. Daardoor, {domineren 'de {{(Van onze correspondent, të Brussel) BRUSSEL; tt Afgëvaard igdén van A^_^cüalist^c^^pai'töéhA^lt;de4zes. .anden, {'diè{' zijn betrokken{hij het Schuman-plan,- zijn Maandag in het Brusselse: Volkshuis, bijeen geweest onder voorzitterschap, {van Morgan Phillips, de voorzitter van de Co- misco- en secretarisgeneraal van de Engelse Labour-partij. De houding der socialisten tenaanzien van het plan-Schuman is op deze conferen tie besproken en -vooral de negatie ve én nationalistische propaganda der Duitse socialisten,- diedoor een delegatie van vijf man „onder, leiding van Ollenauer warenvertegenwoor- digd, werd door de overigen ten zeerste afgekeurd, De Duitsers mo tiveerden hun afwijzende •houding, evenals de Luxemburgse gedele geerde het om andere redenen deed en ten slotte werd overeengekomen; 'dat bij de parlementaire debatten' ovèr het. plan-Schumari iedere socia listische partij zijn eigen houding diende .te.;bepalen. WASHINGTON. Terwijl de advocaat-generaal Ferlman voor het federale distrietsgerechtshof namens de regering verzacht om het; bevel in te trekken tot de execu ties te Landsberg beeft rechter Bas tian bepaald, dat zij tot Dins dag 5 Juni a.s.. ■worden uitgesteld. Dit uitstel 'neeft Bastian nodig om zijn oordeel op schrift te kunnen stellen. Amerikaanse straaljagersin de luchtstrijd.Het aantal. Russische straaljagers in Oost-, 'en West- Európa, duidt er op, aldus Vanüen- berg, dat; de Russen in. staat, zijn uitstekende1 - vliegtuigen in massa' te vervaardigen. Op een vraag omtrent de waar de vau dn 'Amerikaanse bases in het'buitenland antwoordde hij» dat om zonder deze bases te kunnen opereren de Amerikaanse lucht macht vijf of zesmaal zo groot zou moeten zijn. mogelijk optrekken." Overi gens was generaal Van Fleet niet de mening toegedaan, dat de huidige Chinese terugtocht, hoe snel die ooi? in haar werk gaat; .noodzakelijkerwijs het einde van de oorlog betekent. Kij kon niet zeg&en, hoe vér de {vijand zich zou" terugtrekken, maar hij wees ex op, dat de communisten over grote reser ves én eén; latente capaciteit' beschikken. In het Westen zijn de geallieerden de Jongpjongtsjon overgetrokken en zij rukken, snel /op om te trachten de Chinezen, die hier met meer suc ces dan in betOosten er in zün geslaagd terug ;Ae{ trekken/, op' té' •vangen- -Ten.. Zuid-Westen van Jongpjong zijn de Zuid-Kor eanen de Imdjin overgestoken. - In de vallei van 'de .Poekhan bëb-' ben vele Chinezen zich overgegeven. Een Amerikaans officier heeft ver klaard, dat 'het wel1 verscheidene dagen zal duren voor het -totaal aan tal krijgsgevangenen hekend zal zijn.: Maandagavond heeft het communi qué van hét' achtste léger - gemeld, dat in de laatste zéven dagen-5.000 Noordelijken., zijn/ .gevangen /geno men. Onder" hen bevonden zich voor malige Chinese nationalisten, die tij dens de burgeroorlóg krijgsgevangen waren gemaakt. Zij hadden een po litieke. schcling van. een jaar gehad en waren-.daarna naar/Korea ge zonden. DEVENTER. In; het' ziekenhuis te Deventer is de 19-jarige mej. -Waandérg -overleden, die Zaterdag nacht op de Terwoldseweg nabij Deventer was aangereden door een personenauto, waarvan de bestuur-, der. de 38-jarige Dcventenaar E. or.- der invloed van sterke, drank ver keerde. (Van onze correspondent) NIJMEGEN. Uit een onder houd, dat wij hedenmorgen had den met de directeur van de Swift/ schoenenfabriek/, te .Nijme gen, bleek datbinnenkort het ge hele bedrijf gesloten zalworden, omdat er geen orders binnenko men, Enkele afdelingen liggen reeds stil. Dë' directie .heeft op eigen risico, een wachtgeldregeling ingevoerd en wacht thans op de .officiële erkenning hiervan. Van de;.: directie van Robinson vernamen wij, dat deze fabriek Donderdag" geheel :'zal worden stil gelegd. In sommige afdelingen wordt momenteel al mihdër.{ ge werkt.-" li- De directies van Nimco en -Wel len én Co. lieten evenmin 'gunstige klankenhorèn. Als er geen ver betering in{ de toestand komt zal hetgehele schoenbedrijf ih Nijme-' gen, waarin ruim/ duizend arbei-, ders werk vinden, komenstil - ie- liggen. Alles hangt af van het re geringsbesluit.. Milt® PARIJS. De drie Westelijke mogendheden overwegen, een gezamen lijke nota naar Moskou te zenden om te trachten de impasse op de be sprekingen van de vier plaatsvervangers tc doorbreken/aldus werd giste ren fn diplomatieke kringen: verklaard. Naar verluidt Is deze Etap bespro- ken{ door de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, terwijl de plaatsvervangers hier voor de 62ste maai Bedert 5 Maart bUcen waren om tc trachten een agenda, op te stellen voor de vergadering van .de Grote Vier. FRIESLAND en' Groningen krij gen nieuwe waterwegen, dié niet alleen vaar techrcisch. van groot pe- lang zijn, maar - dok economisch. Het belangrijkste- werk is de "mo derne vaarweg van Amsterdam, via Lemmer, naar Groningen, die gro- f endeels uolfooid. is en Woensdag, wordt geopend- 'Tot. de sluizèh, die op 'déze dag officieel "in.gebruik worden genomen behoort ook dë nieuwe sluis- te Lemmer, die Prinses Margrietsluis" is ge-, nóemd. Over de sluis is een brug gebouwd voor''de verkeersweg^. rLërhmer—Heerenveen. Het doel van de nota zou zijn om de Sow jet-regering rondweg te vrager, of zij bereid is aan een ministersconferentie deel te nemen op basis van de bijna voltooide agenda, of dat zij de. verantwoor ding-op zich wil nemen voor .het mislukken 'van de -.besprekingen •tussen Oost "en West door, të'wei geren af te zién van. haar' vasthou den aan. de opneming - van het At lantische Pact en de Amerikaanse bases op de agenda. De plenaire: zittingen in Parijs hebben nu reeds 174 uur en 45 mi nuten gedutu-d. De 62ste 'zitting vangisteren leverde weinig meer op dan enkele wrange opmerkin gen. van Jessup enrGromyko, TEHERAN, r- In de hier verschonende bladen worden thans wijzigingen in de regering voorspeld, die tot het heengaan van premier Mossadeq zouden leiden. Volgens „Atesj" zouden drie ministers reeds het plan hehben opgevat; om af te treden. Het rechtse biad; „Tóeloe"schrijft, dat Wfossadcq zijn. eigen val zal veroorzaken door „snikken en grienen ten overstaan van buitenlanders". Het cömmunis- tiscK gezinde blad „Bisoe i Ayandeh" beschuldigt Mossadeq van „klungelen en talmen in het belang van het Britse imperialisme". Het orgaan van het nationale front/ „Sjahed", publiceerde ëën artikel onder de kop:. „Wanneer Mossadeq niet slaagt, zal er revolutie komëh'\ Premier Mossadeq heeft Maandag een bijeenkomst van de raad voor de nationalisatie, van, de clie-industrie' gepresi- öeerd- Na dë bijeenkomst verklaarde .Hoessein Makki, se- 1 cretaris van de raad, tëgenDver" verslaggevers: „De Britse, stap om' de.-kwestie 'voor'.te. ïeggen- aan het Internationaal' Gerechtshof zal niets uitrichten. Het maakt allemaal deel uit. van dé {zenuwoorlog, .waarvan het doel is Perzië te intimi deren". Hij noemde de berichten, dat Perzië ernstig het aan bod van: Morrison overweegt, om een missie naar Teheran te zenden, vals.' De Perzische'minister van Buitenlandse Zaken, heeft een telegram naar DenHaag gezonden. waarïh hij verklaart, dat de Perzische regering het Internationaal Gerechtshof inzake de oliekwestie niet competent beschouwt. Hij zou zijn ant woord nader toelichten, wanr.ecr de volledige tekst van het Britse verzoek ontvangen z6u zijn. SALONIKI. Griekse en Bul gaarse wachtposten hebben Dinsdag schoten gewissfcld te Kalivia, ten Noorden van Drama in Oost-Ma- cedonlë.- Volgens door de. Griekse militai re/autoriteiten ontvangen berichten -dróngen 50 geuniformde Bulga ren ongeveer 600 meter op Grieks gebied door. .Een Griekse grens- wacht werdgedood. De terugtrek kende Bulgaren namen zijn /lijk 'mee. V••••;'-/ Waarnemers van de Balkancom- missie der V.N. hebben- zich naar de plaats van het incidcht;-gespoed. SCHIEDAM.. Naar ;wij verne men zij'n op het.hoofdbureau van .itie de agenten G. van .N. en J. van S. in arrest gesteld. Zij jn overgebracht naar het Huis van Bewaringaan de Noordsingel te Rotterdam, en ..aldaar opgesloten. Hun arrestatie schijnt In verband ,te staanmet diefstal, van jenever. "Het hoofdbureau weigerde mee te delen of de agenten, zelf hieraan schuldig zijn. Een uitgebreid onder zoekis inmiddels ingesteld. Nog meer personen zouden, bijdeze af-, faire betrokken 2ijn. DEN HAAG. De dirigent Carl Schuricht wordt sinds twee maan den in het stadsziekenhuis in Ba den-Baden verpleegd. Hij is lijdende aan een knieontstcking. DE (zieke) premier van Perzië, Moh. Mossadeq, wankelt, net als 2ün regering. Men ziet hem hier, fertcyl hij ondersteund door twee leden fan zijn partij, het Nationa le Front, op een persconferentie in Teheran een scherpe annual doet op de Anglo-Iranian Oil Company, die hij verantwoordelijk stelt voor de armoede in zijn land Tijdens 2fin verklaring brak de prentier in tranen uit. niuonromJiiuinOTin (Van onze correspondent) ..LONDEN. In bet genationali seerde wegvervoer is gisteren een wilde staking uitgebroken. Elfdui zend" van de veertigduizend/ chauf-, feurs legden het /werk neer, als protest tegenhet uitbreiden /van het aantal inspëctiepatrouilles van vijf''tot" zestien. Zij beweren {hier over niet geraadpleegd v te{ zijn. Hun vakbond daarentegen, dë Transportunie, beweert, dat de .gebruikelijke; procedure is .gevólgd -ehï/dat/déchauffeinsblle/gelegên- heid totóyërléghhebbpnjgehad- Mócht dë staking' niet spoedig ■worden, geregeld,: dan 'dreigt/niet alleen,, een ernstige ontwrichting' van hetverkeer in het algegieen, maar o ok een verstoring in de voedselvoorziening der grote ste den. DEN HAAG. Zondag hebben ambtenaren der PTT. in samenwer king met de rijkspolitie, bij de 23- jarige fabrieksarbeider K. B. N. te Vriezenvëen de clandestiene zender. „C.Z." iri beslag genomen: De 'zen der werkte op. een golflengtevan. ca. 217-ni. Tegen N. is'proces ver baal opgemaakt. EASINGTON. In een mijn te Easiagton (Noord-Eogeland) heeft zicb een ontploffing voorgedaan, waardoor 79 mijnwerkers itfn: Inge sloten.-Volgens de eerste ^berichten is de ontploffing niet 'door ëen bran:", gevolgd. De reddingsploegen zfjn echter 'genoodzaakt door ont snappend gas ademhalingsapparaten te dragen. Dc Ingesloten mannen zijn moeilijk te bereiken ten gevol ge van instortingen.,." Reddingsploegen noemden de:{toe stand - onder/ de grond.' .ontzettend". Enkele 'urén,nadat ..de /niijn door zware instortingen yêrsperd/was, haddendé' reddihgsploégèn/ nog niet: de juiste plaats kunnen {.vaststellen, waar'dë/maunëhziqhbev^ '1on'g ev al wisseling. OOSTERBEEK. Op de spoor lijn Nijmegen-Amhem moest de 52-jarige ploegbaas dor NS, H. R... uit Oosterbeek. vanmorgen uitwij ken voor een bem. tegemoetkomen de goederentrein uit de richting Arnhem. Op hetzelfde momént werd hij in de rug aangereden door een electrisché: personentrein uit de richting Nijmegen. R. weid op slag gedood.. /"WENEN. Viër personen in het dorpje Schweigsbij' -Spittal in.{ póstenrijk/ zijn döör'.; een {/aardyer-{C schuiying om het -leven gekomen. (Van onze correspondent) DÉN HAAG. Vertegenwoordigers van 41 landen waren' Maandag-; middag in de Ridderzaal aanwezig, toen minister Van den Brink het derde Wereld Petroleumeongrcs officieel opende. In aanwezigheid van de be schermheer van het congres, prins Bcrnhard, zei dc minister van Econo mische Zaken o.m. „Intensieve internationale uitwisseling is in deaardolie- Indnstrfe nog meer voor de hand liggend dan in enige andere tak van industrie". Tevoren had de voorzitter vao het organisatie-comité, de heer G. A. Tuyl Schmtemaker, een wel komstwoord gesproken. Na de of ficiële opening was er gistermid dag in het Paiacé: Hotel een cock tail party. Er zijn ongeveer 2500 deelnemers aan het congres. Ne- BONN. Het verbod van de Saarlandse democratische partij blijkt voor de verhouding tussen Duitsland cn Frankrijk een bron van onge noegen te zijn. Ten einde over de aanleiding tot het verbod goed georiën teerd te zijn, met het oog op het Woensdag te houden debat over Saarland in ilr. Bondsdag, heeft Adenauer een onderhoud van anderhalf uur gehad met de Franse Uogc Commissaris, Toncet. Volgens gewoonlijk betrouwbare Ejitse bron heeft Poncet betoogd, dat de tussen Adenauer en Schu- man in Parijs overeengekomen „wa penstilstand" hangende een vredes verdrag om twee redenen niet meer gehandhaafd kon worden. In de eerste plaats wegens de ac tiviteit in Saarland van het West- Duitse ministerie voor aangelegen heden geheel Duitsland betreffend: de minister zou persoonlijk contact onderhouden met de leider van de Saarlandse democratische partij, Becker. Dè tweede reden was. dat de Saarlandse minister-president Hoffman op 8 Mei had gedreigd met aftreden. Dit .zou de positie van de Franse regeringhebben onder mijnd, aldus deze bron. Leden Raad van State krijgen minder salaris DEN HAAG. Naar het oor deel van de Regering bestaat er, nu de Tweede Kamer de salaris verhogingen voor een aantal top functionarissen bij de departe menten van algemeen bestuur heeft verlaagd, aanleiding de sa larissen van.de vice-president en. de leden van de Raad van State, vast te stellen als volgt; voor de; vice-president op ƒ.1550 per mnd. (oorspronkelijk 1650), voor de leden op 1125 per maand, (oor-' spronkelDk 1200)- aerland heeft de grootste groep (550), daarna komen Engeland en Frankrijk, ieder met 350' deelne mers. Amerika en Duitsland - heb ben ieder ongeveer 200 vertegen woordigers gezonden. Ook de Oost-, Aziatische landen hebben afgevaar digden gezonden en men verwacht nog deelnemers uit Roemenië. 'Tsje- choslowakije, Hongarije en Joego slavië. v Het congres is in de eerste plaats van technisch-wclenschappe- iijke aard. Ter discussie zijn onge veer 300 voordrachten ingediend. Mer schat dat het congres, dot tot 6 Juni duurt, Nederland een mil lioen gulden aan deviezen. 2al ople veren. Verwacht wordt, dat uit devrij gedachteowisseling een aantal on derwerpen tevoorschijn zal komen.: die op de plenaire slotzitting op Juni zullen worden aanvaard en dió: de basis zullen, vormen vpor éeh' verdere studie in de komende jaren. -V - liiiniii iiiiMimtraiBiiiauiniiiiHiisiiEinaiiKü Wisselende bewolking Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond: Wisselende bewolking en op de meeste-plaatsen, droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost Koude nacht, morgen overdag ongeveer de- leifde temperaturen als van daag. -- 30'Mei Zon op 4 u 29 Va onder 20u 45m; maan op 2u llm.ontie; 'eu 23m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1