^èlaèran thans bereid met Londen te onderhandelen -/;>■/ HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Sensationele stap van Truman bij Mossadèq en Attlee Nederlandse hulp in Indonesië welkom x«;£- ■SSI Monsterlijk overblijfsel van slavensysteem Amerika schreef Formosa in 1949 af Yonnis vernietigd „in wet Lore lei-verlakkerij Amerika biedt Perzië dollar hulp Sla-export ernstig getroffen RUSSISCHE CONCENTRATIEKAMPEN Bezetting minder duur voor Duitse belastingbetaler Diensttijd in VS verlengd Regeringscoalitie in Eire wint W esters accoord o ver hulp aan Tito 'IS - P 'f- Wëldi-a progressie kinderbijslagen aan.de orde Niet meer Canadese en Amerikaanse troepen voor VN Amerika beschouwt Griekse situatie als zeer ernstig Maatregelen tegen pokken door België opgeheven Militair overleden na inenting Marine-autoriteiten bezoeken „Evertsen" West-Duitsland wil minder kolen uitvoeren RTC-overeenkomst moet echter worden vervangen A CUES ON (ONDER ,ÊRESSIE)kl Met de toestand veranderden echter ook de inzichten Tegenaanvallen van verbondenen beëindigd ?0; Mm urn -/./: lie Jaargang, no. 127 Kei".an Adm. Lanqa Haven 141 Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week f 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers DJ)9 Opgericht door de Stichting ..Het Parool**- Zaterdag 2 Juni 1951] Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper* LQNDEN. Door een persoonlijk ingrijpen van presidènt Truman is het gevaar, dat het tussen Engeland en Perzië beslaande conflict over de naasting van de Anglo-Iranian .Oil Company dusdanige vormen zou aannemen,: dat zelfs.de wereldvrede er door bedreigd, kan worden, aanzienlijk verminderd. Zonder gebruik te maken van de bemiddeling van de Ameri kaanse ambassadeur in Teheran „een even ongewone als onverwachte stap", zegt Londen ervan heeft de president zich met een schriftelijke boodschap gewend tot de Perzische premier Mossadeq. Dc inhoud van deze boodschap is niet bekend gemaakt, maar volgens betrouwbare kringen in Teheran, heeft de Amerikaanse president er bij de Perzische regering op aangedrongen, Britse afgevaardigden te ontvangen, met het oog op de gevaarlijke toestand, die „gemakkelijk tot een explosie" kan leiden En, wat nog belangrijker is, volgens deze zelfde kringen heeft het Perzische kabinet thans besloten, een Engelse diplomatieke missie te ont moeten. De Britten, van hun kant, zouden bereid zijn, de nationalisatie van de Anglo-Iranian Oil Company als basis voor de onderhandelingeiï te aanvaarden. Dc boodschap van Truman be reikte de Perzische premier op zijn ziekbed, maar desondanks riep hij onmiddellijk het kabinet bijeen, dat - besloot Trumans raad te volgen. Reeds heden 'zal het besluit van de - regering;", tergoedkeuring' aans het „Perzische parlement worden, voor gelegd^ De kans,' dat deze goedkeu ring wordt verkregen, is des.;te gróter,- ómdat',d& Amerikaansepre- sident tevens onverwijlde economi- eche hulp aaniPérzië, dat fewaar: ge bukt gaat onder een lege. staatskas,;, hèeft/aangeboden,; -L-. W' OpvalIend in dit - verbandis, dal de-'Perzische ..commissie, die naar A'dabah':zóuVgaan.' om daarVde over-', neming van dé "eigendommen der Anglo-Iranian door de Perzische re gering voor te bereiden, haar ver trek, heeft uitgesteld. Président iTrumah heeft ook een persoocSükeebaodschap'; gericht 'aan' de1- Britse preinier, Attl ee. D inhoud; daarvamis.- nog.geheim.maar./waar- - Bchijnlijk'/'isdoor Truman"'de iraad gegeyen, /zoveel mogelijk aan - de Perzische, verlangens tegemoet ko»- f' (Van onze correspondent) VENLO. De export van sla naar. Duitsland is met ingang van giste ren door een Duitse maatregel ern stig getroffen. Het invoerrecht op kropsla dat tot nog'toe zeven mark; per 100 kilo bedroeg, is namelijk op 20 mark gebracht, hetgeen betekent, dat op iedere krop Nederlandse sla voor Duitsland niet minder dan vijf cent aan invoerrechtkomt en dat,terwijl de Noord-Limburgse, tuinder die de sla geteeldheeft, van geluk- mag 'spreken als. rijn- pro duct net door de klokloopt en de minimunv prijs van twee cent baalt. (Van onze correspondent tc Brussel) BRUSSEL. Als conclusie van een ..vonnis", dat de door de Internatio nale Commissie tegen het Coccentratiekampsysteem ingestelde rechtbank van oud-politieke gevangenen Vrijdagmiddag in het Brusselse Egmontpaléis heeft bekend gemaakt, veroordeelde deze rechtbank' unaniem .voor de .pa-, blieke opinie van de gehele wereld dé S o wj e t -Russi sc h e c on cent rati e ka m - peh, een monsterachtig, overblijfsel van een slavensysteem, dat reeds door de geschiedenis is veroordeeld en dat door niets wordt verontschuldigd. De in sobere woorden Ingeklede beslissing van de. rechtbank, getrof fen op grond van rapporten én van. het getuigenverhoor in het, de vori ge week gehouden onofficiële pro ces. las de yöörzitter,: prof.-• Bala- chcwsky, voor. nadat eengroep binnengedrongen B'èlgische: commu nisten, onder leiding - van hét Kamerlid Glineur. mèt groot kabaal was gaan protésterénen /door de harde hand van de wakers en poli- tie-agenten achter "één. .niet eens ijzeren gordijn- was -buitengeslo ten;. - j T)evrechtbank^herinnert ér -aan, dat het bestaan van werkkampen in de Sow jet-Unie door de Russische wetten w or dt bevestigd.Het - aantal hiervan,dat wegens -. desubjectieve schattingen'." niet. nauwkeurig-; kan worden vastgesteld, moetaanzien- lijk zijn,: geztende uitgebreidheid. van -• de door dwangarbeiders uilge- voerde werken, en het belangrijke aandeel, dat-,die in Vde Russische productie plannen hebben. Een, twepde karakteristiek, acht men. 'de /.enormémachtvan de NK\Tl,;.de geheime pólitié; die sinds. 1934 de enige meester 'over de kam pen-is, arresteert,' vrijlaat en de kampen exploiteert; Geen enkele verdediging 'is :;de' beschuldigden *imim I Kans op onweer .g H Weersverwachting geldig van Zaterdagavond tot Zondag- avond: - g Half tot. zwaar bewolkt met énkele plaatselijke regen- of onweersbuien, hoofdzakelijk in ".U het binnenland. Matige tot 'I? zwakke vund. uit uiteenlopende richtingen. Dezelfde of iets - la- S gere temperaturen dan van- g daag.' ,;B 3 "Juni 2onop .4 u 25, m onder As ZD'u.51 m^maan op 3 U- 06 m onder >3 20 u 23 m V ;-v r g 4' Juni .Zon op' tu 24 m 'onder 20 u 52 m; maan op '3 32 m ónder S 2Iu 31 m, - toegestaan en een énkele erder van. de politic kan de straftijd doen verdubbelen. De omstandigheden waaronder de opsluiting plaats hoeft, noemt de rechtbank onmenselijke omstandig heden, die de morele. en physieke ontwrichting van de menselijke per soonlijkheid meebrengen. De luit 'de getuigenverhoren: en .documenten, naar voren gekomen.:..verschijnselen achtten de rechters, die allen voor malige gedeporteerden' innazikam pen zijn,in elk Opzicht overeen komstig het concentratiékamp- systeem van Hitier. Aan het begin van deuzitting-deel de de voorzitter mee. dat de Griek se regering te kennen heeft gege- vén, een enquête' naar het: bestaan van concentratiekampen op Grieks grondgebied toe te staan. BONN. De Westduitse bonds regering heeft'na moeizame 'onder handelingen mét' de Hogè Commis sie op de Petersberg over de kwestie der bezettingskosten een groot suc ces behaald; De sterkste man in het kabinet-Adenauër, de minister van Financiën Scheffër,' kon heden be kend- maken, dat de bezettingskos tenm - plaats, van 'het; tot dusver berekende bedrag van 9,3 milliard •Mark,' West-Duitsland voor, .het; boekjaar- 1951—52 sléchts op vijf milliard zullen komen te staan. Daarmede zal het evenwicht in c'e bondshuishouding hersteld, zijn. Scheffer. verklaarde- weliswaar., dat de bezettingskosten hoger, wa ren, doch dat zulks niet :méer een kwestie voor de,-;Duitse belasting betaler zal Zijn; daar deresterende vier. milliard, met.: steun van de' ge allieerden door de 'buitenlandse-ka pitaalmarkt zullen worden opgé- bracht./ -/- HET Nedezland'sche Jeugd Roede Kruis.steuntMetstrevennaar vei- "lig- verkeer door de'jeugd-actief in-; te: schakelenUBij medewerkers van het yNederlari&sche: Róode Kruiss- zijn.twëehonderd van deze ver- - keeTSborden in de maak. Het hier afgebeelde exernphiar' werö. ver vaardigddóor''ieèflingen van de Harlingse 'ambachtsschool; die het - vervolgens als;.leermiddel' aan de verkeerspolitie :óvèTdroegèn. WASHINGTON. De New York Times meldt, dat de Amerikaanse Senaat, het compromis-wetsontwerp beeft aangenomen,. waarbij Uc dienstplichtige leeftijd wordt ver laagd tot 18J4 jaar 'en de normale diensttijd .wordt .verlengd van 21 tot 24 maanden. Het: ontwerp wordt doorgezonden naar het Huis van Af gevaardigden. DUBLIN Volgens de defini tieve uitslagen van. de-algemene verkiezingen in Eire, welke Vrij dagavond Iaat bekend -werden ge maakt, heeft de' coalitie onder lei ding .van Costello- 78 zetels-ih het parlement.:.; „verkregen... De partij van De Valera verkreeg GS zetels, de verdeling is alk volgt: Fianna Gail (partij van De Valera) 69 zetels, Fine - Gaèl partij van Costell o40 zetels, Arbèiderspartij 16 zetels. Boerenpartij 6 zetels, Republikeinen 2 zetels, onafhan kelijker» 14 zetels. LONDEN. De Amerikaanse, Britse en Franse vertegenwoordi- gers, die te Londen bijeen zijn, hebben in principe besloten arn Joego-Slavië economische hulp te verlenen tot een bedrag van 50 millioen popd isterling,.. t.w,, 62 p'ct. door de V.S.,\;-25 pet. door En-' geland en 12W -p'ct. ;door' Frank- rijk. :iDe regeringen moeten hieraan' nog hun goedkeuring hechten. HAARLEM,-. vDe'l minister van Onderwijs, 'Kunsten én- Wetenschap pen; prof. Ruttéh.'hééft Vrijdagmid dag, in dé Vleeshal de Rembrandt- tentoonstelling officieel geopend. DEN HAAG. --?: In een nota aan de Tweede Kamer; over het wets ontwerp tot wijziging1 van de Kinderbijslag merken de ministers van Sociale; Zaken, en van Finan ciën o.a. op: Aan de leden,'die een beroep cp de Regering doen om haar invloed aan te wenden tot een spoedige verschijning van het ad- viés van de Socjaal-economiscbc Raad met betrekking tot de vraag of verdere wettelijke voorzienin gen voor grote-gé2 inn en moeten worden getroffen,-kan worden me degedeeld, dat een? door dc S.E.R. ingestelde commissie ter bestude ring van het vraagstuk er naar streeft binnen mettai te lange tijd met een rapport te'komcn. Intus sen- heeft de minister van Sociale Zaken nog eeii3 op een spoedige afdoening vande2e aangelegen heid aangedrongen.' Tijdens besprekingen bleek bij dc vertegenwoordigers van de Stichting/ van de Arbeid overeen stemming te bestaan over een ver hoging van de kinderbijslagen met tenminste 5%. Geen eenstemmig heid bleek evenwel te bestaan om trent een groter verhoging van de kinderbij slagen. NEW YORK. Canada heeft Trygve Lie medegedeeld, dat hec op het ogenblik niet van plan is om nog meer troepen op te roepen en te oefenen speciaal 'voor dienst in- VJN.-verband. P.e|fgezamehlijke actièr tégen agressié'iblijft echter gehandhaafd. - V "Amerikaanse furic- tionarisseh. in Washington hebben verklaard,: dat de Ver. Staten aan de V?N. zullen mededelen, dat Amerika op het ogenblik geen troepen -voor - de-voorgestelde strijdkrachten der. ;Yèrenigde Na ties- vóór dó.collect! v"éveil igbei d kaïn :.;aahbïedén, óm'dat allébe schikbare 7. troepen in;'Korea en West-Europa gebondenYrijn, ATHENE. Zaterdag heeft de Amerikaanse ambassadeur in. Grie kenland, John Peurifoy; een be zoek gebracht aan koning Pauk en' veldmaarschalk Papagos, "die Woensdag aftrad als Grieks opper bevelhebber. Buitenlandse waar nemers geloven, dat Peurifoy in-; structies heeft -ontvangen, pogin gen te doen om de stabiliteit in.; Griekenland, die door het aftreden- van Papagos Is beïnvloed, te her-; stellen. Zij. beschouwen zijn,zen-* ding als „delicaat en gevaarlijk". Naar verluidt nemen do V.S. de toestand zeer' ernstig op, omdat het aftreden van Papagos .het', Griekse verdedigingspotentieel zou verzwakken. Y^ZT is weer een heel nieuwe ma- nier om een reis om de wereld te maken: Alan Héss, die achter het stuur van zijn Austin zit, is Vrijdag morgen om 11'uur met drie anderen van het Lanóense vliegveld ver' trokken voor eentochtje rond :onze oude. planeetï Over dertig dagen ho pen ze weer terug te zijn. Én ómdat- over de oceaan geen veerboten va ren, gaat een KLM-toestel mee (V ziet het op de achtergrond) o».'i ze. even over te zeiten. MONTREUX De Duitse diri gent Wilhelm Furtwangler. die hier. in een kliniek was opgenomen, wordt Maandag of Dinsdag naar zijn woning in Duitsland vervoerd. Hij behoeft niet geopereerd te worden. BRUSSEL. De minister van Volksgezondheid heeft Vrijdag het besluit getekend waarbij Vde; maat regelen, welke enige tjjd geleden getroffen werdén met betrekking tot personen/ die uit deNederland se provincie No or d-Brabant kwa men'ën /metname, die uit Tilburg afkomstig, worden opgeheven. LEÈUWABDENV Op dp- lieu- -warder, luchtbasis rijn' enige ;militai- ren. die warén ingeënt -tegenl pok ken^ - ziek 'gg.worden.:-Dezer ~ó^g§ü.-is een van'.'hen, JV Hofi „uit Assen, overleden, DEN^ HELD^l;-De bevelheb ber dér zeestrijdkrachtèn, vies-ad miraal zee-, nïlciit,sSiÖTÏt'bi; n'acht'm W.Slót, bezochten Vrijdagmiddag de op de rede geankerde torpedo bootjager V,Evertsen", die - j uist uit Korea was teruggekeerd. Vice-admiraal Van Hollhe sprak de bemanning toe en deelde mede, dat hij van hoge Engelse en-Amerikaanse ma rineautoriteiten zeer waarderende rapporten óver haar had mogen ontvangen.' y 'Uf BONN. /'De1geallieerde Hoge Commissie verwacht, datde Wést- Duitseminister van Economische Zaken in een gedetailleerd memo randum de commissie zal trachten, ervan, te overtuigen, dat West-Duits land niet in. staat is de 6.2ÖD.00Ó ton - kolen te levéren, die hét gezagsor- «aren was om de houding aan te nemen dat Formosa van weinig strate- Paan .vnnr haf RtiVir-trphioH in hut crtcnhn heiAbnnic: waé HnP 'dnii-liitStlr «lit .aan 'ininriiitr.' nrüc nm l»f»è txaTinht (Van onze correspondent) AMSTERDAM. „Naar mjjn mening zal het noodzakelijk zijn om/de - R.T.C.-overeenkomst te vervangen door een handelsverdrag, althans voor; - zover'dit de economisch-financiële sectie betreft. Dit zou dc goede vér-'- standhouding tussen Nederland en Indonesië alleen maar ten goede kómen, en dé samenwerking zou er donr bevorderd kunnen worden. Wat dé fcapi- taalsvoorzieuing. dc economen en technici betreft, blijft Indonesië voor; eén groot deel aangewezen op hét buitenland dn ik zie niet in. waarom wij ons, ivat dat betreft, zouden wenden tot andere landen dan Nederland,. ook, wanneer eventueel een handelsverdrag de R.T.C, zou vervangen." f Wat de arbeidsverhoudingen be treft, zei de heer-Tedjasukmana;dat de meeste 1 moeilijkheden zich nog- altijd vobrdoenin Nederlandse. be- drijven eb ondernemingen, Vb.v,/in. de textielindustrie op West-Java,, waar het moeilijk is de eisen der; werknemers in overeenstemming^te brengen' met -de verlangens -■.dsr* .werkgevers:' Veel beteretVérhoudin-i gén .bestaaner. -over,.hetalgeméén- réèds in' de cultures,;maar dit-heeft weer/ jol;,igévpljgL^eh'adl'Stet^ezel zbv éel IWerimemers?aapttb dat,; ^v^aie^^^ahls/smeLbe^rktrköh^ -dén"worded'-door gebrék aan ar- beTdslirhchtëiï,' 'i- Dit verklaarde Vrijdag de.heer Suchjar Tedjasukmana, secretaris generaal' Van de Dewan Ekonomi In donesia Pusat („raad vóór hét-Indo- nesïschè bearijfslévén,,L :eenv parür. cuiiere stichting van- 'Indonesische, ondernemers, 1 opgericht in; 1949^ mede tijdens een persconferentie'. De heer" Tedjasukmana,-r een broer- van dc;/Indonesische minister' van'.Ar beid, .is" met twéé' apdére leden van de bestuursraad. naarlEuropa geko- mén, ó.Tn/'om' dé/Internationale - .beIdscóhferéhtiév;1n';:-;iGénèY.ë-|;-^ weijenyenhtcvepa om-coip^eth£qr'2oe-, kon 'met-^ooriftelflkelorgshjsatiesals de zijnc. -- gaan voor .het Ruhrgebièd "in 'het derde kwartaal van dit jaar wenst uitgevoerd te 2icn. Mocht de Iloge Commissie overtuigd worden, dan zat zij het memorandum doorgeven aan de regeringen van Engeland, Frankrijk en Amerika d:c dan moe-: ten beslissen. Zou de Hoge Com missie echter niet overtuigd worden, dan zullen de grci 11 teerden en 'ir. het bijzonder Engeland en de Bene- luxlanden hun verzet tegen spoe dige opheffing van het gezagsorgaan waarschijnlijk versterken. Laatste directeur van Krupp vrijgelaten FRANKFORT - Vrijdag is Ewald Loser, een voormalige directeur van Krupp. cie in Neurenberg tot zeven jaar gevangenisstraf was veroor deeld/vrijgelaten. Alle directeuren, van Krupp zijn nu op vrije voeten:.hetzij door ver mindering van hun straf, hetzij om dat zij hun straftijd hebban uit gezeten,-* WASHINGTON. Voordat dc'minister van Buitenlandse Zaken, Acheson, in dc verenigde Senaatscommissie het vragenborabardement van de senatoren te doorstaan kreeg, is cr eerst esn stevig verschil van mening geweest tussen Acheson en de commissies over publicatie van een vertrouwelijk rapport uit 1949 over Formosa. Met 15 legen 9 stem men werd echter, tot publicatie besloten van het rapport, dat gericht, is aan de consulaire ambtenaren ïn, het Verre Oosten en dat uitging van de toen verwachte val van Formosa. De opdracht aan bedoelde ambte naren was om de houding aan te nemen dat Formosa van weinig strate gische betekenis was. Hoe duidelijk dit een poging was era „het gezicht te redden-1.'/bleek wel uit' dé -.verklaring van Achcson, dat men het er over eens is, dat Formosa wel degelijk strategische betekenis heeft voor de V.S. Docli in 1949 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zq'n veto uitgesproken over een voorstel van;- het ministerie van Defensie, om een militaire missie naar Formosa te sturen. In antwoord óp een desbetref fende vraag zei de.minister,dat de V;S; geen poging hadden gedaan oir de Verenigde Naties te bewe gen een vlootblokkade tegen com munistisch China in: te stellen. Over Korea zei Acheson verdèr nóg, dat alle adviseurs van presi dent Truman geloofden, :dat de huidige koers'van de regering de beste- ksns:bood op het beëindigen: van de vijandelijkheden,- Hiervoor zou het vernietigen "van de tegen stander, "óf diens '/onvoorwaarde lijke overgave, 'niet noodzakelijk zijn, 'aldus de minister.,J Men verwacht, dat nu de Sè- naatsenquêle met het verhoor van minister Acheson geheel uit de militaire inde politieke sfeer is DEN HAAG. Op 22. Januari 1948 zjjn door de hoofdgroep verzekering met goedkeuring van de ministers van Financiën en van Economische Zaken de bedrijfsorganisaties van assurantie-tussenpersonen opgeheven, ingevolge van een conflict tussen de minister van Financiën en die organisaties. Er werden nieuwe bedrijfsorganisaties ingesteld, die', afgezien van de kleine naamsverandering, geheel gelijk waren aan de vroegere organisaties. De bestuursleden en secretarissen waren vervangen door personen, die door dc Hoofdgroep Verzekering en door de minister waren aangewezen. Deze kwestie heeft aanleiding ge geven tot verschillende procéssen. Het ontslag van èèn_ secretaris van de.- oude -organisaties werd"*b.v. in twee instanties onrechtmatig/ ver klaard. Aan .bedoelde secretaris werd eéri schadevergoeding toegekend, 'die met de rente f 7S.OÖO bedroeg. Het belangrijkste/ Vonnis in;'deze procedures werd gewezen op; 17 Ja nuari 1951 door de /•kantonrechter te Amersfoort naar aanleiding/van -een. vórdering' tot.cnntribütiebetaling van dé hieuw; gevormde organisaties. De kantonrechter wees deze vordering namelijk lal,-iomdat. hcals in zijn von nis stond. vermeld de nieuwe orga nisaties' niet rechtsgeldig bestaam Dé kantonrechter'achtte-de Hoofd groep Verzekering en de minister niet bevoegd tot opheffing/ omdat deze niet strekte tot de opbouw van een zelfstandige organisatie. Verder wérd in het vonnis over wogen. dat, zelfs indien de hoofd groep en de minister bevoegd zou den zijn. dc opheffing toch nietig was, omdat de opheffing een daad van willekeur is geweest. Dit vonnis deed een grote onzekerheid, ont staan. Om hieraan een einde te ma ken heeft prof. mr Langerneyer, ad vocaat-generaal 'bij de Hoge Raad bedoeld vonnis bij dc Hoge Raad voorgedragen voor "„cassatie in het belang,der wet". Overeenkomstig de conclusie- van prof. Langerneyer:-; heeft de Hoge Raadbédoèld/vónnis in het belang der wet'verhietjgd. geraakt, de republikeinen hun aanval ,op.: de regcring-Truman zullen verhevigen/ Reeds lang lo pen zij storm tegen het- minister schap van Acheson en de zwakke ■politiek, die de regering ;ten aan zien van het Verre Oosten gevoerd heeft, zal hun tijdens het ■verdere verhoor waarschijnlijk nog'; wél enige argumenten, in handen spe len, ©m met extra, nadruk hét. af treden van Achcson- te eisen Ten aanzien .uan.:: dc" Jdvasche Bank; cei: - déu/heér; Tedjasukmanar dat dé. nctiojialiratié- van ■■'dezefx bankniét 'kan tilt öltfpéfc-y- Persoonlek: szeiNhijl het te -betreuten. .dat:de :heèr .Hpu-i' iain7c' gemeend iieejt te rnoeten hcen-' gdan, maar ook hier2iet. 7nen ioeer, w.at zoveel in Indonesië - geschiedt:- zakelijke kujesties worden door-; kruist door sentiments- en vooral pölitieke.'geuoeZens. /in de K.P.M.? „Wat die kwestie aangaat: het bis. riif'- Ëenmaal. de wil van" Het Indone sische parlement, dat de.'insulaire scheepvaart in handen van dé-In-; donesische regering komt. - "-.■ TOKIO. De troepen van-de V.N. hebben de achtervolging Van de communistische legers voltooid, aldus maakte gen. Van Fleet van daag bekend. Dc/ tegenstand, van de Noordelükën langs, hét centrale/ .front neemt loc. In TVest-Korea ondervinden de vérbonden troepen krachtig' mortiervuur. Amerikanen vernietigdentwee communistische compagnieën. De luchtmacht' schoot Vrijdag vier vij andelijke straaljagers/neer. In/het. Westen" hebberi de geallieerden/het bruggenhoofd ovér de Haritaüver- groot eo stoottroepen drongen door. tot' op; enige kilometers/ van/Tsji- poni,. 20 km- ten Zuiden van Koém- wha. -.':/ .:;';-/::?'v Ï/J/IE zei daar, de tijd is... dat romantiek iiït Dat leren ze U. in Sankt 'Goarshausen wel anders. Daar rijst tussen St. Goar en Ober- wesel sinds mensenheugenis,- lood recht vit rlc Ry'«. dc toIs Lorelei op. in de oude snge was zij zetel van dc walernymph, die dc voorbijva renden tot zich lokte met haar scho ne zang en verleidelijk kammen van haar haar. Heine zingt daar zo wee moedig van in het gedicht, u weet teel: .,Ich weiss nicht was soli c$ bedeuten.... En die doetjes van va rens lui maar naar die. verleidelijke lady-crooner koersen om drenkeling te worden.... -//-■ De vroedschap van het' St. Goars- hcusen van 1S51 zag daar wel wat in, als trekpleister voor romantische tourisien. De kale rots is in vac an tiemaanden aangekleed met de 19- jnrige Gisela Koch. En zij maar 2in- grenen maar kammen. En de toeristen maar met hun bootje op de rots te pleiter lopen? Ja, ze zijn daar gek. Ned. Chr. school te Brussel vijftig jaar DEN HAAG. De ""Nederlandse Christelijke school te Brussel be staat in October 50 jaar. Er heeft zich in verband daarmee een comité van oud-leerlingen gevórmd;/ dat bij: het te organiseren feest:.-:de schóól; een/ geschenk/ zal aanbieden. Secré- taresse van dit comité van Detfc, De Ruyterstraat. 59b, Dén Haag.- - ,''/;v-v..m- Ry. AMSTERDAM. Vrijdag is.- op Schiphol aangekomen een negeptal. Engelse journalisten,die' als gast van de Nederlandse Shell het Petro- leumcongres zullen/bijwonen.- ■'-■ r" 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1