Van het Koreaanse slagveld naar de conferentietafel? HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Perzisch olieconflict nadert oplossing Bretagnë dreunt van salvo's ver uit zee Amerika bereid tot wapenstilstand aan de 38ste parallel Nederlands vorstin bij de clubhuisjeugd Apen en vogels dood in KLM-toestel gevonden ties* t Bij Mikkenie twee leeuwen ontsnapt Requisiteur zwaar gewond India hoekt succes in strijd tegen honger ,jKIIK NOÜ'S, DA'S DE KONINGIN'* In Korea toch nog opmars Prijzenslag in VS woedt voort Grote veldslag in Tonkin aan de gang Wonderlijke vergissing: Mossadeq kreeg Trumans boodschap aan Attlee Atlantische vloot is thans begonnen met oefening ..Progres" lie Jaargang, no. 12S Red. en Adm. Lance Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonnprljs: Der week f 0.40 per kwartaal f S.15. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stlchtlna ..Hst Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 4 Juni 1951!' Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Fostalro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper WASHINGTON. Het weekeinde heeft ceti aanzienlijke versterking van de in de kringen der Verenigde Naties bestaande hoop, dat door een wapenstilstand thans een einde kan worden gemaakt aan de vijandelijkheden in Korea, gebracht. Daarvoor worden de volgende oorzaken aangegeven: 1. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Herbert Morrison, heeft zijn ambas sadeur in Washington opgedragen, tezamen met de Amerikaanse regering en de vertegen woordigers der landen, die strijdkrachten in Korea hebben, te onderzoeken, op welke wijze een xcg-^ïhi&.van het conflict kan worden bereikt. 2. Dc minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Dean Aclicson, heeft Zaterdag op een persconferentie verklaard, dat Amerika be reid is tot een staken van het vuren aan de 38ste breedtegraad. 3. De Russische pers heeft opvallend veel aandacht besteed aan een voorspelling van de Amerikaanse Senator Johnston, dat de oorlog vóór 25 Juni aan de 38ste parallel zou eindigen. 1 in het algemeen wordt de tijd voor een nieuwe vredespoging rijp geacht, omdat aan de ene kant Je verbondenen thans een eind hebben gemaakt aan hun „achtervolg ings- otfensief" en de Chinezen, die oij- zonder op het bewaren van „hun gericht" zijn gesteld, dus niet de indruk kunnen krijgen, dat zij ge dwongen worden met de rug tegen de muur to onderhandelen, en aan de andere kant de zware verliezen, die de Chinezen in de laatste weketv geleden hebben, Peking er wel van moeten overtuigen, dat het bij voortzetting van de strijd niets te winnen heeft. Het plan, dat men nu zou willen uitvoeren, bestaat uit drie delen: a. een staken van het vuren aan de 3Bste parallel; b. instelling van een 35 kilometer brede bufferzone tussen de linies van beide partijen; c. geleidelijke evacuatie van alle niet-Koreaanse strijdkrachten, on der toezicht van de Verenigde Na- De Amerikanen zijn echter niet bereid, de Chinezen voor het stui ten van een wapenstilstand te beta len, dat wit zeggen en minister Acheson wees daar nadrukkelijk op dat de Verenigde Staten er met over denken. Formosa aan Peking uit te leveren en Rood-China in de Verenigde Naties op te nemen, voor deze beide zaken zal pas later, los LEUVEN. Twee leeuwen van Nederlandse circus Mikkenie, dat op het ogenblik' op het Mgr La- deuzenplein. recht tegenover de Leuvense Universiteitsbibliotheek staat, zijn Zaterdagmorgen ont snapt. De dieren, die de kool kon den verlaten, omdat een nieuwe assistent van een der temmers na 't schoonmaken het hek niet goed liad gesloten, liepen voor de uni versiteit te wandelen.__Het perso neel stelde onmiddellijk alle po gingen in het werk om de dieren te vangen. De requisiteur H. Die- terman uit Amsterdam werd hier bij aangevallen. Zwaar gewond is hij in ieen ziekenhuis te, Leuven opgenomen. Ten slotte werden dc dieren in hun kooien, teruggedreven, maar niet dan nadat:zij een enorme ra vage hadden aangericht in de bij het circus behorende restauratie Van de heer Smit uit Utrecht. NEW DELHI Het schijnt, dat India de eerste slag van de strijd tegen de hongersnood heeft gewon nen. Het heeft overeenkomsten met elf verschillende landen gesloten, waardoor het tot eind Augustus verzekerd is van een gestadige*voor ziening met granen. De tweede ron de begint'in September a.s. Op dat tijdstip zal het grootste gedeelte van de door het buitenland toegezegde leveringen van levensmiddelen In dia hebben bereikt, terwijl er nog drie schrale maanden overblijven vóór de oogst kan worden bin nengehaald. Drievoudige vliegtuig- hotsing boven Long Island HEW YORK - Boven Long Is- land 'zijn Zaterdag drie militaire vliegtuigen met elkaar in botsing gekomen. Twee ervan explodeerden en stortten brandend neer. waarbij de piloten omkwamen. Het derde toestel zétte .zijn-vlucht voort. Bij Boston in Texas is_ een vracht vliegtuig neergestort. Tien inzitten den kwamen om het leven. De poli tie gelooft, dat het toestel door de bliksem getroffen werd. Wéinig verandering Weersverwachting geldig van g i Maandagavond tot 'Dinsdag- g i avond: m In het Oosten van het land if I nu en dan veel bewolking met g aen kleine kans op onweer, el- i ders droog en overwegend zon- H nig weer.Zwakke tot matige i wind. Weinig verandering in ff j temperatuur. ff 5 Juni Zon op 4 u 24 m onder g 20 u 53 m; maan op 4 u 08 m onder g i 22 u 29 m. W SifflBiïiiiiiiiM van_ de Koreaanse kwestie, een op lossing gevonden moeten worden. Er zijn intussen nog geen aandui dingen, dat de Chinezen bereid zijn op bovengenoemde voorwaarden de hand, die men hun opnieuw wil toereiken, aan te nemen. Uit een in San Francisco opgevangen uitzen ding van radio-Peking, blijkt name lijk, dat de Chinezen juist gelden inzamelen voor de aankoop van zware uitrusting voor het leger in Korea. imiiiiiniiHntiniiiiiiiniiniiiniiiitiiPaiprirciiiiiiiRnnitiiLiiJirniiiisniiiL'iHitïifiiiininninai ONGEDWONGEN heeft koningin Juliana sich Zaterdag bewogen te midden van de cïubhuisjeupd op het eiland „Van Brienenoord' 'in de Rotterdamse Maas. Overal nam de vorstin een kijkje en uitvoerig liet zij zich door leidsters en lei ders voorlichten over de talrijke facetten van dit mooie werk. ROTTERDAM. Koningin Juliana heeft Zaterdag een bezoek ge bracht aan het eiland Van Bricnenoord in de Rotterdamse Maas, ter gelegenheid van een samenkomst van clubhuiskinderen uit talrijke plaatsen des lands. Terwijl dc spelen in volle gang waren, kwant'de" Koningin op het eiland aan cn na een korte, ontvangst door het comité clubhuis-buitendag is zij, geheel ongedwongen, overal een kijkje gaan nemen. Later op de middag heeft de Koningin zich door een dertig leiders en leidsters van clubhuizen laten inlichten 'over dit werk en tenslotte heeft zij het was inmiddels ruimschoots avond geworden een voorstelling van het openluchttheater bijgewoond. Het bezoek heeft bijna vjjf uur geduurd. - Het hoge bezoek was voor de jeugd zorgvuldig 'geheim gehouden cn men kon dus uiterst benieuwd zijn naar het ogenblik, waarop H.M. zou worden herkend en naar de reacties, die zouden volgen. Die her kenning was al heel spoedig. H.M. had nauwelijks het gebouw verlaten of een van de volleyballers op het grasveld daarvoor zei tegen een medestrijder: „Kijk nou's, da's de Koningin". Waarop de ander, na ge keken te hebben, ten antwoord gaf: „Nou effe goed spelen". Dat was de reactie, waarop men had ge hoopt. De kinderen vonden het mooi.' maar zij raakten er niet door uit hun spel. Er kwam geen onor delijkheid, er werd niet achter de Koningin aangelopen, allen gingen rfbrmaal door met waar ze aan be zig waren, want het was bijkans te gewoon om waar te zijn. De Ko ningin ging bij het voetbalspel langs do zijlijn in het gras zitten, stond bij het hoogspringen vlak bij het touw en trad bij. het volksdansen welgemoed in de kring om mee te doen. Toen de avond gevallen was en het feest in het openluchttheater met optreden van kinderen uitalle oorden een aanvang had genomen, wisten ze het allemaal, dat hel werkelijk de Koningin was, die daar in hun midden zat, vol be langstelling voor de onderscheidene nummers, zoals zij de gehele mid dag vol belangstelling was ge weest. en van harte medezingend met de liedjes, die ónder leiding van de onvermoeide mejuffrouw Voors werden aangeheven. Zij wa ren met de situatie geheel ver trouwd geraakt. Maar oen onge kende verrassing was hét toch weer, toen H.M. aan het' slot van de voorstelling in hun midden trad teneinde enige geschenken uit te Zie verder pag. 7 Ondanlcs einde offensief TOKIO. Al is het offensief der V.N. officieel gestaakt niet om politieke redenen heeft lult.- generaal Van Fleet verklaard toch blijven dc verbondenen ge stadig vorderen. Zondag zijn zij Jontsjon in dc centrale sector bin nengerukt cn zetten hun opmars naar het Noorden voort. Volgens een communiqué van het Amerikaanse achtste leger vorderden de verbonden troepen Zondag aan het Westelijk front twee tot zos kilometer. Zij onder vonden lichte tot matige tegen stand. Aan het centrale front markten zij vorderingen van eeu tot drie km. Ten Noorden van Jongpjong ontmoetten zij lichte tot hevige tegenstand van naar schatting een regiment.Twee tegenaanvallen van dc Noordelijken werden afge slagen. Met ingang van 15 Juni' wordt de censuur - op oorlogsberichten opnieuw verscherpt. Er zal niet meer van „front"' worden gespro ken maar van' „gebied". De natio naliteit der troepen mag niet wor den genoemd. Er mag alleen van V.N.-troepcn worden gewaagd. Kleine plaatsen, die dóór de ver bondenen worden- bezet, mogen niet meer worden genoemd. Over de reden tot .deze verscherping der censuur wordt het stilzwijgen be waard. NEW YORK Macy's, het groot- sie warenhuis ter wereld zette Za terdag de prijsafbraak voort en de concurrenten volgden. Eversharp heeft.de levering van pennen en potloden aan Macy's stopgezet, daar dit warenhuis zich niet aan zijn overeenkomsten zou hebben gehou den. Ook andere leveranciers heb ben gedreigd hun leveranties te zul len staken. Er gaan thans geruchten, dat om deze reden en ook wegens het feit, dat de voorraden van som mige artikelen bij. de warenhuizen uitgeput geraken, deze week een „wapenstilstand" zal worden geslo ten. V- Inmiddels gijn 'ook kleinere win kelbedrijven-. tctv.- -prijsverlagingen overgegaan. Ook in Memphis (Ten nessee) hebben enige warenhuizen In de uitspraak met het Amerikaan se opperste gerechtshof, dat dc de- tailhandelsprijzen, vastgesteld door de fabrikanten niet bindend zijn voor de-detaillisten, die geen over eenkomsten dienaangaande hebben getekend.- aanleiding- gezien scherpe prijsverlagingen toe te passen. West-Duitse minister naar Amerika BERLIJN. Naar in politieke kringen, verluidt, zal de West-Duitse minister van Economische Zaken, prof. Erhard, zich einde Juni op uitnodiging van de Amerikaanse autoriteiten naar de Verenigde Sta ten begeven. De minister zal bij deze gelegenheid de kwestie van de grondstoffen-voorziening der Bondsrepubliek bespreken. HANOI In Tonkin, het Noorde lijke gedeelte van Vietnam, woedt 'sinds zeven dagen een strijd tussen de strijdkrachten der Franse Unie en de opstandelingen der Vietminh. Naar schatting beschikt de Viet minh in dit gebied over negentig bataljons geregelde troepen, die ge organiseerd zijn in vijf volledig uit geruste divisies en evenveelonaf hankelijk opererende regimenten. De sterkte der Vietminh in Tonkin wordt, hulpeenheden inbegrepen, op tweehonderdduizend man geschat. TEHERAN. Het Brits-Perzische geschil over de naasting van de Anglo-Iranian is weer een stap nader tot de oplossing gebracht door het besluit van de oliemaatschappij om vertegenwoordigers naar Teheran te zenden voor „openhartige onderhandelingen". Dr Grafly, de ambas sadeur van Amerika, dat zoveel tot bijlcggmg van het conflict hecfi gedaan, verklaarde-gisteren, na bij de sjah geluncht te hebben: „Ik ben thans meer hoopvol dan ooit tevoren, dat er een voor beide par tijen redelijke, en aanvaardbare oplossing zal worden gevonden". Onze correspondent te Londen seint: Hier werd gisteravond op gewe zen, dat de stap van de Anglo- Iraanse oliemaatschappij om ver tegenwoordigers naar Ferzië te zenden, ten. einde verder over de nationalisatie- te spreken, de volle steun dor Britse regering heeft. Dc aide-memoire van de oliemaat schappij, waarin deze mededeling wordt gedaan, is.een antwoord op het stuk. dat door de 'Perzische minister van 'Financiën Woensdag aan de hoofdvertegenwoordiger der maatschappij in Teheran werd overhandigd, en waarin deze werd uitgenodigd om voor Maan dagavond eventuele voorstellen te doen. Algemeen wordt hier ver wacht, dat de delegatie, die naar Teheran zal gaan, bestaan zal uit de permanente vertegenwoordi gers, die de Engelse regering in de bestuursraad van de maatschappij heeft, te weten sir Thomas Gar- vüiier en lord Alanbrooke. Hun na men zijn echter nog niet officieel bekend gemaakt. Hoewel de oliemaatschappij in haar antwoord zich haar juridi sche rechten formeel voorbehoudt, lijkt in feite, het antwoord van de maatschappij toch op een verder tegemoetkomen van Londen aan het Perzische standpunt neer te komen. Immers, terwijl tot dus ver het Engelse regeringsstand punt steeds is geweest, dat men zelfs bereid was het beginsel van „een of andere vorm" van natio nalisatie le aanvaarden, betekent het antwoord van de oliemaat schappij toch eigenlijk een, aan vaarden; van het feit der nationa lisatie! In ieder geval, men is te Londen blij, dat nu op een of andere ma nier onderhandelingen zullenkun nen beginnen. Het verzekeren van het voortzetten' van een regelma tige olievoorziening aan het Wes ten en het veiligstellen van Britse belangen' zijn van hier uit gezien daarbij thans voor Engeland de voornaamste punten. Een wonderlijke noot in het be drijvige diplomatieke verkeer van en naar Teheran is nog.-dat de Amerikaanse ambassade in Tehe ran bij vergissing de brief van Truman aan Attlee, die ter infor matie door Washington ook aan de Amerikaanse ambassade in Tehe- OP DE GOUDSBERG te Luntcren is Zaterdagmiddag tijdens de Na tionale Koempoelan der Neder landse Padvinders de burgemees ter va» Almelo, mr J. M. -Rave- sloot. als hoofdcommissaris geïn stalleerd. Ten overstaan van ba ron Ph. van Pallandt Van Eerde en met de hand op de vlag legt de nieuwe .functionaris de belo.ffe af. „Austin" een dag vóór op het reisplan DAMASCUS. De Engelse auto van het type „Austin", waar mee twee stel Engelse bestuur ders in dertig dagen een reis om de wereld hopen te maken, is Zondag van Damascus naar Bagdad vertrokken. De auto is een dag vóór op het reisplan. Zondagmor gen had het KLM-toestel „Edam", dat de auto over de zectrajecten voert, de wagen naar Beiroet ge bracht. Jongen verdronken hij het zwemmen HENGELO - De 15-jarige W. T. V., is bij het zwemmen 1 in het Twenthekanaal verdronken. De jon gen, die met enige vrienden was gaan baden, kon nauwelijk zwem men. (Eigen bericht) DEN HAAG. Volgens een Reuter-berlcht, dat eveneens verspreid is door het ANF zouden Zaterdag in een KLM-vliegtuig, dat een lan ding maakte op het vliegveld van Nicosia op Cyprus niet minrlcr dan 70 jonge apen cn 153 vogels dood zijn aangetroffen, die deel uitmaak ten van een dierentransport van Bangkok naar' Amsterdam. Volgens mededelingen, afkomstig van dc persdienst van dc KLM hebben van het transport van drie olifanten, 521 apen en 3432 vogels allen bestemd voor dierentuinen, 80 apen cn 150 vogels het vervoer niet overleefd. ring van de KLM. Ambtenaren van het vliegveld merkten Zaterdagmorgen op, dat een sterke stank unit het vliegtuig kwam. Toen de deuren waren ge opend bleken tientallen apen dood in hun kooi ente liggen en vele stervende te zijn. Ook vele vogels werden dood aangetroffen. Verschillende kruiers van het vliegveld weigerde de dode die ren uit het vliegtuig te halen en hun moest bijzondere betaling worden aangeboden. Terwijl zij werkten kwam de dierendeskundi- ge Ritz uit het vliegveld gestrom peld, bleek en geschokt. De gezag voerder, Bergemann, zei, dat zij reeds verscheidene keren veilig die rentransporten hadden, overge bracht. De begeleider op bovengenoemde vlucht, de heer D. Ritz, die tijdens het nachtelijk oponthoud op het vliegveld van Cyprus met het oog op de verzorging der dieren in de cabine achterbleef, voelde zich bij het verlaten van de machine on wel. Hij heeft echter na enkele uren dc reis weer in goede gezond heid vooortgezet.Berichten als zou het grootste deel van de die- renlading tijdens de reis zijn ge storven moeten met grote beslist heid worden ontkend. Bij de KLM is in dc'loop van de morgen be richt ontvangen dat van dc vele apen en vogels, alsmede een twee tal olifanten die bestemd waren voor een dierenhandelaar ïn Til burg, daar in\ goede, conditie zijn gearriveerd. Tot zover de verkla- ran was gezonden, aan do Perzi sche premier heeft overhandigd. Deze brief was het, die later in Teheran werd gepubliceerd en die, als de Amerikaanse brief aan Mossadeq. gisterochtend hier ook in de Zondagsbladen stond. Attlee zal zijn ogen moeten hebben uit gewreven! MILAAN. By een botsing tussen een' lrein.-en -.een - autobus op een onbewaakte overweg nabij Brescia zijn 13 personen gedood en 22 zwaar gewond. NA een afwezigheid van twee en een half jaar is Hr. Ms. „Evert- y sen", de torpedojager, die ongeveer een jaar actieve dienst in de Ko- rcaansc wateren heeft verricht, op dc rede van Den Helder terugge- keerd en men heeft schip en be manning daar een grootste ont- vangst bereid. De marinierskapel blies het „Wilhelmus" op het uiter ste puntje uan de haven, cn de hele stad liep uit om er getuige van te zü'n hoe voor het eerst in onze maritieme geschiedenis een oorlogsbodem de haven binnenvoer. die naast' het fiere rood-unt-blauto v ook de blautoe vlag met witte ca7dbol van de Verenigde Naties in top had. Drieduizend huizen door brand verwoest in rood Clnna HONGKONG. Tengevolge van een geweldige brand, die 26 Mei te Hankou op vier punten uitbrak, zijn bijna drieduizend huizen verwoest en vierhonderd gedeeltelijk bescha digd. Door de onervarenheid van de brandweer woedde de brand 24 uur lang. Zeshonderd personen, van brandstichting beschuldigd, zijn ge arresteerd. STOCKHOLM. Zweden 'zal met ingang van 1 Juli het uitvoerrecht op krantenpapier verhogen, van 200 tot 260 kronen per ton. (Van een onzer redacteuren) AAN BOORD VAN HR. MS. „VAN EW'IJCK". In drie groepen zyn Zondag: de schepen die tot de Atlantische oefcnvloot behoren van - Frankrijk uit de Oceaan ingestoken om een begin te maken met de „Progress-manoeuvres. Ufi Cherbourg gingen dertien 'onderzeeërs naar bulten om zich in hinderlaag vcor het eonvooi te leggen. Uit de baai van Donarrcncz voeren in de x'roege morgen het vliegkampscliip „Indomitable", twee kruisers cn dertien jagers de hoge zee op cn na dc middagrust verlieten elf fregatten en het convool de liefelijke baai. Slechts enkele Bretonse burgers waren getuige van het majestueuze schouwspel. Voor de bevolking van de nabije kust was het begin van de manoeu-' vres al dra merkbaar. Vroeg in de middag dreunden lange onheilspel-. lende salvo's van de 20 c.m. artille-- rie over Bretagne ofschoon zij vijf-.' tig mijl ver in zee werden afgevuurd Ons fregat kreeg allereerst de op dracht in volle zee met behulp van - een lijn materieel over. té nemen van de in volle, vaart naast ons va rende „Tromp". De manoeuvre ge-- lukte feilloos en werd door de aller- hoogsten en de allerlaagsten adem loos gadegeslagen. Tn de eerste nacht van ..Progres' heerste er de huiveringwekkende sfeor van de gruwelijke nachten van de laatste oorlog. Met gedoof de lichten voeren wij door de maan loze nacht over de spiegelgladde oceaan, waar motortorpedoboten en onderzeeboten het eonvooi scha duwden. en op hun kans wachtten om het cscortcscherm te doorbre ken. .Met hun technische oren wijl open betasten de. escorteurs de sec toren rond het eonvooi, terwijl de uitkijken met nachtkijkershet wa tervlak afzochten. Na een half uur varen in de gevarenzone- meldde de waarnemer op de Van Ewijck plotseling voor een verdachte radarecho aan stuurboord.' Nog de zelfde minuut was het gehele es corte gealarmeerd. Hst transporten de escorteurs hielden dezelfde koers zonder het verdachte doel uit de aandacht te verliezen. Onze asdic- peilers verrieden zacht geruis 'van vijandelijke schroeven. Langzaam naderden doelen elkaar. Toon klonr ken korte commando's van de brug van de Van Ewijek: VUUR! Een donkere siddering voer door het schip toen met oorverdovénd ge weld een lading werd afgevuurd. Op hetzelfde moment gloeide uit de vijandelijke richting een groene granaat ten teken dat zij hun tor pedo's gingen lanceren. Zouden we dan toch tc laat zijn? Achter de vijand vormden onze lichtkogels een fantastisch vuurwerk/dat aide vijandelijke bewegingen aan onze artillerie verried. Glibberig als ratten cn snel als het weerlicht stormden driemotortorpedoboten om het bedreigde eonvooi. Terwijl zij verdwenen lanceerden zij nog twee torpedo's om dan in de nacht te verdwijnen. Margaret Truman, de 27-jarige dochter van dc Amerikaanse pre sident (links)' is Zaterdag in Lon den aangekomen, waar zij op Wa terloo Station werd verwelkomd door de Amerikaanse ambassadeur Walter Gifford cn zijn echtgenote. Miss Truman zal, na een negen- daags verblijf in Engeland, Neder land, België, Luxemburg, Frank rijk cn Italië bezoeken. De doch ter van de president, een zangeres over wier talent in Amerika dc meningen sterk verdeeld zijn, zal gedurende deze reis haar stem sparen. „Misschien, dat ik voor dc koning en koningin van Engeland- echter een uitzondering zal ma ken", aldus miss Margaret.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1