(('CHIEF WHIP C D Nijverheidsonderwij s voor meisjes is erg belangrijk Universitair asylfonds Betroleum-cöngressisten zienSchiedam' ontstaan Nationaal muziekcorps van Leger des Heils op bezoek Bijna een ontploffing en f 12.000. schade DEMONSTRATIE Huisvrouw is een moeilijk vak Per jaar 100.000 nodig AGENDA Bij Locomotiefen Olifant DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Concert in de Julianakerk Vroeger naar schooi Van Vliet en Harris achter dernies EDS degradeert DE BESTE SIGARET VOOR ÜW gezondheid// Kwajongens stookten vuurtje Partij spoorwegbiels prooi der vlammen BOEKHOUDEN Nieuwe manege geopend MORGEN DINSDAG 5 JUNI 2.30 eri 8 uof. Fa. A, VAN WOERKOM! Koeriersters Maandag 4 'Juni 15; Overal en in alle toonaarden "wordt tegenwoordig gesproken en geschreven over de noodzaak van versobering.Versobering, niet al leen bij de staatsuitgaven, waar voor - de Minisier van Financiën verantwoordelijk is. maar ook ver sobering bij de uitgaven in al die honderdduizendeu kleine staatjes, de gezinnen, waaruit de grote Staat is opgebouwd. In deze kleine staatjes is het vooral de huisvrouw, die de koorden der beurs vast houdt. De verantwoordelijkheid van de huisvrouw voor het wel en wee van. haar staatje, moge dan in geen verhouding staan tot die van een Minister van Financiën, nie mand zal echter ontkennen, dat ook de taak van de huisvrouw een zeer grote verantwoordelijkheid meebrengt.-. „Ervaring is. een goede leermees ter,'' "doch het is met de arbeid van een moeder, als mét iedere an dere arbeid, dat een goede voorbe- reiding voor die taak noodzakelijk, op zijn minst toch wel zeer drin- gend gewenst is. Te meer nog, om dat, haar taak. een zoveel omvar- tende is. Is zij het niet, .die de zorg draagt voor haar man. en; kinde ren, en. dit niet alleen in materieel, maar ook in geestelijk opzicht? Vooral de moeder bepaalt de sfeer in.'een •.••gezia. Hoevele van onze huisvrouwen zijn er echter op deze grote on grootse taak goed voorbereid? M. a.w. h-'-ele meisjes, a„s. huisvrou wen, genieten de daarvoor be- Etemde en daarop afgestemde op leiding aan de scholen voor Nij verheidsonderwijs voor Meisjes? Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft daarvoor de vol gende cijfers: ./Iri; Januari 1950 ontvingen van de. meisjes inde leeftijdsjaren 12 tan, 15 slechts resp. 8,1 19,5%16#% en 12.8% nijverheidsonderwijs aan opleidingsscholen en, cursussen.ver bonden aan scholen, ambulante landbouwhuishoudcursussen en scholen voor winkelpersoneel. Dit, deze cijfers blijkt, dat de overgrote meerderheid van onze vrouwelijke- jeugd vande zo drin gend gewenste voorbereiding voor haar grote, toekomstige taak van huisvrouw verstoken blijft. Y Evenzeer als het noodzakelijk is, dat Nederland, wil:, hetzijn oude kracht hervinden, beschikken kan (Van/een onzer verslaggeefsters) Verschenen is hét'tweede jaarver slag (1949-1950)van het Universitair -Asylfonds. Det is in. een oplage van 70.000 exemplaren gedrukt om ver spreidte worden onder. 45000 stu denten in Nederland, ongeveer 2000 .afgestudeerden en enige duizenden industriëlen. Dit? om in wijde kring de doelstellingen van het asylfonds nog eens dringend onder dé ogen .te brengen; want het vfonds, heeft geld nodig. Het' is in 1943, na de .staatsgreep in TsjéchóslowakJJ e. met veel élan in Nederland opgericht met het' doel buitenlandse-studenten, die om- der willevari de vrijheid hun land moestens ontvluchten, demogelijk- Yheid;: te bieden aan Nederlandse, uai- -. versitéiten hun - studie /te voltooien en hun tèvens geldelijke steun/voor i Shiin otdag:eUiks r-rlevensonderhoud te .verstrekken: f Meer 'dan 50 buiten landse. studenten zijn sindsdien, op kosten van bet' UJCF. aan hét. stil-" deren. Twee er vanzuilen nog dit j aar promoveren. Velen der bursa-. ,/len zijn Tsjechen, maar de laatste jaren heeft tnen ook Hongaren, Po- iï-len, Letten; en- Bulgaren geholpen. .y'SOO'f studenten staan nog - voor. stu- die-ondersteuning op de -wachtlijst, —van wie de meesten nog steeds in Duitse D-P.-kampen zitten. „Onder hen zijn 30 urgente gevallen. Het- universitair- asylfonds heeft ongeveer f lOOtOOCnodig per jaar bm. zijn werk te kunnen voortzetten. Vin 194Ö-1950kwam ér 6SOOO aan bijdragen iniin hoofdzaak' afkom stig van studenten en ..professoren. Men komt dus geld te kort. Der hal- ..•■'ve doet het fonds een beroep op een .ieder, die haar doelstellingen ondér- schrijften welke zoals- de president „-van - het algemeen bestuur, prof. dr. G. C. Heringa, zeide, „volkomen in de lijn liggen van hetasylrecht, dat .Nederland altijdheeft geboden,". .V, Het algemeen secretariaat is ge vestigd Kromme Nieuwe Gracht 70, 'VUtrëchti'Hetgironummer is 76300. over. goed opgeleide, vakbekwame mannen, evenzeer is het noodzake lijk; te-achten, dat ook de toekom stige Nederlandse huisvrouwen de goede vooropleiding krijgen Geldt deze geschoolde opleiding in de eerste plaats voor haar, die ten slotte haar bestemming vinden .in het huisgezin, van niet minder be lang Is deze opleiding voor iedere vrouw, ook al zal haar uiteindelijke levenstaak een andere zijn. Zo ergens, dan geldt hier het „Jong gewend, oud gedaan." Nieu we tijden stellen nieuwe .eisen. Vroegsr werden de jonge meisjes op hun toekomstige taak in net gezin door moeder zelf voorbe reid. Hoe veten. van onze .vrouwe lijke jeugd vinden nu nog een op leiding in. hét gezin? In fabrieken én op kantoren, overal- nemen, naast de mannen en jongens, de meisjes deel aan het arbeidspro ces. Ook in de intellectuele beroe pen heeft de vrouw haar plaats veroverd. Maar vóór alles is zij vrouw. ZÜ behoeft in alle omstan digheden die typisch vrouwelijke opleiding» die( zij alleen op de scholen voor Nijverheidsonderwijs voor Meisjes kan ontvangen. Het is dan: ook van .groot belang te achten, ieder meisje,ongeacht haar verdere levensvervulling, één of meer jaren huishoud onderwijs te doen genieten. Hetizal ook de wel vaart materieel en geestelijk, van ons volk als geheel ongetwijfeld ten goede komen. Inlichtingen worden gaarne ver strekt door Mej. H. J. Ybes, direc trice Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam én Omstreken, Pr. Mauritsstraat 9. en Mej, J. Vlas blom, directrice Chr. Huishoud- en Industrieschool, Emmastraat 45a, te Vlaardingen. Honkbalonünoeting tussen Schiedam en Schoten 2 (923 Ook dé bohkbalwedstrijd tegen Schoten 2 is voor Schiedam weer in een nederlaag geëindigd. De eerste inning was veelbelovend. Drie Haar lemmers kwamen over dé thuisplaat maar Schiedam had direct een ant woord klaar en bracht twee man. ui veilige haven. Ook in de volgende inning leek niets erop dat Schiedameen. zo grote nederlaag zou moeten incasse ren. Wel kwamen er weer drie spe lers van Schoten binnen maar dit was geenszins verontrustend. De Schiedamse slagploeg liet echter verstek gaan en deze Inning lever de geen punten op. Toen ook het veld der zwartwit- ten fouten ging maken kwamen, de tegenstanders met de regelmaat, van de "klok "over de thuisplaat. Men. ging elkaar dé'fouten verwijten en het moreel van de ploeg daalde be neden peil. Het is jammer dat óp deze manier keer op keer de. wed strijden verloren moeten woéden want in de 7e en 8c inning bleek toch dat de zwart-witten heus niet dé mindere waren van hun tegen standers. Er werd toen behoorlijk geslagen eri er werd slechts èén veldf out gemaakt. Het was echter te laat om de reeds verkregen achter stand in te lopèn én de Schiedam mers zullen tot. a.s. Zondag moeten wachten cm te proberen de volgen de winstpunten binnen, tehalen. De zwart-witten zullen echter Zondag ms. om 2 uur een zware taak op hun schouders krijgen, want R-F.C. I dat als tegenstander zal fungeren, heeft tot heden „alle wed strijden gewonnen en prijkt boven aan de ranglijst. Misschien sal dit, de .zwart-witten inspireren tot het spelen' van een grootse wedstrijd. Mede door het plaatselijke karakter van de ontmoeting is er van de uit slag niet veel fe voorspellen. f Aduerteritie L M.) Interessante demonstratie Tot de taak van een detailhandelaar behoort een goéde voorlichting. Wan neer deze voorlichting gepaard gaat met het demonstreren van de des betreffende artikelen dan is het voor de belangstellenden een gelegenheid om iets te ïéren en voor de koper gemakkelijk en prettig om te be slissen... De Firma A. van Woerkom houdt regelmatig voorlichtingsdagen o.a. Met_ Hoover-vvasmachines en tapijt reinigers, Junker en Ruh gasfornui zen. en Philips koelkasten. Specialisten van deze fabrieken geven morgen Dinsdag 5 Juni des namiddags om 220 uur en des avonds om 8 uur een demonstratie met en een lezing over hun artikelen in zaal Marijke. De firma A. van Woerkom treedt als gastvrouw óp en verzorgt deze gezellige en Interessante middag en avond. U komt toch ook??? Een ieder die over deze. apparaten iets meer weten wil, is van harte ■welkom. Wat in e o is oei w e i h" j'; Apothekers-nachtdienst: A. Gouka, Hoogstraat 29 Bellen hij ongeval; G.G. en G.D. Tuin taan 80. Telefoon 69290. Clubhuis Ongeorgan. Jeugd: Doele-Gebönw: S—U jarigen: Maandag én-Vrij dag 16—17^0 U. Woensdag 14.30— 16.30 uur,.-/.•• - „y 12—14 jarigen: Maandag, Woens dag, en Vrijdag 18.45—20.15 uur'. Dinsdag' 18.45—20 uur en Zater dag 19—20.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrij das en Zaterdag 20.30—22 uur; Dinsdag 20.15— 21130 uur. Donderdags gesloten. F i L :NyN\y: Passage. Da. 2 en 8 uur: ■Ultima- tiiBi jr.)t'Y Monopóle. Da. 2, 7, 9 uur: De vlam en de pijl (14 jr.). Gemeente-publicatie INENTING TEGEN POKKEN VOORLOPIG STOPGEZET De gelegenheid tot hërineriting te gen pokken op Dinsdag en Donder dagavond van 7—7.30 uur is vanaf heden voorlopig stopgezet. Er bestaatechter, nog. gelegenheid op de eerste Dinsdag van elke maand tussen 2—3 uur in het ge bouw van de G.G, en GD., Tuin- laan 80. S.VJ)J».W. VIERT FEEST Zaterdagavond waren alle leden van de Schied. Voetbalver. SVDPW in Musis Sacrum hijeen, om daar het steeds wederkerende jaarfeest" te vieren. Artisten als Stoet Haspel, Cobij Bouwmeester, de Notenkra kers eb Cas Rus stonden borg voor een goed. programma, maar, boven dien bleken de leden in de juiste feeststemmingte verkeren, zodat het een geslaagde avond werd. De voorzitter der feestcommissie, de heer A- Hardeman opende de avond, maar liet daarna vlug het podium aan de conferencier, Kcstja van Kat wijk, die achtereenvolgens alle ar tisten introduceerde. En Wat ge bracht werd, bleek de moeite waard; het lachen was niet van de lucht Een bijzondere vondst was .de cla- violinevari Cas Rus, waarmee hij elk muziekinstrument, van banjo tot trompet, nabootste. De Movers vouwden hun ledematen en lichaam zoals ze het wilden en bleken de kunst van 'het vallen uitstekend te verstaan. Na afloop was er 'dansen onder, leiding van de heer C. 2iandstra, met medewerking van het orkest Leen de Bruin. Burgerlijke Stand Geboren: Cornells, a v H vanDijk en A M Korte; Robert, z v K Neele- maat en A P A van. Oyen;. Maria C, d v M van Kaalte en M Penning; OverledenH Muüsse, 1 maand. yïSSHRIJBE RICHT S CHR^'EKÏNGEN Vangstbéticht uit volle zee:' ■;A' Seh 78 met 3 k. Sch 87 met 12 k. Sch i 200 met 7 k. Seh I95 met 8 K. Sch 246 met2 3c-:sch.?254 met'20vk.';Sch -341 riret 35 k. -Sch 342 met'.4 k, Sch 402 met 4 •7 k Sch 229 met .6 k- Sch 263 met 10 k. Sch';: lo5 mét- In k. 1 Sch385". met 5k. Sch 23 met 20 k Sch 101 met 2 k- Sch' 332"met 22-k. Sch 201 met 23 k. Sch254•'met5k".Sch4- met„7 k. Sch- 75 met 20 k idt .50-netten:; Sch 77: met 12 - k.Sch 199 met 14 k: Sch'; 32 met -li k. Sch 48 mét .20 k. Sch 43met 19 :k- -/ "SCh? 59 met "10 k."Seh 132; met 5. k. Sch.'133 met 1" k. Sch 233 met 8 k. ^•Sch':Z62"rnet -7.'k.;sch"2a5'roet:l Sch V'.' 5 «iet'. 2'k. Sch .15 met;8 .1c: Sch 19 met. V - 12 k. Sch 15 met 35 k. Sch, 30 met 25 k.: y-nS-Sch 37 met 9;kSch 84,met 2 kySeh„122 12-k.- Sch 130 met;2.'vk:;,sch 238,met 15 k. Sch 250 met 2 k," Sch 297 met I k. SCh:'310 met 8 k„„Sch 31Z;:triet" .l_k..,Seh "*339 -niet,-7 „k.„-Sirii/SO/mét:.?" :k:> Sch„223 -' -mét 3 k. Sch:ïg:met 12 k^ Sch 234. met. ;:;/r2'k./Seh 361r;met|-2:k;::Sch„443 roet'12.k. fi^Seh - 64"mèt3ilc^Sc»;66r ijiet;20,,k.-; Scb ai rnet'3 k.'Sch. 89 met 10 k- Sch „95, Sch"-103 ra et,20 k- 'Sch 140 2 k. ^«fiH^l80;;iriét^.8:?k^SCfC-s242,47 "k.' Sch' 6 met'4 .k/Sch 14:gèen vangst,- Sch 47 met ^l^.:Sch":110tineti2;k,;Sch;:D8.ineta_k. fr'Sch 302 met 2k, Sch 333 met 2 k. VI.29, plarint 17 k. Vl. 40 met 35 k; VI 50 aagt- 70 met 7 k-"'l >71 met 3-k VI 73 met Vl~83 met 15 k. VI 84-met B k..Vl 88, f' -met S, k-VI 112.met 5'rk.%Vï;l32 met 1 k. VI 142 met 3 JE',VI 166"met-8 k Vl: ,-•190 mett-8 kAVl'-iSS, met- M-k.AVl 2öo U met'2 k; VI-208 met irk.„vl:216^net 2, Sch' 305/met30 k" vanj2;«chepén .-Stm. Mïf:ïg& ^métiil2QlfI^cari;::5:;,seK'i^em„'. Sch;>24T- mco- uicL.,i*w *v;.r I, /Hr'Tnet^I k:van>3'.schepen.'Sch as mét, f"tl072k" variïSüfechepeit :io BCheperi. ;sch^-:m«:;i3o;-k •249 :mét.";8ó k .yan: met^.iUk v van-"-3 Verscheidene.deelnemers en ook deelneemsters aan hét Derde 'Wé-; reld Petroleum Congres hadden Za terdag Schiedam gekozen als éind- doel. van -een trip. per touringcar:; Zowel bijde/distilleérdérij „,,De pll--; fajit"/ als bij 'riD.d: Tó cc m ptief.'1 c had; ménv;op gasten', gerekend;jén, stonden" irrteridelyke gastheren:' „gereed joïti' vde gezelschappen rond'/te leiden, door de gebouwen, waarin het Schièdannse:.; nat: -tot,d: eindproduct wordt.yerwerkti Dé firróaTT.. J. .Mel-' chers aan. de - Noordvestsingel V'eiv. bond aan'het bezoek aan de distil- leerderij. ook een excursie naar «ie „Hollsn-dia JI", waar/de. gemeeham- séerde braüdérsmdustrie - van vroe ger; is samengevoegd in éen' gebouw. De weg van de. graankorrels, die tenslotte als. moutwijn;:-het grond- product varide oudejenêverindué- trie:- de fabriek verlaten.is, niet lang, maar wel, zèer.„ -ingewikkeld zodathetvde-vraag. mócht „heten,/ of dé"LélanSsteilendebezoekers ,in.;net, ko'rte.' rijdsbeBtek," dat hen/voor/bet Schiedamse rojionthoudwas/gelgten, voldoendeoverzicht kregen wani,het geen -in'; en om ons stedelijke; pro-^ ouct. fe -beleven valfi-'^v/ Zo wél ia dc rond gang" door' 'de gistfabriek en de., distilleerderij 'in ,,'s Gravelarid" en aan "de Noordvest singel als aan. de Lange Haven, wachtte beide malen een glaasje, al of niet opgeluisterd met dat andere zo „békende Hollandse; product, .dé zoute haring. Zover in hun vermogen lga, hebr ben bij de excursie aan de Noord vestsingel de heren Melchers jr., Smits, Haverkamp-; en. de bedrijfs leider van de fabriek .,/HpUandia ir eri '- aan: de Lange Havende- heer, L; j. M. iMelcher3. de„buitérdanase gas ten, dié/ affcomstigi/warm' "uit; Enge-, land," Frankrijk éri/;'.Duitsland; in .korte tijd wègivïj s1 tra ch ten té m a - ken in het'gebiéd, waar zij door hun 'dagelijksearbeid zelf zo góed thuis zijn. ïn de distilleerderij „De Locomo tief". zijn; de bezoekende „congressis ten, hoofdzakelijk Engelsen, "en-maü- se lidgemaakt; van/denieuw ;opge- •richte „Locomotiefclub?,if. waarvan de "leden elkaar direct kennen, door het;; dragen van een met drie loco motieven gesierde?.das. 1601, Zo langzamerhand besluipt Rob het angsti ge vermoeden, dat Lu-' pardi weer bezig is met een heel gevaarlijk ex periment. Maar de ge leerde „is erg: mededeel': zaam en hij laat hém ai- les zien. Wanneer Lupar- di hem op zekere -dag uitnodigt mee té; gaan. op een verkenningstocht in een robot noemt Rob die uitnodiging gaarne aan. Buiten zwermen honderden robots in de lucht en de stilte vui\ het Poollandschap wordt alleen verstoord door he.t gezoem van honderden hef schroeven. Uit' «ie vreemde apparaten, die. in een lange rij staan opgesteld, spuiten Ijle, dunne stralen. Wat heeft dat allemaal te betekenen? In het afgelopen weekeinde is Schiedam rijkelijk bedeeld met muziek van het nationaal muziekcorps van het Leger des Hells. Het begon Zaterdagavond met éen concert in de Julianakerk, terwijl het Schie damse publiek ook Zondag met de prestaties van dit corps heeft kun nen kennismaken. Het gezelschap heeft zowel 's middags in de Plan tage als 's avonds tijdens de openluchtbijeenkomst, zijn dienende taak vervuld/;/'./'::/''C"/'..V '!- Zaterdagavond hebben we in de Julianakerk ervaren tot welke ver richtingen dit corps,dat pas in 1917 werd opgericht, in staat is. Samen gesteld uit korpsleïders uit diverse steden, bezit - elk lid een feilloze techniek, die wel voldoende bleek irit de prachtige soli, ,vDe Herauten" een stuk voor cornet-trio en „Het lied van de Heilsoldaat" (Eupho- nfumsolo) - waren getuigenissen van uitzonderlijke beheersing - van het instrument. Door de techniek ont brak er echter geenszins iets aan doorvoelde voordracht, elk stuk. kreeg de vereiste nuanceverschillen. Dit was fanfaremuziek van de beste soort, zoals we slechts zelden te ho ren krijgen. Uiteraard staat bij dit corps de dienende taak op de voorgrond, zo dat veelalzieken en gevangenen van deze muziek kunnen genieten. Zondag echter was het corps te be-, luisteren in de Plantage en aan de Gerrit Vérboonsti-aat en ongetwij feld zullen velen onder de bekoring zijn geraakt van deze frisse, mu- zxefc Nadat het Nationaal Muziekkorps van het Leger des Heils direct nu aankomst m Schiedam, vergezeld van Wilton Ffyenoard en O.B.K., een rondgang door de stad had gemaakt, vond een ontvangst pïacris ten stadhuüe, waar B. en w. een. deputatie van de korpiilëden ont ving. Op dé: Grote Markt vierden ter ere van de gasten enkele lie deren tengehoregebrachtdoor -het Schiedamse korps-. ESPERANTO-AGENDA .1 'Mardo-komérikurs'o "gv de Kdó „de Vries -Poortugaalschestraat 21 'b. nla austrLa," vK^aracUnQ RuszrneyEr. Venrimulthórnbre;/kal "zörgu/ ke ri ha vos- ;.bÓQan:;iraemóxon "Pii Schiedam.' Xa- lesta ide. lA„sekcio .:XIX" el-Rotterdaro Cstas xjroKrastlta gis Septeiribró'. Enige tijd geleden konden wij berichten, dat 't gemeentebestuur in verband met ce te verwachten grote, toeloop- van leerlingen in 1952 heeft aangevraagd, de toela-„ tirigsleeftijd óp de lagere „scholen: voor de op 1 September beginnen de cursus iets later te mogen stel len,, zodat voor een deel spreiding van liet hoge aantal leerlingen van 1952 zou kunnen worden verkré- "ieriu 'Naar'.wij vernemen is thans."of-, fideel bericht ontvangen, dat; dit verzoek' - is ingewilligd.; Dit beté kent, dat die "kinderen voor 1 Jan. 1952 de leeftijd van zes jaar be reikten reeds op 1 September naar de lagere school kunnen gaan. "Volgens de ouder regeling zou het zo zijn geweest,, dat deze kinderen tot September 1952 hadden -moe ten wachten indien; zij tussen October en 1 Januari' jarig waren- geweest- „Het Baarsje" opent het \dsseizoen De/'S.H-V. „H&t Baarsje*'' opende1 'Zón-' da? het seizoen, met een onderling; ron cours' In de haven van Vari Nelle en D elfshaven se Schie. lo totaal, werden 150 maatvissen. we gende ;7438 gram gevangen; Ce prijzen werden gewonnen door 1- S. ,v. a. Heek 19 stuks, 938 gram; 2. G.. v. d. Steen- 17 ^stuks. 935 gram'; 3. M. H. Wolthuis 20 stuks, 920 gram; 4. Chr.' Etmari, .18. stuks, 870. gram5. D. vQets, n 4uks, 660 gram; 6. K-Kok, 12 stuks. 620 gram; 7/ A. Hordijk, i* Értuks./eio gram- Eeo extra pms Be schonken door het Ud A. ?Ë^ers Is "g*? wonnen door dé heer Chr. Etman. :Het bestuur 'maakt bekend dat. de rookta fel. gevallen is op No, '<93. STADSKRONIEK Zaterdagmorgen moest de „be stuurder A. G. F. v. D- met, zijn bestelauto komende,, van.de Sin gel op de Broersvest stoppen: voor een nasserende" auto/ Op hetmo ment; dat hij weer. wilds gaan rij den boogde een motorrljder, J±.G. vari - Ö-voor de bestelauto:langste rijden. Bij de. botsing werd;"de mo torrijder tegen de „straat gewor pen. Met een onderbeenb reuk heeft de G.G.D. de man opgeno men. :NNNnaNï In Kethel ..kwamZondagavond op de Schiedamseweg een onver wacht einde aan de fietsrit: van mej. J. J. D. en haar verloofde toen de sturen van de minnenden: i in elkaar verstrengeld geraakten, i Mej. :D. kwam zo hardhandig m V aanraking met het wegdek dat_ zij een schedelbasisfract.uuropliep. Na door dr Van de Kuij te .zijn be handeld is" zi.1 naar het gemeente^ ziekenhuis: gebracht.- De Vlaardinger F. W. wilde .op de Vlaardingerdijk de weg over steken onr het werkterrein van. "Wïlton-Fijenoord "op te rijden. De bushalte is ter plaatse zodanig aangebracht, dat .dit// oversteken bij het aanwezig zijl) van een R.E.T.-bus lang niet van gevaar, ontbloot is. Toen "Wï voor' de "bus langs reed kon hij nietconsta teren, dat hier" achter/een voorbij rijdende auto schuil ging. .Hij werd aangereden. De.ambulance van de wérf bracht de man naar.; het Vlaardingsé gemeenteziekenhuis. Ogenschijnlijk was hij" ér" met alleen verwondingen aande knie afgekomen. „JONGE STRIJD-"-PRO GRAMMA Men Bchrijft ons: in het maandblad ,/De Jonge NW-er" is een fout „geslo pen watb etreft het programma voor. Juni. Zoals voorheen zijn de Maandag avonden hestemd voor toneelrepetitie onder leiding van J. v. Bam, en de VrUr dagavonden voor muziek onder leiding van W. Schelf er, dus geen toneel. Ook op., de "Woensdagavonden.:.', komt de groep bh" elkaar, in/het/Sterrebos waar onder./leiding;van1KddyT/ten; Pie- rik spel en sport wordt beoefend. Alle avonden„beginnendm- 7J0 uür/;.Op Za- terdar. ^Zohda g' 9 -19Ö Jun t" bei eggen we een: weekend in Oost voorried - 'Zohdag--'17„Jimt/gaat men:„onder lei ding "van 'ónze ■secretaris' naar/ Avifau na's vogelparadijs. Voor. alletochten1 opgeven op de groepsavonden. of Heen-, vlletstraat 5. Het bestuur van „Jonge Strijd" is nu als volgt samengesteld: ..C. v. d. Hoek. voorz.-jeugdleider: X.ï'J./T."Boender se-- cretaris: R. v Scheldète penningmeester; Es. Kalkhoven 2evoorzitter;" W. de Vries 2e -penningmeester, ■■'.'.,/f Uitstekend programma op I arkenoord Zoals reeds eerder gemeld, zal de "aankomst van de voorlaatste/rit van de Rende ..van Nederland niet ge schieden in het Feijenoord-Stadlon, -maar op hfet" nabij gelegen/ circuit ..Varkenoord". Het interessante Voor programma .stelt de Rotterdamse wielersport-enthousiasten in de gele genheid de beide matadoren en al-- leenheersers iri het-rijk vari de sprint wereldkampioen Reg. Harris en onze landgenoot 'Arie vanVliet aan het .werk, te zien „in drie sprint- manches en "een manche roven, vijf km. achter Joco-dernies. Verd°r zullen tien' vooraanstaande amateurs: Bontekoe, Verhoeven, Van. Oers, Alblas, Brinkman,.Geluk," Van Gils, .Muilwijk, Stout - en Van der Vaart een kiteressante wedstrijd, óver tien km. „eveneens achter der- nies'/ rijden. Het programma wordt gecompleteerd 'met een wedstrijd over 35 km. waaraan ongeveer vijf tig amateurs zullendeelnemen. Dit voorprogramma begintZaterdag avond om 6^0 uur en „men hoopt dit programma /té "hébben afgewerkt, wanneer te goed 9 „uur de renners worden verwacht; van. de Ronde van Nederland, Het Rotterdamsch Parool zal voor. die gelegenheid een -rechtstreekse reportage van deze rit /verzorgen, welke zal worden uitgezonden via dé geluidsinstallatie ophet." circuit; Varkenoord. De derde klassers Er stonden voor de derde'klas nog slechts enkele wedstrijden op het programma. In "afdeling B: ging de laatste wedstrijd van deze competi tie tussen Hoek van Holland eri KKAVV. Hoek van Holland; iegde er behoorlijk het hout .op. en -zegevierde met 7—2. De strandbewoners stijgen door deze overwinning twéé plaatsen cp de ranglijst en eindigen nu op de zevendeplaats. EDS kon .hef inafdeling C te Moordrecht, tegen de club van die naam niet bolwerken en ging met 4—3 ten onder, waardoor de Rotter-, dammers rui voor goed aan de laat ste1 plaats zijn'genageld, want Olym- pia wou de Goudse derbyvan Ona met 2—0, Helaas zullen onze stadge noten dus het volgende scizoèr. hun heil in de vierde klas moeten zoe ken. VDL en Hillesluis deelden (3-3). Voor de completering van de rang lijst van de derde klas ;D was nog slechts het spelen van de ontmoeting Pap en dr echtLeonidas nodig. De 4—4), die/ eerstgenoemde bevocht, bracht haar eéri plaats omhoog. Wel iswaar bezit DHZ eveneens 24 pun ten, doch het r doelgemiddelde van Papendrecht steekt gunstig: af bij dat van de Rotterdammers. DCV, dat.oók een gelijk: aantal punten bijeen heeft, blijft evenwel de „vierde plaats": ber zetten met haar doelcijfers 62—"37. (Advertentie. LM.) Voor de .derde maal in enkele dagen heefi baldadige Jeugd Za terdagmiddag brand gesticht, dit maal in een partij spoorwegbiela liggende op een terrein aan „de Vlcrhavenstraat. Een partij van 1250 biels werd ernstig doof het vuur aangetast. De schade be draagt circa f 12.000. Doordat het vuur vlak hij een opslagplaats voor bijzin e, bestemd voor ran- gcerlocómotieven woedde, was het gevaar "voor een ontploffing niet denkbeeldig. De rutten van de op slagplaats waren reeds gesprongen. Door betsnelle optreden ran dé brandweer kon een ramp worden voorkomen. Tegen half 'drie werd .een zware' rookontwikkeling geconstateerd. In zeer "korte t^d arriveerde, de brandweer, t.w." G 3 en slangen- wagen .48 (rood), die/onder leiding van. onder-brandmeester W. Bel de blussingswerkzaamheden be gonnen'. Later werd de leiding overgenomen door brandmeester A, J.Adyqcaa.t;;èri/ip.ofdrnan;iA.1 L Boane. .Ömdat;„het vuur opkorte afstand,, van-" ';de.. - benzineopslag- plaatswoedde, werd" autospuit 2' Excelsior II terug in de reserve eerste klas Het tweede elftal van Excelsior, dat met ruim verschil kampioen was geworden van de reserve twee de klasse, is gisteren door een over- winning "van -7ri-l óp D.H.C, "H te Delft na een;: afwezigheid, van vier jaar in de reserve eerste klasse te-: ruggekcerd. In 1947 'moest.Excëlsi6r." II degraderen, maar de 'reserves va.n de Kralingse club zijn met glan? te., ruggekomen. De vier promotie-v/cd strijden.tegen Xerxes II en-D.H.C. 11 leverden acht punten op en de doel cijfers latengeen twijfel aan het krachtsverschil bestaan: 23 voor en 3tegeri./::.--n-V-v ontboden, -die echter geen dienst behoefde te doen. Met vier stralen werd het vuur berireden, te we ten door twee stralen van slangen- wagen 48, - een straal van de G 3 en eeri straal van slangenwagen 45. Na ongeveer' tien miunfen was het ergste gevaar geweken, doch het heeft geruime tijd geduurd voor het blussirigs- en mimmgswerk was beëindigd. Een tweetal jongens, die ver dacht werden,, het vuurtje te heb ben aangè trokken, 'zijn gearres teerd.. Zij hebben éenbekentenis afgelegd;-""' /;.-'. Advertentie L M.) prs#ésJjnü opleidende v/b:ex&meo DEC.- MM. Vo#r;d» W«l»tl«3 to* ln*ll* «ur- *u* b fl«>n bo«khoudhundlg« htnnli V*rillV'MUfW#1 wlj «r m>< nadruk op wljaan/ dat batrokknnan oi«r anthouilaaniB, ;W«tlllurt ao aan On re gt)l*agdenlljti 1950 Ynrmnldi: rvlm 750 MmM n»l optafdlngitrjdBU en -wordt U op len/aag. toosazandtn. Inl, en lnschr. daEOlülts van 9—17 eD van 39—21 uur'aan het.le3gebouw HetmrnaiJssingal 111'- Ttl.' 30898 Onder grote belangstellingvan: pq-„ li tie- en 'gemeente-autoriteiten is vanmorgen om tien ,uur dé nieuwe manege van de bereden politie ge vestigd aan de Duivenvoordestraat officieel geopend door hopfdcommisr" saris H. M. C; A. Staal. Jri z«n rede/ voering dankte de heer- Staal, de ge meentelijke, autoriteiten en de archi- manege waarvoor, dé plannen al tien tect endie de: bouw van deze nieuwe jaar bestonden, mogelijk hebben ge maakt De" manege is 33"bij.: 10 me ter. laog, "overdekt, heeft, een geheel betonnen oridergrodn en „isi-.uitge* voerd door de firma A .Keizer uit IJsselmoriöe. 'Na afloop van de plechtigheid gaven" de manschappèn van de. Bereden Brigade demonstra-- ties. :-■'. v-".//'-/.. Brugopeningcn gewijzigd Ter bevordering van een 'gunstigyer- ningslia yérite. den géwijzigd; 'Bestaande -re^el.' ;ie.45—17:00* 10:10—18.30 214IH-22.0Ó""- xA "als volgt wor-" i //Regei/ap 5 "Juni a.s. 16.13—16.30? vervalt •r$ •..-19.42—20,00'' /'-„vervalt.-"„i.;., ;225(H-23:0öri. „Ik "'steek.-ze/'dóód en'"•vermoord- ze,'' dreigde1 :öp«i2..: Januari In "zijn, woning de Rotterdamse havehar-: beider" W. A. KL; tegen een/ aantal mensen: en hij zwaaidedaarbij/ge- va arIijk? meteen bajóhétj KLwas in dé/ olie 'en is; nudoor de .kanton-L rechterveroordeeld tót 4 dagen hechtenisvoorwaardelijk met een proeftijd van /twee jaar. Ook- moet: hiji: zich gedurendedié tij d and er toezicht stéllen .van het corisülta- tiebureau voor alcoholisme. SCHIEDAM HOOVER JUNKER EN RUH PHILIPS U komt toch ook naar zaal Marijke, Brocrsveld 121?? BR OERSVELD 137—139 TEL. 67736 „;,T'a r ièfL z/"// S „1—15 woorden 0.65 .Elke 5 woorden meer 0.20 Meubelbeurs-Nieuws. Vast tapijt vormt een ideale vloer bedekking, welke Warm en luxueus aandoet en gemak kelijk schoon te houden is. Duur behoeft het niet tè zijn; wij leveren Jute JaspéTapjjt k 6.00 per Meter.- „Dé Meu belbeurs", Lange -Haven 95, Filiaal Gr oenelaan. 109. ■■'■N Speciaal adres voór.inlUsten van foto's" en platen is „Ru bens", HOogstr. 158: V?ij hëb- ben scI?ildërstukkeii: en/pas- tels in alle prijsklassen. Permanent-Wave; compleet,/; 5,75, Ook "speciaal alle kleuren haarverven/:, "Kap- sa lónAlïda", Gróte Visse rijstraat 8 E (hoge .stoep). Tel. 33752. Rotterdam? stencil werk óp'* elk "gebied. Copieerinr. „Spêed", Ver enigingswerk, ^zakenbrieven, folders. Lange - Haven 35.; nabij badhuis, tel. 166143. Autorijles iri de niéuwe Vauxhall '5D door KNAC erkende instructeur, met ja renlange ervaring? Dan Jan Waltman, Rémbrandtlaan - 58.a, Teh 67335'.f/ Te/kóop /een z.g/ain.. kinder- wagen. "Engels"' model. De Mos,, Boylestraat 24.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2