Bij het Zaterdagmiddagvoetbal >ioen Na een spannende strijd kleine nederlaag van SPORTUITSLAGEN SCHIEDAMS LAGER VOETBAL' Er kon volop feest om worden gevierd door de gehele club Sparta-Xerxes (2-0) na levendige strijd Schiedamse cricketploeg slaat in Den Haag goed figuur Succes 2 ontsnapt aan degradatie Feyenoord op schot tegen SW (7-0) VOC verliest van PW (40 runs) Öe Zaterdamüdrtac-Yoetballcrs, in Schiedam vertegenwoordigd door dc verent pingen PPSC en HBSS, verheugen zich vooral de laatste jaren in de belangstelling van yoe taalminnend Schiedam. Dat de geleverde prestaties daaraan niet vreemd waren, ral een ieder duidelijk z(Jn. Beide elnbs promoveerden na afloop van het vorige seizoen van de afd. Rotter dam naar de vierde klasse van de KNVB. Lange tijd sap het er naar uit, dat ook dit jaar twee Zaterdagmiddag-kampioenen konden worden be- groet. HBSS zakte in de laatste maanden echter wat.af, maar niettemin kon tenslotte toch een. aeer behoorlijke plaats in de kopgroep worden ingenomen. v l'-js-" - Met PPSC was het anders gesteld. Onversaagd zette men door, met als resultaat dat door een 30 overwinning op Rijsoord de kamploemvlag kon worden gehesen, na een verblijf van slechts één Jaar in de 4e kl. C van de KNVB. PPSC behaalde 28 punten, terwijl ZWSH, no. 2, het tot 27 punten bracht Wel een bewijs hoe spannend de race tussen belde cluhs tot aan de laatste wedstrijd was. F.P.S.C.Rysoord 30 I»ang hebben de ditmaal in 't rood gestoken PFSC~ers hun aanhang in het onzekere gelaten, want voor de rust kun men maar niet tot het sco ren yan doelpunten komen. Enerzijds moest dit geweten worden aan de PPSC-linkervleugel, die er maar niet in kon komen, anderzijds ston den er in de Rijsoord-verdedigrag twee backs die hun mannetje ston den. Slechts midvoor Winkelman en rechtsbuiten v. d. Wilt vermochten het de - Hijsoord-verdediging zo nu en dan lastig te maken. Vooralsnog zonder resultaat. Doordat ook de PPSC-verdediging met stopperspil Kalden aan het hoofd sloot als een. bus, verwonderde het eigenlijk nie mand dat de rust met blanke stand in ging. v- [Q ;-:' In detweede helft hadden de PPSC-ers reeds na 5 min. spelen succes. Rechtsbinnen KöUer trapte het leder in de richting van het vij andelijke doel. Dé opspringende bal werd door de snel naar binnen geko men v. [cL Wilt juist voor de grijp grage handen van de Rijsoord-doel- man over diens hoofd in het doel gekopt, 1—0. Niet ontmoedigd vocht, y Rijsoord door. PPSC mocht van ge- luk spreken toen een onnodig door Kalden veroorzaakte corner uitstekend door Rijsoord's rechtsbui ten Molendijk voor het doel werd geplaatst. Broekhuis kopte de bal daaruit hard tegen de PPSC-deklat. De terugspringende bal werd ten slotte door Brussé hit de bovenhoek het veld ingewerkt. De Rijsoord-aah- vallen bleven gevaarlijk, totdat een kwartier voor het einde EPSCs J'? linksbuiten v. Ravens het op zijn h eupenkreeg en> met /éen- waarlijk schitterend schot het tweede PPSC- doelpunt scoorde, 2—0. Vijf minuten l later kopte Winkelman een vooriet :-fvan Brussé in het netder bezoek ers, zodat het kampioenschap een. feit kon worden genoemd. Scheidsrecb- j. tér Wessel heeft deze zeer sportief gespeelde -wedstrijd uitstekend ge- Ipleiüj 'ïMi Vanzelfsprekend" was' de vreugde Avdéri. -BPSC-ers groot- Reeds op het; terrein 'bood het Rijsoord-bestxrur fraaie bloemen aan. i"; Hoe populair PPSC's voorzitter, de. cheer M. Kooyman, wel ia, bleek toen' de spelers' hem op hun schouders in de richting van het kleedlokaal droe- v -gen. Zo -goed kon het evenwel niet -v zijn of ook .aanvoerder Liebéek moest: in triomf worden rondgedra- v gen Het elftal dat het "tot: dit succes. bracht bestond Uit de navolgende 'spelers:, doél: Onderdèlinden;achter: v. d. Berg en laebeek; midden: de -Jonge, Kalden en Brussé; voor: vj Havens, de Ruiter. Winkelman, Köl- X'ler en. V; dL Wilt,terwijl-'reserve KSnemann. in .15 vorige ^wedstrijden van de partij was. -}- Sfv^^Gènilme.^tijd'-ia:' het afgelopen sei- k~ zoen was de bud-eerste-elftalspeler .--van SW,. Gerrit v. Bochove, met de 4 traicing der spelers belast, wiens taak kort geleden door. Arie de Bruyn werd overgenomen, r- 's Avonds hebben, de PPSC-ers m l een-stampvolle benedenzaal van jDe [-Amstelbron" ,het feest voortgezet,; v waaroiin;; het 'bondsbestuurslid de L heer H. Teeuw, namens "de KNv"B i' veel geluk wenste' in de'ongetwijfeld •%irzware promotiewe dstrijden. Heeds els. Zaterdag wordt'de.eer- m ste promotie-wedstrijdPP Bosboek .'"-tegen .het ■Ridderkerkse .R'VyH ge-: i?rSpeeld,:;tegen 'welke.-verenigingin y een thuis-en een uitwedstrijd zal "móeten worden.uitgemaakt wie. van '••^beide cliibs naar de derde klasse zal promoveren. lïrsus.Tc Werve. 20 In een alleraardigste wedstrijd ^'heeft 'Ursiis 'het-bezoekende -Te Wer-;- ^•ve :erbnët 2—0 weten ouder Té bou wden.- Voor de rust was er van vlkrachtsvèrschil - weinig sprake. De 'i- nist- kwam dan ook met dezelfde stand :als waarmede men was be jonnen. De tweede helft was 10 min. oud toen rechtsbinnen Ouwendijk krurig solowerk met een uitnemend; schot, het eerste doelpunt scoorde, 1—0. Dezelfde speler kopte na een half uur een voorzet van linksbui ten v. d. Gaag in het Te Werve-doel, 2—0. Door goed doelmanswerk van Scheewe in het, Schiedamse doel bleef de stand verder ongewijzigd. V.O.G.—H.B.S.S. 3—2 Met 5 invallers moest HBSS j.L Zaterdag naar Den Haag om daar VQG te bekampen. Voor de Schie dammers stond niets op het spel, maar toch had het de sportieve plicht te -vervullen tegenover PTT,, door dus op beide punten beslag te leg gen. Aanvankelijk zag het er dan ook naar uit dat de Schiedammers een grote zege zouden gaan behalen, want reeds na 20 minuten spelen hadden zij een 20 voorsprong. Na de thee zette VOG alles op alles en zowaar bleef resultaat niet uit. Het scoorde een doelpunt en 10 minuten voor tijd nog één, zodat de partijen weer op gelijke voet waren gebracht. Opgemerkt dient te worden dat de Schiedammers enkele opgelegde kan sen onbenut hebben gelaten, 2odat de overwinning in eigen hand was. Toen het echter 22 was. gooide VOG er nog een schepje op en mede dank zij een vreemde beslissing van de overigens goed leidende scheidsrech ter verloor HBSS. Op 1 meter af stand van het doel kreeg VOG een vrije trap toegewezen, welke tot 4 maal toe werd overgenomen. Toen de bal bij het vierde schot in het doel belandde kende de arbiter een doelpunt toe, zodat HBSS met 3—2 verloor. r Het tweede elftal stelde het kam pioenschap nog even uit door met 1—1 gelijk te spelen.tegen Zwalu wen V. 3. -w" ;v -A-: G.T.B.—Excelsior M3 0—5 In de belangrijke ontmoeting tus sen bovengenoemde elftallen maak ten de Schiedammers een slechte beurt door met 50 te verhezen. Een met twee invallers spelend GTB kon er maar niet inkomen en mede door slecht' afwerken had Ex celsior met de rust reeds éen 3—0 voorsprong verkregen. Na de rust ging het wel iets beter maar GTB kon niet verhinderen dat Excelsior dat zich volkomen gaf de stand tot 50 opvoerde. Door deze nederlaag is de kans op het kampioenschap voor GTB aanzienlijk gedaald. Het Is Zaterdagavond op het ter rein van Sparta een aardige en le vendige ontmoeting, geworden tus sen Sparta en Xerxes met af en toe vrij fel spel aan beide kanten. Vrij spoedig maakte Sparta na een vlotte aanval door Brandse het eerste doel punt. Tet de rust bleef de stand on gewijzigd. r; Na overwicht in het begin van de tweede helft moest Sparta zich daar na enige tijd aan zijn verdedigende taak wijden. Het schieten van de Xerxaanse voorhoede was evenwel niet altijd even zuiver. Daarenboven was Landman in uitstekende vorm en. vooral een bijzonder fraai schot van Beun stopte hij uitstekend. Te gen het einde kwam Sparta weer wat meer opzetten en na enkele ver geefse pogingen moest de doelman van Xerxes, Miihring, die een zeer betrouwbare indruk maakte, voor de tweede maal voor een ingezonden bal zwichten, ditmaal van de voet van Benningshof. (2—0). BJj Xerxes speelde de oud-Neptu- niaan Everse stopperspil en deed dat goed. Bij Sparta was de rechtervleu gel goed op dreef en verder ook de half linie. Worseling. die bij de bewo ners van Spangen de rechtsachter- plaats bezette, debuteerde niet on verdienstelijk. Te Utrecht hield de Kon. Nëd. Dambond Zaterdag haar jaarverga dering. Het nieuwe wedstrijdregle ment werd. behoudens enkele kleine wijzigingen en aanvullingen, nog een jaar op proef aangehouden. Voorts werd o.m. besloten in de toekomst de demi-finale om het landelijk club- kampioenschap uit 12.clubs te doen. bestaan, t.w. de provinciale kam- pioensclub 1 extra vereniging uit de grootste provincie (d.i. momenteel Zuid-Holland). De finale zal dan uit 4 clubs bestaan. In het bestuur kwam geen wijziging, daarentegen werden j enkele commissies aangevuld, alsme- j de de redactie van het officiële bondsorgaan gecompleteerd. Succes 2 heeft toch nog kans ge zien om aan de degradatie te ont snappen. Na spannende strijd heb ben de reserves Ons Huis 2 op hét nippertje met 2—3 verslagen, waar dóór zü één punt meer hebben dan de Rotterdammers; die nu uitge-, speeld zijn. Uit 14 wedstrijden heb ben laatstgenoemden 6 punten, be haald. terwijl Succes 2 er nu uit 13, zeven, op haar naam heeft staan. Dg uitslag doet al vermoeden, dat, het niet gemakkelijk is "gegaan.: Al spoedig nam de.thuisclub de leiding, maar ondanks de overwegende meerderheid, duurde het geruime tijd voor T- Rijgersberg met een ver schot de partijen op gelijke voet bracht. Na de wisseling bekeek Ons Huis het weer boter dan. de ScbieT dammers, die hun meerderheid maar niet in doelpunten wisten uit 'tc drukken. Nog voor de rust nam de thuisclub opnieuw de - leiding <2—1). Na de hervatting gelukte het wat beter in het Schiedamse kamp, want al spoedig noteerde H- Vietje 22. Door goed verdedigen en sterk middenvakspel bleef de 3e Succes-aanval het gevaarlijkst.. Re sultaat bleef j niet .uit, want 10 mi nuten voor tijd. smaakte P. Lemson het genoegen .hetwinnende doel punt te scoren. Door deze uitslag kunnen de blauwvvltten weer ruin\ adem halen. De A-adspiranten hebben gisteren aan de juniorenwedstrijden van de Rotterdamse Korf halbond deelgeno men en hebben daar redelijke re sultaten geboekt. Door de laatste partij met 02 te verliezen vielen zij weliswaar net buiten de prijzeti, maar ontevreden mogen de jongelui zeker niet zijn. De uitslagen waren: Sperwers B—Succes A 0—0; Hüle- aluis A—Succes. A .1—1; Succes A— Rozenburg B 2—0 en Succes A— Eureka A O—2. De eerste prijs werd behaald door Hillesluis A en. de tweede door Eureka A. De wedstrijd, die Hermes-DVS gisteren aan de van Hogenhoucklaan tegen het eerste elftal van de grote Haagse speelde, was min of meer een. reprise van de match van verleden week tegen HCC 2. Ook nn was er volop spanning, die voortduurde tot de laatste minuten van de str«d. Het enige verschil was, dat de Schiedammers thans met een kleine nederlaag naar huis werden gestuurd, terwijl zjj vorige Zondag een draw uit het vuur wisten te slepen. Hoe klein deze nederlaag wel was, blijkt uit.het feit, dat, nadat Hermes 162 runs had gescoord, de HCC dit totaal vjjr minuten voor tjjd wist te passeren voor het verlies van 8 wickets. Voor. onze stadgenoten was het jammer, dat, hoewel hun fielden op behoorlyk peil stond, rij geen tegenwapen wisten tegen de vele gestolen korte runs yah de Hagenaars. Ook enige kl eine vang kans j es werden ni et geaccepteerd^ Was Hennes er in geslaagd over het totaal van 162 runs.slechts een kwartier langer te batten, •dan was de overwinning de HCC vrö zeker ontgaan. Toch. tan over het algemeen worden gezegd, dat de Hagenaars de overwinning wel verdien den. Vooral hun batten stond op heter peil dan dat van Hennes. Het Her mes-elftal heeft nog steeds te kampen met een vrij lange „staart", terwijl de HCC van. nummer 1 tot 10 zeer behoorlijke batsmen in het veld bracht. Van deze lange staart roerde zich namelijk alleen Rulténnan verdienste lijk, de rest faalde op het goede bowlen van de Bens eh de jeugdige Vrlens. Teveel bouwt het elftal nog op enkele topbats, zoals Stolk, v. d, Ende en Tettelaar. De rest laat zich vrl) gauw Intimideren, met het gevolg, dat wan neer eenmaal enige wickets snel vallen, de collapse gewoonlijk niet meer te stuiten is. '.'ï.4; Ook gisteren was het weer zo. Stolk had voor het eerst; de toss gewonnen en verkoos cp het mooie veld eerst te gaan batten. De start van de Schiedammers was bemoe digend. Wel viel op 20 het wicket van de openingsbatsman .v. d.Sloot (11), maar aanvoerder Stolk en dit-; maal .v. d. Ende'.liéten „sound" cric ket zién. De bowlery van de Hage naars, meestal in handen vanVriens en de Beus, was niet zo eenvoudig. Vriens kwam scherp van de raat en de Beus had het volkomen in zijn macht alle effect aan de bal te ge ven. DéHGC change de' tij dens het samenzijn van'Stolk - en v. d. Endé veelvuldig, zeer vélebowlers kwa men aan. bod. Zij slaagden er echter, niet in eenscheiding te bewerkstel ligen! Met goed cricket, zowel aan vallend als verdedigend, kwamen de runsr V, d. Ende beheerste zich dit maal zeer goeden scoorde hoofd zakelijk langs de grond. In de laat ste .overt voor de lunch had hij éven geluk, toen een'door hem in de slips gegeven vangkans door de onoplet tendheid van de fielder werd ge mist. De lunch brak aan met de goede stand van 93 runs voor het verlies van 1 wicket, [zodat-de Schie dammers met een gerust hart het vervolg van de strijd tegemoet kon den zien Helaas bleek, echter ook hu weer dé lunch een ommekeer in. het spel 'te i zullen veroorzaken.Wel begon v.d- Er.de vrij spoedig iéts vrijer te spelen en kon hij enige harde vieren scoren, maar hij moest deze vrijheid toch met, het verlies van zijn wicket bekopen. Toen hij n.l. de Beus weer reebt vooruitwil de „driven", speelde hij de bal hoog in de handen van de bowler. Hij had een waardevolle 49 gescoord. Dubbel jammer was het echter, dat slechts 1 run later, ook Stolk het veld moest ruimén, eveneens als slachtoffer van .de Beus. Een lange bal van de bowler beoordeelde hij, namelijk verkeerd,, ging achteruit in plaats van vooruit, en ging ■l.b.w.- voor eeu goede 44. Zo waren twee volkomen ingespeelde batsmen van de mat verdwenen en wees het sco- xingsbord een stand aan van 3 voor T15. Schijnbaar was er nog geen vuiltje aan de lucht,maar spoedig zou blijken, dat ;de rest het goede bowlen niet kon weerstaan. -Eerst, viel J. Keuzenkamp (ingegaan 'als' nummer. 4) als slachtoffer van Vriens en wel slaagde Tettelaar er daarna in éen zes in de tribune te slaan op de Beus, maar vlak daarop werd-ook hij door een scherpe off- break van Vriens gebowled. Stand' 125 vooir 5. Hermes in zak en as, volkomen. geïntimideerd! 1 De nu volgende batsmen bleken niet genoeg tegen deze moeilijkheden 'opgewas sen te zijn. Achter, elkaar, sneuvel den nu A, Keuzenkamp, Scheepma ker, éh van Meurs voor luttele runs. Een geluk, was het. nog voor de Schiedammers, dat Ruitérman het hoofd koel hield "en lustig stond te slaan. Vooral de Beus raakte, hij enige malen flink, o.a. met [een zes recht vooruit Zo kreeg het totaal nog een behoorlijk aanzien en was de cohapse. ..schijnbaar" niet zo groot Ruitérman gingtenslotte voor een harde 23 op enigszins ongewone wijze run-out Hij wandelde name lijk, nadat hij een bal van De Beus op zijn benen kreeg en er voor l.b.w. geappelleerd werd, enige stap pen uit ziin crease, de wicketkeeper kreeg de bal te pakken en haalde de palen omver. Het totaal-van de Schiedammers werd 162. De^-."Beus bowlde 27 overs" en nam 4 wickets voor 90 runs (vrij duur dus), dé jeugdige Vriens bowlde uitstekend en nam in 24 overs 5 voor 31. Voor de HCC openden om onge veer kwart over drie W. H; Gal- lois én J. Wisschoff op het bowlen van Ruitérman en Scheffer. Enige overs voor de thee van. kwart over vier changede Stolk en liet de slow- bowler A Keuzenkamp bowlen. Deze boekte reeds, direct succes, toen Wisschoff door Scheffer op zijn bowlen gevangen werd. ruitérman: GAP GOEDE HOOP; v Vlak daarop rekende hij ook de nieuw ingekomen batsman Arendsen de Wolff in, die door een leg-breaik werd verrast Zo kwam de thee bij een stand voor 50 voor 2. Na de thee was het Ruitérman, die door goed bowlen, zijn' clubaan enige wickets hielp. Eerst, [cleande hij op 61 dc gevaarlijke lefthander Bóm, terwijl hü op 80 het wicket, ver overde van W. v. d. Bosch, door Scheffer gevangen. Op .hetzelfde totaal brak Ruitérman met een scherp doorschietende haldoor de verdediging van Campioni, zodat Hermes bij een stand van 80 voor 5 alle reden had om tevreden te zijn. De goed battende openingsbatsman Gallois stond echter nog steeds op de mat en hij kreeg nu gezelschap van de lefthander Sillevis. Zij bei den speelden voorzichtig verder en wisten zonder verder wicketverlies de honderd op tc brengen. Juist, toen de Schiedammers de moed al zo'n beetje begonnen op te geyen, bowlde Ruitérman weer; een van zijn gevaarlijke ballen, waarmede hij het wicket, van GaÜois uit el kaar. deed .spuiten. Gallois had een niet kansloze goede 60 gescoord. Stand 105 voor 6. Helaas konden onze stadgenoten hierna niet reven doorbijten. Sillevis; die met Gallois .reeds verschillende korte runs had gestolen,- zette dat spelletje met Van Ar kei op goed geplaatste sla gen voort, En zo werd, achteraf, be zien, de stand tussen deze; twee batsmen voor Hermes fnuikend. Eerst op 142 werd namelijk hetwic ket Van' Arkel door 'de inmiddels aangezette slov/bowler. Tettelaar veroverd, góed door [VanDiest ge- stumped. En 'nu kwam weer.; de spanning, daar ook; de tijd begoh mee te spreken. Op 149 werd De Beus door Stotk'op het bowlen van Scheffer gevangen. Stand 149 voor 8. Sillevis en Vriens dedèn hierna echter de deur dicht, zij scoorden de zo nodige runs en vijf minuten voor tijd passeerden zij het Hermcs- totaaL Bij een stand var. 164 voor 8 word gestopt en had de HCC een Nieuwenlioorn brengt HWD nederlaag toe HWD-heeft op éigen terrein een (10—2) nederlaag van Nleuwenhoom te incasseren gekregen en staat daar door thans op de laatste [plaats van de kampioenscompetitie. Nieuwen- hoern verdiénde de overwinning vol komen, want de ploeg speelde, heel wat beter dan de thuisclub. Bij deze laatste was de voorhoede het zwak ke punt. Alleen de middenvoor en de linksbuiten speelden een behoorlijke partij. Nieuwenhoóra nam na onge veer een half uur spelen.uit. een kop bal de leiding (1—0). Ook in de tweede helft waren de bezoekers sterker. .Wederom na ongeveer een half-uur spelen vergrootte Nieuwen- hoom ;de voorsprong, toen dë rechts binnen een voorzet van-de linksbui ten onhoudbaar inschoot (2—6)- Ondanks de zeer grote nederlaag heeft de thuisclub vooral na de rust zeer behoorlijk partij gegeven. De wedstrijd was dan ook volkomen het aankijken waard. Het bleek overi gens ook nu weer, dat de Stadion- bewoners over een uitstekende ploeg beschikken. Een solide verdediging met spil Kroon als uitblinker en een uiterst gevaarlijke voorhoede, waar in vooral het spel van de beide vleu gelspelers De Jager en Van der Vel de opviel. Feyenoord nam in de eer ste helft zonder moeite een voor sprong van 4—0, Daarna bood de thuisclub meer tegenstand, doch haar talrijke aanvallen liepen op niets uit door te-peuterig spél in de vóprhoedë, Feyenoord bleek de kunst van het doelpunten maken heel;wat beter te yerstaatt: en .gaf, overigens tegen de verhouding in, doelman Van der Poel nog driemaal het na kijken. The;Rising Hope heeft Zondag eën tourncoi voor junio-es, gehou den. De resultaten waren: afdeling A: 1. Het Noorden, 2. H.O.V., 3. V.F.C.; afdeling B: 1. V.F.C., 2. H.O.V., 3. de Musscben; afdeling C: .1. H.O.V., 2, V.F.C., 3. The Rising Hope. kleine overwinning behaald, waar voor zij hard bed moeten vechten. Sillevis bleef met een goede 32 runs not out Ruitérman was deze mid dag Van de Hermes-bowlers het best op dreef en nam .4 wickets voor 76 runs in 29 overs. Scheffer bowlde zuiver, maar zonder succes, en had in 24 overs de cijfers van 150. De scores waren: Hermes-DVS 162 runs, waarvan H. Stolk 44, W. v. d. Sloot'11. A. v. d. Ende 49 en A. Ruitérman 23.. Bowlingcijfcrs HCC:. .ïrXb-p L W. v. d. Bosch 014, A, M. J.[ de Beus 4—90, E. Vriens 531. [W.H.- Gallois 0—9, L. Sillevis .0—t7:: en A. Bom 0^1,':.7'.--,- HCC 1 scoorde 164 runs [voor het, verlies van 8 wickets. In de. dubbele cijferskwamen W. IL Gallois 60, J. Wisschoff 16, L. Sillevis 32 not out en P. van Arkel 19. Bowlingdjfers Hcrmes-DVS: A. Ruitérman 4—76, J. Scheffer 150, A Keuzenkamp v218, H. van Meurs 05 en C. Tettelaar 1—4. DE OVERIGE UITSLAGEN Hermes-DVS 2—ACC 2, gewonnen door ACC 2 met 7 runs. Hermes-DVS 2 scoorde 206 runs voor het verlies van 7 wickets, ge sloten Hiervan hadden L van Ameyden 41. E. v. d. Pol 18, J. van Noortwyk 14, G. Duimel 59, A No- let 42 not out-en W. J. Hoek 10. ACC 2 wist dit totaal te passeren en scoorde 213 voor 6, vooral ;door toedoen van Kranendonk 80 not out en L, Woudstra 51.. Bowlingcijfers Hermes 2:.-[•: C. Smits 2—07, P. Borsboom 2 61, W. :Hoek 1—13, L. Bofranï 1-^34 en A. Nolet 0—18. Zaterdagmiddag-competitie RCB: Hermes-DVS 4—VOC 4. gewonnèn door Hermes, 4 met-33 runs. VOC 4 scoorde 37 runs. Bowlingcijfers Hermes 4: G- Royers 4—9. A. Meyer 19. G. van Vuuren 315 e.n T. Hille 2—2. Hermes 4 scoorde 120 runs voor het verlies van 6 wickets, tijd. In dc dubbele cijfers kwamen W. Gon- lag 41, G. Royers 14, G. Visser 41 en R. Ga rretsen 14. Zaterdagiïiiddagvoetbal Beslissingswedstrijd Zwervers-ZBVH Voor de promotie-competitie eer- ste-tweede klas is Zaterdag de tweede wedstrijd gespeeld tussen ae Zwervers en ZBVH. De vorige week Zondag bleef .ZBVH met 1-0 baas ïh eigen huis. Thans, nu de Zwer vers het voordeel van eigen terrein hadden; hielden zij het heft in han den met 4-1. Er* is dus nog een extra wedstrijd op neutraal terrein nodig om te beslissen, welke van" de twee .kampioenen een. plaats in de eerste klas krijgt. Voor de eerste klas werden Zater dag, de wedstrijden Zuidland-HVO: en Bolnes-JGB gespeeld. Zuidland, de kampioensclub, leed zijn tweede nederlaag in dit seizoen tegen het Vlaardingen HVO (met 2-3), Bolnes kreeg bezoek van het [onderaan de ranglijst bengelende en automatisch degraderende JGB. De thuisclub won met 4-1 en eindigt dë competi tie met 20 punten, een aantal, dat Zwaluwen R ook nog kan bereiken en dat HVO zelfs nog kan passéren, zodat Bolnes nog lang niet zeker is van de vierde plaats.: Sozaro heeft zich in veilige! haven gewerkt in de. tweede klas B door van Goudsw. Boys met 2-1 te win nen. Lafamó,..dat nog. twee wed strijden voerde boeg heeft, zal door dit succes van Sozaro, naar de der de.' klas-verhuizen. Quick Boys kampioen Zaterdagconipetitie .In de competitie - om hetkam pioenschap van de Zaterdagafdeling van de KNVB heeft' Quick Boys voor dc tweede maal de vorige ontmoeting leverde een overwin ning van 3-1. op SSSK verslagen en wel te Klaaswaal met 0-1.Hier door heeft Quick Boys. het kam-, pioenschap van de Zaterdagmiddag competitie van.de KNVB gewonnen. Hanegraaf-beker voor de Schutters, van Rotterdam Zaterdagmiddag heeft 'tè Rotter- dam de jaarlijkse, schietwedstrijd plaats gehad om de Hanegraafbeker tussen vijf schutters van de Scherp schuttersvereniging Rotterdam en vijf inspecteurs van' de Rotterdamse politie. Er werd geschoten met automatisch pistool op de interna tionale pistoolschijf, telling 1-10,; af stand 25 m.. met wapens kaL 22 van de Rotterdamse politie. Dé wed strijd bestond uit twee series van zes schoten, met tien proefschoten. De vorige maal heeft de Rotter damse politie de beker gewonnen, doch thans kwam hij in het bezit van de Scberpschuttersvereniging Rotterdam. De uitslag was: Scberp schuttersvereniging Rotterdam 513 punten, inspecteur Rotterdamse po litie 467 punten. De hoogste korps- schutters waren: 1. J. H. Brussaard 113 p., 2. A. W. HRlberstadt 108 p., 3. insp. J. Bol 102 p., 4. H. C. Ypma 101 p., 5. insp. Anema 100 p. Gisteren, werd de Ronde van Made (N.B.) voor amateurs en nieu welingen verreden. De uitslagen wa ren: Amateurs: l. C. Paaymans (102 km. in 2 uur 45 min. en 20 seconden), 2. J. Konings. 3. A. van Oosterhout, 4. P; van Emmen, 5. C. Anraad," 6., K. Stout, 7. M. Massuger, 8, P.; v. d.' Brast, 9. (op een ronde) H. v. d/Eis- hoüt, 10. J. Nijnatten, 11; M. Kettenis, 12.: Pj Muilwijk,13.: J. Vlamink.: 14. G.; van Geel; 15. J. Jansen. Nieuwelin gen: 1. P. de Jong (40. km. in 1 uur 15 min. 3 see.), 2. P. v.;"Wijngaarden. 3. P. Oosterhout, 4. W. Heeren, 5. P. Schollen, 6. M. Oomen, 7. F. Vink. Zaterdag 7 en Zondag 8 Juli zullen in het buitenbad van het Sportfondsenbad aan de van Maa- nenstraat alhier de kampioenschap pen seniores cn nieuwelingen wor den gehouden. De Villeneuve (HCC 11) scoort 100 n.o. De te Rotterdam gespeelde eerste klasse cricketwedstrijd tussen Sparta en PW eindigde in een draw. Sparta 124 voor 9. PW 199 voor 6. De gedetailleerde uitslag luidt; BattingcUfers PW; Nord- beck Ü2. Visser 13, Jansen 58,Leetttnk 64, stroink ie.Bowlingcijfers Sp'arta: Van der Linde 2 voor 54, Schilthuls 1 voor A, Sonneveld 2 voor 48. De Bruyn 1 voor 41, Battingcijfers Sparta: Borrani 27. Wilson 26. Van der "Linde Hoen derkamp 10. Bowlingcijfers PW: HBplnk 1 voor 29, Jansen .4 voor 22. Lee£llnk 2 voor 49, VOC—PW De wedstrijd tussen VOC en PW is door PW gewonnen 'met 40 runs. PW 95 runs, VOC 5S runs. Batttngdjfëra PW: Leef tink. 38, Stroink 30. Bowlinecljfers VOC: Van Benn«kom 2 voor 33, Terwlel 5 voor 11. Stroo 3 voor 20, Battingcijfers VOC: Kettlitz 17. Bowlingcijfers. PW: Leeftink 3 voor 18. Höpink 3 voor 13, Jansen 1 voor 6, Visser 3 voor l. HCC 1—Hermes DVs De wedstrijd tussen ETCC i en Hermes DVS, welke in Den Haag werd gespeeld, werd met 2 wickets door HCC gevon- nen. Herróes DVS scoorde 162, waarvan Van der Ende ,49. Battingcijfers HCC: totaal 164 Voor 8, waarvan GalJota 60. BBS—Excels lor De wedstrijd HBS—Excelsior is met 59 runs doör HBS 'gewonnen. HBS scoor de in totaal 157, runs. waarvan Broda 50. Battingcijfers Excelsior: 93 all. out, waarvan AOosterholt. 48 n.o. Quick—vrA Het resultaat van de wedstrijd tussen Quick. (Nijmegen) <n VRA was een overwinninc voor VRA. met 57 runs en 9 wickets. Quick ging het eerst aan bat en sloeg 32. Battingcijfers VRA: totaal 339 voor 2 wickets, waarvan Van der Lugt 64 n.o. Read .en Wit—Haarlem De Zondag te, Haarlem gespeelde eer ste klasse crtcketwed6trijfl tussen Rood en Wit en Haerlem is gewonnen door Haarlem :fnet 23 runs. Haarlem scoorde 188 runs, waarvan Huub Boeree 68. Rood en Wit scoorde 165. runs, waarvan Hans Winter TL VVV—kampong t De wedstrijd tussèn WV én Kampong eindigde in éen overwinning van WV met; 4. runs. WV scoorde 92 en Kam pong 88 runs. ACC—HCC n De wedstrijd tussen "ACC en HCC II eindigde in een overwinning van HCC II met 5 wickets. ACC scoorde 127 runs en HCC 2 153 runs voor 5 (gesloten), waar van C. L. dè Villeneuve 100 n.o. Zaterdag K.N.V.B. PPSC kampioen van de vierde klas De laatste wedstrijd, die voor de derde' klas. B .moést wordenge speeld, tussen Doto cn NSW heeft eert overwinning van 2-6 voor j[; de j Pexnissers opgeleverd, zodat béide clubs'met 22 punten'zijn.[geëindigd. Door' een beter doelgemiddelde ein- dlgén-.de Niunansdorpers op ,de dér.r de plaats" én móet ;Doto zich met de vierde plaats i tevredèn.' stellen. In de vièrde. klas B sloot RVA het seizoen mét. een flinke" overwinning van 4-1 óp het Haagse RAS. /Wljzi- fing in de volgordejop de ranglijst eeftdit resultaat'* evenwel niet. VOG uit Den Haag [heeft zich van de laatste plaats gewerkt" door een zege van 3-2 op het Schiedamse HBSS. Verspeelt PTT in zyn laatste ontmoeting tegen RAS een punt, dan zal het, na ook in het vorige seizoen als no[\ laatst van afdeling B te zijn geëindigd, naar de afdeling degradéren. Ook voor de; vierde klas C was slechts één wedstrijd de laatste vastgesteld. PPSC,; dat op Rijs oord een overwinning moest beha len om de kampiaensvlag te kunnen hijsen, zette zich bijzonder schrap en zegevierde met 3-0. Het is inder daad fraai werk van PPSC, dat het vorige seizoen nog in. de afdeling Rotterdam uitkwam.; Voor;ZWSH is ditsucces van PPSC. een hard ge lag. De. oud derde klassers zagen ntL hun kans om weer In" de' derde klas terug te kerén, teloor gaan. Ter Leede. dat van 's Gravenz. SV met 2-1 heeft gewonnen promoveert naar de derde klas. Met Steeds Hooger gaat liet verder bergafwaarts Voor de degradatie-competitie le en 2e klas,van de afdeling Rotterdam ïs 'gistefen de - tweede.' wedstrijd' ge speeld; AVO ging Óp bezoek bij. Steeds Hooger, dat reeds van. Noor derkwartier met 2-r-l. had verloren, f Voor de tweélé maal deed Steeds Hooger zijn naam oneer aan door op eigen terrein nog wel van AVO met 0—2 te verliezen. Voor de eerste klas B werd slechts één wedstrijd gespeeld. Sunrise kreeg tegen Pechvogels uitkomend, de veertiende nederlaag in dit sei zoen te slikken. Het werden ditmaal de korfbalcijfers 47. j Voetbal v west n Derde kl B H. vaa HoU.-RKAW 7—2 Derde kL C Moordréeht—EDS 4—3 VDLHtliesluis S— OnaOlympla 0—2 'Derde, kl D Papendr.-Leonldas 4—O Vierde kl B HA VA—Maasstraat 4—3 Cor.cordla-zw.- B«. Ursus—Te Werve .Wilhelmus—KRVC ,4—2 Vierde kL C St. Volharden—DSO 3—3 WaddlnxveenHDV 81 Vierde ki. D Vierde kl- E DVC—St. Lodewijk j—1 Vierde kL F TTorhaant—VEP 3—3 £»kkerkerk—Oudew. 5—c Aeolus—RDM - 1—3 i Trans v.—Haastrecht 0J .Vierde kl. G CKC—Hermandad 'l—« Schoonh.PFC - 3—1 Prom. 4e kl. - Dfrksland—Flakier 1—3 i Res. klassa "v[ KNVB Hes. 3e klasse -F - Ona 3-GSV 2 2-0 fm^2-viST: s—ai 1 BesLwedstriJd DDC 2Transvalla 2 34 Prom- res. 2e klasse DHC 2—Exc. 2 1—7 Exc. 2 promov. Pr om- res. 3e klasse VCS 2—VFC 2 0—2 HOV 2—Excelsior 4 40 Neptunus 4—Emma 2 1—3 Afd. Rotterdam Kampioenschap HWSNfeuwenh. ?'om.-co:npetitie 3c/2e klesae - 0—2 Sportv.-Wc.vt End 1—0 prom.-competitie '[••V';: R«. lekl.iRes. 3e kl KNVB DEH 2—HOV 3 1-0 Xerxes 4—Ursua 2 3—1 le klasse B Sunrise-Pecbv, 4—1. i 3e klasse B IndeX-RET 8—3 3e klasse C VBP-Varkenoord 6—6 'Hes. le klasse A Overm. 4SW 5 5-2 Res. le klasse B Fort 4—SW 6 >-• 2—0 Bes- le klasse E Eet N 2—Poort 2 3—3 Res. le klasse F HiUesl. 4—DHZ 6 1-1 DHZ 5—HU)«1. 4 1—3 Rea. le klasse' H SFC 2-Oud. B. 2 9—2 Hes. 2e klasse C Leon. 4--DCV 4 .1— 2—0 5—4 Mussehen 5- Overmaas 7 O PFC 2TRH 4' 3—8 Res 2e klasse D Aeolus 3-St. Volh. 3 1—3 DHZ 6-Het N. 3 l>—l Hes. 2e klasse H Schiedam 3-Ted. 3 2—3 Bes. 3e klasse A Xerxes 7-CW 7 RFC fi—Xcrxes 7 Res. 3e klasse B VDL 4—Overm. 6 HOV5 CW 8 CW 8—DCL 4 Res. 3e klasse D Flor. 3—DDC 4 Res. 3e. klasse B DESV 2-Slngelkw. 2 The B B 2RET 2 Res. 3e klasse I SVDPW 3-LUO 3 Res 4e klasse A CW 8-reyen. 12 Overm. 9-HDVs fl HDVS 9-CVV .9 Res. 4e klasse B SVV 11-Coal 6 Res. 4e klasse C Coal 7—EDS 4 Leon 3-HDVs 11 Res- 4e klasse D Leoa. 6-EDS S Hes., 4e klasse SW 12-0 vexm. 10 Res. 4e klasse T Aeolus -Xerxes 10 St. LOd. 4-HOV 8 SW 13-Slod 4 3-1 ft—4 1-3 4—2 40 .1—<1 3—3 Aeolus 4-RDM 4 Xerxes 10-Germ. 4 Leon. fl-Slod 4 Res. 4e klasse G DRL 4—CKC 4 SVV 14—St Volh. 4 3—3 Transv. 4Bolnes 4 34 Hes, 4e klasse H Aeolus S—HDV5 12 1—3 Coal Ö-RFC 11 2—H Spart. '20 3-Het N. 5 4—1 Res. 4e klasse I DJS 9CW 11 4—4 St. Volh 5-Transv. 5 z—3 CW 11-Dlndua i 3—3 Hes. 4e klasse J Leon. 10-Exc. '20 7 FSV Pr 6-Germ. e 4-« Rés. 4e klasse K DHZ u—N.kwart. 3 4—3 Bolnes 6Rock. 3 8l Exc. '20 8-N*ado/V 3 |-^ Res. 4e klasse L GLZ 3-Peehv. 3 1—1 Res. 4e klasse M N.kwart, 4RWB 3 1—3 Rea. 4e klaaae N Wico 4-Pragress 4 0—S - SEC 4-Schlebr. 4 7—6 Res. 4e klasse Q Index 2-VB? 2 Ses 4e klasse R DLB 2-Vark. 3 Ses. 4e klasse S RKWTK 4-GDI 5 Huit. 3-Progr, 5 l-l 3—3 9—0 LMO 4-Tedlro 5 RW B4-HWD 5 HWD 5—SVDPW 4 Res. 4e klasse T BIJjdorp 3-Voorw. 4 Z'ster 4-SVDPW 4 Rcs. 4e klasse U SVO 3TOGB 4 ZVC 3-Babb.p. 3 Ree. 4e klasse V RKWiK 5-Tediro 6 Hes. <e klasse W VOB 2—VFC 7 Res. 4e klasse X Sat. 4-Rockanje 4 Z'ster 5-Spart. '20 8 Res. 4e klasse V Act. 5—PFC 4 Z. Act. 6-OW 4 Sportvr. 4—Veders 2 Degr. ie klasse St. Hooger—AVO Halve be3l. comp. Ie plaats 3 A Blijdórp—HBB Besl.wedstrijden Res.'le klasse A Overm. 4SW 5 - le klasse B Fartuna 4SVV 6 Zaterdag-ald. Promo'Jewedstr. le/2e klasse De Zwerv.-ZBVH 8—a ï—o 0'jf 3-0 2-1 4-1 3-1 10— 1 5-3 20 le klasse Zuidlar.d—HVO BolnesJGB 3e klasse A Puttersh.-Tedlro 3a klasse B Stedos—ONIM GGR—"RPP ECP—Zuidzijde 3e klasse C Klaver Driè-SVFS GSS— RZT- Vulcyon—SDV Res le klasse A PPSC 2—Zwal. V 3 HBSS 2— Zwal. V 3 Vlaard. 2-DVO '32 2 a Zuldl. 2—HVO 2 t Res. le klasse B Unicum 2'CEB 2 J VVOR 2-RVVH 2 i Cap. 2-KSM 2 i TOGR 2-ZBVH 2 Res. 2e klasse A Ir.sultnde 2-Z\v. V 4 TSB 2-ZwaI. R 2 Reg. 2e klasse B MFB 2-Zuldland 3 Zwa.l V 5-Llb. 2 6 Rcs. 2e klasse C HoogvL 3-RSM 3 RWH 3-5HO 3 Unicum 3— Helr.enootd 2 1 1—6 X—4 2—9 Res. 2e klasse D Graf. 2—RWH 4 2—6 Dc Zw. 2-Barcndr. 2 45 Res. 3e klasse A HBSS 3-MVV '27 2 l-l Res. 3e klasse B De Nat. 2-GSV S. 2 0-4 Res, 3e klasse C GGK 2-Hoogvliet 4 3—O ZWSH 4-RPP 2 6 Res. 3e klasse D Vulcyon 2—WIA 2 3—3 Res. 2e klasse E Sunlight 3-DVO '32 3 3—1 Res 3e klasse F RZ 2—GGR 2 1—ft Rhoon 3-Zwal. V 8 2—1 Res. 3e klasse G Zw W '26 "5-H'oord 3^-1 VVOR 4-De ZW. 3 ,3—V RWH 5-DOS '33 3 'ft-l Res. 3e klasse H Gr W R—G02 2 3—3 Zw W '28 6-RWH 6 o—1 Jnnlorafdellng Afd. 1 Transv. a—Aeolus a 1 1—2 Klasse A Afd. 2 DCV a—VFC al 3—1 Coal al—Exc. P a a—J Klasse A Afd. 1 RFC: al-SW'al 5-1 Xcrxes al— Feyenoord al 5—0 BVCB a—HCSZ a HJon a—St. volh. a Hion a—Siod Afd. 3 Exc. *20 alLeon.,a 1 2—1 K'asse A Afd.' 5 Aeo.'us 32-DJnd. a Klasse A Afd. 6. Zwerv. al-CKC a Klassa A Afd. 7 1-3 0—2 1-1 2—2 24 Afd. 9 Wico aWFA Klasse A Afd. 12 RFC a2«Feljen. a2 Klasse A Afd. 13 CVV a2.Coal a2 Ovcrm. a2-Muss. a2 1—0 Klasse A Afd. 14 VDL a—HBSS a2 1— 2 Holl. a—VFC a 2 0-0 Klasse A Afd. 13 VDL a—RKWIK a2 2—0 DVO *32 a—VFC aZ 4—0 RKWIK 82-EXC. H a2 3—0 Zwal. V. a 2—Holl. a 0—0 Nept. a3—SVV a3 l-ft. Xerx. a3-Exc. R a3 i—l KIbes A Aid. 16 DRL 32-RWH a2 5-0 Spart '20 a3 Overmaas a3 ft—3 KIaxsb A Afd. 17 Nept. a4«Exc. Ra4 1—0 Klasse A Afd. 18 Urdcum a2 Spartaan '^0a4 4—1 Aeolus a3-TOGB a2 a—» 1-3 i 1-4 n—i Klasse A Afd. 20 Nept. a 6—Xerxes a 4 1—5 Kerxes a4— Excelsior '20 a4 20 TOGR a2- FSV Pretoria a2 0—3 Klasse A Afd. 21 Z'ster aGr. W R a2 I—J Klasse A Afd. 22 Ur.icum a3— WOR a 5—0 'Zaterdagcompetitle KNVB 3e klasse B Doto—NSW 2—0 -WEST II 4e klasse B RVA-RAS 4—1 VOG—HBSS 3—2 2e klasse C PPSC—Rijsoord 3—0 PPSC kampioen Se klasse D ASWH—GJS n.d. Res. 3e klasse A Arc 2Noord wijk 2 1—2 Prom, naar de 3o klas Groep I Ter L<—'s-Grav.z. SV 2-1 Ter Leede prom. Beker 4e ronde TOGRAre 5-3 De Zwerv.—Excels. P 0—6 Vrlendsch.spelen Gr. Llndt—RWH 1—2 Korfbal Landenwedstrüd; Nederland—Belgiè Engeland—België B Kamp. yan Ned. Zaterdag neetos—Deto Zondag Deto—Dcetos VKCZKC Tweede klas A Deetos 2—Qu'.ck 3e klasse A Quick 2—ODO HSV 2—Regenboog Zwervers—Unicum 38 Charlols—OSCR 2 2—3 Tweede klas A 0. Huls 3—Succea 2 3—3 B Unicum -2—Eureka 2 1—3 Derde klas Actief 4—Charlols -3 7—1 Charlols 4-HUlesL 3—3 Actief 5—Overk. 1-6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4