F. v.d. Oever wint opnieuw de beker van Parool-singelloop ««wis Hoge uitkeringen van de toto op Duindigt Jan de Bruin schiet ruim honderd deelnemers teeg Pro Patria ontdekt talentrijke atlileten Tennisloting voor Noordwijk Onze roeiers snel te Wijnechem Handbalpioegen tegen Oostenrijk Staunton-tournoói Proteus" nog niet in roeibond Rik van Steenbergen draagt rose trui Engelse profs krijgen Nieuwe Voorzitter van-KNMV Nederlaag voor Hiliegersberg tegen Park Marlot Ruitsnvedstrijden Ned,-België Roeiploegen voor de Henley Royal Regatta Lod. Prins heeft trotse score Italiaans elftal klopt Fransen (4-1) Stratonice" wint 70.000 gulden Nog in het spoor van Theys Sparta (honkbal) wint van HGK Nieuw Nederlands record hoogspringen meisjes A: 1 m 51J Maandag 4. Juni 1951' 5 i (Van een onzer verslaggevers) Zaterdagavond om zeven uur werd voor de tweede maal de Parool- Singelloop gehouden, die georganiseerd was In samenwerking met de atletiekvereniging „Pro Patria" te Rotterdam, een teamwork, dat op nieuw een groot succes is geworden. De drie kilometer langs Witte de Withstraat, Eendrachtsweg, Westcrsingel tot WcstzeedUk, terug langs de Eendracblsweg cn Witte de Withstraat naar de finish voor ons gebouw, werd het snelst afgelegd door de winnaar van het vorige jaar, F. v. d. Oever die een tUd maakte van 9.44.6. Tn deze groep de lopers van 18 tot 30 jaar waarvoor zich 98 man hadden gemeld, zat T. Pastor, de bekende amateur-bokser, die zijn militaire uniform voor dit 2.rif uurtje ever. aan de kapstok had gehangen, maar desalniettemin op duidelijke wij2c toonde, dat het begrip „strijd", hetwelk met deze kleding achterbleef, in andere vorm toch meeging de singels langs. Voortdurend heeft hij: op kop gelopen en zich kranig ge weerd om de snelle v. d. Oever deze maal de overwinning te doen ontgaan. Jamtner. voor hem spurt te zijn rivaal op het laatste stuk zo hard, dat Pastor zich? gewonnen moest geven. Vaor hem werd een tijd, afgedrukt van 9.60.1. Bij de ouderen, boven de dertig, ging P. Lomé als eerste over de streep C 10.28.5) mét als,tweede P. Tessers (11.16), In daze afdeling startten 24 deelnemers en het laat 2ich begrijpen, dat de twee groe pen, die samen op het startschot van de bokser Jan de Bruin de benen namen met een tempo, dat geen tram hun zou hebben verbe terd, al lang van te voreo heel wat publiek langs de trottoirs deed sa men groepen. Of, om het wat ge- jjkter te zeggen zo u lust had ge voeld, had u er op de hoofden kunnen lopen. Gelukkig behoefde men niet van verveling van het ene been op het andere te gaan staan, want het Tamboer- en Pijpercorps „Excel sior", een keurige groep witge- bloesde muzikanten, gaf verschil lende' pittige marsen. ten beste voor de race begon, toen de lopers verdwenen warenen ook tijdens het vrolijke geroezemoes na afloop. Pluimen Uit handen van. de directeur van-Het Hoiterdamsch Parool, de heer B. de Vries, ontvingen de winnaars hun. prijzen. Natuurlijk werdrV. d. Oever bijzonder in het zonnetj e - gezet enkreeg hij een - hartelijke speech en....een, stevi ge ha'nd" voor zijd iêöëcle prestatie.' Bij dézegelegenheid' liet de heer De Vries hieti na de' hartelijke dank van ons blad over te bren gen 'aan „Pro Patria", dat opnieuw heeft bewezen 'op uitstekende wijze een'animerende propaganda voor ds athletiek te kunnen ver zorgen. en bovendien als extra stimulans -aan alle tien eersten van de jongere groep een lidmaat- schap aanbood voor de periode tot Januari '51. Ook „Excelsior" kreeg de pluim, die het bij de zoveel anderen, weer met ere had verdiend en onze po litiemannen, die op de bekende degelijke en sympathieke manier assistentie verleenden om auto's, voetgangers, hardlopers, trams en fietsers keurig uit elkaar te hou den in de drukte, hoorden even eens een welgemeend woord van lof. Een zeker niet onbelangrijke deelnemer aan de singelloop do Coca-Cola Company, wiens dozij nen bruine flessen gretig aftrek bij de warme cn dorstige athletèn en omstanders vonden, was hek kensluiter in de rij van zeer ge- 13EN HAAG. De loting in het en kelspel heren voor de internationale kampioenschappen, welke heden te Noordwijk zijn begonnen, heelt het vol gende resultaat opgeleverd. In de eerste hetft zijn geplaatst de Phllippijn Ampon, de Oostenrijker Rcdl, de Zuidslaai Pallada en de Zuidafrikaan Cockbum. Ampong zal om bij de laatste acht te komen eerst van Matou» (Statenloos) moeten winnen; Redl van de Zuidalri- kaan Norgerh; Fallsda van Linck en Cockbum van Shaffel (Egypte). 'In de tu>eede helft zijn geplaatst Bra- novic (Zuid-Si.)Van. Swol (Ned.), Levy (Z.-Afr.) en Deyro (Phili.). Van Swol krijgt in de derde ronde de Braziliaanse kampioen Veyra tegen- ovèr zich. Wint hij deze ontmoeting dan komt hij tegenover Branovic, en in ge-, val van een zege ontmoet hij in dé kwartfinale de winnaar van Levy-Dey- 4io.;.;C 'J-; Voor het dames-enkelspel is het sche ma var. de loting: .-Xe-'...' X"-\- Mej., J. Quertier XG.-B.); mevr, Z. Schmier (Ned.); "mevr. Matous-Strau- beova (statenloos): mevr. Amouretti (Frankrijk); mevr. Bartlett (Zuid-Afr.); mej. Mercelis (Belg.); mej. Malfredi (It.) en mej. N. Hermsen (Ned.),.dié vermoe delijk in dezevolgorde- de kwarteind strijden zullen spelen. In het herenüubbélspèl rijn er vier geplaatste paren, namelijk AmponCar- monaj Branovic—Palladain. de eerste helft (v/aarln ook shaffei. en Uinek voor komen); I; Rinkel—Van Swol en Levy-— Cockbum -in de tweede'helft. - y In het .gemengd .dubbelspel acht ge-, plaatste paren: namelijk in de eerste helft: mej. Quertier en Rinkel; mej. Hooghoudt (Ned.)en?' PalJada, mevr. Bartlett en Cockbum en mevr. J. Roos- Norgaib Ned.)".- v In dé tweede helft mej. .Woodgate en Carmona, mevr. Amouretti en Brano vic, mej. Marcellin .(Fr.) en Levy en mevr. Z. Scholten en Ampon. Tenalotte het dames dubbelspel, waar- in vier paren zijn geplaatst, namelijk: Jflet Engelse paar mej. Quertier en mej. Woodgate, en'mevr.' Bartlett ep mej. Kercelis in de - eerste.--helft;' mej; Mal fredi' en' mevr., Mstous-Straubeova en mej. Marcellin. en mej. N. Hermsen in de tweede helft. Het wekt verwondering dat: mevrouw Schmier en mevr. Schol- ten. niet tot dé geplaatste paren beho ren. x'^x.".'XXXx PARfJS Op de Buffalo-baan heeft de jonge Belg Pauwels het sprintnummer gewonnen voor Van 9Vliét.en Patterson, Finale: 1. Pauwéls;2. Patterson; 3. Van "Vliet Laatste ronde 11.8 sec. waardeerde medewerkers aan deze tweede Parool 3 kilometer Singel- loop, die. sportief en in perfecte stemming verliep en ijs en weder dienende, volgend jaar zeker, op nieuw een groot aantal snelle mannen in hun specifiek costuum op de startstreep zal brengen. De uitslag van de groep 18—30 jaar was: 1. F, v. d. Oever 9.44.6; 2. T. Pastor 9.50.1; 3. M. W. Muilenburg 10.3.8, 4, A. C. Schreuder 10.4; S. P J. v, d. Berg 10.4.f; 5. J. V. KuukÖODt" 10.9.2; 7. jPyY^Iee. 10.9.8; 8. Kalkman 10.11; 0 N M T. Kip 10.14: 10. W. Bons 10.16: U. J. Schellen 10.27; 12. L. J. Boer 10.28.5; 13. J. W, Bouwmeester 10.33;14. M. J. de Mol 10.35; 16; J; Somcrs 10.38; 16; C- .J- v. d. Eist 10.38; 17, H. Berg- I"3" 18- B- Krabbendam 11.13; 19. P. Mackoy 11.19. Leeftijd 30 jaar cn ouder Binnen de 12 minuten, 1. P. Lomé; Z. P. Tessers; 3. H. Bron-: wasser: 4. J". Berger; 3. C. Konings; 6. S. Boekbinders: 7. A. Buitelaar; 8. P. J, -A.Wischhoff; 3: J. Duyts. i - P. v. d. Oever doet de laatste stappen van zijn glorieuze drie kilometer. Deze Spartaan, die er een kampioenswedstrijd van zijn eljtal voor heeft laten lopen om de verleden jaar gewonnen be ker te verdedigen, sloeg ih- een kranige cmdsprint zyn rivaal Pastor en ktuam als eerste van de ruim 100 deelnemers van de Paraol-singelloop door de finish. WLTMEGEN. Te Wijmegcn (België) zijn internationale roet- wea strijd en gehouden, waarvan ook Nederlandse ploegen deelnamen. Hier volgen de voornaamste uit slagen Oude vier met stuurman; 1. Wil lem III (Ned.) 7.15.0: 2. S.R.S.N. Ostende (b) 7.28.0; 3. Metro Pa rijs op 1 meter. Jonge acht; 1.Delftse Snort (ploeg Verhogen) 6.39.0; 2. Delftse Sport (ploeg Jonker) 6.57.0: 3. LUik; 4. Gent, Jonge double scull: 1. De Hoop (Boom en Wilbrennik)Cercle Regalen Bruxelles op 6 lengten. Vier zonder stuurman: 1. SRNA CE,) 7.00.6; 2. Laga (Ned.); 3- Me tro, Parijs gedeclasseerd.. De ploeg van de London Rowing Club gaf op. Oude double scull: 1. RSN Brus sel (Collete en Vingerhoet) 7.21.0. Oude acht: 1." Gemengde ploeg ploeg Parijs-Basse Seine 6.21.5; 2- London Rowing Club 6.27.5; 3. Ox ford. B. C. 6.30.0; 4. SRSN Ostende 6.37.0. Skiff: 1. Demoulin (Royal Bruxel- les) 8,18.3: 2. Bouches (Basse Seine- Paris) 8.21.0; 3. Maillet (Rowing de Paris)4. Collet (RoyalEruxelles) De Willem Ill-roeiers Neumeier (skiff) en Relding en. Loék' (double scull) hebben niet deelgenomen aan de wedstrijden waarvoor zy oor spronkelijk hadden ingeschreven. Hun waren goede skiff- én double scull boten beloofd., maar toen de Regatta begon., bleken deze boten niet ter beschikking te zijn, zodat onze landgenoten voor deze num mers verstek lieten gaan. Zy heb ben wel deelgenomen, samen met dr v, d. Meer, aan de gestuurde vier, die zij hebben gewonnen. DEN HAAG. Voor de Interland wedstrijd handbal tegen Oostenrijk, op 23 Juni te Groningen te spelen.' ziet het herenteam voor Nederland er als volgt uit: Doel: Ten Napel (Olympia Hen gelo); backs: Smit (Gona) en. Van. Blit- terswijk (Hellas); halves: Eijneke (CWP), Van Loon. (DES) en Hoens (DES); voorhoede: Bruins (Olympia, Gronfngen), Walker (Hellas), Van Duursen (Hellas), Hutjes (Hellas) en Schoor (Tumlust). De Nederlandse damesploeg, die op 28 Juni te Den Haag tegen Oostenrijk speelt, js als volgt samengesteld: doel: A. Meeuwe (Zeeburg): backs: F. de Jorig-KIinkenbij] (Zeeburg) en N. Teu- zekarssen (FSV): halves: A. Kloos- Klinkenbijl (Zeeburg), 8. Broekhuizen CUD1) en E. de Ruytcr-Van der Laan (Hygiea). Voorhoede: T. Hanegraaf (Concor dia), N. van Gennip (PSVj. E, Dam mers (Zeeburg), H. Assink (Hyglea) en Wltsius-Timmer (Zeeburg). - (Van onze paardensportmedewerker) WASSENAAR. Dank ztf enkele verrassende uitslagen is de toto op Duindigt Zaterdagmiddag tot enkele hoge uitkeringen gckomen. -6o betaalde zü in de Isahellaprijs wirmend 35.30 uit doordat Narcis nee beste kanspaard werd geacht, maar teleurstelde en Nica van van der Veen en Opveger van Oosting met de eer gingen strijken. Gekoppeld kwam de toto hier tot 103.70^r CHELTENHAM. De uitslagen van' de Zaterdag gespeelde partijen van de 4e ronde lulden: Klein—Alexander 1—0. Unzicker Wade 10, Firc—Rossolimo. 1—0. Golom- bekv. Schcltlnga \'a~Vz. De partijen Bogoljubow—Gligoric. Donner—Bradbent. Matanovic—Stahlberg en TartakowcrTrifUnovic werden af gebroken. De stand na.de 4e ronde is: 1 en. 2. Alexander en Pirc 3 pnt.; 3.. Matanovic pnt, -p 1 afgebr.; 4. Klein Sl'a pnt.; 5. Broadbent 2 pnt. -f- 1 afge br.; s. Unzicker 2 pnt.; 7, Stahlberg 11» pnt. 4- 2 afgebr.; 8. Trifunovie Hi pnt. 1 afgebr.;..9, 10 en i i. Rossolimo, v. Sc belt inga en Golombek Ui pnt.; 12. Donner 1 pnt. 2 afgebr.; 13 en--14. Tartakower en Gllgoric 1 pnt.. -f- 1 af gebr.; 15. Wade 1 pnt.; 16. Bogoljubow Va pnt. 1 afgebr, 5! AMSTERDAM Voor de vierde maal sedert October 1948 is Zater dagmiddag^ op eentussentijdse al gemene vergadering van de Neder landse roeibond- een voorstel tot toelating ais lid van de bond van de enkele jaren na de bevrijding te Delft opgerichte RX. .Roeiver eniging'„P rot êub" hij. stemming ver worpen. Van de 70 stembriefjes wer den er 22 blanco ingeleverd,-31 ver meldden „vopr"-en 17 „tegen". Aan gezien..voor toelating als lid een meerderheid van tweederden der geldige stemmen vereist is, zou het voorstel zijn aangenomen, indien het een stem meer zou hebben gehad. Jon de Bruin doet ook nog wat anders dan boksen. Zaterdag schoot hij op. de Schledamsevest de deelnemers aan de drié kllo~ meter Singelloop wegbaar voor dat het schot Iviel,. zochten de- lopers al naar" de beste positie otrt een zo- snél mogelijke start te maken voor de fraaie prijzen en de diploma's van Pro Patria Robinson—Turpin nog niet zeker LONDEN De wedstrijd tussen Ray Robinson en Randolph Turpin om het wereldkampioenschap mid dengewicht is nog lang-niet,in. kan nen en kruiken. Robinson vraagt niet minder dan 30.000 pdst 'om zijn titel op het spel te zetten, en aan gezien Turpin ook een beurs van ongl 10,000 pdst zou moeten krij gen, terwijl het nog eens 10.000 pdst zou kosten om het White City Sta dion te huren en. geschikt te ma ken voor een dergelijke, bokswed strijd, zit promotor Solomons wel ,eén beetje met de handen in het haar. Hij heeft verklaard, dat hij zelf voor niets zou willen werken als hjj maar zeker was dat Turpiu zou winnenMaar dit, is niet ze ker, voegde Solomons hier nogal naief aan toe, ofschoon hij naar mijn mening een goede kans heeft. Intussen beeft Solomons „een zeer hoog aanbod" aan Robinson doen toekomen, en hij vertrouwt dat de wereldkampioen ermee accoord zal gaan. BORDEAUX. Te Bordeaux werd een internationale wielerwed strijd gehouden achter Derny-moio- ren, bedoeld als„rèvanchê" voor de wegwedstrijd Bordeaux—Parijs. Onze;..landgenoot Van Est werd. -winnaar niet. 63 punten, in 55,minu ten, en 22 seconden, De vérdere uit-, slag luidt: 2. Desgats (Fr.) 56 pnt.; 3. Gauthier (Fr.) op een ronde met 51 pnt.; 4. Sforrachhi (Fr.) 40 pnt.; 5. Valenta (Oostenrijk). PARIJS Voor de promotie- degradatiecompetitie der Franse ere divisie werden de volgende wed strijden gespeeld: Lens—Bes angon 2—0; Róuaan—Sête 1—0. BOLOGNA. De', uitslag van de. 13e etappe Himini-Bologna (249 km) luidt: 1. Maggini (It.) 6.28,52, 2. Casola (It.): z. t.. 3. Bevilacqlia (lt) z.t., 4. v. Steen bergen (B.) Z.t.. 5. Bezzi (It.) -z.t., 6. Martinelli (Fr.) z. t., 7. Rivola (It.) 'z. fc, 8. Brésci (It.) 7.. t., 9. v. Rossello (It.) 6.34.06, 1Ö-Lambertini (It.)-z. t. Het klassement van da 14e etappe. Bo logna^Brescia (220 km) luidt: 1. Leonl (It.) 5.43.13, 2. .Conté (It.) z. t, 3. A Brasola (It.) z. t„.4. Zanazzl (It.), z. t., 5. Casola (It.)', z. t, 6. Grosso (lt.) z. t., 7, Maggini (lt) z- t.,. 8. Koblet (Zwits.) z. t., 9. Fasotti (It.).z, t., 10. Moresco (It.) t.; II. Magni (It.) z. t. Vervolgens een" peloton van 64 ren ners, bij wie Fausto Coppi, Kubler, Bo- bet. Bartali en Van Steenbergen, allen in dezelfde tijd als Leonl. Na de 14e etappe ziethet alg. klas sement er als volgt uit: l;.v. Steenbergen (B.) 85.44.48, 2, As tma (lt,85.48,53. 3. Magni (It.) 85.49.11, 4. Kubler (Zwits.) 85^0-20, 5. Bobet (Fr.) 85.50^3, 8.- - Fausto Coppi (It.) 85.52.44, 7, Schaer (Zwits.) 85,53.21, 8. Pèzzi (It.)- 85.54.47, 9. Koblét (Zwits.) ".55.15, 10. Zampini (It.) 85"^7.28. UTRECHT. Voor de T.T,-ra- ces zullen drie Italianen voor de Guzzi fabrieken starten met moto ren van 500 cc, aldus werd op de KNMV-vergadering meegedeeld. De vereniging telt thans 9S50 le den. Bij de bestuursverkiezing deelde heer Bruinsma mede, dat hij als voorzitter 'aftreedt; daar hij deze functie onverenigbaar 'acht met bet voorzitterschap van de Centrale Sportcommissié. Met. algeméne stemmen werd Dr N. Rodenburg uit Veenendaal gekozen. Aan 23 leden werd een ridderkruis ver leend vcor hun verdiensten in de' leden-propaganda actie. •\- (Van onze tennlsmèdewerker) Ofschoon Hillegefabérg het tot véél 3 sets p&ctijen kon brengen, wercl de laatste competitiewedstrijd tegen Park Marlot toch éen ncderlasg- Den Hoed was onvast en maakte bovendien geen gebruik: van de geboden kansen om eenvoudig te scoren, Zijn volleren was niet sterk. Deibert toonde zich in zijn enkelspel tegen hem een vasthouder, ofschoon Den Hoed goed begon en. uit liep tot 4—2. Deibert legde er «en schepje op en won de set. Eerst bij 1—4. in de 2e set. maakte Den Hoed zich. wat los en won niet zonder moeite met 11—8. Hij kreeg weer even een vleug van goed spel in.de 3e set,"doch zakte hierna af. waarvan. Deibert dankbaar gebruik maakte om deze set in zun voordeel té beëindigen. Mevr. Hoolker kwam op setpoint In de lste sot, doch kon deze niet maken. Daardoor was zij blijkbaar uit haar concentratie en zon der enige spanning verloor zijook de 2e set. en de partij, Mevr. van Kuijk leefde even wat op in de 2& eet, doch kon: dit, tempo niet volhouden en Mevr. Jurgens kon de beslissende set gemak kelijk winnen. - De uitslagen zijn: Heren-enkelspel: Den Hoed verk van Deibert 4—6.H—-0» 4—8- Ir. Kammer verl. van Boomstra 4—6,1—B, 2—6: Vermeulenvexl- van DamesenkelspchMevr2 .RooUw;. vérL vanMevr. Kruize 7—9, 3—6; Mej.-van Kuyk verl. van Men. Jurgens. .4o, 4, 1—6. (-■ Heren-dubbelspel; Den Hoed ren Swart verl. van Deibert en Boomstra 6—3, 4—S. 2—6; Van Dijk en Stumphlus van Heek en Wbékwitz 6—4. G—4. Gemencd-dubbélspel: Mevr. Roolker en Swarte verl. van Mevr. jurgens cn Deibert 6—t. 4-«, 1-fl; Mej. yn Kuyk en van D(Jk verl. van Mbvt. Kruize en Boomstra 75, Dames-dubbelspel: Mevr. RcoLker en Méj, 'van Kuyk sl. Mevr. Jurgens en Mevr. Kruize 8—6, 1—6, 6—Z. De uitslagen zijn: lste klasse; Hilie gersberg 1—Park Marlot 1 2—8 (Park Marl. kamp.). - Overgangsklasse A; Iwoo—Advahtage 1 5—3 (Iwoo kamp.) Overgangsklasse B: Dio 1—PIT 71 (Dio kampioen), Victoria 2—TC Tilburg 1 7-1: IwbO 3-DLTC 1'7—I." 2e klasse West: iwoo 4Dio 3 6—8; Odis 2—HCTC 1 0—8: TOEG 2—Park Honingen .12—6; Arris-2—C.C. 1 1—7; Racketeers 1—TQEG 1 4—4: Iwoo 5— KMC 5 7—1; Victoria 3~den Esch 7—1.' '3e klasse West: QVP 1—HCTC 4 4—4; Swift—'Victoria 4 0-8; Hiliegersberg 3 Dash'35 3 5—3: Racketeers 3—Kp. 5nu- iing 1 5—3; den Esch. Z—Lelmonias 30 3—5; GSM 1—Arris 3 3—C; Cito 1—Tin- geling 1 3—5i 4e klasse West: Sorry—Nenljto 1 3—5; Vroesenpark 2-GSM 4 0—8! Tingeling 2Daelcnbergh 2 2—6; Off Day 2— Thor-RW 13 €—2; Off Day 3—NMC 7 2—6; Comes 3—Deuce Again 2 71; Arris 4—De Bataaf. 4 S—2; GSM 5-r Racketeers 4 4—4; Victoria. 5—Houtrust 6 4_4; Blauw Wit 2—HO VS 1 ör-8; Ne- nijto z—Iwoo i B 0—8; Airdroppers—The Cry 2 2—6; Park Honingen Z—Ace 3 5-3- comes 1—Clto 2 8-^3; "Spirit 3— Unilever:. 4 1—7; Lismore 1—Vroesen park 1 7—1; Dia 4—Metselaars 7 3—S; den Esch 4—de Bataaf 2 2—6; - Deuce. Again—Dash*35 5—3; Het Zuiden .2— Airdroppers 2 7—1; Unilever 3—Comes 2,3-5.- v'r Distrlcts-cómpètitié; Walenburg. 1 Insulin de 0—5: Sunlight 2—COMES fi 14; C C. 5—R'dam Zd 1 2—3: R'dam Zd 3—GSM 5 2—a: COMES 5—Iwoo 9 2—3; Unilever 1—R'dam Zd 2 1—4; Avantt—NJC 1 4—1; NJC 1—CC 6 3—2. LONDEN In. de jaarvergade ring. van de Football Leaguè z!frt besluiten-genomen die zowel voor de clubs als voor de spelers en het publiek ,van groot belang zijn. De clubs stemden er in toe het maximum salaris voor de spelers met'2 pdst. te verhogen en het al dus op 14 pdst. per week te bren gen gedurende het speekeizóen. Teneinde deze hogere kosten te helpen goedmaken zullen de goed koopste plaatsen voortaan 3 pence duurder zijn en 1 shilling 6 pence, kosten;., "j;. De clubs vaardigden, verder een verbod uit voor het geven van ra dioverslagen tijdens .leaguewedstrij- den. De verslagen mogen echter wel opgenomen worden om later, als dé wedstrijden, afgelopen zijn te wor den .uitgezonden. .Dé heer Arthur Drewry, president van de football league, deelde mede, dat in het seizoen 1950—1951 bijna 1 millioen minder toeschouwers de wedstrijden bijwoonden dan in 1949 -t-1950, en dat deze achteruitgang bijna geheel aan de sléchte weers omstandigheden toegeschreven moet worden. DEN HAAG. De Olympische Dag zal, de traditie getrouw, beslo ten worden met een ruiterwedstrijd. Dit jaar zal niet zoals in andere ja ren is geschied een nationaal springconcours worden gehouden doch een match tussen de vertegen woordigende equipes van de Néder- landsche Hippische Sportbond, en de Federation Beige des Sports Equestres. De vijf beste Nederland se en Belgische ruiters zullen hier voor worden aangewezen. Voor Nederland zullen starten: J. Rijks (Rotterdam) met ..Master", ritm. b.d. J. J. Druppelaar (Ede) met „Romanlchel", A. Timmer (Scheveninger.) met „Zwarte Piet", W.. J. Hendrickx (Grathem) met „BIjjou", A. Wolf (Den Haag) -met Starlight". Als reserve Is aangewezen baron J. van Lynden. (Den Haag) met „Competente". LONDEN. Voor de Henley Royal Regatta, die 4 tot en met 7 Juli wordt gehouden, zijn' 21 inschrijvingen binnen gekomen. Voor de eerste mael sinds 1937 zullen tweeverenigingen uit Duitsland aan deze. wedstrijden deelnemen. De inschrijvers zijn; Voor de Grand Challenge cup: club de Remo. (Spanje); Laga (Nederland): Socleta Canottieri Varese (Italië);. Njord (Nederland). Themes Chnllenge cup: Roelver. de Delftse Sport (Nederland); Renngemein- schaft Florschéim-Russelhelm (Duits land); Mungher (Ruder Verein (Duits land); University College of Dublin (Ierland); University of Pennsylvania (v.s.). Stewards Challenge cup: Veslackl Club Gusar (Z.-Slaviël; silver goblets: Socié- té Royal Nauttque Anversoise (België); Seeclub Zürlch (Zwitserland). Double seull: Royale Sport Nautlque de Bruxclles (België); Renngemeln- scbaft Florsheim-Russélehetm (Duits land); Munchener Ruder Vereln (Duits land).' r.; -i Diamond scull: Hussein el Alfy (Egyptel; Collet. (België): de Moulin (België); Jack Quest Jr. (Canada); Lar- sen (Denemarken); Matlas (Portugal); Neumeier (Nederland); Orr.edes (Span je). MADRID. Onze scfaaakmede- werker Lod. Prins behaalt te Ma drid zeer opmerkelijke resultaten. Hij heeft er op het ogenblik de lei ding met 9i4 pnt. uit 10 partijen. .Hij sloeg achtereenvolgens Pomur en de sterke Peruaan Canai maar in de elfde ronde wist de Zwitser. Grob remise tegen Prins te bereken. 2, 3 en 4 zijn thans Toran, Bern stein en Pilnik met' 7 punten. Drobny en Sliirley Fry winnen tennistournooi van Parijs PARIJS In de internationale tenniskampioenschappen van Frank rijk heeft Drobny opnieuw bewezen op. het ogenblik in .prima vorm te: zijn. Hij won het enkelspel door de Zuid-Afrikaan Erie Sturgess' met: de sprekende cijfers van driemaal 63 te slaan. In de halve eindstrijd had hij nog oyertuigender afgere kend mét - dé Australiër Segdman: 6O, 6—3, 6—1. Sturgess had "-hier al veel moeite'gehad met de'Austra liër MrGregor; 10—8, 79, 8—6, 5-7, 9—7.... Het enkelspel dames werd gewon nen door de Amerikaanse Shirley Fry, dié haar landgenote Doris Hart, houdster van de titel, met 6—3, 3—6, 8—3 uitschakelde. Motorrace Bol d'Or eist slachtoffers ST. GERMAIN. Twee perso nen werden gedood en vijf ernstig gewond toen de wagen van de Engelsman Kenneth Dace 20 minu ten na de start voor de 24 uursrace Bol d'Or op de toeschouwers in reed. Dace zelf werd niet gewond, hoewel rijn wagen de lucht In werd geslingerd. De twee personen, die hy dit ongeluk het leven verloren, waren officials. Vier lichtgewonden konden het ziekenhuis verlaten na verbonden te zijn. De uitslag van het algemeen klas sement was: 1. Lefévre (Frankrijk) met Norton, 500 cc, in .24 uur 2345.269 'km, gem. snelheid 97,636 km.;; 2. Weigartmann met Puch, 250 - cc 2058:487 km, gem- snelheid 85.772 km.; Mourymet Puch,.250 cc, 2040.066 km. v Bij bet vallen van de nacht van Zaterdag op Zondag kwam dé ren ner Champagne, die een 175 cc bér. slechtten hij bieef ook in de overige'^ nummers onfortuinlijk. In de In'dira- prijs zette Geerseo met Octavianus goed in, maar hij moest tenslotte wijken voor Octavia, die een zeer goede course-extra uitliep. De favoriet Manini Spencer maakte draffouten en moest zich met de 4» plaats tevreden stellen. Een bijzonder scannend nummer werd de Imperator-prijB met 14 deelnemers, Ovieda A werd vlug uitgeschakeld. Een 3-tal paarden kon het veld niet bijhou den. In het .zeer dichte peloton hield Otella zich in het voorste gelid staande. Verder zag en wij in de kopgroep Lee Axkit, Mondrajon en afwisselend ande ren. Terwijl Otrllo en Lee Axkit om de voorrang vochten kwam New Vlaming- man opzetten en verwierf, de zege. In de Irene-prijs wees Kruger de weg. Hij werd vervangen door de favoriete Kievit S, die. scheen te zullen winnen, maar Narclao van. Zora kwam in de rechte lijn naar voren en.toen Kievit S sterk gereden moest worden., sprong deze er uit en Narciso van Zora won. Ook deze prijs, ontging Geersen dus. In de eerste ren nam Tsatli de kop en voerde het tempo hoog op. Revalité bleef goed volgen, daarna kwamen Ma- jesio en Marjoletta. In de laatste bocht bracht Révallté het tot naast Tsatti. doch kreeg geen kans voorbij te komen cn in een schitterende finish zegevierde Tsatli met een halve lengte over de tot heden nog ongeslagen Révalité, waar achter Majerto met halslengte 3e werd. In de tweede ronde zagen we Tosto de e rep! aats innemen, van welke plaats de voshengst alle aanvallen afsloeg. Aan vankelijk volgde Kees Broekman de lei der goed, doch Flying Gal lag in de bo venhoekt tweede. terwij! na een mooi gevecht de sierlijke vosmerrie Betlatrix zich 5e plaatste achter Flying Gal. Tosto won glansrijk met 3 lengten. De uitslagen lulden; Isabella-prJis. (draverij over 2000 m>: L Nica (A. B. v. d Veen), km tijd 1J32; 2. Opvegex (N. Oosting), 3. Onze Deter K (N. Heskes). Toto: winnend: 35.30, plaats f. 2,90, 1.50, f 1,30. Gekoppeld: f 103,70. cover- car f 4,70, Indira-prijs fdr. over 2100 m.)': 1. Octavia (B. U. de Jong) 1.27.3: 2. Octavianus K <W. H. Geersen); 3. Nanda (J. Wagenaar). Tot.: winnend: f 12,80. plaats f "1.90, f 1.80, f 1,70; gekOp-_ oeld: f16,20, covercalr'f 420. Imne- ratorprijs dr. over 2100 m.);1, New Viamingman (J. P. F. v. d. Broek) 1.28.6, 2. Lee Axkit (M. Vergay) 1.28; 3. Otella (J. de Vlieger) 1.30, Toto: winnend, f '19,80,plaats f 4.30, 3,40, f 3f—ge koppeld: 20,70, covercal: f 20.30. Ireneprijs (dT. over 2040 n»;): 1, Narciso GENUA. Bij zonnig weer en in tegenwoordigheid van60,000 toe schouwers is te Genua de -landen- wedstrijd Italië—Frankrijk: gespeeld. In het tweede kwartier van de eer ste helft moest de Franse, voorwaarts Buratte na - een' botsing yervangen worden, door Kargu. Later bleek dat hij een bekkenfractuur had opgelo pen.^ .V-V:.- Dé Fransen openden dé score In; de 35e minuut uit een doorbraak van Kargu,- besloten met een pass "naar. Grumelon, die .-.omniddellijk. in schoot. Drie minuten, later, maakte Lorenzi'gelyk. In de tweede helft werden de Ita lianen geleidelijk sterker, hetgeen tot uitingkwam in goals van de linksbinnen Lorenzi, de midvoor Amadei en de linksbuiten Capello {4—1). '/-C van Zora {J. Wagenaar) 1.24.2;. 2. Kfevit S (W. H Geersen); 3 Mienpe K (K- Ham). Toto: winnend: f.3,30,. Plaats- f1,10, i 1.10, f WO; gekoppeld: f covercal 5^0. Iris-prijs (afst, 2200 m), ie deel gesplitste handicap): _L Tsatli (H. J. v. d. Kraais) 2,26:. 2. B*- valité (F. Delbrassinne): 3. Majeste^(J- van Yperen). Toto: ^winnend: t sfO. plaats: t 1,90, f 1.50. i 2.20. gekoppeld, f 4,60, covercal: f 6J0. Introuvteble- prijs (afstand 22D0 ra., 2e deei) 1. Tosto (F. Delbrassinne) 2^8.2: 2. Fleying Gal (H. Pfje); 3, Eellatrlx (J. C.= P«). winnend: 2,10, plaats -1 5-fi0- f 1,40. Gekoppeld f 10.- Totale omzet 35629. -.1.30;i 2,80.- covèrcal: 7^0. 59 PARIJS Het paard „Stratonice" von Maurice Hennessy heeft de prix de Diane gewonnen, een ren over 2100 meter, begiftigd met een prijs' van ruim 70.000 gulden:- -' Tweede op 2 lengten werd „San ta Bella" van J. Domanges. „Gipsy" van graat de Fels en „Maitrise" van L. Lawrence piepen een dead heat voor de derde plaats. De toto betaalde voor "een inzet van 10 francs win 245. francs uit; 350- cc: Champagne werd met niet ernstige verwondingen In een zie kenhuis opgenomen. Harde kwam er ongedeerd af maar moest even eens' opgeven. Tano, die een 25D cc bereed, maakte 's nachts een val in.-de bocht van de Carrières^ Hij werd met een u.w gebroken been naar.: het hospitaal; rèed, in botsing met Barde op een I van St. Germain gebracht. jSdijfchu-ia volgt hier in fraaie stijl ■nog de Belgische lange afstcna- loper Thcys. Een minuut later zal onze landgenoot zijn tegenstander moeten loslaten. Een gebroken veter en vermoeidheid van de lan ge luchtreis Los Angeles— Amsterdam. Sparta heeft; in; een tot het laatst toe spannende wedstrijd ook tegen HCK de volle buit in de wacht, ce- sleept. De Rotterdammers hebben nu acht punten uit vier wedstrijden. HCK, dat vooral aan slag prima was. beeft echter de overwinning niet cadeau gegeven, al. heeft het- onzuivere werpen van Sargentini wei zijn stempel gedrukt op net spel van de Haarlemmers. In de tweede inning nam Sparta een voor sprong van 5-0, waartegenover HCK in de derde inning drie runs stelde. In elk der vier daaropvolgende in nings heeft HCK eenmaal gescoord. Maar een run in de vierde.' inning en drie in de zesde inning bezorg den Sparta evenwel een voorsprong van 9-7, die in de negende inninc werd opgevoerd tot 13-7,HCK bracht.het in de laatste slagbeurt niet verder dan twee runs, waar door het einde kwam mek 8^13. De score van HGK was. 0 0 3 1 1 1 1 0 1 8. Sparta: 0. 5 0 1 0 3 0 2 Werper HCK .12 x 3 slag, 16 x 4 w«d. 7 honkslagen tegem - "Werper de Koning van Sparta: 6.x 3 slag, .4 x 4 wijd, 10 honkslagen tegen. -v HCK 4 vangen en 7 fouten, Spar ta 8 vangen en. 3 fouten. De resultaten van de competitie Zuid-Holland waren:;.- YYr:YL Overgangsklasse: HCH-Sparta 8-13; 2de klasse: Schiedam-Schoten 2 9-23, RFC-HCH 2 4-5, Laakkv/ar- tier-Neptunus 10-12;. 3de klasse: Sparta 2-ADO 13-7, AVO 2-Over- mass 15-11, Sparta 3-USC; 2_3-19, Neptunus 2-Schiedam 2 7-6, USC- DVH 2 35-7, SW 2-RFC 2 2-34, Celeritas 2-SW 6-22. - Als tegenhanger van de.'jubileum-.. wedstrijden van de 50-jarigë^KNAU' in het Olympisch stadion te Amster dam, .waarinalleen topathleten -uit-; kwamen,' organiseerdéde RACgis teren op de Nënyto-sintelbaan een; atbletiekdag voor de mindere-go-; den. Het record aantalinschrijvin- gen ruim 600 maakte het" noodzakelijk om aan: beide zijden van de baan: series ,op: dé afstanden tot 100 meter te verwerken'.: Dit ;.ex'-:. periment slaagde volkomen. Bij voorgaande wedstrij den was er al tijd, een achterstand op. het tijdsche ma, maar ditmaal werd er, precies' op tijd gewerkt. Onder de vele nummers waren; enkele hoogtepunten. .Het A-meisjë:- mej. Molenkamp van Shell- sprong- 1 meter 5Hz hoog en verbeterde,; daarmee het Nederlands, récord. De. 1500 'jongens -A werd,een;-fraaie-.: overwinning - voor.. H. v.-:'d.v Weiden;: (Trekvogels) in .dei.tijd: van 4: mi- nuten 16.4. Tweede wér.d.'H.. 'Delt: van 'Pro Patria" met; 4.24.1.: De 1500-- meter heren eiste Munnik' vah 'iParY. thenon voor zich' op in 4.7:5;?Bek kers (DFC) eindigde op 'de;;:tweedé - plaats in 4.9.2. en van Ede (DpS) noteerde '4.8.8.,De 400 -meter?héren'v verhep eveneens spannend. Greep (Trekvogels): wierp zich iets,eerder; - over de fimshlijn dan zfjn club-.) genoot v. - d. Burg. Beide lopers maakten de tijd van:.;51.7 secr1 De. 110 meter jongens A. werd opnieuw' een overwinning voor P, Nëdérhand.- van ALO in 15 seconden. De jonge Moerman van Pro Patria finishte als;,:;-.; eerste bij de 300 meter voor. jangèhs?; B in 37.7 sec. De 3000 meter heren A,B en C werd gewonnen door F. Verboeks (Voorwaarts) 9 min. 18 sec. De C- klnssers Fckkcs (DOS leverde hier ccn goede prestatie door tweede te worden in 9.19.5, met welke tijd hij naar de A-klassc promoveert Voor het publiek is de 3000 m. steeple chase het mooiste nummer van de dag en velen verzamelen zich bij de sloot om de lopers hun onvrywillig bad te zien nemen. Zeek van Parthenon zegevierde hier, maar het meeste applaus was voor de 50-jarige SiappendelL die diverse malen kopje onder ging. Deze geslaagde athletickdag werd besloten met een Zweedse estafette, welke door Trekvogels in 2 min. 4,6 sec. gewonnen werd voor DOS I in 2 min 5,6 sec, en DOS II in 2 min. 6,2 'sec. Rotterdam—Amsterdam tweede klassers (2-2) Zaterdagavond hebben .te Vlaat- dingen op het terrein van ."VFC, dë;, Rotterdamse tweede klassérs zich met de Amsterdamse tweede-klas- sers: gemeten. Het is een-gelijk :spél van 2-2 geworden.- Voor.de rust wa- ;'s ren de hoofdstedelingen iets sterker.: 'Middenvoor Verhagen, een uitste-.: kende speler, scoorde uit lastige po- sitië voor de Amsterdammers, die tot aan de rust met0-1 de* leiding behielden.*' Vier minuten ha de. hervatting';? maakte de Rotterdamse linksbinhén/,:' .de Neptuniaan Koek, zich los cn?: met een goéd schot bracht hij. de partijen op gelijke voet.;.Toen er-;25; minuten waren gespeeld, ondernam v. d. ..Velden van Overmaas, dïë de 5 middenvoorpl? ats bezette, een? solo-V? ren en besloot deze met eeiuprach-j tig. doelpunt, zodat Rotterdam 'mef v 2-1 de leiding Icreeg. De verdedi-' ging var. de Maasstedelingen weer- de-zich geducht, maar kon toch niet voorkomen, dat v. d. Zijde van De Spartaan de schaal in evenwicht bracht (2-2). De beide doelverdedigers traden op de. voorgrond, de Amsterdamse stoppempil van Veen blonk verder nog bij. de Amsterdammers uit en Bak van Excelsior R was wel .'de.': beste in de Rotterdamse voorhoede.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5