Rotterdamse weekend-revue Jongeren bespraken huidige bewapeningspolitiek Koningin bezoekt elubhuisjeugd Radioprogramma KERKNIEUWS Wilkes krijgt aanbod van •Juventus Louis de Brouckère overleden V crkeersregeling van uit de. lucht Afscheid R. Laan Sr. Oudste padvinder installeert nieuwe hoofdcommissaris Koempoelan van NPV teLimtereri Een ster wordt geboren" Sch eep wart Rijnvaart Maandag 4/Juni 1951 De Joncércn Contact Commissie Rotterdam L.M.O. heelt ZaterdaV- avond In de Aula van dc school aan de Ploegstraat een Jongeren Fo rum belegd, waarop door verschillende sprekers vragen beantwoord werden over problemen., die verband honden met de huidige bcwane-' mngspolitiek. De leden van het Forum waren de heren Br. 1. VülbrieE hoofdpestunrshtl van het Humanistisch Verbond, Buddingh, voorzitter van üe Jongerenorganisatie van, de C.H.U., bestuurslid va»i de Raad van Europees Federalisme, v. Bentveld, bestuurslid van Kerk en Vrede, 5" A- J- Schouwenaar in de plaats van mr. J. F. Kranenburg," secretaris Militaire Cpmpnsrie van de P. v. d/ A. die wegens drukke werkzaam heden verhinderd was; Een enkele vraag wiilen we bier bekijken en de meningen van. het Forum naar voren brengen. Allereerst de vraag.: „Is het ver antwoord'antirmü'itarist te zijn in de huidige •tijd?" De 1 heer Scliouwenaar bracht als zijn mening naar voren; dat de an ti-militarist, zich onttrekt aan een plicht, die hij heeft t.o.v. de sa menleving. We moeten' tezamen ons land,onze cultuur, die wij opge bouwd 'hebben beschermen. De heer Buddingh meende dat de overheid het zwaard moet trekken, wanneer het land in gevaar vér- r keert. -. - Ook Dr. Vijibrief was van mening nat men geen" anti-houding mocht innemen. "-./ ;V De heer Van Bentveld, .anti-mili tarist, noem.de oorlog een machts apparaat, dat grijpt naar lichaam en ziel, Een wereld met oorlog is een gekkenhuis, aldus de heer Van Bentveld. ;;-./// '-•//'• De tweede vraag,: die gesteld was luidde; Kan een waar Christen in militaire -dienst gaan zonder in con- .flict te komen, met het gebod; „Gij zult niet doden?1.' Behalve .déheer Van Bentveld waren alle ïeden van het Forum het vrijwel met elkaar eens, dat een Vervolg van pag. I reiken. Meisjes en jongens, hun clubhuizen vertegenwoordigend, namen zc in ontvangst en bedank ten mot 'n handdruk. Enige meis jes boden op baar beurt de Konin gin voor haarzelf oil voor de prin sesjes, speciaal voor deze dag ver vaardigde halsdoekenaan,die zij zojuist ook hadden gekregen Aan stonds knoopte HM. haar dcek om de hals. Fr werd een stoet geformeerd, <;:e de Koningin naar de aanlegsteiger begeleidde. Er'werd gejuicht en ge zwaaid tot de boot uit het gezicht was verdwenen, docc kinderen die een fantastische dag hadden gehe-: cn door leiders -»ie gelukkig waren, omoat aJIcs zo orachtig was ge slaagd. In het gesprek datdc Koningin van ongeveer 6 tot.7 uur met de jeugdleiders heeft gehad, werden met grote, openhartigheid onder scheidene problemen toegelicht, ir. het bijzonder die van milieu *n mentaliteit,, de werkwijze van de clubhuizen/; et) vorming van lei ders. Op een vraag van de Konin gin, of cr enigszins voldoende kracr- tcn zijn, moest het antwoord ont kennend midéh'.'VC DINSDAG J JOM "HILVERSUM I 402 M.ri KRO: 7.00 Nieuws; 7.15 Gramofoonmuziek; 7.45 Morgengebed en liturgische kalender: 8.00 Nieuws eo. rwcerberichteo; 8.15 Symphonette-orkest en solist; 9 00 Voor dehuisvrouw;, fl.30 Waterstanden9.35 Lichtbaken 10.00 Voor de kleuters: tela Gramofoonmuziek; 1040 Schoolradio: H.flO Voor de vrouw: U-3U Schoolradio; 12.00 Kngelüs. .12.03 GrarooCoonmuziek; 32.30 Land-'en tuin bouwmededehn gen, 12.23 Gramofoonmuziek; 12-55 Zonnewij zer; 1300 Nieuws er. katholiek nieuws; 13.20 Actualiteiten; 13.25 Amusements orkest; 14.00 Populaire muziek14.53 Gramofoonmuziek: 15.00 Pianorecital; 15.33 „Ben -3e zestag?"; 16.50 Voor de zieken:-'. 16.30. Ziekenlof: 17.00 Voor. de seugd; 17.45 Filmmuziek* .18 00 Voor ds jeugd; 38.15 Sport; 19.24 ..Dit is leven", causerie; 18-30 RVtJ: Prof. dr. Si- Groen man; „Het geboortecijfer In West-Euro pa; 39.00 Nieuws; 19.35 Actualiteiten; 19.23 „Hier-is europa": Vaudeville-pro gramma: 19.52 Politiek overzicht; 2,1.00 Nieuws; 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van; 20.12 Radio Philharmonisch orkest; - 21.40 Sport; 21.50 7 Vioolrecital; 22115Orgelconcert; 22.35 „Gesprek- met mijn zoon";"22,45'Avondgebed en litur gische kalender; 23.00 Nieuws; 23-15— 24.00 Gramofoonmuziek; HILVERSUM li.. 293 .M-: AVRO: 7,00 Nieuws: 7.15 Ochtendgymnastiek; 7,30 Gramofoonmuziek-,.VFHG:.7.5f> Dagope ning. AVRO: 8.00 Nieuws; 8.15 Gramo foonmuziek; 8.45 Orgelspet; 94» Morgen wijding; 9.15 Gramofoonmuziek U0.0D-- 10.10 Sport); 10.40 Voor dc vrouw. 10.45 Gramofoonmuziek: 1050 Voor de kleu ters. 11.00 R.V.U.: Drs. W. A. Neil: „Dromen en hun betekenis"; 11.30 Voor dc zieken; 12.00 Orkestconcert: L2.30 Laod- en tumbouwmedcdcilr.gcn: 12.33 Voor het platteland; 12.40 Piano en or gel; 12.55 Sport; 13.00 Nieuws: 13.15 Me dedelingen of gramofoonmuziek; 1320 Financieel weekoverzicht; 13.30 Politie- kapei; 14 00 Voor de vrouw- 14-30 ..Der Frelschtltz", opera; 15-35 ..Onze Ameri kaanse Buren"; 16.05 Gramofoonmuziek; 16.30 Voor de jeugd; 15.50 Kinderkoor; 17.20 Dansmuziek; IMS ftegenngsuilzon- dlng p. J. Lambooy..Het eiland Scem- ba"; 18.00 Ntcuws; 18-15 Pianospel; 1830 Thcaterorkest; 19.05 „Paris vous parle 19.10 Discogram; 19-40 „Koninkrijk en Zeemacht", causerie- 20.00 Nieuws; 20.05 ■Actualiteiten; 20.15 Promenade^ orkest, Omroepkoor en- solisten; 21.15 De Ant woordman; 21.30 Gevarieerd programma 2150 Gramofoonmuziek; 22.00 „Goeoo moed", causerie: 22.15 Viool en piano; 22.45 Buitenlands overzicht; 23-00 NWS-: 23.15—24.00 Gramofoonmuziek. Engeland, BBC Light Programme 1500 en 247 m. 12.00 Parlementsoverzicht 12.15 Dans muziek 12.45 Lichte muziek 13.45 Voor de kinderen 14.00 Voor de vrouw 15-00 Lichte muziek 15.15 RAC Festival of Britain Rally 15.30 Voor de soldaten 15.45 Instrumentaal kwintet 10.15 ..Mrs. Dales Dagboek" 16.33 Variété Orkest 17.15 Dansmuziek 17.45 Strijkensemble 18.15 Muzikale causerie 18.45 Hoorspel 39.CO Nieuws en radiojournaal 19.23 Sportuitslagen 18 30 Hoorspel met muziek 20.00 Operamuziek 21.00 Verzoekprogramma. 22.80 Nws 22.15 Ac tualiteiten 22.20 Dansmuziek 23.00 Voor dracht 23.15 RAC Festival of Britain Rally 23.20 Dansmuziek 23.55—24.00 Nws. BRUSSEL 484 m. 12»0 Gevar. muz. 13.00 Nws 13.10 13.33 14.C0 en 16.00 Gram. ir.uz. 15.30 Zang en plano 16.50 Cram. muz. 18.30 Kamermu ziek 19.00 Operettemuziek 19.45 Nieuws 20.00 Omroeporkest, koren en solisten 21.00 Omroeporkest cn solisten 22.00 Nws 22.10 Gram. muz. 22.55 Nws 23.00 Dansmuziek 23.55 Nws. Christen zijn Christen- en naasten- Elicht moet vervullen. Dat hij bïj et in dienst gaan het risico loopt, iemand te.'moeten doden, mag voor hem gesn beletsel zijn zijn dienst plicht te vervullen; Een volgende en zeer belangrijke vraag .was: I5 het verantwoord de begroting van Onderwijs te vermin deren ten bate van; Oorlog? Alle sprekers waren bet er uvër. eens, dat men de Volksontwikkeling niet ten achter mag stellen bij uitgaven voor het militaire apparaat. •.-Na de pauze volgde een discus sie over verschillende vraagstukken, die de belangstelling ;van de jon geren hadden opgewekt. De (onpar tijdige) voorzitter was Ds. J. Ger ritsen Jr: - Slangen-wagen. 28 in feeststemming Omdat er sedert 1940 géén .echte feest avond meer was geweest heeft;bet he-, stuur van de Rotterdamse Brandweer vereniging V3 J.O.S. (Slaogen'ivagen 28) Zaterdagavond eens duchtigfeest ge vierd in het zaaltje Concordia, 'aan de Oostzeedüki Na een openingswoord van voorzitter H. Schuurman en een speech van. dB heer M. Renswoude namens de feestcommissie werd een zeer geani meerd programma opgevoerd, door de Joly Faces met de CavelU's. Onder de aanwezigen troEfen we aan de hoofden van slangenwagen: 28, de heer J. Swln- kels. secretaris, van het- college van hoofdlieden, brandmeester H. Driebeek, en -deputaties van de brandweervereni gingen Jan van der Keydsn en V.Z.O.D. Na afloop v/as er éen zeer gezellig bal onder muzikale leiding van de Cavslli's. Parolisten bijeen Misschien is het U opgevallen, dat de bezorger (ster) van mv" bloedeigen Rdt- terdamsch Parool Zaterdag de krant nog vl uggér ln de bus stopte dan - anders, Geen wonder, "s Avonds bad het bo ze rgerscorps een feestelijke bijeenkomst zodat -er een uurtje moest overschieten om. even /éen ander ..pakje of japonn etj e aan- te trekken 'eri het haax opnieuw te fatsoeneren. En het is ;een. feest, ge worden waar de' grote. Paróolbezorgers- famllie nog lang overzal', praten. Daar hebben o.a, Frans Vrolijk en de Waiki- Sïihawaiians met jodel-attractie wel voor gezorgd. Het'ding in de kist was ook-aanwezig, Het bèzorgerscorps weet nu precies wat het. ding is. Als U bet nog niet mocht weten, .informeer dan maar eens bij uw bezorger, ',*t Is een wonderlijk gevall P.T.T.-fee.s De afdeling schaken van! de perso neelsvereniging van. de P.T.T. in Rot-' terdam groeit en,bloeit. Ter ere van het behaalde kampioenschap in de tweede klasse. R.S.B. waardoor, de leden van de afdelinghet - in ,"Üfi"toekomst;-tegen de. sterkste „schakers-'' in Rotterdam - zullen mceten opnemen; was" er Za terdagavond in de -fraaie canttrr er/aan de', Botersloot een feestavond, waarop de toneelgroep ^raprtige schetsjes opvoerde.'De heer A. Daniels gaf een uitstekende vertolking van „Brand ül de Jonge Jan". De heer A., A. Oomen werd in ver band.'met'het feit, dat hij 5 jaar secre-r taris'was, op hartelijke wijze gehuldigd, evenals ce heer C. Boogcrt, cic de af deling zwemmen van de personeelsver eniging tot haar huidig niveau heeft opgewekt. Beide heren werden tot lid van verdienste benoemd en kregen een spedaai Insigne uitgereikt. Voorts bracht de Ingebruikneming van 5 nieuwe sebaakklokken net feest de ware schaakstemming bij. BELGRADO. Joego-Slavië .en Venezuela hebben./ bésloten om de normale, diplomatieke bètrekkingen tussen de beide landen te herstellen. ROME. Zaterdag was. liet vijf jaar geleden, dat de Italiaanse re publiek werd uitgeroepen. Ie alle grote steden werden parades ge houden. Ned. Herv. Kerk Beroepen door de classis Amersfoort fale predikant voor de opleiding van Surinaamse voorgangers bij de Kv. Broedergemeente-té Paramaribo) cs J. M. v. d. Linde te Zeist. Aangenomen naar Beusichem. W. Goedhart, cand. te Hilversum. - Beroepbaar: de heer C. N. Graaff, - cand. te Hippolltushoef. Koogweg '9, stelt zich beroepbaar. (Eigen, bericht) /uNaar' w%:Uit Ibetrouwbare bron vemeraènbeeft Faas -."Wilkes van de, Iteliaanse profclub Jjiventus'.te Mi laan, een;,; aènbod ontvangen;van 25 0.000als hij, het volgend sei zoen voor /deze vereniging wil ko men spelen. Of Faas dit^'aanbod -zal "a ccepteren ds nog -dubieus want In- -ternationalë laat-hem.nfet - graag •gaan er deze vereniging zou zelfs aan Faas' een veel 'hoger bod. gedaan hebben om te blijven. Het' besluit zal vallen als "Wilkes over "14 dagen van vacantie terug komt; -/.v'" Honkbalteam van RFC verliest van RCH II De honkbalwedEtrljd.'RFC—RCH II is geëindigd ls éen kleine zege (4—5) voor de. Haarlemmers; RFC begon wet ze nuwachtig en feitelijk verloren onze stadgenoten reeds in de eerste twee in nings. toen. door6 maal 4 wijd en- veM- fouten RCH met. 4—0 kwam voor te staan. Door eeninzinking van dc Haar lemse werpar wist RFC in de vijfde ining 3 punten te bemachtigen en met de achtste inning was de stand zelfs ge lijk 44. Onder grote spanning werd aan de laatste inning begonnen en RCH bracht een. man over de thuisplaat. RFC' kon van zijn laatste slagbeurt -.niet profiteren en met drfe nullen, gin gen de groenwitten aan de kant. .De Te- 'siiltaten waren RFC; 10 maal drie slag 9 maal vier wijd, drie honkslagen tegen, zes v<sldtouten, vter vangen. RCH; 12 mala drie slag.-zes maal vier wijd, drie honkslagen tegen 0 veldfouten, acht vangen. RFC:0 0 0 C 3 0 0.1 0 4 ponten RCH 2 2 C D 0 000 t'.5 punten. BRUSSEL Löuïs de Brouckère, een van de apostelen van de Belgi sche socialistische beweging, is van daag, juist na zijn 81ste verjaardag, 'overleden. DeBrouckère, afkomstig uit een welgesteld burgerlijk milieu, sloot zich als. student, bij het socia lisme/aan en werd later als hoog leraar- in dé sociologie aan deVrije Universiteit van Brussel een; van. de bekendste en; boeiendste .propagan disten der B.S.P., die wegens zijn doctrinaire onverzettelijkheid door Emil VandervèldB: het' „geweten van de partij" werd; genoemd. De Brouckère,. die senator, minis ter van slaat, voorzitter van de So cialistische Internationale er. Vol- Om hetverkeer voor. de aanvang van--de voetbalwedstrijd Nederland —Noorwegen op 8 Juni goed te re gelen, zaïde Rotterdamse politia weer gebrüik ihaken van het vlieg tuig PH-NFW vaa de Airlift ;N.V. Het vliegtuig wordt uitgerustmet een politie-zender, en -ontvanger, waardoor een rechtstreekse verbin ding met de centrale; radio-post die zich op:de brug bij'-het stadion be vindt, tot stand komt. Dê hoofdcommissaris zal van het vliegtuig uit zijn;' bevindingen door geven aan de chef van de verkeers politie, die met i.ijn staf enkele uren voor de" wedstrijd dc centrale post zal betrekken.' Deze zal aan de hand van de binnengekomen berichten zij0 maatregelen moeten nernsn. De radïoposten iri de stad 'zelf zullen zijn geplaatst als volgt: één bij de Blijdorpbrug en één bij de gasfa briek Oran jeboömstraat. De heer R. Laan Sr., voorzitter van de Centrale Bond van Werk nemers in het Transportbedrijf, heeft Zaterdagmiddag op een drukbe zochte receptie in Balace" afséheid genomen van zijn werk en zijn cellega's. De heer Laan, vverd bij dit afecheid toegespróken, door de staatssecretaris van Sociale Zaken, mr. dr. A. A. van Rhijn, die "hem de dank van de Regering overbracht voor-het belangrijke werk, dat hij in zijn loopbaan van bestuurder lieeft verricht. Bij deze gelegenheid deelde mr, dr. Van Rhjjn, de .ver trekkende voorzitter roede, dat het H. M. de Koningin had behaagd hem te benoemen tot ridder in de Orde van'. Oranje Nassau en namens H, M. overhandigde de staatssecre taris de versierselen van deze orde aan de, heer Laan. Deze had kort tevoren nog "een onderscheiding in 'ontvangst moeten nemen. De heer Tlu Smeding, de nieuwe voorzitter, had n.l, medegedeeld, dat de heer: Laan benoemd was tot erelid van de Bond en dat hem de daaraan verbonden gouden penning was ver leend...:;.;-' Op de receptie waren o.m. aan wezig: dr. :.Nieüwenhüis, voorzitter van de bedrijfsgroep wegvervoer en vertegenwoordiger van de werkge vers-organisaties, afgevaardigden uit de Rotterdamse cn Amsterdamse iuueruaii^uait; cj. v u:- kor.bonds Jedeiegeerdo H «w«s» schreef nog tot kort voor zijn dood wekelijks hoofdartikelen in de grote socialistische bladen. BELGRADO. De Tsjecho- Slowaaksc consul-generaal te Za greb heeft geen gevolg gegeven aan de oproep van zijn regering om naar Tsjecho-Slowakije terug, te keren, nadet het consulaat door dc Tsjechische regering was ge-, sloten. Men n'eemt aan, dat hij als politiek vluchteling in. Jocgo-; Slavië blyft. Veemarkt te Rotterdam Vee aanvoer totaal 1252 stuks, waar van 631 vette koelen en 621 varkens. De prijzen waren els volgt: vette koeien per kg. 2.753.10, 2.40—2.70, 2.10—2.40. Varkens, per lev. gewicht per kg 1.89—l.Bfr^-t.78. Aanvoer vette koeien als vorige week. Handel tame lijk. Iets stljvoevin»..prijs: varkens per lev. gewicht, aanvoer ruimer, handel kalm. prijzen als-vorige weck. arbeidersbond en de Noorse Zee lieden 3ond. Het woerd werd nog gevoerd door de waarnemende wet houder van Openbare Werken te Rotterdam, de heer A. van Kranen burg, de voorzitter var. het NW, de heer Oosterhuis, en de secretaris generaal van de Internationale Transportarbeiders Federatie, de heer O;Bëcu. Laatste Nederlandse commandant vertrokkèn uit Indonesië DJAKARTA Zondagmorgen vroeg is met bc*. KLM-vliegtuig „Delft"'uit Djakarta, naar Neder land vertrokken kolonel A, van Santen, de afgetreden, ..comjpandant van de Nederlahöse'railitairé rayons in Indonesië. Met.hem vertrokken de chef van zijn staf.'oveVsti Smit' en zijn adjudant kapitein Leenheer. (Van een onzer verslaggevers) LÜNTEREN Temidden „van twaalfhonderd leidsters cn leiders, die zich ln carré hadden opgesteld tegen de groene glooiing van het (Advertentie t.M.) PERFECTS SMAAK met kleurige vlaggen omzoomde St. Jorisveld op de Luntcxse Gouds her g, Is Zaterdagmiddag Almelo'e burgemeester, mr. J. M. Ruvesloot, door het oudste lid der beweging, baron Ph. van PaUanöt van Eerde, tot hoofdcommissaris dér Neder landse Padvinders geïnstalleerd.; Hoorngeschal èn tromgeroffel weerklonken over de wyde vlakte toen de nieuwe-functionaris na het afleggen der belofte het saluut bracht aan'allen, die met hem naar deze Nationale Koempoelan waren gekomen om zich te bezinnen op hnn taak. Direct na zijn installatie riep:mr. Ravesloot de leidsters en leiders op, hem hun open-en spontane meder; werking te gevea. -„Ik .besef de ver-; antwoordèlijkheiü, die op mijn- schouders drukt," zo zei hij. „Maar ik .zal. trachten roet Gods hulp txiyn teak zo goed- mogelijk' te. vervullen." Dc-.plechtigheid werd bijgewoond door een: vertegenwoordiger van de minister, van Onderwijs, Kunsten ën TVetenschapp v de commissaris der Koningin in 'Gelderland, jhr. dr. C G. C. Quafles van' Ufford, de voorzitter der: Nederlandse'. Jeugdge meenschap, ds. N. O. Steenbeek. af gevaardigden van Nederlandse en Belgische zusterorganisaties en ;van andere jeugdgroepen. Voor hij, met de hand op de vlag, debelofte af~ legde, werd mr;1 Ravesloot toege sproken/ dóór ds. S.- Kranenburg, 'hodfdkwartiers-comcnïssaris'. voor geestelijke training., „Het spijt me". 2ei Murom, op Op een Woensdag béide Arty zijn horloge kijkend, „maar Ik moet Wildgans tweemaal naar het hotel wegop cm Mumm te herinneren aan „Mag ik dan misschien met U de afspraak, die hij had om mot meegaan?", vroeg ze. zijn producer te dineren. De ef- „Denk erom", klonk het over de ficiënte agent kreeg miss Princio stoeiieuning. „Denk erom Mumm. aan het toestel, toen hij de tweede dit is een gevaarlijke vtouw...." maal opbelde. Ze reden 2wijgend naar huls. „Op bet ogenblik neemt hij een zonnebad", zei ze, „maar hij weet Miss -Princip had een grote bad- ervan. Hij zal er op tijd zijn." handdoek over de „Koning der Ge- De Koning der Gemakkeli'S?- makkelijkheid'Meunstori gespreid heids-stnel stond echter ongebruikt en Ludlow JVJumm nam daar regel- in de zon op het balcon. matig een zonnebad Verder bleef De secretaresse had uit eigen zijn leven onveranderd er. gedu- belang gelogen, rende een rr.osnd genoot hij van Ludlow Mumm had een heel erg deze prettige manier van' bestaan., drukke dag. Van de lunch bij Ro- Hij bleef hier en daar eens op manoff was hij een paar ovorhem- de paden van het park van het den gaan bestellen en daarna wan hotel stil staan op zijn morgen- hij naar de kleermaker gegaan, wandeling, zijn sigaar in gedachten dié een nieuwe garderobe voor w. eon handbreed van zijn gezien*, hem schiep. Ceorgc had hem vnn raakten los Hij hield zijri ogen ge- houdend. Hij beschouwde aandach- zijn kleermaker naar een high slotenden de beeldschone ac*.rlce tig de lange askegel, en dacht over school gebracht voor welk gebouw leemde over hem heen cn bette dc toekemst van de wereld in het de principiële schrijver oen -ezing eiln gericht Hij geeuwde en pro- licht van Cassards onthullingen, had gehouden VDor een stelletje beerde op Ic staan. Ze ging op de Maar dan wandelde hij verder tus- leeglopers, waarin hrj protesteerde Leuning van zijn stoel ritten en sen de mimosa en dc immortellen tegen het feit, dat de aula were tolde od zijn knopen af; en hibiscus en keek raar het spel uitgelcena aan een corrupte groep. op ij m'aimo van de dikke goudvissen in ds Na twee uren in kringetjes tc hnb- fontein aan de ingang van het ben gelopen en slagzinnen te heb- hoteL ben geschreeuwd overhandigde Hij beleefde een. afschuwelijk Mumm rijn speech aan een assi- 'avcc chaluser ogenblik, toen hij op een middag stent en rende de hoek om naar x in folie. uit zijn slaapje tijdens zijn zonne- zyn auto. deed een oog open. bad ontwaakte en het geruis van Gewoonlijk zat hij voorin en uit" zei ilii. „Zo val ik het regenapparaat van het hotel praatte roet de chauHeur. maar nu hp'lfmónl m 'riaap" hoorde, dat hem aan Maurice Cas- viel lui uitgeput achter m de kus- 7?hipld nn sard's' riümteschip herinnerde, dat sens van de Cadillac. George Kom vooruit" zei ze. „Je zou zichzelf aan hot afkoelen was in spreidde een plaid over hem uit me Sh thuta breiwen." Een 1« de haven van New WilfarW en reed hem snel terug near ruü ^püinmaii liMiüsiiinoiuiiiiiiiiitaincaiEiiiariiiMiiMn;!^^ door s Ludwig Bcmeimans ^iiiinnijiiaiiUfWtBitBiiwiLciBiiiittnoitMiirt^ 27 Ze ging naar het buffet om een servet te balen. De Fransman gleed onderuit in. zijn stoel. Het front van zijn over hemd stond bol cn de knoopjé3 un peu beaucoup haast klaar om weg te gaan?" „O nog lang niet." slaagde erin die stemming een cocktail weg te spoelen. (Wordt vervolgd) Aangekomen schepen 2 JUNI FURYMEDON Gr. Newport News Waalhaven 34 kolen Nèd. Zwitsersche; GUNDA Zw Seriphas Waalhavén .53 erts Buys- BREM Ned-.Oporto Merwchaven- W2, stil kg Hu dig Pi eters; TOMIJRIS Fr' Havre Vlaardingen NM olie Worms: ALFRED Du Hamburg Pern is BFM olie v Ommeren: KOSMOS 5 Noor Mena al Ahmadi Fernis BPM olie AVK; SIRENA ItaL Baltimore Waalhaven Fr Sw kolen. RKC; PET O Ned Grimsby Schiedam Wilton stalen platen Holscher; SYS LA Noor Mena a? AhmadiPernis BPM olie Vinke; MENHIR Braz Fr Bona Waal haven Fr Sw fosfaat Oudkerk.- VAN DER BILT VICTORY Am Hampton Roads Waalhaven "C Sw kolen RKC; OYTA Nóór- Casablanca Schichaven NZ stukg Wambersie; MECKLENBURGK Ned Harwich Koek van Holland Mij Zeeland; FAIR WOOD OAK Eng-Barry 2e Kathaven kolén Kanno; CERNAY Fr. Duala L/V Amsterdam Uselhaven palmphten en hout Comp Comm Max; AMPACOREGON Am Norfolk Waal haven Fr. Sw kolen WamberGic; PIE- TRO ORSEOLO Ital- Hampton Roads Waalhaven J-Lkolen NRV;-FRANS Ned: Londen Maashaven teer Furnéss; JAQUES BIRGEN Fr Point Noir L/V Havre Mérweheven.C Sw stukg Reunis; ARNETA Fin Cuba Rijnhavén 27 suiker van Ommeren: PROVESS Eng'Londen Fernis PM Alg Vrachtkantoon BOE- KENHEIM Duits HueJva Waalhaven THE erts Kersten Hu nik. 3 juni AISNA Èng Londen Parkhaven ledig Muller; ISPES Ned Hull Wilh. Kade le dig Vermaas; SANTA -ANNA Pan. Hampton- Roads' Waalhaven B kolen. Akkermans; BIRMINGHAM Ned. Swansea Merw.ehaven SSM stukg SSM ANTILOPE Ned Londen Maashaven Furness suiker.; DANMARK HILL Eng Cuba Rijnhaven suiker' Furness; IN DIAN TRADER Br lad. Calcutta Ant werpen Merwehaven stukg Muller; AR- TUS Duits KrlstincsUd Merwehaven QD, stukg BergtrashipREN A Pan. lm- 'mingham Waalhaven D ledig Furness; .NIElrWLAND Ned. Grangemouth Mer wehaven SSM eerst bunk; DUKE OF YORK EngHarwich Hoek van - Hol land Hud 'Pieters; BETHUNE Fr San tander 2e. Kathaven -erts Oudkerk; BA DEN Noor Oslo IJselhaven OZ stukg BurgerHUNDSECR Duits Lissabon 2e Kathaven OZ stukg Eurovracht; BA TAVIER 2. Ned. Londen Jobskade stukg Muller; C'ALTEX PERNIS Ned Slclon Pcrnls Caitex olie Ruys;. VIENNA Eng Harwich Hoek van-Holland passagiers Navy; MELROSE ABBEY Eng Hull Parkhaven WZ stukg en pass Ver. Humb. Agent: SOEMBA Ned. Liverpool Waalhaven loods Orient Salomons; KENRIX Eng Londen Waalhaven WZ stukg Ant Veder; GREENFINCH Eng Londen-: Merw.ehaven KV-VAM. AURICULA Hamburg Pernis. BPM ledig v Ommeren r BERNINA Gothen burg bunkeren R'dam Schellen',AL- PKARD Buenos Aires L. v. Antwerpen Lekhaven THB Ntev Goudriaan stukg.; PORT DEBOUC Gonfreville. Pernis boel 9 van Ommeren; WiM. Londen Binnen haven stg Invotra; MARIA THERESIA Newport News 2e Kathaven VKM kolen Vola Transport; ALICE MARIE CAS- TARICA Swansea Waalhaven C Sw ko len. RKC; VITTORIA MARIA Genua Merwehaven C St^ gtg Vinke; RUDOLF 'SCHEPERS'„Londen - stroom - ten anker ledig Oudkerk; MARCELLA Gonfreville viaardirigcn; NM olie van Ommeren; BLACK HERON New York Lekhaven stg- Niev GoudHsan; PRINSES BEA TRIX Harwich Hoek -van Holland. Mij Zeeland; PERICLES Tripolis Pernis PM olie Pakhulsmeesteren; GOLDELSE Herraeng. Maassluis 'DSAj -EVAGORAS Ne^vport News Waalhaven Fr Sw Bergtrasbfp; ADLEr iïtanboulWaalha ven- stg .-WambersSe;. ;AGUTA PALM Hamburg Lekhaven stg Alg Vr. Kant; GUND INE Antwerpen RDM ledig van "OirimerenFLEV-O New Castle Waal haven SHVkolen Ned.ZwScfh-ï"1 LA ROCHELLE Abidjan Waalhaven stg en •hout Worms; STRYPE.-Swanse&'-Wteal- haven Fr Sw kolen R ott Kustv: Ccntr.; KUNLABORr. New Castle 2e Kathaven VKMkoleti Ned. Zw. Sch.; DUIVE- LAND Grangemouth Merwehaven 3e Gat kolen en stg Sch en 'St Ml). :;4-juni WÉSTERDOK Barrow 2e Kathaven VKM kolen' NecE. Zw Sch Mij; GOLFIr To Puerto Barrio's N Zijde bananen Muller en- CoLUDWIG FRIEDERICH Oslebshattsen Schiedam alie van Omme ren; WESTLAAN Hamburg. Binnenha ven loods 2i stg van Niev Goudriaan: ESTE Gaddosken Vlaardingen Vulc eris Muiter; LYNX Bergen IJselhaven O zijde stg en pass Burger; ZEELAND Sunderland Waalhaven SHV kolen Ned Zw. Sehv; SEABROOK New Castlé 2e Kathaven VKM kolen Ned."-Zw Sehv Mij,' HAVIK Swansea Waalhaven St. H, 7 kolen Ned. Zw. Sch.; ARDETTA Li verpool enManchester Merwehaven K vaart stg Van :.Es; j; JACQUES MARIE Antwerpen v Binnenhaven loods 25 stg Herfurth; ARNHEM Harwich Hoek van Holland stg en pass Hudlg Pieters; PUCK- POOL Gdynia Rijnhaven z zijde stg v Uden-'s Transp. Mij; BLOMMERS- DIJK Bremen WUhelminakade stg BAL: WALTER bEhrenDS, Saude, Dor drecht, stf- Mauritz; HARTLEPOOL Newcastle. Waalhaven, 29, ledig. Anth. Veder; HAUKEFJELL,.Mena al Ahmadi Fernis, BPM. \.olie„ Ruys Co.; PRINS •WILLEM' 4. Brefnen,-'. IJsselbayen^ -W-Z., stg. Anth. Veder;s-V 1-'--• Vertrokken schepen Sr"--' 2 JUNI ROBERT ECKELMAN Du Bremerha ven. MARATHON Noor Vlissingen. SA- LAMis Noor Mena al Ahmadi. GRIES- HEIM Du Saffi. SOUDAN Eng Londen. ALIOTH, Ned. Hamburg. DOrAdo Pan Santos. PALLAS Noor Oslo LAPWING. Eng Southampton; GRIM Zw Antwer pen. SPRINGCRAC5 Eng' Londeru OST- SEE Du Brake. MELRÖSEEng Leith. TAURI Zw Stockholm. -WEHNA ZW Stockholm; -FLENSAU Du Alexandrië. then burg. STEINHOFT Duits Norden ham. OLIVIAN COAST Eng New Castle SATURNUS Zw Lidkoping, AUDAX Ital. Savons. BURY Eng Hull. SHE- RINGH.VM Eng, Harwich. LECHISTAN Pool ..Gdynia. MASTER NICOLAS'.Eng -Hull FONTOF0ROS Pan Antwerpen. RHEIN Duits. Gothenburg. MALLARD Eng Lopden Dordrecht. 3 JUNI'. INDIAN IMPORTER Ind; Calucutta. ARNHEM Eng. Harwich. TOMYRIS Fr Duinkerken. LE FLECHE. Can.'Narvik. MECKLENBURGH Harwich J AL FRED Kopenhagen: ARISTOCRATIS Hampton Roads: VIENNA Harwich. 1' 4 juni -i - DUKE OF YORK Harwich; PORT DE BOIJC Port Jerome. STRINDA, Aba dan '-/-■ Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië FAIR5EA 5 tc R'dam verw.. pass. 3 Finiftcrre; GOYA 4 v.m. bij Suez: GROOTE BEER uitg. 3 u.m. te Port Said. INDRAPOERA 31 te Bclawan. WILLEM RUYS uit*. 2n.tn. yar. Suez. Grote Vaart ALPHARD 3 te R'dam: ALCHIBA 3 te Antwerpen; ALPHERAT 6 v.m. te R'dam verw.; ALNATI 4 te Antwerpen: AAL SDU K n. New Ordeans. 3 r,.m. op 1100 m. O. v. Bermuda; ALMKERK n. Genua, 3 v.m. bij Napels: ALWAXI 4 te Paranagua verw.; AMST'ELPARK pass. 3 njn. Farocr Eil.; AMSTELVEEN naar Key West. 3 v.m. op 6C0 m. N.O. v. Fayal: ARNEDIJK 2 n.m. op 1B0 m. Z.O. van New Orleans; ARIADNE n. Gibral- Scheepvaart beweging JBL.-V'.de/- Nl Waterweg volgens opgavevan Dirkzwager's Scheepsagentuur jN-V. te Maassluis;:'/; In de afgelopen v/eek zijn de. ^- Waterweg binnengekomen; 289 stoom, én motorschepen, metende '500-955 n.r.t. •'•;/-/.;• '•/'/'-T/.-'. -n In het zelfde tijdvak van 1950: 2*7 stoom en motorschepen, meten- ae 474^71 nnr.t. Sedert .1 Janrijn aangekomen: N. Waterweg .1951: 6D83 schepen;me tende 9.864.635 .n.r.t./N. Waterweg 1950: 5546 schepen, metende 8-244:.403 ni.t- I-'/'""--/UL Prijzen aan de visafslag Heden kwam san de visafslag te Rot terdam een kustvaartuig aan en werden van IJmulden, Stellendam en elders 200 kisten zeevl3 aangevoerd. Tong. gröot. 2,ta—2^0, middel 1,05— 1.50, klein 0 800^5; slips 0.60—0,65*. tarbot, eroot 1,35—1,40. middel 1,10—1,15, kl«-n 0.600.65; griet 0.500,80. Alles p. kilo. Schol, groot 35—37, middel 38— 31. klein 14—16: schelvis, rakidel 2935, klelo 18—20: kabeljauw, groot 37—39; makreel 15—24; zeehanen, groot 38M, klein 1020; wijting 2022r Pieterman' 2830; geep 1013. Alles por kist, tar, 4 v.m. bij Finisterxe; AGAMEM NON 3 van Paihpatar n. Carupano; AK- KRUMDIJK 3 te Mombassa; ALBIREO n. R'dam 3 bjj ..Kaap .Frio; ALDERAMIN 3 van Dakar n. Engels Kanaal; AM- STELKERK n. Dakar pass. 3 Ouessant; AMSTELLAND tl. St. Vincent pass. 3 St. -Paul's Eiland; ARENDSKERK-3-te. Yokohama; ALCYONE 3 van "Marseille n. Antwerpen; AAGTEKERK2 van Hamburg, n. Bremen; ABBEBUK 31 te Albany; ALDABI 2 te Victoria; ALHE- NA 2 van Santos n, Montevideo; AM- STELDIEP 3 bij - Dlepe Garcia; ARENDSDIJK 3 te. Babla. ALTAIR n. Las Pa'lhtas pass, 2 Santia go de Bahla; AFPINGEDAM 3 te Genua AAGTEDIJK 3 van New York n. Trini dad; ALGARVE 2 U A'daih'. AMSTEL- STAD 2 te Genua; AMSTELVAART, pass- 3 Cathario-i. BALI 2 te A'dara; BUTAR pass. 2 Straat Messina n. Genua: BLQMMERS- DÏJK 4 .te R'dam: BOSKOOP 31 n.m. op 540 m. Z.W. van Ouessant; BACCHUS 2 van Ttinxdad n. Paramaribo; BEVER WIJK 3 te VlUarico. BINTANG n. Belawang pass: 3 Bro thers; bqisSevAIN J te Santos; BON- TEKOE 3 v. DongSaia n. Msn3do'. SCSCHFONTEIN 3 te Tanya; BREDA S op do, rede van Pimentel:. BRITSUM 4 te Casablanca; BLITAR n; Port Said, 2 v.m: Zuidelijk van Kreta; BENGKA- LIS 2 te Samarang. BEN'NEKOM 1 van Antofagafia naar MoUendo. CRONENBTTRGH pass. 3 n.m. Cha- quets; CASTOR n. Inagua. 2 bij Kaap Hatteras: CERAM 3 van Colombo caar Madras; CQTTICA 3 to IJmulden. DRACO pass 3 nm Royal .Sovereign; DALEP.DIJK n Cristobal pass 3 Aza- ren; DELET 3 dwars v»n Diingeness. DANAE 4 te Barcelona. DEUCALION 30 van Tjeribon noar Amsiefdaxn. EEMDIJK 3 te Londen; EEN DRACHT 3 rede -Izmir; ENGGANO pass 2 Krcta. FRIESLAND pass 3 vm Finisterre: FRIESLAND (RL.) 2 or? rede van Mena do. GOOILAND n Las Palmas pass 4 Ouesrant; CANYMEDES 3 voor anker in Straat. Mageihaen. GLENEARN I te Genua. HECTOR n Londen 4 vm bij Finis terre; HEEMSKERK n Aden 3 vm op 520 m. N.O. v. d. Seychellen*. HELD EK 5 verw. te Valparaiso; HELICON 2 v IVlaracaifcc Barahona. HAARLEM 4 v La Guayra naar Puer- te' CabolloHERCULES 2 te Pireaus; HOOGKERK 2 in de Walvfsbaaf. ILOS 3 v Portau Prince n Gonni- ves: ITTERSUM (thuis) pass 2 Ksap Rafre. IRIS 2 van. Gothenburg naar Amster dam. JAPARA 3 te Belawkn; JUPITER 2 v Bremen n A'dam. JUPITER 3 te.IJmulden.;,JAVA 1 van Aden naar Suez. KOTA AGOENG n Djibouti 3 bij Colombo: KARSIK 3 v Am pen an naar Makassar;-KIELDRECHT 2 te Singa- po-e: KEDOE pass: 3 Land's Snd. LEUVEKERK 4 van Rotterdam -te' Hamburg; LEERSUM 3 van Antwerpen naar Hamburg; LEERDAM 3 van Ant werpen naar New York; LAAGKERK h Genua 3 vm bij Aiexindrië; LAURENS- KERK 3 te Port Amboim; LANGKOE- AS naar Suez pass 3 nm Pertm; LlN- DEKERK 4 van Basrah naar Khorrams- har; LOOSDRECHT naar 'Marseille pas 3 nm Finisterre r LOENERKERK n Rotterdam pass 2.Ras al Hadd. LAAGKERK pass'2 Port Sald^UT-. TERKRRK 3 te Karachi; LEAHTES 2 te Singapore, MADOERA naar Brownsville 3 nam bij Havana; MODJOKERTO 2 v R'dam naar Prlok pass; 4 Ouessant: -MAAS LAND 4 te A'dam*. MEERKERK 4 te Genua; MUIDERKERK 3 te Bahrein; MAAS 3 van Georgetown naar Para maribo (MOLEN KERK: 3 to A'dam v Hamburg- MAASKSRK 2 v Luanda n. Loblto: -MAPIA .3 te MarseLlle; ME- LISKERK 3 te Port Said; MERWEHA VEN 5: te Londen verwacht. MIDAS naar Amsterdam 4 vm dwars van Ameland; MAAS 4 te Paramaribo; NOORDAM 3 van/New: York n „Rot terdam. NESTOR 2 te Haifa t NIOBE h Hel sinki pa&s 2 HoltéR*U; ÏJOP-KDWIJK. ,^2 te Mehlia.* OOTMARSUM 3;, tb "Norfolk ORAN- JESTAW13 te Kmgston;"-ODYSSEUS-2' te Amsterdam. ORANJESTAD -3 v Kingston n ;Ara-. ba: ORION 2 v Calamata n Staniaura. PRINS WILLEM* IV 4 te- Rotterdam: PARKHAVEN 3 te IJmulden; PYGMA LION 2 in de' San Lorenzo Baal; PO LYPHEMUS 3 te - Singapore i PRINS ALEXANDER 4 te Hamburg, van. Ant werpen; PRINS FREDIRIK HENDRIK -3.'•'■te Havre- PRINS JOHAN-"WILLEM KRISO.3 te Quebec; PRINS WILLEM V 2 te Antwerpen. RIJNLAND pass. 3 nam. Ouèssant 5 te IJmuiden verw.; REMPANG 4 te Port Swettenham; RONDO 3 te Makassar;- RIOUW 2 tc Khorramshar; ROTTI 3 te Friok; RIJN l ie Koek van Holland; KIJNKERK 2 te Antwerpen. ROELF 2 van La Pallice .naar Am- sterdam; RIJN 5 te R'dam. vepv.; ROS-. SUM pass 3 Kaap St Vincent; STRABO 2 van Oran naai* ValenciaSTAD MAASSLUIS 4 te- Emden. STAD LEIDEN 2 v. 'R'dam n. :Gafve-- ston pass. 3 nam. Casquets; STAD MAASSLUIS 4 te Emden verw.;.:SCHIE n. New Orleans 3 tun: bij Port Arthur; STAD ARNHEM ró; Gibraltar-3 v.iró bij Kaap Cardon; STAD DORDRECHT, naar Fort Emplcdocle pass. -3 - Kaap"/Tenez; SARANGAN nl R'dam 3. v.m, bij' Kaap* Matagan; SAMARINDA 4 v. Rangoon n. Singapore; SAPAROEA 3 te Khorraro- shar; SLOTEKDIJK 2 v. New York .naar Baltimore: STAD BREDA 3 té.'Yawata;: STAD „SCHIEDAM 4 te Narvik; STAD VLAARDINGEN n, R'dam pass. 3 Sta-, vanger;, SUMATRA 3 v. Siain n. Los Angeles; SIGLI 2 te Bangghai; STAD HAARLEM 2 bij Gibraltar; STAD. MAASTRICHT pass. .2 Ouessant haar Gibraltar; SCHERPENDKECHT n. Mon treal pass. 2 Gaudos;SARPEDON „4 /té New York; SOMMEL'SDIJK 3- v. New Orleans n. BrownsvlUe; SCHIEDIJK 2 te Portland. TARIA n. Spezia 3 in Straat v. Örmoez: THEMISTO 3 n.m; 600 m. W.Z.W, van Landsend;TALÏSSE n. Hallfax pass. 3 n.m. Azoren; TERO n. Buenos Aires pass. 3 Ouessant; TJIBODAS 3 v. Na"- goya n. Tarakan: TJISADANE 3 te Rio de Janeiro; TJTWANGI 4 te Suxabaja; TASMAN 31 v, Hongkong n. Singapore. TITUS 3 te lizmir UTRECHT 3 in het Fanarnakanaal. VULCANUS 3 op Wezer;VAN RIE- BEECK 3 te Djakarta. WE5TERDAM 2 v. R'dam n. New York pass. 3 Startpoint. "WINSUM 2 te Cabo San Juan. IJSSEL 4 te Laguayra ZIJPENBERG n. IJmiiidcn 3 v.m. bff Finisterre; ZEELAND 2 v. New York n. Alèxandrië; ZONNEWIJK 4. ten Zuiden v. Kaap Race. Korte Vaart ANTILOPE 3 te-R'dam; AEGIR 2 van". R'dam n. Ronnskar: ALIÖTH 3 te Bre-' tneri- v. - R'dam; ALIDA' 1 te DelfKlil; AMSTELVAART n. Galvestone pass. 3 Catharina; ALPHA n. Swansea,3 in Bristol kanaal; AMSTEL STROOM* 2 van- A'dam 'n. Leith. BREM 2 ,te R'dam; BIRMINGHAM 3 te R'dam; BADZO 3 van Maassluis n. Boston; BLUE BOY 3 ie Londen: BER NINA 3 te R'dam; BENNÜ 2 tB-. Ant werpen; BERKELSTROOM 2 van A'dam Londen; BAVo 3 tc Zaandam. CRESCENDO 2 van R'dam nRostock; CAL AND 3 v.. R'dam n. Hamburg;: CE RES 3 van Boston n. Maassluis; CARPO 2 v.. Wicfclow n. Swansea. DUIVEL AND 31 te R'damDOM- BURGH 4. te Dutekerken; DENI 4 te A'dam; EXPRESS - 2 van R'damV n- Baston: ELMA 2 van A'dam n. Nykaplng; ECHO 3 té A'dam, ESCAUT 4 V- Rouaan n. Parijs. FRANS 2 te R'dam en 3 vandaar.n. Londen; FIAT 3 te Londen- v. R'dam; FLEV02 te R'dam; FLORA 3 te A'dam; FEROCIA 1van Penzance n. Bordeaux. FRATERNTTE 2 te Skutskar. GRIM 2 te Antwerpen:'GLORY 3 tc A'dam; GEZIENA HBNDRIKA 2 van A'dam. nl LondenGREBBESTROÖM 2 v. A'dam naar Londen;HONDSRUG 2 v, R'dam n. Gothenburg;/HAVIK 4: te R'dam; HOOP 2v. A'dam n, Bohus; HENRXCA: I te Acton Grange: HEN- RIETte 3 te Ostende. GAASTERLAND 2 v. Harlingen naar Leith. i v-." IIADA n.. Plymouth passt 3 Brunsbut- têl; HASKERLAND 2 V, Harlingen naar Goole; HAST V 3 v, Bayonne n. .Hullj* HEBE NOBEL- 2 v.- Blyth /it. Penzance. IRIS 4 njn. te IJmuiden. verwacht. JUNE 3 te Ornskolvik. A KITTY 2 te R'dam; KONINGSHA VEN 3 te Casablanca. LYNX/4 te R'dam verwacht; -LARIX 2 te Zaandam: LUCTOR n.TJuernsey 3 bii Cnerbourgr LENY 2 te Balhna.- .LU- CA£ BOLS 1 te Liverpool. MARNE 2 v. R'dam n Stockholm. KATAR N. 4 te Leitb; MARIA THE-, RESIA:3-te R'dam; MEIKS 4 v. R'dam n. Lissabon.: MARATHON pass. 3 Beachy Head; MATADOR 2 te UeK^jri^»A- RAAT. V. 2 te Antwerpen; MERt-UR/Uö 1 v. Newcastle n.Sunderland;MULAN 2 te Manchester. - MARTHA 3 te IJm.uiden;. MAR TFT JE BOHMER.l te Burea. NIEUWLAND 3 te R'dam; NOTTING HAM 2 v. R'dam n. Kmgdjmn; NANNY R'dam h. Oslo; NASSAUHAVEN Antwerpen n. KopenhagenNïftl- ROD 3 te Gent: NETTA 3 te^ Goole; NOORD 2 op rede: van Duinkerken; Noordster 3 te Zaandam; NJORD. 2 te Bristol. v OISE 2 V. R'dam n. Boston;. ORANJE POLDER 2 v. R'dam. n. Londen; ORAN JE 2 v. R'dam r\: Hamburg; OKKO BOS- KER 1 te Shcreharo- PET O 2 te Schiedam: FONTO2 van R'dam n. Mantj'luoto; PARAAT 3 te Goole; PRINSENGRACHT 2 te Adam; PHOENIX 2 te A'dam, PONZA 1v. Ratso,n. Zaandam; POORTVLIET 4 te Stavanger. BENA 2 v. R'dam n. Kopenhagen; RANSEL 3 te Delfzijl; REMMERT -naar Swansea 2 nun. in Bristolkanaal; RIJN STROOM 3 te A'dam. RAPID-3 v. Rouaan n. R'dam. SWALLOW 2 te Casablanca; SPES 3 te R'dam: SOEMBA 3 te R'dam; $TRIJ- PE 3 ie R'dam; SPURT 4 te R'dam ver wacht; STTENTJE MENSINGA n. Dieppe pass. 4 Kaap d'Antifer; SANTA LUCIA 2. te A'dam; SABA 2 te Gent; SILVA- PLANA 3 bij Brunsbuttel; SILVRETTA 3 te Gothenburg; TYRO 2 ie 'R'dam; TIMO 2 v. R'dam .n.„ Londen; TIMOR tl. Dublin '3 ;n-mr/btJ- Kaap St.-Vincent. TEUNA 2 .te'. Stockholm; TROMDEN- BURGH 2 v- Oskarshamr. h-Rldam. - Van Gelder 3 te Limhamn: VEENEN- BURGH 2 v. R'dam n: Middlesbro; VERA 3 te A'dam; VLIESTBOOM 3 te A'dam; VECHTSTROOM 2 vv.'A'dam n. Hull; VOLENTE 2V.", A'dam'U- Delfzijl. WESTPOLDER 2 te R'dam; "WALEN- BUSGH 2 v.' R'dam n. Bordeaux; WIM" 3 te Rldam; WESTERDOK 4- te R'dam; WESTLAAN 4 te R'dam: .WESTEREEMS n. Liverpool 2 n.m. bij Eizerta. WALENBURGH 3 te;Havre;- WICKEN- BURGH 2 v. Bordeaux n; .Casablanca. IJSTKOOM 3 te A'dam. - ZEELAND 4 te R/dam. Tankvaart AGATHA ,3lv. Pladjoe nl- Singapore; V ARM1LLA v. Pladjoe pass/ jAnaba Eil.: ADINDA 2 v. Pladjoe -n. Bangkok; ALETTA 2 té Port' SwettenhaTti.1*' :.-i BARENDBECHT.' 5 (te Abadani'"-. /- CALTEX PERNIS 3 te Pemls;. CAL- TEX THE HAGUE 2 van/R'dam. n -Stdon nasi 3'n.m. ouessant; CLAVELLA naar Abadan, 4'bji Guardaful: CALTEX DELFT n. Sldon psss.' 3. Gibraltar; CAL- TEX LEIDEN n/Sidotvpassi 3-Lissabon; 'CALTEX NEDERLAND 'XL iP.ernisi 3/4 bij Malta; CORILL'A pass. 3 .aan', Masira Eilanden; .CHAMA- 5 té Yokobam-a verw. CORYDA2 bij' Bahia. 'V J-,-•_ é^-DtJlVENDRECHT.-h;' Las. Palroas pa sa.' 3 Freetown: ESSO AMSTERDAM;2- yan" ,Pa-his rim Aruba*ERNA -4 /van -^^/Wridea 'h;tErdém? 'ESSOfllEKrHAAtrö.S'efnlS; i 3 bjïj. 'b(j.,Haiti:'/ELMINA '2' vrix*. Dakar n. Frèetownf'ERINNA 3-van Balikpapan 'n.- Manilla; ENA rit Tripolis■pasS.*3*Kre-/ ta:. /v.y: 1 FELIPES'4téPladjoe; FLANDHIA.5 te R'dam verw.-; v/i-, '//-/'//v/ GADELA 2.'van Liverpool zh.'SheUha- venf LEENDERT .Bergen,' 3 TMHtiia- gang Skudeneas. 1- 1/' MARCELLA/van Vlaardingen. Don- ges; MITRA n.' /Tripalis. 3 vcti. bö Alèxandrië; "MA'COMA naar"' Fladjoe; 3 op de'Moesi: MALEA pass.' 3.V Rass al -Hadd;- iryoNrAj- 4.'tèv-Adelardéj:";:;.'-v/. OMALA. 2 ,van'.Curasao nrMaracajba; ONDINA 2 van- Curacao :n.* Casablanca.' PALMA 4 te Amsterdam; PAULAi*31 tc Pladjoc. 'V. A ROTULA 3/van Curasao Engeland. SAROENAr:ni/Balikpapan.3'"yjTi;i>blj Sandakan; 1SLIEDRECHT ;n. 'iTencriffe; 3 b« Guardaful; STANVAC TALANG ARAK 2 poetoe Samboe n: Soengw/.Ge- T°tI!nkhaveN Hri4:.t'é PortSwetten ham;' TANKHAVEN UI,: 3; vaht' Soengel Gerong n.Singapore. Sleepvaart EBRO2 te-'MarjeUle//:^'V-/ HUDSON 2:.van/Dakar;h."R-'dam: .- POOLZEE roet :$leep :n.,Karachi,- Z ap 36ft m. Z.O. van Sokotra:* NOORD-HOLLAND .n/IJmuiden. 3vm. bij Beachy Head. --/te ZWARTE/ZEE met zuiger Bangkok, 2 op 430 m. Z.O. van'Guam. Trier 194 +40 Constanz 433 +1 Bhein- felden 335 -4-3 Breisach. 322 ;+2>Straaa- burg-355 +11 Maxau 537 +3Maimh'eim 403+5 Mainz 350+13- Hingen/+7 Caub 280 +.8 Cobleni 268+4 Bonnf ®0. +2 .KÓln 255 -+1 Dusscldorl :369 >••+-1-, Rubrort 438 —2 Wesel 436 1 Emme rich 375 —3 Plochingen 122 —4 Stein-* bach- 125 +2 Loblth loss —2 .Nijmegen; 844*- -1 Arnhem 840 —3 Erfde; 357 —1 Deventer 258 Vises. 5064 +3 .Borgharen 4C6p +l. Bélfeld 1144' +25 Grave .491 +2. WAARNEMINGEN Luchtdruk - 1010.2;wind N.N.O./ temperatuur 13.2; .max, temp.gieter- middag 2 uur, 21.2: min; temp. heden-.- oochtend 5 uur 10.8; weergesteldheid: betrokken.: -S Juni' Hoog water te Rotterdam* ld tij 5.03 2e tij 17.26. OPVAART LOBITH eepastserd JunJ 1951 voor 13 uur met bestemming: Duitsland: Spes Harr.pen. La Fontaine Danblet, WUhelmina Scheers.Wilhel- m!na Snijders. ?den«or Bot. Deus Cu- brenator den Boer. Hagen Rutjes. Ruijs- dacl Meerkcr.s. Preia Donk. Asgart Stavast. Hazard Witmsen. Deus Tecum Höfer. Johanna v d Sluizen. Damco 75 Klappc. Damco 30 v Boseel. Uvtu Boontjes. Maricnburg Armetscr. WU- maja Retjaeen. IJselmeér Pyman Llffia Aertsen/ Stad Brugge Mertens. Hedwlg VrUland. Corn'ius Meerman.; Frisia v d Wijngaardi Comptoir 27 Struik; Bour- qulgnon Versluis. Campalunga Bra- bants; De Hoop v d Keuvel. 3 Gezus ters Visser. Aera Welsch. .Favorable wicherhoff. Agol y d/ Vries. Mijn Ver-; langen Cauwenberg, Thi erin gen Leib. Willem Meijer. Bazel: Moerdijk Koers. Rietlander Heidai'.Maurits. Schréudèra. -W v 'Driei./ .57 v Ktuljn, Emma Smits.. AFVAART.Rotterdam'-: Wyk- dienst ;;21. Bosman Medoe. Jansen; J. H. Tabre. Baumer; Albatros, Reijmers; Janna. v. Drlel; Math. Sttnnes 'TOO, Luhnstein; TRG 12, WlenkopfStrom- boli. Baars; Asosan, Kruithof; Atutard, 'Stouthart;Molenaar, Schreudërsi/'/De'-. Mussel.: Ccedegeburen; Brokelenkamp/. Palmosc, Seam 12. PassmanKlookner I, mt;: Westschlffahrt 23, Schmidt; Marianne. Hcckcrt. Amsterdam: .Wijkdienst 23. Verwocrt; Kromwijk,/ RoeberÉen;„ Zlerikz'ee: :vUé- v woHctitcnAmsterdam: Spés, Veen- ma; Elsje, Kanon; Rozendaal: René'-2,:- Mlcjiiels AmirterdamClaray v.,:Lopik: Maastricht: Math. Stinnls 79, Jost; HarliagenDamco 28, strlaa; /Sag„van. Gent; Majadi, Schuurt, België:-* Monique,do Rcek; Tulda, Lèmmens; SB125." Hermens:Keo, He- geren.;: Stad. Utrecht, Neij. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7